Възраждане

Фабриката на Добри Желязков

Посещения: 550


Сурет (платежно нареждане) на министъра на финансите за отпускане на кредит. 27. IV. 1837 г.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Б. Недков. Османотурска дипломатика и палеография. Т, II. С, 1972, стр. 97-104.

 

Fabrika KanitzСъгласно получения по-преди доклад на сливенския войвода Мехмед ага, един от капуджибашиите на султанския двор, относно състоянието на построената под височайшето покровителство на Н. В. императора фабрика за сукно в Сливен бе изпратен там с императорско ираде барутчибашията Ованес, за да прегледа фабриката, като сведущ и запознат с въпроса за сукното. В своя рапорт, съставен след завръщането му, той пише:

Тази фабрика, ако и да е солидна като английските фабрики, липсват ѝ някои станове, чарк, уреди и съоръжения, а и системата на работа не е в ред. Оттук става ясно защо произведеното сукно е остро и без мъх. Същият запознал там фабриканта на сукно немохамеданина Добри Желязков с метода [на производството на сукно] и с видовете сукно. Разходите за въпросните станове, чарк и др. са изчислени приблизително на сумата 36 000 гроша. Ето защо, в случай че се даде височайше разрешение за организиране на фабриката в горния смисъл, в нея ще се произвежда от местна вълна изискано сукно. А занапред ще бъдат доставени испански овни и от обработката на овчата вълна, получена от смесването на овните с най-добрите овце, ще се получи първокачествено сукно, подобно на английското.

След справка по въпроса, като се взе пред вид съображението, че изработването на сукното по този начин ще се натъкне на много утежнения, че стойността на такава вълна и други потребности, както и разходите за обработка и транспорт се плащат от страна на речения фабрикант на сукно, че определената и установена по-рано с височайше ираде на 21 гроша и един руб цена ще се наложи да бъде увеличена, бе повикан и разпитан по положението на нещата споменатият Ованес. Той заяви: понеже въпросният фабрикант на сукно ще произвежда освен сукно за офицерите от войската и още един вид тънко сукно, като се издаде императорско разрешение за продажба на това тънко сукно, с получената от него печалба, ще бъдат посрещнати разходите за сукното, което ще се изработи за офицерите, и заради това не ще се наложи повишаване на цената. Въпросът за гореотбелязаната испанска вълна принадлежи към ония мероприятия, по които необходимото ще се прави занапред. Тъй като засега сукното ще се произвежда от най-добрата местна вълна, тази вълна ще трябва да се закупува от района на Силистра.

Горните положения повторно се обсъдиха тук най-подробно, след което, за да се направи необходимото, на първо място бе издадена височайша императорска заповед за повикването тук на речения фабрикант на сукно, в изпълнение на което той заедно с войводата пристигнаха в столицата. Когато бяха разпитани, те, войводата и фабрикантът на сукно, поясниха следното:

Заявяват, че действително ще предприемат бързо инсталирането на въпросните станове, чарк и др... Разходите за поставените впоследствие съгласно височайшата владетелска заповед още 7 стана извън по-рано инсталирания един стан, както и за закупените според нуждата и докарани от страна на речения фабрикант на сукно от Русия дарак, чекрък и други съоръжения, достигат общо 2 юка и 11 500 гроша. От тази сума, като се извадят 1 юк и 91 500 гроша, дадени по-преди от военната каса със сурет, за да се покрият разходите за поставените впоследствие 7 стана, става ясно, че на речения фабрикант на сукно се дължи сумата от 20 000 гроша. Понеже освен споменатите дарак, чекрък и др., извън наличните 8 стана занапред ще бъдат поставени още 4 стана, тъй като е доставен и един дарак, с това набавени и поставени ще бъдат 12 стана, достатъчни за пълното организиране [на фабриката]. Заедно с отбелязания дълг [20 000 гроша] да се отпусне за закупуване на вълна и други потребности с оглед на нуждите сумата 150 000 гроша в кредит. Те молят за височайше разрешение да се издадат високи заповеди за закупуване от районите на Одрин и Димотика 8000 оки, а от районите на Бабадаг, Балчик и др., разположени в силистренския санджак - 12 000 оки вълна от овце, наричани „чичекли“, чиято съответна стойност да бъде заплатена от собствениците на вълната от назначен от тяхна страна чиновник.

Над 1200 лакътя сукно, но „бристав“, което реченият [Добри Желязков] този път ще докара и предаде в склада, е изработено по инструкцията на гореспоменатия барутчибашия като изискано, а останалото сукно — според по-раншен образец. Занапред фабрикантът обещал сукното, което ще се произведе, да бъде изработено като редовно по образец на въпросното сукно тип „бристав“. Представено е както сукно „бристав“, така и изработено по предишния образец сукно тип „бристав“, за да бъде разгледано от височайше място.

Тъй като уреждането на горните въпроси по изложения начин отговаря на височайшата заповед и воля, съставя се настоящият сурет при условие, че ще бъдат бързо поставени и устроени от гореказания войвода извън наличните и необходимите още гореизброени чарк, станове и др., че ще се представят подписани и подпечатани списъци — отделно за действителните в края разходи и отделно подробно изложен списък на количеството на всички намиращи се във фабриката станове, чарк, чекрък, дарак и други съоръжения, които трябва да бъдат заведени на военната каса. Да се отпусне засега съгласно молбата от страна на същата каса кредит от 36 000 гроша и да се дадат от същата каса 20 000 гроша, остатък от отпуснатия кредит, след приемане на това, което е получено във връзка с разходите на речения фабрикант за дарак, чекрък и др...

 

 

X

Right Click

No right click