Кърджалийско време

Посещения: 2658

Индекс на статията

 

 

ВЕРА МУТАФЧИЕВА

 

 

КЪРДЖАЛИЙСКО ВРЕМЕ

 

 

karjaliisko vreme

„Кърджалийско време“ е трийсетгодишен период, по своему характерен за историческото развитие на Балканите. През този период се пресичат действията на голям брой сили, не само различни, но и противоположни, макар в цялостта си те да образуват нещо единно: голямата анархия. Един обществен хаос, който въвежда Османската империя в нейната мъчителна и дълготрайна, в крайна сметка съдбоносна криза.

Задачата и приносът на авторката е в това, че тя разкрива институциите и явленията, създали предпоставките за хаоса. Че изследва действията на разнородните сили, които го завихрят. Че уточнява етапите, а оттам и мислената крива на развитието на този хаос, който, преминавайки през невъобразими перипетии, започва да се структурира. За да изведе в последна сметка поробените балкански християни до състояние, напълно различно от онова, с което те са навлезли в хаоса.

Кърджалийско време е създало почва за личности и явления така ярки, че те до днес присъстват в историографията, литературата и легендата на всички балкански страни. Неговите рецидиви продължават да ни изненадват като състояние на духовете тук до днес.

 


 

УВОД

 

В историографията има проблеми, които по традиция са категорично разрешени. Проблеми, чието ново поставяне или изследване изглежда излишно. Такъв е в нашата историография проблемът за кърджалийството, дало името си на немалък период от новата ни история: „кърджалийско време“. При цялата категоричност на постановките и оценките за това време обаче то е било и си остава с неразкрито съдържание: неописано в своята противоречива пълнота, неанализирано. Липсата на охота да бъде цялостно изследвано кърджалийството вероятно може да се обясни с обективни причини.

За разлика от предхождащите го стихийни и масови раздвижвания то стои относително близко до наше време, за него са се запазили препредадени през две-три поколения, отсетне записани спомени. Извън спор е, че кърджалийските години били преизпълнени с кръв и огън, с опустошително разорение на земите ни. Своите страдания българите отразили във фолклора си — тях са имали пред очи нашите ранни историографи при оценката на „кърджалийско време“, която не е претърпяла съществени изменения от Иречек до днес. Впрочем първата причина кърджалийството да остане неизучено е тази: отрицателната оценка за него. Емоционално оправдан, такъв мотив едва ли е приемлив и за науката, тъй като и най-реакционните, и най-брутално отрицателните за общественото развитие явления все пак са били обект на научно изследване.

Друга обективна причина, щото кърджалийството да не бъде изследвано в дълбочина и ширина, се корени в това, че — макар да се разиграло върху българска земя, макар да увлякло процент българи, макар да се отразило върху историческото битие на народа ни, — кърджалийството по същество принадлежи не към историята на България. То било плод от развитието на османското общество през XVIII в. Разработката на проблема за кърджалийството следователно е от компетентността не на българистиката, а на османистиката, която би следвало да го изведе от неговите органични корени, да свърже появата и хода му с цялостния развой на османската обществено-икономическа система, да уточни мястото му всред многоброниите прояви на кризата на късния османски феодализъм.

Така, като си даваме сметка, защо проблемът за кърджалийството е бил пренебрегван в нашата историография, защо това крупно явление е останало без разкрита фактология и анализ на същността му, поставяме за задача на предлаганото изследване въпросите:

1) Да установи кои от чертите на османската феодална система след нейния „класически период“ са обусловили появата на кърджалийството.

2) Да датира наченките на изследваното явление.

3) Да определи неговата типология.

4) Да разкрие органичната връзка между кърджалийството и останалите компоненти на размириците през хронологическия отрязък, наричан „кърджалийско време“.

5) Да опише проявите и развитието на силите, които предизвикали феодалната анархия, както и динамиката в съотношението между тях.

6) Да установи специфичната структура на местната власт, спонтанно наложила се през „кърджалийско време“ в Румелия.

7) Да анализира корелациите между кърджалийството, от една страна, и централизма или властта по места, а също и производителното население —от друга страна.

8) Да проследи причините за края на кърджалийството, а след него и на размириците изобщо.

9) Да очертае ролята на българите в или против размирието, както и последиците от „кърджалийско време“ за народа ни.

Всички останали събития, процеси и явления, които принадлежат към разглеждания период, но не са част от проблема, който сме поставили (като например реформите на Селим III, руско-турските войни от 1787—1791 и 1806—1812 г., свързаните с тях освободителни борби на българите, Сръбското въстание и участието на българите в него, и пр.), ще бъдат засегнати само дотолкова, доколкото са се отразили в един или в друг смисъл върху изследваното явление.

Разработката, към която пристъпваме, е неблагодарна. Компрометира я съвсем законното отрицателно отношение на българина към един огнен и кървав период от миналото на земята му. Но, без да бъде плод от собственото ни развитие, кърджалийството е дало значителни отражения върху нашата история — това и оправдава усилията на изследвана.

 

СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА В ЛИТЕРАТУРАТА

 

Книжнината, посветена на Османската империя през разглеждания период (последната четвърт на XVIII и първите години на XIX в.), е особено богата. Нея дължим на интереса на чуждите сили към зараждащия се Източен въпрос, към изобилното на събития управление на Селим III, та дори и към личността на един странен за тогавашните представи султан. Част от тази книжнина е плод на наблюденията и проучванията на автори — съвременници на събитията или писали наскоро след тях. Друга част е възникнала по-късно, въз основа на европейски и османски източници за управлението на Селим III. В своя преобладаващ дял тая литература се е появила до началото на нашия век, след което трудовете, посветени на разглежданото време, стават твърде редки1.

При изследването на кърджалийството обаче въпросната научна или мемоарна книжнина е използваема само дотолкова, доколкото засяга конкретния проблем — тоест в изолирани случаи. Наситената с напрежение международна обстановка от Френската революция, та до Виенския конгрес, честите промени в съотношението на силите в Европа, кръстосването на чужди интереси в Османската империя, Селимовите реформи, борбите против тях (намерили своя взривен израз в така наречените Първа и Втора константинополски „революции“ — 1807 и 1808 г.) — всички тези първостепенни проблеми са привличали цялото внимание на наблюдатели и изследвачи, които само мимоходом и предимно никак не отделят в съчиненията си място за въпрос от твърде локално, „румелийско“ значение, какъвто е кърджалийството. Дори последните компетентни монографии върху вътрешнополитическите събития в Османската империя през казания период също го отминават бегло2.

Вероятно най-ранната дефиниция на явлението е онази, която намираме в „Сръбски речник“ на Вук Караджич, чието първо издание датира от 1818 г. Ето какво гласи тя: „Кърджалиите били турски хайдути, които се появили в Румелия след последната Немска война—1791 г. Те били много хиляди и с тях Пазвантоглу разбил царската войска — 1796 г. Те били най-вече турци, но приемали в своята среда и християни, тъй като слабо зачитали някакъв закон. Те нападали градовете и определяли сумата, която трябвало да им се заплати, за да не ги запалят и разграбят,  а после ставали наемници на някой паша и на други турски първенци, които воювали помежду си. Когато някой не можел да им плаща, те отивали при другиго. Така техният известен първенец Гушанцалъ Халил в 1804 г., научавайки, че сърбите се бият с дахиите, дошъл в Белград с хиляда свои храбри другари, които почти всички освен него оставили костите си в Сърбия. Отчасти в Сръбската война, отчасти в Московската — 1807—1812 г. — те били почти всички унищожени. Кърджалиите се движели на коне и всички били облечени в коприна и кадифе...“3

В хода на изложението ще се убедим каква историческа правда се съдържа в горната дефиниция. Това е обяснимо: В. Караджич бил съвременник на дефинираното от него явление.

Не е трудно да бъде проследена от Караджич нататък еволюцията на схващането за кърджалийството. Въз основа на събраните от самоукия сръбски учен материали съставя своята „История на Сърбия по сръбски източници“ Леополд фон Ранке. В нея той възприема дефиницията на Караджич4. Междувременно обогатено от обнародвани български местни спомени за размирните години, у Иречек това схващане е вече илюстрирано с някои конкретни събития, но по същество си остава същото5.

Впрочем от Иречек нататък въпросът за кърджалийството стои под една и съща постановка в общите курсове по история на България6. Не по-различна е участта му и в общите съчинения по история на Турция7. Някои автори на такива съчинения виждат трудността в изследването или дори в определението на кърджалийството там, че у османските историографи сведенията за него били „неясни и объркани“8. Факт е, че световноизвестни познавачи на османската история — Цинкайзен напр. — обрисуват размириците от края на XVIII и началото на XIX в. предимно по европейски дипломатически донесения9. Ще рече, спънките, поради които в българската историография въпросът е останал без конкретна разработка, са обективни, като важат и за османистиката.

Това — що се отнася до общите трудове по история на България или на Турция.

Ако хвърлим поглед над специалната литература върху кърджалийството у нас, ще забележим, че от самото си начало този проблем — естествено и оправдано — се е свързвал с друг един: бунта на Пазвантоглу. Така той се е разширил от кърджалийството към „кърджалийско време“.

Отделни съждения, записани предания или още живи спомени за кърджалийството са ни оставили някои наши политически автори от миналия век. Тях не можем да отнесем към изследванията по въпроса и те ще бъдат разгледани в заключението на предлагания труд. Впрочем първото българско съчинение по проблема, на което историографията се позовава и до наши дни, е наречено от автора си „общодостъпна сказка“, която той изнесъл в Търново през 1900 г. и публикувал в малка брошура10. Тя преразказва в не по-голям обем онази част от Иречековата „История на българите“, която е посветена на кърджалиите и Пазвантоглу. На същите въпроси са се спрели сумарно или по-подробно съставителите на сбирки от руски, западни или османски документи по двата въпроса в своите уводни думи към съответните публикации. Между тези уводи не можем да поставим знак за стойностно равенство. Професионалната осведоменост на П. Орешков му е позволила да изложи същината на проблема, по който се е заел да издири и обнародва материал11. Затуй пък Д. Ихчиев, чиито „открития“ по него време не са били контролирани дори от още един османист у нас, е допринесъл с предговорите си към преводите на документи за кърджалиите и Пазвантоглу за немалко заблуждения по тези въпроси12.

Първият опит на историографията ни да изучи бунта на Пазвантоглу дължим на М. Теофилова. Нейният дипломантски проблем е изграден върху обнародваните у нас материали по проблема и върху общите курсове по история на Турция13. Нека отбележим, че за първи път в нашата историография М. Теофилова стига до изводи, различни от традиционните, говорейки за благотворното влияние на бунта на Пазвантоглу върху по- сетнешните борби на българите14. Нейната теза обаче не е била взета предвид от историографията въпреки една своя положителна черта: опита да бъде оценен по историческите си резултати периодът на размирието. От Теофилова, та до 1944 г. нашите историци престават дори да обнародват нови източници по проблема, камо ли да го изследват. Затуй пък нашата белетристика (Йордан Йовков, Людмил Стоянов, Горо Горов)15 се е постарала да влее борбено романтично съдържание в отделни образи и събития от кърджалийските години.

През ония две десетилетия впрочем за кърджалийството или за Пазвантоглу можем да намерим само незначителни съобщения из вестниците16 — поле, едва ли подходящо за разискване на научна проблематика. Едва през 1947 г. се появи едно добросъвестно военноисторическо изследване на конфликта между Видин и Портата от С. Ванков17. Добре запознат със западните обнародвани свидетелства за Пазвантоглу, авторът изгради върху тях описанието си за военните действия под Видин, а също и за външнополитическите връзки на отцепника. Без да привлече нов материал, С. Ванков допринесе за систематизирането на вече публикувания.

В нашата марксистка историография въпросът за „кърджалийско време“ отпърво е засегнат от Д. Благоев: „В това разбъркано време най-напред еничарите, особена войска, по-сетне кърджалиите, разбойнишки, башибозушки орди, правят безнаказано най-големи опустошения. Много цветущи в индустриално и търговско отношение богати градове биват унищожавани и съсипвани. Индустрия и търговия спират. В това размирно време еднакво страда и българското, и турското население, особено от кърджалиите. Но то отслаби още повече турската сила.“18 Както виждаме, тази постановка не се различава от постановката на Иречек19.

Като взе повод от тази — всъщност съвсем не необяснима — аналогия по поставения проблем, през 1953 г. Щ. Атанасов излезе с коренна преоценка за характера и съдържанието на кърджалийството20. Като негов опонент изсгьпи Д. Косев, който, позовавайки се на нашата доосвобожденска и следосвобожденска литература, изтъкна, че проблемът не е дискусионен и не подлежи на преоценка неговата характеристика21. За да защити тезата си, Щ. Атанасов се постара да я аргументира обстойно, като — освен обнародвания дотогава материал по въпроса — привлече и нов: от руските дипломатически архиви22. Това си остана и обективният принос на повдигнатата дискусия. Извън него Щ. Атанасов допринесе и за развиването на два въпроса, които участват в комплексния проблем за „кърджалийско време“. 1. Доказа наличието на множество българи в кърджалийството — факт, известен още по съчиненията на В. Караджич, Г. С. Раковски, П. Р. Славейков и К. Иречек, но който по-късно е отпаднал от общите курсове по българска история. 2. Доказа къде са се прелели българите, увлечени в размирието или прокудени от него: в Българската земска войска. Що се отнася обаче до новата постановка, която беше се опитал да наложи (че кърджалийството е „масово движение на българските селяни против турските спахии и българските чорбаджии, борба за земя, за свободно развитие на едноличното селско стопанство, а обективно — борба за политическа и национална свобода“23) — тази постановка Щ. Атанасов не аргументира убедително. Впрочем дискусията завърши, без да придвижи напред изследването на кърджалийството, фактологията на „кърджалийско време“. На оня етап на развитие на нашата историография това не бе възможно, понеже не разполагахме с множеството по-късни приноси върху османската феодална система и състоянието на българското общество през XVIII в., а също и затуй, че меродавните източници по проблема — османските архивни материали — бяха използвани в нищожен брой: чрез публикациите на Д. Ихчиев.

През 60-те години обнародвах две студии, които трябваше да очертаят съдържанието на размириците в Северна Тракия и Северна България въз основа на неизползвани османски документи24. Въпреки че разшириха представите ни за събитията от онова време, те нито изчерпваха възможната налична документация, нито съдържаха формулировки за типологията, състава, етапите и пр. на кърджалийството. Техният единствен заслужаващ внимание извод беше, че то трябва да бъде разглеждано в пряка зависимост от разцвета на аянлъка. Защото дотогава тези две категории — кърджалийство и аянлък — са били споменавани без взаимна връзка.

Като явление, принадлежащо към развитието на османското общество, кърджалийството следва да бъде анализирано от османисти, още повече, че основната маса автентични свидетелства за него са на османски език.

В това направление по разбираеми причини турската къснофеодална или нова историография е извършила твърде малко. Нека припомним твърдението на Юсуф Акчура, че сведенията на турските хронисти за кърджалийството били „неясни и объркани“25 — съвършено вярно твърдение. За официалния хронист Ахмед Джевдет например кърджалиите били просто злодеи, подкопаващи султановата власт над Румелия. Той се е задоволил да отбелязва кратко как „разбойничеството“ през управлението на Абдул Хамид I и на Селим III се разраснало и какви правителствени мерки били взети срещу тази напаст26. Характерно е, че всред публикуваните височайши актове на Селим III едва няколко споменават кърджалийството27, при все че то е било тежка грижа за този злополучен султан и заплаха за властта му. Но съставителят на сборника е „цензурирал“ разпорежданията на Селим III, изключвайки ония, насочени против кърджалиите — тях откриваме по преписи из кадийските книги.

С една дума, мнозинството стари и нови турски историци последователно премълчават тук поставения проблем. Насочени да обосноват, че османската държавна система е целяла и постигнала „вътрешна кохезия“ в обществото28, те отбягват да изнесат документация или анализи, които биха опровергали идиличните им постановки. Отделни турски автори са посветили изследвания на личности или събития от разглеждания период, но почти без изключение те третират реформената дейност на Селим III или на сътрудниците му от Малкия диван29. Особено внимание заслужава обемистата книга на И. X. Узунчаршълъ (полуочерк-полудокументален сборник), която има за предмет биографията на трима видни аяни от Североизточна България. Авторът не си вменява задачата да изследва предпоставките, движещите сили или развоя на размириците, а остава при фактите, които илюстрира с особено ценен материал30.

Впрочем самата турска османистика е почти без принос по поставения проблем. Типично е, че тя игнорира една фигура от мащаба на Пазвантоглу, да речем, оставяйки този интересен османски отцепник без каква да е научно-критична биография. Що се касае до световната османистика или балканистика от последните десетилетия, в нея се намират някои трудове, чиито постановки или изводи имат отношение към проблема.

Видно място между тях заема крупната монография на А. Ф. Милер, в центъра на която стои дейността на русенския аян Мустафа Байрактар. Подробно и задълбочено Милер проследява възникването на групата „Русчушки приятели“ — първи опит за образуване на политическа партия в Турция, — похода на Байрактар и краткото му бурно управление. Първите стотина страници от монографията описват положението на Османската империя в навечерието на Селимовите реформи, както и същността и провала на тези реформени опити31. Понеже периодът, предхождащ непосредствено похода на Байрактар и късото му управление (1808 г.), не влиза в изследователската задача на Милер, авторът е отделил 3 страници на кърджалийството. В тях той указва кърджалиите като обезземлени анадолци, „чужди на Румелия“, а действията им — като реакционни, защото били насочени срещу „новия ред“ на султан Селим III32. Върху една страница Осман Пазвантоглу е обрисуван като стожер на реакцията срещу прогресивните реформи на султана33.

Що се отнася до обществено-икономическото състояние на империята, което Милер очертава като фон на разглежданите от него събития, в това отношение значителният му труд отразява равнището на проучванията до четирийсетте години. Три десетилетия по-късно — тоест днес — тези проучвания са направили крачка напред34.

Друга значителна монография върху периода на размириците и балканските провинции на империята дължим на Л. Г. Арш. Въз основа на западноевропейски свидетелства, на съчиненията на историци от миналия век, въвличайки нови руски дипломатически източници, авторът е постигнал плътна картина на отцепничествата в Албания и Епир от средата на XVIII в. нататък. Като явление румелийско, кърджалийството не е застъпено във въпросния труд с повече от една бележка под линия35. Затуй пък задълбоченият анализ на управлението на Бушатлиите и на Тепеделенли Али ни позволява да установим сходствата и различията между ония отцепничества и отцепничеството на Пазвантоглу например.

Колоритната личност на янинския паша, известен на Запад поради връзките си с Франция, още през XIX в. е интригувала немалко автори — Али Тепеделенли е най-често обрисуваният в литературата балкански размирник от края на XVIII и началото на XIX в.36 Екзотично-романтичната насоченост на биографиите му дава рецидиви и до наши дни — през 1970 г. в Лондон бе издадено съчинението на У. Пломър37, което по своята безкритичност много напомня стародавните животописи на легендарния отцепник.

На разглеждания период от дълги години посвещава проучванията си Ст. Дж. Шоу. През шейсеттте години той изследва османски Египет по времето на Френската революция38 или през XVIII в. изобщо39. По-късно изследванията му го отведоха към военните реформи на Селим III40, а оттам — към цялостна монография41.

Трудовете на Ст. Дж. Шоу се характеризират с особено богатство на документацията — както западноевропейска, така и османска, — черпена от основните дипломатически архивохранилища на Стария свят. Познаването на османската политическа история от XVIII в. е позволило на автора да състави изчерпателно съчинение върху Селимовите реформи. Пренебрегвайки обаче приносите на източноевропейската османистика по въпросите на обществено-икономическата структура на империята през XVIII в., Шоу остава на равнището на детайлната фактология на политическите събития. Освен това той подценява ролята на Румелия за провала на реформите — специализиран по арабските провинции на империята, Ст. Дж. Шоу дава превес на събитията, протекли именно там42.

В балканските историографии занимаващият ни проблем е застъпен слабо по обективни причини: размириците са се разиграли в пълна сила и при всички свои компоненти точно из българските земи и около Цариград, докато из Гърция, Албания, Сърбия или Влахия имат по-тесен обсег. Така в Епир и Албания те се изразили в отцепничествата на Бушатлиите и Тепеделенли Али. Освен споменатите съчинения за тях дейността на Бушатлиите е разгледана в още една, албанска монография43, която оценява последиците от това отцепничество — положителни и отрицателни — за по-сетнешното развитие на Албания. В Албания обаче не е имало кърджалийство.

В югославската историография периодът на размириците е засяган като част от фона на Сръбското въстание. Започвайки от Ст. Новакович, който доразвива постановките на В. Караджич и Л. фон Ранке, та до днес44, сръбските историци се спират на бунта на Пазвантоглу, доколкото той стои във връзка с въстанието от 1804 г. Такова отношение към проблема е обяснимо, като вземем предвид, че кърджалийството не е напуснало пределите на Нишко и Видинско в западна посока. Ако кърджалии са действали на територията на Белградския пашалък, тези кърджалии изхождали от сочените области.

Съвременната румънска и гръцка историографии — като изключим разделите от общите курсове по история на Румъния или на Гърция — също не посвещават нарочно внимание на въпроса45. Интерес представлява студията на Ал. Виану за отражението на размириците из Северна България върху отвъддунавските земи, изследване, което доказа, че това отражение съвсем не било еднозначно46. По аналогия с Белградския пашалък явно е, че и във Влахия кърджалийството било „привнесено“ в най-конкретен смисъл. С това си обясняваме защо югославската или румънската съвременна историографии не го третират като проблем.

 

ИЗТОЧНИЦИ

 

Третираният проблем е неизследван не поради липса на документален материал по него. Напротив. Малко са периодите от нашата история, за които младата бъллгарска наука да е обнародвала източници в такъв брой още до Първата световна война; до 1914 г. Д. Ихчиев, Д. Йоцов, Л. И. Попов и П. Орешков издават над 200 документа47, които и до днес служат на историографията ни. Ако към тях прибавим отделни сведения, пръснати из тематично неспециализираните издания на извори48, сочената цифра ще бъде надхвърлена.

Още преди края на миналия век са били публикувани пък повечето български летописни известия или спомени от втора ръка за „кърджалийско време“ — те зафиксират частни прояви на кърджалийството в един или друг български район49. Без да имат претенции за изследване или обобщение по въпроса, техните издатели са допринесли особено да бъде съхранена летописната или устната традиция, която би изчезнала две-три десетилетия по-късно. Тези свидетелства са от първостепенна важност за отношението на нашия народ към размириците. Твърде често неточни като фактография, те изразяват нещо, което не ще научим нито от западноевропейските дипломатически документи, нито от османските: отражението на кърджалийството върху народната душевност.

Тематичните документални подбори са от голяма полза при уточняване фактологията на размириците, макар че днешният изследвач не е сигурен доколко из архивохранилищата на Германия, Австрия или Франция не се намират и други, необнародвани свидетелства по проблема. Съвсем явно е например, че архивите на руската царска дипломация съдържат огромен материал по интересуващия ни въпрос и по-точно — по периода. Някои отделни публикации на тамошни документи са съвсем недостатъчни50. Фактът, че в последно време А. Ф. Милер, Л. Г. Арш, Щ. Атанасов, В. Д. Конобеев в своите изследвания върху същия период въведоха изобилен и нов за науката материал именно из руските дипломатически архиви, вероятно означава, че те все още не са изчерпани в тази насока.

Каквато и стойност да притежават дипломатическите донесения, техният недостатък е там, че те са плод от нечия преценка за интересуващите ни събития или явления — чуждите дипломати в Цариград съставяли донесенията си по слухове или по информацията на нарочно издържана агентура в столицата и по-рядко из някои провинциални центрове. Обиграни политици, те засичали всяка правителствена версия с агентурни данни, изказвали предположения по евентуалните ходове на размирието, издавали хипотези, формулировки, прогнози. Но понеже ос за тяхната информация бил интересът на съответното правителство, което представлявали пред Портата, румелийските събития те отразявали така и дотолкова, както и доколкото имали връзка с този интерес. Но ако бъде дума за положението на българите и на мирния производител изобщо, въпросните материали не представят почти нищо освен отправни точки, от които можем да излезем с предположения. Структурата на самото османско общество, предпоставките или условията за разгаряне на анархията в Румелия също не заемали вниманието на европейските дипломатически агенти.

Съвсем естествено досегашните проучвания върху кърджалийството са опрени предимно на обнародвания османски материал. Д. Ихчиев го е извлякъл из кадийските регистри на София и Видин, без да сочи из кои точно. Впрочем наложи се да бъдат преглеждани на нова сметка сиджилите от въпросния период, за да се намерят оригиналите на Ихчиевите преводи. В изследването те са указвани и по оригинала, защото преводът им е неприемливо произволен, дори често и погрешен. В същите сиджили се оказаха документи по въпроса, пропуснати от Ихчиев — те бяха привлечени. Добричките кадийски регистри, подготвени в резюмета за издаване от Стр. Димитров, ми бяха предоставени в ръкопис51.

Публикуваните османски документи върху Пазвантоглу и кърджалиите съвсем не създават представа за количеството и разнообразието на необнародваните източници от османския архив при Ориенталския отдел на НБКМ по тези въпроси. Тук съществуват ценни за изследването разпореждания на централната власт до местните ѝ органи в провинциите по борбата срещу кърджалийството — според тях съдим за етапите в съотношението между централизма и размирието в Румелия. Друг вид османски извори по въпроса са кадийските протоколи и решения, съставяни по повод на някое конкретно събитие в определен град или район — те разкриват размириците в тяхната неподправена конкретност, а също и ролята на местното население в тия конфликти. Редки са махзарите от разглеждания период и това е обяснимо: в хода на анархията християните или мюсюлманите от Румелия едва ли разчитали на Портата за своето спасение.

Между видовете османски документи по проблема най-съществени са разните донесения. Тях съставяли служебни лица от всевъзможно качество — като започнем с пашите, упълномощавани за борба срещу размирието, та завършим с обикновените  съгледвачи, отправяни тайно в някой град, скъсал връзките си на подчинение спрямо Портата. В работата с този ценен материал се налага критичност, понеже служебните лица били заинтересовани да представят нещата в оптимистична светлина и да си припишат несъществуващи заслуги.

Като фон на дадени събития трябва да бъдат използвани някои османски източници, които не третират тези събития, но създават представа за положението на производителното население по време на анархията. Пряко или косвено те показват как и доколко многостранният конфликт в Румелия се е отразил върху съдбата на мирните ѝ жители.

Основното несъответствие, когато е дума за източниците по поставения проблем, се състои в това, че дейците на самото размирие — кърджалийските главатари и редници, аяните — не са оставили писмени известия. С нищожни изключения, представени от отделни аяни, чието поведение спрямо властта било за момента двусмислено, размирниците не кореспондирали с никакви инстанции, та да ни завещаят свои архивни фондове. За размирието като цяло сме принудени да съдим изключително по констатациите и оценките на нейнитe врагове; централната власт и органите ѝ по места, пълномощниците ѝ из Румелия, тайните ѝ агенти и пр. Съвсем враждебни спрямо размирието били и европейските дипломати в Цариград, които виждали в Румелия „втора Вандея“, а в събитията там - „гражданска война“, причинена от „демократическата хидра“.

Трудно е при така категорично единодушие в гледището на всички известия по изследваното явление да си съставим обективна картина за него. Ако главатари или аяни биха изложили своите съображения за конфликт със съществуващия ред, тази картина несъмнено би станала триизмерна. За съжаление (както нерядко в историографията) и изследвачът на Кърджалийството трябва да се примири с неизгодната принуда да съди за проблема само по думи на противната страна. Този момент трябва да имаме предвид, когато четем описанието на размирните събития.

Към източниците на настоящото изследване следва да отнесем както отделни документи из някои чужди документални поредици52, така и съчиненията на отделни европейски автори, писали по време или надълго след размириците и хвърлили светлина върху интересуващите ни въпроси.53

 

НЯКОИ ЧЕРТИ ОТ СТРУКТУРАТА НА ОСМАНСКОТО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ XVIII в.

 

След като до края на петдесетте години нашата историческа наука хвърли усилия, за да изясни категориите, съставящи така наречената „класическа“ османска феодална система (периода XV—XVI в.), от началото на шейсетте нататък вниманието ѝ се съсредоточи върху измененията, настъпили в „класическия“ ред — тоест върху османската феодална действителност от XVII—XVIII в.

В туй направление историографията ни навлезе чрез една колективна атака: сборника „Паисий Хилендарски и неговата епоха“54. Тя съгласува издирванията на нашите историци в единна конструкция, която очерта проблематиката, предстояща да бъде изяснена. Задачата бе да се постигне цялостна картина на българското общество след края на „класическия период“ на османската система. При по-нататъшната си работа изследвачите, участвали във въпросния сборник, допълниха и доразвиха поставените там проблеми, разшириха кръга им55. Все още обаче — когато бива дума за XVII — XVIII в. — историографията ни говори за „промени“ в османската феодална система56. Иначе казано, обществено-икономическият строй от XV—XVI в., представлявал османската феодална система, а следващият исторически период я „променил“. Всъщност още османските автори от XVII в. са забелязали, че в тяхната съвременност настъпват промени. Въпросът е: как да ги дефинираме?

Османистиката от края на миналия век, като се позовава именн на Кочи бей Гюмюрджински57 или на съвременниците му, приема военноленната организация на османците за „класически“ османски строй, а упадъка ѝ — за общо състояние на развала и провала58. Тази постановка частично е повлияла и върху схващанията на някои историци-марксисти, които означиха един голям исторически отрязък като период на разложение на османския феодализъм — времето XVII—XVIII в. Дори само заглавията на ония дялове от монографията на А. Ф. Милер, коеито обрисуват общото състояние на империята през разглеждания период, са красноречиви: „Криза на османската военно-феодална организация“, „Разорение на градовете и селата“, „Развала на управляващата класа, разстройство на армията и флота, упадък на културата“, „Вътрешни и външни усложнения“59. Както виждаме, в основата на тъй настъпилото всеобщо разстройство на империята е залегнала кризата на военно-феодалната организация.

Само ако бихме застанали на проспахийските позиции на Кочи бей например, можехме да обявим упадъка на тимарската система за развала на османското феодално общество изобщо. Защото феодализмът съвсем не задължително следва да бъде военноленен, за да е феодализъм. Между впрочем дори през своя класически период османската феодална система не била чисто военноленна. Едрите феодали търсели и намирали пътища за превръщане на послужбеното земевладение в неслужебно през XVII—XVIII в.60 — това е доказан факт. Но доказано е и че такава тенденция те изявили още преди соченото време61. Особено допринесъл да се развие тази тенденция търговско-лихварският капитал, чието разпространение било голямо още през XV—XVI в.62 Толкова по-голямо било приложението му през следващите два века, когато постигнала своя разцвет практиката по откупване на маликянета и мукатаи, оформени от приходите на поземлена рента.

Запазвайки често названието тимари и зиамети (ако не бъдели направо придавани към султанските хасове), бившите ленове най-открито били арендувани от лица, които нямали общо с военната служба. Тази всъщност незаконна практика въпреки бледите опити да бъде премахната чрез нарочните актове на Абдул Хамид I и Селим III за възстановяване на спахилъците63 всъщност била официално призната. Когато султанът-реформатор учредил т. нар. „нова хазна“, значителна част от приходите ѝ трябвало да постъпят именно срещу арендуването на хиляди тимари, чиито владелци или драговолно били ги напуснали, или ги държели, без да изпълняват задълженията си към централната власт. Характерно е, че като откупчици на рентата от тия земи изстъпвали предимно едри сановници, които имали право на послужебни владения. Така например валията на Коня откупил приходите от 356 тимара, войводата на Диарбекир — 273, валията на Трапезунт — 320 и пр. Наред с тях в откупуване на мукатаи участвали обаче и лица без определено служебно качество или пък такива, които били се издигнали като аяни — такъв е случаят с Тръстениклиоглу Исмаил ага, откупвач на 75 тимара, а също и с ред други просто „аги“. Излишно е да изтъкваме, че в подобни операции сумата на търга варирала от неколкостотин хиляди до милион или два милиона акчета64.

Безусловно ясно е, че през разглеждания период земята практически се намирала в свободно обръщение. Ясно е, че дори едрите ленници се стремели да откупят и частни феодални владения. Поради това не е лесно да бъде прокарана граница между послужбените и частните земевладелци. Затуй при конкретното изучаване на феодалната анархия не бива да се учудваме с каква лекота едрите частни феодали постигали официални постове с полагаемите им се ленове, а също и с каква лекота се лишавали от тия постове, губейки ленните си земи — вече не послужебно, а частното земевладение определяло реалната тежест на феодала.

Вътре в системата на частното едро земевладение протичала остра прослоечна диференциация, протичала концентрация на земята, която може да бъде проследена пак по регистрациите на арендуването ѝ65. Тия повсеместни и непрестанно разширяващи се процеси дали отражение върху зависимия селянин. Както навсякъде при развитието на феодализма, и тук положението на селячеството се влошавало. Неслучайно бунтовните прояви на раята зачестили именно в течение на споменатите процеси66. Сега бедата на селянина била не само в усилената експлоатация, ами, по-категорична: обезземляване. Чрез лихварство или чрез изкупуване на райетски чифлици от страна на феодалите многохилядни дребни производители били лишени от земя. Извън това всред самото селячество протичал друг процес — на имуществена диференциация. Тя създала през XVIII в. слой от производители, чието стопанство не било в състояние да изхрани едно семейство67. Понеже освобождаването на работна сила от селата не вървяло успоредно със зараждане на капиталистически отношения в града, изходът за малоимотния или обезземлен селянин бил единствен: ратайството. Иначе, пауперизираното скитничество едва ли може да бъде наречено изход.

Съвсем закономерно изострената имуществена диференциация довела до социални промени. Част от феодалите, както и част от селячеството се декласирали. Формулировката, която Марис е приложил към османския феодализъм — система, организирана върху „демократично-деспотични принципи“68, — всъщност определя военноленния етап на тази формация (единственият ѝ проучен етап по времето на Маркс, че и цял век по-късно). Под „деспотия“ тук трябва да разбираме оня типичен за източните феодални общества централизъм, който характеризирал и държавата на османците до края на XVI в. Тогава относително дребните дялове, с които преобладаващата част от спахийството участвала в експлоатацията на селячеството, не ѝ въздавала достатъчна икономическа сила; тогава служебната обвързаност на спахиите спрямо централната власт не им позволявала независимост. Султанът, разпореждайки се с доброто на всички свои слуги, ги изравнявал „демократически“.

Едно състояние на нещата, което изчезнало, щом частното феодално земевладение изместило послужебното и била в ход неговата концентрация. Сега от феодал до феодал имало грамадно различие, при туй не само количествено. Известно е, че тимарската система била не изключително форма на османското земевладение. Тя изпълнявала и военни, и административни функции. Щом нейното място в обществено-икономическите отношения намаляло, редуцирала се и ролята ѝ в структурата на властта, предимно на провинциалната власт. Първенците на военноленната йерархия, които всъщност неограничено управлявали провинциите до упадъка на спахилъка, сега имали там свои съперници в лицето на аяните.

Аянлъкът е онази, наложила се в провинциалното управление на Османската империя институция, върху която историографията спря внимание едва напоследък, без все още да бъде в състояние да я изучи, тъй като и за аянството сме заставени да съдим не по нормативни актове, а по практиката му. Извънредно богати са аянските прояви през интересуващия ни период, но досега те са били разглеждани откъслечно, илюстративно, без опит да бъде изведена кривата на развитието на тази османска къснофеодална институция.

Функциите на аяните до XVIII в. са изяснени. Ето как ги дефинира Оливие: „...Аяните (арабска дума, означаваща очи) са тия, които удържат от пълно разорение повечето от провинциите. Тяхната служба се състои да бдят за сигурността и богатството на отделните лица, за добрия ред и отбраната на града, да се противопоставят на несправедливите начинания на пашите, на изнудванията на военните и да съдействат за справедливото разпределение на данъците. Това са обикновено известни хора, най-добродетелните, посочени от населението, които се нагърбват с тази почетна длъжност. В големите градове те са повече, а няколко села имат по един. Аяните не получават друга награда за своето усърдие и труд освен почти винаги заслуженото уважение, на което се радват, и удовлетворението, което изпитва честният човек, когато е полезен на подобните си. Аяните свикват в своя съвет първенците от града и хората на закона, за да обсъдят важни въпроси, да съставят заедно възраженията, които трябва да направят на пашата, да се споразумеят върху мотивите на тъжбата, която смятат за необходимо да представят пред Портата срещу него...“69

От цялата тази идилия важни за изследването са два момента: 1. Още в замисъла си аянлъкът имал за задача да „бди за богатството на отделните лица“ — тоест на земевладелците или лихварите, които не били част от военноленната система, иначе за тях би брал грижа санджакбеят, бейлербеят. 2. Още в замисъла си аянлъкът бил противопоставен на „пашите“ — тоест чрез него централната власт целяла да контролира едрите военни ленници из провинциите.

Съвсем естествено централизмът имал полза от аянската институция в оня неин първоначален вид — през периода, когато единствена сериозна заплаха за него можело да бъде прекаленото засилване или провалът, или отцепничеството на някои от спахийските военачалници. Впрочем прерогативите на аяните до края на XVII в. най-общо се свеждали до това: да сътрудничат на държавните органи при взаимоотношенията между власт и население70. Ако се обърнем обаче към живата картина на Османската империя и по-точно на балканските ѝ провинции от края на XVIII и началото на XIX в., ще забележим, че аяните се отличавали по права и дейности, пряко противоположни на ония, които им били предписани.

Тъй като именно аянлъкът е според нас институцията, чието значение и роля порасли неимоверно от разширяващото се частно феодално земевладение, а също и институцията, кояго създала предпоставките за анархия в Османската империя през XVIII в.71, нека се спрем по-подробно върху нея. А по-нататък, при конкретния анализ на събитията, запълнили „кърджалийско време“, може би ще се убедим, че то с равно право трябваше да носи и определението „аянско“.

 

АЯНЛЪКЪТ

 

В специализираната „Съветска историческа енциклопедия“ — последното издание от този род — намираме такава дефиниция за аяните: „В Османската империя до Танзимата — управители на градовете и понякога на области, и избирани от местните първенци.“72 Енциклопедията се позовава на А. Ф. Милер, у когото въпросът е поставен в разгърната бележка: „По това време аяни били наричани управители на градовете и понякога на околността... За разлика от пашите и аяните не били изпращани от центъра, а произхождали от областта. Формално те били избирани от местните първенци и били утвърждавани от Портата. Фактически аянът бил най-мощният и богат земевладелец от областта, който получавал поста си чрез сила и корупция. В историята терминът аян е бил интерпретиран противоречиво и често погрешно. Някои автори смятат, че аянът представлявал феодал от нов тип, който благодарение на връзките си с търговско-лихварския капитал представлява социално явление, по-прогресивно от старите спахии. Тази дефиниция е лишена от всякакво основание — методологическо или конкретно. Аяните действително и по правило били поземлени владелци, но терминът по него време не е означавал социална категория, а функция.“73

Дефиницията на Милер е отправна точка в търсене на истината за въпросната институция. Но авторът ѝ е пропуснал да забележи, че противоречието в определенията за аянлъка се дължи на объркана хронология — и до днес едни автори говорят за аяните до средата на XVII в.74, а други — за след тази граница75. Вече споменахме, разликата между едните и другите била коренна. И така нас интересуват„късните“ аяни.

Що се касае до това, че някои автори смятали аяна за „феодал от нов тип, ...явление социално, по-прогресивно от старите спахии“, тук не бихме се присъединили към категоричното несъгласие на А. Ф. Милер с такава постановка76. Както бе изяснено по-горе, феодалите „от нов тип“ — т. е. частните феодални земевладелци — действително представлявали явление, по-перспективно от спахийството. (Перспективно от гледище на развитието на феодализма.) Аяните безусловно принадлежали към въпросната прослойка, откъдето произтичал и конфликтът им с представителите на излинялото ленно земевладение по места — с „пашите“, т. е. с едрите военни ленници.

Самият Милер признава, че аянът бил обикновено „най-могъщият и богат феодал от областта“. След като не е паша или спахия, то явно е, че бил именно „нов тип феодал“. Разбира се, не всеки „нов тип феодал“ бил аян, но всеки аян бил такъв. Последните изследвания върху обществено-икономическите процеси в османското общество през XVIII в. подкрепят подобно твърдение.

Нека се спрем на две от тях (по-скоро изложени концепции, отколкото конкретни изследвания), принадлежащи на турски автори, понеже те биха спомогнали да изясним вътрешната структура на османското общество в навечерието и по време на размириците.

В „Преобразуване на османската дърдава, 1789—1908 г.“ Кемал Карпат застъпва становището, че руско-турските войни от втората половина на XVIII в. уронили авторитета на централната власт, но особено изнесли напред авторитета на аяните, „де факто управители на разни области“. Из балканските провинции мюсюлманското селячество, изолираяо от света като остатък от миналото, се декласирало, изтласквано от по-благоденстващото християнско селячество, което се облягало в икономическо и идеологическо отношение на една градска „средна“ класа от своята кръв и вяра. Из градовете мюсюлманите се отдавали на манифактура и администрация, а старите им управници по-степенно били измествани от новата средна класа, издигаща се из средите на християните. Този процес започнал към края на XVIII в. „Турско-мюсюлманската част от обществото нямала средна класа, която да съперничи политически с християнската такава. Единствените ѝ водачи из провинциите били аяните, в повечето случаи хора, които държели мощта си на богатство и наследена обществена позиция. Това били не търговци или собственици на манифактури, а най-често земевладелци (landlords). Аяните организирали военни части, набирайки ги из местното мюсюлманско население или от недоволници от имперската армия... Те често отнемали земята на християнското селячество, понеже поземлената собственост била за тях единствен начин да съхранят своя икономически и социален статус.“77

Прочее К. Карпат признава, че към края на XVIII в. поробените народи започнали да създават своя буржоазия, докато господстващата народност — не. Един вид в отбрана срещу икономически засилващите се национални буржоазии „ турко-мюсюлманите“ на Балканите издигнали институцията на аянството. Не бидейки свързана с промишлено производство, тя  се опирала върху частното феодално земевладение, което разширявала за сметка на обезземляване на християнското селячество.

Нe може да се отрече, че концепцията на К. Карпат е правдоподобна. Такава е тя и във втората си част: в твърдението, че реформите на Селим III се налагали най-вече от необходимостта на централната власт да се отърве от опеката на аяните. „Конфликтът между централната власт и провинциите, който предизвикал упадъка на множество мюсюлмански империи в миналото и който османците успешно предотвратявали в продължение на столетия, получил в крайна сметка фатален разцвет: това било издигането на аяните...“78

По-голяма яснота намираме в концепцията на друг турски историк — Яшар Юджел: „Децентрализация на Османската империя“. Според него прословутият османски военно-феодален централизъм било по-скоро желано, отколкото реално състояние на нещата дори през XV—XVI в. В себе си той носел своята гибел: аянлъка като „трети източник на (бойна, В. М.) сила“ за държавата. (Първият Юджел вижда в спахийството, а втория — в „капъ-кулу“.) Без да прави принципна разлика в прерогативите на аяните от периода до средата на XVII в. и от следващия, авторът смята, че още към средата на XVI в. започнала децентрализация в структурата на османската държава. По това време мирийските земи фактически излезли от контрола на фиска чрез системата на маликянетата и мукатаите, които бързо прераснали в частно земевладение. В резултат от тия изменения към средата на XVII в. вече трябвало да говорим за „аянлък-деребейлика“ като за цялостна структура на османските провинции79.

По-долу ще видим, че тезата на Юджел, изработена независимо от нашите изследвания, се схожда с тях, като изключим това, че според нас „ранните“ аяни не били социално еднакви с „късните“. Затуй през XV—XVI в. аянлъкът не можел да бъде „трети източник на сила“. Следователно до XVIII в. едва ли сме в правото си да говорим за децентрализация.

Кое е породило нуждата местната (провинциалната) власт да бъде неправомерно и пакостно дублирана? Породил я самият процес на превръщане на служебното земевладение в частно. Един санджакбей или алайбей в дадена провинция вече представлявал интересите, уреждал споровете и упражнявал контрол върху сектор земевладение, който не само че не бия преобладаващ за областта, но дори се оказвал малка част в цялостната аграрна структура на тази област.

А същата провинция живеела интензивен живот чрез дейността на многобройните нов тип феодали или на представителите на търговско-лихварския капитал в селото и града; чрез вече диференцираните еснафи. Характерът на тази дейност — експлоатация или производство — нямал нищо общо с военно-ленната система, която отговаряла на един изживян подтип обществени отношения. Санджакбеят или друг орган на тимарската система не бил властен да урежда или контролира новия тип феодално земевладение и експлоатация, нито напиращия градски живот. Ако требва да си послужим с твърди определения, „пашата“ вече действително въплъщавал сила, реакционна по отношение на аяна, защото аянлъкът бил запълнен с ново съдържание и наложен от „новия тип феодали“, от лихварите, от еснафите. Неслучвйно ролята му започнала с „градско съдържание“, като постепенно се разширила и върху отношенията от близкия градски хинтерланд.

В хода на конкретното изложение ще се убедим, че аянлъкът бил явление, неизкоренимо през разглеждания период. Всички усилия на централната власт да пресече корена му, да насъска срещу него подвластното население, да го надвие чрез правителствени войски — всички тези усилия завършвали без изключение неуспешно.

Защото въпреки стагнацията в развитието на производството, то все пак се развивало. До последната трета на ХVIII в. развитието му намерило многобройни изрази както в частното феодално земевладение с усилена експлоатация над селянина, в масово обезземляване на селячеството, в имуществената диференциация всред туй селячество, така и с оживяване на градския живот. Колкото и плахо, зараждали се националните буржоазии на поробените народи, българите излезли със своя национална идеология80. Това състояние не отговаряло вече на традиционната османска структура. Спонтанно се разширявали формите на самоуправление както на селищата, така и на отделните народности в тях81. Ако искаме да вникнем в смисъла на колосалното размирие към края на XVIII в., ние безусловно трябва да го свържем именно с тенденцията, която характеризирала османския феодализъм през този век: стремежа към децентрализация — към разширено самоуправление. „Новите елементи“ (нови тук не означава капиталистически) търсели простор за своята икономическа дейност в разрез със сковаващите ги норми на остарялото законодателство. Търсели се и билии намирани начини, по които „новите хора“ от даден град или район да отстоят интересите си срещу централната власт. Нейната намеса за тях била чисто отрицателна. Както е известно, османските провинции били таксувани като „земя на фиска“ и на тях Портата гледала изключително като на приходоизточник, в чието изчерпване нямала никаква мярка.

