Османска империя

Ферман на Осман II от 1621 г. относно еничарски рекрути

Посещения: 16224

 

Публикуван по: Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

 Tughra of Osman II

 

Тъй като вземането на момчета за еничарство от раята в закриляните императорски земи [Османската империя] е стар закон още от древно време и понеже съгласно със следваната практика в миналото и досега е заповядано да се съберат момчета за еничари, то за избирането, събирането и изпращането в щастливата столица на годните момчета, достойни за еничарство, е назначен ветеранът и стар ага, чест между подобните и почтените, турнаджибашията…, да бъде увеличена славата му, и да бъде изпратен до вас заедно с настоящото приятелско и сърдечно писмо. С пристигането му строго да предупредите всички поданици от областите, селата, паланките, селищата, градовете, ленните владения хас, вакъфските селища, ленните владения зиамет и тимар и чифлиците, че бащите следва да съберат всичките си деца, без да оставят нито едно, и да ги заведат при казания ага. Поменатият ага лично да ги прегледа и от бащите, които имат много синове, да избере по едно момче, годно и извънредно добро [хубаво], на възраст от петнадесет до двадесет години, да го вземе за еничарство, да го запише в списъка си и да го задържи. И като се взема по едно годно и извънредно хубаво момче от поданиците, които имат много синове, останалите да се връщат на бащите им; годното момче, като се запише в списъка, да не се сменя вече; всяко взето момче да се записва в списъка със собственото му име, с името на баща му, на майка му, на селото му и на спахията му заедно с отличителните белези, качества и особености на момчето, каквито са. Така че ако някое момче след записването му в списъка се отлъчи, като се направи справка в списъка и се узнае кое е и откъде е, да се залови и доведе обратно. И когато се събират такива момчета, да не се вмъкват външни момчета, а да се събират момчета от местните поданици; да се предпазвате от лъжа и измама.

Когато се съберат сто, сто и петдесет момчета за еничари, да се дадат за придружаването им на доверен човек и се изпратят в Цариград направо в еничарския отряд. По пътя и по престоите да се пазят строго, за де не се дава възможност да се изгуби някое. За всяка купчина да се пишат по два списъка, единият да се пази от самия него [агата], а другият да се дава на човека, с когото се изпраща купчината; в отряда купчината да се изпраща и предава със списъка; впоследствие двата списъка да се съпоставят, за да не се дава възможност да се сменя някое от събраните момчета. На човека, който придружава момчетата, строго да се напомни да води момчетата по правия път, да не ги развежда, да нe взема от никого нито аспра, нито зрънце, да не им обърква местата за почивка, да не се отбиват в село, в което веднъж са се отбили, за да не се яви затруднение за селяните с даване хляб на момчетата за еничари и с приемането им и задържането им в къщите; кадиите, субашиите, войводите, управителите на вакъфските селища, притежателите на ленни владения тимар и зиамет и местните управители да не се бъркат ни най-малко в събирането на момчета за еничари и по никой начин да не се месят, нито противят, а да действат, според както иска и както намери за добре поменатият ага; относно друго да не се месят, защото в това отношение работите са предадени нему; да се внимава строго, щото никой от тях да не се меси и да не взема в дома си синовете на никого, да не ги укрива, да не има дава възможност да бягат; да се предпазват и от всякаква измама; никому, който ще и да е, да не се дава възможност било в тимара му, било в зиамета му, било в дома му, било в чифлика му да укрива някое момче и не го показва на поменатия [ага] или го оставя да бяга, или измамливо вмъква момчета отвън, или показва небрежност и немара, а да знаят, че ще бъде наказан с царско наказание; в това отношение задоволството и оплакването на поменатия [ага] ще бъдат чути и уважени. Според това да се стараят и да се предпазват.

При събирането на момчета за еничари [случвало се е, щото], местните кадии, воеводи, субашии и административни чиновници и някои други лица да са покровителствали по едно-две села и не са допускали да се съберат момчета или пък са поисквали да се съберат; [да се знае, че] за такива работи няма императорско съгласие. Пο молбата или ходатайството на някого да не се оставят от събиране момчета, а да се събират и изпращат; при проверка и изследване, ако се узнае, че не са били събрани момчетата, извинението ви не ще се приеме, а решено е да бъдете наказани с царско наказание. Ако [жителите] на някое село кажат: „Ние сме села рударски или вакъфски и притежаваме в ръцете освободителни [удостоверения] за невземане от нас на извънредни и тежки данъци, както и момчета за еничари“, и ако те представят заповеди за това, те да им бъдат взети от ръцете, поставени в кесии и изпратени в щастливата ми столица; никой да не се покровителства, а момчетата за еничари да се съберат, според както е заповядано; да не се допусне никой да се противи.

 

 

X

Right Click

No right click