Ферман на Мехмед II до княза на Молдова …

28-09-2016 Hits:1024 Османска държава

  Публикува се по: М. Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в. Печата се по F. Babinger. Beitrage zur Fruhgeschichte der Turkenherrschaft in Rumelien (14 — 15...

Read more

Начало, развитие и крах на Крупнишката е…

18-01-2017 Hits:1249 Православна култура

Кристиян Ковачев   “... Мисленето и социалният живот са доминирани от монашеската идеология, работата е била свързвана с падението:  това е наказанието за първородният грях. Адам и Ева са изгонени от земният...

Read more

Севастократор Стрез

24-10-2016 Hits:2328 Втора българска държава

  Иван Лазаров   Из "Кой кой е в средновековна България" Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов   Стрез — бълг. севастократор, самостоятелен владетел в Македония през 1207 — 1214 г. Вероятно е брат на цар...

Read more

Историята на Тийч Черната брада

18-03-2017 Hits:1088 Колониална Америка

  Хайнц Нойкирхен Из "Пиратите"   Подобно на Кид, морският разбойник Едуард Тийч, наричан най-често Черната брада, бил един от най-прочутите и с най-мрачна слава пиратски главатари. Капитан Джонсън, който описва в книгата си...

Read more

Из съдебен протокол от 1728 г.

04-10-2017 Hits:64 Османско владичество

  Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III Печата се по Румелийски делници…, 184. Превод на М. Калицин от оригинал, съхр. в НБКМ — Ор...

Read more

Маите

04-08-2016 Hits:2497 Маи

  Мирослав Стингъл, Индианци без томахавки, С., 1985 Превод: Румяна Кокаличева   В Америка съществувала една изключителна култура, най-блестящата и оригиналната — културата на маите. В доколумбова Америка маите живеели без особени контакти със...

Read more

НКВД под ръководството на Л. П. Берия

15-08-2017 Hits:1015 СССР

  Публикува се по: Ал. Топтигин, Неизвестният Берия. Маршалът на Държавна сигурност С любезното разрешение на ИК БАРД    

Read more

Сърбия в борбата за византийското наслед…

16-07-2016 Hits:2726 Балканите

    Извори и историография   Познанията ни за сръбската история в периода ХІІ – ХІІІ в.се основават на сръбски и несръбски извори от различен вид. Сред тях водещо място заемат съчиненията на сръбските...

Read more

Подбор и обучение на личния състав на Ub…

08-11-2016 Hits:907 Германия

  Александър Йорданов За да може да се разбере дейността на Ubootwaffe трябва да се разгледат няколко основни момента.  Рекрутирането на кадрите, обучението им и новата тактика. Само така може да се...

Read more

За еничарите

27-10-2017 Hits:846 Османска империя

  Публикува се по: Румелийски делници и празници от XVIII в., С., 1978

Read more

Траките в Троянската война

23-02-2017 Hits:1821 От древността до 681 г.

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

Read more

Наследниците на Константин Велики

12-01-2018 Hits:532 Рим

  Публикува се по: Е. В. Фьодорова, Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод: Юлиян Божков      

Read more

Закон за защита на държавата от 4 януари…

17-11-2016 Hits:467 Трета българска държава

  Печата сe по: Ф. Милкова, История на българската държава и право (извори, изследвания, тезиси), С., 1974, с. 155-162. Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б...

Read more

Изложение на Осман Пазвантоглу до султан…

04-10-2017 Hits:639 Османско владичество

    Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III Печата се по Б. Недков, ОТДП, II, с. 90 — 92. Превод на Б. Недков от ръкописната...

Read more

Собственоръчни бележки на император Нико…

06-12-2016 Hits:1311 Източен въпрос

  Печата се по А. М. Зайончковский. Восточная война, 1853—1856. Приложения. СПб., 1908, стр. 357—358. Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Read more

Организация на персийската държава

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976


Херодот, III, 89 — 90

 

89. След като Дарий утвърдил своята власт и уредил своите семейни работи... той учредил в Персия двадесет административни области, които персите наричали сатрапии. След като учредил сатрапиите и назначил начело на всяка една от тях по един управител, Дарий наредил да му се плащат данъци по народи. Няколко съседни народности били събрани заедно, а освен това, като пропускал съседни племена, той включвал към всяка една от тези народности племената от по-отдалеченото население. Разпределението на административни области и на ежегодните постъпления на данъците било уредено по начин, че онези области, които плащали в злато, да плащат своите данъци, като имат за единица тегловна мярка евбейския1 талант, а онези, които плащали в сребро — да се водят по вавилонския талант2. Вавилонският талант се равнявал по тегло на 78 евбейски мини. През време на управлението на Кир3, както и на Камбиз4  не били въведени още определени данъци и подвластните народи носели подаръци. Поради въвеждането на данъчно облагане и на някои други наредби персийците казват, че Дарий бил бакалин, Камбиз бил господар, а Кир — баща, защото Дарий бил уредил всичко по маниера на дребнав бакалин. Камбиз бил суров и високомерен, а Киρ бил кротък и на него те дължали всички добрини.

empire

Ахеменидската империя в края на VI в. пр. Хр. Автор: Anton Gutsunaev Лиценз: CC BY-SA 3.0

 

90. И тъй от йонийците5, магнетите6 в Мала Азия, еолийците7, карийците8, ликийците9, миласците10  и памфилците11, които били длъжни да внесат като данък една обща сума, постъпвали [в царската хазна] 400 таланта сребро. Те образували първата сатрапия. От мизийците12, лидийците13, ласонийците14, кабалийците15 и хитенийците16  постъпвали в хазната 500 таланта. Това била втората сатрапия17.