Впрочем аянлъкът представлявал основната, изникнала през XVII в. (в новото си съдържание) провинциална институция, която удовлетворявала интересите на „новия тип феодали“ и на едрите градски търговци или лихвари. Тя била плод от оживяването на вътрешния пазар и от разширяването на стоковото производство. Измененията в структурата на османското общество стимулирали „новите елементи“ да се стремят и към преразпределяне на властта. Тяхното икономическо възмогване, увеличеното им влияние по места искало да бъде гарантирано от отговарящи му институции. Паричното или поземленото частно богатство държало да получи обвивката, която османският централизъм му отказвал: власт.

Настъпвал период, през който центробежните сили в империята, заинтересовани да раздребнят политическата власт, взели връх над отслабените центростремителни сили.

 

ЕЯЛЕТЛИИТЕ — „МЕСТНАТА ВОЙСКА“

 

Изпълнена с ново съдържание, институцията на аянлъка до 1779 г. не се намирала в открит конфликт с централизма — аяните след „избирането“ си били утвърждавани в своето качество от съответния местен орган на Портата. Първите аянски подвизи обаче я накарали да се опита да си подчини аянската институция — така след 1779 г. всеки аян трябвало да бъде утвърден не от съответния паша, ами от централната власт. Това положение противоречало на самата същност на аянлъка — форма, извикана на живот от стремежа към децентрализиране. Аянските размирици станали причина институцията изобщо да бъде „отменена“ и заместена през 1786 г. с тази на „градския кехая“ — представител на първенците от града, който обаче бил назначаван от валията. Въпросната реформа си останала плахо пожелание на централизма, принуден едва четири години по-късно — през 1790 т. — да възстанови аянлъка с нарочен ферман82. Тази отстъпка Портата непременно ще да извършила под натиска на все по-могъщите аяни.

По каква причина османската власт допуснала зараждането и растящото могъщество на едно явление, което идело да подкопае централизма? Защо в борбата си срещу аянлъка Портата проявила пагубна непоследователност, при която стигала до временни или по-трайни съглашателства с аяните, като се справила окончателно с тях едва при реформите на Махмуд II?

Отговор намираме в друга основна черта на османската държавна система: тя била военна. Тя представлявала „единствената истинска военна сила на средновековието“83. Това обаче що се отнася до „класическия“ период. По него време походните войски на империята имали две основни съставки: ленното опълчение („топраклъ“) и придворните военни наемни части („капъ-кулу“)84. Номиналният брой на ленните бойци, който приема османистиката, е 200 000 — през периода на разцвета на тимарската система85. Някой нови изследвания доказаха обаче, че още през първото десетилетие на XVII в. действителният походен ефектив иа ленната войска от Румелия възлизал на 4596 души86, докато по официалния кадастър същата войска трябвало да наброява 6377 души87. Ако поставим тази цифра в светлината на множеството странични документи от предхождания и от въпросния период88, то явно е, че дори по времето на разцвета на тимарската система спахийският ефектив 6ил далеч под надулото число 200 хиляди. Сам Кочи бей дава сведения за своето време (XVII в.): 7-8000 бойци — състав на тимарската войска от Румелия и Анадола89. Впрочем ако засечем сведенията  на съвременника с походните проверочни списъци на спахийския корпус, то недвусмислено става, че още в началото на XVII в. този корпус от никое положение не обхващал над 10 000 бойци.

Запитваме се: с какви сили воювала османската държава от началото на XVII в. до реформите на Махмуд II? Също по традиция ocманистиката отговаря: с наемни войски, „капъ-кулу“90.

Такъв отговор задоволява само отчасти. Безусловно е, че централната власт извеждала в поход и платените придворни войски, чийто брой е трудно установим поради големи противоречия в източниците. Според някои определения „капъ-кулу“ се състояли от „спахии, силяхтари, юлюфеджии и гуреба“ — общо шест бюлюка91. (Както бива често в турските публикации, сведението не е отнесено към конкретна дата.) По всяка вероятност с течение на времето тези шест бюлюка ще да нараснали по състав или ще да били открити нови. Но каквато и численост да придобиела платената придворна войска, тя в никой случай не можела да представлява масата на походния ефектив. Коренната непригодност на този род бойни сили била там, че те продължавали да получават платата си и в мирно време, когато, неслужейки за нищо, излишно обременявали хазната. Като вземем предвид, че османските финанси през XVII и XVIII в. се намирали в трайно неравновесие, то очевидно Портата не би се стремила да увеличи състава на „капъ-кулу“. Въпреки това от 37 153 души през XVI в. през XVII той нараснал на 96 206 души92.

Колкото до еничарството, през XVIII в. то било вече „по-скоро вредно, отколкото полезно“93. Към края на XVII в. неговата издръжка струвала на фиска 3784 кесии годишно, а към края на XVIII — над 10 000 кесии грошове освен т. нар. „джюлюс бахшиши“, значителна сума, раздавана при възшествието на всеки султан94. Впрочем според свидетелствата на очевидци при обявяване на война сега „се явявал този-онзи еничарски офицер, готвачът и знаменосецът заедно с 20—30 редници и се представяли като еди-коя си еничарска орта. Ако ги питали къде са останалите, те отговаряли, че ще се присъединят към ортата си из Румелия, но и там не идвали повече от още 5—10 души.“95

Изследването не се заема да осветли състоянието на османската походна армия до реформите — задача, която многократно си е поставяла специалната литература96. Въпросът е в това, че нито спахийството („топраклъ“ — сведено още през предходния век до 7—8000 бойци), нито централно платените части („капъ-кулу“ — уж 100 000 души, между които фигурират бръснарите на султана, лекарите му, писарите му, дворцовите занаятчии и лакеи)97, нито еничарството, което се отдавало на всевъзможни изгодни занимания, но не и на военни98, през XVIII в. биха могли да съставят една походна армия.

В историографията единодушно е подчертано, че жалкото състояние на османската армия през XVIII в. било причина за пораженията на империята във войните ѝ с Русия и Австрия99. Но ако тази армия е имала за ефектив единствено изброените компоненти, тя би била не само разбита, но бездруго и унищожена армия.

Явно е, че по традиция, наследена от авторите от миналия век, съвременните изследвачи пренебрегват някои — наистина спорадични и мъгляви — данни, които ни разкриват реалния източник на бойни сили за империята през XVIII в. Става дума за войските, които се наричат „йерлю“ (местни) или „еялетлю“ (областни). (Както при термина „аян“, и в тези иначе стари термини било влято ново съдържание.) По-рядко авторите от началото на XIX в. определят такива войски като „частни“.

Жюшеро дьо Сен Дени — един от компетентните познавачи на състоянието на османската войска - твърди, че нейната основа в края на XVIII в. били именно „частните войски“. Той описва и практиката по рекрута им: „Ако обстоятелствата изискват мобилизация, Портата упълномощава пашата на дадена провинция да събере от нея средства и да организира войска. Пашата бърза да се възползва: той облага богатите хора, разполага с обществените фондове, изтръгва пари от богатите вакъфи и винаги води повече войска, отколкото са му поискали...“100 По-нататък Жюшеро отбелязва, че пашите се покорявали на властта, докато забогатеели, а сетне отказвали да разпуснат частните си войски, стараели се да им угодят, оставяйки ги да се издържат чрез грабеж, и се обявявали независими от Портата — такъв бил пътят, по който се издигнали и Джезар паша, и Пазвантоглу, и Мустафа Байрактар. Първоначално Портата смятала за акт на непокорство всеки опит за рекрут на войска по места, а също неразпускането на войските след края на войната. Но когато топраклиите и еничарите престанали да бъдат боеспособни, тя трябвало да се облегне изключително на „частните войски“101.

Тук авторът говори за „частни войски“ на пашите, забравяйки, че двама от изброените от него отцепници били започнали кариерата си като аяни, принуждавайки властта чрез упорита война да им присъди пашовски титли. Ще рече, „частните войски“ характеризирали не личния ефектив на пашите, ами на аяните. Това е подкрепено от редица конкретни свидетелства. „Местните войски“ според Сеид Мустафа представлявали преобладаващият процент на походната армия102. Шлехта сочи същите тия войски, наричайки ги „еялетлии“, като изключителен състав на армиите на Ало и Хакъ паша при техните походи срещу размирна Румелия103. Аяните от Епир, Македония и Егейска Тракия набрали „еялетлии“, за да ги поставят под командването на Тепеделенли Али паша при наказателната му кампания срещу размирието в Северна Тракия през 1803 г.104 Известни са и други аянски ефективи: аянът на Бозкяр, Абдулхалим, имал към края на XVIII в. 20 000 пешаци и 3000 конници „еялетлии“105. В началото на следващия век русенският аян разполагал с „местна войска“, набирана от казите между Дунава и Балкана и възлизаща на 20—30 000 души106. „Няколко богати аяни — отбелязва Жюшеро, — като този на Серес в Македония и на Пловдив в Тракия, чрез личните си качества и големите си, дълго време тайно трупани богатства, можаха да съберат наоколо си достатъчно много войска, за да сплашат своите съседи и да станат полезни или опасни за Дивана.“107

И тъй нека обобщим въпроса за аянлъка и за „местните“ или „частни войски“, като дадем думата на друг известен познавач на османската действителност, Шлехта-Всерд: „За разлика от феодалите (ханедан) нотабилите (аяни) дължеха положението си на обстоятелството, че уреждаха обществените дела на градовете и областите, където живееха. Те не бяха назначавани нито с ферман, нито с буюрултия, а чрез свободния избор на съгражданите си. Едва по-късно и тук, както навсякъде, се промъкнаха злоупотреби, при което управителите на провинциите взеха да издават и по-право да продават „аянлък-буюрултусу“ на заможни жители на подчинените им провинции и градове. Заради свързаните с това парични подкупи новите нотабили трябваше да ги изстискат от населението. В резултат насилията станаха тъй страшни, че в Истанбул се видяха принудени съвсем да забранят издаването на такива грамоти и да поверят администрирането на градските дела на т. нар. „шехир кетхудасъ“, който беше назначаван направо от правителството. Но така не се спечели нищо, защото тия градски чиновници нямаха влияние и представляваха за провинциалния управител „козли отпущения“, докато истинската власт, както и досега, оставаше в ръцете на нотабилите (аяните, б. а).

Пълновластното и независимо положение, което аяните заеха по-късно, за първи път се разкри при Руско-турската война от 1768—1774 г. Тогава именно аяните, стекли се от всички части на Турция, със своите войски в главната квартира на великия везир, влязоха в допир с министрите, също присъстващи тук... Скоро между аяните и чиновниците от столицата настъпиха отношения, каквято се забелязват тук (в Цариград, б. а.) между фаворитите в сарая и някои сановници. Ето всеки незначителен секретар от централните ведомства, щом владее и най-дребна земя в провинцията, прави от тамошния аян свой съдружник, с когото — естествено срещу значително заплащане — води полицейските, юридическите и финансовите дела на съответния край, както двамата си искат. За посредници в тия невинни интереси служат капу-кехаите, които аяните издържат в Цариград. При това положение авторитетът на правителствените управители по места стана нулев и фактически премина в ръцете на аяните.

Ако аянът се окаже достатъчно щедър към своя покровител в столицата, той получава и сана капуджибашия или мирахор, като какъвто вече легално упражнява фактически узурпираната власт.

Най-пакостно е обаче, че феодалите и аяните, ползващи се от големи парични средства, разполагат също с голяма част от местните военни сили. Въоръжените банди в тяхно разпореждане се наричат „еялетли аскерѝ“. Някои от едрите деребейове в Анадола, напр. Чапаноглу или Караосманоглу, могат да вдигнат по 20—30 000 души. С тези войски те следват султана срещу външни врагове. Но по-често — както някогашните васали или рицари-разбойници на Запад — те ги обръщат едни срещу други при разприте си, а според нуждата — срещу правителствения управител и дори срещу централната власт.

При тия обстоятелства е ясно, че феодалите клонят към еничарството, което стои за запазване на благоприятното за тях статукво, а не ще поддържат централната власт да си създаде собствена изпълнителна сила, чийто единствен стремеж ще бъде да унищожи злоупотребите на васалите, а рано или късно — и тях самите.“108

Приведохме дословно един твърде дълъг пасаж от автор, използвал изобилни сведения на съвременници на разглежданите процеси, понеже трактовката му е може би най-научно критичната, постигната през миналия век. Тя аргументирано изяснява интересуващия ни въпрос: защо централната власт имала двойствено отношение към аянлъка.

Тази двойственост била диктувана от конкретни причини. От една страна, Портата била наясно, че институцията на аянлъка по своята органична същност е заряд на децентрализацията, а оттам — и на отцепничествата. От друга страна обаче, Портата не била в състояние да събере походна армия без средствата и влиянието на аяните. Военнофеодална формация в сърцевината си, османската държава последователно подчинявала вътрешното си устройство на организацията на своите войски. Затова докато през XIV—XVI в. тимарската система до голяма степен представлявала гръбнакът на провинциалната структура, през XVIII в. такъв гръбнак вече било аянството като могъщ фактор, ако не и като единствена форма за набиране и издръжка на походните войски. Застрашена от него, централната власт нямала възможност да го изкорени — тя била поставена в неумолима зависимост от аяните.

А от това произтичало много. Най-общо: фактическата децентрализация, раздробяването на политическата власт, многообразие в самоуправлението. Както узнаваме, именно през XVIII в. и в подробското българско общество такива форми получили силен тласък109. Увеличила се местната роля из целите Балкани на кнезове, чорбаджии, демогеронти110.

Посочените институции не просто предшествали голямото размирие. Те го обусловили.

 

ПРЕДПОЛАГАЕМИЯТ СЪСТАВ НА „МЕСТНИТЕ ВОЙСКИ“

 

Още веднъж се наложи да го определим като предполагаем, понеже за него сме принудени да съдим по странични данни или дори по логически път — по заключение.

Едно е изначално ясно: „еялетлиите“ не били нито тимариоти, нито еничари, нито придворни наемни части — всички източници сочат отделно от „еялетлиите“ тези компоненти на походната армия и изтъкват тяхната негодност, малочисленост, както и многочислеността на „местните войски“. Ще рече, съставът на аянските бойни сили не е разкрит по съдържание.

Историографията свързва наченките на кърджалийството с масовото дезертиране на османски бойци от фронтовете, с масови скитничества на анадолски войници из Румелия. Като така, зараждането на кърджалийството бива отнесено към несполучливите за Портата две последователни войни — тази от 1768—1774 и от 1787—1791—1792111.

Логически недвусмислено е обаче, че от фронта не биха дезертирали, за да скитат и подир войната бойци, чието мирно съществуване е било изгодно, охолно или поне търпимо. Един тимариот би се върнал в тимара си, един еничар при търговията или при лихварството си, един придворен бръснар или оръженосец — в двореца. Както се каза по-горе, негодността на тези родове бойци се дължала предимно на това, че те вече имали износен мирен поминък, от който войните нежелано за тях ги откъсвали. Тоест: не те биха се отдали на въоръжено скитничество, грабеж и палеж.

От друга страна: пак по-горе се спомена, че частното феодално земевладение до голяма степен се разширило за сметка на райетското. Успоредно протичала имуществена диференциация и сред самото селячество. В резултат и от единия, и от другия процес настъпило разорението на маса дребни производители. Без да сме в състояние да го изразим с точни проценти, явно е, че то също било процес.

От трета страна: едва и плахо зараждащите се капиталистически отношения не позволявали на обезземления дребен проиводител да намери свободен пазар за работпата си сила — пазарът бил минимален.

От четвърта страна: малко правдоподобно е разорението да засегнало само християнското население на Румелия. Изострените имуществени и социални противоречия не правели разлика между едноверци и иноверци. Както ще видим в хода на изложението, „капъсъзи“ имало от всички, населяващи Румелия народности. Лишени от земица и дори от впряг от страна на лихварите или поради беззаконията, с които „новите феодали“ си присвоявали райетски чифлици, или поради откровеното насилие и не само увеличения, но и доведен до пълна неразбория данъчен произвол, тия десетки хиляди бедстващи създавали в Румелия напрежението на един специфичен за там и за тогава социален хиатос: десетки хиляди хора били загубили наследствения си поминък, но разместването на обществените пластове все още не ги извеждало към нищо следващо — към наемничество например112.

Тази огромна безизходица — като имаме предвид размера на човешкия резерв, изнемогващ в нея — търсела изход из едно състояние на нещата, което обещавало да бъде трайно. Такъв изход предлагали „местните войски“ — другояче казано, „частните“ дружини на аяните. Създавали се (по подобие на множество феодални общества) типични наемнически дружини със свои предводители: главатарите. Картина, широко позната за Италия от XIV-XVI в. например, където хиляди войници по професия, командвани от кондотиерите, се поставяли в услуга на даден феодал, понякога започвали война пък срещу него, а по-могъщите кондотиери сами заемали властта над някои градове, за да създадат тирании като тази на Сфорците, на Малатеста и пр.113

Едва ли можем да наречем „еялетлиите“ на определен аян точно наемници. Каквито и парични богатства да бил натрупал той, каквито и да придобивал чрез надмогване на своите съперници, невъзможно би било цели години да изплаща редовна плата на двайсетина хиляди бойци. По всяка вероятност тия частни дружини ще да получавали минимално заплащане по време на война, а през мирните периоди те били принудени да поминават как да е. Това „как да е“ трябва да приемем като основа на кърджалийското поведение, ярко запомнено от народа ни.

Тук споменахме кърджалийството, макар да бе дума за аянски частни дружини. Тук стигнахме до въпроса за предпоставките на кърджалийството като явление. Тези предпоставки според нас са:

а) децентрализирането на войската, изразено в практиката на аянските дружини;

б) въвличането в боен занаят на обезземленото мюсюлманско селячество от Румелия;

в) липсата на редовна издръжка за аянските дружинници през рериодите на външен мир;

г) необходимостта тия дружинници да поминават „как да е“, тъй като си оставали лишени от мирно препитание.

С една дума: кърджалиите не са дезертьори от традиционните османски военни корпуси, ами разпуснати или в процес на прегрупиране аянски дружинници, които понякога действали под заповедите на някой аян, но по-често — на своя глава и за своя сметка.

Горното определение се отнася обаче към изходното начало на кърджалийството. В процеса на развитието му към него започвали да гравитират все по-широки слоеве от обезземлени или малоземлени румелийци, които никога не били участвали в аянските дружини. Тяхното съпричастие към размириците не винаги бивало трайно, те се включвали в определена акция или низ от акции, а след това се прибирали по селата си, отнасяйки някаква плячка. Затуй пък главатарите на тия подвижни по състав съединения запазвали кондотиерската си професия в течение на дълги години — неин край обикновено била насилствената смърт на главатаря.

Впрочем нека не избързваме с въпроса за развитието на кърджалийството — него ще аргументираме конкретно по-нататък. Нека само подчертаем, че начален тласък за появата на това специфично за края на XVIII и началото на XIX в. в Румелия явление дала практиката на „местните войски“ — аянските дружини.

Като възражение срещу такава постановка възниква въпросът: наистина ли (както приема част от историографията) кърджалиите не били „анадолци“, които след дезертьорството си не смогвали да се прехвърлят отвъд Проливите, та били принудени да поминават чрез грабеж в европейските провинции.

Логическият извод по въпроса, преди да го докажем и документално, пак стои в тясна връзка с аянските дружини: няма логика, при резервите от румелийско население, което търсело препитание, аяните из Румелия да биха набирали своите дружини от анадолци. Действително в хода на размириците, когато Портата призовала срещу анархията в Румелия анадолски еялетлии, водени от Ало или Хакъ паша, тия еялетлии органично се прелели към размирния тукашен контингент — към кърджалийството. Но началният му състав бил несъмнено местен, тъй като влиятелните аяни винаги предпочитали да рекрутират дружината си от областта, над която фактически властвали.

Навярно бие на очи, че в горните пасажи понятията „аянски дружини“ и „кърджалии“ се взаимно заместват. Това се налага от самата фактура на явлението — невъзможно е да бъде прокарана убедителна граница между едната и другата категория размирници. Конкретният анализ на нещата ще го потвърди.

 

ГЕОГРАФСКИ РАМКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

 

Дотук, говорейки за интересуващите ни събития или явления, най-общо ги ситуирахме „в Румелия“. Нека поясним и защо бе възприето именно това географско обозначение вместо „българските земи“ или „Балканите“.

Излишно е да изтъкваме българската принадлежност на територията, където се разиграли изучаваните тук размирици. Вече се каза, че те били съставени от аянските действия, от кърджалийството и от отцепничеството на Осман Пазвантоглу — три явления, част от историческото развитие на османското общество. Да, те наистина се разгърнали върху българска земя. Но те не били български по своята същност. Да, в тях били въвлечени немалко, а в хода на събитията — дори много българи.

Но това нито превърнало кърджалийството в българско движение, нито направило от бунта на Пазвантоглу български отцепнически опит. Без всякакви уговорки те си останали от началото до края османски — етап от органичното развитие на една чужда нам структура.

От казаното не следва, че въпросните явления нямат отношение към българската история — нашите историци придирчиво изучават османската феодална система, нейните институции, развитие и пр. само загдето българският народ в течение на векове ѝ е бил подвластен, бил за нея обект на експлоатация. По същия начин кърджалийството е дало отраженията си върху историческото битие на българите. В този смисъл би било оправдано нашите общи курсове по отечествена история да съдържат раздели за кърджалийството и по-точно за „кърджалийско време“.

Впрочем, убедени, че разглежданото явление е по същността си османско, редно би било да запазим и османското име на терена, върху който то се изявило. През визирания период тези земи почти се покривали с османската провинция Румелия, където освен българи били трайно заселени османски колонисти. Както ще се убедим от конкретната документация, кърджалийството било проява предимно на това румелийско население — турското. Като обезземлени селяни или като декласирани елементи от нисшите прослойки на господстващата народност, или дори като преуспяващи нейни представители, турците от Румелия подхванали, поддържали дълго и извели размириците тук. Българският елемент всред тях бил съпътстващ или противодействащ, но в нито един етап на размириците — определящ. В такава светлина „кърджалийското време“ най-точно принадлежи към историята на Румелия, представлява период от нея. Другояче казано: „кърджалийското време“ е част от миналото на някогашните турски колонисти из българските земи, а не на българските земи като български.

Може да бъде поставен въпросът: защо за географски рамки на изследването не са взети Балканите изобщо? Съображенията срещу такава задача са очевидни: периодът на размириците имал твърде нееднакво съдържание из отделните имперски провинции на Балканския полуостров. Ето и кои били — през разглеждания период — тия провинции: Румелия (с център София), Белград, Босна, Негропонт, Кандия, Шкодра, Янина, Морея, Архипелагът (Егейските острови). От тях само Румелия (а извън Европа — още Анадола и Дамаск) имали ранга на бейлербейства114. Останалите представлявали просто пашалъци.

И така периодът на размирието протекъл най-различно из балканските пашалъци. (Не ще засягаме изобщо неговото съдържание в извъневропейските владения на империята.) В Белградския се разразили борби между отделните османски господстващи прослойки, разразили се чести бунтове всред коренното еничарство в Белград и Кладово. Сръбското население, въвлечено в тия борби, извлякло ползата от тях чрез въстанието си от 1804 г.115 Кърджалийство из Белградския пашалък не наблюдаваме — поне по наличните данни116.

Албания и Северна Гърция, обхванати в Шкодренския и Янинския пашалък, се характеризирали с ранното отцепничество на Бушатлиите и с относително късното отцепничество на Али Тепеделенли, както и с бунтове на гръцкото население, свързани със събитията из Средиземноморския басейн по време на Наполеоновите войни117. Кърджалийство и там не наблюдаваме, макар че предпоставките за него (рекрут на местно население от мюсюлмани и християни за аянските войски на двамата големи отцепници) били налице.

В Молдавия и Влахия през същия период съществувал отпор срещу „привнасянето“ на отсамдунавско размирие отвъд Дунава, а също и селски бунтове срещу двойната експлоатация, на която било подложено населението на Олтения например118. Доколкото там съществували кърджалии, това били нашественици, които извършвали плодоносни набези; доколкото аянлъкът засягал влашките крайдунавски земи, това били насилия на аяните от българското Подунавие.

Впрочем, ако бихме си поставили за задача да изучим периода на размириците в рамките на Балканския полуостров, резултатът би бил не една, ами половин дузина монографии по разнородни проблеми, които би обединила само географската и хронологическата рамки. А кърджалийството и тясно свързаният с него бунт на Пазвантоглу си остават типично румелийско съдържание на размирния период, затова и ограничаваме изследването си върху Румелия.

 

ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ЯВЛЕНИЕ?

 

В интерес на яснотата в постановките се налага предварително да аргументираме обстоятелството, че в предлаганото изследване кърджалийството ще бъде наричано не „движение“, а „явление“. В дискусията върху - характера на кърджалийството, независимо от диаметрално противоположните си концепции по въпроса двамата опоненти единодушно приеха дискутирания предмет за „движение“. Без да сме съгласни, че кърджалийството било „масово движение на българските селяни против турските спахии и българските чорбаджии, …а обективно — борба за политическа и национална свобода“119 (формулировка, която трябва да  отнесем едва към селските въстания из Северозападна България към средата на XIX в.)120, формално погледнато, тук категорията „движение“ си лежи на мястото. Тоест: ако кърджалийството наистина беше това, за което го обяви Щ. Атанасов, то и наистина би било движение. Затуй пък съчетанието „разбойническо, грабителско движение“121 по принцип не е приемливо. Това би било равнозначно да заявим, че през 30-те години на XX в. в САЩ съществувало „гангстерско движение“ или пък че в нашата съвременност тук и там има „хулиганско движение“.

За да присвоим определението „движение“ на дадена масова проява, тя трябва да бъде целенасочена в социална, политическа, идейна или културна плоскост. Всяко движение — дори ако няма идеология, програма, платформа — се отличава от просто размирните явления по това, че нещо иска, че към нещо се стреми. Този стремеж трябва да има за цел някаква промяна в съществуващия ред на нещата. А кърджалийството, което по размах и масовост, по времетраене и по последици — по изявите си изобщо — би могло да се сравни c коя да e селска война от европейското средновековие122, било лишено — за разлика от тях — не само от идейна обвивка, но и от цел.

При категоризиране на кърджалийството не можем да разчитаме на определенията, които употребяват официалните документи, нито пък на спомените на ония мирни хора, върху чийто гръб се стоварило „кърджалийското време“. Винаги и всеки, който престъпвал закона, независимо дали в криминален или в политически смисъл, бил наричан „разбойник“. „Разбойници“ според османската власт били и хайдутите, и харамиите, и кърджалиите. Прикаченото уточняване за последните „планински“ (даалъ ешкиасъ) нищо не означава, тъй като именно кърджалиите — за разлика от предхождащите ги размирници — поради своята масовост съвсем не предпочитали планинския терен. И така, би трябвало да категоризираме кърджалийството съобразно делата му.

В това отношение затрудненията са не по-малки. Аргументът, че кърджалийството било антифеодално селско движение, понеже било насочено срещу спахии и чифликчии, както и срещу български чорбаджии123 не е убедителен. Едно селско антифеодално движение наистина би се насочило против феодалите. Но и чисто криминалното нападение винаги ще избере за обект имуществено силния. При това, както личи от документацията, кърджалиите грабели безразборно — наред.

По изброените причини е принципно трудно да изясним коя от средновековните или късносредновековните размирни прояви имала социален и коя — криминален аспект. В тази насока трябва да ни дойде на помощ количественият показател. Странно е, че нашата историография до дискусията от 1953 г. не беше си поставяла въпроса: как може едно „разбойничество“ да бъде така масово, да увлече в десетилетни грабежи и палежи десетки хиляди хора? Защо не до „кърджалийското време“ и защо не след него наблюдаваме подобна по масовост проява?

Още най-ранните формулировки на кърджалийството наблягат на факта, че в него взели участие значителни маси. „Те били много хиляди“ — съобщава Вук Караджич124. „Млоги отделения са броили до седем тисящи всадника...“ — говори Раковски125. Из по-нататъшното изложение ще срещнем данни наистина за хилядни кърджалийски съединения, които предприемали походи към Мраморно море. Да споменем, че„еялетлиите“ от Румелия (кърджалии по същество), с които Мустафа Байрактар наложил властта си в Цариград, били 35 000126. Да напомним, че според съвременни му свидетелства Пазвантоглу държал под оръжие 10 000 кърджалии127. Да подчертаем, че Портата отправяла точно срещу размириците в Румелия походи, тъй многолюдни, та европейските агенти основателно подозирали, че била в ход камуфлирана мобилизация за война против Австрия128.

Безусловен критерий и при обществените явления е количеството. Ако пет или двайсет души нападнели бейски чифлик, можем да спорим дали това било хайдутство или обикновено разбойничество. Но когато в размирие бивали въвлечени десетки хиляди души, очевидно е, че тяхното раздвижване било социално, тоест предизвикано от криза в обществените отношения. Голяма е съблазънта да го окачествим като социално движение. При известно насилие над истината, при известна свобода в аналогиите кърджалийството убедително би могло да бъде представено за една от селските войни в Европа — закъсняла, както изобщо било закъсняло развитието на поробените от турците Балкани. Но критичният анализ на документацията и липсата на предпоставена теза по проблема — стремежът да се доберем до обективно най-точната типология на кърджалийството — ни пречат да го отнесем към селските войни.

Кърджалийството е социално явление, но не и социално движение поради това, че нямало не само идеология и произтичаща от нея програма, но дори и целенасоченост. Неговият почти трийсетлетен вилнеж не целял да внесе никакви обществени промени в съществуващия строй; този вилнеж бил самоцелен, превърнал се в поминък.

Нашата историография не може да бъде обвинявана, че трайно е подценявала проблема за кърджалийството. Подобно отношение наблюдаваме у френската историография например, която и до наши дни поддържа, че Великата френска революция била предшествана от „масово разбойничество“ из провинциите129. Известно е, че традиционните представи, особено пък отрицателните, имат особена жизненост.

 

ЕДНА НЕОБХОДИМА УГОВОРКА

 

Тук би било място да разгърнем, както се полага в повечето специални изследвания, общия фон, върху който ще обрисуваме разглежданото явление. Тази задача би била лека, защото разполагаме със значителен брой изследвания върху обществено-икономическото състояние на Османската империя или на балканските ѝ провинции през XVIII в. С една дума, бихме могли да ги преразкажем накратко.

В „Мустафа паша Байрактар“ (съчинението, най-близко по тематика до настоящото) А. Ф. Милер е съставил три неголеми глави, които очертават достъпно общата картина на империята през управлението на Селим III130. Въз основа на аналогичен, но по-обширен материал е съставил такава картина Ст. Дж. Шоу в новата си монография „Между старо и ново“, посветена конкретно на Селимовите реформи131. За автора обаче не съществуват многобройните изследвания на онези наши съвременни историци, които постигнаха много в изясняването на проблемите на XVIII в. Тези постижения са взети предвид в някои последни общи съчинения по османска или по балканска история132.

Би било неоправдано — с оглед обема на предлагания труд — в него да преповтаряме вече готови научни постижения, които са на разположение на масовия читател и добре известни на специалистите. Там, където изследването влиза в противоречие с тях, това ще бъде указано. Там, където то е в съгласие с тях, това съгласие извеждаме пред скоби. Трябва да напомним повторно и че в настоящото изследване ще бъдат отбягнати въпросите от българската история, които принадлежат към разглеждания период, а именно: дейността на Софроний Врачански, руско-българските отношения по време на войната 1806—1812 г., обществено-икономическото развитие на българското общество, Българската земска войска и пр. Тия въпроси — задача не на османистиката (към която се отнася предлаганият труд), а на българистиката, напоследък бяха сполучливо разработени133.

И така предстои да бъде проследено явлението, което разстроило за цял исторически период живота на Румелня. Всъщност този период бил запълнен не само от него. Кърджалийството било представено или съпътствано от други явления, които — взети в своята цялост, — довели Румелия до състояние, качествено отличаващо се от предходното и следходното. То се равнявало според историографията на двайсет, двайсет и пет или трийсеттодишния хронологичен отрязък, означаван като „кърджалийско време“, „феодални размирици“ или „феодална анархия“.

Най-приемливо при всички уговорки изглежда последното от тези означения: „феодална анархия“. Уговорките са там, че състоянието, в което се оказала Румелия по него време, не било чисто безвластие. По-скоро властта над тази провинция била раздребнена, а дребните или по-едрите „порции“ власт се намирали в непрекъсната динамика. Хаос от самовластие, многовластие, но и безвластие заливал земите ни. Затуй, че такова съотношение не може да бъде изразено с достатъчно адекватен нему термин, ще го означаваме все пак като „анархия“.

Обстоятелството, че наш предмет е едно състояние на хаос, в който участват разнородни и разнопосочни действащи сили,  достатъчно затруднява изследването му. Твърде оправдано — за да не навлизат в тресавището на така неразчленим проблем, — някои изследвачи са изреждали несъподчинено негови компоненти, прояви, резултати; твърде схематично други са избирали една от множеството страни на анархията, за да ѝ подчинят останалите или просто да ги пренебрегнат.

Вече се каза, че за размирието сме принудени да съдим по действията му, както и по действията срещу него. Тази определяща причина налага да бъде изяснено в максималната възможна степен, какви били въпросните действия и противодействия. Тоест тук ще изложим и проанализираме събитията, съставили анархията, в тяхната хронология, за да изведем онази крива, без  която е изключено да разберем анархията като процес, да разберем нейните предпоставки, развитие и резултати.

 

1Подробна библиография на тази литература вж. у Миллер, А. Ф. Мустафа паша Байрактар. М., 1947 (по-нататък тази монография ще цитираме по нейното ново, френско издание: Miller, A. F. Mustapha pacha Baĭraktar. Bucarest, 1975), 455—462; срв. също библиографията у Арш, Л. Г. Албания и Эпир в конце XVIII — начале XIX в. M., 1963, 345—352; срв. също библиографията у Show, St. J. Between Old and New. The Ottoman Empire under Sultan Selim III. 1789—1807. Cambridge, Mass., 1971, 493—509.
2Miller, A. F. Цит. съч., 112—-115; Арш, Л. Г. Цит. съч., с. 206, забележката под линия; Show, St. J. Цит. съч., с. 514 от показалеца, където кърджалиите фигурират като „бандити“, без да бъдат отличавани от предхождащите ги и следващите ги разбойници из Турция.
3Караџић, В. Српски рјечник. Београд, 1898.
4Ранке, Л. История Сербии по сербским источникам. M., 1857, с. 79 и сл.
5Иречек, К. История болгар. Одесса, 1878, с. 624 и сл.
6Станев, Н. България под иго. Възраждане и Освобождение. С., 1928, 120—122; Златарски, В.Н. Нова политическа и социална история на България и Балканския, полуостров. С., 1921, 83—93; История на България. T. 1. С., 1961, с. 320 и сл.; Косев, Д. Лекции по нова българска история. С., 1951, с. 20 и сл.; Новая история Болгарии. М., 1952, с. 38; История Болгарии. Т. 4. М., 1954, с. 240.
7Zinkeisen, J. W. Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa. T. VII. Gotha, 1863, c. 222 и сл.; Jorga, N. Geschichte des Osmanischen Reiches. T. V. Leipzig, 1913, 119—123.
8Akçura, Y. Osmanlı devletinin dağılma devri (XVIII ve XIX asırlarda). Istanbul, 1940, c. 37.
9Zinkeisen, J. W. Цит. съч.
10Георгиев, И. П. Кърджалиите и Осман Пазвантоглу. Общодостъпна сказка. Търново, 1900.
11Орешков, П. Няколко документа за Пазвантоглу и Софроний Врачански (1800—1812). (По-нататък НДПСВ). — СбБАН, 1914, с. 1 и сл.
12Ихчиев, Д. Турски държавни документи за кърджалиите. — СбНУ, 1907, с. 1 и сл. (по-нататък: ТДДК); Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу. — СбНУ, 1909, с. 1 и сл. (по-нататък: ТДДОП).
13Теофилова, М. Бунтьт на Пазван-оглу Видински и неговото значение за българското освободително движение в XIX в. С., 1932.
14Пак там, с. 84 и сл.
15Йовков, Й. Старопланински легенди. С., 1927; Стоянов, Л. Мехмед Синап. С., 1935; Горов, Г. Индже войвода, кърджалия и народен закрилник. С., 1941.
16Тяхната библиография вж. у Атанасов, Щ. Селските въстания в България към края на XVIII и началото на XIX и създаването на Българската земска войска. С., 1958, 342—345.
17Ванков, С. Осман Пазвантоглу, видински паша. — ВИСб.
18Благоев, Д. Принос към историята на социализма в България. С., 1949, с. 41.
19Иречек, К. Цит. съч., с. 624.
20Атанасов, Щ. За характера на събитията в България към края на XVIII и началото на XIX в. — ВИСб, 1953, № 2; Кои са били кърджалиите и против кого са се борили. С., 1954.
21Косев, Д. Към изясняване на някои проблеми от историята на България през XVIII и началото иа XIX в. — ИПр, г. 12, № 2—3.
22Атанасов, Щ. Селските въстания в България...
23Атанасов, Щ. За характера на събитията..., с. 208.
24Мутафчиева, В. Феодалните размирици в Северна Тракия през края на XVIII и началото на XIX в. — В: Паисий Хилендарски и неговата епоха. С., 1962; Мутафчиева, В., Ал. Виану. Феодалните размирици в Северна България в края на XVIII и началото на XIX в. и тяхното отражение във Влахия. — В: Българо-румънски връзки и отношения през вековете. T. 1. С, 1965.
25Вж. бел. 8.
26Тârîh-i Cevdet. T. 5. Qostantiniye, 1271, 99—100, 324—325 (по-нататък ще бъде цитирано и по-новото издание на същото съчинение: Тârîh-i  Cevdet. T. 6-9, Istanbul, 1309).
27Karal, E. Z. Selim III. ün hatt-ı hümayunları, Ankara, 1942, с.115.
28Вж. например у; Karpat, К. An Inquiry into the social foundations of natioanalism in the Ottoman state. From social estates to classes. From millets to nations. Princeton, 1973, c. 7.
29Вж. за тях в библиографията към: Show, S t. J. Цит. съч., 496—509.
30Uzunçarşılı, I. H. Meşhur Rumeli âyanlarından Tirsenikli İsmail, Ydık oğlu Süleyman ağalar ve Alemdar Mustafa paşa. İstanbul, 1942.
31Miller, A. F. Цит. съч., 25—124.
32Пак там, 112—115.
33Пак там, с. 109.
34Косев, Д. Към изясняването...; Христов. Хр. Някои проблеми от прехода от феодализма кьм капитализма в историята на България. — ИПр, г. 16, № 3. В сборника „Паисий Хилендарски и неговата епоха" (С., 1962) бяха поместени следните студии по състоянието на нашите земи под османска власт през XVIII в.: Паскалева, В. Развитие на градското стопанство и възникване на българската буржоазия в XVIII в.; Димитров, Стр. За аграрните отношения в България през XVIII в.; Мутафчиева, В. Феодалните размирици в Северна Тракия...; Цветкова, Б. За някои форми на съпротива срещу турския феодален строй през XVIII в. Към същия кръг проблеми спадат и по-късни изследвания у нас: Христов, Хр. За самоуправлението на българите в османската държава през XV—XVIII в. — ИПр, 1973, № 1; Цветкова, Б. Промени в османския феодализъм през XVI до средата на XVIII в. — ИПр, 1972, № 4; Промени в османския феодализъм на балканските земи. — ИПр. 1972, № 4; Мутафчиева, В., Ал. Виану. Цит. съч., 1972; Mutafčieva, V. P. L’institution de l’ayanlîk pendant les dernières décennies du XVIIIe s.—Etudes balkaniques. T. 2—3, 1965; Димитров, Стр. Историята на един аян.—В: В чест на академик Д. Косев. С., 1974 и пр.
Това са по-съществените изследвания, публикувани само у нас, по засегнатите от А. Ф. Милер проблеми в двете първи части от монографията му. Те създават една картина на обществено-икономическото състояние на империята, значително отличаваща се от онази, която намираме в книгата на Милер.
35Арш, Л. Г. Цит. съч., с. 206.
36Изчерпателната библиография за него вж. в Арш, Л. Г. Цит. съч., 345—352.
37Plomer, W. The Diamond of Jannina. London, 1970.
38Show, St. J. Ottoman Egypte in the of the Age French Revolution. Cambridge, Mass., 1964.
39Show, St. J. Ottoman Egypte in the XVIII-th c. Cambridge, Mass., 1962.
40Show, St. J. The origine of the Ottoman „Nizam-i cedid“ Army. —Journal of Modern history No 57, 1965.
41Show, St. J. Between Old and New...
42Пак там, с. 211 и сл.
43Stavri Naçi. Pashalleku i Shkodres nën sundimin e Bushatlive në gjysmen e dytë të slekullit të XVIII. Tiranë. 1964.
44Новаковић, Ст. Турско царство пред српски устанак. 1780—1804. Београд, 1906; Пантелић, Д. Београдски пашалук после Свищовског мира 1791—1794. Београд, 1927; Београдски пашалук пред Први србски устанак 1794—1804. Београд, 1949; Историја народа Југославије. Београд, Ю53.
45Istoria Românici, t. 3. Bucureşti, 1964, с. 604, 690, 718.
46Мутафчиева, В., Ал. Виану. Цит. съч.
47ТДДК, ТДДОП, Попов, Л. И. Принос за изучаване миналото на българското отечество. — СбНУ, 1909 (по-нататък — ЛИП); Йоцов, Д. Материали за Пазвантоглу из руските архиви. — ПСп, 1908.
48Напр. Документи из турските държавни архиви, издирил и превел П. Дорев, ДБИ. Т. 3. С., 1940. Док. № 96, 97, 98.
49Бобчев, С. С. Един еленски ръкопис за размирното турско време. — Българска сбирка, 1899, № 13—14; Васильов, Т. Кърджалиите в Тетевен. — ПСп, 1882, № 2; Славейков, П. Р. Извлечения от летописа на поп Йовчо от Трявна. — СбНУ, 1890, № 2; Киров, Г. Летописът на Жендо Вичов. — СбНУ, 1895; Заимов, Ст. Един кърджалийски цар. — Денница, 1891, № 7, 8; Йорданов, Св. Кърджалиите в Знеполе. — Трънски край. С., 1940; Кърджалии. — Български книжници, 1860, № 19; Славейков, П. Р. Исторически разкази от миналите времена. — ПСп, 1885, № 14 и др.
50Йоцов, Д. Цит. съч.; Обрешков, П. Цит. съч.
51Турски документи за Североизточна България и Добруджа. Съставил и превел Стр. Димитров. С., 1975.
52Hurmuzaki, Е. de. Documente privitore la istoria romanilor. T. 3, 4. Bucureşti, 1890; Шабановић. X. Турски извори о српској рeволуцији 1804. Кн. 1. Београд, 1956 (по-нататък — ТИСР) и пр.
53От тях особено ценни са: Juchereau de Saint-Dénys. Revolutions de Constantinople en 1807 et 1808, précédée d’observations générales sur l’état actuel de l’Empire ottoman. T. I—2. Paris, 1819; Срв.: Schlechta-Wsserd, O. v. Die Revolutionen in Constantinopel in den Jahren 1807 und 1808. Wien, 1882; Jelavić, V. Pazvan oglu od Vidina. Izvešće francuskog pukovnika Mériaga. — Glasnik Zemeljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. T. 17, 1905; Olivier, G. A. Voyage dans l’Empire ottoman, l’Egypte et la Perse. T. 1—2. Paris, 1800.
54София, 1962.
55Вж. бел. 34.
56Цветкова, Б. Промени в османския феодализъм през XVI в ...; Промени в османския феодализъм на балканските земи.
57Смирнов, В. Д. Кучибей Юмюрджинский и другие османские писатели XVII века о причинах упадка Турции. СПб, 1873, с. 120 и сл.
58Bélin, М. Etude sur la propriété foncière en pays musulmans et spécialement en Turquie. — Journal asiatique XVIII/1861; Tischendorf, P. A. v. Das Lehenswesen in den moslemischen Staaten, insbesondere im Osmanischen Reiche. Leipzig, 1872.
59Miller, A. F. Цит. съч. 25—57.
60Пак там, 28—29; Димитров, Стр. За аграрните отношения през XVIII в.; Цветкова, Б. Промени в османския феодализъм през XVI...
61Мутафчиева, В. Към въпроса за състава и облика иа османската феодална класа през XV—XVI в. — ИПр, г. 17, № 6: De la politique intérieure de Mahomet II le Conquérant. — Studia et acta orientalia, t. 5—6, Bucarest.
62Мутафчиева, В. Откупуването на държавните приходи в Османската империя през XV—XVI в. и развитието на паричните отношения. — ИПр, г. 16, № 1.
63Димитров, Стр. Политиката на управляващата върхушка в Турция спрямо спахийството през втората половина на XVIII в. — ИПр, 1962, № 5, 44-45, 53.
64Mutafčieva, V., Str. Dimitrov. Sur l’état du système des timars, aux XVIe—XVIIIe ss. Sofia, c. 48 и сл.
65Пак там.
66Цветкова, Б. За някои форми на съпротива срещу турския феодален строй през XVIII в.; Хайдутството в българските земи през XV—XVIII в. С., 1971.
67Димитров, Стр. За аграрните отношения..., с. 130 и сл.
68Архив ИМЕЛ, VI, М., 1939, с. 177.
69Olivier, G. А. Цит. съч. T. 1, 311—312.
70Avdо Sučeska. Vilajetski ayani. — Godišnjak društva istoričara Bosni i Hercegovini. G. XIII, 180—188; Islâm Ansiklopedisi. T. 2. Istanbul, 1949, c. 41; Encyclopédie de l’Islam. T. 1. Leide, 1960, c. 801.
71Mutafčieva, V. L’institution de l’ayanlik..., c. 247.
72СИЭ. T. 1. M., 1961, c. 1024.
73Miller, A. F. Цит. съч., c. 32.
74Avdo Sučeska. Цит. съч., c. 180.
75Mutafčieva, V. L’institution de l’ayanlik, 235—247; Димитров, Стр. Историята на един аян, 65—66.
76За съжаление Милер не сочи кои именно са авторите, застъпили такова становище. Затуй и не сме в състояние да ги посочим като родоначалници на една теза, която едва напоследък си пробива път в историографията.
77Karpat, К. The transformation of the Ottoman state, 1789—1890. — International journal of Middle East studies, 1972, № 3, 249—250.
78Пак там, с. 251.
79Ücel, Y. Osmanlı imparatorluğunda desantralizasyona (Adem-i merkeziyet). Belleten, T. 37, 684—699.
80За тази идеология вж. Косев, Д. Паисий Хилендарски и българското националноосвободително движение. — ИПр, 1953, № 1; За идеологията на Паисий Хилендарски. — В: Паисий Хилендарски и неговата епоха; Топенчаров, Вл. Портретът на Паисий. С., 1959; Конобеев, В. Д. За класовото съдържание и идеологията на Паисий Хилендарски. — В: Българско национално- освободително движение.
81Паскалева, В. За самоуправлението на българите през Възраждането.— ИИИ. Т. 14—15; Христов, Хр. За самоуправлението на българите в османската държава през XV—XVIII в.; Grozdanova, Е. Les fondements économiques de la commune lurale dans les régions bulgares (XVe—XVIIIe siècles). — Etudes Balkaniques, № 1, 30—45.
82Uzunçarşılı, I. H. Meşhur Rumeli âyanlarından..., 5—6; Islâm Ansiklopedisi. T. 2, c. 42; Pakalin, M. Z. Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlügü. T. 1, св. II, c. 121.
83Архив ИМЕЛ. T. 6. M., 1939, c. 189.
84Смирнов, В. Д. Цит. съч., с.85 и  сл., с. 94и сл., г. XXXIX, кн. I; Pakalin, М. Z. Цит. съч. T. I, св. VI, с. 576; Т. 3, св. XXIV, с. 637.
85d’Ohsson, М. Tableau général de l’Empire ottoman. Paris, 1787—1790. T. 3, c. 414; Tischendorf, P. A. Цит. съч., c. 49; Miller, A. F. Цит. съч., c. 47; Тверитинова, A. C. Цит. съч., c. 31.
86Mutafčieva, V., Str. Dimitrov. Цит. съч., c. 13.
87Пак там, изчислено въз основа на Айни Али.
88В. Мутафчиева. За състоянието на спахилъка през XV—XVI в.
89Смирнов, В. Д. Цит. съч., с. 127.
90Miller, A. F. Цит. съч., с. 47. Милер сочи като регистров състав на „капъ-кулу“ 100 хиляди души, от които в руско-турските войни след средата на XVIII в. фактически участвали едва 40—50 000.
91Pakalin, M. Z. Цит. съч. T. I, св. XI, с. 173.
92Смирнов, В. Д. Цит. съч., 128—129.
93Juchereau de Saint-Denys. Цит. съч. T. 1, с. 90.
94Пак там, с. 50.
95По Schlechta- Wsserd, 0. v. Цит. съч. T. 1, с. 90.
96Вж. библиография на тези изследвания у Show, St. J. The origin of the Оttoman Nizam-i cedid army..., а също и дисертацията на Г. А. Клейнман. Кризис военной системы феодальной Турции. М., 1949 (ръкопис, съхраняван в Ленинската библиотека).
97Смирнов, В. Д. Цит. съч.
98Клейнман, Г. А. Цит. съч., с. 8.
99Тези констатации са обобщени в увода към труда на Дружинина, Е. И. Кючюк-Кайнарджийский мир 1774 года. М., 1955.
100Juchereau de Seint-Denys. Цит. съч., с. 92.
101Пак там, 94—95.
102Seid, М. Diatribe sur l’état actuel de l’art militaire, du génie et des sciences à Constantinople, 1803, p. 30.
103Schlechta-Wssehrd, O. v. Цит. съч., 43—45.
104Пукевиль. Жизнь Али паша Янинскаго со времени его детства до 1821 года. М., 1822, с. 82.
105Uzunçarşılı, I. Н. Цит. съч., с. 3.
106Тârîh-i Cevdet. T. 8, с. 273.
107Seint-Dény, Juchereau de. Цит съч., с. 95. Според Кузинери (Френски пътеписи за Балканите. ХV—XVIII в. Съст. и ред. Б. Цветкова. С, 1975, с. 381) аянът на Серес Исмаил бей издържал 500 наемници, и мобилизирал 15 000 еялетлии.
108Schlechta-Wssehrd, O. v. Цит. съч. 39—41.
109Христов, Хр. Българските общини през Възраждането. С., 1973.
110Sax, С. Geschichte des Machtverfalls der Türkei bis Ende des XIX Jhr. und die Phasen der Orientalischen Frage. Wien, 1908, c. 130.
111Иречек, К. Цит. съч.; История на България. T. 1, с. 320; Miller, A. F. Цит. съч., с. 113 (Милер особено набляга на „анадолския произход“ на кърджалиите).
112Това е вторият източник за контингента на кърджалийството (освен „анадолския“ приток), на който набляга Милер: „Хиляди разорени и обезземлени селяни нямало къде да се установят.“ Пос. място.
113Ricotti, Е. Storia dele companie di ventura in Italia. Torino, 1893; Block, W. Die Condottieri. Berlin, 1913.
114Thornton, Th. Etat actuel de la Turquie. T. 1. Paris, 1812, c. 390; Saint-Dény, Juchereau de. Цит. съч., с. 179.
115Новаковић, Cт. Цит. съч.; Пантелић, Д. Цит. съч.
116Сам Вук Караджич, дефинирайки кърджалийството, изрично указва: в „Румелия“ (Цит. съч., с. 320).
117Арш, Л. Г. Цит. съч.
118Мутафчиева, В., Ал. Виану. Цит. съч.
119Атанасов, Щ. За характера на събитията..., с. 208.
120Димитров, Стр. Въстанието от 1850 година в България. С., 1972.
121Косев, Д. Към изясняване на някои проблеми..., с. 54, 60.
122Срв. Николов, Й. Великата селска война в германската раннобуржоазна революция. — ИПр, г. 30, № 6.
123Атанасов, Щ. Селските въстания..., с. 48, 49, 53 и др.
124Караџић, В. Цит. съч.
125Раковски, Г. С. Съч. С., 1922, с. 11.
126Miller, A. F. Цит. съч., с. 280.
127Ранке, Л. Србија и Турска у XIX веку. Београд, 1892, с. 66.
128Попов, Л. И. Цит. съч., с. 69.
129Madelin, L. La grande Révolution. Paris, 1911, 60—62.
130Miller, A. F. Цит. съч., 25—68.
131Show, St. J. Between Old and New..., 3—70.
132Новичев, А. Д. Цит. съч.; Димитров, Стр., Кр. Манчев. История на Балканските народи. T. 1. С., 1971, с. 155 и сл.
133Киселков, В. Софроний Врачански. Живот и творчество. С., 1963; Конобеев, В. Д. Руско-българските отношения през 1806—1812 г. — В: Българското националнореволюционно движение. С., 1972; Атанасов, Щ. Кои са били кърджалиите... Ч. II. Българската земска войска; Дойнов, Ст. Българите и Първото сръбско въстание. — ИПр, 1970, № 5.
 
