От древността до 681 г.

Антимакедонското въстание през 330 г. пр. н. е. в Тракия

Посещения: 1542

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

 

Антимакедонското въстание през 330 г. пр. н. е. в Тракия — сигнал за въстание на гърците срещу хегемонията на македонците в Гърция

 

Диодор, XVII, 62, 4 сл.

Елините били подтикнати към въстание и от въстанието, което избухнало по същото време в Тракия. Мемнон,1 който бил назначен за управител на Тракия, притежавал голяма сила и имал твърде високо мнение за себе си, подбудил варварите [траките] да въстанат. И тъй той се отметнал от Александър, събрал бързо голяма войска, станал неин предводител и проявил открито своите намерения да води война. Поради това Антипатър, като вдигнал цялата си войска, навлязъл в Тракия през Македония и водил непрекъснати военни действия срещу Мемнон. При така сложилите се обстоятелства лакедемонците сметнали, че им се представя удобен случай да се подготвят за война, и призовали елините да се споразумеят с тях и да започнат война за своето освобождение. Атиняните, които били зачитани от Александър преди всички други гърци, запазили спокойствие. Повечето от пелопонесците обаче, а и някои други се споразумели и се записали в редовете на войската. Вписвайки в списъците на войската съобразно с военния потенциал на своите държави най-добрите си младежи, гърците събрали не по-малко от десет хиляди души пехота и две хиляди души конница. А спартанците, които имали в ръцете си предводителството, потеглили с всичките си сили срещу опасността, която била надвиснала над всички гърци, като върховното командване над целокупните гръцки сили поел цар Агис. Антипатър, узнавайки за концентрирането на гръцките сили, прекратил при първа възможност войната в Тракия и се озовал в Пелопонес с всичките си войски.

Прев. В. Бешевлиев — Хр. Данов

 

1Мемнон бил по произход знатен македонец и наследил в качеството си на стратег на Тракия линкестиеца Александър. На тази длъжност той бил назначен през 331 г. пр. н. е. За известно време той се отметнал от Александър Македонски, който обаче намерил за уместно впоследствие да му прости. Така се обяснява и фактът, че Мемнон участвал в индийския поход на Александър, като между останалите войски водел със себе си и един значителен отряд тракийска конница.

X

Right Click

No right click