От хелеспонтийците18, които са от дясната страна на Хелеспонта, сетне от φригите19, от азиатските траки20, от пафлагонците21, мариандините22, сириите23  данъчните постъпления възлизали на 360 таланта. Това е третата сатрапия. От киликийците24 се получавали данъчни постъпления 360 бели коня, по един на ден, и 500 таланта в сребро. Сто и четиридесет таланта от тази сума били употребявани за издръжката на конницата, която охранявала Киликия, а останалите 360 таланта отиват в хазната на Дарий. Това е четвъртата сатрапия.

 

1Евбейският талант е равен на 25,92 кг.
2Вавилонският талант е равен на 30,3 кг.
3Кир II (558-530 г. пр. Хр.)
4Син на Кир II (529 — 523 г. пр. Хр.).
5В случая Херодот има пред вид йонийските гърци, които населявали широк сектор от зап. крайбрежие на Мала Азия, както и голяма част от островите в Егейско море.
6Това били жителите на гр. Магнезия на р. Меандър в Западна Мала Азия. Те населявали околностите на този град и произхождали от областта Тесалия, откъдето се преселили тук през VIII в. пр. Хр.
7Еолийсиите гърци населявали значителен сектор на западния бряг на Мала Азия, както и големия остров Лесбос на север от Йония.
8Карийците живеели в Кария, обширна област в югозападната част на Мала Азия. На запад нейните брегове се мият от Егейско море, а на юг — от Карпатийско море. На север Кария граничи с Лидия, а на изток — с Фригия и Ликия.
9Ликийците населявали Ликия, област от южното крайбрежие на Мала Азия, разположена на изток от Кария.
10Жители на Милас, важен град в Кария, недалеч от Баргилийския залив.
11Памфилците били коренните жители на областта Памфилия в Южна Мала Азия на брега на Ликийското море. На север Памфилия граничи с Пизидия, на запад — с Ликия, а на изток — с Киликия.
12Мизийците (мизите) населявали обширната област Мизия в Североизточната Мала Азия, чиито брегове се миели от Пропонтида (Мраморно море), Хелеспонт (Дарданелите) и Егейско море. На изток Мизия граничела с Фригия, а на юг — с Лидия. Мизите били от тракийски произход и се преселили от Балканския полуостров в Мала Азия.
13Жителите на Лидия, област, граничеща на север с Мизия, на изток — с Фригия и на юг — с Кария.
14Ласонийците населявали областта Меония (част от Лидия към границата с Фригия).
15Кабалийците населявали областта Кабалия, разположена във вътрешността на Ликия.
16Жителите на гр. Хитена в Памфилия.
17Очевидно във втората сатрапия влизали земите от пояса, разположен непосредствено зад крайбрежната зона.
18Херодот има в случая пред вид жителите на гръцките колонии по малоазийския бряг на Дарданелите, като Лампаск, Абидос, Перкота и др.
19Жителите на Фригия, обширна област в Западна Мала Азия. Фригите живеели преди това на Балканския полуостров.
20Под азиатски траки се разбират главно жителите на Витиния в Северозападна Мала Азия, които се преселили тук от Балканския полуостров.
21Основното население на Пафлагония, област, разположена по южния бряг на Черно море.
22Те населявали част от Северозападна Витиния по брега на Чер¬но море.
23Жители не на Сирия, а на част от Кападокия, които били по всяка вероятност остатъци от някогашното Лидийско царство, от Хелеспонта и южния бряг на Черно море до р. Халис.
24Жителите на областта Киликия (в Югоизточна Мала Азия), в която се намира планинската верига на Тавър и плодородната низина на Адана.

 

 

posledni puplikacii

1024px Scaptopara
Фев 23, 2018
in От древността до 681 г.
Публикува се по: А. Фол, М. Тачева, Д. Попов, В. Иванов, Д. Ботева, Подбрани извори за…
980px GothicInvasions250 251 en1
Фев 23, 2018
in От древността до 681 г.
Публикува се по: А. Фол, М. Тачева, Д. Попов, В. Иванов, Д. Ботева, Подбрани извори за…
1024px Tiberio 14 37dC jpg
Фев 22, 2018
in От древността до 681 г.
Публикува се по: А. Фол, М. Тачева, Д. Попов, В. Иванов, Д. Ботева, Подбрани извори за…
961px Map Macedonia 200 BC bg.svg
Фев 21, 2018
in От древността до 681 г.
Публикува се по: А. Фол, М. Тачева, Д. Попов, В. Иванов, Д. Ботева, Подбрани извори за…
Dioecesis Thraciae 400 AD
Фев 21, 2018
in От древността до 681 г.
Публикува се по: А. Фол, М. Тачева, Д. Попов, В. Иванов, Д. Ботева, Подбрани извори за…