Възраждане

Мюсюлмани поборници

Посещения: 10179

 

Мустафа Чепенели от Пещера

 

1

Молба от 7 май 1896 г. на Мустафа Чепенели, жител на Пещера, до окръжния управител в Пазарджик. - НБКМ-БИА, кол. 47, а.е. 44, л. 2.

 

От приключеното тук свидетелство, заверено от Брациговското общинско управление, се доказва, че аз през 1876 г., когато християнското население се е намирало в най-критическо положение, съм положил най-голямо старание да бъда полезен на страдающите и съм спасил живота на стотини души, като съм запазил живота и честта им. Сега, като се намирам в най-голямо бедно състояние, което подкрепвам с приключеното тук свидетелство от Пещерското градско общинско управление, прося почитаемото правителство да вземе предвид и горното ми положение и потребното от негова страна да ми се даде една известна пенсия или временна помощ за възнаграждение на положените ми трудове в полза на християните българи. Надея се, г-не управителю, че Вие като представител на правителството на този исторически окръг, ще направите потребното и от ваша страна за удовлетворение на просбата ми.

 

2

Писмо № 2455 от 20 май 1896 г. на окръжното управление в Пазарджик до пенсионния отдел на Министерство на финансите. - Пак там, л. 3.

 

Имам чест да представя в Министерството на зависяще разпореждане приложеното прошение на Мустафа Чепенели от гр. Пещера, заедно с три свидетелства, двете под № 915 и 916, и едно без номер.

 

3

Решение на Пенсионния съвет от 21 юни 1896 г. по повод молбата на Мустафа Чепенели за пенсия. - Пак там, л. 4.

 

От приложените при прошението му от 7 май 1896 г. свидетелства се вижда, че след въстанието в Брацигово през 1876 г., когато всичките въстаници се предадоха на Хасан паша и се събраха от седемтях села в Брациговския въстанически пункт без всякаква защита срещу появившите се за убийство и грабеж башибозуци, тогава просителят Мустафа Чепенели с още някои свои другари с оръжие в ръка е бранил събравшите се от тия башибозуци и с това е спасил живота на мнозина души, и на основание на тия си заслуги просителят иска да му се определи пенсия.

Пенсионният съвет, като взе предвид, че пенсия или земя и пособие, предвидени в чл. 5 и 6 от Закона за подобрение положението на поборниците и опълченците се отпуща само на ония, които са извършили работи, указани в чл. 2 и 3 от настоящи закон, а просителят не е бил нито поборник, нито опълченец, реши: просбата на Мустафа Чепенели остава без последствие.

[Отметка:] Пратено чрез Пещерския околийски началник с № 2756 от 13 юли 1896 г. с 3 документа.

 

X

Right Click

No right click