izvori

 

 

Възвание на Софроний Врачански към българския народ от 1810 г.

 

Печата се по В. Д. Стоянов. Исторически материали по нововъзраждането на българский народ, ПСп, VI, 1883, с. 142 144.

Милостию божию Серафим архиерей болгарский,

 

 Отечески молитствую вас, любезни чада мои, роде болгарский християни, що живеете у болгарскую землю, здраствуйте, радуйте са, понеже ето сега приходит радост общая на вся Болгария; ето сега наближава спасение и избавление ваши; ето сега видим и гледаме како прифтаса милост божия на бедного рода вашего, що е влял бог милост в сърце благочестивейшему и великому государю императору Александру Павлович и повдигнал его да избави вас от таковое турецкое варварское мучителство. И ето сега приближава до вас крестоносно его войнство — ваши християни братя да избавят вас от толикиа беди. Ето прииде оний светлий ден, що го чакате от четиристотин години. Но, o роде храбрий болгари и верний християни, стойте, крепите ся и не бойте ся и любезено дочакайте и усердно приемите тия братя ваши християни, що идат сас божия воля да избавят вас. Не бойте ся войнство христолюбиво, не бягайте от них и не поместайте ся от градове и от села и от доми ваши, но гледайте и потрудете ся да сготвите захеря, хляб, ичимик, сено, колико возможни естс, да почетете и угостите их по должности християнски и да не имате их каквото чужденци, но да имате их каквото единоверни братя ваши, нелестно [нефалшиво]. Да им послужите сас вярност и сас любов, понеже и они проливат кров свою за веру християнскую, за отечество свое и за светую църков божию, и за братию и сестри свои, зарад да упазят и да увардят их, да не упаднат и они у робство, каквото сте ви упаднали от несогласие, и от ненависти друг друга, и от това изпаднали сте у такова бедное состояние.Того ради всякий християнин, колико недостаточен да буде пак и погреб но ест, тому от уста своя да отдели хляб свой и да угости их, а не да бяга при душманите турци. Но, o чада християни наши, притеците и прилепите ся при това християнское войнство, почто они не бият и не убиват, каквото проклетии агаряни. И не има да буде вам начто пагуба, ни на стока, ни на имение, ни безчестие на лица ваши. И що дадете иачмен или сено, или добитак, все хоче изплатено да буде от государя. Он хочет покривати и защищати вас.

Ах, християни, не знайте ли колико гориха вас они мучители сас разгорени железа, колико пекоха чада ваши на рожени пред очи ваши, колико уграбиха и узеха стока и имения ваши, колико узеха синове и дщери ваши и изневериха их, ами това нели и до днес учинат вам това мучителство, ами защо да бягате при таковиа християнскиа душмани? Ето това страдание ваше вниде во уши благочестивейшего государя императора Александра Павловича и умилосердился на вас и возжелал да избави вас от таковое лютое мучителство. И питайте да узнайте има ли по другий царства таковое мучителство. Това ваше страдание по вся Европа известно бист и у всех газетах помянуто и написано мучение ваше. Ами по тая причина хоче ли паки да се обарне сърце ваше, да притечете до ония враги ваши и лютии мучители. Бягайте от них и притеците и сообщите ся със това христолюбивое войнство росийское и имейте их каквото единородний братя ваши и угостите и почетите их и камо хочут да пойдут праведно на пут, наставляйте их нелестно. Ала най-вече, християни, да се пазите от юдиное предателство, каквото от огня гиенского, да не буде и на тоя свят, и на оний, понеже веру свою християнскою предал ест на врага християнокого. Ето така вярно ако послужите, надеим ся сас божия воля како по малое время хочете да имате радост и веселие и мир, но и тихо да живеете, що ми вси желаем вам това еже бити. Амин.

 

Софроний Архиерей Болгарский