 

 

Глава 1

 

ЗАРАЖДАНЕ НА АНАРХИЯТА

 

Нелеко е да установим границата във времето, която отделя предшестващия исторически период от десетилетията на „кърджалийско време“. Ако се позовем на поселищни проучвания, народни умотворения или съчинения по българска история, оказва се, че мненията за началото на това време са несъгласувани. Наченките му са датирани от 70-те или 80-те години на XVIII в. или пък от 1791, 1792, 1793 г. Някои автори са приели и аргументи в полза на своята датировка.

Така например А. Ф. Милер приема за начало на размириците 1791 г., когато първите опити за реформи на султан Селим III подтикнали към действие феодалната реакция в империята1. Често историците сочат 1792 г. като начален момент на анархията. Някои от тях я отдават на последиците от неуспешните турски войни срещу Русия, когато оголелите и обосели войници, прибирайки се от поход, извършвали безчинства2. Тия автори очевидно са повлияни от К. Иречек, който се придържа към същата датировка и същата аргументация3. От своя страна Иречек всъщност възприема датировката на Л. фон Ранке4, базирана върху историографията от началото на XIX в. Други автори по-предпазливо указват, че „в голям размер кърджалийските нападения започнали през 1792 r.“5, без да поставят въпроса за началото на анархията. Впрочем последната дума на историографията повтаря първата ѝ дума по въпроса: тази на Л. фон Ранке и К. Иречек.

Някои частни изследвания сочат за начало на кърджалийството годината 17936 (към тази датировка се придържа и Щ. Атанасов7). Обнародваните от Д. Ихчиев документи за кържалийството имат за най-ранна дата 1793 г.8 Именно това — всъщност случайно обстоятелство — е една обективна причина за неточното датиране на началото на „кърджалийско време“. Що се отнася до низ поселищни проучвания, в които намираме сведения за кърджалийството, те обикновено не датират местните предания за конкретно събитие и съвсем не поставят въпроса за наченките на явлението като цяло9. Дори някои последни общи съчинения, които засягат анархията, също не датират нейните ранни прояви10.

С една дума, според историографията изследваното явление се зародило през първите години от последното десетилетие на XVIII в., а именно 1791—1793 г., като в по-новите съчинения е указано, че това били години не на поява, а на увеличение на кърджалийството, и е споменато, че размирици всъщност били налице още в края на 70-те години от същия век. Следователно въпросът за първите кърджалийски действия си остава открит.

Преди да уточним рождената дата на определено явление, неизбежно трябва да формулираме неговата типология — за да бъде то отграничено по черти от продхождащите го сходни такива. Историческите явления обаче не възникват рязко, с напълно изразена типология,— тя се оформя постепенно, докато явлението узрява и се уплътнява. Кърджалийството не прави изключение от това правило. И неговите черти се зараждат една по една. Но още когато установим, че се набелязала първата от тях, ние сме в правото си да констатираме: тук сa наченките на кърджалийството. Процесът на зараждането му пък ще завърши там, където ще бъдат налице всички негови характерни черти; това е точката, която трябва да означим като зрелост на явлението, оформило вече своя типология.

Възниквайки неравномерно поради зависимостта си от географската среда и други обективни условия, освен качествения си растеж (придобиване на черта подир черта до момента на своята пълна характеристика) кърджалийството имало и количествен растеж, изразен в две насоки: численост и пространствено разширение. Тези две характеристики — количествена и качествена — трябва да се намират в необходимото съотношение, за да можем да твърдим, че кърджалийството станало явление. Дори то да беше се изявило с пълната си типология, но ако би засегнало само един-два района на Румелия, нямаше да говорим за „кърджалийско време“, за качествено определен период.

Следователно: първият период на анархията, който предстои да разгледаме, трябва да разкрие двете характеристики на явлението, преди да го назовем завършено — количествена и качествена. Количествената следва да бъде доказана от увеличението на човешкия резерв на анархията, както и от разпростирането на кърджалийството върху все по-голяма територия. Качествената следва да бъде доказана от последователното възникване на отделните черти, чиято крайна съвкупност образувала типологията на кърджалийството.

 

ПЪРВИ КОНФЛИКТИ МЕЖДУ АЯНЛЪКА И ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ

 

До XVIII в. липсват сведения за закононарушения, извършени от аяните. Въпреки редовните обръщения на централната власт към „местните аяни“ (аян-и вилает) в нейните окръжни разпореждания нямаме данни за реалната аянска дейност от тия векове. Затуй пък тук и там из кадийските книги на румелийските градове още след първите години на XVIII в. се появяват колективни оплаквания срещу някой аян. Така през 1710 г. селяните от Шамолтос, Зъхненско, се явили пред валията на Румелия Исмаил паша, съпроводени от своя спахия, и се оплакали от аяна си Салихзаде Мехмед ага, който бил им надвзел суми срещу джизието, аваризите и пр.11 Такава била и тъжбата от Якоруда, чийто аян — Абдуррахман, син на Елхадж Юсуф от Мехомия — бил изискал от тях незаконно пари срещу данъци, които те вече били изплатили12.

Такива положения все още не съдържали нищо конфликтно: аяните, както и органите на държавата впрочем, обирали раята. Тяхната законна прерогатива — да участват в разпределянето на данъчните тежести по места — им създавала удобно алиби за обирничество. Но в единия от цитираните случаи забелязваме как срещу такива беззакония протестирал и спахията на ограбените селяни, който би предпочел друг да не се меси в експлоатацията на неговата рая. По същата причина скоро взели да издигат глас срещу аяните и някои държавни финансови органи: „Когато по указания с ферман начин пристъпих към събиране на постъпленията от джизие на отделни вноски, оказа се, че някои лихвари, които са и аяни на казите, ...изпращат по селата бирници и препятстват събирането на средствата, предназначени за държавата. Те взимат акчетата, приготвени от раята за джизието, заради дадени ѝ под лихва суми...“13 Документът датира от 1731 г.

Далечните предпоставки на конфликта между Портата и аянлъка започнали да се очертават — горното сведение визира не конкретен аян, а аяните изобщо. Както можехме да очакваме, част от тях били и лихвари. Освен това те вече имали свои бирници. Първите признаци на голямото бъдещо противоречие възникнали именно върху финансова плоскост: бирниците на централната власт се сблъсквали с бирниците на аяна-лихвар. Въпреки сигналите на разни държавни органи срещу растящите аянски данъчни или лихварски беззакония те открито продължавали. През 1756 г. например в Одрин изстъпили пред кадията 25 души мюсюлмани и рая от селата, като представлявали цялото население. Те повели иск срещу бившия си аян Али ага, който бил им надвзел голяма сума и срещу когото били заведени искове „и от други страни“. При посредничеството на помирителите — сегашните аяни Халил ага и Хюсеин ага — „по пътя на компромиса“ бившият аян възстановил на ищците 3000 гроша, а те обещали да не водят повече дела против него14.

Тук вече е дума за особено едра злоупотреба. След като аянът възстановил компромисно твърде голямата сума от 3000 гроша, то ще да бил надвзел от подвластниците си поне двойно или тройно. Показателно е и че неговите приемници — настоящите аяни на Одринско — се озовали в ролята на помирители. Тоест: упражнили натиск върху населението да прекрати съдебния спор. Но нека подчертаем, че аяните до средата на века все още се явявали на съд като обвиняема страна, че се случвало да бъдат принудени към отстъпки. И — най-важното: до средата на XVIII в. в оплакванията срещу аяните не се споменава за стрелба и клане. В ход били само данъчни насилия, лихварски грабеж.

Тази твърде обичайна за османската действителност картина все още не предвещавала пожари и кръв в масови мащаби. Донякъде прилично — по видимост поне — протичали и аянските избори: с надлежен протокол пред лицето на шериата. През 1728 г.  например представители от населението на видинското маликяне, което обхващало вароша на Видин, селата Вълчедръм, Мокреш, Медковец, Дреновец, Крива бара, мукатаата Тимок, нахиите Белоградчик, Кривина, Кула, селата Капитановци, Яновци и Раяновци, се явили пред кадията и назъра. Всеки от тях поотделно заявил, че е съгласен досегашният управител на видинското маликяне, аянът им Али Бейзаде Юсуф ага и в бъдеще да запази това си качество15. Много съществен е фактът, че всички „избиратели“ на аяна били българи, макар из описания район да живеели и мюсюлмани. Не по-малко важен е фактът, че за аян се преизбирал — получавал поне втори „мандат“ — вероятно най-богатият човек в града, откупчикът на цялото маликяне от султанските видински хасове, което обхващало почти територията на санджака. Следователно този едър лихвар, служейки си с подписите на подвластната му рая, овладял и аянлъка над Видинско, елиминирайки като избиратели представителите на пълноправното гражданство — на мюсюлманите. Но нека подчертаем пак: беззаконията на аяните все още били безкръвни, аянът избягвал конфликт с установения ред на управление, избягвал конфликт с централната власт, монтирал избирателни комедии, не употребявал въоръжено насилие.

Първите налични сведения за аянски размирици у нас визират Разградско. Там през 1747 г. се развили събития, които отсетне нарочната анкета означила като „аянска работа“: Елхадж Муртеза и зет му сердарят Ахмед извършили редица насилия, избили „100—200 души без право“ и заграбили под форма на данъци 94 000 акчета. Поради аянския гнет населението заявило, че „не желае да живее по местата си“. За да остане единствен аян над областта, Муртеза влязъл в стълкновение с други двама аяни — Муфтиоглу и Мехмед ага. Те от своя страна се сдружили с жителите от селата Борозан и Йенидже. Така няколко хиляди селяни нападнали Разград, „за да търсят сметка“. Градът бил съсипан и разграбен при сражението между размирниците. След като властта потушила метежа, във Варненската крепост били заточени „няколко души аяни от Разградската каза“, а също и селяни — турци и българи — коджабашии16.

Споменът за значителното размирие в Разградско от средата на XVIII в. заседнал така дълбоко, че цели два века по-късно бил записан по предания от Ан. Явашов. Според него обаче Разград бил напълно разрушен и ограбен през 1759 г. от 56 души турци — селяни из околните села17. Както личи от османските документи, нещата стояли другояче: били „аянска работа“, протекла едно десетилетие преди датата, указана по народния спомен.

Към размирие от същия вид трябва да отнесем събитията в Казанлъшко от 1762 г. Дотогавашен аян там бил Абдулбакъ.

Неговите синове Селим и Ибрахим — познати по-нататък с презимето Абдулбакъогулларъ — започнали да вършат безчинства, в хода на които избили множество мирни хора от Казанлък и околните села, а също и разорили края. Обсипана с оплаквания от населението на Казанлъшко, властта призовала Мустафа Заим (един от сподвижниците на двамата аянски синове) в столицата, където му дала висока служба и го предупредила, че ще бъде лишен от владенията си, ако се завърне в Казанлък или дори се среща с лица от тази област. По същото време обаче един от Абдулбакъогулларъ — Селим — се обявил за аян на Казанлък, подпомогнат именно от Мустафа и от писаря на кадилъка, Хасан. Тъй като размирието, което причинили братята, продължавало с нестихваща сила, Портата издала ферман: двамата да бъдат прогонени, имотите им — конфискувани, а самите те — заплашени с екзекуция, ако биха се прибрали в родния град. Населението получило уверения, че понесените от него щети ще бъдат възмездени чрез конфискуваното имущество на Абдулбакъогулларъ. Тия обещания не били изпълнени18.

Зараждането на аянските размирици в Румелия не би могло да няма връзка с аналогични събития из другите балкански провинции на империята. Известно е, че през 50-те и 60-те години на XVIII в. Албания вече била обхваната от анархия. През 1756 г. властта над Шкодренско узурпирал Мехмед бей Бушатли, с което положил основа на „династията“ на отцепниците, по-късно — паши — управлявали самовластно Шкодренския пашалък чак до 1831 г., когато той бил превзет от похода на Мехмед Рашид паша.

Още от самото начало на отцепничества из европейските провинции станало ясно, че те ще се опрат и върху християнското население. През 1779 г. Портата отправила срещу Епир капудан-паша с армия и флот. Той извършил страшно клане над албанците там, но не смогнал да изтръгне корена на сепаратизма от Шкодра, където вече управлявал синът на Мехмед Бушатли — Махмуд, чиито баща и брат все пак били отровени по заповед на Портата19.

Впрочем въз основа на редица факти трябва да приемем 1778г. за начало на въоръженото стълкновение между централната власт и европейските ѝ провинции. Описаните събития из Румелия („аянските работи“ в Разградско и Добруджа) не се оказали единствени по рода си. Подобни прояви били се набелязали и из друг румелийски край — Източна Македония.

Аяните на Демирхисар, Петрич и Мелник я превърнали в свое бойно поле още преди 1778 г., когато Портата предприела — успоредно с експедицията на капудан-паша в Епир — и първия поход против размирни румелийски аяни20. Очевидно е, че преди 1779 г. „аянските работи“ довели Румелия дотам, че изключили вече тяхното мирно уреждане. Започвала вътрешна война.

Неин законодателен израз било споменатото вече централно разпореждане също от 1779 г. До тази година аянът бивал „избиран“ от местните първенци и населението, а го утвърждавал органът на Портата в съответната област. Обезпокоена от зараждащото се аянско размирие, през 1779 г. властта наложила аяните да бъдели утвърждавани централно — Портата приемала или отхвърляла даден аян21. Както скоро ще се убедим обаче, тази мярка не дала дори привидни резултати.

Към двустранно обявената и окървавена чрез оръжие вражда следва да отнесем и друга мярка, с която Портата целела да осигури реда в Румелия. Все през 1779 г. нарочен ферман до всички румелийски кадии разпоредил да не бъдат избирани за аяни арнаути, тъй като именно арнаутите под предлог, че „търсели аянлъци“, размирявали някои краища на балканските провинции22. Тази мярка стояла в явна връзка с отцепничеството на Бушатлиите, първата проява от този род из земите на полуострова. За отбелязване е, че ранният период на анархията особено често ни сблъсква с компонента ѝ „арнаути“. По всяка вероятност именно поради първенството си в хронологията на размирните събития „арнаутите“ се превърнали в нарицателно за центробежните елементи дори без отношение към тази народност.

Вече бе изтъкнато, че при периодизиране на анархията ни се налага да използваме за критерий практиката на централната власт спрямо размирниците. Следователно като начало в откритата борба на Портата срещу аяните трябва да приемем 1779 г., понеже именно тогава властта взела поне две мерки, целещи да й подчинят аянската институция. Извън тях, но със същия прицел се наблюдава една трета: въоръжени походи на правителствени части, които трябвало да ограничат аянския произвол.

Тук може да се възрази, че седемдесетте години на осемнайсети век свидетелстват за аянски, но не и за кърджалийски размирици. Такова възражение би имало основа, ако сме в състояние да разграничим отчетливо единия от другия вид размирие: ако аянските бойни сили — еялетлиите, „местните войски“ — не преминавали в кърджалийски дружини и обратно. Логично е: въоръжените вече сблъсъци между двамина или по-голям брой аяни, или пък между аянски и правителствени части предвиждали многочислен човешки състав. Белег, който не наблюдаваме по-рано и който свидетелства за количествените предпоставки на анархията.

Самото обстоятелство, че до 1779 г. Портата не виждала причини да се меси пряко в аянските „избори“, говори убедително: до 1779 г. институцията на аянлъка не е представлявала центробежна опасност. От което извеждаме, че еялетлиите — издържани от аяните — не били използвани във вреда на централната власт. Краят на седемдесетте години обаче бележи край на взаимната търпимост, ако не дори на изгодното взаимодействие между Портата и аянлъка. Аянският институт разкрил противоцентралистичната си същност.

 

НАЧЕНКИ НА КЪРДЖАЛИЙСТВОТО

 

И веднага се проявила друга черта от характеристиката на аянлъка, та и на анархията изобщо: взаимовръзката между аяни и кърджалии, макар че все още не сме в правото си да назовем последните така. През седмото десетилетие на века кърджалийството не било се оформило, но вече бил налице човешкият резерв, който щял да премине в кърджалийски. Такъв преход, както ще видим, бил не само лек, но и неминуем.

През седемдесетте години властта подирила и нови по вид мерки против навдигащата се анархия. Наложило ѝ се да ги дири, понеже се задало и ново по вид размирие. Предложението за тях излязло от управляващата върхушка: от султан Девлет Гирай.

Когато Девлет Гирай набирал войска за Руско-турската война от 1768—1774 г., част от нея се разбягала и присъединила към „разбойниците“. Те подложили на чести нападения и грабеж някои селища из Източна Тракия. По мнение на Гирай излишно било да бъде поставяно населението от областта под взаимно поръчителство и да бъде събирана парична гаранция от него. Селяните били дотам разорени от „разбойниците“, че нямали сили да се организират за противодействие.

Цитираното свидетелство датира от 1773 г.23 То указва два важни момента. Първо: очевидно многочислени „разбойници“ действали из значителен район, близо до столицата, открито и трайно. Че тези „разбойници“ се отграничавали от предходния тип, говори не само количественият показател. Отграничава ги категорично фактът, че срещу тях се налагало да бъдат приложени мерки извън традиционните дотогава — взаимно поръчителство и събиране на парична гаранция от населението. Следователно управляващата върхушка си давала сметка, че традиционните мерки са станали неефективни. Защо? — Защото имала да воюва и с нетрадиционно по същност размирие. Второ: соченото размирие не било свързано с „аянска работа“, а се появило самостоятелно.

Следващото петилетие довело събития, които вече плътно предхождали оформеното кърджалийство. Тяхна характеристика била не само нарастващото количество размирници — при непълнота на източниците изобщо не можем да определим абсолютния брой хора, увлечени в анархията. Толкова повече трябва да търсим постоянно оформящата се типология на явлението по неговите качествени черти, отразени тук и там из наличния материал.

Почти повсеместно — вече се каза — историографията свързва наченките на анархията в Османската империя с войната от 1787—1792 г. Затуй се налага да спрем нарочно внимание върху данните за такива наченки до 1787 г. — така ще проличи доколко явлението действително се зародило във връзка с войната (поради бойните несполуки, обедняване на производителното население, масово дезертьорство) и доколко я е предшествало.

Впрочем осемдесетте години на века свидетелстват, че кърджалийството започнало да се очертава със собствена характеристика, само част от която била масовостта му. Такава масовост впрочем все още не била налице. Но във всеки случай и по него време размириците действали изолирано, в кратки набези и под естествено прикритие. Така още през 1780—1781 г. многочислени „разбойници“ с месеци върлували из казите Узунджово, Султанери, Гюмюрджина и Димотика. Според установената дотогава практика тук пристигнал нарочен емисар от Цариград, за да постави под взаимна гаранция населението на изброените кази и го задължи само да се справи с разбойниците. Застрашени, сто и петдесет души от тях се изтеглили в набързо построени за самозащита кули, докато друга част поели планината24.

Случаят е един от първите нам известни, където откриваме някои нови размирни тенденции. Няма как да го приравним към селски бунт понеже „разбойниците“ не били от определено село или няколко села. Изключено е да го наречем и хайдутство, тъй като било дума за многочислени дружини (сто и петдесет души наброявали само ония, които се укрили при джемаата). Не е основателно да търсим в случая масово дезертьорство, защото през 1780—1781 г. империята не била във война, нито била обявена мобилизация. Размирицата из четирите споменати кази с повече основание следва да приемем за зачатък на кърджалийски действия. Не ги дефинираме като чисто кърджалийски поради обстоятелството, че мерките срещу тях не били „противокърджалийски“: пострадалото население било поставено под взаимно поръчителство. Това показва, че явлението все още било ново — иначе Портата би била наясно по неговия характер и по безполезността на традиционните противоразмирни мерки срещу него. А предложението на султан Девлет Гирай от 1773 г. да бъдат търсени други средства против по-масово размирие очевидно останало без последствие; старите методи за осигуряване на реда продължавали да бъдат в сила.

Все през годината 1781 настъпили размирици в Северна България и Добруджа. Още преди април из Никополско вилнеели значителен брой разбойници, имената на 16 от които съобщил на властта русенският кадия. Сеид Мехмед паша ги прогонил оттам в Русенско, където те измъчили раята с насилията си, без местните власти да могат да им попречат. Затова се наложило разбойниците да бъдат амнистирани и поставени под лична гаранция, дано се смирят25.

Не без интерес е, че всред имената на 16-те разбойници намираме Алемдар Мустафа — известен, в историографията като Мустафа паша Байрактар. От интерес е и че размирниците, които местната власт не смогнала да изтреби или поне обезвреди, били амнистирани от централната власт — една пакостна практика, станала хроническа по време на анархията: щом даден главатар, непокорен аян или цяла размирна дружина се оказвали неуловими, неизтребими, непримирими, султанът великодушно ги помилвал, срещу което уж ги задължавал с лоялност. Но тъй като не размирниците изпросвали такава амнистия, а тя им бивала натрапвана, то логично е, че безбройните помилвания не водели до никакъв резултат. Те само убеждавали провинените, че са безнаказани; те ги уверявали в невъзможността на Портата да се разправи с размирието. Тук е съществено да подчертаем, че съзнание за това свое безсилие централната власт доказала още при зараждането на анархията.

По-обхватни от по-раншните събития в Добруджа и по крайбрежнието ѝ настъпили през същата 1781 г. Там всъщност вече имало две размирни огнища. Колкото и неочаквано, едното представлявало вакъфът на шейх-юл исляма. Такива владения се ползвали с неприкосновеност, която разбойническите главатари Конул Осман и Мечек превърнали в безнаказаност за деянията си. Начело на многобройна дружина, те превзели село Йени кьой, Мачинско, което изгорили и изклали жителите му. След това Осман и Мечек се оттеглили върху територията на вакъфа, та пашата на Узи трябвало да измоли от Портата нарочно разрешение, за да изкорени разбойническата дружина от вакъфска земя26.

Второ подобно гнездо из Добруджа се очертало през 1781 г. в Балчишко. Тамошните размирници били оглавени от Елхадж Ахмедоглу Хюсеин ага, от Алемдар Доганболу, Шехбезоглу Ибрахим и др. Ибрахим в качеството си на балчишки сердар наложил незаконно за аян баща си Ахмедоглу Хюсеин ага. След туй аянските синове събрали наоколо си скитащи разбойници и местни жители, начело на които се впуснали в обири и нападения над Балчишко, което успели да разорят27.

Повече, отколкото събитията в Източна Тракия от 1781 г., тези в Добруджа и Североизточна България разкриват елементите на твърде оформена типология — на кърджалийството. Цитираните случаи не само доказват разпространението на многобройни и отявлени разбойници, не само изясняват, че тия разбойници били „професионални“. Те определено сочат, че размирният човешки състав бил комплектуван и от местно население. Освен това тук вече се говори за дружини, които не били равнозначни на предходните обединения от по неколцина харамии или хайдути — доказва го обстоятелството, че новите групи успели да превземат села, да ги ограбят и опожарят, както и да изколят няколкостотин мирни жители.

Нека изтъкнем като нововъзникваща и запазила се в типологията на развитото кърджалийство черта и естеството на размирните действия от 1781 г. То се изразило в нападения над селища, в основното им разорение, в масови убийства на мирни жители, в масов грабеж. Такива методи не били присъщи ни докърджалийските размирници.

Типичната за анархията като цяло черта — взаимодействието между кърджалийство и аянлък — също вече намерила израз през 1781 г.

На последно място, но едва ли последно по важност е обстоятелството, че в обемистата преписка по размириците в Североизточна България от тази година се натъкваме на няколко имена, добили широка и мрачна известност през кърджалийското време: Конул Осман, Мечек, Исмаилли Али, Сатъогулларъ, Ахмедоглу Хюсеин ага, както и Алемдар Мустафа. Някои от тях вече били завършени главатари, каквито си останали и през следващия период — на ръзгърната анархия. (Исмаилли Али и Сатъогулларъ предвождали дружини из Добруджа, без да имат връзка с кое да е от двете споменати размирни огнища28.)

Подир две години — през 1783 — в Севлиевско избухнали размирици, чийто характер не оставя съмнение: те били вече чисто кърджалийски. Тук претенденти за аянство (извън „законния“ аян, заграбил властта също силом) имало четирима. Единият от тях, Елхадж Ибрахим, потърсил укритие при Максуд Гирай, но по-късно бил заловен и заточен във Видинската крепост. Междувременно Хумбараджи Мехмед със синовете си Халил и Ахмед, както и Кола Абдулла събрали значителни дружини, в които влизали скитащи разбойници, дезертьори и войнуци-българи от с. Пордим, Плевенско. Документите говорят за стотина конници и над толкоз пешаци, които извършили големи нападения над селата Дебнево, Градница, Добромирка, Дамяново и пр., избивайки мнозина турски първенци. Успешно нападнато и разграбено било самото Севлиево. Размирицата траяла през цялата пролет на 1783 г.29 Не разполагаме с източници за изхода ѝ. Според един документ властта издирвала българите, взели участие в нея30.

Налага се констатацията, че още в началото си осмото десетилетие на века очертало кърджалийството като настъпателно възникващо явление — всяка негова следваща проява носела вече по-завършена характеристика. Така в случая със Севлиевско от 1783 г. освен изтъкнатите досега нейни елементи (голяма численост, обособени дружини, открито нападение на селища, взаимодействие с аянския институт) откриваме допълнителни — те ще останат типични и за вече развитото кърджалийство. Към тях трябва да отнесем състава на кърджалийските дружини: смесен не само социално, но и народностно. Тази черта на явлението била качествено нова за размирните процеси в империята: до разглеждания период християни и мюсюлмани не били образували доброволни многочислени съединения. Зачатъка на такова взаимодействие забелязахме още при разградските размирици от 1747 г., когато наред с турците били наказани и българи. В него случай обаче не бе ясно доколко тия българи били съдейци и доколко — пострадали в качеството си на пазители на реда коджабашии, който тъй и не опазили. Докато при севлиевската размирица от 1783 г. българите от Пордим били участници в нея.

Друг нов момент, характеризиращ кърджалийството и впоследствие, е нападението над град — Севлиево в случая. Както ще потвърди по-нататъшното изложение, кърджалийските дружини се обединявали с крайната цел да разграбят градове, да овладеят градски центрове.

Накрая — що се отнася до качествения анализ на описаните събития, — в тях констатираме елементи на „кърджалийска идеология“. Освен че е в кавички, изразът трябва да бъде и подчертан като условен: минимални са елементите, които биха намекнали, че кърджалийството имало ако не предварително, то поне впоследствие възникнало съзнателно оправдание или намерение из областта на идеологията.

Впрочем когато някои органи на централната власт в Севлиевско се обръщали към размирниците от 1783 г., за да ги приканят към усядане и смиряване в името на шериата, последните изтъкнали, че не ще мирясат, понеже не припознавали никакъв шериат31. Това било естествено за всички тогавашни престъпници: щом шериатът бил идеологическа основа на съществуващия обществен строй, излезлите извън закона отричали чрез действията си тази идеология. По-съществен тук е моментът, че размирниците от 1783 г. изказвали съзнателно отношение против шериата.

 

„ХАСКОВСКИТЕ РАЗБОЙНИЦИ“

 

Третият голям, не междинен, а вече „кърджалийски“ случай бил набелязан южно от Балкана, също из равнинен район. Тук ще изтъкнем друга една качествена черта на кърджалийството: за разлика от предходните размирни форми то търсело терен за действие най-вече из равнините. Туй не означава, че кърджалийските дружини отбягвали планините. Типичното за тях обаче е, че не отбягвали и полето, дори напротив: там именно разгръщали те своите най-обхватни операции.

Впрочем през 1783 г. голям 6poй разбойници тревожели с чести, силни нападения Хасковско и Източните Родопи. Срещу им била изпратена нарочна войска; началникът ѝ потърсил отговорност от населението на 12 кази на областта, но ефектът от акцията му бил нищожен. Оказало се, че същото население живеело в мир с разбойниците, които отнесли лека победа над правителствените части32.

По всяка вероятност тук е дума за вече отбелязаните от 1780—1781 г. размирици, които значителен брой разбойници причинили в казите Узунджово, Султанери, Димотика и Гюмюрджина. Нека напомним, че част от литературата сочи именно въпросната област — северните райони на Източна Тракия — като родина на кърджалийството. Авторите, които се придържат към такова схващане, наистина имат предвид по-късен период — 1792—1793 г. Те назовават и различни главатари — от Емин ага Хасковски или Кара Фейзи до Индже Стоян и Мехмед Синап — като най-ранни кърджалийски предводители. Във връзка с това въпросните автори не са единни и по въпроса за изходната точка на кърджалийството: то е представено от тях като бунт на еничари, селски бунт или количествен взрив на разбойничеството33.

Очевидно е, че Св. Миларов, Ст. Заимов, В. Дечев, Й. Попгеоргиев са описали различни, дори съвсем разнородни събития. Опитът на Щ. Атанасов да ги подведе под „селски въстания“ не изяснява въпроса за наченките им — такова въстание възниквало някак навсякъде34. Съществено за нас е, че недълго след „кърджалийско време“ — едва подир столетие (при което цитираните автори са се позовали на местни спомени) — именно районът на Хасково и Родопите бил сочен в тия спомени като родина на кърджалийството.

Народната памет в случая не греши — именно събитията в Хасковско от 1785 г. (а не по-късните, от 1792—1793) дали нарицателното „кърджалия“.

Тия събития ще да били по-нататъшен развой на предшестващите ги тук (след средата на 70-те години), описани по-горе. Те явно изобщо не били заглъхвали — през 1784 г. из същите краища върлували разбойниците на Байрамлъоглу Салих, Бояджиоглу, Муслиджик, Чилигироглу Омер и Илямоглу35.

Както узнаваме, през 1785 г. в Хасковско действали вече 700—800 души размирници. Предвождани от Хаджи Ибрахимоглу, Ак Осман и Къвърджъклъ Халил — все хасковци, — през септември 1785 г. те вече били извършили низ безчинства. В града се появил изпратен от Одрин бостанджибашия, който изискал в съгласие с нарочния ферман населението да се организира за борба с насилниците36.

То било поставено под взаимно поръчителство: все още — традиционна мярка. Съставените по този повод кадийски документи съдържат остри заплахи към мирните жители, ако последните биха подпомагали разбойниците или биха ги допуснали върху територията на съответната каза37.

Наместо така изпитани противоразмирни средства поне да ограничат произшествията, в края на октомври същата година разбойниците вече били напреднали на север и запад. Те нападали селища из Пловдивско, Чирпанско, Новозагорско и Старозагорско. Тяхна жертва станал между другото богатият самоковски търговец Янко. А подкрепял вилнежите им аянът на Нова Загора, Хюсмен. Преследвани от одринския бостанджибашия, те се изтеглили с бой към Казанлък, за да се доберат до укритието, предложено им от казанлъшкия „разбойник“ Куру Хасан38. Въпреки всички мерки — аналогични на току-що споменатите39, — многочислената дружина не само не се пръснала, но и влязла в открито сражение с местно опълчение от Старозагорско на 25 октомври 1785 г. Тя дала убити, а предводителите ѝ Хаджи Ибрахимоглу от Хасково и Куру Хасан от Казанлък се отдръпнали в с. Джумалъ. Там местното опълчение ги обкръжило и уж изтребило40.

Нещата обаче не спрели дотук; част от разбитата дружина ще да се разсеяла из Северна Тракия — наложило се събитията да бъдат широко разгласени, за да бъдела тя преследвана41. Тези събития дали така широк отглас всред мирното население, че (както съдим по един доклад от София, съставен в края на същата година) многобройни самоковци били потърсили убежище в румелийската столица, след като за борба с размирниците бил назначен Абди паша, новият валия на Румелия42.

Ако размирните прояви, отбелязани до 1785 г., в по-голяма или по-ограничена степен съдържали отделни черти на кърджалийство, то действията на „хасковските разбойници“ (така са назовани те в повечето документи по случая) били кърджалийство в завършен вид. Ще рече, народният спомен уместно е свързал началото на това явление именно с Хасково.

Преди всичко тук размирната дружина достигнала количествения показател — неколкостотин човека. (Не говорим за комбинирани действия на няколко дружини, когато съставът им бил изчисляван и в хиляди.) Освен количеството обаче в хасковския случай намираме съсредоточени всички качествени черти, които обрисуват кърджалийството като явление, като го отграничават от предходните и следходните размирни форми в миналото на Балканите под османска власт. А именно: многочислени, разнородни по социален и народностен състав, спонтанно формирани дружини, които разгръщат действията си из равнините, имат за цел да разорят и ограбят селища, включително и градове, като предприемат открити сражения, опрени върху съюза си с аяните или самостоятелно; тези действия са стихийни, но обективно насочени против съществуващия ред, представляван от органите на централизма по места или от правителствените войски и пълномощници на Портата.

Кърджалийството завършило облика си — въпреки своето още неповсеместно разпространение — между 1780 и 1785 г.

През посочените пет години традиционните противомерки на властта вече успели да докажат пълната си неефективност срещу новото явление. Затуй успоредно с тях били въведени и други: изпращани били и нарочни наказателни войскови части, както и било мобилизирвано мирното население по места за самоотбрана против размирниците. Тази нова за условията на империята практика говори, че най-късно през 1785 г. вече била открита войната между столицата и Румелия. На такова заключение ни навежда и обстоятелството, че за борба с „хасковските разбойници“ бил назначен нарочен командващ: румелийският бейлербей Абди паша. В негово лице били обединени първата длъжност във военноадминистративната йерархия на империята и командването на войските, специално насочени против „хасковските разбойници“. Това е достатъчно свидетелство, колко съдбоносен бил за централизма настъпващият конфликт. При все че 600—700 души размирници не би трябвало дотам да стреснат властта, явно е, че зачестилите през последните години събития, сходни по характер и прояви, вече я обезпокоили сериозно.

Започнала феодалната анархия.

Въпрос на случайност, изглежда, е, че в един документ от 1785 г. фигурира определението „кърджалъ ешкиасъ“ — кърджалийски разбойници43. Случайност, твърде показателна: успоредно c дооформяне на въпросното явление възникнал и терминът, който го обозначил. Наистина веднага подир появата си той изпаднал из османската епистолика, където бил последователно изместен от друг — „даалъ ешкиасъ“, — но се запазил като единствено от всъщност няколкото названия на това явление в българския говорим език вече две столетия.

Преди края на 1785 г. и в другото основно размирно огнище на България — североизточните ѝ области — се появили с нова сила метежи на аяните при вече изтъкнатото тясно взаимодействие с местни кърджалийски дружини.

Законният аян на Русе Бурунсуз Ахмед през 1785 г. бил прогонен из своята област от някой си Челеби Мехмед, който се добрал до аянлъка чрез кръвопролитни сблъсквания не само с  дружината на предшественика си, но и с мирното население. За обема на конфликта можем да съдим по това, че новият аян заробил и разпродал извън Русе 170 жени-туркини, че ограбил русенската черква, а също и голям брой богати градски жители. Негова основна сила в тия боеве били дружините на главатарите Кючюк, Узун Мутиш и Дели Заим, които през 1781 г. били прокудени от Никополско, та преминали в Русенско44.

Твърде сходни произшествия все тогава протекли и в Търговищко. Центърът на този район бил нападнат от дружината на бившия му аян — Менлиоглу (?) Ибрахим, — отстранен наскоро от аянлъка си заради многобройни безчинства45.

Както и в по-горните, така и в последните цитирани случаи се проявили отчетливо всички черти на вече оформеното кърджалийство. И най-вече: трайно сложилият се съюз между кърджалийските главатари и местните непокорни аяни. Този съюз щял да бъде задълго плътна основа на анархията в Румелия.

От 1779 (първият поход срещу размирни аяни в Румелия) до 1785 г. били изминали шест години, а съюзът между аянлъка и кърджалийството ставал все по-перспективен. Този опасен за централизма факт предизвикал мярката, за която се спомена: формалното отменяне на аяните.

„Аяните на провинциите, градовете; казите и нахиите на богопазената ми империя, макар да са поставени под правила и разпореждания, не са чужди на притеснения и разновидни насилия, които се стоварват върху жителите и раята. Особено в някои кази, като се събират и взаимно заменят по двама-трима аяни, всеки от тях свиква и си подчинява жителите на селата и на  провинцията, както си иска...“ И след като изброява всевъзможните насилия и машинации на ония, които се стремели към аянлък или вече били го овладели, ферманът продължава: „Понеже това вече е станало известно, налага се решително да се премахне плячкосването, за да не се подлага на престъпни деяния сиромашта. Поради туй оттук нататък в градовете и казите на богопазената ми империя се премахва думата аян. За наглеждане на местните работи и разпределянето на данъците жителите и раята да изберат помежду си някой от старейшините, когото искат, под името градски кехая... Да се заличат регистрациите на по-рано издадените заповеди за аянства и така да се спасят божите раби от споменатата беда... Прочее, единствено от желание да покровителстваме и опазим раята от злодеяния и насилия... занапред думата аян се премахва...“ Тази окръжна заповед датирала от 1—10 април 1786 г.46

Пълната безпомощност, която централизмът изявил по време на феодалната анархия, проличава още в този, относително ранен ферман. Оказва се, властта била наясно кои са съдбоносните ѝ врагове из провинциите. Оказва се, че тя отправила след първите им въоръжени акции правителствени войски да смирят аяните. А растящото въпреки всичко аянско надмощие по места я принудила на мярката, която била смехотворна: премахване на думата аян! Впрочем, ако тази мярка изобщо би влязла в сила (което никак не се случило), печалбата на султана щеше да бъде такава: вместо из провинциите да вилнеят, обират и убиват аяните, същата дейност биха развили местните насилници под името „градски кехаи“. Но излишно е да поставяме тук условието „ако“ — нито за ден аянлъкът не бил премахнат на практика ни в Румелия, ни в Анадола. Както мнозинството подобни разпореждания на Портата, и това си останало на книга.

Затуй пък много плътно го последвали размирни действия, които потвърждават, че кърджалийството окончателно се формирало до соченото време. През юни 1786 г. кърджалийските главатари от Шуменско и Делиормана (Джанбаз Чора Мехмед, Хасан ага, Мехмед, Кючюк Ахмед бей и Мечек Хюсеин, Казджи, внукът на Бабурли) заедно „с онези от града Нови пазар и казата му възнамерили да нападнат Шумен“. Правителственият хасекия, който пребивавал в Осман пазар, с бърз набег се вмъкнал в заплашения град, където „с помощта на кадията и на цяла тълпа жители задружно се заели да укрепяват града и да подготвят мерки за отблъскване на лукавите разбойници. Тъкмо когато полагали тия усилия, на 19 шабан, в петък на разсъмване отбелязаните разбойници нападнали от всички страни посочения град, започнали сражение и клане, ограбили много къщи и дюкяни, избили множество, поругавали честта на хората и пр. Освен това те обсадили в конака споменатия хасекия Чаушзаде (по-сетнешен аян на Шумен, б. а.), един от домовитите хора на града и други видни граждани и ги нападнали от всички страни. Последните се сражавали до смърт и водили непрекъсната битка в течение на десет часа, но поради голямото числено превъзходство на разбойническата шайка тя успяла да плени кадията, споменатия хасекия и останалите“47.

Тук няма вече никакво съмнение: кърджалийството било не само оформено, но и разгърнато. Както подчертахме, негова главна цел било разграбването на градските центрове, където обирът бил плодоносен. Успеха си такива нападения можели да осигурят само чрез съюзяването на няколко кърджалийски дружини. И в случая с Шумен, както по-рано в случая със Севлиево, подобен съюз бил осъществен и сполучил.

Впрочем нека наблегнем на още една черта от типологията на кърджалийството: образуване на съюзи от многочислени дружини. Нека наблегнем повторно и на още една черта, характерна не само за кърджалийството, но за кърджалийско време изобщо: и при случая с нападението над Шумен, както и по-рано при случая с нападението над Разград... главатарите увличали със себе си множество жители от околните села или съседните градове. Този похват намерил разпространение от 70-те години на XVIII в. нататък, докато довел Румелия до повсеместна феодална анархия.

