Османска империя

Хатихумаюн. 18. II. 1856 г.

Посещения: 4508

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се пo G. Young. Corps de Droit Ottoman. Oxford, 1905—1906. V. II, p. 4—9.

 

Tughra of Abdlmecid I

 

1. Гаранциите, обещани от наша страна на всички поданици на моята империя с Хатихумаюна от Гюлхане и в съгласие с Танзимата, без разлика на класи и вероизповедания; за сигурността на техните личности и на техните имоти и за запазване на тяхната чест, са днес потвърдени и консолидирани и за да добият своя пълен ефект, ще бъдат взети ефикасни мерки.

2. Всички привилегии и духовни имунитети, дадени ab autiquo от страна на моите предци и от по-късна  дата на всички християнски общини или на другите немюсюлмански вероизповедания, установени в моята империя под моята покровителствана десница, ще бъдат потвърдени и запазени.

3. Всяка християнска и друга немюсюлманска общност ще е задължена в определен срок и със съдействието на една комисия, съставена, ad hoc от нейни членове, да проучи с  моето високо одобрение и под контрола на Високата порта сегашните имунитети, и привилегии и да обсъди и представи, пред Високата порта реформите, изисквани от развитието на просвещението и на епохата...

7. Моята Висока порта ще вземе енергични мерки да осигури на всяка религиозна група, какъвто и да е броят на привържениците й, пълна свобода в упражняването на религията.

8. Тъй като всяко определение или название прави дадена класа от кои да е мои поданици второстепенна по отношение на друга поради тяхната религия, език или раса, те завинаги ще бъдат премахнати от административния протокол. Ще бъде прокаран закон срещу употребата на язвителни и обидни думи било между частни лица, било от страна на властите.

9. Тъй като всички вероизповедания са и ще бъдат свободно упражнявани в моите владения, никой поданик на моята империя не ще бъде стесняван при упражняването на вярата, която изповяда, и не ще бъде по никакъв начин обезпокояван в това отношение. Никой не ще може да бъде принуждаван да променя своята религия.

10. Тъй като назначаването и изборът на всички чиновници и други служители на моята империя зависи изцяло от моята върховна воля, всичките поданици на моята империя, без разлика на народност, ще имат достъп до обществените служби и могат да ги заемат според способностите си и заслугите си и според правилата, които се прилагат общо за всички.

11. Всички поданици на моята империя ще бъдат без всякаква разлика приемани в държавните граждански и военни училища, щом те отговарят на условията за възрастта и изпита, предвидени в органическите правилници на казаните училища. Нещо повече, всяка община има право да открива обществени училища за наука, изкуство и занаяти. Само начинът на обучението и изборът на учителите в училищата от този вид ще бъдат под контрола на един смесен съвет на народното образование, чиито членове ще бъдат назначавани с върховна заповед от моя страна.

12. Всички търговски, изправителни и наказателни дела между мюсюлмани и поданици християни или други немюсюлмани или пък между християни или между други лица от различни немюсюлмански вероизповедания ще бъдат подсъдни на смесените съдилища.

Заседанията на тези съдилища ще бъдат публични; страните ще присъстват лично и ще дават своите показания, които ще бъдат изслушвани без разлика, като дадат клетва според верския закон на всяко вероизповедание...

15. Организацията на полицията в столицата, в провинциалните градове и в селата ще бъде ревизирана по начин, че да даде на всички мирни жители на моята империя най-силните гаранции за сигурност на техните личности и на техните имоти.

16. Понеже равенството в облаганията носи равенство в тежестите, както това на задълженията носи това на правата, поданиците християни или от другите немюсюлмански вероизповедания ще трябва така, както това е било решено преди, това за мюсюлманите, да отговарят на задълженията за военната служба. Принципът за заместването или откупуването ще бъде допуснат. В най-краткото възможно време ще бъде обнародван един пълен закон върху начина за допускане и служене на поданиците християни или от другите немюсюлмански вероизповедания.

18. Тъй като законите, регулиращи покупката, продажбата и притежанието на недвижими имоти, са общи за всички поданици на моята империя, ще бъде законно за чужденци да притежават поземлена собственост в моите владения, ако съблюдават законите и полицейските правила и носят същите задължения, както и местните жители, и след като съответстващите съглашения са достигнати с чуждите сили.

19. Данъците ще се събират по един и същ начин от всички поданици на моята империя, без разлика на класа или вяра. Ще се прибегне до най-енергични мерки, за да се премахнат злоупотребите при събирането на данъците и особено на десятъка. Постепенно и колкото се може по-скоро откупната система ще бъде заменена с пряко събиране на данъка...

22. Главите на всички общности и един делегат, определен от Портата, ще бъдат свикани да вземат участие в разискванията на Висшия юридически съвет във всички случаи, които са от интерес за поданиците на моята империя. Те ще бъдат свикани специално за тази цел от моя велик везир. Делегатите ще заемат поста си една година; те ще полагат клетва при встъпването си в длъжност. Всички членове на съвета на обикновените и извънредните заседания ще могат да изразяват мнението си и да гласуват свободно и никой няма да ги безпокои на това основание.

 

X

Right Click

No right click