Трета българска държава

Декларация на ЦК на ВМРО от април 1924 г. относно обединението на македонското освободително движение

Посещения: 1468

 

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

1. ВМРО в качеството си на истинска революционна сила се бори за освобождението и обединението на разпокъсаните части на Македония в една напълно самостоятелна (независима) политическа единица, в нейните естествени етнографически и географически граници. Тя смята, че политическото съществуване на независима Македония може да бъде гарантирано само от съюза на самоопределилите се балкански народи във формата на една Балканска федерация, която единствена може да парализира анексинистическите стремежи на съществуващите балкански държави, да осигури правилното разрешение на всички национални спорове и да гарантира културното развитие на всички етнографически малцинства.

2. В борбата си за освобождението на Македония и за образуването на Балканската федерация ВМРО разчита преди всичко на обединените революционни сили на цялото македонско население в сътрудничество с революционните движения на другите балкански народи. А доколкото осъществяването на тая задача зависи от международното положение, тя разчита изключително върху моралната подкрепа на европейските революционни и прогресивни течения най-главното на всечерната морална, материална и политическа подкрепа на СССР, който днес се явява единствената държава, бореща се за освобождението на всички потиснати народи, за тяхното истинско самоопределение и федериране и която в своята балканска политика не предявява никакви империалистически цели.

3. ВМРО ще засили по най-решителен начин своята борба както против сръбското и гръцкото, така и против българското правителство, които се явяват или могат да се явят оръдия на свои или чужди империалистически стремежи спрямо Македония. В тоя смисъл Организацията скъсва всякакви връзки и със софийското правителство и ще води борба с неговата политика.

4. Ценейки огромното значение на единния революционен фронт на Балканите за борба срещу европейския и балканския империализъм, ВМРО ще даде най-искрено всичкото си съдействие за по-скорошното осъществяване на единния балкански революционен фронт, ще влезе в близък контакт и ще съгласува своята борба с борбата на всички истински революционни движения в другите балкански страни, възприемащи и борещи се за истинското самоопределение на своите народи, за освобождение и обединение на Македония в самостоятелна политическа единица и за тяхното равноправно съюзяване в една Балканска федерация, Организацията ще влезе в контакт с комунистическите партии в балканските държави.

5. ВМРО намира, че за образуването на единния балкански революционен фронт от съществено значение е групирането на всички революционни елементи на македонското движение в единен македонски революционен фронт. За постигането на единния македонски революционен фронт Централният комитет ще спре преследването на борещите се срещу нея групи и ще направи постъпки, за да обедини цялото македонско движение.

6. За прилагане на горната директива ЦК ще пристъпи към следните предварителни мерки и действия:

а) Ще издаде окръжно до всички подведомствени нему комитети и органи, в което ще изложи политическите и организационните директиви, произтичащи от настоящата платформа.

б) Ще направи публично изявление в духа на настоящата декларация.

в) Ще образува от депутатите македонци в парламентите на балканските държави самостоятелни парламентарни групи, които ще декларират солидарността си с другите парламентарни групи и политически партии, възприемащи настоящата платформа в нейната цялост.

г) Ще организира ръководството на всички печатни органи, защищаващи каузата на Организацията, върху които последната може да упражни влияние, така че да бъде поверено на лица, които ще прокарват настоящата платформа.

д) Ще организира издаването и редактирането на специален печатен орган, който в рамките на легалната политическа пропаганда ще се бори против европейския и балканския империализъм, ще защищава идеята за самоопределението на балканските народи и Балканската федерация и ще подготвя предварителните условия за единия балкански революционен фронт. Редактирането и издаването на тоя орган ще бъде организирано по възможност чрез взаимното споразумение на всички заинтересовани фактори.

е) Ще назначи свой специален делегат и ще приеме при себе си такъв за взаимна връзка между Централния комитет на Организацията и представителството на СССР.

 

Виена, 29-й април 1924 г.

 

Централен комитет на ВМРО

П. Чаулев

А. Протогеров

Т. Александров

 

 P CHAULEAlexander Protogerov and Todor Alexandrov 1912 1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Right Click

No right click