Вавилон

Имуществено право: подялба на имот

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 1859

 

Публикува се по: Рифтин А.П. Старовавилонские документы в собраниях СССР. 1937

Превод и редакция: Любомир Грозданов

 

Правните документи в Северна и Южна Месопотамия се различават един от друг по своята форма.

 

Обща схема:

Северна Месопотамия

 • 1. Обект на подялбата.
  2. Делът на A, който той (при подялба) с B, C (братя и сестри), е получил във владение.
  [2a Указание за неделимото имущество или все още неподеленото].
  3. Указание за пълно завършване на подялбата.
  4. Недопустимост на оспорване на договора.
  5. Клетва.
  6. Свидетели и дата

Южна Месопотамия

 • 1. Обект на подялбата:
  а) делът на А, най-възрастният брат,
  б) делът на Б,
  в) делът на C (и т.н.).
  2. „Как синовете-наследници D разделили имота по равно.“
  3. Недопустимост на оспорване на договора.
  4. Клетва.
  5. Свидетели и дата

Както се вижда от сравнението на тези две схеми, в Северна Месопотамия делът на всеки участник в подялбата е записан на отделен документ, а на юг е съставян един общ документ за всички наследници, който вероятно се съхранявал в семейния архив.

Според правните норми, наследство получават кръвните свободни деца „ab intestato“ (без завещание).

Законни наследници, на първо място, се явяват синовете. С получаването на зестра, дъщерята се счита за удовлетворена в наследственото си право. Дъщерите, посветени на храма, се наследяват от техните братя.

Чужди хора могат да наследяват, само ако са осиновени и са определени за наследници.

Трябва да отбележим, че лишаването от наследство било изключително трудно – кодексите не толерирали това и създавали редица пречки пред подобен акт.

Обект на подялба са:

1) Недвижими имоти: а) къщи, б) ниви, в) градини;

2) движимо имущество: а) роби, б) добитък (едър и дребен), с) мебели и посуда, пари и т.н.

По наследство се предават също и храмовите длъжности, както и дълговете.

Наследниците разделят цялото имущество от „сламата до златото“, като понякога, според договорите, оставят кладенци и др. за общо ползване. В редица текстове има уговорки, че част от имота все още е неподелена и нейната подялба тепърва предстои.

В Южна Месопотамия, за разлика от Севера, братята не поделят наследството по равно, а по-голямата част получава най-големия брат.

Наследството на майката - зестрата и подаръците на съпруга ѝ - се разделя поравно, ако не е дадено на някое от децата по избор на майката.

Ако съпругата остане жива след смъртта на съпруга си, тогава заедно с възпитанието на малките деца, нейно задължение става и управлението на имуществото, което е общо за всички наследници.

Доколкото може да се прецени от документите, достигнали до нас, разделянето се извършва след смъртта на завещателите, тъй като в повечето документи само деца се споменават като наследници.

 

Larsa. 18 г. Rim-Sin

 

Роднини делят имущество, състоящо се от две жречески длъжности и застроен поземлен участък. Синът на старшия брат, получава по-голям срок за изпълнение на жреческа длъжност, и по-голям дял от имота. Двамата останали братя получават по равен срок относно жреческата длъжност и равни дялове от поземления участък. Сестрата получава най-малка част от имота. 17 свидетели, печат липсва.

No2

 

1) itu 6kam nam-šita4   6 месеца на длъжност nam-šita, 
ud 6kam išib é dinnanna za-ba-laki  6 дни на длъжност жрец-заклинател в храма на Ištar в Ḫallab’e
1 sar igi-4-gál é-dù-a  11/4 сар от застроения поземлен участък
da ù-ba-a-a ša diš-ḫa-ra  близо до….. Išḫara,
5) ḫa-la nu-úr-dšamaš  дял на Nûr-Šamaš,
dumu-ni ma-a-nu-um šes-gal  син на Mânum, старшия брат.
itu 3kam nam-šita4  3 месеца на длъжност nam-šita,
ud 6kam išib é dinnanna za-ba-laki  6 дни на длъжност жрец-заклинател в храма на Ištar в Ḫallab’e
1/2 sar 221/2 še é-dù-a  ½ сар и 221/2 ше от застроения поземлен участък
10) da nu-úr-dšamaš dumu ma-a-nu-  близо до Nûr-Šamaš, син на Mânum,
um šes-gal  старшия брат,
ḫa-la dsin-im-gu-ra-an-ni  дял на Sin-imguranni,
dumu-ni ir-ga-mil  син на Irra-gâmil.
itu 3kam nam-šita4  3 месеца на длъжност nam-šita,
ud 6kam išib é dinnanna za-ba-laki  6 дни на длъжност жрец-заклинател в храма на Ištar в Ḫallab’e
15) 1/2 sar 221/2 še é-dù-a  ½ сар и 221/2 ше от застроения поземлен участък
da dsin-im-gu-ra-an-ni šes-a-ni  близо до Sin-imguranni, негов брат,
ḫa-la dšamaš-ḫa-și-ir  дял на Šamaš-ḫâșir,
dumu ir-[g]a-mil  син на Irra-gâmil.
1/2 sar še é-dù-a  ½ сар от застроения поземлен участък,
20) ḫa-la du-šu-up-tum  дял на Duššuptum.
u4-kúr-šè šes-šes-ra nu-mu-un-d[a-  За това, че в бъдеще брат срещу брата няма да наруши до-
bal-e]  говора,
mu dnannar dutu ù ri-im-dsin lugal  в Nannar, Utu и царя Rim Sin
in-pà(d)-me-eš  те се заклеха.
igi bîtum-ra-bì....  Пред Bîtum-rabì....
25) igi ilu-šu-na-șir egir šagub  пред Ilušu nașir, egir šagub,
igi dsin-ga-mil dumu gu-ki-i̧a  пред Sin-gamil, син на Gukii̧a,
igi a-ḫu-um dumu iš-lim-ki-nu-um  пред Aḫum, син на Išlim-kinum,
igi ḫu-pa-tum dumu ip-ḳú dba-ba6  пред Ḫupatum, син на Ipḳú Baba,
igi ši-ip-ištar lú….     пред Šip-ištar…. ,
30) igi ḫu-pa-tum dam-kàr  пред Ḫupatum, tamkaru,
igi dutu-galzu dumu dutu-dùg  пред Utu-galzu, син на  Utu-dùg
igi awât-dšamaš dumu dsin-ri-  пред Awât-šamaš, син на Sin
me-ni  -rimeni,
igi și-lí-dilabrat m-tuḫ  пред Șilí-Ilabrat, стражар,
igi ni-id-na-at-dsin dumu dnin-šu-  пред Nidnat-Sin, син на Nin-
35) bur-palil  šubur-palil,
igi dwe-ir-illati dumu nu-úr-dMA-  пред Weir-illati, син на Núr-
GAL  MA-GAL,
igi dsin-na-tum dumu a-we-i̧a-tum  пред Sinatum, син на  Awei̧atum,
igi ta-ri-bu-um dumu dnannar-lû-  пред Tarîbum, син на Nannar-lû-
ilum  ilum,
igi la-lu-um dumu dnin-šubur-palil  пред Lâlum, син на Nin-šubur-palil,
40) igi dsin-êriš  пред Sin-êriš,
igi dutu-geštu?-m[u]?  пред Utu-geštumu?
kišib lú-inim-ma-bi-me-eš  Печат на свидетелите.
mu é šu-den-zu-na ù ú-za-ar-pa-ra  Година: Bît-Šu-Sin и Uzarpara
ba-an-díb.  той превзе.

X

Right Click

No right click