Османска империя

Отнети тимари на спахии, отклонили се от военна служба

Посещения: 3327

 

Публикувано по: Непокорни поданици на султана, Документален сборник, съставител: Петър Петров, С., 1995

 

361px Battle of Vienna.SipahisI Из опис на тимари в Софийско от 1444-1445 г. - Турски извори. Т. 2, с. 15, 35, 43.

 

Тимар на Хъзър, син на Акдоган. Старинен е

[Промени:]

1. Понеже за гореспоменатия донесоха, че не се явил на военен поход, даде се [тимарът] на рекибдар Юсуф. На 1 зилкаде 852 [27 декември 1448] година. В Одрин.

Тимар на Иса, син на Тимурташ. Преминал у него от брат му Доган. Притежава берат от Худавендигяр

[Промяна:]

Понеже за този, речения [тимариот], санджакбеят писа писмо, с което известява, че той без разрешение напуснал войската и си отишъл в къщи, отне му се [тимарът] и се даде на Хюсеин, син на бившия черибашия на София Фируз. През 1 —10 ден на мухарем 856 [23 януари - 2 февруари 1452] година. В Одрин.

Тимар на Мурад, син на Серуджа. Преминал у него от баща му. Притежава берат от Худавендигяр

[Промени:]

1. Понеже сега гореспоменатият избягал от военната си служба в Босна, даде се [тимарът] на Искендероглу Али. През 21-30 ден на зилкаде 854 [25 декември 1450 - 4 януари 1451] година. В Одрин.

 

II Из опис на тимари във Видинско, Берковско, Белоградчишко и поречието на р. Тимок от 1479-1480 г. - Пак там, с. 157, 159.

 

Тимар на Мухиедин

[Промени:]

3. За споменатия [Мустафа] неговият санджакбей Али е изпратил писмо: „Тъй като заявява, че ще напусне военната си служба, записа му се за съдружник неверникът на име Михаил." Написа се през 11-20 зилхидже 873 [21-30 април 1469] година. В Константинопол.

6. Тъй като споменатият [Мустафа] не се яви в похода за Шкодра, [тимарът] му се отне. Даде се на Уструмджалъ Мехмед, един от ерените [бойците] в Кара хисар, на 1 ребиюлахър 883 [2 юли 1478] година.

Тимар на Мехмед, син на Сехер

[Промени:]

1. Починал. Даде се на новопомохамеданчения Бехадур. Участва във военните походи. Написа се през 21-30 рамазан 874 [24 март - 3 април 1470] година. В Константинопол.

2. Новопомохамеданченият [Бехадур] остана в Кара Богдан [Молдова]. Даде се на Урудж, син на Доган. На 22 шевал 879 [1 март 1475] година. В Константинопол.

3. Тъй като споменатият не се яви на служба, [тимарът] му се отне. Даде се на Бекир, син на Пармаксъз Хамза. Написа се на 13 джемази юл-евел 880 [14 септември 1475] година. Във военния лагер Кърхисар. Потвърди се.

 

III Из опис на тимари в нахиите Висока и Знепол от 1444-1445 г. - Пак там, с. 379.

 

Тимар на Япуджак ага и Аруз ходжа

[Промени:]

2. Понеже за гореспоменатия [Мехмед, син на Кара бей] съобщиха, че не се явил на война, същото с. Храбърско и това село [Голяма Белица] се дадоха на доганджията Караджа. През средната десетица на шевал 853 [7-16 декември 1445] година. В Одрин.4    

 

IV Из опис на тимари в Авретхисарско и Солунско от 1444-1445 г. - Пак там, с. 391, 395, 407, 409.

 

Тимар на Муса силяхдар, зет на Дая

[Промени:]

1. В мефкуфата бе вписано, че този тимар се владее от хазинеагланъ Юсуф. Поради това, че не се яви, за да участва във войната, сега по желание на Шехабеддин паша бе възвърнат на предишния му владелец. През 1-10 ден на зилкаде 855 [25 ноември - 4 декември 1451] година. В Одрин.

Тимар на Шахин, син на попа

[Промяна :]

Поради съобщението, че споменатият не се е присъединил към отряда за охрана и поддържане на реда, сега тимарът бе иззет и се даде на Али, чийто тимар е даден на Ракос Юсуф. През 1-10 ден на зилхидже 852 [26 януари - 4 февруари 1449] година. В Одрин.

