Асирия

Сводка от разузнавателните рапорти на принц Синахериб до цар Саргон II

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 1671

 

Публикува се по: Игор Михайлович Дяконов, Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту, I-III - Вестник древней истории, № 2, 1951 г.

Превод от руски: Любомир Грозданов

 

Между 720 и 714 г. пр. Хр. HABL, № 1079.

 Ashur0014

 

Ето посланието от [Ашур] Исуи: [Шулма] Бел, заместник-държавен  вестител1, дойде при мен и ми каза: „Урзана2 ми написа следното: урартът3,  който (?) [....... ...], веднага щом пристигна, [........]; войските  му бяха бити. Губернаторът на града Уаси4 е бил убит. Заселниците (?)5 ................6 ние все още не сме разследвали ……._....... когато ги разследваме, [тогава] ще ти пиша за получените сведения [...] кавалерия [........] и Шар]рулудари7, беглец-урарт ще дойде [........] градът, принадлежащ на държавния вестител [.....] границата на Хубушкиа8 [..........], която те завладяха(?) [..........] крепости .....

 

1Държавният вестител (nâgir êkalli, nâgir mâti) е длъжностно лице, отговарящо за повинностите в Асирия. Към този пост е прикрепена провинция, разположена на р. Голям Заб, под района на гр. Мусасир.
2Княз на гр. Мусасир, зависим от Урарту, отчасти и на Асирия.
3Има се предвид царят на Урарту Руса I (735 — 714 г. пр. Хр.).
4Вж. Г. А. Меликишвили, Урартоведческие заметки, ВДИ, 1951, № 3.
5Ḳu-di-i-ni. Терминът е  съмнителен, може да означава и ḳadinnī — род зависимо население.
6uš (?)-bal (?)-ik-tú – текстът не е много ясен, предполага се, че става дума за въстанали преселници.
7Името е асирийско.
8Хубушкиа или Наири – малко царство в долината на р. Бохтан, на юг от Арменските планини.

 

X

Right Click

No right click