Възраждане

План на Γ. С. Раковски от 1861 г. за освобождение на България

Посещения: 548

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Печата се по оргинала: НБКМ - БИА, ф. Ν 1. I Б 668; срв. и Архив на Г. С. Раковски, т. Ι, с. 377-380. Белград,... 1861 г.

Прочети още...

План на Γ. С. Раковски от 1858 г. за освобождението на България

Посещения: 705

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Печата се по оригинала: НБКМ—БИА, ф. N 1, I Б 835/52; срв. и Архив на Г. С. Раковски, т. I. Писма и ръкописи на Раковски, съставил Георги Димов, С., 1952, с. 359-363.

Прочети още...

Писмо на Н. Палаузов и В. Априлов до Габровската община 16 август 1833

Посещения: 355

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Документът се печата по П.Р. Славейков, Габровското училище и неговите първи попечители, Цариград, 1866,стр. 8-11; вж. също В. Априлов, Събрани съчинения под редакцията на проф. М. Арнаудов, София,1940, стр. 361 - 363.

Прочети още...

Из предисловието към „Денница новоболгарского образования“ на Васил Априлов. 1841 г.

Посещения: 453

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по В. Априлов. Събрани съчинения. С., 1940, стр. 37—38.

Прочети още...

Фабриката на Добри Желязков

Посещения: 606


Сурет (платежно нареждане) на министъра на финансите за отпускане на кредит. 27. IV. 1837 г.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Б. Недков. Османотурска дипломатика и палеография. Т, II. С, 1972, стр. 97-104.

Прочети още...

Заповед на Махмуд II относно данъчни злоупотреби в Силистренски санджак

Посещения: 344

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Б. Недков, ОТДП, II, с. 25 — 28. Превод на Б. Недков от ръкописната сбирка на Ор. отд. при НБКМ, сигн. Π. Χ., 208, инв. 61/1929.

Прочети още...
X

Right Click

No right click