Възраждане

Мюсюлмани поборници - Ахмед Мехмедов Мечеолу от с. Градница, Ловешка област

Посещения: 15854

Индекс на статията

 

Ахмед Мехмедов Мечеолу от с. Градница, Ловешка област

 

1

Молба от 20 авг. 1896 г. на Ахмед Мехмедов Мечеолу от с. Градница, Севлиевска околия, до министъра на вътрешните работи (пенсионно отделение) за отпускане на помощ. – НБКМ-БИА, П.д. 333 (а.е. 265), л. 1.

 

При настоящето си, като прилагам едно свидетелство, издадено мен от Граднишкото селско общинско управление от 31 юли 1896 г. под № 655, придружено с друго едно свидетелство, издадено мен от жителите на селата Столът и Градница, Севлиевска околия, то най-покорно Ви моля, господине министре, да благоволите и ми се отпусне изискуемата се от мен пенсия съгласно закона за пенсиите за заслуга към общото ни отечество. Местожителството ми е с. Градница, Севлиевска околия.

 

2

Решение на Пенсионния съвет, взето на заседание от 8 март 1897 г. - Пак там, л. 2.

 

Прошение от Ахмед Мехмедов Мечоглу, жител от с. Градница, Севлиевска околия, за пенсия.

В приложеното при прошението му от 20 август 1896 г. свидетелство, подписано от жителите на селата Столът и Градница, се казва, че той, Ахмед Мехмедов Мечеоглу, във време на въстанието през 1876 г. в качеството му на селски пандурин на с. Столът полагал най-голямо старание и труд за опазвание живота и имота им от черкезите и башибозуците по време на битките им с въстаниците в Кръвенишкия боаз - проход, и че животът и имотът им е бил опазен изключително от поменатия Ахмед М. Мечеоглу. Просителят, на основание на тия си заслуги иска да му се определи пенсия.

Пенсионният съвет, като взе предвид, че с пенсия или земя и парично пособие се възнаграждават само поборници и опълченци, сиреч ония, които са извършили работи, указани в чл. 2 и 3 от Закона за подобрение положението на поборниците и опълченците, а просителят не е бил нито поборник, нито опълченец, реши: просбата на Ахмед Мехмедов Мечеоглу, жител от с. Градница, Севлиевска околия, остава без последствие.

[Отметка:] Преписът от решението заедно с 2 документа е изпратен на Ахмед Мехмедов Мечеоглу чрез севлиевския околийски началник с № 2080 от 16. IV. 1897 г.

 

3

Стенографски дневници на IX ОНС, II р. с., кн.1, 6 заседание, 25. X. 1897 г., с. 94.

 

Докладчик Иван Абрашев: Прошение от Ахмед Мехмедов Мечеолу от с. Градница, Севлиевска околия. През време на въстанието като пазач на ливадите на селата Столът и Градница с риск на живота си запазил тия две села от черкезите и башибозуците. На основание тия му заслуги иска пожизнена пенсия.

Комисията реши да се остави прошението без последствие.

Председателствуващият Христо Иванов: Полагам въпроса на гласувание. Моля ония от г-да представителите, които приемат предложението на комисията, щото да се остави без последствие прошението на Ахмед Мехмедов Мечеолу от с. Градница, Севлиевска околия, да си вдигнат ръката. (Болшинство). Приема се.

 

4

Молба от 3 окт. 1897 г. от Ахмед Мехмедов Мечеолу до председателя на IX Обикновено народно събрание. - ЦДИА, ф. 173, оп. 1, а.е. 856, л. 27.