 

 

1Miller, А. F. Mustafa pacha Baïraktar. Bucarest, 1975, с. 108 и сл.
2История на България. T. 1, с. 317.
3Иречек, К. История болгар. Одесса, 1871, с. 325.
4Ranke, L. v. Die Serbische Revolution. Hamburg, 1829, p. 237.
5Косев, Д. Лекции по българска история. С., 1951, с. 20 и сл.
6Дечев, В. Миналото на Чепеларе. Ч. 1. С., 1928, с. 120 и сл.
7Атанасов, Щ. Селските въстания в България към края на  XVIII и началото на XIX век и създаването на Българската земска войска. С.,  1958, 25—33.
8ТДДК, с. 3 и сл.
9Табаков, Ст. История на Сливен. T. 2. С., 1924, с. 45, Константинов, Д. Жеравна в миналото и до днешно време. Жеравна, 1948, 129—131; Арнаудов, M. Из миналото на Котел, — ГСУ/ИФФ, кн. XXVII/1, 64—68 и др.
10Новичев, А. Д. История Турции. T. 1. Л., 1963, 240—31; Димитров, Стр., Кр. Манчев. История на балканските народи. T. 1. С., 1971, 139—161.
11Ориенталски отдел при НБКМ, кадийски сиджил № 4, л. 186, док. II.
12Пак там, л. 126, док. I.
13Ориенталски отдел на НБКМ, сигнатура НК 8/15. (по-нататък всички османски документа от Ориенталския отдел ще бъдат означавани със сигн.)
14Сигн. ф. 79, ед. 1038, л. 2.
15Видински сиджил 19, с. 46, док. II.
16Сигн. ОАК 89/35.
17Явашов, Ан. Разград, неговото археологическо и историческо минало. Ч. 1. С, 1930, с. 91.
18Сигн. ф. 91, ед. 89; ф. 91, ед. 85; ф. 91, ед. 129.
19Арш, Л. Г. Албания и Эпир в конце XVIII — начале XX в. M., 1963, 83—86.
20Катарџиев, Ив. Серската област (1780—1879). — Економски, политически и културен преглед. Скопје, 1961, с. 28.
21Uzunçarşılı, I. H. Meşhur Rumeli âyanlarından Tirsenikli İsmail, Ydık oğlu Süleyman ağalar ve Alemdar Mustafa paşa. İstanbul, 1942, p. 6.
22Сигн. ф. 95, ед. 66.
23Сигн. ф. 79, ед. 55.
24Сигн. ОАК 122/18.
25Сигн. PC 57/6.
26Сигн. ОАК 36/33.
27Пак там.
28Пак там.
29Сигн. ОАК 91/42, CE 3/11, ОАК 35/44, ОАК 36/87.
30Сигн. СЕ 3/11.
31ОАК 91/42.
32Сигн. ХС 3/11, ХС 3/10, ХС 3/12.
33Миларов, Св. Исторически опит. С., 1882, с. 148; Дечев, В. Цит. съч., 121—146; Заимов, Ст. Един кърджалийски цар. — Денница, 1891, № 7—8, 390—400; Попгеоргиев, Й. Кърджалиите и Осман Пазвантоглу. Търново, 1900, 4—5.
34Атанасов, Щ. Цит. съч., с. 25, 28, 34, 38.
35Сигн. ф- 79, ед 57.
36Сигн. ф. 88, ед. 378; ф. 96, ед 55; ф. 96, ед. 215.
37Сигн. ф. 96, ед 55.
38Сигн. ф. 88, ед. 378.
39Сигн. ф. 91, ед. 26.
40Сигн. ф. 93, ед 57.
41Сигн. ф. 144, ед. 15.
42Сигн. СФ 26/15. (В самите османски документи от изследвания период, губернаторът на Румелия е назоваван и „бейлербей“, и „валия“. В изложението последователно сме запазили първия термин.)
43Сигн. СФ 25/6
44Сигн. PC 57/6; PC 60/15; СИ 32/15.
45Сигн. СИ 32/15 и PC 60/15.
46Димитров, Стр. Североизточна България и Добруджа. С., 1975, док. №345.
47Пак там, док. № 346.
 
 

 
 

Глава 2

 

АНАРХИЯТА ДО АМНИСТИЯТА ОТ 1793 г.

 

Според предлаганата периодизация на „кърджалийско време“, това били годините на вече разгърнато кърджалийство. Впрочем по-долу ще бъде дума не само за действията на кърджалийски дружини — през 1786—1793 г. наблюдаваме всички компоненти, характеризиращи анархията на Балканите, а именно: кърджалийство, аянски междуособици, еничарски метежи, отцепничества. Те били измесени почти неразчленимо със стихийно раздвижване на мирните производители. Все през същия период забелязваме засилващо се дезертьорство — явление, типично не само за въпросните години, но проявило се особено ярко през тях. В своята съвкупност изброените съставки уплътнили анархията.

 

ПРОЯВИ НА АНАРХИЯТА ДО РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА ОТ 1787 г.

 

Наред със споменатите вече огнища на размирието в Румелия през 1786 г. се очертало още едно — в Западна Македония. То вероятно било ако не стимулирано, то поне обективно облагоприятствано от дълготрайната вече вражда между Бушатлиите и Портата, която дала аналогично, макар много по-силно отражение върху бунта на сулиотите1.

Позоваваме се на събитията в Сули неслучайно: някои османски известия от 1786 г. ни навеждат на загатнатата аналогия. Така според един доклад на румелийския валия Сеид Мехмед паша (явно, заместил на този пост Абди паша) той извършвал нарочна обиколка из Македония, „за да я умиротвори“. Причина за експедицията му били непрестанните „въстания“ на планинските племена в Призренско и Дукакинско. Валията предприел похода си с намерение да излови част от тия въстаници и ги превърне в заложници срещу мира в планините.

Но той изобщо не посмял да навлезе във въстаналите райони, ами проводил там призренския и дукакинския управители с цялата им налична войска. Като резултат от действията ѝ били набавени стотина заложници — по трима-петима от всяко размирно „племе“. Те били оковани, а валията продължил обиколката си през Скопско, Битолско и Елбасанско към Шкодра2.

В Скопие именно той установил, че част от градския гарнизон съдействал на въстаниците. Валията се погрижил да бъдат екзекутирали част от тия съдейци, а с изтребването на останалите — които сполучили да избягат и се укрият, — било натоварено населението от Скопско. То било задължено да изплати 50 000 гроша на валията, ако не ликвидира укритите3. Акцията в Скопие не минала без противодействие от страна на размирниците — заключаваме го по това, че някой си Хюсеин ага, който се отличил в боя с тях, бил повишен, но предвидливо изпратен във Видин. Документът говори изрично, че тази схватка произлязла „в града“4.

Изложените сведения са показателни за многообразието, което вземала феодалната анархия в Румелия и поради което се налага нейното проучване да бъде особено конкретно. Както видяхме, в случая било установено странно бунтовно взаимодействие между планинското население и градския гарнизон. Обединявалата „платформа“ при така специфичен случай вероятно били всеобщите противоцентралистични настроения в Румелия — изключена би била друг вид общност в интересите между експлоатирани селяни и привилегировани еничари. Впрочем и в Македония към средата на 80-те години анархията вече била достигнала определена степен, щом трябвало самият румелийски валия да се отправи нататък.

От изнесените дотук сведения пролича, че до 1786 г. анархията пламнала последователно в Североизточна България, в Източна Тракия, в Западна Македония, в Северна Тракия, в Средна Северна България. Типично е и че — веднъж превърнал се в размирно огнище, — никой разбунен край вече не се умирявал въпреки наказателните мерки; немирните действия там набирали или отслабвали сила, но в хронологичните рамки на феодалната анархия из същите места размирието непрестанно намирало разнообразни прояви и нови дейци. И така до навечерието на войната от 1787—1792 г. нямаме данни за подобни прояви в единствена румелийска област — Северозападна България.

Портата повела фактически войната, обявена през 1787 г., на два фронта: северен и западен. В зависимост от това тя придвижвала войските си в две направления по понтоните, поставени при Видин и Русе. Историята на тази война стои извън обсега на настоящото изследване. Тук трябва просто да напомним, че както Североизточна, така и Северозападна България (по принцип стратегически важни райони, след като Османската империя преминавала от инвазия към дефанзива) и през войната от 1787—1792 г. изцяло запазили своята важност. Тук именно Портата се стремяла да въдвори ред на всяка цена, тъй като размирието из въпросните райони подкопавало боеспособността на османските войски, разстройвало непосредствения фронтови тил, препятствало подвоза, създавало почва за масово дезертьорство и пр. Както ще се убедим, основните мерки срещу анархията в Румелия през този период практически визирали Северозападна и Североизточна България — останалите балкански провинции донякъде били предоставени на размирието, понеже властта не можела да му противодейства еднакво и навсякъде.

По свидетелства на наличната документация военните години довели нов растеж на анархията. Сложилата се вече типология на кърджалийството нямало накъде да бъде допълнена, но самото кърджалийство получавало все по-голям размах. Освен че се разгърнало в пространството, то изявило и потенциалните си възможности: да бъде своеобразна спойка между отделните разнобойни компоненти на анархията. То попълвало — именно поради това, че било явление масово, но стихийно, нецеленасочено — пролуките между съставките на анархията, уплътнявало пукнатините във всеобщото, но противоречиво размирие, позволявало на различните му части да се преливат една в друга, преминавайки през твърде аморфното състояние кърджалийство.

 

ДЕЗЕРТЬОРСТВОТО КАТО КОМПОНЕНТ НА АНАРХИЯТА

 

Военните години внесли в анархията из Румелия два нови, съществени компонента: „делилството“ и отцепничеството на Пазвантоглу.

Вече се каза, че ред автори сочат масовото дезертьорство от разложената османска армия като основен източник на кърджалийските контингенти. Дотук бе изтъкнато, че кърджалийството се зародило и оформило като явление независимо от дезертьорството. Още един аргумент в тази насока е фактът, че през войната 1787—1792 г. документите споменават дезертиралите войскари като отделен, свеж приток към вече съществуващото размирие.

Всъщност в масовите отлъчвания от армията нямало нищо ново — от XVI в. датират обнародваните нарочни проверки на армейския списъчен състав, при които било констатирано именно масово отлъчване на спахийството от фронтова служба5. Твърде възможно е подобии проверки и констатации да били извършвани и дотогава. С нарастващия упадък на военната организация на османците, с нарастващото разложение на войската и свеждането ѝ до всевъзможно наемничество логично би било да се увеличавал и броят на дезертьорите. Точно погледнато, тях не можем да наречем вече дори дезертьори; някои наемници просто преставали да служат срещу плата — самоуволнявали се, след като по своя воля били се зачислили. Османската администрация уместно ги нарича не бегълци (фирари), а „капъсъз“ — без дом, без служба, плата, принадлежност най-общо. (Ако вземем за антоним на този термин „капъкулу“ — наемник на централната власт, най-общр.) Доколко капъсъзите били явление редовно, подразбиращо се, узнаваме и от Софроний: „Тогава у наше село седяше арнаутски паша, вардеше клисурата да не бега турская войска какво имат обичай“ (к. а.)6.

Един ферман, разпратен до всички кадии на Румелия и датиран от 19 април 1790 г., отчетливо указва, че дезертиралите през въпросната война от фронта войници сами наричали себе си „делили“ (да не го смесваме с „даалии“!). Те се прехвърляли отсам Дунава, а не смогвали да се приберат по родните си места, тъй като пътища и проходи били завардени. Останали без началство и издръжка, те скитали из Румелия и поминавали от грабеж чрез насилия над мирното население. Твърдели, че са войскови поделения — „делили“ — и дори носели своеобразна униформа: калпаци. С цитирания ферман Портата обявила, че подобен вид войска не съществува, а самозваните участници в нея са просто разбойници, които следвало да бъдат преследвани от местните власти и населението като такива7. Окръжното разпореждане обаче явно не дало резултати. Месец по-късно (на 30 май същата година) го последвало ново: нека населението залавя и убива „делилите“, понеже голяма тяхна част, водена от някой Плис Хюсеин, нападнала обозите на намиращия се във Видинско Али паша, оставяйки войските му без припаси. След това разорила Видинско, та населението от този край потърсило защита в София. За да се справи с върлуващите из Северозападна България „делили“, бил нарочно командирован Юсуф паша8.

Впрочем от 1790 г. делилството вече участвало като отделен компонент в размириците. Че той бил числено голям, доказват неговите прояви (успешно нападение над цял армейски обоз) и мерките против тях (командироване на нарочна войска под началството на паша). От известно значение е подробността, че делилите възприели за своя „униформа“ калпака, присъщ дотогава изключително на поробените християни. Това пак ни навежда на извода, че анархията не само обективно, но и по субективни намерения на участниците в нея скъсявала верските и народностните различия.

След 1790 г. обаче почти не се натъкваме на сведения за „делилите“. Защо ли?

По всяка вероятност отлъчилите се от действащата армия дезертьори твърде за кратко се задържали като отделен, със своя характеристика компонент на анархията. Те ще да се прелели в други нейни съставки — било към дружините на аяни или отцепени паши, било към кърджалийските дружини, тъй като качеството дезертьор е по принцип нетрайно, неизразявайки социална категория.

Дори посочените документи да не указваха дезертьорството като компонент на феодалната анархия в Румелия, то логиката би наложила да го допуснем. При крайното разложение на османските войски през разглеждания период такова явление било неизбежно. Факт е, че в навечерието на войната, когато великият везир повел ядрото на армията към западния фронт, бойците му се разбунтували още в София. За да ги усмири, главнокомандващият им устроил зрелищни състезания, победителите в които трябвало да получат големи награди. Тази игра не му помогнала: еничарите все пак повторили бунта си подир състезанията. Извеждайки ги из София, садразамът се надявал да ги усмири, но те се разбунили повторно вече край Дунава — в с. Мусоман. Там ранили дори еничарския ага и разграбили Видинско, преди да прехвърлят Дунава9.

Щом действащата, отправена към фронта армия въстанала поне три пъти още преди да стигне до бойния театър, то дезертьорството ще да било явление масово. Затуй въпреки относително редките известия за вливане на войници в кърджалийските дружини длъжни сме да държим сметка, че такова явление фактически съществувало. Още повече, че самите рекрутирани от аяни наемни части също били във фронтовия състав на армията, та не можем да поставим качествена граница между платените от Портата и платените от аяните войски, които безразборно се преливали пък в кърджалийските дружини.

 

ОСМАН ПАЗВАНТОГЛУ. РАННИ ПРОЯВИ

 

Годините на войната донесли още едно събитие, по-нататък определящо за облика на анархията: бунта иа Пазвантоглу. С това и последният, все още ненабелязал се като размирно огнище край от Румелия — Северозападна България, — бил въвлечен във въртопа на размириците.

Както почти по всички въпроси от разглежданите явления, литературата си противоречи по произхода и ранните ходове на Осман Пазвантоглу, по първите му стъпки към самовластие. Слухове и легенди, родени след надмощието на отцепника, ретроспективно, но произволно са осветлили тъмната част от живота му.

Основната версия за произхода на Пазвантоглу в нашата книжнина се позовава на Мериаж (който се явил във Видин едва на 20. II. 1807 г. — наскоро след смъртта на Пазвантоглу). Тя е отразена у М. Теофилова, възприета е от С. Ванков и Щ. Атанасов. Според нея Осман се родил във Видин през 1758 г., но родителите му били от Тузла в Босна — „славяни“, приели исляма. Още преди войната Омер Пазвантоглу и син му Осман били обвинени, че замисляли бунт против властта, заради което бащата бил осъден и посечен, а синът избягал с част от съмишлениците си в Сърбия, откъдето се върнал подир отличено участие в бойните действия, но отново си навлякъл враждата на местния управител10.

Тази версия е донякъде модифицирана у Ст. Новакович, който изгражда своята, ползвайки се едновременно от Мериаж и Пуквил. Той приема, че Осман Пазвантоглу бил син на видински еничар, посечен от Юсуф паша заради бунта си срещу реформите на Селим III (но изпуска предвид, че реформите датират от след смъртта на Омер Пазвантоглу, а именно от 1791 г.). Семейството водело произхода си от Тузла в Босна, имало славянска кръв, а преминаването му към исляма не прекъснало връзките на Пазвантоглувци с непомохамеданчените им близки и дори с вярата на дедите им. Още дядото на Осман бил се подвизавал из Босна като разбойник. Той умрял в Прищина. Син му Омер обаче се проявил във войната срещу Австрия, та му били дадени две видински села в спахилък. Там той заживял със семейството си господарски, та се набил в очи на видинския паша, който — с помощта на местните духовници — го осъдил и посякъл. Син му Осман пък се върнал отново в родината, но в Дукакинско, където върлувал до войната от 1787 г. Тогава арнаутската му дружина спечелила победи из Видинско и Влахия, а на Осман бил възвърнат бащиният му спахилък в този край11.

Такава е може би най-подробната версия в историографията по произхода на семейство Пазвантоглу. Наред с нея срещаме и други. Според компетентното съчинение на Шлехта-Всерд, който се позовава и на Джевдет, бащата на Осман бил прост ямак, убит през войната12. Според Галети — същият баща бил не прост еничар, ами много богат аян, който участвал със своя наемна дружина в боевете против австрийците, но си навлякъл султановия гняв и бил екзекутиран13. По Лавале Осман бил принуден да улови Балкана, понеже баща му бил невинно убит от властта14, а по Ламуш — бошнак, чиито баща и дядо били отличени бойци, но поради конфликта им с местните власти единият бил набит на кол, пък вторият — посечен, след което техният син и внук избягал в Албания, прибрал се във Видин едва след като се отличил във войната и му били възвърнати родовите владения15.

С една дума, произходът на Осман Пазвантоглу е неуточнен. Като вземем под внимание по-долу приведените данни за потомственото богатство на отцепника — в чифлици, градски имоти и паричен капитал, — неправдоподобно зазвучава версията, че той представлявал първо и дори второ поколение местен първенец. Наистина подобни богатства притежавали обикновено стари семейства, обвързани към еничарския корпус. Извън това успехите на Османовото отцепничество, ловката му политическа игра, практическата неуязвимост на властолюбивите му постижения — всичко говори по-скоро в полза на една теза за коренно местния произход на отцепника, за добро познаване на средата, за тесни и богати лични връзки тук. Някои сведения предимно в контекста на достъпните ни османски източници, идат да аргументират такава теза.

Една явна грешка у Д. Ихчиев е подвела по-късните автори: Омер Пазвантоглу, ага на 31-ва еничарска орта, всъщност не бил „интерниран във Видин“, ами „изселен от Видин“ през 1764 г. Следователно неговото семейство не се настанило принудително в града, идвайки от Босна, Албания или другаде, ами било тукашно, но изселено вероятно заради простъпки към местната или централната власт. Ако вярваме на сведението у Мериаж, че Осман бил роден през 1758 г., то той би трябвало да поеме в изгнание едва шестгодишен. Междувременно според преведения от Ихчиев документ, Омер Пазвантоглу, собственик на села, чифлици, воденици и пр. във Видинско, възложил управлението на имотите си на Вели Юсуф беше, ямак към 25-а еничарска орта от Видинския гарнизон16.

Следователно още бащата на Осман бил човек не дори средно, а много състоятелен — типично повтаряща се зависимост между еничарския статут и натрупването на частни богатства в движимост и недвижимост, особено през XVIII в. Че Омер бил не само еничар, а и ага на орта във Видин, е доказано от документа по първия известен нам бунт на семейство Пазвантоглу — през 1787 г. Неточно би било обаче да приемем без уговорки тези бунт и за фактически първи, тъй като Омер Пазвантоглу бил изселен от Видин през 1764 г. очевидно пак заради непокорство или дори повече. Тъй или инак през 1787 г. и той, и синът му се намирали вече отново във Видин.

От края на същата година датира едно нареждане до коменданта на града Мехмед паша, до белградския комендант Абди паша, както и до нарочно изпратения тук по повод тревожните събития сертурнаджия, емисар на оджака от столицата. На изброените било заповядано да заловят деветима видински еничари, включително предводителите им Омер и Осман Пазвантоглу, които били нанесли чрез размирието си щети на видинското население и подготвяли голям бунт между еничарството в крепостта. Омер все още бил ага на 31-ва еничарска орта17.

Ако трябва да коментираме този източник (който е и единственото разполагаемо положително свидетелство по събитията във Видинско от 1787—1788 г.), налага ни се изводът, че размирицата на баща и син Пазвантоглу ще да била значителна. За потушаването ѝ не само били държани отговорни комендантите на две големи крепости по десния бряг на Дунава, но бил изпратен и нарочен пълномощник на еничарския оджак. Битността на последния, както и двукратното споменаване на еничари като водители, участници и организатори на бунта във Видин, ни убеждава, че в случая съществувало именно еничарско противодържавно бунтовно гнездо.

Този извод е подкрепен по аналогия от събитията в Белград няколко години по-късно, в които централна роля изиграло пак еничарството. Очевидно е, че отдалечените от центъра гранични еничарски гарнизони били отлична почва, ако не и двигател за сепаратизъм. Стимулирало го обстоятелсгвото, че еничарите били потомствено обвързани към дадена крепост и дадена орта, че привилегиите им позволявали безнаказано да трупат богатства, придобивани най-вече извънзаконно, за сметка както на експлоатираното градско и селско население, така и на хазната. През XVIII в. именно еничарството — закриляно от феодални кастови привилегии — твърде често успявало да натрупа крупни частни богатства, за да образува из градовете на империята онзи немалоброен слой на „нотабили“ който дължел мястото и влиянието си на нетимарските форми на поземлена собственост. Дълбоките и широки корени на крепостното еничарство правели размирните му действия особено опасни за централизма, затуй Портата ще да отделила такова внимание и на бунта, замислян от баща и син Пазвантоглу.

Пак по контекста става ясно и че султанът бил принуден да търпи известно - по-право неизвестно - време открита заплаха за реда във Видинско. Причините за търпението му могат да бъдат следните: не е изключено влиянието на семейство Пазвантоглу в Северозападна България да било така голямо, та централната власт да нямала шансове при евентуален конфликт там с привържениците на Омер и Осман. Възможно е също тъй правителствените сили във Видинско да били недостатъчни за схватка с бунтовниците. (Туй предположение не е особено приемливо, понеже тъкмо при Видин бил понтонът, по който се изтичала към австрийския фронт армията.) А може би и точно заради понтона — т. е. заради ключовата позиция на Видин в бойните действия — Портата би предпочела някак да осуети готвения бунт, наместо да влиза в открит конфликт с първенците от местния еничарски гарнизон. Във всеки случай е очебийно, че властта колебливо отлагала да се намеси, изчаквайки възможно по-благоприятни условия за разрешение на въпроса.

Без да разполагаме със сведения за развоя на конфликта, узнаваме, че на 5 юни 1788 г. Омер Пазвантоглу вече не бил между живите, а имуществото му било обявено за разпродажба, тъй като оставил значителни дългове. Негови наследници били жена му Фатма, дъщеря на Халифе Мустафа, както и синовете му Осман и Ибрахим. Фатма купила за 1700 гроша обявения на търг хан с 16 дюкяна, кафене, конюшни и много стаи — покупката извършил пълномощникът ѝ Халифезаде Хасан ефенди, неин брат. Осман пък бил представляван от Алемдар Ибрахим, син на Омер. В протокола изрично е отбелязано, че Омер Пазвантоглу бил „осъден и екзекутиран“18.

Тъй като за хода на потушаването на този фактически втори бунт на семейство Пазвантоглу нямаме на ръка източник извън цитирания протокол, налага се да извлечем от него някои констатации, а именно:

1. Натоварените с ликвидиране на бунта коменданти на Видин и Белград, както и нарочно командированият емисар на оджака от Цариград изпълнили задачата си.

2. Омер Пазвантоглу бил осъден и екзекутиран във Видин.

3. Подобна участ обаче не постигнала Осман, макар във фермана той да бил сочен като равно виновен.

4. Тъй като недвижимото наследство на Омер Пазвантоглу било заплашено от конфискация, наследниците побързали да си осигурят собственост върху него, извършвайки вероятно фиктивни покупки.

5. Пълномощникът на Фатма бил брат ѝ Халифезаде Хасан ефенди, а на Осман — Алемдар Ибрахим, син на Омер. Тези имена навеждат на заключения в полза на местния — видински — произход на семейството, понеже: а) във Видин живеел като духовник братът на Омеровата съпруга, бидейки също син на духовник. Ако Фатма19 би била преселница тук, то едва ли би я последвал и брат ѝ; б) възможно е да приемем Ибрахим, син на Омер, за баща на Омер Пазвантоглу. В подкрепа на такова допускане е фактът, че и братът на Осман също се наричал Ибрахим. Следователно през поколение в семейството биха се повтаряли имената Омер и Ибрахим. Освен това малко вероятно е и Осман да би оставил интересите си в ръцете на нероднина.

6. Видински по корен жители, членовете на семейство Пазвантоглу ще да били и градски първенци — по майчина или мащехина линия Осман бил сроден с духовници, а по бащина — с еничарски офицери. Омер Пазвантоглу живял и умрял като ага на еничарска орта, а неговият допустим баща бил алемдар — втори чин в еничарската йерархия на дадена крепост.

Впрочем при цялата оскъдица на сведения за произхода и ранните години на Осман Пазвантоглу изтъкнатите съображения (хвърлят известна светлина върху общественото място и роля на семейството му до 1788 г. Очевидно е дума за фамилия, вкоренена във Видин, потомствено богата и видна, опряна върху двете влиятелни прослойки в обществения живот на османския град: духовенство, еничарство. Социален произход, който до голяма степен предопределил по-нататъшния път на Осман Пазватеглу.

Това, че семейството му взело мерки, за да опази имотите си и след постигналата го немилост, се оказало оправдано: едва месец подир фиктивните му покупко-продажби във Видин бил регистриран ферман за пълен опис на движимото и недвижимото имущество на екзекутирания. В тази си работа видинският кадия трябвало да бъде подпомогнат (а може би и контролиран) от нарочно командировано от столицата лице, също съдебен чиновник20. Едва ли властта би проявила такова внимание към наследството на Омер Пазвантоглу, ако то беше неголямо. Доколко тя успяла да го конфискува, не знаем, но пословичното по-късно богатегво на Осман Пазвантоглу вероятно не било натрупано само през годините на всевластието му — то ще да почивало на приемственост.

Портата не се ограничила с въпросната конфискация; налагало се да бъдат премахнати поне част от бунтовните сподвижници на семейството. От видинските сиджили научаваме, че все през 1788 г. починали Алемдар Ибрахим, а също и Вели Юсуф беше21. Споменахме, че първият може би бил баща на Омер и дядо на Осман Пазвантоглу — в документа намираме и още едно потвърждение на такова допускане: и Алемдар Ибрахим се числял към 31-ва видинска орта, а знаем, че еничарите принадлежели потомствено именно към определена орта. Що се отнася до втория покойник — Вели Юсуф беше, — то според сведенията от 1764 г. той останал пълномощник на Омер Пазвантоглу, когато последния бил изгнан22. И така Портата явно разчиствала сметките си с първенците — опора на семейство Пазвантоглу във Видинската крепост.

Както личи от сочените протоколи, предполагаемият дядо на Осман бил също богат, 83 340 пари били отдадени от него под лихва (35 400 от тях — на чифлигарска рая); 120 380 била цената на движимостта му, а 159 740 — на недвижимостта му по емлячна оценка23.

Не е изключено все по същото време като сподвижник на нароченото семейство да бил ликвидиран и някой Бошнак Ахмед ага, тъй като с уреждане на наследството му пък се нагърбил вуйчото на Осман Пазвантоглу — Халифезаде Сеид Хасан24.

Ако спряхме тъй много внимание върху някои странични факти, то е, понеже произходът, социалната принадлежност, връзките и влиянието на семейство Пазвантоглу до 1787—1788 г. са мъгливо обрисувани в литературата. А също и понеже тия въпроси са от значение за цялостната характеристика на случая Осман Пазвантоглу. Като най-крупно отцепничество в нашите земи през кърджалийско време той изиграл съществена, дори определяща роля в насоките, развитието и в заглъхването на феодалната анархия тук.

В обширния район между Дунава, Тимок и Балкана били налице специфични условия, дължими както на хасовия поземлен режим, така и на съседството на три народности, обединявани от голямата река. А също — и на особеното място на Видинско в икономиката на поробените Балкани. А също — и на особеното му стратегическо значение25.

Самият факт, че — с промеждутък от близо две десетилетия — едно и също семейство на градски първенци тук двукратно се провииявало в заговор срещу властта на Портата, свидетелства: във Видинско съществували обективни условия за отцепничество, точно както в другия край на Балканите друг вид обективни условия създали други крупни отцепници—Бушатлиите и Али Тапеделенли26. Погледнато от страната на централизма обаче, пак обективно Видин представлявал ключ, който Портата не бивало да изтърве. Но нека признаем, че и субективният фактор тук действал против нея—в лицето на Осман Пазвантоглу Портата имала труден за преодоляване враг.

В този смисъл например свидетелства обстоятелството, че през 1788 г. Осман някак отбягвал участта на видинските заговорници, най-тежкият дял от която постигнала собствения му баща: Осман не бил екзекутиран въпреки изричното нареждане на Портата, въпреки грижите на нарочния цариградски емисар. Това, че при сделките, предназначени да спасят богатството му, той бил представляван, може да означава само, че Осман изчезнал от Видин. За неговото укритие можем да гадаем. Недокументираното твърдение на Лавале гласи, че подир екзекуцията на Омер син му избягал в Балкана, откъдето начело на 10 000 кърджалии опустошил областта до Дунава и превзел Видин със сила27. Малко вероятно е обаче Осман да предприел открити действия през 1788 г., когато враговете му — чиновници или привърженици на Портата във Видинско — тъкмо били взели връх.

За туй, че през началните години на войната централната власт се постарала да осигури реда из Северозападна България, говорят фактите: издъно били ремонтирани или новопостроени пет форта към крепостта, а също и подновени Големият и Малкият крепостен ров28. Извън походната войска, която преминавала по понтона, в самата крепост били настанени 5 орти цариградски еничари29 — по всяка вероятност местният гарнизон не вдъхвал достатъчно доверие у властта. За недоверието ѝ към тукашната рая пък говори друга нейна мярка: през пролетта на 1788 г. (дали случайно—тъкмо когато бил разгромен разглежданият заговор?) видинският митрополит Еремия Александров, „баш-папас“ на Крайна, Павел, син на Лазар, баш-кнезът на Крайна, и кнезовете на множество селища из Северозападна България и Източна Сърбия подписали официална гаранция, че населението тук ще се държи лоялно по време на войната30.

А причини за нелоялност то имало достатъчно: само за 4 месеца и само върху Видин и нахията му били разхвърлени събирания срещу военни разходи на сума 753 041 гроша31. Че тези събирания не били реализирани, узнаваме от един ферман, който напомня: „свободни и несвободни, хасова и вакъфска рая“ трябва да издължават данъците си по войната32! Освен събиранията в пари, в натура, имало естествено и ангария — по строежа на споменатите фортове и наводнени ровове, както и на големия понтон над Дунава. Затуй редът и покорството всред обремененото население на Видинско ще да били трудни за постигане — това си личи по прекалено честите смени на командни чинове. Мелик Мехмед паша, натоварен да ликвидира еничарския заговор тук, бил назначен през октомври 1787 г.33 По-късно като заместник му бил придаден изпратеният от столицата сертурнаджия34. През март 1788 г. Мехмед паша бил сменен с Хасан паша35. През лятото на същата година на това място виждаме вече Шериф Хасан паша36.

А какво било отношението на властта към Осман?

За това отношение свидетелства една чернова на писмо от великия везир до румелийския бейлербей. Според него още преди февруари 1788 г. до Пазвантоглу били изпратени послания, които му давали гаранции за безнаказаност, ако се смири37. Това сведение ще приемем за първата амнистия на Осман Пазвантоглу. Защо тя не засегнала и баща му („осъден и екзекутиран“), остава неясно. Вероятно тази амнистия била уловка и за двамата водачи на заговора, но Осман някак отбягнал участта на баща си. Тъй бихме си обяснили по-нататъшната крайна непримиримост на Осман Пазвантоглу спрямо Портата — обяснява я лъжливата амнистия, която подвела Омер Пазвантоглу.

Впрочем от 1787 г. и Северозападна България вече била размирена. Колкото по-нататък, толкоз по-ярко тук ще се развива, набирайки огромна сила, отцепничеството, което станало стожер за размирните елементи в Румелия.

 

ПОЛОЖЕНИЕТО В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА ВОЙНАТА

 

Началните години на войната били особено бурни и за другия край на Подунавието — Североизточна България с Добруджа. Едва ли събитията там имали по-голям| размах, отколкото из останала Румелия, но Портата упорито настоявала да умиротвори именно този край. По аналогия с Видинско и Североизточна България била стратегически важна като тил на войските, действащи пък срещу Русия. Убедителна картина за състоянието им ни дават Добричките сиджили, обработени за публикация от Стр. Димитров. Ако се позоваваме на тях, то е, понеже точно в Делиормана и Добруджа масовото дезертьорство твърде силно подхранвало размирието и се отразило върху облика на анархията в областта. Още веднага след обявяването на войната с голям брой кадийски протоколи и решения били разхвърляни парични и натурални събирания върху производителното население по повод войната38. Освен тях друга маса документи съобщават какъв човешки контингент следвало да бъде набран из същите места за попълване на действащата армия или за военни ангарии.

Така на 19 октомври 1787 г. казата Добрич трябвало да даде 100 души да „подготвят Исмаилия за зимата“39. В подчинение на кримския хан (не е указано кой от Гираите) били задължени да се явят трима местни аяни или сердари с общо 500 души бойци40. На 24 октомври пак трябвало да бъде изведена войска от Добричко, но броят ѝ не е посочен41. Един ферман от 7 февруари 1788 г. до всички кадии в Северна България им нарежда: „...да положите усилия и старания незабавно да изведете намиращите се в казата ви годни да носят сабя лица, без да ги питате военни или невоенни са, и по пътя на всеобщото опълчение да ги подкарате заедно с градските представители на всяка каза и час по-скоро изцяло да ги доведете под подчинение...“42 Очевидно незадоволителното изпълнение на тази заповед принудило властта през м. март да изиска от Северозападна България 3000 души бойци, които вече щели да служат срещу заплата от 12 акчета дневно43. От края на февруари обаче датира друг ферман: да бъдат призовани всички еничари от Северна България и изведени в бой44. Обявяването на война и с Австрия през април 1788 г. наложило нов ферман, който за лишен път нареждал всички годни за военна служба да се явят на поход45. Назначаването на Хасан паша за сераскер на Видинско през същата пролет било повод за нов рекрут. Както узнаваме, пашата трябвало да има под свое командване 30 000 бойци, а само от Никополски санджак да изведе 10 000; аяните на Делиорман следвало да осигурят част от този контингент46. Ферман само до добричкия кадия му наредил да изпрати в Галац — „ключа на Дунава“ — необходимия боен гарнизон, тъй като било недопустимо дори един мюсюлманин повече „да седи дома“47. През септември нов ферман заповядал на делиорманските кадии да осигурят бойци срещу обсадителите на Очаков48. Едновременно от същите кази трябвало да бъдат изведени бойци за охрана на черноморските пристанища, тъй като около тия пристанища се появили руски кораби49. По това време Портата изискала пак от тия места да бъдат набрани бойци за отбраната на Исмаилия50. И тъй нататък, и тъй нататък.

Сумарно за първата година от войната населението на Североизточна България било натоварено с 33 извънредни задължения в отработка, натура и пари. Абсурдно изискване, което налагало на производителя почти всяка седмица да откъсва от стопанството си работна ръка, продукти или значителни парични суми. Съвсем абсурдно пък би било да допуснем, че такива заповеди били осъществени.

За същия едногодишен срок въпросната област на 13 пъти била задължена с боен рекрут — пак невъзможно пожелание, което нямало как да бъде изпълнено. Не е нужно да привеждаме данни за масовото неотзоваване на подлежащите на военна служба или за дезертьорството на вече мобилизираните — самите многократни разпореждания по един и същ повод или за един и същ район доказват, че ферманите оставали без ефект. За всеки случай нека приведем известия, които говорят, че патетичните обръщения към „истинските мюсюлмани“, че напомнянето, как те били длъжни да отстоят поруганата чест на исляма51, не давали никакъв резултат.

„Обаче някои измежду редиците на изпратените понастоящем в императорския ми поход военни формации, лишени от ревност за вярата, загубили чест и потънали в позор, без разрешение и без документ от сераскерите, миримираните, мухафъзите на крепости, главатари и други военачалници, на които са подчинени, безвременно бягат и като безсрамни злодейци се завръщат в областите си, като подбуждат и разлагат други като тях... Ако това положение продължава и по-нататък, ясно е, че то ще стане причина цели военни формации да стигнат близо до разформироване, с което ще се достави най-голяма радост на враговете на вярата.“ По-нататък във фермана са набелязани мерките, които всички местни първенци трябвало да вземат за препятствуване на пакостните явления — сурови мерки, очевидно или неприложени, или останали без резултат52. А през март 1789 г. от 250-те бойци, които трябвало да бъдат изведени из Добричко и отправени към Исмаилия, там не останал нито един53. Многократното напомняне до кадиите на Североизточна България от ноември 1788 до февруари 1789 г. да рекрутират и отправят към Очаков нови стотици бойци явно не дало плод54.

За да бъде донякъде изпълнена тази задача, назначен бил Джоразаде Ахмед паша, който трябвало „да набира и докарва войска“ за походната армия. Ферманът до него само разкрива каква степен и форми стигнало дезертьорството. Масово забягналите от под Исмаилия или от Влахия османски войници напъплили областта отсам Дунава, та везирът бил задължен да ги издирва, да прегражда пътя им и ги връща обратно. Желателно било те да не бивали наказвани, а просто отново присъединявани към похода55. Сравнен с тия констатации и отчаяни нареждания, нелепо звучи един следващ ферман: той заповядвал да бъдат набирани доброволци за руския фронт56!

Акцията на Джоразаде Ахмед паша не могла да завърши освен с провал, затуй през февруари 1789 г. на негово място бил назначен Ибрахим паша57 при многократно напомняне да осигури бойци от Североизточна България58. Междувременно обаче турците претърпели поражение под Фокшани. След него „...се разпиляха и пръснаха наличните войски59, а също и целият им обоз60. По-нататъшните заповеди за рекрут от Добричко довели до това, че през декември 1789 г. кадията лаконично съобщил: казата била дала толкова войска, колкото „можела да понесе“61. Което, разбира се, не означило, че не последвали със същата честота заповеди за набиране на войска или за военни тегоби на производителното население — до самия край на войната те продължили неотслабващо.

Вече дългото и еднообразно отклонение от предмета на изследването се наложи, за да проследим процесите, които създали почва за разгърната анархия в Североизточна България през периода 1787—1792/1793 г. Те били обусловени от простия факт, че именно тази област представлявала непосредствен тил на бойния театър, че тук с особена сила върху селячество и гражданство се стоварили тежестите на войната. Освен всичко, което вече бе доказано, още през предходния период Делиорман и Добруджа били размирни. Тук отбелязахме една от основните черти на анархията: свързване на кърджалийските дружини с аянлъка. Ако към обрисуваната горе ситуация прибавим съвсем обективната невъзможност производителят да понесе военните тежести, които не държели сметка за неговите податни способности; ако прибавим масовото дезертьорство, поради което областта била допълнително наводнена с въоръжени, отрязани от домовете си, прегладнели и обосели мъже — всичко туй би създало плътна представа за почвата, която захранила едно от най-важните размирни огнища на Румелия.

Във връзка с изложеното трябва да напомним и единодушно изразения от историографията извод за състоянието на Османската империя в края на XVIII и началото на XIX в.: крайното разложение на политическа власт и армия. Него трябва да имаме предвид при анализа на следващия период. Защото анархията се разразила и възтържествувала по две основни причини: наличие на могъщи противоцентралистични сили и липса на достатъчно сили в защита на централизма.

 

КОМПОНЕНТИ НА АНАРХИЯТА В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ С ДОБРУДЖА

 

Просто изключено било човешкият резерв, лишен от поминък и спокойствие, да не се превърне в размирници.

Още през октомври 1787 г. Портата наредила на кадиите из казите по пътя Одрин — Исакча да вземат всички мерки против зачестилите нападатели над този път: „...в различни места са се появили групи разбойници, които се осмеляват да обират пътищата, да похищават богатства, да убиват и поругават честта на хората... И досега разбойнически шайки обхождат всички пътища, сведения за което дойдоха до императорската ми особа.“62 В този ферман впрочем е дума за все още неочертано кърджалийство, тъй като дейността на визираните размирници била по-скоро „докърджалийска“: нападения над пътища и из проходи.

Твърде различна действителност разкрива един иначе аналогичен ферман от 1790 г. до кадиите на Делиормана. Из тия кази вече „...се ширят, пресичат пътища и погубват хора хайдути и разбойници, чиито главатари са Шейтан Ибрахим, Кел Юсуф;| Чакъроглу Хасан, Хюсеин, Али, Гюнели и друг един Хасан. Като обединили (к. а.) разбойническите си шайки, те са се укрепили в планините между Разград и Шумен и са се осмелили да пресичат пътищата и разбойничестват, да грабят имущества и убиват хора.“63

И така на третата година от войната не без връзка с масовото дезертьорство, което наводнило Североизточна България с въоръжени скитници, тук вече се натъкваме на „свободна територия“ — район, който кърджалиите превърнали в свое предмостие за нападения над околните области. Източникът свидетелства и за друга особеност на кърджалийството през следващия период: обединяване на отделните дружини за по-ефективни действия. Това е първото достъпно ни сведение за такова развитие на нещата.

Кърджалийските главатари, споменати в цитирания ферман, били нови — лица, неучаствали в дотукашните размирия из разглежданата област. Те едва ли били хора местни, тъй като властта ги обозначавала чрез малките им имена, без допълнителни прякори или белези, които биха уточнили произхода им.

Твърде вероятно е те да произлизали от дезертьорите, които не успели да прехвърлят Балкана, а продължили да действат в Северна България.

Странно е, че в кадийските регистри на Добрич не попадаме на имена, свързани с анархията в Делиормана: Сатъоглу, Йълък и Мечек. По-нататък ще видим, че те развили особена дейност именно през тия години. По всичко личи, че разпорежданията на Портата за борба срещу едрите размирници вече не били отправяни до кадиите, а до нарочните пълномощници, изпратени по места за тази борба — още едно доказателство, доколко структурата на централизма в провинциите се опразвала от съдържание, доколко самият централизъм търсел нови форми за твърде скромна задача: да избегне поне крайното разпадане на политическата власт.

През февруари 1788 г. садразамът запитал бейлербея на Румелия, кой от везирите би бил най-подходящ за специален пълномощник срещу размириците в Делиормана64. Тъй като за развитието на анархията трябва да съдим по противодействието срещу нея, очевидно е, че още през 1788 г. тя била взела тук тревожни размери.

През 1791 г. двама от най-важните делиормански главатари — Сатъоглу и Мечек (първият сега бил вече „един от аяните на Чардак“, а вторият продължавал да бъде „човек от околността“)65, били взели участие във войната заедно с дружините си от по 500 и 300 човека. Те били придадени към свитата на сераскера Ахмед паша в Хасково, но понеже не му вдъхнали доверие, той ги отпратил към тила, за да прочистели вътрешността от „разбойници“. Дружините на двамата главатари обаче веднага се превърнали пак в кърджалийски и започнали големи безчинства из областта66. От април чак до октомври 1791 г. Портата все обсъждала усмирителни мерки67. Едва ли може да се вярва на едно донесение, че множеството размирници причинили безредия и бунтове из Делиормана, били разбити от правителствени части през същия октомври, та избягали в Русенско, за да продължат там размирни действия68 — на съмнение ни навежда по-късното развитие на нещата.

Това са само някои щрихи от картината на анархията през военните години 1787—1792. В случая с Делиормана многочислените дезертьори образували свои дружини, обединили се за по-мащабни действия. Успоредно с тях обаче там действували и „местни“ кърджалии — факт с пряко отношение към въпроса за състава на кърджалийството. Сатьоглу и Мечек — известни още преди войната размирни главатари, — били снабдявани с бойна сила из местното население. Те се явили (законно призовани!) в стана на сераскера със собствени дружини от по неколкостотин бойци, рекрутирани на място.

През 90-те години източниците системно объркват главатаря Йълък със сина му, Йълъкоглу Сюлейман, по-сетнешния аян на Силистра, или пък — със Сатъоглу, вече аян на Чардак. Ето как последният — един кърджалийски главатар — узурпирал власт над територия. Ето как друг кърджалийски главатар — Йълък — поставил сина си за аян.

За положителното взаимодействие между размирните дружини и мирната рая тук имаме конкретни доказателства: ,,...в селата и полетата на Делиорман жителите — ятаци на разбойници, прерязвали пътища и вземали живота на хората“. Срещу им били изпращани „походи“, но те ги причаквали, избивали и ограбвали. Затуй Ахмед паша, валия на Силистра, обединявайки войската си с дружините на някои местни лоялни аяни, се насочил срещу силите на Йълъкоглу и Мечек69.

Обстоятелството, че властта признала широкото съдействие на населението в размириците на двамата едри главатари, че отправяла походи и срещу него, както и срещу кърджалийските дружини, е повече от показателно: в Делиорман било налице голямо раздвижване, което можем да наречем и селски бунт. Въпреки всички възражения, които такова определение би събудило, по-нататъшните наказателни мерки на властта против анархията в Румелия, за които дали повод именно размириците в Делиорман, ни дават право да допуснем някакъв нов елемент при тия размирици.

Все от есента на 1791 г. датират събития, участници в които ще бъдат действащите лица и през предстоящите години — думата е за Чингиз Мехмед Гирай и Тръстениклиоглу.

Според едно донесение до Портата Гирай се прибрал от походната армия в своя чифлик (вероятно — владенията му около Върбица) и побързал да събере наоколо си голямо число дезертьори. Между тях бил и „разбойникът Тръстениклизаде“. Тъй като дейността им била недвусмислена, срещу тях трябвало да бъде отправена част от корпуса „евляд-и фатихан“, командвана от Али паша. Към нея щели да бъдат придадени еялетлии, набрани из Зъхненско и Солунско, а също и дружините на разградския, шуменския и новопазарския аян. След като аяните концентрирали своите сили в Преслав обаче, взели, че ги изтеглили обратно, „всеки на свой ум“. А пашата останал да чака еялетлиите от Зъхна и Солун, които никак не бързали. Напразно един нарочен ферман нареждал, щото братята-ханове да бъдели върнати в пътя — липсвал ефектив за това70.

Въпросният източник свидетелства допълнително, че анархията в Североизточна България имала дълбок корен в местна почва. Между другото нейни водители били имуществено силни тукашни първенци, които имали влияние над населението. Портата можела да нарича и Тръстениклиоглу, и Гирай разбойници — това не променяло нещата: двамата си оставали застрашителни узурпатори, отцепници, претенденти, с чиито изисквания тя тепърва щяла да бъде принудена да се съобразява.

Знаменателен е фактът, че местните аяни (на значителни райони!) уж проявили лоялност към властта, но бързо се отдръпнали. Едва ли те извършили това „всеки на свой ум“ — в случая прозира общо убеждение или съглашение; не било в интереса им да влязат в конфликт нито с Чингиз Гирай, нито с Тръстениклиоглу.

