Възраждане

Заповед на Махмуд II относно данъчни злоупотреби в Силистренски санджак

Посещения: 948

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Б. Недков, ОТДП, II, с. 25 — 28. Превод на Б. Недков от ръкописната сбирка на Ор. отд. при НБКМ, сигн. Π. Χ., 208, инв. 61/1929.

 

Tughra of Mahmud II


Махмуд хан, шах, син на Абдул Хамид, винаги победоносец.

 

Образец на кадия и съдия, рудник на добродетел и слово, нашият господин кадията на Осман пазар — нека расте достойнството му, — когато пристигне височайшият императорски документ, да бъде известно:

В една молба, която са подали раята джелепи и собственици на кошари, жители на село Казган, спадащо към Османпазарска каза, Силистренски санджак, се казва:

След като те своевременно платили дължимия данък върху овци и кози и таксите за руната вълна на лицето, натоварено със събирането им, и след като не се налага да бъдат измъчвани и насилвани с изискване и на нещо повече, аяните на казата, като не се задоволявали със споменатите такси, разхвърляли, налагали и насилствено събирали за всяко дребно рогато животно значителни суми под формата на гюмрюк. Като съобщават за това, те писмено молят да се издаде моя свещена заповед за забрана и недопускане на това нещо. От справката в графата за този данък, която се направи, се вижда следното:

Дял от 3/8 части от данъка за овци и кози на фискалния участък Силистра и спадащите към него райони е отдаден за определена сума на някои си Хасан и Исмаил като съдружници и за доживот. А дяла от 5/8 части държи и управлява държавната ми монетарница. Записано е, че както е обичай oт отдавна да бъде събиран веднъж в годината, в началото на м. март, данък върху дребен рогат добитък, данък „гулямие“ и такса за кошара за овци, агнета, кози и ярета, които се намират в кази, градчета, села, летни и зимни пасбища, разположени в районите на фискалните участъци за данъка върху дребния рогат добитък в моята държава, да продължава по същия начин да се събира; че в провъзгласената напоследък с мое височайше „ираде“ система стои уговорката да не се упражнява от страна на валия, войвода или друг някой гнет и насилие върху бедното население, като се изискват повече такси, отколкото е било в миналото.

И така, ако е истина, че раите от въпросното село, след като са си изплатили напълно, както гласят условията, данъците върху дребен рогат добитък за притежаваните от тях овци и кози на натоварения с неговото събиране, те са били измъчвани и насилвани с изискване на още такси, то тогава е наложително издаването на моя свещена височайша заповед за забраняването и спирането му по законен ред. Понеже така е отбелязано в справката от службата за хасовете и тъй като има мой ферман да се действа и постъпва съгласно тия условия, издаде се с телхис и се изпрати настоящата моя свещена височайша заповед. Сега, когато тя пристигне, ти гореспоменатият кадия, като се запознаеш от съдържанието ѝ с въпроса, както е описан по-горе, ако излезе истина, че раите от горното село, след като са платили и предали на натовареното лице напълно данъците си за притежаваните от тях овци и кози, и то съгласно условията на данъка за дребния рогат добитък, те са били угнетявани и насилвани с изискване на още такси, да побързаш и по законен ред да забраниш и спреш това. Затуй се издаде настоящият ми височайши ферман и заповядах: щом той пристигне да действаш съгласно високото съдържание на настоящата свещена високославна моя заповед, която благоволих да издам по този въпрос. Така да знаеш, да имаш доверие в моя свещен знак.

Написан на 16 мухарем 1241 г. (31. VIII. 1825).

В резиденцията, град Константинопол.

 

 

X

Right Click

No right click