Тимар на Касъм и Ахмед, синове на Кул Хамза. Ползвайки го, те участвуват на смени в походите. От мустахфъзи станаха ешкинджии

[Промяна:]

За този Касъм съобщават, че е избягал от определената му служба в Истанбул. По тази причина делът му бе отнет и даден на Хъзър, роб на Шамлу Али бей, към намиращата се в негово владение една мезра, наречена Янаки колибе. Притежавайки дела си, той и споменатият Ахмед да участват на смени в походите. Когато обаче излезе на поход падишахът или беят на Румелия, участват едновременно и двамата. През 11-20 ден на зилхидже 857 [23 декември 1453 - 1 януари 1454] година. В Одрин.

Тимар на Барак

[Промяна:]

За този [силяхдар] Юсуф, Шамлу Али бей съобщава, че при идването на унгарците е дезертирал от София. По тази причина [тимарът] се даде на Селчюк, син на Хамза. През 1-10 ден на ребиюлевел 853 [5-14 май 1448] година. В Одрин.

 

V Из опис на тимари в нахията Враца и др. от началото на XVI в. - Турски извори. Т. 3, 22-31.

 

Тимар на Дервиш, син на Синан бей Драгал

[Промени:]

3. За споменатия Дервиш неговият санджакбей съобщава, че не се е явил да служи при Каменград, а също и за участие в заповяданото със султанска заповед нападение. Това той съобщава чрез отстранения от тимар 5272 или 5279 акчета в казания санджак Юсуф, син на Искендер, комуто се даде заедно с повишението, за което претендира. 8 джемази I 929 [25 март 1523] година.

Тимар на Баязид, син на Ахмед бей

[Промени:]

5. Поради това, че същият [Али] не се е явил на служба в крепостта Каменград, както докладва това санджакбеят му, тимарът се даде на отстранения от субашилъка в Нови пазар Мустафа, за когото същият санджакбей докладва, че е способен боец. Участва в походите. 22 мухарем 932 [8 ноември 1525] година.

6. Поради това, че същият не се е явил да служи в крепостите, [тимарът] се даде на отстранения от тимар в санджак Изворник с доход 5800 акчета Мехмед съгласно с представянето му от санджакбея, изпратено по самия него. Участва в походите. 4 шабан 933 [6 май 1527] година.

Тимар на Мустафа, сродник на Сеили бей

[Промени:]

1. За споменатия Мустафа се съобщава, че не се е явил да служи в крепостите. [Тимарът] се даде заедно с излишъка [доход в повече] на Али, отстранен от тимар с 2200 акчета доход във Вълчитрънски санджак. Син на Заган войвода. Докладът за същия се получи чрез него самия. Участва в походите. 4 шабан 925 [1 август 1519] година.

Тимар на Мехмед и Али, синове на Бали бей

[Промени:]

4. За въпросния Али неговият санджакбей Мустафа паша съобщава, че не се е явил на служба по ремонта на крепостите, нито се е отзовал на заповедта за снабдяването. Това [санджакбеят] съобщава чрез отстранения от тимар с доход 4018 акчета в същия санджак Диване Али, комуто като на заслужаващ се даде [тимарът], включително и излишъкът от 558 акчета. Участва в походите. 30 джемази I 925 [30 май 1519] година.

Тимар на Якуб, човек на Сюлейман бей

[Промени:]

1. За споменатия санджакбеят му Мустафа паша докладва писмено, че не се е явил на служба по снабдяваното на крепостите Каменград и Ключ. Поради това и като се има предвид, че от султанския двор бе заповядано [да се даде] повишение в размер на 2000 акчета на Махмуд, син на Ахмед бей, притежател на тимар от 6012 акчета в същия санджак, като [същият Махмуд] представи височайша заповед за случая, посоченият тимар бе даден на споменатия Махмуд, син на Ахмед бей. 13 реби I 924 [25 март 1518] година.

Тимар на Али и Мехмед, синове на Хамза войвода

[Промени:]

1. За споменатия Али санджакбеят му Мустафа паша съобщава, че не се е намирал на служба в крепостите. Поради това делът му се даде, включително и излишъкът от 900 акчета, на отстранения от тимар в Призренския санджак с доход 4200 акчета Касъм, чашнигирбашия на покойния Фируз ага. Участва в походите 14 реби II 925 [15 април 1519] година.

3. Въпросният Касъм не бе удостоен [с тимара], тъй като за него санджакбеят му съобщи чрез спахията Мустафа, че не се е явил на служба при Каменград. Даде се с излишъка на Мехмед, който е отстранен, пак от същия санджак, от тимар с доход 4820 акчета. 19 джемази I 929 [5 април 1523] година.

4. За въпросния Мехмед, син на Ахмед, санджакбеят му пише, че не се е явил, за да участва в похода в Каменград, а също, че Пир Мезид, отстранен от тимар в същия санджак с доход 2500 акчета, храбър участник в боевете и юнак, взел участие в редица ръкопашни боеве с неверниците, е напълно подходящ и заслужил. Затова [тимарът] се даде на същия. 5 рамазан 930 [7 юли 1524] година.