Знаменателен е и фактът, че Портата останала да разчита срещу двамата едри непокорници на еялетлии чак от Солунско и Зъхненско; нарочно на отдалечени райони, за да не бъдело населението им причастно към метежните прояви в Североизточна България.

Към обективните условия за анархия в Делиормана и Добруджа се добавяли и тези, че тук било относително компактно мохамеданското население (турци, татари, помаци), което по принцип имало право на оръжие; че тук било разпространено частно земевладение, което създавало основа за политическо влияние и самовластие на едрите местни първенци; че въпреки своето стратегическо значение при войните срещу Русия областта лесно била изолирвана откъм правителствени части (достатъчно било да се пресекат източнобалканските проходи с местни сили). Затуй — както ще докаже развитието на събитията, — във въпросната област установили надмощие изключително тукашни хора. Затуй анархията в североизточните ни земи всъщност била низ от борби за преразпределяне на местното влияние и местната власт.

 

СЕВЕРНА ТРАКИЯ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА ВОЙНАТА

 

През военните години размирните  събития южно от Балкана били твърде различни по характер. Тук те си останали раздребнени, въпрос на чести макар, но не масови избухвания на разнолика анархия. Ще рече, Портата все още задържала под контрол полетата край големия военен път, където верни ѝ войскови части — без да рискуват действия из Балкана и Родопите, — въдворявали несигурен ред.

Излишно би било пак да изброяваме тежести, паднали и върху населението на Южна България през войната — те са отразени в софийските кадийски регистри например71. И тук се забелязвало нахлуване на дезертьори, но тъй като окръжните заповеди особено настоявали да бъдат охранявани старопланинските проходи в борба с тази напаст72 то южно от Балкана оставали да действат предимно ония дезорганизирани части, които се отлъчвали далеч преди бойния театър.

Поради оскъдност в документацията можем само да гадаем за хода на  размирието в Южна България до 1792 г. Така узнаваме, че през 1791 г. се „разбунтувал“ кадията на Стара Загора — Мехмед Емин. Неговите безчинства били опростени, той бил мобилизиран във Варненската крепост, а сетне — изселен в Браила, но това не помогнало: бившият кадия тайно се завърнал и с няколко десетки души започнал нови нападения над старозагорските села73. Подобна практика означава, че Портата изселвала проявените размирници далеко от областта, където те разчитали на свои местни хора и връзки. Затуй пък — веднъж изскубнали се от интерниране — тия главатари бързали да се приберат в своя край, за да въвлекат отново в размирни действия тамошните си сподвижници.

Друго лаконично сведение ни информира, че през 1790— 1791 г. Ямболско и Одринско вече били съвсем разорени от многочислени нападения на кърджалийски, неуточнени в текста дружини74. Трети документ разкрива обаче затвърдени традиции в анархията по места — доказателство, че веднъж обхванатите от размирие райони не се успокоявали.

Става дума за Хасковско, което пламнало от началото на 80- те години, а през април 1785 г. дало и прозвището „кърджалия“. В началото на 1792 г., за да се справят с все още непокорните хасковски села, пристигнали тук някои Халил и Идрис начело на военни части от Одрин. Те влезли в денонощни сражения с разбойниците, но успели да заловят едва единици от тях. В замяна на това хората от „харамийските къщи от село Кърджа Али“ предприели ред успешни обири и безчинства из съседни райони. Обезсърчена (а вероятно и разбита), войската се пръснала75.

Ето още един аргумент против тезата, че кърджалийството било внесено (в дадена област) от елементи външни — дезертьори, скитници и пр.: свидетелствата очебийно говорят за „харамийски къщи“. Ако „харамиите“ тук биха били „външни“, те нямаше да имат конкретно известни на властта жилища. Сигурно в случая се касае за производително население, което се превръщало за късо или за по-дълго в метежна сила. Нейното усмиряване обаче по принцип било възлагано именно на външна войска — човешки състав, който бил чужд на условията, подтиците и целите, тласнали местното население към анархия. Достатъчно ярък пример за това е не само Хасковско, но и целите Родопи с прилежащите им равнини, където част от местните хора действали размирно в течение на десетилетия. То не означава, че такива области оставали в плен изключително на „своите“ размирници — из същите области (както е случаят и с Делиорман) върлували успоредно тукашни и придошли дружини.

Впрочем годините 1787—1791 протекли при подобни събития, много по-интензивно на север от Балкана, а раздробени — на юг от него. Настъпвала 1792—1793 г., която препълнила чашата на безсилния ужас пред размирието и принудила властта към отчаяни стъпки.

 

ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И АНАРХИЯТА В КРАЯ НА ВОЙНАТА

 

Вече бе споменато, че редица автори приемат 1792—1793 г. за начало на анархията и в частност—на кърджалийството. Но ако проследим документацията и отразените в нея конкретни факти, въпросната година не изявила нищо качествено различно от предходните; тя се характеризирала само с количествено растящи размирици из всички краища на Румелия, а това, че дълго е била сочена като момент на зараждане на анархията, дължим и на някои местни спомени. Например, споменът за първото кърджалийско разорение на Копривщица, който е цитиран от Иречек76. По същото време според Ст. Табаков бил разорен и Сливен с прилежащите Котел, Жеравна, Градец, Раково77. Вземайки повод от бунта на Синап в Родопите, В. Дечев сочи 1793 г. като дата на първите кърджалийски прояви78. Впрочем 1792—1793 г. е утвърдена именно от традицията като рождена година на кърджалийството. Видяхме, че в случая традицията греши — явлението било налице и напълно оформено, разгърнато далеч преди тази дата.

Ако нещо изиграло роля на нов етап във феодалната анархия след края на 1791 г., то било настъпването на мира.

Въпреки значителните успехи на Русия и по-малко значителните на Австрия, и двете не се възползвали от сполуките си за по-нататъшно настъпление срещу Турция. Австрия бързала да открие фронт срещу Френската революция, а Русия бързала да си развърже ръцете, за да участва в раздела на Полша. Затуй те не извлекли полза от разложението на османските войски, а това разложение било стигнало дотам, че румелийският валия Абди паша лично саботирал бойните операции срещу австрийците, използвал поста си, за да спечели 200 000 гроша от разпродажба на реквизирани храни, и в крайна сметка предизвикал падането на Белград в австрийски ръце през 1789 г.79

Френската революция — още от своето начало — дала отражение върху балканските дела; от своето начало тя отвлякла вниманието, отклонила силите на могъщите турски врагове от Турция. На 4 август 1791 г. Австрия сключила с Портата сепаративен мир в Свищов; на 9 януари 1792 г. последвал Руско- турският мирен договор в Яш.

От това неочаквано благоприятно стечение на нещата побързал да се възползва Селим III, който след възшествието си през 1789 г. бил замислил своите реформи. Макар частично, те били обявени през 1791 г. Тъй като са извън обсега на изследването, тук ще се ограничим да напомним, че още при наченките на „низам-и джедид“ се набелязала остра реакция срещу тези реформи, застрашителни за еничарското могъщество и за децентрализацията изобщо. Така от 1791 г. нататък — при честите приливи и отливи в борбата за и против низама — неотклонно трябва да държим пред очи още един компонент на анархията: обществените слоеве, заплашени от реформените полумерки на Селим III.

Изтъквайки уместно реакционната същност на борбата срещу низама, историографията се задоволява да изброи като негови противници еничарите и духовенството, а също и насъскваната от тях безпросветна градска беднота. За производителното население обикновено се споменава, че то не съчувствало на реформите поради свързаните с тях нови данъци80. Такива постановки се дължат на обстоятелството, че Селимовите реформи са надценени по традиция в историографията като особено „прогресивни“. Следователно борбата срещу тях трябвало да бъде „реакционна“. Следователно наред с еничарсгво и духовенство в нея няма как да е участвал експлоатираният дребен производител.

Всъщност в стремежа на Селим III да възстанови османския централизъм на ненакърнена феодална основа няма нищо особено прогресивно; изключването на зараждащите се балкански буржоазии като обществена сила в „реформите“ е достатъчно доказателство за чисто феодалната им — на реформите — насоченост. Впрочем борбата за и против низама не е критерий за „феодална“ или „антифеодална“ принадлежност на въвлечените в нея обществени прослойки. Нещо повече: отпорът срещу реформите не само бил популярен всред производителното население, но се превърнал и в своеобразна платформа, чрез която привържениците на децентрализацията печелели масова обществена подкрепа. Тази децентрализация, зародила се спонтанно като израз на късния османски феодализъм, била по-прогресивна — създавайки повече простор за развитие на нефеодални форми на собственост и експлоатация, — отколкото раннофеодалният османски централизъм.

Фактът, че чрез борбата си срещу низама отделни изразители на децентрализацията винаги успявали да предизвикат масова (пък макар и разнородна по социален състав) офанзива срещу централната власт, е достатъчно категоричен: реформите на Селим III били не само непопулярни — те противоречели на коренните интереси на производителното население на Балканите. Експлоатирано, а в огромната си част и поробено, то нямало никакъв интерес от това разложените и небоеспособни османски традиционни военни корпуси да бъдели заменени с модерно организирана и модерно въоръжена войска. Раята си давала сметка, че щиковете на низамите ще бъдат насочени предимно срещу нея. Затуй участието ѝ в битките срещу Селимовите реформи било израз и на социално, и на народностно съзнание. А това, че в тия битки раята се озовала обективно съюзник на реакционни сили, било въпрос на липса на избор.

Освен като условие за наченките на „низам-и джедид“ мирът с Австрия и Русия изиграл и друга роля: той създал възможности за настъпление на централната власт против вътрешния ѝ враг — анархията. Разширяващата се децентрализация из балканските земи едва ли била по-маловажна причина за „низам-и джедид“, отколкото външните бойни неуспехи.

До 1791—1792 г. походите на Портата против отделни непокорни аяни или кърджалийски части не били довели успех: анархията не само продължила, но и непрестанно увеличавала своя обсег и дълбочина. Ще рече, налагала се цялостна, добре обмислена, опряна на лоялните сили по места, координирана и последователна офанзива против нея.

Правителството вече било наясно по хода и неминуемите последици от размирието в Румелия. Свидетелства за това фактът, че веднага щом военното напрежение спаднало, предприети били остри мерки срещу някои най-изявени размирни първенци. Ще рече, стремежът на властта сега бил не да изтреби кърджалийските дружини или съединения, а да срине ония яки стълбове на размирието из провинциите, които го поддържали.

От значение за изясняване на събитията през 1791—1792 г. е тяхната интерпретация у официалния хронист на дадения период — Джевдет. Той ги е изтълкувал странно — почти като триумф на Портата над анархията. Това личи дори от заглавието у Джевдет, под което намираме данни за интересуващите ни факти: „Изпълнение на наказанията над някои татарски султани и разбойници-даалии по време на завръщането на императорската войска от Шумен в Одрин — 1791—1792 г.“

Появилите се в Делиормана хайдушки главатари (узнаваме по-долу) — упражняващите разбойничество Йълък и Мечек, били спечелили голямо множество сподвижници. След това те дръзнали да извършат големи пакости из различни краища. Сейменбашията, силистренският валия и башбогът на дунавския флот Ахмед паша, нападайки ги поотделно, избили голяма част от тях, изпратили отрязаните им глави на султанската войска, а оттам — в столицата. Когато войските се завърнали в Одрин, Мехмед паша и Осман паша получили заповед да останат в Шумен. Издаден бил ферман същите да отблъснат разбойниците и да ги принудят към покорство. Нови подкрепления също пристигнали в Шумен, защото при зачестилите походи положението на Румелия било влошено от появилите се тук и там хайдути и злосторници, които нанасяли щети на населението. А по някои места „властта на султана била премахната със сила и узурпирана ат даалиите“.

За възстановяване на реда, както наредили ред фермани до главнокомандващия, в Одрин трябвало да бъдат „призвани и докарани влиятелните хора от някои румелийски градове и паланки“. Те щели да информират властта за състоянието на реда в селищата им.

Други размирници из Румелия били татарските султани, които действали по същия начин — угнетявали и измъчвали раята. Освен туй те давали убежище на даалии, разни кръвници и убийци, които поделяли със султаните ограбеното имущество и пари. Взети били мерки за прекратяване и на техните насилия.

Из планините между Одрин, Сяр и Солун гъмжело от разбойници, които крайно се умножили. Те не седели по местата си, ами нахлували в разни краища и в разни направления. Въз основа на установената практика бил издаден ферман и за тяхното унищожаване. По това време над тия даалии нападнала цялата войска, подгонила ги с топове и бомби (хумбара), та ги пръснала всички. Сподвижниците им — някои аяни — били изловени и затворени. Идрис ага и Халил ага били обесени в Одрин за назидание на останалите.

По същото време били предприети мерки за оздравяване на армията, като били екзекутирани Нури паша, Саръ Абдула паша, Хайреддин паша и Джоразаде Ахмед паша, а на валията на Морея Исмаил паша било отнето везирството81.

От сведенията на Джевдет за офанзивата против размирието недвусмислено проличава, че някои главатари били събрали многочислен човешки състав за борба срещу Портата. Действията им из Североизточна България например взели такъв размер, та срещу кърджалиите били отправени войските на трима или петима паши. От особено значение е пасажът, който мимоходом отбелязва, че „на някои места султанската власт била премахната със сила и узурпирана от даалиите“ — ще рече, вече цели райони се намирали извън контроли на Портата, налице била размирна „свободна територия“. Това и наложило голямата офанзива.

Не по-малко показателен е фактът, че за да се информира за положението по места, властта била принудена да призове лично в Одрин лоялните ѝ градски първенци от Румелия. Тоест тя вече дори не знаела какво е състоянието на балканските ѝ провинции Тоест местните властници не поддържали дори контакт с центъра.

Планините „между Одрин, Сяр и Солун“ били Родопите. Тук кърджалийството очевидно било могъщо, очевидно в кърджалии се били превърнали самите планинци, които извършвали нападения над прилежащите равнини. „Цялата войска“ трябвало да ги нападне с топове и бомби, за да ги принуди към покорство. Не без значение е обстоятелството, че се наложило да бъдат затворени или обесени техните фактически сподвижници, ако не и инспиратори — аяните.

В друг пасаж от същата глава Джевдет се спира обстойно върху поведението на татарските ханове и мерките против тях, а именно:

Споменатото съвещание на румелийските нотабили в Одрин довело до решение да бъдат изтребени даалиите и да бъдат обезвредени Гираевци, които имали владения в Североизточна България и Източна Тракия. Един от тях обаче — Чингиз Мехмед — проявил храброст в битките из Влашко, та трябвало да бъдат опростени безобразията му. Но той извършил още по- големи и Портата издала заповед да бъдел заточен на Бузджа ада. Сега Чингиз Мехмед се разбунтувал; той отказал да поеме в изгнание. Заедно с многочислени свои привърженици взел да потиска населението от прибалканските райони на Североизточна България, което третирал като роби и изтерзал до смърт, за да му предава цялото си производство. После Гирай избягал при „хайдутите“ в Делиормана, като се укрил от властта. Неуспявайки да се издържа чрез разбойничество, без да се вслуша в съветите да се предаде на потеглилите срещу му шуменски мухафъз Мехмед паша и войските на аяна на същия град, Чингиз Мехмед се прехвърлил при своя сродник Селямет Гирай, който владеел част от Лозенградско. Застрашен и там, избягал в Търново при тъста си Осман ефенди, търновски аян. Тъй като отвсякъде го преследвали правителствени части, Чингиз Мехмед пак побягнал в Лозенградско, където бил заловен и заточен на един остров. Осман ефенди заплатил със смърт и пълна конфискация сподвижничеството си с Чингиз Гирай. Така всички татарски ханове, които имали подобно поведение — съюзявали се с разбойници и обирници, измъчвали раята и пр., — трябвало да бъдат изловени и заточени, а имуществото им да бъде иззето от държавата82.

Подробните сведения на Джевдет за Чингиз и Селямет Гирай макар датирани от 1791—1792 г., всъщност обхващат по-широк период. Те по-скоро третират цялостното поведение на Гираевци през анархията. Както ще видим по-нататък, то позволило на Портата да стовари вината за размирието до голяма степен върху потомците на кримската династия Гираевци, които не криели претенциите си над престола. Тук само трябва да отбележим, че през 1791—1792 г. тия отношения вече били се изострили до крайност, та Чингиз и Селямет Гирай наистина представлявали стълбове, около които се роели размирници от всякакъв вид — от „хайдути“ (в случая явно — кърджалии) до аяни.

Ако бихме се доверили на Джевдет, оказва се, че през 1791—1792 г. Портата овладяла положението в Румелия: били изтребени или заставени към покорство големите кърджалийски съединения из Делиормана, били заточени Гираевци и наказани сподвижниците им, били „прочесани“ и смирени Родопите, а лоялните румелийски нотабили се отзовали сърдечно на призива да възстановят реда по места. Имаме основание обаче да подозрем, че такава интерпретация на въпроса е повече от неточна — тя е невярна. Затуй пък мерките, споменати от Джевдет, доказват, че размирието вече дотолкова се разширило и задълбочило, та Портата го обявила за свой първи враг, стремейки се да му надвие по всякакви — традиционни и новоизнамерени — начини. Дори да не бихме разполагали с достатъчна конкретна документация по въпроса (и действително не разполагаме — тя е откъслечна, ограничена), самият характер на тия мерки е ярко свидетелство, че Портата била не в офанзива, ами в дефанзива. Израз на нейното фиаско виждаме във факта, че към края на уж победоносните ѝ наказателни акции из Румелия били екзекутирани назидателно четирима от командващите ги паши.

 

РАЗМИРИЕТО В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1792 г.

 

Безпокойството и дори безпомощността на централната власт прозират в някои сведения за Североизточна България от 1792 г. Така населението на град Русе трябвало да подпише гаранция, че ще извърши всичко необходимо за унищожаване на размирниците, ако те се появели. А също и че ще осигури пътуването на Мехмед паша от Русе до Шумен83. Явно, щом властта изисквала от градското население да се справи с  разбойниците, след като против тях не успял командващият, то контролът ѝ над Русенско бил съвсем изтърван. Още по-смехотворно е, че раята била задължена да осигури безопасно пътуване на същия командващ от Русе до Шумен — уж район, който той бил (според Джевдет) умирил.

Не по-малко показателен за състоянието на Северна България е друг източник: донесенията на някой си Ахмед, лице без определено качество, вероятно таен агент на Портата, изпратен във Видин, за да следи неколцина видни дезертьори. Те били известният Тръстениклиоглу и аянът на Севлиево Кючюк Хасан ага. Агентът донесъл, че въпросните се криели повече от два месеца в конаците на някои градски първенци; много често менели скривалищата си, понякога дори два пъти в нощ. Самкят агент междувременно (който бил във Видин от половин година) останал без грош. Тъй като армията тук била съвсем разложена, чак дори лишена от порцион, той молил да му бъдели изпратени пари от столицата ако Портата все още държалала да ѝ служи84.

И така проявените видни размирници от Северна България — Тръстениклиоглу и Кючюк Хасан ага — се ползвали от надеждни укрития във Видин и заплашвали властта с поведението си и със своите многобройни сдодвижници. Тайното донесение свидетелства обаче и че през 1792 г. Портата била принудена да изпраща нарочни агенти не за да си гарантира контрол над отвъдбалканските области, а поне да бъде информирана какво се случва там; свидетелства и как доскоро изолираните огнища на анархията в Подунавието вече били обединени в недоловима мрежа, взаимодействали си в своя общ отпор против централизма. Състояние на нещата, диаметрално на оптимистичния тон на Джевдет по офанзивата на Цариград срещу Румелия.

Съвсем в разрез с такъв оптимизъм стои и един ферман от 15—25 декември 1792 г. (а не от 17 май 1793 г., както го е датирал Д. Ихчиев), с който за борба срещу размирието в Силистренско, Разградско, Шуменско и пр. бива призовано тамошното население. Ферманът споменава, че натовареният с тази задача Захналъ Хасан паша, валия на Силистра, не успял да се справи  със задачата си85. Ще рече, до края на 1792 г. разглежданият район не само не бил умиротворен, но и нарочният командващ (очевидно дошъл да смени вече провалените свои предшественици, резидиращи в Шумен подир края на войната) Зъхналъ Хасан паша междувременно също успял да се провали. Както ще се убедим тепърва, щом ферманите нареждали на местното население да поеме борбата срещу анархията, работите били вече съвсем загубени за Портата.

Определящо за събитията в Северна България през 1792 г. било поведението на Осман Пазвантоглу. (Без да имаме конкретни данни, можем — по аналогия с Делиормана — да си представим как изглеждало Видинско, след като през Видин се отлели назад войските подир Свищовския мир.) Ако приемем, че през 1787—1792 г. семейството Пазвантоглу извършило своя втори бунтовен опит (приключил с екзекуцията на Омер и укриването на Осман), то събитията от 1792 г. трябва да наречем трети подобен опит, предприет вече само от Осман, когото подкрепили някои видински еничари: Хаджибег от 55-а орта и Салихзаде Бекир ага — от 12-а.

За съжаление тия събития са ни известни по единствен документ, датиращ от 5 ноември 1792 г. Според него Портата била в пълно неведение върху произшествията във Видин, където Тръстениклиоглу и Кючюк Хасан паша от Севлиево били се здраво залостили. До нея достигали най-противоречиви вести, та трябвало да заключи, че органите ѝ във Видин умишлено я заблуждават. Затуй пък най-внезапно на 8 май същата година Осман Пазвантоглу и сподвижниците му нападнали с пушки и топове Видинската крепост и конака на мухафъза ѝ, Изет Ахмед паша. Бунтовниците срещнали отпор, който не ги отчаял. Напротив — готвели се за повторно нападение. Доказвал го фактът, че заговорниците набирали метежна сила из Белградско, за да увеличат бунтовния ефектив. Тъй като акцията по овладяване на Видин от страна на Пазвантоглу и помощниците му явно била осуетена, уличените организатори били осъдени на заточение в Каре. Но техни близки отправили молба до Портата, която амнистирала бунтовниците при уверенията им, че ще стоят мирни. Документът по амнистията изброявал заплахите — смъртна най-вече, — ако Пазвантоглу и хората му биха дръзнали нов бунтовен опит.

Тук отново се налага констатацията, направена въз основа на сведенията за Североизточна България: отвъдбалканските земи били не само извън контрола на Портата през 1792 г., но често и извън нейното знание. Иначе би бил необясним фактът, как не вече опит за бунт, а открит бунт на част от видинското еничарство, съпроводен с обстрел на крепостта и пашовския конак — бунт на известни за властта нейни врагове в тази ключова крепост, — останал практически безнаказан. Амнистията (третата поред за Пазвантоглувци и втора за Осман) очебийно не се дължала на нечии горещи молби. Портата просто не била в състояние да накаже Осман Пазвантоглу, при все че все още държала във Видин свой комендант с бойни сили. Тия сили обаче се намирали в неустойчиво равновесие с противниковите — видинското еничарство, което не успяло да овладее крепостта, но си останало безнаказано, като запазило своите позиции. Впрочем събитията във Видин от пролетта на 1792 г. бележели, че тук назрявало именно отцепничество, именно война против централната власт. Въпреки това Портата не смогвала да парира заплахата, оставяла да ферментира до зрелост едно мощно центробежно движение.

Друг признак за безсилието ѝ било обстоятелството, че още преди фермана за амнистирането му Пазвантоглу заел държавна длъжност: закупил на търг циганското джизие във Видинско — това станало през лятото на същата 1792 г.87, едва три месеца подир открития бунт. Факт, отбелязан в литературата88, той си остава неразтълкуван — упоритият напор на Осман Пазвантоглу към пълновластие някак не се съгласувал с интереси от тъй дребен порядък.

Нека отбележим, че в цялата история на семейство Пазвантоглу (такава, каквато е известна по немногото автентични документи) често се повтарят данни за парични или имуществени операции89. Явно, легендарното отсетне богатство на Осман имало дълбок корен в местна почва. В такава светлина и откупничеството на циганското джизие на Видинско намира пояснението си: това ще да била една от многобройните лихварски сделки на Пазвантоглу, който дори през месеците подир своето осъждане, но преди амнистията си, не пренебрегвал материалните интереси на семейството, продължавал да увеличава паричния му капитал.

Освен от анархията в Румелия дързостта на Пазвантоглу била обусловена от едновременни с видинския бунт събития в Сърбия и Албания.

Албанските размирици водели началото си от 50-те години на века. Бушатлиите, които до 1785 г. разширявали владенията си, фактически независими от Портата, през тази година влезли в стълкновение с Али Тепеделенли, чиято звезда току-що изгрявала. След 1779 г. Портата замислила голям поход против непокорството в Албания, но не го осъществила. Според редовната си вече практика тя неведнъж амнистирала двамата самозванци там. Използвайки всеки благоприятен случай, централната власт отправяла частични походи против Махмуд Бушатли — най-вече съмнителната по лоялност войска на румелийския бейлербей. Първият връх в този конфликт отбелязала 1787 г., когаго била обсадена Шкодра. Руско-турската война обаче станала причина обсадата да бъде снета, още повече, че през ноември избухнало масово антитурско въстание в Северна Албания. Успехите на Махмуд Бушатли срещу Портата, широката подкрепа, която той срещнал у албанци и черногорци при своето отцепничество — перспективите пред самовластието му тоест, — станали причина към Шкодра да насочи внимание австрийската, руската, а по-сетне и френската дипломация. Във войната от 1787—1792 г. Махмуд Бушатли не взел участие въпреки амнистии, обещания и заповеди. А след края на войната неговото отцепничество пламнало с нова сила90.

Началните стъпки на „низам-и джедид“ предизвикали метежи всред еничарството, пряко застрашено от военните реформи. Особено остро такива прояви се забелязали в Белградския пашалък, чиято централна крепост в течение на две години (1789—1791) се намирала в австрийски ръце; това разхлабило османската власт из Източна Сърбия изобщо. Допълнителни условия за анархия тук създавал антагонизмът между представителите на старото и новото земевладение (условно казано) — между спахии и чифликчии. Антагонизмът, от който поробените се възползвали за своята антифеодална, а по-късно и антитурска борба.

През 1792 г. анархията в Белградския пашалък все още се изразявала в конфликти между еничарския гарнизон, от една страна (той бил изтласкан из крепостта през 1789 г.), който се стремял отново да се настани там, дано си възвърне своите икономически и политически позиции, и органите на централната власт в Белград, от друга страна, които се стремели да не позволят такава реставрация. Впрочем през ноември 1792 г. борбите в съседния на Видинско Белградски пашалък така се изострили, че Портата — с развързани ръце подир мира — наредила да се вземат едновременно строги мерки срещу метежните белградски ямаци и срещу Махмуд Бушатли. Възстановяването на реда в Белград било поверено на еничарския оджак. Махмуд Бушатли бил лишен от сан, пашалъкьт му — поделен между сановници на Портата, а Шкодра — отдадена във властта на неговия брат Ибрахим91.

Както забелязваме, противодействието на централната власт срещу трите основни огнища на отцепничеството в северните и западните балкански провинции (Шкодра, Белград, Видин) през 1792 г. било многословно, но — на книга. То не само останало безрезултатно: то убедило центробежните сили в провинциите, отдалечени от столицата, че ръцете на централната власт са съвсем окъсели.

Ако се позовахме на положението в Албания и Източна Сърбия, това стана, понеже действията на Осман Пазвантоглу не могат да бъдат изяснени освен върху фон, по-широк от румелийския. Другояче казано: Пазвантоглу използвал за възхода си един вече проправен, пряк път.

 

СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ СИЛИ И

АНАРХИЯТА В ТРАКИЯ ПРЕЗ 1793 г.

 

Всред наличната документация почти не намираме сведения за развоя на анархията в областите южно от Балкана през 1792 г. Затуй пък данните от следващата ни дават представа за разигралите се тук крупни размирни действия. В литературата ни те са приписани изключително на раздвижването, оглавено от Мехмед Синап и Дертли Мехмед92, но практически имали и други двигатели.

В самото начало на 1793 г. в околностите на Долна баня се появили големи кърджалийски съединения, които нападали селата открито, с развети байраци и причинявали тежки щети на жителите им. Софийският мютеселим бил натоварен да събере войска и да заварди проходите из пострадалия край, за да осуети по-нататъшно придвижване на бунтовниците. Известно било, че из тия места те се появявали едва сега, а преди туй били върлували в Хасковско и Чирменско (к. а.)93.

Известието за това датирало от 22 януари 1793 г. (а не от 14 според Ихчиев). Един почти едновременен ферман вече съобщавал по-точно същността на работата. Оказало се, че 300 души даалии — „синове на Мефтул Идрис“, а също и „кърджалийски синове“ — триумфално вилнеели из Долнобанско. Те нахълтвали в хановете и из къщите, връзвали собствениците им и обирали всичко. Отвлекли били 28 души и задигнали всички коне от Самоковския мензил. Когато наближили Самоков, изпратили човек да поиска от казата 10 кесии акчета откуп. Получили ги. Друг човек по същия начин иззел от Ихтиман 3 кесии откуп. После тази дружина се обединила с друга,— 300 души разбойници от Батак, водят от главатарите Селвили Кючюк Хасан, Търновалъ Гюлахиоглу и Мехмед Синап. Властта заповядала въпросните обединени размирници да бъдат преследвани и унищожени94.

Очевидно е, че в голямата размирица взел участие човешки състав, събран от разни краища. Може би първоначално я подели именно кърджалиите от Хасковско и Чирменско — население, което не мирясвало вече десетилетие. Не е изключено тъкмо поради трайността на неговото непокорство то сега да било наричано не кърджалии, а „кърджалийски синове“ — като второ поколение размирници. Затуй пък дружините, водени от Селвили (севлиевеца) Кючюк Хасан и от Търновалъ (търновеца) Гюлахиоглу, не могли да бъдат родопски или тракийски. Вече узнахме, че към края на войната непокорният севлиевски аян Кючюк Хасан дезертирал и се укривал във Видин заедно с Тръстениклиоглу. По всяка вероятност той междувременно преминал през своя край и набрал още размирници, които превел до Родопите. Аналогични ще бъдели действията на търновеца. Във всеки случай въпросните двамина обединили своите дружини с разбунтуваните родопчани на Синап, а също и с хасковските кърджалии. По този начин в планинските райони в Пазарджишко, Ихтиманско и дори Софийско се съсредоточила голяма кърджалийска сила, която застрашавала румелийската столица и пътя Белград — Цариград.

Това  са едни от първите сведения за обединяване на кърджалийски дружини, твърде раздалечени по географски произход. Навярно в такава връзка някои автори приемат (въз основа на неточния превод у Д. Ихчиев), че било дума за нарочно „съвещание“ на главатарите, чиито решения не станали известни95. Не бива да се съмняваме обаче, че сдружаването на кърджалии от Северна и Южна България би се осъществило без каква-годе предварителна уговорка между водачите им, че не били уточнени техните действия, задължения и облаги. В този смисъл е позволено да допуснем, че вече съществували неписани съглашения, по които размирните главатари обединявали усилията си и поделяли плода от своите безобразия.

В такъв ход на мисли трябва да заключим, че от същото време повело началото си облагането на мирното население от страна на кърджалийските главатари: от Самоковско и Ихтиманско сега те събрали общо 13 кесии откуп. Както ще се убедим, по-нататък това станало разпространена кърджалийска практика: да бъдат изисквани средства срещу ненападението на дадено селище или край.

С една дума, още първите месеци на 1793 г. дали да се разбере, че не само кърджалийството като явление било напълно завършено; размахът му сам по себе си наложил вече негова специфична тактика: обединяване на отделни дружини за по- значителни акции и облагане на производителното население, което било принудено — по липса на държавен ред и сигурност — да откупва мира си.

Едно полулегендарно сведение довежда до знанието ни, че изброените компоненти на размирието в Родопите и прилежащите им полета едва ли са напълно разкрити от използваните извори. Според него през 1793 г. сдружените сили на Кара Фейзи, Билял ага от Радомир и Сюлейман Каргалията от Дупница нападнали Самоковско, но били отбити96. Все през същата година и южно, и източно от Родопите (освен в Хасковско и Чирменско) вилнеели големи кърджалийски части. Заплахата, която те създали, станала обективна основа за авторитета на тежкия по боен ефектив серски аян Исмаил бей. Именно след 1793 г. той се превърнал от пазител на Сярско в негов фактически самовластен владетел97. По въпроса за самовластието му Портата дълго запазила неутралитет, тъй като могъществото на Сирозли Исмаил бей било преграда за родопските кърджалии в южна посока.

Спонтанно възникналата практика по обединяване на кърджалийските дружини веднага дала резултати — под техен контрол се оказала обширна територия. Това хвърлило Портата в страх и предизвикало мерките, отнесени от Джевдет към предходната година: поредица султански фермани наредили на населението и местните опълчения да вземат в свои ръце инициативата за борба против метежниците. Командващ правителствените войски срещу кърджалиите бил назначен Зъхналъ Хасан паша, валия на Силистра98.

Междувременно метежът обхващал все по-значителна територия. Започнал в Родопите, преминал към Долнобанско, Ихтиманско и Самоковско, той се разпространил и над част от Софийско, Златишко, Пирдопско, Пазарджишко, Пловдивско. Подхранило го и безсилието на Зъхналъ Хасан паша, който съвсем не оправдал възлаганите му надежди. Както ще проличи, отчасти той дължел неуспеха си на своите собствени бойци — арнаутските сеймени. Те май че били във връзка, ако не и подкупени от разбунтуваните помаци.

Още през март 1793 г. Зъхналъ Хасан паша вече бил дал на някои кърджалийски единици сражение, представено от местните управници като негова сполука: кърджалиите били се пръснали и изтеглили в противоположни посоки — към Шумен или Битолско и Албания. Властта наредила да бъдат завардени всички проходи за по-ефикасно ликвидиране на размирниците99. Въпреки всичко обаче през април — май те пак залели Пловдивско (действайки из равнината, далеч от всяко прикритие) с намерение отново да се отправят към Самоков, Дупница и Радомир. Заповядано било те да бъдели нападнати с правителствени и местни сили100. Органите на властта тук очевидно се постарали, понеже войските на софийския мютеселим и на някои лоялни аяни обсадили дружините на Мехмед Синап и Дертли Мехмед около с. Мирково при Златица, където размирниците дали множество жертви. Друго множество от тях обаче се разбягало на разни страни, та било наредено те да бъдат последователно изтребени. За тази цел се наложила всеобща мобилизация в областта — това станало през юни101. Свидетелство за броя на все още верните на Портата местни войски в описаните акции е количеството припаси, които трябвало да бъдат набрани от Софийско за снабдяването им. През юни дошъл ферман, който облагал областта с 10 000 тестета фишеци и 500 цариградски килета ечемик само за ония части, които трябвало да прочистят от даалии Самоковско и Дупнишко102. Тоест ставало дума за многобройна войска.

Ако бихме отдали пълно доверие на ферманите от пролетта и лятото на 1793 г., необяснимо остава как — подир низ сполуки в борбата с кърджалиите — през юли бил разгласен нов ферман, този път до управниците на твърде обширна територия: Югоизточна България, Македония и Северна Тракия. Според него уж последователно изтребените именно в Златишко и Пирдопско помаци на Мехмед Синап и Дертли Мехмед всъщност си били пак там — на своето местопоражение. Не стига това, ами из същите краища се появили и нови дружини. Те скитали наоколо и вършели безчинства, поради което Зъхнълъ Хасан паша трябвало да насочи войската си към разбунения район. За успеха на предприятието му местната рая била задължена с вече конкретна самозащита103.

Очебийно местните власти или нарочният командващ представяли пред Портата своите сполуки за по-годеми, отколкото всъщност били — родопските главатари продължавали да върлуват из краищата, където уж били разбити цели два месеца по-рано.

Разнобоят в сведенията относно борбата между Портата и големия кърджалийски съюз е напълно обясним, след като знаем, че централната власт била слабо информирана за състоянието на Румелия изобщо. Дозаблуждавали я собствените ѝ емисари или провинциални органи, понеже нямали интерес да ѝ признаят несполуките си. Рано или късно обаче Портата трябвало да прогледне за реалността. Известни ориентири в такъв смисъл ни дават докладите на самия Хасан паша ѝ заместилия го Капуджи Мехмед паша, датиращи от октомври 1793 г.

Оказва се, че през този месец правителствени части, снабдени с топове и много муниции, трябвало да се отправят към Беловския Балкан (Северните Родопи), понеже кърджалиите —вероятно дружините на Синап и Дертли — се намирали в Белово. Те били обсадени от числено превъзхождащи ги сили, а обсадата траяла две денонощия. Най-внезапно обаче войската се разбунтувала, насмалко не затрила собствения си командващ и част от нея побягнала. Както съобщава Хасан паша, бунтът ѝ бил организиран от сеймените-арнаути които се отправили след туй към родните си краища104.

Така обяснил пред Портата своя разгром Зъхналъ Хасан паша, който веднага бил сменен на своя пост от Капуджи Мехмед паша. Характерно е, че във въпросната преписка кърджалиите са означени като „гюмюрджински разбойници“. Много възможно е дружините на Синап да били подсилени с размирници от отвъд Родопите, тъй като високите родопски пасища били в трайни стопански връзки с Гюмюрджинско. Следователно разбунените родопчани лесно биха успели да привлекат в съединенията си население, с което били така тясно свързани.

Според едничкото известие за действията на Капуджи Мехмед паша, в края на октомври той се отправил към Пловдивско и Пазарджишко, понеже тъкмо там вилнеели гюмюрджинските кърджалии, като предварително, поучен от горчивия опит на предшественика си, отстранил от редовете на своята войска всички арнаути105.

Трябва пак да заключим, че и двамата правителствени командващи показали пълна невъзможност да се справят със задачите си. Фактът, че кърджалиите се измъкнали от обсада, че постоянствали в нападенията си над райони, където станували войски на Портата; че трябвало да бъдат многократно „изтребвани“ именно там, все на същото място — този факт е знаменателен. Той удостоверява, че властта на Портата из описаните краища не била възстановена след поредицата наказателни акции, а дори, напротив, те само разкрили слабостта ѝ. Това е извод, който кърджалийските главатари не могли да не направят подир боевете си с войската през 1793 г. Такъв извод била длъжна да направи и Портата.

Нейните неуспехи в Южна България били подсилени от обстоятелството, че тук нахлували размирници не само от Родопите, но и от Балкана. Без установени имена са главатарите на ония кърджалийски сили, които през 1793 г. нападнали Копривщица, надвили самоотбраната на жителите ѝ и ги разгонили от Пловдив до Одрин и Димотика, понеже самата Копривщица била ограбена и опожарена106.

Из подбалканските полета такива кърджалийски съединения разчитали и на непокорните аяни. Така например „капуджибашията“ Мустафа ага, аян на Ямбол и дезертьор от фронта, отказвал на правителствените войски всякаква поддръжка107. Все по-сериозните успехи на кърджалиите из тия краища — в Казанлъшко например — увлекли в борба срещу тях известния по-късно Сербестзаде Мехмед ага, одрински бостанджибашия и върл изтребител на размирниците. В края на 1793 и началото на 1794 г. той „тайно“ обходил Ямболско и Казанлъшко с войската си, за да организира тук самоотбраната на населението108. Това, че един висш полицейски офицер бил заставен от събитията да се движи тайно с войските си през цяла една област, достатъчно обрисува състоянието на властта в Румелия.

Накратко: през 1793 г. румелийските провинции вече изпаднали в безвластие. Портата нямало на какво да разчита тук.

Съществени са и сведенията, които говорят за усилията на властта да активизира в борба против анархията производителното население по места. Както виждаме, през 1793 г. тя вече призовавала не само мюсюлманите — наемни бойци (еялетлиите), не традиционното турско опълчение (нефир-и ам), а цялото население на разбунените краища. Нему оставало да се надява Портата, чиито сили непрестанно отпадали в битките срещу нейния безлик, а всъщност многолик противник из Румелия.

Не без значение е да отбележим, че през 1793 г. дало отровни плодове и разложението, довело османските войски до разгромите им в току-що приключилата война. Безнадеждно било наистина за централната власт да възлага интересите си върху бойци, които не била успяла да поведе в бой чрез отчаяните си верски призиви. Същите бойци сега трябвало да воюват против вътрешен враг. Против собствените си сънародници или съселяни например, които се бунтували по причини, кръвно близки на самите войскари.

Тази гражданска по същество война не можела да бъде потушена от армията, която, като изключим платените (обикновено неплатени) цариградски и одрински части, била съставена от местно опълчение или аянски еялетлии. Тях движели същите интереси, те били угнетени от същите злини, които подбуждали към размирие събратята им, превърнати в кърджалии. И така от двете страни на барикадата стояли еднакъв род бойци — те не можели да не намерят общ език. Само по този начин ще си обясним пораженията на Хасан паша и Мехмед паша през 1793 г., които командващите се силели да представят в друга светлина.

Спомена се, че под Белово Зъхналъ Хасан паша бил фактически предаден от собствените си сеймени. Те сами по себе си станали размирен контингент, който продължил да действа от свое име и за своя сметка. Уж упътени към родните си места, арнаутите не бързали да пристигнат у дома си. Вождът им Хаджи Вели с двеста души тероризирал месеци наред Леринско. Там той имал за полуявен съюзник Мехмед Емин, който успял да заграби аянството над областта и също с дружина арнаути тръгнал да безчинства109. Портата, вече зашеметена от неудачите си из Тракия, възложила възстановяването на реда в Леринско и Костурско както на Плесли Мехмед паша, така и на Али Тепеделенли, чието поведение засега било поне двусмислено110.

В тия последни сведения прозира зародишът на една практика, която централната власт налучкала още сляпо през 1793 г., но която обещавала немалко: противопоставяне едни на други видни размирници, неутрализирането им по взаимен път. Вече се каза, че през 1793 г. наложил самовластието си над Сярско Исмаил ага, който задълго удържал този край, отстоявайки го с крупна наемна сила против нападения отвън.

Цитираният по-горе случай пък доказва, че за умиротворяване на Южна Македония и Северен Епир Портата разчитала на Али Тепеделенли — отсетне едър отцепник. Тази практика говори, че централната власт осъзнавала безсилието си, че се набелязвала нейната фактическа, ако ли все още не и формална капитулация пред първенците на размирието. Оставали ѝ надеждите да се закрепи върху неустойчивото равновесие, което създавали по места враждите между един и друг непокорник или направо отцепник. Оставало ѝ да се задоволи с едва прикритото самовластие на редица всъщност неподчинени ней местни узурпатори. Тяхното двуличие било максимумът, който тя постигала — за предпочитане пред откритото самовластие на множеството други пък размирни първенци.

 

ВИДИНСКО И БЕЛГРАДСКИЯТ ПАШАЛЪК ПРЕЗ 1793 г.

 

Капитулацията на Селим III пред анархията в Румелия била наложена не само от хода на събитията южно от Балкана. За такава капитулация допринесло решаващо положението в Северна България. То вече бе обрисувано, що се отнасяше до 1792 г.; и земите на север от Балкана се изплъзвали от контрола на Портата. При това крайно неизгодно се сложили за нея и по-нататък нещата в Северозападна България и Белградския пашалък.

Втората амнистия на Осман Пазвантоглу изразявала невъзможността той да бъде осъден и екзекутиран. Ситуация, която той уместно оползотворил. Извън всичко още ферманът за амнистията му споменава един факт, особено съществен за перспективите на Пазвантоглу: през пролетта на 1792 г. той бил привлякъл белградски еничари в своя лагер111.

Не тук е мястото да се спираме на събитията в крепостта Белград и пашалъка, изследвани подробно от старата и новата сръбска историография. Известно е, че метежите, а по-късно и бунтовете на еничарския гарнизон тук започнали веднага след Свищовския мир и особено се засилили през 1792 г. Ранке свързва тези прояви с несполучливата война и унизителния мир112, но реалната им причина трябва да търсим другаде: през 1791 г. били обявени първите реформи на Селим III, които увреждали еничарските интереси. Част от новите наредби лишавали еничарите от право на жителство и служба в погранични крепости — уместна мярка, тъй като точно из такива крепости оджаклиите се окопавали особено успешно, изплъзвали се от контрол и от санкции, като създавали непрестанни усложнения на властта. Впрочем вълненията им в Белград от 1791 и 1792 г. били реакция именно срещу заповедта всички еничари да напуснат Белград до пролетта на 1793 г. И тук (както навсякъде впрочем) оджаклиите не смятали да се изселят из градовете, където били живели поколения техни предци, където всеки еничар бил могъщ чрез натрупана недвижимост, чрез лихварство, откупничество и други изгодни операции. Където — най-вече — имал тесни връзки с местната власт и население, които му осигурявали влияние, богатство, безнаказаност. Не на последно място нека отбележим, че еничарството из провинциите било неразривно сродено с институцията на аянлъка; голяма част от непокорните аяни и градските им сподвижници били от еничарски произход. Така еничарската реакция срещу Селимовите реформи се превърнала в стълб на феодалната реакция изобщо, а, от друга справа — в стимул за анархията по места. Тази реакция умело използвал Осман Пазвантоглу, за да привлече към своята „платформа“ центробежната еничарска сила и показно да се обяви за бранител на поруганото еничарство в цялата империя.

Макар бегло споменати, през 1792 г. вече били известни връзките между видинския бунтовник и оджаклиите от близкия Белград: Според Новакович още през 1791 г. започнало изтегляне на белградските еничари към Видин — сигнал за това дало убийството на нишкия еничарски ага от новоназначения паша на Белград. Впрочем цели две години еничарите се противели чрез дребни и едри метежи срещу органите на Портата в Белградския пашалък, докато през юли 1793 г. постигнали значителен, но временен успех: заели крепостта. В крайна сметка обаче лоялните султанови органи овладели Белград, опирайки се върху населението, измъчено от еничарския произвол. Такава участ постигнала оджаклиите и из други източносръбски крепости: органите на централната власт, подпомагани активно от раята, прогонили еничарските гарнизони113.

Този немалък, реакционно настървен контингент, тези земевладелци и лихвари, които от поколения били забравили военна служба, сега се принудили — понеже събитията ги лишавали от имущество и привилегии, — отново да станат бойци. Озлобени до кръв (нали вече било въпрос не за отечество и вяра, а за личните им интереси), еничарите от сръбските гранични крепости се отлели към Видин, който — със своето местоположение и яки укрепления — бил особено пригоден за отцепническа борба против Портата. Тук било пълно с кърджалии от северните български краища, тук бил налице и човекът, способен да оглави една широка опозиционна коалиция срещу реформите. Тази опозиция е приета без уговорки за „реакционна“, но засега тук ще се въздържим да я квалифицираме. Нека само отбележим, че нейният състав бил социално съвсем разнороден, затуй по „низам-и джедид“ се стреляло не от една посока — това най-убедително ще проличи от развитието на анархията.

