Персия

Организация на персийската държава

Посещения: 5148

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976


Херодот, III, 89 — 90

 

89. След като Дарий утвърдил своята власт и уредил своите семейни работи... той учредил в Персия двадесет административни области, които персите наричали сатрапии. След като учредил сатрапиите и назначил начело на всяка една от тях по един управител, Дарий наредил да му се плащат данъци по народи. Няколко съседни народности били събрани заедно, а освен това, като пропускал съседни племена, той включвал към всяка една от тези народности племената от по-отдалеченото население. Разпределението на административни области и на ежегодните постъпления на данъците било уредено по начин, че онези области, които плащали в злато, да плащат своите данъци, като имат за единица тегловна мярка евбейския1 талант, а онези, които плащали в сребро — да се водят по вавилонския талант2. Вавилонският талант се равнявал по тегло на 78 евбейски мини. През време на управлението на Кир3, както и на Камбиз4  не били въведени още определени данъци и подвластните народи носели подаръци. Поради въвеждането на данъчно облагане и на някои други наредби персийците казват, че Дарий бил бакалин, Камбиз бил господар, а Кир — баща, защото Дарий бил уредил всичко по маниера на дребнав бакалин. Камбиз бил суров и високомерен, а Киρ бил кротък и на него те дължали всички добрини.

empire

Ахеменидската империя в края на VI в. пр. Хр. Автор: Anton Gutsunaev Лиценз: CC BY-SA 3.0

 

90. И тъй от йонийците5, магнетите6 в Мала Азия, еолийците7, карийците8, ликийците9, миласците10  и памфилците11, които били длъжни да внесат като данък една обща сума, постъпвали [в царската хазна] 400 таланта сребро. Те образували първата сатрапия. От мизийците12, лидийците13, ласонийците14, кабалийците15 и хитенийците16  постъпвали в хазната 500 таланта. Това била втората сатрапия17.

От хелеспонтийците18, които са от дясната страна на Хелеспонта, сетне от φригите19, от азиатските траки20, от пафлагонците21, мариандините22, сириите23  данъчните постъпления възлизали на 360 таланта. Това е третата сатрапия. От киликийците24 се получавали данъчни постъпления 360 бели коня, по един на ден, и 500 таланта в сребро. Сто и четиридесет таланта от тази сума били употребявани за издръжката на конницата, която охранявала Киликия, а останалите 360 таланта отиват в хазната на Дарий. Това е четвъртата сатрапия.

 

1Евбейският талант е равен на 25,92 кг.
2Вавилонският талант е равен на 30,3 кг.
3Кир II (558-530 г. пр. Хр.)
4Син на Кир II (529 — 523 г. пр. Хр.).
5В случая Херодот има пред вид йонийските гърци, които населявали широк сектор от зап. крайбрежие на Мала Азия, както и голяма част от островите в Егейско море.
6Това били жителите на гр. Магнезия на р. Меандър в Западна Мала Азия. Те населявали околностите на този град и произхождали от областта Тесалия, откъдето се преселили тук през VIII в. пр. Хр.
7Еолийсиите гърци населявали значителен сектор на западния бряг на Мала Азия, както и големия остров Лесбос на север от Йония.
8Карийците живеели в Кария, обширна област в югозападната част на Мала Азия. На запад нейните брегове се мият от Егейско море, а на юг — от Карпатийско море. На север Кария граничи с Лидия, а на изток — с Фригия и Ликия.
9Ликийците населявали Ликия, област от южното крайбрежие на Мала Азия, разположена на изток от Кария.
10Жители на Милас, важен град в Кария, недалеч от Баргилийския залив.
11Памфилците били коренните жители на областта Памфилия в Южна Мала Азия на брега на Ликийското море. На север Памфилия граничи с Пизидия, на запад — с Ликия, а на изток — с Киликия.
12Мизийците (мизите) населявали обширната област Мизия в Североизточната Мала Азия, чиито брегове се миели от Пропонтида (Мраморно море), Хелеспонт (Дарданелите) и Егейско море. На изток Мизия граничела с Фригия, а на юг — с Лидия. Мизите били от тракийски произход и се преселили от Балканския полуостров в Мала Азия.
13Жителите на Лидия, област, граничеща на север с Мизия, на изток — с Фригия и на юг — с Кария.
14Ласонийците населявали областта Меония (част от Лидия към границата с Фригия).
15Кабалийците населявали областта Кабалия, разположена във вътрешността на Ликия.
16Жителите на гр. Хитена в Памфилия.
17Очевидно във втората сатрапия влизали земите от пояса, разположен непосредствено зад крайбрежната зона.
18Херодот има в случая пред вид жителите на гръцките колонии по малоазийския бряг на Дарданелите, като Лампаск, Абидос, Перкота и др.
19Жителите на Фригия, обширна област в Западна Мала Азия. Фригите живеели преди това на Балканския полуостров.
20Под азиатски траки се разбират главно жителите на Витиния в Северозападна Мала Азия, които се преселили тук от Балканския полуостров.
21Основното население на Пафлагония, област, разположена по южния бряг на Черно море.
22Те населявали част от Северозападна Витиния по брега на Чер¬но море.
23Жители не на Сирия, а на част от Кападокия, които били по всяка вероятност остатъци от някогашното Лидийско царство, от Хелеспонта и южния бряг на Черно море до р. Халис.
24Жителите на областта Киликия (в Югоизточна Мала Азия), в която се намира планинската верига на Тавър и плодородната низина на Адана.

 

 

X

Right Click

No right click