Възраждане

Мемоар на Тайния централен български комитет до султан Абдул Азис от 1867 г.

Посещения: 269

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Печата се по оригинала от НБКМ - БИА, ф. 5, арх. ед. 3, л. I и сл.

Прочети още...

Привременен закон за народните горски чети на Г. С. Раковски от 1 януари 1867 г.

Посещения: 74

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Печата се по оригинал: НБКМ-БИА, ф. Ν 1, 1 Б 761; срв. Архив на Г. С. Раковски, т. I, стр. 429-433.

Прочети още...

План на Γ. С. Раковски от 1861 г. за освобождение на България

Посещения: 15

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Печата се по оргинала: НБКМ - БИА, ф. Ν 1. I Б 668; срв. и Архив на Г. С. Раковски, т. Ι, с. 377-380. Белград,... 1861 г.

Прочети още...

План на Γ. С. Раковски от 1858 г. за освобождението на България

Посещения: 180

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Печата се по оригинала: НБКМ—БИА, ф. N 1, I Б 835/52; срв. и Архив на Г. С. Раковски, т. I. Писма и ръкописи на Раковски, съставил Георги Димов, С., 1952, с. 359-363.

Прочети още...

Писмо на Н. Палаузов и В. Априлов до Габровската община 16 август 1833

Посещения: 9

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Документът се печата по П.Р. Славейков, Габровското училище и неговите първи попечители, Цариград, 1866,стр. 8-11; вж. също В. Априлов, Събрани съчинения под редакцията на проф. М. Арнаудов, София,1940, стр. 361 - 363.

Прочети още...

Из предисловието към „Денница новоболгарского образования“ на Васил Априлов. 1841 г.

Посещения: 55

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по В. Априлов. Събрани съчинения. С., 1940, стр. 37—38.

Прочети още...