Еничарските вилнежи в Белградския пашалък и Видинско се очертали като нов компонент на анархията още през първите дни на 1793 г. Документацията сочи Кара Хасан и хаджи Ибрахим (вероятно по-късният Манаф Ибрахим) като вождове на разбунтуваните белградски оджаклии. Наскоро — на 15 март — бил издаден ферман за залавянето и екзекутирането на задочно осъдения Кара Хасан114. Това, разбира се, си останало пожелание — главатарят продължил своите действия при отличен успех.

За неговия успех Осман Пазвантоглу не само допринесъл; той станал душата на еничарския бунт в съседния пашалък. Извеждайки из видинските села множество бойци, Пазвантоглу наредил да бъдат извозени към Зайчарско 7 коли огнестрелно оръжие, което „добром или насила“ раздал на тамошната рая, за да подпомага бунтовниците. След туй проводил племенника на убития Дели Ахмед паша (жертва при потушаване на еничарския бунт в Белград) — Адам от Карановци паланка — да събира войска из Новопозарско (?). Тия бойци, прибавени към набраните от Карановци и към белградските побунени еничари, водени от Кара Хасан — общо 450 души,—нападнали успешно Кьопрю паланка. Други от тях заедно с дружините на някои кърджалийски главатари (общо 350 души) разсипали и Пожаревац.

Белградският паша извършил възможното: настанил на Пожаревацкия остров 400 свои сеймени, а из казата пръснал още 150. Отпратил към Кьопрю паланка делилбашията си с 350 сеймени, а отбраната на Карановци възложил на местния първенец Мехмед ага. Предвиждайки уж всичко, пашата не бил наясно обаче какъв брой бойци държи тайно из граничните райони между Белградския пашалък и Видинско самият Пазвантоглу. Още повече, че към тях можела всякога да се присъедини въоръжената от непокорника рая. Шехвар паша, който трябвало да потуши съвместния бунт на еничари, рая и кърджалии из този край, отвоювал едва Кьопрю паланка, като водил боеве с размирниците при няколко брода на Морава. Значителният вече размирен състав се стремял „да се съедини по вода и суша“ с непокорните жители на Видинско115.

И така анархията из Белградския пашалък при цялата си привидна хаотичност всъщност имала свой център и характер. Още през 1793 г. в нея откриваме една от чертите иа отцепничеството на Пазвантоглу: оползотворяване и на еничарската опозиция, и на недоволството на раята.

Портата си давала сметка, че дължи на Осман Пазвантоглу еничарската дързост из ония отдалечени краища — възможно е властта все още да хранела тайни агенти във Видни. Понеже било явно, че упоритият бунтовник не ще миряса, тя изказала убеждение, че той трябва да бъде убит (именно убеждение, че той трябва да бъде убит (именно убеждение, а не заповед). Но това следвало да се извърши внезапно и скрито, за да не го предотвратял Пазвантоглу. Такова мнение било отправено до новия ага на видинските еничари Мухиеддин, изпратен тук от столицата116.

Въпросннят документ датира от 26 май. Като вземем под внимание, че Пазвантоглу бил амнистиран едва през декември 1792 г., то почти не остава промеждутък, през който бунтовникът ще да бил се държал мирно. Обстоятелството пък, че Портата сега настоявала не за съд и екзекуция (както бе случаят с Омер Пазвантоглу), а за внезапно и тайно убийство, е красноречиво: органите на централизма във Видинската крепост вече нямали надмощие там.

Странно е, че един ферман за коварно убийство бил регистриран в кадийската книга на крепостта — така и Пазвантоглу, и многобройните му сподвижници веднага ще да научили за него. Впрочем по-нататъшната прословута подозрителност на видинския отцепник, недоверието му към всеки изпратен от Цариград емисар били напълно оправдани: в тежката борба на Портата против Видин многократно било използвано и коварство.

Щом станала известна, султановата заповед дала повод за нов бунт на Пазвантоглу и привържениците му. Портата командировала пък нов емисар — сертурнаджията Ибрахим, който чрез местния кадия трябвало да залови, осъди и екзекутира бунтовния водач. Но Пазвантоглу се позовал пред градските първенци на наскоро получената амнистия и изтъкнал противоречието ѝ с похвата на емисаря. След това, необезпокояван, продължил да размирничи из Видинско, та предизвикал повторен ферман за екзекутирането му. На този ферман емисарят отговорил, че Пазвантоглу се намирал в нелегалност. Трети ферман — от 11 юли (а не от 1 юни според Ихчиев) заповядал видинският гарнизон да претърсел областта, заловял и накажел бунтовника117.

Положението във Видин и Видинско през пролетта на 1793 г. било комично, макар и не за Портата. Ръцете ѝ не достигали граничната крепост, където един дребен еничарски офицер нескрито се домогвал да установи самовластие. При всички фермани и емисари султанът не добил дори ареста на бунтовника. Отцепването на Видин било реална заплаха. Доказва го между другото следващата подробност: докато заповеди и донесения по екзекуцията му пътували между Видин и Цариград, Пазвантоглу продавал имоти118. Та дори наистина да се намирал в нелегалност, бунтовникът едва ли бил угрижен относно бъдещето си. А доказателство пък за растящата наглост на граничните оджаклии е молбата им до Портата от 3 август: те молели да не бъде съден и наказван „по клевета“ Осман Пазвантоглу Вълнения между еничарите бил предизвикал не той, ами Булгарзаде Хаджи бей и Хасан ага119.

В отговор на тази молба Портата изпратила нов пълномощник по делото Пазвантоглу — във Видин пристигнал от Цариград Колчак Мустафа ага. Мисията му ще да била диктувана от желанието на властта за компромис: да отстъпи от собствените си безплодни разпоредби и да обвърже Пазвантоглу поне с обещание за лоялност.

Емисарят удостоверил, че Осман Пазвантоглу бил мирен. Въз основа на това властта го опростила и посъветвала да се държи все тъй. Никакви заплахи, никакви санкции120. Пазвантоглу получил без усилие своята трета поред амнистия. Тя май била по-необходима за властта, отколкото за намиращия се извън обсега ѝ бунтовник.

А централната власт имала всички основания да не проявява милосърдие, стига освен основания да би имала и сили: в Северозападна България и Източна Сърбия събитията се развивали катастрофално за нея. През 1793 г. Видин се превърнал в плацдарм на разбунтуваното еничарство от подунавските крепости. Характерно е: техните вилнежи щадели самия Видински край, докато ударите им били насочени срещу съседните области.

Типични в това направление са действията на Кара Хасан — вожд на прогонените белградски еничари. Той ги отвел във Видин, откъдето ги изкарвал за нападения над Пожаревацко и Берковско. Потребно било Портата да прехвърли там делили с делилбашия (въпреки заявлението ѝ от 1790 г., че не съществувал такъв военен корпус, че туй са самозвани войници, които всъщност били разбойници). В съвещание между кнезовете от 7 нахии на Пожаревацко плюс местните пандури и изпратените делили всички те се споразумели за съвместни действия против еничарите на Кара Хасан. Представителите на населението обявили, че поддържат новия белградски паша и са верни на престола. На раята били раздадени две хиляди пушки, за да завардела проходите към Видинско и да не пропускала Карахасановите дружини насам-натам. Но между това еничарите нападали села в Кладовско, убивали попове в черквите и грабели навред. Опълчение от тамошната рая дало сражение, с което ги прогонило назад към Видинско. Едва 5—6 души от тях, пленени, обещали, че ще се смирят и уседнат, та били пуснати. Такава картина рисуват два доклада до Портата от 16 октомври 1793 г.121 По съвсем същото време Берковско било подложено на насилия от страна на своя войвода Арнаут Хасан и молело властта да му изпрати другиго122. Това — мимоходом, за да бъде доочертано положението в Северозападна България през 1793 г.

Описаните събития съдържат някои нови моменти, а именно: резултатното взаимодействие между централната власт и производителното население по места. То обаче било аналогично на взаимодействие между раята и Пазвантоглу. Вече видяхме — при разбора на събитията от 1785 г. нататък, — че Портата се обръщала с призиви към раята да се организира, съпротивява, отбива, дори да напада размирниците. Вече споменахме, че тя сега целела не набор от бойци мюсюлмани, а от цялото население на застрашени области. По-нататъшният ход на анархията обаче доказал, че такива призиви били недостатъчни — на раята липсвало въоръжение, каквото имали кърджалиите или разбунените еничари, дезертьорите. Тази констатация довела до резултата, че самата власт взела да въоръжава раята, включително и християните, с огнестрелно оръжие. Новост, която стояла в разрез със столетните османски разпоредби — според тях на християнина било запретено оръжие, периодично били провеждани масови обиски, за да лишат подвластните от незаконно придобитите пушки, пищови и дори саби123

Изводът, който трябва да направим тук, е категоричен: през 1793 г. Портата била дотам ужасена от анархията, че не само разрешила, ами връчила оръжие на поробеното население, като го приканила към въоръжена борба. Мярка, която дала бързи плодове: всесилните в течение на столетия еничари били отбити от раята на Пожаревацко, били изтласкани във Видинско, където не смеели да безчинстват, държейки на съюза си с Пазвантоглу, поел вече ролята на техен покровител. Но като по-далечен и неминуем резултат от щедростта на Портата последвало нещо друго: нараснала бойната активност на поробените. Този резултат от своя страна обусловил един по-нататъшен: участие на въоръженото мирно население и в действията против централната власт. Него ще забележим до и при Сръбското въстание от 1804 г.

Друг аргумент за това, че през 1793 г. |тя отстъпвала пред размирието, с третата амнистия на Пазвантоглу, която повлякла подире си помилването и на еничарските вождове от Белград: Гушанче, Мустафа124, Хасан и Сабък Мустафа125. Осъдени да излежат затвор в Никополската крепост, те били внезапно и без пояснения амнистирани126. Когато Портата дарявала подобни милости, явно било: присъдата ще е задочна, а осъдените — незаловени и незаловими. Следователно през 1793 г. Пазвантоглу вече не само се наложил като перспективен отцепник; по туй време били налице, разполагали с бойна сила и оставали недосегаеми въпреки противодържавните дела някои от неговите бъдещи „генерали“ — както без сянка на хумор ще ги нарекат съвременниците им.

За централната власт през 1793 г. било недвусмислено, че събитията в северозападните ѝ краища заплашват с реално отцепничество. Резолюциите на Селим III от есента и зимата на нея година изразяват нескрита паника. Султанът наредил да бъде поставен за комендант на Белград всеизвестно негодният Мустафа паша, докато последната крепост в западна посока, където можело да бъдат концентрирани правителствени части, оставала Нишката127.

Твърде обобщаващо за 1793 г. звучи следващият пасаж в султановата резолюция от 31 декември: „...Шкодренското въстание (отцепничеството на Махмуд Бушатли, б. а.), работата с прогонените белградски еничари, разбойниците-даалии — ето тези три неща всъщност се превърнаха в едно и също (к. а.). А за да се стигне дотам, бяхме виновни всички ние. Още овреме толкова пъти съм писал по въпроса за Кара Махмуд (Бушатли, б. а.), както и по въпроса за разбойниците-даалии, но никой не поиска да ме чуе. Така се стигна дотам, че са опустошени толкоз провинции... Бог да ни е на помощ!...“128

 

РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА АНАРХИЯТА.

ВСЕОБЩАТА АМНИСТИЯ ОТ 1793 г.

 

И така през 1792—1793 г. анархията в Румелия добила завършения си облик. По същото време в нея се набелязали регионални специфики, които я характеризирали до самия ѝ край.

В Североизточна България с Добруджа се наложило взаимодействието между местните аяни и значителни кърджалийски дружини — съюз, типичен за размирието тук, докато се установило самовластието на Тръстениклиоглу. В Северозападна България положението било различно: очертал се като ос на анархията Видин, около който гравитирали социално разнородни размирни сили — от еничарски до кърджалийски или чисто селски. Очертавал се и неписан статут на сюзеренитет и васалитет който не бил в системата на аянлъка — едрите главатари припознавали Пазвантоглу за свой върховен вожд, отдавайки му част от плячката си и поставяйки се под негово фактическо командване.

За разлика от Северна България, където събитията били едри по мащаб, където и силите на анархията се концентрирали в крупни бойни съединения, южно от Балкана нещата се сложили другояче: тук обикновено действали независими или временно зависими от аяните кърджалийски главатари, които влизали в нетрайни съюзи помежду си и чиито действия били по-скоро несъгласувани. Тези дружини извършвали многодневни набези над съседни и по-отдалечени райони, а подир безчинствата си, натоварени с плячка, се завръщали по местата, от които произхождали. Туй не означава, че до следващия си рейд такива дружини усядали и мирясвали — из Тракия вече съществувал многохиляден човешки резерв, който се професионализирал в размирието, за когото то представлявало своеобразен поминък. Имало изключения, разбира се, при които част от населението на даден край се надигало, буйствало известно време, а после се прибирало и умирявало, за да усвои или отстои придобитото.

С една дума, годината 1792—1793 не е начало, ами предел в развитието на анархията: неин първи връх. Свидетелстват за това не само ония източници, които разкриват почти повсеместни бурни събития из цяла Румелия — още по-настойчиво в същия смисъл говорят сведенията, посветени на мерките против анархията: Портата отправяла редица походи срещу някои кърджалийски съединения, тя сменяла често командващите срещу анархията, неразчитайки на аяните и издържаните от тях дружини (понеже именно те особено леко се преливали в кърджалийство), тя все по-високо призовавала за борба мирното население, като понякога дори го въоръжавала.

Важен аргумент за туй, че през 1793 г. Портата не само осъзнала, но и признала своята невъзможност да овладее Румелия, е всеобщата амнистия, обявена вероятно в края на тази година.

За всеобщата амнистия гадаем странично: по един ферман от 1796 г., с който тя била официално отменена. Този ферман споменава как преди време едрите размирници били приели клетва, че ще се смирят, ако властта не ги преследва за миналите им деяния. Така те получили пълно помилване, като в замяна се задължили да уседнат и се отдадат на мирен труд. Въпреки това (макар че официалните документи обикновено преувеличават въздействието на правителствените мерки) малцина от преговарялите с властта главатари и аяни наистина се умирили, докато множеството от тях продължило да действа, както си знаело. То непрекъснато растяло, проявите му ставали все по-нетърпими, докато през февруари 1796 г. Румелия била така понесена от анархията, че се наложило да бъде назначен главнокомандващ с неограничени пълномощия за борба против нея — Мехмед Хакъ паша129.

Впрочем трябва да заключим, че първата кулминация на драмата, чийто пролог отнасяме към 1785 г., се извисила през 1792—1793 г. Подир безуспешните си битки с размирието, изчерпвайки всички военни средства, Портата обявила за безнаказани стотици едри и хиляди дребни престъпници срещу обществения ред. Едва ли някой от тях бил я молил за такава амнистия — преуспяващата анархия не чувствала нужда от мир или примирие. Последното по-скоро било необходимо на централната власт. Амнистията, дадена от нея, била по същество безусловна капитулация пред размирието — достоверен белег за невъзможността да бъде променен развоят на нещата.

Следствията от тази пакостна за Портата мярка били така логични, че могат и да не бъдат формулирани. По-важното е, че по същата логика направили своите изводии всички вождове, всички редници на размирието в Румелия.

 
 
 
1Арш, Л. Г. Албания и Эпир в конце XVIII — начале XX в. M., 1963,с. 81 и сл.; срв. сигн. ОАК 207/12.
2Сигн. СК 7/6.
3Пак там.
4Пак там.
5Мутафчиева, В. „Йаклама дефтерлери“ как источник для изучения тимарской системы XVI—XVII в. — В: Восточные памятники. Т. 2. М., 1968.
6Софроний Врачански. Автобиография и други съчинения. С., с. 31.
7Софийски сиджил № 162 от Ориенталския отдел на НБКМ, с. 17.
8Пак там, с. 34.
9Сеvad bey, A. Etat militaire ottoman depuis la fondation de l’Empire jusqu’à nos jours. T. 1. Les janissaires. Constantinople, 1882, 317—318.
10Mériage. Notes sur Paswantoglu.
11Новаковић, Ст. Турско царство пред србски устанак. Београд, 1906, с. 330 и сл.
12Schlechta-Wsserd, О. v. Die Revolution in Constantinopol in den Jahren 1807 und 1808. Wien, 1882, c. 43.
13Galetti, J. Geschichte des Turkischen Reiches. Gotha, 1801, p. 408.
14Lavallée, Th. Histoire de l’Empire Ottoman depuis les temps anciens jusqu’à nos jouis. Paris, 1883, p. 432.
15Lamouche, L. Histoire de la Turquie depuis les origines jusqu’à nos jours. Paris, 1934, p. 427.
16ТДДОП, 9—10.
17Пак там, 11—12.
18Видински сиджил № 39 от Ориенталския отдел на НБКМ, с. 86.
19Върху многобройни ръкописи, съхранявани също в Ориенталския отдел при НБКМ, стои печат с името „Рукие хатун, майка на Пасбанзаде Сеид Осман паша“. Нямаме правдоподобно обяснение за разликата в имената на Османовите майки.
20Видински сиджил № 39, с. 86.
21Пак там, с. 80.
22ТДДОП, 9—10.
23Видински сиджил, № 59, с. 80.
24Пак там, с. 37.
25Димитров, Стр. Въстанието от 1830 г. в България. С., 1972, с. 12 и сл.; Мутафчиева, В. Видин и Видинско през XV—XVI в. — Документи от Истанбулските и Анкарските архиви. Съставила и превела Д. Лукач. С., 1975, с. 15 и сл.
26Арш, Л. Г. Цит. съч., 19—81.
27Lavallée, Th. Цит. съч., с. 432.
28Видински сиджил, № 39, 13—14.
29Пак там, с. 21.
30Пак там, с. 42.
31Пак там, 76—78.
32Пак там, с. 73.
33Пак там, с. 7.
34Пак там, с. 47.
35Пак там, с. 62.
36Пак там, с. 97.
37Сигн. ВД 119/3.
38Димитров, Стр. Североизточна България и Добруджа. С., 1975. Документи № 409, 410, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 423, 426, 432, 438, 440, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 452, 453, 455, 458, 459, 460, 463, 466, 470, 471, 473, 474 и т. н.
39Пак там, док. № 413.
40Пак там, док. № 421.
41Пак там, док. № 425.
42Пак там, док. № 443.
43Пак там, док. № 450.
44Пак там, док. № 310.
45Пак там, док. № 462.
46Пак там, док. № 465.
47Пак там, док. № 467.
48Пак там, док. № 475.
49Пак там, док. № 476.
50Пак там, док. № 478.
51Пак там, док. № 433, 444.
52Пак там, док. № 444.
53Пак там, док. № 499.
54Пак там, док. № 500, 501, 502, 503.
55Пак там, док. № 504.
56Пак там, док. № 505.
57Пак там, док. № 511.
58Пак там, док. № 512, 513, 529, 540.
59Пак там, док. № 549.
60Пак там, док. № 553.
61Пак там, док. № 565.
62Пак там, док. № 431.
63Пак там, док. № 601.
64Сигн. ВД 119/3.
65Източниците от 1790—1792 г. говорят почти без изключение не за Сатъоглу, а за Йълъкоглу като постоянен съюзник на Мечек. Може би цитираният документ обърква двамата главатари.
66Сигн. ОАК 77/7.
67Сигн. ОАК 237/20.
68Сигн. ОАК 77/18.
69Сигн. ОАК 237/20.
70Сигн. ОАК 56/7.
71Софийски сиджил № 162 от Ориенталския отдел на НБКМ е посветен именно на тия години.
72Пак там, с. 35.
73Сигн. ф. 93, ед. 43.
74Сигн. ф. 93, ед. 164.
75Сигн. ОД, 13Л.
76Иречек, К. История болгар. Одесса, 1878, с. 628.
77Табаков, Ст. История на Сливен. Т. 2. С., 1924, с. 45.
78Дечев, В. Миналото на Чепеларе. Ч. 2. С., 1928, с. 120 и сл.
79ТИСР, 167—168.
80Димитров, Стр., Кр. Манчев. История на балканските народи. T. 1. С., 1971, 171—172.
81Тârîh-i Cevdet. T. V, 99—100.
82Пак там, с. 100.
83Сигн. OAK 37/20.
84Сигн. OAK 52/44.
85ТДДОП, 19—20.
86Пак там, 17—19.
87Пак там, 15—16.
88Атанасов, Щ. Селските въстания в България към края на XVIII и началото на XIX век и създаването на Българската земска войска. С., 1958, с. 47.
89От същата година датират следните покупки на недвижимост от страна на Пазвантоглу: чифликът Евлия за 5000 гроша, голяма бахча за 900 гроша, чифликът Молла Юсуф в с. Гърци (ТДДОП, 25—28).
90Арш, Л. Г. Цит. съч., 81—122.
91ТИСР, 180—181.
92Дечев, В. Цит. съч., с. 121; Атанасов, Щ. Цит. съч., с. 41.
93Софийски сиджил № 23 от Ориенталския отдел на НБКМ, с. 166; срв. ТДДК, 20—21.
94Софийски сиджил № 23, с. 21 а; срв. ТДДК, 18—20.
95Атанасов, Щ. Цит. съч., 39—40.
96Меджидиев, А. Дупница. С., 1932, с. 82.
97Катарџиев, Ив. Серска област (1780—1879). — Економски, политически и културен преглед. Скопје, 1961, с. 29.
98Това вече било факт през март 1793 г. (Софийски сиджил № 23, с. 30 а).
99Пак там.
100Пак там, с. 356; срв. ТДДК, 24—25.
101Пак там, с. 386; срв. ТДДК, 25—26.
102Пак там, с. 386/2; срв. ТДДК, с. 26.
103Пак там, с. 436; срв. ТДДК, 27—29.
104Сигн. ПД 16/3.
105Сигн. ПД 16/9.
106Иречек, К. Цит. сьч., с. 628.
107Сигн. ОАК 85/17.
108Сигн. ОАК 29/2.
109Сигн. МК 25/3.
110Сигн. МК 22/17.
111ТДДОП, с. 17.
112Ranke, L. v. Die Serbishe Revolution. Hamburg, 1829, p. 48.
113Новаковић, Ст. Цит. съч., 331—332.
114Видински сиджил № 6 от Ориенталския отдел на НБКМ, 8—9.
115Сигн. ОАК 9/16.
116ТДДОП, 20—21.
117Пак там, 21—22.
118Пак там, 24.
119Пак там, 24—25.
120Пак там, 28—29.
121Сигн. OAK 118/11; ВД 96/31.
122Сигн. СФ 19/13.
123Срв. Сигн. OAK 13/58.
124Село Гушанци, днес Замфирово, Монтанско. Оттам произхождал Гушанцалията (всъщност: Гушанцалъ Халил), един от „генералите“ на Пазвантоглу. Тук това име вероятно е сбъркано.
125Това са вероятно първите известия за друг такъв „генерал“ — Бекирлили, Диарбекирли или Филибели Кара Мустафа, наречен тук „Сабък“.
126Сигн. СФ 19/13.
127ТИСР, 190—194.
128Пак там, 191.
129ТДДК, 3—13.

 

Глава 3

 

ВСЕОБЩАТА АМНИСТИЯ (1794—1796)

 

Този относително кратък период обособяваме затуй, че през него ще да била формално в сила обявената към края на 1793 г. всеобща амнистия. Тя явно не внесла промяна в течението на събитията, които протичали без оглед на официалните правителствени мерки, а зависели от обективно исторически условия. През близо тригодишния период на амнистията тия условия не се променили. Нещо повече: откритата капитулация на султана придала самоувереност на размирниците. Така „мирът“ в Румелия не бил дори примирие. Ако разтълкуваме фермана за формалното му прекратяване, ще разберем, че и през въпросните години анархията из Румелия била в пълен ход.

Много възможно е Портата да била замислила един привиден „граждански мир“ по тактически съображения. Бунтът на Пазвантоглу, който набъбвал бързо и застрашително след 1793 г., бил най-тежката за султана грижа в Румелия. За да съсредоточи и без това недостатъчните си войски против Видин, Портата ще да се решила на позорно съглашателство със своите по-малко опасни врагове.

Подир третата амнистия на Пазвантоглу от 1793 г. станало недвусмислено неговото намерение да се обяви за независим господар над части от Северозападна България и Източна Сърбия. Плановете му можели да прераснат в стремеж към власт над Румелия, но можели да се ограничат и в самовластие над очертаната област. Тия отцепнически намерения имали реална почва: Видинско било област, особено пригодна за откъсване от империята. Осман Пазвантоглу, вече отдълго, настъпателно и успешно изработвал тук своето икономическо могъщество и политическо влияние. Дълбоко вкоренено във Видинска земя, след 1793 г. то вече започнало да цъфти.

Според Мериаж през 1794 г. Осман Пазвантоглу с 1000 души дружина се вмъкнал чрез хитрост във Видин, заел крепостта и конака на Али паша (коменданта). По договореност с пашата Осман получил чина назър на крепостта. От този момент той се превърнал във фактически всевластен господар на Видин, набързо ликвидирал ония местни първенци — врагове на семейството му, а издигнал на високи служби своите привърженици. Видин се превърнал в средище на всички размирници от Румелия. Главатарите Гяур Хасан (Кара Хасан?), Манаф Ибрахим и Юсуф ага станали началници на формираните от кърджалии дружини, които грабели Сърбия и Влашко1.

Относително подробните сведения на Мериаж за тия събития заслужават внимание. Очевидно е, че годината 1794 отбелязала прелом из пътя на Пазвантоглу към самовластието; само така бихме си обяснили нарочния поход срещу Видин от 1795—1796 г. Твърде вероятно е този прелом да се изразил в узурпирането на някоя висша длъжност във военната и административната йерархия на място. Някоя, казваме, понеже известията не са единодушни по така узурпираната от Пазвантоглу през 1794 г. длъжност. Докато Мериаж твърди, че тя била назърска, руският консул в Яш, Северни, нарича узурпатора „видински аян“2, а други автори — „глава на еничарите“ в крепостта3. Въпреки изтъкнатите противоречия явно е, че през 1794 г. Пазвантоглу се самоназовал с някакъв чин, завзел и формално местната власт.

Според Мериаж самозванецът веднага проводил 80 кесии (грошове или пари?) на Мустафа паша, румелийски бейлербей, за да получи в замяна официално потвърждение на своята реална власт. Такова потвърждение Портата му отказала, бидейки наясно по заплахата от отцепване на Видинско. С това практически били скъсани отношенията между наскоро помилвания  размирник и централната власт4.

За съжаление твърде откъслечни данни позволяват да гадаем за събитията в Северозападна България през 1794 г. и за съдържанието на ранното самовластие на Пазвантоглу. Характерно е, че и през нея година Осман продължил да посвещава усилия за по-нататъшното си обогатяване: той изкупувал градска недвижимост или чифлици, обикновено граничещи с наследствената му земя5. По този начин той оформял своя „частнособствена територия“, която към края на живота му представлявала около 1/3 от земите, които управлявал, а именно: ивица покрай Дунава, дълга 50 мили и широка 20 или 256.

Може би годината 1794 наистина отбелязала началото в отцепването на Видинско. На това ни навежда фактът, че, тогава възникнал интересът на чужди наблюдатели към събитията във Видин и личността на Пазвантоглу7. От същото време, датират данните в Софрониевото житие за схватки между войските на отцепника и на Генч ага — плевенски сердарин8. Тези данни идат да подкрепят османските известия, които през 1794 г. за първи път говорят за дружини или войски на Пазвантоглу. И ето че въпросните дружини вече действали на значително отдалечение от Видин.

През август софийският мютесариф назначил трима паши — Тахир, Рустем и Малик (които току-що били се прибрали в София от акция против размирниците в Призренско и Босна), за да осигурят те реда в Пиротско, където върлували дружините на Пазвантоглу9. През предходната година тия размирници все още били означавани като местни еничари или просто разбойници; в 1794 г. те вече са указани като бойци на отцепника.

Размерът на бойните сили, които Пазвантоглу събирал във Видин, издържал и направлявал срещу властта на Портата отвъд Балкана и в Белградския пашалък, още през 1794 г. станал заплашителен. Така например двамина от - прогонените из Белград еничари (Паприка Мехмед и Ихрамлъ Мурад) начело на значителни части „излезли из Видин със злото намерение да нападнат Белград“ през лятото на същата година. Белградският комендант предприел отчаяни мерки срещу задаващата се напаст: мобилизирал санджакбейовете на Крушевац и Изворник с всичките еялетлии, а също и „мюсюлмани и рая“ от Смедеревско, Пожаревацко, Ягодинско и пр. Цялата тази войска се отправила към Белград да го брани. Дори от Пловдив и Пазарджик пристигнали 450 сеймени. Но комендантът на Белградската крепост не разчитал на лоялността на сборните местни войски, та се обърнал към видинския мухафъз Салих паша (пак — нов мухафъз!) и до Пазвантоглу, „началник на видинските еничари“, с молба да отзоват назад упътените към Белград размирни съединения. Само така била снета заплахата от нападението им10.

Ще рече, през 1794 г. властта била заставена да се съобрази, че Пазвантоглу ще ръководи крупните действия на размирниците в Подунавието, че с него тя трябва да преговаря, ако държи на мира там. Броят на лоялните войски пък, който въпреки всичко се оказал недостатъчен срещу опасността откъм Видин, свидетелства колко сериозни били военните сили на узурпатора още през 1794 г.

В пряка зависимост от надигането на Пазвантоглу непокорниците из Северна България усещали как се разхлабват последните нишки на зависимостта им от централната власт тук. Немалка роля в това отношение изиграл споменатият от Софрония сердар на Плевен Генч Мехмед ага, който неведнъж се сблъсквал с видинските войски, най-вече из Врачанско, но подчинението му към Портата било привидно. Генч Мехмед всъщност се опитвал да утвърди собствено самовластие над Плевен и Плевенско. Впрочем през август 1794 г. плевенци протестирали пред властта, загдето сердарят им бил затворен по клевета на севлиевския войвода в Свищовската крепост. Обвинението срещу му се състояло в това, че Генч ага бил помощник на кърджалиите11.

С една дума, в Северна България възникнали явления, следствие от бунта на Пазвантоглу: редица също самозванци започнали да успяват в центробежните си усилия, толерирани от централната власт. Нейният страх пред влиянието и активността на Пазвантоглу я принуждавал да търпи своеволията на някои едри размирници отвъд Балкана, принуждавал я дори да им възлага официални длъжности. Портата практически се уповавала на враждата между тях и видинския отцепник — друго не ѝ оставало. Генч ага бил само един от ранните такива случаи; с течение на времето те се умножили.

 

МЕРКИ НА ПОРТАТА СРЕЩУ КЪРДЖАЛИЙСТВОТО ПРЕЗ 1794 г.

 

От 1794 г. датират и отделни данни по твърде съществен въпрос: централната власт си давала сметка, че анархията в Румелия се дължи на местен човешки състав, на местни условия и местни водачи. Набелязвал се — вече двустранно формулиран — антагонизъм между център и провинция.

Изтъкнахме, че част от историографията приема кърджалийството като проява на външни по отношение на изследвания ареал елементи. Описаните и дотук събития доказаха конкретно, че кърджалийството възникнало по места, че негов основен резерв били раздвижените мирни довчера производители или наемниците на местни аяни — също набирани от съответния район.

Тази констатация намира подкрепа у някои източници от разгледаната година. В Берковица и Берковско например през есента започнал конфликт между двамина размирници — кятиба на берковския кадилък и бюлюкбашията на казата. Половината местни първенци свидетелствали пред властта, че бил в правото си единият размирник, а другата половина гласувала доверие на съперника му. Борбата между двамината излязла скъпо на казата, понеже се изразила в чести вилнежи. Самият кадия на Берковица (едничък той останал верен на Портата тук) съобщил, че е невъзможно да бъде умирен или екзекутиран бюлюкбашията, та по-добре било да го придадат с дружината му към войските на румелийския паша. В друго свое донесение до Портата същият кадия изказал мнението, че берковският забит (вероятно натоварен да ликвидира конфликта между двамата съперници) се оказал негоден за тази задача, „защото бил човек „местен“ (к. а.) и поради това винаги щял да бъде склонен към бунтовничество. За длъжността му властта трябвало да изпрати един чауш от столичните еничари12.

Следователно за централната власт и все още оцелелите ѝ органи в провинцията вече било ясно, че местните първенци неизменно „са склонни към бунтовничество“. Защо ли? — Защото именно те можели да наберат бойна сила, използвайки влиянието си всред населението. Само изпратеният от центъра пълномощник нямал такива възможности — той бил чужд, „външен“. Ако Портата не извличала полза от такива пълномощници, причината била пак същата: столичните емисари не смогвали да съберат бойци за борба против местните размирни водачи. Обективните събития впрочем принуждавали властта да избира между две злини: или да опре върху някои самозванци в Румелия, притежаващи значителна мощ, или да разчита на жалките, безславно завършващи акции на собствените си изпратени от центъра пълномощници.

Особено обобщаващо звучи докладът на един такъв емисар, който трябвало да умири Самоковско през същата година. Той донесъл, че това било невъзможно, понеже местните войски (йерлю аскери) не желаели да воюват против кърджалиите, а централно наемните части (капу халкъ) изпитвали страх пред тях13.

Въз основа на Джевдет Шлехта-Всерд приема, че през 1794 г. под началството на чирменския санджакбей (Кюрд Ало паша) била поставена войска за борба с кърджалиите из планинските райони „между Македония и България“. Пашата водел изключително местни войски (еялетли аскери). Това било причина акцията да бъде без перспектива, та Ало паша предпочел да преговаря с кърджалийските главатари и постигнал съгласие с тях да ги засели заедно с дружините им в Анадола. По този повод Ало бил повишен в длъжност валия (бейлербей) на Анадола и Портата отпуснала суми за преселването, което трябвало да я отърве от маса размирници. Но кърджалиите — за разлика от някои техни главатари — нямали намерение да напускат Румелия. Така проектът да бъде изкоренено кърджалийството от местна почва пропаднал, а размирниците продължили да буйстват14.

Официалната османска историография обаче не ни осведомява за конкретното приложение и за провала на една, абсурдна още в замисъла си мярка. Повече конкретност се съдържа в един доклад на длъжностно лице, участвало в изселването. Този очевидно пълномощник трябвало да отдели арнаутите, които се намирали в кърджалийските дружини, и да ги върне в Албания, а останалите (т. е. румелийските кърджалии) следвало да изпрати по „предписаните места“ (явно — из Анадола). Той взел със себе си хасковските кърджалии, размесил ги между собствената си войска и ги превел до Одрин. Същото постигнал с кърджалиите на Мехмед Синап и Манаф, пръснати из селата на Одринско и Димотишко. На части от по двеста или триста души — като общата им сума възлязла на 800, конвоирани от личните войски на пълномощника, тия кърджалии някак били прехвърлени през Марица. Същевременно обаче Зъхналъ Хасан паша и арнаутите му „се изплашили да отидат в Галиполи“, ами спрели в Родосто. Абди паша, който по план трябвало да се установи в Чирмен и да блокира Хасково, също се отклонил от този план. „И понеже посоката към планините останала открита и без войска, споменатите даалии се върнали от Фере към планините.“ Когато пълномощникът пристигнал в Кешан, оказало се, че охраняваните там, предназначени за изселване кърджалии „също са се разбягали“15.

Твърде възможно е недатираният и с нечетлив почерк доклад да изхождал от самия Ало паша или поне от някого от командващите. Въпреки стремежа да бъде стоварена отговорността за провала на акцията върху другиго (въпреки стремежа да бъде дезинформирана властта) той донякъде разкрива истината по това нелепо начинание. Оставяме настрана неинтересуващия ни рефрен за „арнаутите“, които Портата упорито изолирала от румелийските кърджалии в отделна враждебна категория — това деление едва ли било изкуствено. Както и останалите категории размирници, арнаутите също се намирали от две страни на барикадата. Както при други разгледани случаи, за очакване било, че и сега албанските наемници ще предадат своя началник — това бил отказът им да съдействат за насилственото преселване на кърджалии в Анадола.

Очевидно, размесени всред превъзхождащи ги по число войници, изловените из Хасковско, Одринско и Димотишко кърджалии (бройката им, указана в източника, едва ли е реалната) някак си били „придвижени“ до Кешан или до Фере — съвсем недалеко от местата, където били хванати. Не е вероятно тяхното „бягство“ назад към Родопите да било последица от недоглеждане или саботаж на Абди паша и Мустафа паша. По-правдоподобно е да допуснем, че изпечените размирници на Синап и Манаф ръкопашно си пробили път към родните места — такъв бил изобщо техният начин. Във всеки случай едва ли в резултат на „съгласие“ между кърджалиите и Портата (както изтъква Джевдет) те щели да се прехвърлят в Анадола. Много по-логично е съглашението да било дело на единични техни, съблазнени от властта главатари. Фактът, че редниците кърджалии трябвало да бъдат така могъщо охранявани в придвижването си към морето, доказва: туй придвижване не било доброволно за тях. И ето че при първа възможност (след два-три дни всъщност) те скъсали обръча на охраната си и си възвърнали свободата.

За изследването описаните събития са от важност в един свой категоричен аспект: през 1794 г. централната власт напълно отчитала, че кърджалийството е неизтребимо именно понеже било вплетено в самата тъкан на Румелия, именно понеже било рожба на румелийски условия. Невъзможно е обаче самите кърджалии да не съзнавали, че тяхната сила се дължи на връзките им тук, а веднъж изтръгнати от Румелия, те биха се превърнали в безпомощно стадо — плячка за едрите земевладелци в Анадола или за тамошните самовластници, жадни за все по-голяма наемна дружина. Затуй и малобройните редници на размирието, които властта смогнала да повлече към морето, светкавично се изскубнали из ръцете ѝ.

По всяка вероятност отчаяните средства, с които централизмът се надявал да се отърве поне от част от кърджалиите, се дължали на основателни опасения пред набъбващото отцепничество на Пазвантоглу. Портата се опитвала да уталожи опасността откъм една заплаха, за да предприеме война срещу друга. Но на властта не било известно доколко тия две опасности вече са се обвързали взаимно.

Така например през периода на уж примирието Кара Фейзи — най-едрият по-късно главатар — бил ранен в боя при Чирпан и останал с малко бойци, само 400 души. Затова дружината му решила да се изтегли през Балкана към Видин при Пазвантоглу. Из пътя тя не вършела золуми, а предишната си плячка отпратила към Видин16. Това бил зародишът на една практика, широко разпространена през следващите години: Видин се превръщал за кърджалийските главатари и в укритие, и в депо, и в спестовна каса, и в организационен център. Все по-често към Северозападна България ще прибягват за кратко — докато се съвземат след битка, докато стегнат и попълнят редовете си, докато получат нова задача или сами си изберат своя — редица главатари. Помощта, която получавали или на която дори само разчитали, едва ли била безплатна. Нейната равностойност в сухи пари ще да създала баснословните богатства на Осман Пазвантоглу. Те му позволили да издържа охолно десетхилядна войска, да благоустроява града си и все пак да си остане баснословно богат.

Нека тук спрем внимание и върху друг важен показател: размера на кърджалийските дружини по него време. Както виждаме, четиристотин души вече били смятани за малка дружина, която се нуждаела от помощ и укритие, за да бъдела попълнена до нормален състав. Дори не цяло десетилетие по- рано кърджалийските дружини брояли по няколко десетки човека; краят на 80-те години отбелязал обособяване на дружини вече от стотици души. А ето че през средата на 90-те бил внесен нов количествен критерий за кърджалийска част: 400 човека сега се брояли за безпомощна дружина. Безпомощна срещу кого? — Разбира се, не срещу правителствените войски, които отказвали да излязат на бой с размирниците. Ще рече, подобна дружина се оказвала беззащитна срещу други размирни съединения. Бойните единици на размирието се окрупнили, те твърде често взели да действат обединено. Из Румелия скоро нямало да остане място за дребни главатари и малочислени дружини.

В този смисъл свидетелстват и някои изрични данни: още през май 1794 г. известният аян на Севлиево Хасанджък или Кючюк Хасан, се обединил с главатаря Окюзджиоглу, начело на 650 души конни и пеши бойци прехвърлил Балкана и подложил на плен и пожар Карловско. Срещу него потеглил Ало паша с 500 сеймени и 3—5 байрака делили. Не е съобщено за изхода на битката и дали изобщо се стигнало до битка17. Това бил типичен съюз между аянска и кърджалийска дружина — съюз с цел да се постигне достатъчен брой бойци в едно съединение, за да бъдели действията им резултатни. Самото развитие на анархията вече принуждавало размирниците да пристъпват към бойни операции едва когато наберели голям човешки ефектив.

Друго сведение, което ни съобщава число кърджалии, се отнася към Северна България. В началото на 1794 г. главатарят Кючюк Сюлейман, чиито 600 души ограбили Плевенско, Ловешко и пр., бил пресрещнат от видинските еничари в Берковско. Завързало се четиричасово сражерие. Кючюк Сюлейман загубил в него около 100 човека. Част от оцелелите негови кърджалии прибягали при главатаря Ак Кабак, а Кючюк Сюлейман с остатъка им се скрил в Радомир18.

Тук не само е посочен броят на една временно победоносна кърджалийска дружина от 1794 г.; забелязваме и че „войската“ на Пазвантоглу през същата година резултатно умиротворявала областите, над които самозванецът установил контрол — докато Кючюк Сюлейман грабел селища, отдалечени от Видин, работите му вървели успешно, но щом нагазил Берковско, голямата му дружина претърпяла поражение. Еничарите, които сами разорявали Източна Сърбия и които Портата не можела да вкара в бой против кърджалиите, тук се проявили като умиротворители, понеже бранели интересите на Пазвантоглу.

Затуй пък през 1794 г. из земите западно от Видинско размирието продължавало. Само от селата Лаб, Кулак и Пастирка (Лясковацко) излезли 170 кърджалии. (Тяхна работа например било убийството на тримата синове и деветимата души свита на босненския миралай при Ниш19.) Това е още един аргумент за местния произход на повечето кърджалии — те наистина просто излизали из селата и се връщали в тях.

Не бива да абсолютизираме обаче такова наблюдение и да го отнасяме към характеристиката на анархията изобщо. В нея продължавали да участват и неместни компоненти — арнаутите, да речем. Подир поражението на Плесли Мехмед паша при Белово сеймените-арнаути бяха се отцепили от войската му и уж поели към дома си. Всъщност обаче те разорявали Южна Македония и Северен Епир. Тия им действия се разширили през 1794 г. и из Скопско20. Тепеделенли Али, комуто властта наредила да извърши всичко възможно срещу арнаутските дружини, явно не мръднал пръст. Нова заповед от Портата изисквала от него да заварди със свои войски проходите около Петрич и Неврокоп, за да не преминели арнаутите и към Кукуш. И този път Тепеделенли не ѝ се подчинил, макар да знаел, че арнаутските дружини вече били се свързали с някои непокорни аяни из посочения край21.

Картината на анархията ставала все по-пъстра, но и по-разчленена — анархията изработвала зрелите си форми. Размирието в Родопите, което увлякло население от прилежащите полета, било започнало като гладен бунт (ако вярваме на преданията). През 1794 г. обаче то по нищо не се отличавало от типичното кърджалийство. Дружините на Синап и съюзниците му опожарили и разграбили множество села в Пловдивско и Пазарджишко, после се настанили трайно из някои все още читави. Нарочният емисар за борба с кърджалиите из Румелия, Али паша, пристигнал в София по рамазан (април 1794 г.). Населението от разорените краища чрез махзари го молели за защита, но пашата не можел да поведе войските си до края на поста. А междувременно той сложил ръка върху 22 000 гроша (приход срещу джизието на Тиквешко, пренесено в София), за да заплати своите неплатени дотук бойци. След това накарал верни хора от Пазарджик да му разузнаят къде били се разположили кърджалиите, но и кърджалийските съгледвачи из околните села предупредили размирниците да се изтеглят в планината. В едно планинско (родопско?) село пашата обградил част от тях. Без да указва хода и изхода на боя, той обадил, че убил едного и пленил четирима кърджалии. Пленниците били наказани на площада в Пазарджик — отсекли им краката за назидание. А пашата заминал за Пловдив22.

Няколкото последни и особено последният източник са цветна илюстрация за акциите на Портата из Румелия подир обявената амнистия — те били дори смехотворни. Тези акции само усилвали у населението чувство на беззащитност, а у размирниците — на безнаказаност. Впрочем мирният производител вече наистина не разчитал на властта, войските или органите ѝ. Започвала самозащитата му.

Някой Чакър Ахмед, изпратен до злополучния Али паша, за да провери резултата от действията му, които всъщност били бездействие, донесъл: населението от селата Каялъ и Куручешме, Хасковско, както и от редица селища по Марица се изселвало доброволно в градовете Чирпан, Стара Загора, Пловдив, та дори и в Самоков. Там то прибавяло силите си към тия на градските защитници. Към подобни отчаяни постъпки то прибягнало, понеже кърджалиите вече трайно се настанявали в земите и селищата му23.

С една дума, годината 1794 бележи не само начало на явното отцепничество на Пазвантоглу, който контролирал значителна област, направлявал разбунтуваните еничари и давал приют на съюзените с него кърджалийски главатари. Тя бележи не само окрупняване на размирните съединения. През това време уедрявало усилията си за самозащита и мирното население — набъбвали градовете. При пълната липса на помощ от страна на властта това население започнало да търси своя реакция против насилията. И тъй, докато част от него попълвало кърджалийските дружини, за да извоюва с оръжие в ръка поминъка си, друга част нахлула в градовете и подсилила защитата им, за да опази живота на децата си.

 

РУМЕЛИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПЪРВАТА ОБСАДА НА ВИДИН (1795)

 

1795 г. била ознаменувана с първия поход на правителствените войски против Видин. Според някои данни техният брой възлизал на 20—30 000 човека24. Ще рече, цели две години подир обявеното от Портата примирие тя събрала сили за схватката, замислена като решаваща. Въпросните две години, както видяхме, били използвани за битки с отделни кърджалийски главатари тук и там, като властта напразно призовавала местните управници с платените им дружини, но практически разчитала на два елемента, които стояли извън нейните собствени въоръжени усилия: самоотбраната на населението и съперничеството между някои едри размирници.

Трябва да напомним, че 1795 г. не давала надежди да бъде умиротворена Румелия — дотогава Портата не била отчела съществен резултат в борбата си против размирието. Така тя се впуснала в кампания срещу Видин, имайки повече от несигурен тил.

