Балканите

Исканията на сръбските въстаници. V. 1804 г.

Посещения: 1399

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Мемоари проте Maтie Ненадовића. Београд, 1867, стр. 288—290.

 

Dahias Mustapha Pasa1. Да бъдат изгонени четиримата дахии Мехмед ага Фочоглу, Молла-Юсуф, Кючук Али, Агашлъ Байрактар, Муса от Шабац и Юсуф хаджи Климентоглу от Белград и занапред да няма други дахии и да изчезне даже названието „чифлик“, за което самото царство да издаде забрана в желания указ.

2. Умоляваме царството да даде опрощаване и царски указ, който да нарежда, щото никой турчин да не смее открито или тайно да отмъщава на раята и да я укорява, че е непокорна към царството, тъй като раята е покорна, а ние се противим само на онези злодеи, от които трябваше да изтърпим велики мъчения...

4. Всеки везир или друг началник, изпратен в Белградския пашалък, трябва да управлява раята в съответствие със султанския ферман от 1793 г., където е записан всеки данък и колко е длъжна раята да плаща в царската хазна; раята обещава отново да внася всички тези данъци по повеля на царя на всеки велик везир, който би бил в Белградския пашалък, на спахиите, воеводите и кадиите, без никакви уговорки, но подновяване на старите порядки и увеличение на данъците няма да приемем…

6. Раята иска да има тази свобода, която ѝ е дадена по фермана — да подновява църквите и манастирите, които са разрушени и изгорели, а освен това да няма несправедливи забрани на обичаите на нашата вяра от страна на кадии, воеводи и спахии…

8. Нека раята да може да си избира князе и нека везирът да ги признае за началници на раята, а думата им по всяко добро дело да бъде изслушвана от кадията; заедно с това раята единодушно моли да си избере един човек за върховен глава на целия сръбски народ... и всичко, което се отнася до раята, да бъде уреждано от всеки везир с помощта на този върховен глава на сърбите, а също така „порезът“ и другите царски данъци да бъдат разпределяни по окръзи от върховния глава, а князовете трябва да съберат „пореза“ и другите данъци на раята и да ги доставят на върховния глава, а той да ги предаде на везира.

 

 

X

Right Click

No right click