8. За споменатия Хъдър [брат на Мехмед] санджакбеят му Мустафа съобщава, че не се е явил на служба в Каменград. Това съобщава чрез отстранения от тимар с доход 2713 акчета в същия санджак Мехмед, син на Хъдър, комуто се даде [тимарът], включително и излишъкът от 617 акчета. Участва в походите 1 мухарем 926 [23 декември 1519] година.

12. За споменатия Хюсеин санджакбеят му Хюсрев бей докладва чрез трето лице, че не се е явил, за да участва в похода срещу Виена, поради което [тимарът] е овакантен и се даде на отстранения от тимар с доход 3561 акчета в санджака Херцег Мюрювет, син на Махмуд, съгласно с императорска заповед за даване повишение на същия в размер на 1000 акчета за участието му в боевете при крепостта Виена, където заловил и пленници. Участва в походите. 25 мухарем 937 [18 септември 1530] година.

Тимар на Мустафа, син на Бали бей Робош

[Промени:]

2. Даде се на отстранения от тимар в същия санджак [Искендерие] с дохох 2996 акчета Юнус, чрез когото беят на Босненския санджак Мустафа паша съобщава за споменатия Баязид, че не се е явил да участва в ремонта на крепостта Гюл хисар, нито на служба в Каменград, а се бил отдал на работа в своя изгода. 12 зилкаде 925 [5 ноември 1519] година.

3. За споменатия Юнус санджакбеят му докладва чрез отстранения от тимар с доход 5125 акчета в същия санджак Мехмед, че не се е явил на императорска служба. [Тимарът] се даде на същия Мехмед, който го поиска. Даде се заедно със свободния остатък в размер на 1486 акчета от тимара, наречен с. Горна Гусил, нахия Торанар, като равностойност на онова, което било излязло от негово владение. Участва в походите. 7 сафар 932 [ 23 ноември 1525] година.

 

VI Раздавателен дневник от 18 април 1607 г. - Недков, Б. Османотурска дипломатика и палеография. Т. 2. С., 1972, с. 190.

 

Тимар на Диване Хюсеин, преминал у него от Халил, който се отказал.

[Промяна:]

Поставен е печат: предан. Понеже не се явил на война, тимарът му е даден на Диване Мехмед. 21 шевал 1019 [6 януари 1611] година.

 

VII Из султански ферман, издаден между 1 и 10 септ. 1619 г. Сиджил № 4 на битолския кадия, л. 40 б II. - Турски документи за историjата. T. 1, с. 34.

 

Лицето на име Яхя взе от страна на беглербега по прехвърляне от Синан, който е умрял при Ереван, тимар от четири хиляди акчета в с. Врановци и други села в Битолска нахия, санджак Паша, и издействал берат. Но три дни преди това споменатият тимар с преносно писмо от споменатия [беглербег] е бил даден на лицето на име Хасан по прехвърляне от споменатия покойник. Въз основа на писмото е издадена света заповед от страна на моята Щастлива порта и му е даден берат. Въпреки че правото принадлежи на Хасан, той не е участвал в похода до Трансилвания, който се извърши през миналата година. Поради това споменатият тимар се предаде на Хюсеин и му се даде берат, а регистрацията на Хасан се анулира.

 

VIII Из султански ферман, издаден на 17 септ. 1621 г. Сиджил № 2 на битолския кадия, л. 78 б I. - Пак там, с. 52.

 

От страна на санджакбея на санджака Паша, на заимите, на тимариотите, на вилаетските аяни и от ваша страна се съобщи, че лицето Мурад, който притежава тимар от шест хиляди акчета в с. Кажани и други села във вашата каза, в споменатия санджак, не само че бил разбойник, бунтовник, злосторник и развратник, но и не се е явил с моята царска войска в похода против Полша, който стана неотдавна, и не е участвал в борбите на победоносната войска в дружините, полковете, караулите, както и в пренасянето на топовни гюлета. Поради това въз основа на високославна заповед, издадена за такива лица с царски подпис, неговият тимар остава свободен и се определи на носителя на писмото Мустафа, един от заслужилите, и на първи зилкаде тази хиляда и тридесета година [17 септември 1621 г.] му се издаде преносно писмо и се изпрати.

Когато пристигне, трябва да дадете възможност на споменатия Мустафа да получи и притежава от датата на писмото споменатия тимар по прехвърляне от Мурад, който не си е изпълнил длъжността и не участваше в похода. Да не позволявате на споменатия Мурад и на никой друг отсега нататък да се меси и да напада, и да се постъпва според писмото.

 

X

Right Click

No right click