Преди всичко властта опитала да си осигури големия военен път, за да придвижи армия към Северозападна България. А това не било лесно: само три от общо четиринайсетте кази на Чирменския санджак например били свободни от кърджалии, сполучливо настанени из селата на останалите единайсет25. Ще рече, тук кърджалийските дружини вече владеели територия, и то покрай военния път. Северозападно от посочената област фактически контролирал пътя Мехмед Синап със съюзниците си — към 500 саби — извън собствените му хора. Към Синап през 1795 г. вече били прибавили своите бойци Аждероглу, Тази бей и Калъоглу — кърджалийски главатари. Това кърджалийско обединение намирало поддръжка всред „ахряните“ от Димотишко — очевидно характеристика на размирието в Родопите и прилежащите им полета била помашката битност. На подобно предположение ни навежда един пасаж, според който на „ахряните“ е противопоставено „населението“26. (Явно — немюсюлманското население на същите краища.)

Пак в навечерието на кампанията против Видин из споменатия Чирменски санджак вилнеели допълнително и главатарите Кел Давуд, Кара Фейзи, Арабаджиоглу, Салих Байрактар и пр. Техните дружини, коя от 300, коя от 500 човека, държели именно „свободната територия“. Северно от нея установили господството си Синап и съюзниците му, а южно и източно — Хаджи Манаф; той владеел с дружината си Одринско и Гюмюрджинско27. Значителни събития се разиграли и около Източния Балкан все през разглежданата година.

Както знаем, сочените краища вече били разорени от аянските размирици, започнали тук през средата на века. Едва властта смогнала да се избави от непокорния аян на Нови пазар, като го посякла, казата претърпяла нападенията на Одаджиоглу Сейфула. Той бил събрал дружина от с. Граматиково и околните селища и с нея вършел золуми из прилежащите към Балкана полета — до Провадия. Малко по-късно Сейфула се насочил към Тракия, кьдето Арабаджиоглу и Кара Фейзи доразграбили карнобатските села. Срещата между кърджалиите отвъд и отсам Балкана не се превърнала в конфликт; те мирно се разбрали, а Кара Фейзи купил в брой три от жените, които Сейфула бил отвлякъл. Така последният се прибрал назад, а там безчинствата му продължили с разораването на Смядово, Чалъкавак, Драгой, Юрук Касъм, Златар и пр.28

Изброените сведения не изчерпват картината на нещата в Румелия; те само набелязват новите размирни гнезда, новите компоненти, които се прибавили към вече нам познатите.

Централната власт, стъписана от тревожните за нея парспективи в Северозападна  България и Белградския пашалък, се стремяла да гарантира поне относително безопасен тил на предстоящата Видинска обсада. С тази задача били нарочно натоварени мютесарифът на Чирмен Плесли Мехмед паша (за Южна България) и Абди паша (за Северна). Цялостната акция по умиротворяване на Румелия била възложена пък на Мустафа паша, мухафъз на Белград, назначен през 1795 г. за румелийски бейлербей.

В оплакванията си от непрестанните кърджалийски вилнежи раята откровено виняла Плесли Мехмед в бездействие — той не постигнал нищо в борбата против изброените по-горе главатари из Тракия29. Различно отношение в такива източници проличава обаче към мютеселима на Чирмен — Елхадж Мехмед Емин ага. Когато бейлербеят го призовал с дружината му при Ниш (вероятно за да участва в похода против Видин), раята замолила Портата да не настоява на това. Интересна е аргументацията на молителите: те изтъквали, че Чирменският санджак е разсипан поради безчинствата на Хаджи Манаф, а също тъй и на „гюмюрджинските, султанерийските, хасковските разбойници“, които ведно с даалиите вършеели из областта, грабели движимостта и земеделските добиви на раята, за да ги пренесат „по домовете си“, а изисквали от нея и парични суми. Ако властта лишела тази рая от мютеселима ѝ с неговите наемници, местните жители били решени да се изселят по други места30.

Това е едно рядко изключение всред изворите за анархията — положителното взаимодействие между лоялен на Портата управник и мирната рая (ако молбата ѝ не била изнудена от него, за да се отклони той от опасното си отпращане към Видин). В същия случай откриваме — диференцирано назовани — компонентите на размирието в Северна Тракия. Хаджи Манаф бил сочен отделно като кърджалийски главатар с дружината си — вероятно затуй, че не бил местен. Освен него ставало дума за размирници, дефинирани по местопроизход: гюмюрджински, султанерийски, хасковски. Че това били излезли от своите села производители, красноречиво доказва следният факт: те отнасяли ограбеното „по домовете си“. Ще рече, кърджалийсгвото вече действително се превърнало в поминък за даден процент мирни до вчера хора, то замествало производителния труд.

Все същият източник споменава отделно и „планинските разбойници“ (даалъ ешкиасъ) — ще рече, изолирало ги като оформена група. Разбирателството между трите изброени елемента на анархията тук ще да било причина за нейната неизтребимост; вече узнахме, че акцията на Плесли Мехмед не довела до никакви резултати.

Не по-славно завършил един негов усмирителен поход към горното течение на Марица. Тъй като из селата на Пловдивско били се установили кърджалии, чирменският паша потеглил срещу тях и ги обградил в с. Чукур. Завързало се сражение, в което обсадените били обстрелвани с топове и бомби (хумбара). След дълъг бой те се изтеглили към планината (вероятно Родопите). Войската привляхла подире им оръдията, като проправяла нарочен път за тях, а също ги и окопала. При новото сражение кърджалиите дали 28 души убити, чиито глави били изпратени в столицата31. Обстоятелството, че този подробен доклад не споменава имената на уж двойно разгромените главатари, подценява обаче успеха на Плесли Мехмед паша. За вярване е само, че Портата трябвало да превземе с артилерийски боеве големия военен път.

Още по-тежка май била задачата на Абди паша, комуто се паднало да умиротворява Средна Северна България — областите източно от нея Портата сякаш тихомълком признала за владение на анархията. Или може би вече разчитала на русенския аян Тръстениклиоглу?

Тук ще се наложи отклонение, за да въведем един нов герой във вече многоактната драма на размирието: Тръстениклиоглу. 1795 г. е годината, през която той станал аян на Русе. Всъщност и досега Тръстениклиоглу не беше непознат за изследването — не едно противоцентралистично действие из Северна България бе свързано с това име: видяхме Тръстениклиоглу да размирничи като съюзник на Чингиз Гирай по време на войната, видяхме го да се укрива като дезертьор заедно със Селвили Кючюк Хасан във Видин към края на войната.

Тръстениклиоглу си имал и лични основания за бунт против централната власт. Произхождащ от с. Тръстеник, Русенско, той бил от богато, знатно семейство. Неговият брат Омер бил аян на Русе до 1791 г., когато заради многобройните му безчинства бил осъден на смърт от Портата. Наред с него — навярно по съучастие — бил осъден и Тръстениклиоглу Исмаил.

Случаят дотук е твърде аналогичен с пътя към властта, изминат от Осман Пазвантоглу: и Тръстениклиоглу успял да отбегне участта на брат си, като се укрил от палачите. Начело на своята дружина той се изтеглил в Плевенско, откъдето започнал често да напада казите Никопол, Търново, Разград, Ловеч и Свищов. Всички заповеди да бъдел заловен и ликвидиран оставали напусто — силите на Тръстениклиоглу се увеличавали. Така, поминавайки три години от „разбойничество“, през 1794 г. той бил изненадан на един дунавски остров от силистренския валия Хаджи Хасаи ага, който след екзекуцията на Омер Тръстениклиоглу бил назначен от властта за аян на Русе. Като загубил голяма част от дружината си, Исмаил Тръстениклиоглу се спасил с едва 12 човека. Войводата на Влахия Ал. Ипсиланти обаче ходатайствал в негова полза пред Портата, която разрешила на вече известния размирник да се прибере в Русе, „в къщата си“, при условие, че ще стои мирен. Неговото смирение траяло кратко: през 1795 г. Тръстениклиоглу заграбил русенското аянство — това било началото на трайния му възход32. Веднага, прави впечатление, че Портата погледнала на узурпаторството на Тръстениклиоглу съвсем не със същото око, с което мерела действията на Пазвантоглу. Това наглед необяснимо нейно отношение ще бъде осветлено от по-нататъшните събития.

Впрочем Абди паша, натоварен да умиротвори Северна България с оглед на предстоящия поход против Видин, съсредоточил войските си в Търновско и Севлиевско, където нещата стояли много зле за Портата. Пристигнал в Търново с 3000 бойци, пашата се държал спрямо населението така, че то пропищяло по-високо, отколкото пищяло от размирниците33. Цел на Абди паша било да разбие аянско-кърджалийския съюз, който разорявал и грабел Севлиево и околните села. Като се установил в града, Абди паша влязъл в многобройни схватки с кърджалийски дружини — изходът им не е известен. Той посъветвал севлиевци, които му се оплакали, че аянът им Али ага бил им надвзел 1200 кесии акчета, да отправят пратеници до Дивана. Ще рече, самият паша нямал възможност да се справи дори с един самозван местен управник. Затуй пък Али ага успешно нападнал града и цялата пашовска войска вътре. Подир тридневна битка той заел Севлиево със сеймените си. А след това, отнасяйки огромната надвзета сума преминал в Ловеч, тъй като тамошният аян Рустемоглу бил от сподвижниците на видинския отцепник. Двамата съседни аяни обединили дружините си34.

Особено показателни за състоянието на властта в Северна България през 1795 г. са по-нататъшните разкрития, свързани с този драстичен случай. А именно: кърджалийските дружини останали в Севлиевско 63 дни. За да се противопоставят ефикасно на кърджалиите, севлиевци се принудили да утвърдят за свой аян вече известния като съдружник на Пазвантоглу Кючюк Хасан - всъщност също преуспяващ кърджалийски главатар. Затуй той леко се съюзил с нападателите на Севлиевско— Хаджи Манаф и Коджа Ахмед, — а обединените им дружини се отправили към Ловеч срещу съюз пък между бившия аян на Севлиево и на сегашния ловешки. Абди паша бил принуден да поведе и правителствените части към този град.

Мюсюлмани и християни от ловешките села, „за да отърват гола душа“, се -примъквали в Ловеч. Те изпратили до стана на пашата делегация от духовници, аги и старейшини да измоли помощ против кърджалиите и новия севлиевски аян. А пашата ѝ заявил, че ловчанци не ще получат закрила, докато не издължат зърнодоставките си на властта. На обясненията, че от 5 години Ловешко имало за натрапен аян Чокадар Хюсеин, „от вилнеещите разбойници“, че този аян бил съсипал до дъно собствената си каза, та тя нямала как да издължи фискалните събирания — на всички обяснения Абди паша отговорил с отказ.

Жителите на застрашения Ловеч заловили тогаз аяна си Чокадар Хюсеин и го запрели в града — залог срещу помощта на Абди паша. Но междувременно Хаджи Манаф, крепен от съюзниците си, сам се провъзгласил за нов аян на същия град. На 2 ноември той нахлул нощем в Ловеч и подхванал клане. Отбранявайки се отчаяно, ловчанци разчитали на наближаващата пашовска войска, но каква била изненадата им, когато разбрали, че именно бойците на Абди паша обстрелват изневиделица града. Оказало се, че пашата тихомълком бил се съюзил с главатаря Хаджи Манаф и поддържал кандидатурата му за ловешки аян чрез топовете си. Те изстреляли повече от 200 снаряда срещу града, а на заранта започнали и улични боеве.

В колективната молба от населението, което било потърсило спасение в Ловеч и го отстоявало в неравната битка, то заявило: „пашата и разбойниците открито и задружно вече петнайсет дни върлуват из казата ни и са разсипали 24 села“. Задигнали били всякаква движимост и отвели над 1000 глави добитък35.

Едва ли можем да разчитаме на по-ярък документ за състоянието на нещата в Северна България в навечерието на първия поход против Пазвантоглу. Той не се нуждае от коментар, но трябва да подчертаем ония данни в него, които свидетелстват за нарасналата активност на местното население — „мюсюлмани и християни“. Това население само по себе си сега се превърнало в дейна политическа сила. То приемало някой аян, то отхвърляло друг или дори арестувало сегашния. То излъчвало делегации за преговори с един правителствен пълномощник, съставени от първенци на двете народности. То било в състояние да издържи не въоръжена схватка, ами формено сражение от три денонощия, в което противникът му използвал и артилерия. В резултат на порасналото му борбено самочувствие то си позволявало да откаже изплащането на всякакви данъци, да квалифицира правителствените войски като „разбойници“, да отправя до Портата дръзки обръщения.

Такава повишена активност по същото време (според руски източници) показало населението от Габровско, поради чиито вълнения никакъв търговец отвъд Дунава не смеел да потегли за панаирите в Сливен и Узунджово36.

Призивите на централната власт към мирните производители от всички народности да грабват оръжие и отстоят интересите ѝ срещу анархията — тия призиви вече давали резултат. (Макар и не онзи, който се надявала да обере Портата.) Политическата активност на поданиците ѝ растяла застрашително, преминавала във въоръжена борба, в която населението било водено не от лоялност, ами единично от стремеж към самосъхранение — то стреляло на всички страни, включително и срещу правителствената войска, която между впрочем слабо се отличавала от кърджалиите, че дори и открито се съюзявала с тях.

 

ПЪРВАТА ОБСАДА НА ВИДИН (1795)

 

Обрисуваното по-горе въз основа на разполагаемите сведения е една част от фона, върху който трябвало да започне първата обсада на Видин. Както може да се забележи, предстоящото предприятие не обещавало много поради туй, че тилът на обсадителите ги застрашавал не по-слабо от настървените защитници на Видин. В тази тил вече се отправили могъщи размирници (като току-що споменатите удвоени аяни на Севлиево и Ловеч например), които били съюзени с Пазвантоглу. Така обсадителите се намирали между два огъня. Да не говорим за това, че и самите обсадители били заразени с анархия, та неусетно преминавали към кърджалийските или аянските части.

Освен своите принципни съображения за борба срещу Видин през 1795 г. Портата имала и непосредствен повод: разследването разкрило защо през 1794 г. селяните от Крайна убили и синовете на босненския санджакбей, който пребивавал в Пирот37. Същият сацджакбей, Ахмед паша, бил назначен за мухафъз на Видин на мястото на изгонения от Пазвантоглу Али паша. Но когато новият комендант се упътил с войската си да заеме своята опасна длъжност, дружини, отправени от Пазвантоглу, го посрещнали, дали му бой и го убили. Чрез това тройно убийство узурпаторът давал да се разбере, че ще остане самовластен господар из Видинско независимо от своето невисоко официално звание38. А обстоятелството, че за своята саморазправа с Ахмед паша Пазвантоглу си останал ненаказан, съвсем го одързостило.

Така на 16 юни 1795 г. (след като удържали победи из Пожаревацко и при Чуприя на Морава, след като се обединили с 1800 „бунтовници“) прогонените белградски еничари, на брой 8000 нападнали Белград, Те били отблъснати само пред вътрешната крепост, та останали във вароша след тежко сражение с гарнизона ѝ, но било очебийно намерението им да превземат Белград. Организатор на техните действия бил Пазвантоглу. „Тъй като Пазвантоглу Видински отдавна подпомага прогонените еничари, то повечето от споменатите бунтовници са видинци, изпратени от него. Той непрестанно им изпраща още войска, муниции, храна. Нещо повече, за да охрабри изпратените войски, той им казал: от мене са парите, боеприпасите и другите припаси, а от вас — смелостта!“39

Впрочем изгонените от Белград еничари и размирни дружини из Видинско продължавали да обсаждат белградския гарнизон, докато Портата издавала заповед след заповед да бъдат изтласкани от Белградския пашалък. Тия заповеди разкриват, че тя се уповавала предимно на еялетлиите от Босна и Албания40 — Румелия ѝ се струвала вече прекалено ангажирана с каузата на Пазвантоглу.

Ще рече, до лятото на 1795 г. Пазвантоглу практически успял да измъкне из контрола на централната власт и стратегически важния Белградски пашалък. Тази загуба наложила бързо противодействие.

Пазвантоглу добре познавал разположението на собствените си и противниковите сили, за да отстъпи пред увещания или заплахи; всички предимства били на страната на Видин. Въпреки това приближени нему еничарски аги от крепостта заявили, че хранят най-верноподанически чувства към султана. До Видин стигнал слух — писали те, — че Мустафа паша, румелийски бейлербей, бил изтребил в Белград всички еничари над седемгодишна възраст. Пашата бил си наумил, че друга част от белградските еничари се укривали във Видин, та се заканвал да избие и видинските оджаклии. Подозренията му, разбира се, били неоснователни: никакви бегълци не се криели във Видин. Вероятно такива се намирали из Влашко например — услужливо бил уведомен Диванът41.

Цитираното е свидетелство за безнаказаната наглост на видинските еничари преди похода срещу Видин — те обвинявали главнокомандващия на този поход в неоснователна подозрителност и дори в детеубийство. Те лъжели, че във Видин нямало белградски оджаклии. Истината е, че не смятали да предадат на властта бегълците, ами ги организирали за превземането и на Белград.

Властта вероятно и не очаквала друг изход от полуявните си преговори с еничарството из своите северозападни владения, затуй преди септември вече придвижила свои войски против Видин42.

В литературата липсва описание за хода на първата видинска обсада. Съвременниците ѝ и историографията не ни дават конкретни опорни точки. Мериаж мимоходом съобщава, че Силяхдар Хюсеин — кехая на румелийския бейлербей Мустафа паша — обсаждал Видин, но бил отбит43. Иречек поддържа, че бил отбит от Видин с големи загуби самият Мустафа паша, но не привежда аргументация за твърдението си44. Други автори кратко заключават, че обсадата завършила неудачно45, или пък отминават въпроса без внимание46.

Указаните бегли заключения всъщност повтарят писаното от Софроний: „Видин бе дълго под обсада, но не можаха да му сторят нищо.“47

За изследването обаче е от значение, какви събития протекли под Видин през 1795 г. — туй би спомогнало да изясним причините, поради които видинският отцепник тепърва имал да печели и преуспява. И така: определяйки Сеид Мустафа паша за главнокомандващ на похода против Видин, Портата побързала да назначи и комендант на крепостта, която още не била под обсада. Изборът ѝ спрял върху Осман паша. Най-близката до Видин точка, към която той успял да придвижи войската си, бил Никопол48. Той се оправдавал, че се стремял да изпълни множеството получени заповеди: по посока на Видин да потеглят бойци както от Белград, тъй и от всички останали краища на Румелия. Съгласно това мютеселимът на Никопол бил настанил частите си в Цибър Паланка, а самият Осман паша извел своите сеймени-арнаути до „местоназначението им“. Междувременно обаче бившият севлиевски аян (Кючюк Хасан?) влязъл с арнаутските си сеймени във Видин, в помощ на Пазвантоглу49.

Очевидно е, че поне до септември 1795 г. Видин не бил под обсада, щом съюзниците на отцепника тепърва въвеждали своите дружини в крепостта. Въпреки изразената готовност за борба мнимият комендант на Видин сочел всъщност само две налични бойни части: никополските и собствените си сеймени. Този детайл — участието на арнаутски наемници под Видин, — както ще видим, се отразил върху изхода на предприятието. А фактът, че въпреки всички мерки, които Портата предприела по отношение на албанците-наемници, въпреки всички безчинства, с които те отговорили на нейните репресии— този факт говори, че гладът за боеспособни войници бил стигнал върха си.

На 16 септември била издадена заповед да се ускори концентрацията на прииждащите от разни краища войски; освен арнаутски сеймени предвидени били и местни части — еялетлии от Русенско и Никополско50. Туй не означава обаче, че те наистина се и появили под Видин — все по-често султанските фермани отразявали желаното вместо реалното.

Едва три дни по-късно една заповед до коменданта на Белград го задължила да влезе във връзка с главнокомандващия, който все още — оказва се — се намирал в София. Белградските войски също били призовани за обсадата51. Непонятно е как властта се решавала да изведе още верните си бойци из Белград, след като там размирието било в пълен ход и Белград заплашвал с отцепничество, не по-малко тревожно от видинското. Ще рече, страхът на Портата пред Пазвантоглу я правел сляпа — тя сама подклаждала по-нататъшните неблагоприятни за нея събития в Белград.

Към края на септември подготовката за обсада приела донякъде реални очертания. В Калафат разположил силите си капукехаята. От Софийско придвижил бойци миримиранът му Мехмед паша. Тахир паша настъпвал откъм Белград, а от Гургушевац — Мелик паша52.

Впрочем въпреки сведението за 20—30 000 обсадители на Видин през 1795 г. позволяваме си да се усъмним в числото им; изброените командващи не били от едрите — техните имена бледнеят в списъка на размирните или на лоялните военачалници през интересуващия ни период. Затуй пък към непокорния Видин се насочвали подкрепления, съвсем реални. Докато командващите похода уверявали Портата, че обръчът около крепостта е вече сключен, във Видин успешно проникнали „конници“ от Кладовско, Белградско и Босна53. Вероятно това отново били разбунени еничари, които дотук върлували из сочените краища, а сега побързали да помогнат на своя патрон Пазвантоглу. Непременно към тях се прибавили и разнородни местни размирници — кърджалии, най-общо казано. Тъй или иначе, докато Портата отправяла еднообразни призиви към своите поданици и командващи, бойна готовност всъщност постигнал Видин: нему дошли сериозни попълнения.

Пазвантоглу не очаквал пасивно да се събере походът. Делилите му, водени от Акчарлъ Кючюк Мустафа, влезли в сражение с берковския комендант Тахир паша при с. Вълково. То завършило без категорична победа. Мухафъзът съобщил, че били ранени 60 „разбойници“ (нали ранените не бивали отчитани чрез отрязани глави); водачът им починал от раните си при пренасянето му във Видин54.

Обсадата уж трябвало да бъде в пълен ход, а Мустафа паша все настоявал пред Портата за нови войски или за нови реквизиции55. Това подсказва, че работите се развивали зле за властта (както вече системно напоследък): тя продължавала да не разполага ни с бойци, ни с провизии.

Изобщо обсадата май че не давала друг плод извън предълги доклади до Портата. В тях се припявало, че „разбойниците“ са си във Видин, но обсадителите му „вземат всички мерки“56. Ни намек за предстоящ щурм на крепостта. Види се, че Портата не заповядвала такъв, защото била наясно по собствените си възможности. Тя се надявала просто на глада или умората на обсадените.

Видинци обаче не проявили така желаното от враговете им разложение. Дори — напротив — и през декември делилбашиите на Пазвантоглу излизали из крепостта, за да нападат частите на този или онзи командващ. Подобно нападение протекло на 29 декември над с. Мековец, Ломско, където двама паши — Тахир и Рустем (последният бил изпратен тук начело на столични капуджии) — отблъснали отряд видински делили57.

Пазвантоглу съвсем не смятал да превземе и задържи кое да било селище извън крепостните стени — това би му струвало излишно напрежение. Неговият замисъл бил да издържи обсада, докато се доразкапе правителствената войска. А за да ускори този процес, неговите щурмови отреди обезкървявали противника. Самият факт, че един такъв налет ангажирал в боеве войската на двамина паши, говори колко малобройни или поне небоеспособни били обсадителите.

При така неравно съотношение във възможности и перспективи завършила 1795 г. А през късната есен и зимата на 1795— 1796 г. се зародила, за да придобие голямо значение в конфликта между Цариград и Видин, една нова черта на анархията: взаимодействието между аянство и кърджалийство, от една страна, и „правителствените войски", от друга. Неслучайно прибягваме до кавички — право на това ни дават вече описаните севлиевско-ловчански събития от септември до ноември 1795 г. и по-точно странната роля на войските, водени от Абди паша. Това, че цял един поход, насочен против анархията, се вливал в нейните редове, тепърва ще се превърне в системно явление. То имало свой прецедент обаче именно през 1795—1796 г. като просто продължение от случилото се с Абди паша.

Двамина конници, добрали се до столицата „с нарочна бележка и по кервански пътища“ (все по-често информация за положението в провинциите си Портата получавала не от номинални органи, а чрез случайни пътници), разказвали следното: след като Абди паша бил компрометиран, на негово място умиротворявал Северна България Плесли Мехмед. Подпомагали го в това Тръстениклиоглу, Йълъкоглу и аянът на Ловеч (кой ли от двамата самозвани ловешки аяни?). Тъй като в Плевен били се затворили привърженици на Пазвантоглу — „кърджалийска войска“, — споменатите аяни предложили на пашата да превземат този град чрез атака, но той не им разрешил. Затуй пък обсадените в Плевен кърджалии сами излезли на бой. Надвити (както във всички официални документи), те трябвало отново да отстъпят в Плевен, където се укрепили. В туй време откъм Видин бил потеглил обоз с храни и боеприпаси за обсадените кърджалии. Узнавайки това, Тръстениклиоглу и ловешкият аян го връхлетели и започнало голямо сражение. В него Плесли Мехмед изиграл зла роля: той попречил на аянските войски да се прегрупират така, че победата да бъде тяхна. Скоро се разбрало защо: за да бъдел обозът пленен в крайна сметка от войските на Плесли Мехмед. Аяните го заплашили, че ще изтеглят от Плевенско своите гладни хора и коне, но Плесли Мехмед ги умилостивил, като им заплатил и стойността на пленения обоз.

Вече очевидно разгорелият се конфликт между пашата и аяните довел до ненадейното, тайно убийство на ловешкия аян. Щом спечелил надмощие над местните военачалници, Плесли Мехмед им отказал боеприпаси. Но тържеството му в тия междусъюзнически събития било кратко: арнаутските сеймени от неговата собствена войска се разбунтували и преминали към укрепените в Плевен кърджалии. Въпреки големите усилия на Плесли Мехмед да уговори бойците си към покорство, те се пръснали. Напусто пашата ги уверявал, че самият той не е на по-добър ред — бил останал „само с една нощна качулка“, бил се разорил лично заради този поход.

Авторите на доклада — въпросните двамина конници — били пленени от Тръстениклиоглу, който ги обезоръжил и отпуснал да се приберат в столицата58.

Ето че Пазвантоглу не само не мрял от глад, но и снабдявал своите сподвижници в други застрашени от правителствени части градове. В Плевен станувала междувременно „кърджалийска войска“ — тъй я наричат документите; в Плевенско всъщност воювал командващ на Портата срещу уж лоялни на Портата аяни. Основателно бихме се запитали: имало ли е изобщо обсада на Видин от 1795—1796 г. Или пък просто в отделни села на Видинско станували разложени войски под водителството на този и онзи паша.

Описаните случки били твърде обикновени вече — те повтаряли една установена картина на нещата в Северна България. Но в тях изпъкнали като съюзници на Портата (много условни и дори подозрителни съюзници) Тръстениклиоглу и Йълъкоглу. Без усилие си припомняме, че едва две-три години по-рано и двамата бяха указвани като „разбойници“, срещу които действаха наказателни експедиции в Североизточна България. Но през 1795 г. Тръстениклиоглу бил вече аян на Русе, а Йълък — на Силистра59. Положение, с което Портата тепърва трябвало да се съобразява и от което имала да пати.

През януари 1796 г. Видин все още бил „под обсада“. Колкото и Портата да била заблуждавана върху положението на Северозападна България, не могло да не се забележи, че „всички мерки“ там от месеци водели само до неуспехи. Така тя отново била принудена към вече твърде еднообразна по форма и последици отстъпка: обявила през февруари четвъртата амнистия на отцепника. За да не бъдела тази капитулация позорно безусловна, властта ѝ поставила условие: в бъдеще Пазвантоглу трябвало да не използва за свои цели белградските еничари60.

Такова условие било поне смешно. Ще рече, бунтовникът можел да въвлича в размирие всякакви елементи освен белградските оджаклии. Извън туй Пазвантоглу с нищо не бил намекнал готовност да се откаже от перспективния си съюз с еничарите от Белград. Не той, а Портата проявила умора и страхове в протеклата обсада, която донесла за Видин — извън дребните сполуки в отделни схватки — и генерална победа: пълната на дело капитулация на централната власт.

Обявеният мир между Видин и Портата бил неубедително примирие от две страни. В Берковско продължил да пребивава Тахир паша (сега пък поставен за мютесариф на Кюстендил), както и Рустем паша61. Новоназначеният валия на Силистра (Абди паша явно се самоуволнил, като избрал битността на кърджалийски сподвижник) следвало да вземе с войските си Никопол и да бди над интересите на Портата в Северозападна България62. Не бил освободен от дълга си да противодейства на Пазвантоглу и мухафъзът на Белград въпреки обявената амнистия за отцепника63. Така според плана на Портата Видин трябвало да остане в безкръвна обсада, като обръчът около него се разширявал наистина, но като из тия места непременно присъствали верни на Портата части. Позволяваме си да се усъмним обаче в реалното съществуване на такъв обръч — документите винаги ни известяват за постановленията на властта, но не за изпълнението им.

Без съмнение обаче е, че тя била обезпокоена до крайност подир провала на похода си срещу Видин — безпокояло я най-вече сходството на това събитие с твърде пресните и печални за нея събития в Албания. През лятото на 1792 г. още (веднага след сключването на мира) тя била подела поход против самовластието на Махмуд Бушатли. Като призовала под командването на Бекир паша местните войски на редица аяни от Македония, Епир и Албания, властта набрала до 36-хилядна армия, която обсадила Махмуд Бушатли в крепостта Розафат. През ноември 1793 г. тази голяма армия претърпяла жестоко поражение от едва 500—600-те обсадени бойци на отцепника, които били поддържани от намиращите се уж под командването на Бекир паша албански управители (Али Тепеделенли между другите).

През 1793—1794 г. Махмуд Бушатли постепенно отвоювал владенията си, временно заети от Бекир паша. Успоредно с това той подработвал своята поредна амнистия — този път чрез посредничеството на испанския двор и Папството, заинтересовани да видят отцепени османските владения по Адриатика. Притисната от неблагоприятното за нея стечение на обстоятелствата на Балканите изобщо, Портата великодушно опростила Махмуд Бушатли, дарила му сан паша „с три конски опашки“ и сераскер на Северна Албания, а също признала неговото върховенство над управителите на Дяково, Прищина и Круя. Като условие за амнистията му тя поискала Махмуд Бушатли да „признае новите данъци, въведени в империята с низам-и джедид“ — т. е. да пропуска във владенията си султанови чиновници, които събирали тия данъци.

Възползвайки се от опасността, надвиснала над Италия и Австрия след първите походи на Бонапарт, без да срещне дипломатическо противодействие, Махмуд Бушатли се заел да разширява владенията и влиянието си на север — към Черна гора64. Изменението на силите в Европа изобщо превръщало западните балкански провинции на империята във възел от противоречия, в които ролята на Портата била минимална — тук вбъдеще щели да се кръстосат интересите на местните отцепници с тия на европейските сили.

Впрочем бързото отстъпление на централизма пред нарастващата мощ на Осман Пазвантоглу било диктувано от причини, много по-дълбоки от провала на първия поход против Видин. Причини, чийто корен трябва да търсим извън границите на Румелия. Селим III отстъпвал пред една непозната още, променена Европа. Затуй пък с особена острота пред него се поставял въпросът за умиротворяване именно на европейските имперски провинции. Действайки засега по аналогия — като раздавал амнистии на Бушатли или на Пазвантоглу, — Селим III просто печелел време.

Но той не можел да не отбележи, че и в целите, методите, операциите, „платформите“ на едрите погранични отцепници също се очертавали гибелни за централизма аналогии. Че в тяхната борба против централната власт прозирали взаимни връзки — ако не персонални, то във всеки случай принципни.

Така Али Тепеделенли (все още недобрал се до онова място, което ще заемел през първите години на следващия век) изиграл фатална за правителствената борба против Бушатлиите роля при обсадата на Розафат. Същият Тепеделенли действал (или поне бездействал пакостно) при похода срещу Видин, където изобщо не се явил65. На неговата фактическа измяна централната власт отговорила, като снела от поста охридски мютесариф сина му Мухтар паша66.

Следователно през 1795 г. в борба срещу Портата вече били се утвърдили четири крупни отцепничества на Балканите с центрове Шкодра, Видин, Янина, Белград. Очертало се както принципно взаимодействие помежду им, така и тяхната зависимост от прегрупирането на силите в Европа. Османският централизъм се изправял пред непозната дотогава заплаха. Срещу вече твърде могъщите местни сили Портата засега можела да противодейства само военно — при жалкото състояние на своята военна организация при това. А войски (доколкото имала) властта би придвижила в северна или западна посока при една предпоставка: потушаване на размирието в Румелия. Но Румелия от десетилетие изригвала на непресъхващи вълни кърджалийство — то било огромният камък, който тежел върху пътя към огнищата на пограничните отцепничества.

Впрочем през юли 1796 г. Портата решила да прекрати амнистията на кърджалийските главатари и да започне (при привидния мир с Бушатли, Тепеделенли и Пазвантоглу) нова офанзива срещу кърджалийството в Румелия.

 

СТРУКТУРА НА АНАРХИЯТА В РУМЕЛИЯ ПРИ ОТМЕНЯНЕ

НА ВСЕОБЩАТА АМНИСТИЯ (1796)

 

Четвъртото помилване на Пазвантоглу било обявено през февруари 1796 г. Заради неуспеха в обсадата на Видин Сеид Мустафа паша бил уволнен. Мястото му взел Хакъ паша, нарочно упълномощен да ликвидира кърджалиите из Румелия. В една от първите заповеди до него се казвало: „От страна на султана трябва да се изтъкне следното: твоите по-раншни престъпления са известни. Ако докажеш преданост в тази задача, те всички ще бъдат заличени, а на тебе ще бъде оказано нарочно благоволение, ще бъдеш награден и ще ти се даде по-високо положение.“67 Ще рече, Селим III не смогнал да издири всред военачалниците си ни един без „по-раншни престъпления“ спрямо властта, щом изборът му спрял върху Хакъ.

И тъй шумно разгласеното през 1793 г. примирие на Портата с кърджалийските главатари и непокорни аяни, което те изобщо не взели под внимание цели две и половина години, през лятото на 1796 г. било и формално нарушено от нея68. С един обстоен ферман от 17 юни до знание на новия пълномощник срещу анархията било доведено общото състояние на Румелия — властта обрисувала компонентите и огнищата на размирие, срещу които следвало да действа новият главнокомандващ, а именно:

След края на обсадата Пазвантоглу бил привлякъл и организирал големи войскови части — „фърка“ от даалии. Един дял от тях му доставил най-видният главатар, Кара Фейзи. Тия кърджалийски части преминали към Видин, водени от собствените си главатари, които Пазвантоглу провъзгласил за свои бюлюкбашии и ги разположил в Ломско. Други кърджалии — на Дженкчиоглу и на Еминджик — той настанил в Чипровци и Церовене. В тяхна подкрепа били както белградските еничари (уж неучастието им на страната на Пазвантоглу бе условие за неговата амнистия!), тъй и дезертиралите при обсадата на Видин сеймени на Мехмед паша. Самият Мехмед паша пък заявил, че ще продължи действия против Видин само ако получел 25 000 гроша за заплащане на войниците си.

За да подчертае безнадеждното положение на Северна България, властта обобщавала: Делиорман бил фактически владян от Мечек. Западно от него се удържали разбунтуваните сеймени, след тях идел поясът, контролиран от кърджалиите на Кара Фейзи, а по-нататък били разположени непосредствено командваните от Пазвантоглу войски. Така ако размирниците решели, можели да завземат Белград, където Мустафа паша стоял с вързани ръце. Що се отнасяло до областите източно от Плевен, само Тръстениклиоглу — поради вече изявилата се негова вражда с видинския отцепник — оставал верен на Портата, като ѝ гарантирал Русенско, Разградско и Свищовско69.

Такава била картината на Румелия преди решаващата (пак решаваща!) офанзива против кърджалиите. Не е трудно да съзрем, че Видинската крепост била фактически прежалена от Портата, прежалена била и Добруджа, докато останалите райони на Подунавието фактически (макар и в неравна степен) отпадали от контрола ѝ. Накратко: след 1796 г. централната власт преминала към позиционна война в северните ни земи, за да съсредоточи сили по активно умиротворяване на южните.

Един наистина уникален документ, обнародван от Е. 3. Карал, за съжаление (според доста разпространена в турската историография практика) е недатиран. Съдържанието му обаче позволява да го отнесем категорично към крайната година на примирието. Той осветлява настроенията и поведението на уж смирилите се през 1793 г. размирни първенци. Както вече бе казано, далеч не всички те приели да мирясат въпреки санове и длъжности, които властта обилно раздавала срещу усядането им. Очевидно част от тях намирали по-голяма полза в своите златоносни вилнежи, отколкото в общественото място, което биха спечелили като органи на една безпомощна и сиромашка власт.

Ето и текста на документа:

„1. Аянът на Гюмюрджина Местан ага. Всъщност от времето на Югуртчи е бил управител на разбойниците, техен сподвижник и убежище. Когато пожелае, той може да изведе в планината 300—500 души и да ги подбуди да нападнат аяните, казите, селата, които той избере. Под неговото покровителство е задълженият му с покорство и повиновение споменатият по-долу Токатджикли Сюлейман. Местан ага го е регистрирал в Цариград, като го е поставил за аян на Султанери. Дава вид на ненамесен в разбойничество, но ако пожелае, ще изкарва на ден по 5—6 даалии.

2. Аянът на Димотика Вейсиоглу Халил уста. Също помощник и убежище на даалиите, както и Местан от Гюмюрджина. Син на Вейси, проклет неверник е. Първоначално бил уста на бостанджиите в Одрин. Миналата година му е отнето званието уста. Посоченият по-долу Аждероглу му е подвластен. Същото е и със записания по-долу Чолак. Подвластни са му Къллъоглу и Кара Омер.

3. Аянът на Фере, Мехмед Хасеки. Сега е Мехмед ага, бостанджия на Одрин. След като той станал бостанджия, на мястото си оставил някого, на име Али Молла, и го записал в Цариград, при което бил произведен хасекия. Той е от укривателите на даалиите.

4. Коджа Ибрахим. Сега е в Одрин, на служба бостанджибашия. Също е произведен хасекия. Укривател е на разбойниците — даалии Каранлар.

5. Емин ага в Хасково. Той е от проклетите укриватели на разбойниците-даалии, заради което бе издаден ферман и за неговото премахване. Сега стана мютеселим на Хасково. Но не бе възможно. (Отнася се към премахването му, а не към новата му служба, б.м.) Не се даде в ръце, не е заловен.

6. Аянът на Чирмен Осман уста. Сега му е отнето званието уста. Споменатият по-долу Деведжиоглу му е подвластен. Деведжиоглу привидно се е покаял.

7. Деведжиоглу от Чирменска каза. От новите разбойници на Югуртчиоглу и Хаджи Ибрахимоглу. Привидно от 3—4 години се е покаял. Но разбойниците са под негово началство. Подвластен е на Осман уста от Чирмен.

8. Токатджикли Сюлейман, сега аян на Султанери. Стар разбойник-даалия. Привидно се е покаял, но има пръст в цялата тази размирица.

9. Синап. Известен разбойник. Подвластен е на назъра на Драма и на Сирозлу Исмаил бей.

10. Аждероглу. Подвластен на Вейсиоглу в Димотишка каза. Сега е от размирните разбойници. Стар разбойник.

11. Арабаджиоглу. Тъй като се намира в Хасковска каза, под ръка е на хасковския (Емин) ага при всеки негов призив.

12. Чолак. Стар разбойник. Подвластен на Вейсиоглу.

13. Къллъоглу. Пловдивски жител, подвластен на Вейсиоглу.

14. Кара Омер. Подвластен на Вейсиоглу. Намира се в Димотишките планини.

15. Кел Омероглу. Стар разбойник. Сега върлува из същите тия околности.

16. Кара Фейзи е нов разбойник.

17. Манаф Ибрахим е известен разбойник.

18. Коджа Ибрахим Хасеки. От разбойниците-даалии. Сега е на служба бостанджибашия. Привидно се е покаял, но е проклетник.

19. Аянът на Одрин Еюб ага. До каква степен е съучастен в размириците, знае негово величество, на чието внимание е представен документ (за това).

20. Аянът на Сяр Исмаил бей. И този има-няма 20 години е от проклетниците.

21. Назърът на Драма Мехмед Халил ага.“70

Дословно приведеното известие по всяка вероятност трябва да отнесем не към официалните, а към тайните документи — „полицейско сведение“ един вид. То ще да поставяло властта в течение на реалното, а не формалното съотношение на силите в Румелия през годините на примирието. Може би — през първите.

И тъй в сведението фигурират 20 имена, с които са свързани допълнително други — на сподвижници или съподчинени. Тия едри размирници без изключение играели роля из Източна Тракия, Източното Беломорие и Родопите. Ще рече, дори върху тази необширна територия действали поне двайсетина крупни, кърджалийски по същество водачи. (Най-„северозападният“ от изброените размирници бил Синап.) Що се отнася до останалите области на Румелия, те били размирявани от къде по-значителни главатари или отцепници. Но борбата с тяхното самовластие засега не била пряка задача на Портата — ставало въпрос за хинтерланда, който осигурявал минимално спокойствие, минимално продоволствие на столицата. И този частен въпрос обаче вече изглеждал трудно решим; из Беломорието и Източна Тракия през примирието укрепнали като аяни Местан ага (Гюмюрджина), Вейсиоглу (Димотика), Мехмед Хасеки (Фере) със заместник Али Молла, Емин ага (Хасково), Осман уста (Чирмен), Токатджикли Сюлейман ага (Султанери), Еюб ага (Одрин), Исмаил бей (Сяр), Мехмед Халил ага (Драма).

Излишно е да припомняме методите и поведението на въпросните аяни — всеки от тях бил страховито познат и до 1793 г. Туй били узурпатори и насилници, добрали се до аянлък чрез кървави битки с противниците си, с местното население или с правителствените войски. В резултат визираната територия била поделена без остатък помежду им — правото на един аян към края на века завършвало там, където почвали правата на съседа му. Никой от тях нямало да удържи ни ден мястото си, ако не бъдел в състояние всекидневно да го защити. Така на един преход път от столицата нейният хинтерланд практически се намирал извън обсега на централизма.

Портата схващала реалния за нея ужас на нещата, а също и това, че не можела да го отстрани макар частично. Израз на капитулацията ѝ пред анархията е фактът, че същите носители на непримиримо центробежни тенденции заемали и придворни или държавни длъжности. Вейсиоглу бил уста на бостанджиите; Мехмед ага бил бостанджия на Одрин, а сетне и хасекия, Коджа Ибрахим бил бостанджибашия на Одрин, произведен и хасекия; Емин ага бил мютеселим на Хасково; Осман ага бил бостанджийски уста; Мехмед Халил ага бил назър на Драма.

Вероятно в надеждата си да укроти аяните, като ги прибере под свой надзор или поне ги накара да уседнат, Портата им раздала средни чинове и звания, стремяла се да ги превърне в свои органи по места или в свои офицери. Замисъл безнадежден, та дори и явно вреден: аяните разбирали, че техните основни интереси са в аянлъка, че основната им сила е по места. За тях били без значение (понеже нямали достатъчно покритие) чинове и длъжности, с които ги обличал един призрачен централизъм. Израсли и наложили се чрез груба сила, надмощни чрез частното си поземлено богатство или своя парично-лихварски капитал, те нямали намерение да изоставят реалното си могъщество заради някакво ненужно им легализиране. Както личи от отделни вписвания в донесението (за Осман уста напр.), размирниците леко се лишавали от своята празна длъжност, съобразявайки, че такава санкция на Портата никак не накърнявала действителното им място в Румелия.

Уж много политичният ход на Селим III спрямо узурпаторите на властта му над европейските провинции само придал още самочувствие на аяните.

Но анализираният документ свидетелства и за друг, принципно съществен момент: структурата на анархията преди 1796 г. Неправдоподобно е да говорим за структура на едно хаотично явление, ала анархията в Румелия така се простряла във време и пространство, дотолкова прерасла във всеобемащо състояние на тукашните земи, дотам не срещнала равностойно противодействие, че през последните години на XVIII в. тя действително приела структура, създала свои типични вътрешни съотношения.

Факт, на който заслужава да се спрем, тъй като въпросната структура имала трайност върху румелийска почва, тъй като тя, а не опразненият от съдържание централизъм се отразила върху бита на Румелия. Тъй като с нея се съобразявало тукашното население в своя стремеж да се самосъхрани и надживее хаоса. То вече търсело методи на борба срещу злините в своето всекидневие, адекватни не на строя, поддържан от Портата, а на структурата на анархията и нейните прояви в конкретен район.

Съвсем ясно е, че тази структура не можела да бъде единна по форма и дата. Из Подунавието тя тепърва съзрявала, за да се наложи неотстъпно за десетилетието между 1798 и 1807 г. Различен бил статутът на Тракия и Беломорието — тук специфичните черти на анархията до 1796 г. вече били сглобени в структура, а именно:

Узнахме, че местните аяни се намирали в своеобразно съподчинение. Например аянът на Гюмюрджина Местан ага бил сюзерен на Токатджикли Сюлейман ага. Неговият васал дължел нему аянската си власт над казата Султанери. Тъй като точно Местан ага „записал“ в Цариград васала си за аян на Султанерийска каза, то Токатджикли му останал задължен с „покорство и повиновение“. Ферският аян Мехмед Хасеки, който отишъл в Одрин бостанджия, поставил на своето място Али Молла, заради което властта дори удостоила Мехмед Хасеки с по-високо звание.

Ще рече, едрите или пък трайно установените на място аяни узурпирали прерогативите на Портата дотам, че вече те налагали било съседен, било на собственото си място аян, като при туй „го записвали“ в Цариград. Логично е такива първенци да останели във васална зависимост спрямо поставилия ги местен властник, техен сюзерен. С една дума, Портата загубила дори формалното си право да утвърждава „избраните“ аяни — те вече често били марионетки на някой по-силен свой събрат. Размирието спонтанно довело до аянска йерархия.

Но в тази дотук йерархична структура откриваме и една черта по същество: към края на века повечето кърджалийски главатари били тясно свързани с определен аян. И още: кърджалийските главатари също имали „своя“ област, където действали, обогатявали се, поддържали властта на местния аян, получавали от него закрила, подчинявали се на заповедите му. В последна сметка неочертаният, макар и типичен съюз между аянство и кърджалийство изкристализирал в неписани, но точно установени взаимоотношения.

Местан ага например можел „да изведе в планината“ 300—500 души и да ги насочи срещу аяните, казите, селата, които изберял. Токатджикли Сюлейман, „ако пожелае, ще изкара на ден 5—6 даалии“. Аждероглу, Чолак, Къллъоглу и Кара Омер били „подвластни на Вейсиоглу“, димотишки аян. Коджа Ибрахим, одрински бостанджибашия, бил укривател на даалиите Каранлар (вероятно юрушки джемаат, понеже именно полуномадските общини били означавани така). Главатарят Деведжиоглу бил обвързан към аяна на Чирмен; Мехмед Синап бил подвластен на две страни — на назъра на Драма и на аяна на Сяр. Арабаджиоглу бил „под ръка на хасковския Емин ага при всеки негов призив“. И пр.

