Османска империя

Органически закон за народното образование. 1869 г.

Посещения: 2079

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по А. Д. Желтяков, Ю. А. Петросян. История просвещения в Турции. Москва, 1965, стр. 154 — 167.

 

Част I. За подразделенията и степените на учебните заведения

Член I. Училищата в Османската империя се делят на две основни категории: обществени училища, в които контролът и ръководството се осъществяват от страна на държавата; частни училища, които се контролират от държавата, но са учредени и се ръководят от частни лица и общества.

 

Раздел I. Обществените училища

 

Член II. Съществуват три основни етапа на образованието. Първият е обучението в училищата събян и рющие, вторият — в училищата идадие и султание, третият — във висшите училища алие. По такъв начин обществените училища в Османската империя се разделят на пет степени...

 

Глава I. Училищата събян

 

Член III. Във всеки квартал и село трябва да има училище събян или поне едно такова училище за два квартала или две села. В селата и кварталите със смесено население се учредяват отделно мюсюлманско училище и отделно за децата немюсюлмани.

Член VI. Срокът на обучение в училищата събян е четири години. В съответствие с новата система в училищата се преподават следните дисциплини: азбуката, Коранът и четенето му, рисале по етика (за децата немюсюлмани — основите на тяхната религия...), учението за религиозните задължения на мюсюлманина, писане, основи на аритметиката, основи на османската история, основи на географията, рисале с полезни сведения (тези курсове се четат за децата немюсюлмани на родния им език).

Член IX. Посещението на училищата събян в Османската империя е задължително за момичетата от шест до десет години и за момчетата от седем до единадесет години.

Член XII. Ако след три предупреждения, направени на родителите или роднините, детето в течение на един месец не бъде изпратено в училището без наличието на достатъчно причини, предвидени в член XIII, то в съответствие със специалната инструкция се взема парична глоба от 5 до 100 гроша в зависимост от положението и състоянието им. Глобата се внася в Комитета по просвещение. Ако паричната глоба не окаже нужното въздействие, местните власти отправят детето в училище по принудителен начин.

Член XIII. Първите и достатъчни основания, които изключват прилагането на принудителни мерки за децата от училищна възраст, са: телесните и душевните заболявания, които са признати за препятстващи учението при преглед, проведен със знанието на местните власти; второ — доказателство за необходимостта да се използва детето, което е син на бедняк за работа; трето — заетостта на детето в чифлика по време на посев или събиране на урожая; четвърто — местоположението на училището на половин час ходене от мястото на жителството; пето — липса на училище в квартала на детето или недостиг на места в училището; шесто — умение на детето да чете и пише, придобито в къщи или в друго специално учреждение.

Член XIV. В съответствие с положението за изпитите завършилите училището събян се приемат в рющие без изпит срещу притежаваното свидетелство.

Училищата събян за момичета

Член XV. Ако в квартала или селото има две училища събян, които принадлежат на една община, в едното се приемат момчета, а в другото момичета. В онези местности, в които това не може да се осъществи, докато не бъде създадено специално училище за момичета, те се приемат в училището за момчета, но не трябва да бъдат размесвани с момчетата.

Училищата рющие

Член XXIII. Срокът на обучение в рющието е четири години. Преподават се следните дисциплини: основи на религията, граматика на османския език, правопис и стилистика, граматика на арабския и персийския език по новата система, аритметика, основи на счетоводството, чертане, принципи на геометрията, всеобща и османска история, география, гимнастика. В случай че училищата се намират в търговските центрове, където се използва френски, на способните ученици се разрешава да го изучават през четвъртата година на обучението си.

Предметите, които се отнасят до богословието и изброените по-горе науки, трябва да се преподават на родния език на учащите се. Трябва да се преподава и родният език...

Член XXVI. Завършилите рющие се приемат в училището идадие без изпит срещу свидетелство...

 

Глава II. Училищата идадие

 

46507918 1893034497481243 7122877663240257536 nЧлен XXXIII. Училищата идадие са предназначени за съвместно обучение на децата на мюсюлмани и немюсюлмани, който са завършили рющие.

Член XXXVIII. Срокът на обучение в идадие е три години. Преподават се следните дисциплини: стилистика на литературния турски език, основи на науката за общественото богатство, аритметика, основи на счетоводството, френски език, география, геометрия и геодезия, османско законодателство, всеобща история, физика, логика, естествознание, химия, алгебра, рисуване.

Училищата султание

Член XLII. Във всеки град и касаба, които са център на вилает, се основава училище султание. Учениците, които са положили изпит в идадие, се приемат в султание срещу заплащане, към каквато и група от населението на Османската империя и да принадлежат...

Член XLVI. Всички дисциплини в султание се делят на два курса. Първият е общ, вторият — висш. Висшият от своя страна се дели на два класа. Първият — за словесност, вторият — за наука. Срокът за обучение в султание е три години за висшия курс, а заедно с общия — шест години. В общия курс се четат същите дисциплини, както и в идадие. Дисциплините на висшия курс са: клас по словесност, стилистика на турския език, образци от арабската и персийската литература, реторика, френски език, наука за общественото богатство, отечествено законодателство, история.

Класът за наука: геометрия, алгебра, приложение на алгебрата в геометрията, плоска и сферична тригонометрия, астрономия, физика, кратък курс по прилагане на химията в промишлеността и селското стопанство, естествознание, топография.

 

Глава III. Висшите училища алие

 

Член LI. Висшите училища алие се състоят от педагогически училища за мъже и жени и университетите с факултети по различни науки и изкуства.

 

Университетът

 

Член LXXIX. В столицата се основава университет с названието „Османски университет“.

Член LXXX. Университетът има три специални факултета: Философско-литературен, Юридически и Естествен.

Член LXXXIV. Университетският курс се чете на турски език. Разрешава се преподаването на френски, докато не бъдат подготвени компетентни преподаватели, способни да четат курс на турски.

Член ХС. Лицата, които желаят да станат студенти в университета, след някои формалности полагат изпит пред специална комисия (в чийто състав влиза по един преподавател от всеки факултет) по следните предмети: османски език, всеобща история, география, аритметика, геометрия, алгебра, физика, логика.

Член XCIII. В течение на първите петнадесет дни на всеки три месеца студентът е длъжен да внесе четири османски златни лири и лично да се регистрира отново в списъците на студентите.

Член XCIV. За възобновяване на регистрацията студентът предявява справка от преподавателите на факултета, удостоверяваща, че е посещавал лекциите през последните три месеца.

 

X

Right Click

No right click