 

Покорният Ви през времето на въстанието по освобождението на България 1876 г., аз като бях пазач на с. Столът и Градница, рискуващ тогава и живота си, и народността [вярата] си, за да опазя живота на жителите от тези две села от башибозуците и черкезите, които върлуваха из околните села и благодарение тая ми рискованост можаха да си опазят живота тези, като за всичко това притежавам свидетелство, засвидетелствувано от общинските управления на казаните села и потвърдено от Севлиевското околийско управление, което в оригинал при настоящето си представлявам. Сега обаче, като се намирам в съвършено бедно състояние и нямам никакви средства за преживявание, отнасям се към почитаемото Народно събрание, като най-учтиво Ви моля да ми се определи пожизнена пенсия в размер на 800 - 600 лв. годишно, с която да мога да издържам семейството си. Представлявам при настоящето си и едно свидетелство под № 655 от 31 юли 1896 г., издадено от Граднишкого селско общинско управление за семейното ми положение и материално състояние.

Понеже не подпадам под категорията на такива поборници, каквито Законът за подобрение положението на поборниците и опълченците изисква, то затова не се отнасям към пенсионното отделение при Министерство на финансите, а към почитаемото Народно събрание.

Като съм уверен, че просбата ми ще бъде услишана и удовлетворена, оставам най-покорен просител.

[Отметки и резолюции:]

1. Моли да му се отпусне пожизнена пенсия.
2. В прошетарната комисия. 23. XI. 1897 г.
3. Решено от комисията да се остави без последствие.

 

5

Писмо № 1152 от 10 ноем. 1897 г. на канцеларията на Народното събрание до окръжния управител в Севлиево. - Пак там, л. 28.

 

Приложените тук 2 екземпляра свидетелства под № 6557 и 7066 от 1896 г. Ви изпращам, господине управителю, с молба да се разпоредите за предаването им на Ахмед Мехмедов Мечеолу от с. Градница, Севлиевска околия, в повереното Вам окръжие, като се съобщи на този последния, че прошението му под № 1486/97 г. за пенсия Народното събрание в заседанието си от 25 октомври т. г. остави без последствие.

 

6

Стенографски дневници на X ОНС, III р.с., кн.1, 13 заседание, 7. XI. 1898 г., с. 238.

 

Докладчик Никола Б. Вълканов: Прошение от Ахмед Мечеоглу от с. Градница, Севлиевска околия. В прошението си той казва, че като селски поляк във време на въстанието през 1876 г. бил запазил живота и имота на всичките българи от околните села. За тая му заслуга той бил награден с бронзов медал лично от покойния княз [Батенберг], когато бил в тяхното село. Той счита, че е направил голяма заслуга на българите тогава и затова моли да му се отпусне една пенсия, за да може да прехранва себе си и семейството си.

Комисията, като има предвид, че просителят не попада в категорията на тия, за които е създаден Законът за подобрение положението на поборниците, реши да остави прошението му без последствие.

Председателствуващият Христо Иванов: Ще се гласува. Моля ония г-да представители, които приемат мнението на комисията, да се остави прошението на Ахмед Мечеоглу без последствие, да си вдигнат ръката. (Болшинство). Оставя се без последствие.

 

7

Държавен вестник, № 256, 25 ноем. 1898.

 

Решения на IX Обикновено народно събрание по частни просби, разгледани в XIII заседание, държано на 7 ноември т. г., трета редовна сесия.

б) Прошения, оставени без последствие:

28) От Ахмед Мечеолу от с. Градница, Севлиевска околия, за инвалидна пенсия.

 

8

Народна песен за Мечеолу. - Τахοв, Γ. За заслуги към отечеството ни. - В. „Нова светлина“, № 126, 24 окт. 1987.

Мечеоглу храбри войводо,
черкезите искат да палят,
да палят, още да стрелят,
да стрелят, още да викат,
да викат млади и стари
на Градница баш у селото.
Мечеоглу харен войводо,
де да подскочиш с юнаци,
с юнаци още самичак,
самичак, още с пищове,
с пищове, още със зъмче,
със зъмче - тънка змеица,
черкезе далеч да прогоним,
през девет села, та в десето,
дано ги господ убие,
дано ги земя погълне!

 

X

Right Click

No right click