Трета българска държава

Из Закон за насърчаване на местната индустрия, 1909 г.

Посещения: 3094


Печата се по: "Държавен вестник", бр. 53 от 10 март 1909 г.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

Глава II

 

Общи облаги

 

6. Общите облаги, от които се ползуват индустриалните предприятия, визирани в настоящия закон са:

а) освободен внос от мито на всички машини, машинни части, инструменти и инсталации за предприятието;

б) безмитен внос на всички строителни материали, които не се добиват или не се произвеждат, или не могат да се заменят с добиваните в страната, а са необходими за построяване на индустриалното предприятие и на свързаните с предприятието постройки;

в) безмитен внос на суровите материали, когато се внасят за обработване или преработване, с цел да бъдат след това преизнесени. В тоя случай митото и другите даждия се депозират в митницата и се повръщат след изнасянето на произведенията;

г) отстопване безплатно на свободни държавни, окръжни и общински места, потребни за постройки на предприятието. Размерът на така отстъпените места се определя в зависимост от нуждите на предприятието, но в никакъв случай той не може да надминава два декара.

12. Всеки български индустриалец има право да свърже предприятието си, посредством ж.п. линия, с БДЖ според Закона за индустриалните железници.

 

Глава III

 

Специални облаги

 

13. Всяко индустриално предприятие от някоя група или класа индустрии, изброени по-горе, което си служи с двигателна сила най-малко от 10 конски сили и работят в него постоянно 10 работника в продължение на 6 месеца от годината и си служи с усъвършенствувани уреди и машини на стойност не по-малко от 20 хил. лева, се ползуват освен от облагите, предвидени в предшествуващата глава, още и от изброените облаги.

14. Специалните облаги, без изключителното право за произвеждане на известни продукти, се дават за един определен район, състоящ се от две, три административни околии, за един срок от 15 години най-много, само на едно индустриално предприятие от изброените в чл. 2 групи и слоеве индустрии. Всяко друго индустриално предприятие от същото производство е свободно и може да се етаблира в същия район, обаче то ще се ползува само от общите облаги, предвидени в настоящия закон.

Големината на района, както и броят на годините, за които е дума по-горе, са в зависимост от полезността на индустрията и вложения в нея капитал.

Забележка I: Отделен район не се дава на индустрията от група III.

Забележка II. Индустриалните предприятия; които спадат към визираната в настоящия закон индустрия и са основани повече от една в даден район, не губят правото да се ползуват от облагите, предвидени в закона.

15. Специалните облаги един път признати на едно индустриално предприятие всички вкупом, както и поотделно, не могат да му бъдат отнети до изтичане на предприятието срок за изкупуване от тях, освен в изрично предвидените в настоящия закон случаи.

16. Специалните области, от които се ползуват индустриите, изброени в чл. 2 от настоящия закон, се състоят в следующото:

а) освобождават се от мито и октроа потребните за предприятието готови или полуобработени материали, когато не се намират в страната, или пък се намират в недостатъчно количество;

б) освобождават се фабричните постройки на предприятието от данък върху сградите и връхнините върху него, с изключение на индустриалните предприятия за бурета, качета и бъчви;

в) самите индустриалци се освобождават от данък върху занятие и връхнините му, освен тия за търговската камара;

г) лицата, които биха се издали за основаване на индустриалното предприятие или за преминаването му в акционерно, се освобождават от гербов налог;

д) потребните на предприятието сурови или полуобработени материали и материалите за постройки на сгради за предприятието, както и неговите произведения, се пренасят от БДЖ по специалните благоприятствени тарифи, които ще се изработят от Дирекцията на БДЖ съвместно с Министерството на търговията и земеделието.

Тия тарифи не могат да се намаляват с рефакции или проценти в полза на никого;

е) безплатно ползуване от държавните землища за вадене на камъни, пясък, чакъл, глина и др. подобни материали, необходими за съграждане на предприятието и за фабрикацията. Ползуването на държавните, общинските и окръжните кариери за горните цели става по цени, уговорени между заинтересованите страни. Само в случаи на неспоразумение върху цените, последните се определят от М-вото на търговията и земеделието.

 

 

X

Right Click

No right click