Древна Гърция

Пентаконтаетията

Посещения: 8429

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976


Akropolis by Leo von KlenzeПериодът от 478 — 431 г., който в гръцката история е известен под името пентаконтаетия, т. е. петдесетгодишнина, се характеризира във външнополитическо отношение с противоречия между Атина и Персия, от една страна, и между Атина и Спарта, от друга страна. През този период най-мощен по съсредоточаване на сили е несъмнено Атинско-делоският морски съюз. Осланяйки се именно на него Атина се заема да води война срещу Персия. Победите на атинските морски сили над персите във водите на Кипър, за които се говори в предходния откъс, дали възможност на Перикъл, който тогава е вече начело на атинската политика, да започне преговори за сключването на един почетен мир с Персия. В същност и двете страни имали интерес от сключването на мира. Персийският цар бил сериозно загрижен за хода на въстанието, което било тогава избухнало в Сирия под покровителството на Мегабаз, а атиняните имали сериозни основания да се опасяват от поведението на Спарта. Мирът, който бил сключен през 449 — 448 г. пр. Хр., носи името на Калий, сродник на Перикъл, който бил натоварен да води преговорите с персите в Суза. Макар и да не бил някакъв особен триумф за външната политика на Атина, за какъвто го представят атинските оратори от IV в. пр. Хр., все пак Калиевият мир означава повратен момент във външната политика на Гърция и специално на Атина.

 

X

Right Click

No right click