Трета българска държава

Из Закон за народното просвещение от 1909 г.

Посещения: 4952

 

Печата се по: Държавен вестник, бр. 49 от 5 март 1909 г.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

Общи разпоредби

 

Чл. 1. Наредбата, управлението и надзорът на всички постановени в тоя закон учебно-възпитателни заведения и културни учреждения принадлежи на Министерството на Народното Просвещение.

...

Чл. 3. Министерството може да свиква специални комисии от вещи лица, които изказват своето мнение върху всички важни въпроси относително народното просвещение, особено върху училищните правилници, програми, учебници, методите на обучението, имотите, литературните предприятия, библиотеките, музеите, старините и тям подобни.

Чл. 4. Училищата в царство България по целта си биват общо-образователни и специални, по реда си в учебната система - основни, средни и висши, а по отношението си към държавата - народни и частни.

...

Чл. 7. В народните училища обучението става на български език.

Чл. 8. В народните училища се употребяват само учебници, одобрени от Министерството на Народното Просвещение. Учителят е длъжен да преподава по одобрения учебник...

 

Отдел Б - Народни училища

 

Подотдел А - Основни училища

 

Глава I - Детски училища

 

Чл. 27. Детските училища служат за развитието на децата чрез подходни за възрастта им забавления, игри, песни, ръчни занятия и беседи по предметно обучение.

...

Чл. 29. Детските училища се ръководят от учителки, които са получили образование в специални курсове или педагогически училища...

 

Глава II - Първоначални училища

 

Чл. 31. Учението в първоначалните училища е задължително и безплатно за всички поданици на българската държава (чл. 78 от Конституцията).
Това задължение се простира върху всички деца, които телесно и умствено са нормално развити и са на възраст от 7-14 години.

Забележка. За ненормални и слабоумни деца Министерството на Народното Просвещение отваря особени училища или спомага да се поддържат такива.

...

Чл. 34. В първоначалните училища се изучават следните предмети: вероучение, български език, смятане и геометрическо чертание, отечественознание, гражданствено учение и кратки познания от обща география, естествознание и начала от стопанство и хигиена, рисуване и краснописание, пение, гимнастика, ръчна работа (ръкоделие).

...

Чл. 40. Всеки ученик е длъжен редовно да посещава училище. Той може да отсъствува само при следните случаи:

а) кога заболее, той или някой от домашните му, та неговото отсъствие от училище е неизбежно;

б) кога времето е много лошо (буря, поройни дъждове, голям сняг и студ);

в) когато има голяма скръб или радост в семейството.

С предварително разрешение от учителя, учениците могат да отсъствуват от училището и при други непредвидени тук случаи, но не повече от 10 дни през цялата учебна година.

За всеко неизвинено дневно отсъствие родителите или настойниците се глобяват...

 

Глава III - Прогимназии

 

Чл. 45. В прогимназиите се преподават следните предмети:

а) вероучение, б) български език и църковнославянско четене, в) френски или немски език, г) обща история, д) българска история, е) обща география, ж) отечествена география с гражданствено учение, з) аритметика, и) геометрия с геометрическо чертание, к) познания по физика, естествена история и химия, в свръзка с приложението им към земледелието, търговията и индустрията, л) рисуване и краснописание, м) ръчна работа (ръкоделие за момичетата), н) пение и гимнастика.

Забележка. Числото на седмичните уроци от А до Л включително не може да бъде по-голямо от 24.

...

Чл. 49. Учението в прогимназиите е безплатно.

...

 

Глава VIII - Училищни настоятелства

 

Чл. 95. В всяка училищна община се учреждава по избор училищно настоятелство, което се грижи за училищата...

...

Чл. 98. Училищното настоятелство: а) бди за правилното прибиране и разходване на училищните суми; б) съставя... училищния бюджет и го представя на общинския съвет; в) назначава учители и прислугата на първоначалното училище;... д) изнамерва средства за поддържане на бедни ученици;... ж) грижи се за чистотата в училището...

Чл. 99. Кметът е длъжен да дава пълно съдействие на Училищното настоятелство...

 

Подотдел Б - Средни училища

 

Чл. 109. Средните училища са два вида: общообразователни (гимназии) и специални. Те са мъжки и девически.

 

А. Гимназии

 

Глава I - Устройство и издръжка

 

Чл. 110. Гимназиите се издържат от държавата, от окръжия или общини.

...

Чл. 114. Мъжките и девическите гимназии са петокласни...

...

Чл. 116. В гимназиите се изучават следните предмети: български език с старобългарски и литература, философска пропедевтика, руски език, френски или немски език, латински език, гръцки език, математика и дискриптивна геометрия, българска и обща гражданска и църковна история, отечествена и обща география, гражданствено учение, политическа економия, физика, химия, пение и музика, гимнастика и стенография (незадължително).

В девическите гимназии се изучават още предметите домашна економия, наука за възпитанието и ръкоделие.

Чл. 117... За гимназиите се изработват три типа програми: с латински и гръцки, само с латински и без тия езици...

....

Чл. 119. Числото на седмичните часове... не може да бъде повече от 28.

 

Глава IV - Ученици

 

Чл. 150. Учениците от гимназиите внасят училищна такса годишно 20 лева.

 

Б. Педагогически училища

 

Чл. 154. Педагогическите училища подготвят учители и учителки за първоначалните училища.

Чл. 155. Педагогическите училища се отварят и издържат по същия начин, както и гимназиите. Те ... имат по пет класа...

...

Чл. 157. Задължителните предмети... са: български език с старобългарски и литература, педагогия, логика и етика, българска и обща гражданска и църковна история, отечествена и обща география, гражданствено учение, математика, естествена история, физика, химия, хигиена, популярна медицина, политическа економия, стопанство, рисуване, ръчна работа, ръкоделие (за момичетата), музика и пение, гимнастика, френски или немски език.

 

X

Right Click

No right click