Шумер и Акад

Законите на Ур-Наму

Посещения: 5033

 

Текстът на законите на Ур-Наму е запазен частично в два преписа на силно повредени глинени плочки. Законите са написани на късношумерски език. III династия на Ур, около 2112 —2094 г. пр. н. е. (Cramer S. N. Ur-Nammu Law Code. — Orientalia 23, 1954; Finkelstein G. G. The Laws of Ur-Nammu. — Journal of Cuneiform Studies 22, 1969, 3 — 4; cp. Хрестоматия  по истории древнего Востока, Москва, 1980, I, 146-148)

Ur Nammu code Istanbul....Той установи като свое редовно ежемесечно жертвоприношение 90 хуру1 ечемик, 30 овце и 30 ка2 масло. Когато Ан3 и Енлил4 предадоха на Нанна5 божествената власт над Ур, тогава Ур-Наму, синът, роден от богинята Нинсун6, за своята любима майка и родоначалничка, според справедливостта и истинността на своя... седем... той наистина му предаде... той наистина уби Намахани7, енси на Лагаш. С могъществото на Нанна, господаря на града8, той върна от Маган9 кораба на Нанна... за да стане славен в Ур. По това време полята бяха обложени с данъка нискум10, всички кораби бяха подчинени на началника на моряците, всички пастири бяха подчинени на събирача на бикове, на събирача на овце, на събирача на магарета... Тогава могъщият мъж Ур —Наму, цар на Ур, цар на Шумер и Акад, с могъществото на Нанна, господаря на града, и по справедливото искане на Уту11, наистина установи справедливост в страната, наистина изгони злото, насилието и раздора. Той отстрани началника на моряците от корабите и събирачите на бикове, овце и магарета от пастирите и установи свобода в Шумер и Акад. По това време... Ума, Марад и Казалу12...Той установи седем... Той направи бронзова теглилка от 1 мина13 и бронзова теглилка от 1 сикла14 [в необходимото съотношение към] мината. По това време бреговете на Тигър и Ефрат... Той постави началник на градините. И сиракът не беше предаван във властта на богатия, вдовицата не беше предавана на силния, имащият сикла не беше предаван на имащия мина15

4. Ако жена на човек подмами друг човек и той преспи с нея, той [съпругът] трябва да убие тази жена. Извършилият прелюбодеяние трябва да бъде освободен [от наказание].

5. Ако човек злонамерено отнеме невинността на девствена робиня на друг човек, този човек трябва да заплати пет сикли сребро.

6. Ако човек напусне жена си и тя не е била омъжвана по-рано, той трябва да заплати една мина сребро.

7. Ако той напусне [бивша] вдовица, той трябва да заплати половин мина сребро.

8. Ако пък е съжителствал с вдовицата без... брачен договор, той не трябва да плаща нищо...

10. Ако човек обвини друг човек в магьосничество и го подложи на изпитание в Реката16 и богът на Реката го оправдае, то този, който го е подложил на изпитание, трябва да заплати три сикли сребро.

11. Ако човек обвини жената на друг човек в прелюбодеяние, но богът на Реката я оправдае, то обвинителят трябва да заплати една трета мина сребро.

12. Ако зетят е влязъл в дома на своя тъст, а тъстът после даде невестата на друг човек, той трябва да му върне в двоен размер всички донесени дарове.

13....той трябва да му заплати двe сикли сребро.

14. Ако роб или робиня избягат и напуснат пределите на града, [и друг] човек ги върне на стопанина им, той трябва да заплати на този човек две сикли сребро.

15. Ако човек повреди с оръжие крайника на друг човек, той трябва да  заплати десет сикли сребро.

16. Ако човек счупи кост на друг човек с оръдие, той трябва да заплати една мина сребро.

17. Ако човек отреже носа на друг човек с нож, той трябва да заплати две трети мина сребро.

18. Ако той му отреже пръстите... за всеки пръст трябва да заплати...сикли сребро.

19. Ако той му избие зъбите, трябва да заплати по две сикли сребро...

21....да донесе. Ако той няма робиня, може да заплати с десет сикли сребро. Ако няма сребро, може да заплати с всякакво друго имущество.

22. Ако някоя робиня се сметне за равна на господарката си и я нагруби, [господарката] да й натрие устата с 1 ка сол.

23. Ако някоя робиня се сметне за равна на господарката си и я удари...

25. Ако човек се яви като свидетел [в съда] и бъде уличен в лъжа, той трябва да заплати петнадесет сикли сребро.

26. Ако човек се яви като свидетел [в съда] и откаже да положи клетва, той трябва да заплати сумата на иска.

27. Ако човек злонамерено обработи нива, принадлежаща на [друг] човек, и той [собственикът] заведе срещу него съдебно дело, а той не се яви, този човек губи плодовете на труда си.

28. Ако човек допусне водата да наводни нивата на друг човек, той трябва да отмери [на собственика] по три хуру ечемик за всеки ику17 от площта на нивата.

29. Ако човек даде на друг човек орна нива за обработване, но той не обработва нивата и тя запустее, той трябва да отмери [на собственика] по три хуру ечемик за всеки ику от площта на нивата.|От останалата част на законите са запазени само откъслечни изрази].

 

 

1Хуру (куру,  хур): мярка за обем, ок. 150 л (пo други, данни  300 л или 252.6 л).
2Ка: мярка за обем  ок. 0.84 л.
3Ан (или Анум: на акадски Aнy): шумерски бог на небето, заедно с Енлил и Енки влиза във върховната божествена триада. Главен център на култа на Ан бил град Урук.
4Енлил (на акадски Еллил): шумерски бог на въздуха, „цар нa боговете", в епохата на III династии на Ур — върховен бог на шумерския пантеон.
5Нанна (на акадски Син): шумерски бог на луната, син на Енлил и внук на Ан. Главен център на култа на Нанна бил град Ур.
6Нинсун: майка на обожествения герой на шумерския епос, царя от I династия на Урук I Гилгамеш (ок. 2800 — 2700 г. пр. н. е ). Царете от III династия на Ур извеждали родословието си от Гилгамеш.
7Намахани: последен владетел от II династия на Лагаш (кр. XXII в. пр.н.е.).
8Ур
9Маган: неидентифицирана южна страна, според някои мнения — съвременна Сомалия.
10За този данък няма други сведения.    
11Уту (на акадски Шамаш); шумерски бог на слънцето, правосъдието и предсказанията, „съдия на боговете". Главни центрове на култа към него били Сипар и Ларса.
12Градове в Шумер.
13Мина: мярка за тегло, ок. 505 гр.
14Сикла: мярка за тегло. ок. 8.4 гр.
15Т. е. бедният - в ръцете на богатия.
16Ефрат
17Ику – мярка за площ, равна на 3528 м2

 

 

 

X

Right Click

No right click