Част от тия главатари с дружините си се намирали „из планините“, без да късат връзка с даден аян, а друга част просто пребивавали из съответната каза. Взаимоотношенията между двете страни — между уседналото и подвижното размирие, нека речем — са изразени в следните определения: „покорство“, „повиновение“, „поставяне“, „изкарва даалии“, „регистрира го“, „подвластен“, „укривател на разбойници“, „под негово началство“, „под ръка е“.

Тук не може да бъде дума за случайно назовани взаимовръзки. Между непокорните аяни и кърджалийските главатари имало конкретно определени отношения; размирието вече бяло не хаос без разчленими компоненти, не сляпа стихия с непридвидими прояви. То просто изработило нови форми на власт и корелации във властта, тя била упражнявана въз основа на специфично свои, непознати дотогава методи. Целият този процес, зародил се след средата на века с разширяващото се значение на аянлъка като институция, бил завършен към края на същия век.

Хаосът преминал в структура. За съжаление не разполагаме с други сведения, равни по степен на обобщение на току-що анализираното. Тук и там обаче местните спомени също свидетелстват за структура на властта, изработена от анархията. Така според родопските предания издигналият се чрез успешно кърджалийство Мехмед Синап през 1793—1796 г. бил превърнал Алъкьой в своя „столица“, като станал „баш главатар на размирниците и хайтите, до когото се допитвали всички други второ- и третостепенни главатари“. Той разделил Родопите на девет бунтовни „байрака“ (области, годни да дадат един байрак войскари), оглавявани от по един кърджалийски главатар. Така Синап властвал над Чеч, Дертли Мехмед — над Доспат, Топал Салих — над Девин, Аджи ага — над Ахъчелебийско, Емин ага — над Кърджалийско и Хасковско и пр.71 Впрочем Мехмед Синап, най-значителният главатар от Родопите, сам подчинен на Сирозли Исмаил от Сяр и на назъра на Драма, наложил над планината специфично управление. Това било вече не безразборно плячкосване и сляпо насилие — било именно власт, в чиято основа залегнала кърджалийската „военна организация“. Тя се отличавала от системата на „аянлък-деребейлика“, макар че била — на този си етап — тясно обвързана към нея. (Синап бил подчинен на двамина аяни.)

Такава се оказала фактическата картина на нещата в Южна България към 1796 г. Що се отнася до Северна България, там анархията довела до нова структура на властта едва подир голямата обсада на Видин.

 

ОТМЕНЯНЕ НА ВСЕОБЩАТА АМНИСТИЯ

 

В началото на 1796 г. за Селим III било ясно: обявеното, но така и несьстояло се примирие дало отровни плодове. То трябвало да бъде формално прекратено, за да запазела Портата поне привиден авторитет — върховенство, ако не оперативно ръководство над самозараждащите се сили, които идели да се противопоставят на анархията в Румелия. Такива сили назрявали всред мирното население — всред онази негова част, която не се вляла в кърджалийството, ами останала по дюкяните и домовете си, из ограбените селища и по опожарените нивя.

Едва ли с надежди за бойна сполука в обявената повторна офанзива срещу кърджалиите през февруари 1796 г. султанът назначил за румелийски бейлербей Хакъ паша, възлагайки му — чрез многословна, но неконкретна инструкция — да подчинял Румелия. Горчивото красноречие на този документ ни навежда на мисълта, че през ония години сякаш се създал и развил нарочен епистоларен жанр: на „противокърджалийски актове“. Иначе (ако поне половината от съдържанието на въпросния програмен ферман не би била риторика) следваше да заключим, че всички описани дотук действия на кърджалиите били тих пролог към бурната драма, която се разиграла „напоследък“ — т. е. в края на 1795 и началото на 1796 г. Кърджалиите били разсипали издъно не даден район, ами Румелия. Било дума вече не за отделни дружини и главатари, а за всепотапяща анархия72.

Всред този потоп властта все пак различавала някои отделни явления, които особено я стъписвали. Това например, че размирниците (наречени тук между другото „изменници, вероотстъпници“) вършели подривното си дело в съдружество с християните от Румелия73. Това, че кърджалийските вождове се събирали из разни средища да координират своите бъдещи действия74. Че „въстаналото население" подкрепяло тия им действия чрез съгледвачество, чрез снабдяване и укривателство, а също и чрез притока си към дружините им75.

Затуй и Селим III отменил амнистията — той бил осъзнал, че главатарите са я изкористили, за да си осигурят безнаказаност в противодържавни престъпления. Впрочем султанът вменил в дълг на Хакъ паша следните мерки: да поемел командването на орта топчии, а също и на мобилизираните от Анадола части, с които да действа отсам Проливите. Да се установял в Одрин, откъдето ще водят начало наказателните му експедиции. Да блокирал ония селища, където кърджалийските първенци се събират на съвещания. Да прочистел „долините, склоновете, върховете, полята, пещерите и проходите“ от размирници. Да заставел въстаналото население да носи нарочно облекло, за да бъде то разпознавано. Срещу кърджалийските дружини следвало да се воюва с артилерия. Да бъдели унищожавани селищата, известни като източници или скривалища на кърджалии. Да бъдели екзекутирани всички чиновници, сановници или военни чинове, заподозрени като кърджалийски съмишленици и съдейци. Но цялото това бълнуване Хакъ паша бил задължен да въплъти, без лично да напуска Одрин и без много да отдалечава от града своите бойци, за да не ги рискува76.

За изследването са по-съществени ония пасажи от цитираната абсурдна заповед, където се правят констатации: „трябва да признаем, че в Румелия съществува пълна анархия, че властта е премахната, законите не съществуват, страната е разсипана и редът не може да бъде възстановен, защото е излязъл вън от необходимите граници.“77 А поводът за отменяне на амнистията бил там, че кърджалийските дружини вече обсадили и нападали големи градове, като Гюмюрджина, Пловдив, Татар Пазарджик, Димотика и подстъпите към Одрин, и трайно се настанили в не по-малко важни центрове, като Хасково, Султанери, Гюмюрджина, Ахъчелеби и пр.78

Що се отнася пък до заповедите на Хакъ паша, те също били неизпълними до абсурд. Излишно е дори да ги тълкуваме — най-повърхностно сравнение между пожеланията на главнокомандващия и описанието на същевременните събития ще ни увери, че диктаторските му пълномощия били всъщност кух звук. Съмнения в изхода на офанзивата срещу кърджалиите ще да хранел сам Селим III. В края на смелите му препоръки до Хакъ паша намираме иначе необяснимо нареждане: главнокомандващият да не се отлъчвал от Одрин и да не отпращал войските си навътре в Румелия. Тоест Селим III допускал с право, че и новият пълномощник ще си седи в Одрин, обсаден от размирието. Никакви външни по отношение на анархията сили вече не могли да ѝ се противопоставят.

 
 
1Mériage. Notes sur Paswantoglu.
2Цит. по Атанасов, Щ., с. 51.
3НДПСВ, с. 7.
4Mériage. Цит. съч.
5ТДДОП, 29—34. За оценките на недвижимостта от него време срв. Тодоров, Н. Балканският град. С., 1972, с. 142 и сл.
6НДПСВ, с. 25.
7Атанасов, Щ. Цит. съч., с. 51.
8Софроний Врачански. Автобиография и други съчинения. С., 1943, с. 98.
9Сигн. СФ 25/7.
10ТИСУ, 191—193.
11Сигн. ОАК 89/9.
12Сигн. СФ 19/13.
13Сигн. СМ 3/12.
14Schlechta-Wssehrd, O. v. Die Revolutionen in Constantinopel in den Jahren 1807 und 1808. Wien, 1882, р. 43.
15Окръжен музей в Смолян. Осм. док. № 9.
16Сигн. ОАК 251/45.
17Сигн. СК 7/2.
18Сигн. ОАК 13/24.
19Сигн. СК 7/2.
20Пак там.
21Сигн. МК 25/14.
22Сигн. СК 7/2.
23Пак там.
24Сигн. ОАК 91/60.
25Пак там.
26Сигн. ОАК 91/32.
27Сигн. ОАК 91/60.
28Сигн. КТ 35/23.
29Сигн. ОАК 91/60.
30Сигн. ОАК 85/38.
31Сигн. ф. 88, ед. 1309.
32Uzunçarşılı, I. H. Meşhur Rumeli âyanlarından Tirsenikli İsmail, Ydık oğlu Süleyman ağalar ve Alemdar Mustafa paşa. İstanbul, 1942, 8—10.
33Сигн. СЕ 4/4.
34Сигн. СЕ 5/85.
35Сигн. ОАК 77/19.
36Цит. по Атанасов, Щ. Цит. съч., с. 49.
37Сигн. СК 7/2.
38Mériage. Цит. СЪЧ.
39ТИСР, 194—195.
40Пак там, 155—159.
41Сигн. ОАК 141/6.
42Сигн. ОАК 9/34.
43Mériage. Цит. съч.
44Иречек, К. История болгар. Одесса, 1871, с. 633.
45Косев, Д. Към изясняване на някои проблеми от историята на България през XVIII и началото на XIX в. — ИПр, № 2—3, с. 28 и сл.
46История на България. Т. 1, с. 321; Атанасов, Щ. Цит. съч., с. 53.
47Софроний Врачански. Автобиография, с. 101.
48Сигн. ВД 115/4.
49Сигн. ВД 120/5.
50Сигн. ВД 120/4.
51Сигн. ВД 115/4.
52Сигн. ОАК 9/34.
53Сигн. ОАК 37/18.
54Пак там.
55Сигн. ОАК 5/17.
56Сигн. ОАК 37/18.
57Сигн. ЛМ 19/9.
58Сигн. ОАК 37/35.
59Uzunçarşılı, I. H. Цит. съч., с. 10, 33.
60Сигн. ОАК 9/27.
61Сигн. БЦ 15/7.
62Сигн. ОАК 94/40.
63Сигн. ОАК 171/16.
64Арш, Л. Г. Албания и Эпир в конце XVIII — начале XX в. М., 1963, 161—174.
65ТИСУ, с. 196.
66Сигн. ОАК 207/9.
67ТИСУ, с. 197.
68ТДДК, У—13.
69Сигн. ОАК 9/23.
70Karal, E. Z. Selim III. ün hatt-ı hümayunları, Ankara, 1942,, 15—17.
71Дечев, В. Миналото на Чепеларе. Ч. 2. С., 1928, с. 128.
72ТДДК, 3—4.
73Пак там, с. 5.
74Пак там, с. 9.
75Пак там.
76Пак там, 6—12.
77Пак там, с. 7.
78Пак там, с. 6.
 
 


 

Глава 4

 

ГОЛЕМИЯТ ПОХОД СРЕЩУ ВИДИН (1797—1799)

 

След 1796 г. кърджалийството, а и феодалната анархия изобщо достигнали най-високия си връх, за да се задържат с години там. Румелийските земи заживели под своя самосъзрял ред. Румелия и Цариград се оказали в същинска война; правителствените походи из Румелия били наказателни експедиции на вража земя. Местното население, убедено, че тия войски са върли негови врагове не по-малко от размирниците, отхвърлило всякакви поданически задължения към Портата — то изработило собствени методи за самоорганизация и самоотбрана срещу напастта от две посоки.

Що се касае до самозванците из Румелия, след 1796 г. те вече разполагали със свободна територия, те се групирали, установили съподчинение или договорни отношения помежду си. Би било неточно да говорим за техни сериозни действия против централизма през посочените години. Централизмът бил фактически слабо представен из Румелия, та къде по-значими за главатарите или отцепените аяни се очертали сега конфликтите помежду им — борбата за преразпределяне на овладените територии, сфери на влияние или за сюзеренитет.

Опитала дотук и позорни амнистии, и безплодни наказателни експедиции, Портата занапред пак ще се мята от една към друга гибелна крайност, ще извършва сякаш нарочно онова, което стимулира анархията в Румелия. Нека не отдаваме тези мерки — коя от коя по-нелепи — на държавническо късогледство у Селим III. Той бил оставен без избор. Наследството на Османовци било прекалено тежко, та имало преголяма инерция из наклона на разрухата.

Новото, което периодът от 1796 г. внася в изследването на анархията, е обогатената разполагаема документация. Събитията в Румелия сега добили такъв размах, че привлекли интереса на европейските сили. Беглите и неточни, неиздържащи проверка при засичането им с османски източници донесения на дипломатическите агенти в Цариград, датирани от годините до 1796, отстъпили място на понякога всекидневна информация не само върху събитията, но и за състоянието на духовете в столицата, за пренията в Дивана. Европейските агенти от своя страна започнали да поддържат агентура освен в Цариград и в някои провинциални градове; изпращали свои тайни съгледвачи, за да си осигурят точна картина на анархията; стремели се да вникнат в същината на нещата там.

 

ПРОТИВОКЪРДЖАЛИЙСКАТА ОФАНЗИВА

И КЪРДЖАЛИЙСКАТА КОНТРАОФАНЗИВА ОТ 1796—1797 г.

 

Хакъ паша, новият пълномощник срещу кърджалийството, проявил известна активност през 1796 г. Той нападнал с. Алъкьой, където бил си построил „конаци и кули“, за да съхранява ограбено богатство прословутият родопски главатар Мехмед Синап, разсипал ги с артилерия и убил Синап. Многобройните легенди из Родопите, посветени на тъмните подвизи, на грамадното богатство и на садистичната жестокост на помашкия главатар, несъмнено съдържат историческа правда, макар че датират почти единодушно смъртта на Синап след 1800 г.1 При все това други, пак родопски предания силно героизират този главатар2.

По данни от дипломатическите донесения Синап се съпротивлявал срещу Хакъ паша с 600 души свои хора, но не устоял на артилерийския обстрел. Едва след смъртта му станало известно, че бил провождал по 200 кесии (акчета или грошове?) на кехаята на султанката-майка, Юсуф ага3. Другояче казано, Синап ще да дължал успехите си не толкоз на своята дружина и на многобройните си сподвижници по места, колкото на интереса, който бил вложил в тия успехи всемогъщият Юсуф ага. Тази пряка връзка между един от най-свирепите главатари и фаворита на султанката майка свидетелства докъде била проникнала корупцията всред висшите кръгове. Нека припомним, че наред с Юсуф ага в Малкия диван заседавали „прогресивните съветници“ на Селим III, мислители и автори, като Махмуд Раиф ефенди, Татарджик Абдулла, Сеид Мустафа Ремиз ефенди и пр.4 И все пак подкупничеството, което прояждало целия имперски апарат, засегнало дори създателите на „низам-и джедид“.

Разгромът на Синап навярно бил един от не многото успехи на Хакъ паша. Както ще видим, пашата ограничавал наказателните си набези из Тракия и Беломорието, отбягвайки да се отдалечава от Одрин. Съвременниците признават на Хакъ паша неговите усилия да се справи с кърджалийството, нападенията му над райони, известни като кърджалийски убежища. Но анархията намирала прекадено много пътища, за да ги пресече той с наказателни експедиции. Чрез жестоки до кръвожадност репресии Хакъ не само наострил против себе си аяните, мирното население, но и се оказал изолиран от всякаква подкрепа в Румелия — изоставили го дори личните му сеймени. За да си гарантира какъв-годе боен ефектив, Хакъ паша прибягнал до съдбоносна за каузата на властта мярка: през 1797 г. той наел на своя служба даалии и арнаути — 5000—6000 човека. Taкa двуостра войска държел той на стан под Одрин, с нея предприемал акции из близките райони5.

Такова развитие в офанзивата на Хакъ паша следва да означим без уговорки като провал. Но едва ли само поведението на командващия отблъснало местните аяни: аянската институция била по органиката си противоцентралистична. Цялата структура на властта над Румелия изключвала успеха на правителствените експедиции тук.

Зимата на 1796—1797 г. била добър повод за Хакъ паша да оправдае безпътицата си. Кърджалиите се изтеглили из мъчно достъпните планински места, а пашата все пак извършил до 10 февруари няколко обиколки из Тракия. После се обявил за болен и заседнал в Пловдив. През туй време Кара Фейзи шетал из равнината6. Големият пожар в Пловдив през същия този месец бил дело на правителствените войски, които се държели като кърджалии. Хакъ паша ги отвел към Казанлък, за да попречи на някои едри главатари от Тракия да преминат в Северна България7.

Надеждите, възложени върху Хакъ паша преди една година, не се оправдали. Безразборните екзекуции, които извършил над сподвижници на размирието, оказали се под ръка; разривът му с аяните из Тракия; неприятелството на Юсуф ага, когото убийството на Синап лишило от голям и редовен приход — всичко това изиграло ролята си. През май 1797 г. пълномощникът срещу анархията бил снет. Решаваща за уволнението уж била голямата кърджалийска контраофанзива, която почнала през пролетта и предизвикала паника в столицата8.

Тъй като Хакъ трябвало да замине за новото си местоназначение, Белград (по-скоро заточение, при тамошните чести бунтове), той разпуснал войската си, съставена предимно от кърджалии. Под претекста, че не бил им заплатил, те разграбили и опожарили Калофер. Твърде бледо упование възлагала властта върху Мустафа паша, новия румелийски бейлербей. Портата му изпратила 600 топчии, но и той държел на плата 1000 кърджалии, „тъй като бил родом от Гюмюрджина, голямо кърджалийско гнездо“. Очаквал се конфликт между него и аяна на София, с когото имал стара вражда9. Ще рече, новият бейлербей нямал достъп дори до центъра на бейлербейството си.

Никакви оптимистични събития не последвали смяната на главнокомандващия. Големи размирни съединения опустошавали двата бряга на Марица, укрепявайки се в някои тракийски села. Тази контраофанзива се центрирала в многочислен кърджалийски „поход“. Той разорил селищата непосредствено под Одрин, след като бил свършил същото в Пловдивско и Чирменско. Местните аяни получавали ултиматум от знаменития вече Кара Фейзи, с който той им изисквал крупни суми (по 10 хиляди гроша в пари и толкова в натура), за да опразнел околността. От Одрин — като град многолюден и богат — било изискано още повече. Над 20 000 бежанци от изстрадалата Източна Тракия потърсили приют зад стените на Цариград, като изнесли из огъня единия гол живот. Но анархията имала вече яки пипала в самата столица — тук бил разкрит голям заговор в полза на румелийските размирници. По някои слухове, ликвидирани били 1500 заговорници, докато арестите продължавали10.

Дори не всички сведения в това дипломатическо донесение да бъдат верни, явно е, че през лятото на 1797 г. кърджалийството приело незнаен дотогава размах. Той бил не само териториален (въпреки че и териториално бил внушителен); нападенията на Кара Фейзи и други тежки главатари непосредствено заплашвали Одрин, събирали от големи селища тежък трибут, парализирали одринската войска. Освен туй обаче кърджалийството надраснало собствените си бойни методи, образувало походи. Те му осигурявали победи и едра печалба. Така офанзивата на Хакъ паша всъщност заставила кърджалийството да се уедри, а това му позволило да се впусне в походи. Този качествен момент в развитието на изследваното явление трябва да бъде силно подчертан в противовес на всеобщото схващане за стихийния характер на явлението. Явно е обаче, че през 1797 г. кърджалийството вече било не съвсем стихийно, щом образувало съединения и дори походи към столицата. Този прелом бил предшестван от „съвещания“ на размирниците, споменати във фермана по отменяване на амнистията. Тоест кърджалийството се стремяло да координира своите хаотични дотогава действия, съсредоточавайки ги срещу централизма.

Що се отнася до големия противодържавен заговор в Цариград, дял в него вероятно имал Пазвантоглу, който именно през 1797 г. взел да се занимава и с агитация. Не е изключено някой от главатарите също да бил се сдобил с привърженици в Цариград; походът на кърджалиите из Източна Тракия би изглеждал неоправдано дързък, ако не подозрем тайно съдействие за сполуките му и отгоре. Все в този ред нека отбележим, че през юни избухнали еничарски бунтове в Смирна, Кандия и другаде — покровителството, което Пазвантоглу обявил, че поема над оскърбените от Селимовите реформи оджаклии, донесло резултат11.

В такава обстановка Мустафа паша получил, а сетне и отправил заповед до длъжностните лица в Софийско и Пазарджишко за преследване на кърджалиите, разбити от Хакъ паша и укрили се в планините, в местността Лъджа между Гюмюрджина и Фереджик12. Но след като цяла Източна Тракия била заляна от размирници, какво би допринесло изтребването на една дружина, установила се в дадена местност? Не е изключено властта да се опитвала да довърши всъщност единствената си засега победа над кърджалиите: разгрома на Синап. И наистина акцията протекла успешно за Мустафа паша13.

Кърджалийските победи из Източна Тракия ставали тъй застрашителни, че срещу „похода“ трябвало да бъде призован от Анадола бейлербеят ѝ Ало паша. Той идел на помощ на Одрин с 10 000 еничарски бойци, понеже градът не само бил обсаден от кърджалиите, ами те заели вече и някои негови предградия, за да упражнят натиск и да получат изискания голям откуп14. Намесата на Ало паша била ефикасна. Неговите многочислени бойци още не били заразени от въздуха на Румелия. Кърджалиите, водени от Кара Фейзи, се озовали между войските на Ало паша и Мустафа паша. Затуй отстъпили към планините, но правителствените части не ги преследвали по разбираеми съображения15.

За отбелязване е, че през лятото иа 1797 г. правителствените войски неочаквано печелят някои схватки с кърджалийството. Това може да се обясни с две причини. Първо: наглостта на кърджалиите стигнала дотам, че те вече напъплили Източна Тракия, позволили си обсада на втория имперски град на Балканите, Одрин. А из тия равнинни, близки до столицата места бойците на Портата се усещали що-годе сигурни, т. е. смеели да се появят. Второ: Портата хвърлила значителни анадолски части в Румелия — дислокация, която била замислена от 1796 г. Както бе подчертано, румелийските еялетлии, сеймени и пр. наемници се оказали досущ негодни, когато било въпрос до сражения против кърджалиите. Между едните и другите фактически не съществувала разлика в произход и социална принадлежност, а оттам — и в умонастроенията им. Затуй пък анадолските части тук се чувствали завоеватели — външна сила, враждебна на Румелия. Само така си обясняваме иначе изненадващите сполуки на Ало паша.

Той по-право бил назначен за един от тримата командващи срещу размирието (успоредно с Мустафа паша в София и Осман паша в Силистра) през юни16, но влязъл в бой през юли. Султанът възлагал големи очаквания именно на анадолците. Понеже било ясно, че настъплението срещу кърджалийските сили не може да успее само при един фронт, тъй като размирниците се укривали из планините и опазвали от унищожение, необходимо било да бъдат те притиснати едновременно от три страни — откъм Северна България, Софийско и Одринско. Селим III (все в стила на „противокърджалийската епистолика“) излагал оптимистични планове. По повод размирните сполуки на бившия севлиевски войвода Али и на Гяур Имам (сполуки, които позволили на двамата главатари да овладеят Плевенско, Ловешко, Търновско и Никополско) султанът начертал стратегема за тристранно настъпление срещу Средна Северна България, което следвало да я прочисти основно17.

Много скоро се разбрало обаче, че командващите не смеели да придвижат войските си, за да не ги срещнат. Така Мустафа паша не помръднал на изток от Пазарджик, а Ало си седял в Одрин. Първият твърдял, че държи бойците си в Пазарджик, за да попречи на кърджалиите от двата бряга на Марица да се обединят. Ало паша пък бил практически обсаден от 2000 кърджалии, които разорили Одринско и застрашавали самия стан на пашата18. Поведението на войските му било по-зло и от кърджалийско. Полудивите анадолци стрували на населението от Одринско 7000 гроша дневно освен контрибуцията от 100 кесии, освен пладнешкия грабеж, поради който местните жители затворили и взели да охраняват одринските безистени и пазари. Тъй пребиваването на анадолските войски в Източна Тракия ѝ се отразило по-тежко от кърджалийската напаст. А едрите главатари най-сетне се изтеглили, но не по-далеч от Казанлък, където се установили да наблюдават движенията на пашите19.

Тъй или иначе тройното командване припечелило известни успехи. В Цариград те били представени като край на кърджалийската опасност. Говорело се упорито, че част от главатарите отново щели да се съберат на съвещание с представители на властта, а то щяло да бъде последвано от нова амнистия. Извън това решено било да се включат повече размирници във войската, като арнаутите бъдели прибавени към силите на Мустафа паша, а кърджалиите — към анадолските части на Ало паша20.

Тази игра монотонно се повтаряла. Портата бързала да обяви ефимерните си сполуки за съдбоносна победа и мигновено да дари амнистия на държавните престъпници, които продължавали да узурпират властта ѝ по места. Защото — също еднообразно — тя замисляла следващия си стратегически ход: нова офанзива против Пазвантоглу.

Тези свои две основни задачи — кърджалийството и Пазвантоглу — Портата възнамерявала да ликвидира поотделно. Опитвайки поход против Видин, властта амнистирала главатарите; опитвайки поход против главатарите, тя амнистирала Пазвантоглу.

Впрочем докато сменяла главнокомандващи срещу кърджалийството отсам Балкана, докато печелела тук сражения или си внушавала, че ги печели, властта изтървала положението отвъд Балкана. Там същата 1797 г. окончателно поляризирала местните сили, предизвестявайки, че откъсването на Северна България от властта на Дивана предстои непосредствено.

 

ВОЕННИ, ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ И ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ХОДОВЕ

НА ПАЗВАНТОГЛУ ПРЕЗ 1797 г.

 

Самият Пазвантоглу през въпросната година променил на няколко пъти диспозицията си спрямо Портата, показвайки на какво е способен като честолюбец, демагог, политик и стратег. Неговата агитация проникнала и намерила добра почва дори в някои столични среди, с което интересът на външните сили към видинския отцепник (по чин все още само еничарски ага на крепостта) пораснал.

След февруари 1796 г. започнала офанзивата на Хакъ паша, през май 1797 г. тя била продължена от Мустафа паша, а през юни към нея присъединил анадолците си Ало паша. Това принудило част от кърджалийските съединения, действащи дотогаз из Южна България, да се прехвърлят в Северна. Из пътя си те спрели в Казанлъшко, подлагайки го на грабеж и палеж. Въпреки ферманите никой командващ не бил овладял старопланинските проходи, през които размирниците спокойно преминали. Проходната защита била възложена на местното население21. Но, общо взето, до лятото на 1797 г. кърджалийската концентрация северно от Балкана се увеличила.

Още на 13 февруари севлиевският войвода Хасекизаде Хасан ага докладвал за големи кърджалийски нападения над Търново, Севлиево и Никопол — този доклад трябвало да бъде тайно препратен до Портата чрез един никополец без определено звание. В допълнение към него доклад войводата приложил втори, от същата дата, с който уведомявал властта, че нападащите главатари били „хора на Пазвантоглу“22. Така верният на властта войвода я уведомил за събитията, намирайки се под вража обсада в Севлиево.

Той, уви, не знаел всичко по въпроса: през февруари Търново било не само нападнато, но и превзето от голямо кърджалийско съединение начело с все още неизвестния Кьопрюлюоглу, беглец из Белград. Подозирали го, че бил направляван от Пазвантоглу, който през същия месец се държал в привидно покорство. Като контрамярка Хакъ паша разположил войска в Казанлък, за да не позволи на кърджалиите да заемат Разградско и Русенско или да се върнат в Тракия, тъй като имали много съчувственици дори в Одрин и Цариград23.

В тия най-големи центрове ужасът пред Пазвантоглу нараствал — говорело се, че освен Търново били овладени и Сливен, Свищов, Ниш. Австрийският интернунций смятал, че слуховете приписват на отцепника всъщност неорганизираните действия на даалии или белградски еничари, които „боготворели своя вожд заради справедливостта, дързостта и щедростта му“24.

Паниката обхващала и малцината оцелели представители на Портата в Северна България; те настояли силистренският валия да придвижел войската си до Никопол, за да парира по-нататъшните подстрекателства на Пазвантоглу25. А мухафъзът на Видин Абди паша бил дотам парализиран от съчувствениците на отцепника, че не успявал да отправи дори един куриер до Портата, ами си служел с тайни връзки. Чрез тях той я уведомил как вече не смогва да следи низките козни на Пазвантоглу, които изниквали с голяма честота. Напоследък Осман бил се срещнал с бившия войвода на Севлиево — Али ага. Понеже заповедите изисквали и от Видин да бъдат изпратени войски в помощ на Хакъ паша, видинският мухафъз събрал 3000 души, но подозирал началниците им в сговор с Пазвантоглу.

Пристигнала в Търновско, въпросната войска останала без снабдяване, та заплашвала с бунтове и грабеж. В замяна на туй наоколо държали по 1000 души Тръстениклиоглу и Гяур Имам. А агитатори за „видинските работи“ вече проникнали надалеко, дори в Битоля. По същото време в Добруджа (в тила на Тръстениклиоглу, който вече се очертавал като евентуален, макар твърде несигурен съюзник на Портата в Северна България) размириците се усилили. Там като „човек на Пазвантоглу“ се проявил Йълъкоглу, който вилнеел из Добричко от началото на годината. Той нападнал с 300 души дружина Добрич, но бил отблъснат от гражданите, дал жертви и се оттеглил, продължавайки да съсипва околността26.

Следователно хората на властта в Северна България били недееспособни — щом се оставили Пазвантоглу да ги притисне от две страни. Връх в дързостта на видинския еничарски ага било нападението над Никополската крепост — една от най-важните за Портата опори отвъд Балкана. Никопол бил обезкръвен поради върлуващата чума, но едва ли там трябва да търсим причините за капитулацията му. Падането на Никопол, неговото опожаряване и разорение накарало Портата да призове към тази своя последна вярна крепост в Подунавието войски чак от Шкодра, Крушево и Вълчитрън27, понеже не смеела да разчита на бойци, събрани от близки до огнището на бунта райони.

През март до столицата си пробила път прокламацията, обявена от Пазвантоглу, след като превзел Никопол. И тъй още привидно покорен през февруари, той скоро открито изстъпил срещу Портата. А прокламацията му заслужава внимание като част от многопосочната демагогия на отцепника.

„...Пазвантоглу, който току-що развя знамето на бунта, заявява в тази прокламация, че той стоял начело не на скитници, нито обирници, както би могло да се повярва или пък хитро да се разпространява, а на истински чисти мюсюлмани, движени от същите принципи като него и грабнали като него оръжие, за да опазят мюсюлманската вяра и да удържат целостта и чистотата на османските нрави и обичаи срещу корумпираната власт, стараеща се да ги подмени с всичко най-долно и развратно от европейските и ненавиждащо военната дисциплина — нещо, което нито той, нито хората му някога ще възприемат. Пазвантоглу завършва със заплахата да се появи в самия Цариград начело на сто хиляди души, за да взриви тези нововъведения, съдбоносни за Османската империя, чиито устои те подкопават и предизвестяват близката ѝ гибел, ако правителството не побърза да ги отмени.“

По-нататък, съобщавайки на емигрантския френски крал Луи XVIII някои собствени наблюдения, неговият представител при Портата Шалгрен писал: „Ако би било възможно да изпълни заплахата си, Пазвантоглу ще се опре тук на 2/3 от истинските мюсюлмани, възмутени, както него, от опасните новости. Те говорят за тях с толкова презрение, с колкото и ненавист. А еничарите несъмнено ще увеличат неговите сили... Той карал да го наричат султан Осман, на името на прочутия халиф, наследил Омар...“28

Аналогични сведения отправил до своето правителство и австрийският интернунций Рат-Кил. С тази разлика, че се спрял предимно върху политиката на отцепника по отношение на християнското население в Северна България, изтъквайки популярността на Пазвантоглу29. В такъв смисъл се изразили и руските консули в Букурещ или Яш — те пък били склонни силно да преувеличат човешките ресурси, с които Позвантоглу разполагал. Руските представители ги определяли на 120 000 човека30.

Интересът на европейските сили към отцепника не бил случаен — той щял да изиграе съдбоносна роля за Пазвантоглу и видинското отцепничество. Последното десетилетие на XVIII в. било запълнено с преломния конфликт, започнал от Франция и разразил се в брожения из някои други европейски страни. Легитимизмът бил нащрек, в отбрана пред ранната военна експанзия на Френската република от 1797 г., а събитията из Румелия започвали да му напомнят неговия крах на Запад. При цялата мюсюлманска реакционност на част от програмата му в друга нейна част Пазвантоглу прокламирал опасни новости по отношение на експлоатираните. Това било достатъчно, за да бъде алармиран застрашеният от Френската революция феодален легитимизъм. В отцепничеството на Пазвантоглу европейските наблюдатели долавяли призрака на една нова гражданска война — в Румелия. Твърде показателно издава ужаса пред нея В. П. Кочубей: „Разбойниците са превърнали Румелия във втора Вандея.“31

Осман Пазвантоглу отлично съзнавал, че неговото отцепничесгво привлича погледите на външни сили към Видин. За отцепника било ясно, че интересът на Русия или Австрия към него е недоброжелателен — двата вековни врагове на Турция именно в този исторически момент били особено заинтересовани в мира из балканските провинции на Османската империя. Затуй пък възвестеното още през 1792 г. от Конвента решение да бъде оказвана военна помощ на всяко революционно движение из Европа обнадеждило и Пазвантоглу. Всъщност сведенията за негови връзки с Франция датират от 1797 г.

През март Обер дю Байе, представител на Директорията в Цариград, уведомил правителството си, че чрез посредничеството на „един грък“ получил от Пазвантоглу послание, в което отценникът възхвалявал новата държавна уредба на революционна Франция, показвайки колко е информиран в международната политика. „Нали усещате, гражданино министър — писал Дю Байе на Талейран, — че този така образован човек един ден или ще управлява империята, или ще бъде убит.“32

По-нататъшните бойни операции на отцепника из Северна България били следени от представителя на Директорията в Букурещ — Кара Сен Сир, — който от есента на 1797 г. бил акредитиран в Цариград. Сен Сир именно разкрил осведоменост по случая Пазвантоглу, давайки висока оценка на личните качества и на умната и перспективна вътрешна политика на отцепника: „Той е укрепил добре Видин на Дунава и непрестанно поддържа гарнизон от 12 000 души, всички дълбоко предани на каузата му. Оттам разпраща заповеди, издава присъди по вероизповедни и административни въпроси. Правосъдието му е твърдо и бързо върху подвластната му земя, която обхваща почти цяла България. От него се боят. Населението там е товарено с по-малко данъци, отколкото в останала Турция — това е една от основните черти на неговата политика.“33

Като я описва от ясни буржоазни позиции, Сен Сир дефинира и целите на външната политика на Пазвантоглу: „Той не обича русите и не може да понася немците. Но този бунтовник знае, че не би устоял срещу Портата, ако една външна сила се обяви против него, освен ако друга пък не би го подкрепила — ето истинския възел на политиката му.“34

По това време Пазвантоглу вече бил опитал да се свърже с Директорията чрез цариградския ѝ представител. Той бил отправил и до Сен Сир „един от своите приближени секретари, грък“, след което многократно сондирал представителя на Директорията за нейното разположение към каузата му. Резервите на Сен Сир, неупълномощен да преговаря с един бунтовник, постепенно били преодолени — той все по-горещо препоръчвал на Талейран отцепника, когото гледал тук едва ли не като идеен съмишленик35. Но до края на 1797 г. Директорията не се ангажирала с никакви връзки с Пазвантоглу. Очевидно до мира в Кампо Формио тя поддържала начертаната от Конвента източна политика: да не си създава допълнителен враг в лицето на Портата чрез революционна агитация из Турция36.

Впрочем, докато активно работел за разширяване на своите владения, Пазвантоглу гледал далеч — той правел опит да се заяви в голямото раздвижване из Европа, предизвикано от ранните походи на Френската република; правел опити да създаде външна подкрепа за своето растящо честолюбие. Мирът в Кампо Формио, който между другото сложил край на венецианската власт над някои йонийски острови, ги обособил в република под френско управление. Френските власти веднага потърсили връзки с пашите-отцепници, албанци; така започнали взаимоотношенията между Али Тепеделенли и Директорията например37. Добре въведен в международната политика (Сен Сир допринасял немалко в тази насока, осведомявайки редовно видинския си агент по тамошните събития)38, Пазвантоглу с право смятал, че Директорията ще направи завой в източната си политика, понеже вече имала свои интереси на Балканите. Тъкмо той настойчиво взел да търси нейното приятелство, през ранната зима на 1797 г. постоянният му агент бил арестуван в Цариград и убит след жестоки изтезания39. Това за кратко прекъснало връзките между Видин и Директорията, възобновени едва при големия поход против Видин.

Но нека се върнем към пролетта на 1797 г., за да проследим военните прояви на Пазвантоглу, които принудили Портата към въпросния поход.

Докато султанът се колебаел между нов опит за офанзива или за компромис с едрите главатари, тайната среща между Пазвантоглу и бившия севлиевски войвода дала резултати: през март последният с 400—500 конни кърджалии превзел Плевен. Валията на Силистра Осман паша междувременно заседнал в Никопол, но чакал още подкрепления, за да потегли срещу Плевен. А в Плевен вече били пристигнали и главатарите Маджар Али и Гяур Имам с големи съединения. Валийските шпиони донасяли непрестанно за успехи на кърджалиите: разорени били 7—8 никополски села, понеже валията се намирал именно в Никопол. В замяна на туй обаче редица селища във Врачанско, Видинско, Нишко, Оряховско, Плевенско и Ловчанско били се присъединили изцяло към кърджалийския съюз. Всички техни жители, годни да носят оръжие, си подали ръка с кърджалиите, та валията не набрал от изброените области никакво опълчение. Заявявайки, че ще упорства в борбата си срещу размирниците, Осман паша все пак съветвал да бъдат изслушани представители на онова население, което се съюзило с кърджалиите40.

Така през февруари—април Пазвантоглу разширил територията от Видин до Габрово, Търново и Свищов. От това време датира и едно застрашително за централната власт явление: редица селища из Северна България се обявили на страната на Пазвантоглу, взели да поддържат с оръжие или чрез снабдяване неговото отцепничество. Тоест още преди големия поход против Видин населението на част от Северна България вече било привлечено от Пазвантоглу, който му обещал смекчена експлоатация и равноправно отношение към християните.

Авторитетът на Пазвантоглу растял — из Румелия агентите на Австрия не били чули лоша дума за отцепника. Напротив: населението му желаело успехи. От тази позиция на реално надмощие той започнал открити преговори с Портата, използвайки посредничеството на влашкия княз. Пазвантоглу обещавал да отдели своята войска от кърджалийските части и отричал участието си във всякакви противодържавни действия, като хвърлял вината за безредиците в Румелия върху снетия Хакъ паша41. През май 1797 г, отцепникът действително преустановил явни връзки с главатарите на Средна Северна България. Това обнадеждило централната власт. В началото на юли на румелийския бейлербей Мустафа паша било наредено да съедини силите си с тези на анадолския — Ало паша, та двама да потеглят срещу кърджалийските дружини, разположени из Ловешко, Търновско и Никополско. В тази акция трябвало да участва и валията на Силистра Осман паша42. (Разпореждането не споменава Пазвантоглу, неминуемо обвиняван през предходните месеци за всички безобразия на кърджалиите отвъд Балкана.) Изводът, че през лятото на 1797 г. Портата разчитала на видинския отцепник за борбата си против размирниците, е подкрепен и от друг документ — до Пазвантоглу, датиращ от 10 юли. Нему се заповядвало да осигури храни и боеприпаси за войската, на която предстояло да действа срещу кърджалиите в Северна България43.

Към края на юли в столицата се разчуло, че големи кърджалийски обединения били разбити тук и там, без тия новини да са конкретни44. А Портата набързо обявила новата амнистия на кърджалиите и включването им във войската на Мустафа паша45.

Види се, че през септември 1797 г. Портата пак решила, че е необходим такъв тактически маньовър. Може би Мустафа и Ало действително постигнали успехи против кърджалиите; може би те мамели и Цариград за размера на успехите си; може би сам султанът държал да вярва на такива заблуди; може би султанът лично лъжел, че вярва. Във всеки случай едногодишната война, обявена на анархията като цяло през 1796 г., отново завършила с примирие, въпреки че междувременно не било се случило нищо съществено, различно. Изглежда, по същия начин през май тихомълком бил помилван за пети път Осман Пазвантоглу, който до есента се държал неопределено или дори определено враждебно. Но ясно е, че към септември Портата взела ново (засега негласно) решение за генерален удар против видинския отцепник, та се стараела да си осигури мир и ред южно от Балкана.

Откровено погледнато, централната власт нямала причини за оптимизъм — нещата в Румелия се развивали все по-зле за нея. Към досегашните ѝ грижи тук се прибавила чумата, която опустошавала освен Сърбия и Дунавския бряг46. Извън това случило се неизбежното: двамата уж победоносни командващи паши, Мустафа и Ало (през протеклите месеци те правили всичко възможно, за да не срещнат войските си, които таели дълбока взаимна ненавист), най-сетне стигнали до отявлен конфликт. Тъй като Ало настоявал да получи румелийското бейлербейство, вече възложено на Мустафа паша, тъй като отказвал да се прибере с войските си в Мала Азия, той фактически установил своя власт над Одринско и близките области, където събирал тежък трибут, вършел безчинства и не допускал намесата на Цариград. А Мустафа сдържано изчаквал, тъй като се боял, че едно генерално сражение със съперника му ще го лиши от бойци — те щели да прибягат при Ало паша. Арбитър в този нов вид размирие на румелийска земя не можела да бъде Портата естествено. Двамата паши се надявали на Пазвантоглу — ако се обявял на страната на единия или на другия военачалник, той би наложил безусловно неговото надмощие47.

А кърджалийската амнистия и сблъсъкът между пашите датирал от началото на октомври. Отделни известия говорят, че по същото време Портата вече замисляла голяма акция против Видин, като изтъквала непригодността на Ало паша за главнокомандващ в нея48. Не е изключено повод за откриване на новите неприятелства да са дали някои едри кърджалийски главатари, известни като сподвижници на отцепника, а именно: Кара Хасан, Манаф Ибрахим и Исаоглу с 300 души, Кара Фейзи, Дженекчиоглу Кара Мустафа и Еминджик с 800 души. Изброените главатари вилнеели из Берковско, Пиротско, Знеполско и Брезнишко през м. септември49. С една дума, Пазвантоглу само на книга съдействал на Портата против кърджалиите в течение на половин година, а подвластните му главатари фактически си вършели работата и през този срок.

Разтревожена от възраждащите се заплахи, Портата взела отчаяни мерки да се отърве поне от анадолците на Ало паша, които успяла да отпрати дома им в края на ноември50. Тяхното изтегляне от бойния театър било сигнал за нов взрив на анархията, сега оглавена от Пазвантоглу:

„Дръзкият блясък, който Пазвантоглу току-що придаде на своя бунт, като нападна и опожари Никопол (който изглеждаше, че държи да устои срещу ударите му), доказва, че този водач е успял да се засили благодарение на дезертьорите от османските армии, на остатъците от кърджалийски съединения и на всички недоволници, които е създал режимът на румелийския бейлербей.

Докато Ало паша беше в Европа, той (Пазвантоглу, б. а.) играеше между двамата командващи, ласкан от тях, хранейки лъжливите им надежди и заздравявайки мълчаливо всички крепости и укрепления, които владее. Между другото той е заобиколил Видинската крепост с твърде широк воден ров, който се съединява от два моста с Дунава. Той заплашва, че ще срине Русе, ако жителите му не се подчинели на неговите заповеди. Той би станал господар на Влахия, чиито преки връзки със столицата биха били напълно отрязани.“51

С една дума, Осман Пазвантоглу запазил приличие до оня миг, когато останал с един враг в Румелия: Мустафа паша. Отцепникът просто изчакал да бъде разрешен конфликтът Ало — Мустафа, за да не предизвика чрез своите действия единодействие помежду им. А неговото изчакване всъщност било подстрекателство в този конфликт. Щом нещата се изяснили, Пазвантоглу не отложил дори със седмица своята атака — превзел отново Никопол. Отпор очевидно той не срещнал.

Твърде възможно е Пазвантоглу да е предприел на нова сметка враждебни действия, бидейки осведомен за предстоящия поход срещу Видин, който вече бил в подготовка — както ще видим, отцепникът имал своя „партия“ в Цариград. Твърде възможно е неговото нетрайно покорство през част от 1797 г. да било също изчакване: Пазвантоглу се надявал да получи чрез тайни преговори пашовски сан, но не го получил. Санът паша пък му бил необходим, за да встъпи в официално качество (а не като прост самозванец) във връзки с външните сили и по-точно с Франция, която вече например преговаряла с Али паша Тепеделенли. Много възможно е тази нова експанзия на видинския отцепник да се дължала на зараждащото се негово съперничество с русенския аян.

Подунавието явно било тясно за двамата еднакво честолюбиви самозванци; явно било, че тяхната вражда тепърва ще набъбва. Впрочем сега Пазвантоглу заповядал настъпление на своите части покрай Дунава към Русе, при което действията им имали дълбочина и в равнината. Според думите на пратеника му до Сен Сир цел на отцепника било господството над Влахия, заради което той трябвало да овладее Русе — ключа към отвъддунавските земи52. Тази експедиция на кърджалиите, направлявани от Видин, Мериаж отнася към зимата на 1796 и пролетта на 1797 г.53, но тя всъщност се състояла през есента на 1797 г.

Експедицията срещу Русе и Влахия се осъществила под началството на Кара Мустафа — един от „генералите“ на отцепника. Само със 100—200 конници той прехвърлил Дунава при Оршова, стигнал Букурещ, проникнал в княжеския дворец и с оръжие в ръка поискал от княза Ал. Ипсиланти да му предаде оставените на съхранение тук богатства на никополския аян, премахнат от Пазвантоглу. Обискирайки манастира Въкърещ, Кара Мустафа поставил под терор влашката столица и се изтеглил обратно на 8 ноември подир двудневни непрекъснати преговори с болярството. Паниката пред дружините на Пазвантоглу, която обхващала Букурещ и изобщо Влахия подир този първи, но убедителен набег на Кара Мустафа, си имала основания — с него се сложило начало на системните в бъдеще нападения на кърджалийски съединения над отвъддунавските земи54.

 

ИДЕОЛОГИЧЕСКА И ВОЕННА ПОДГОТОВКА ЗА ПОХОДА СРЕЩУ ВИДИН

(НОЕМВРИ — ДЕКЕМВРИ 1797)

 

Сега войната против Видин, замислена още преди описаните събития в Северна България и Влахия, вече се налагала въпиющо.

Портата разпратила инструкции, съгласно които местните аяни трябвало да бъдат ласкани и привличани чрез подаръци, понеже разчитала на техните еялетлии в предстоящата голяма кампания55. Князът на Влахия — вече пряко заплашен — заявил, че ще окаже помощ в провизии на войната против Видин56.

На 29 ноември, веднага подир набега на Кара Мустафа до Букурещ, румелийският бейлербей получил нареждане да локализира бунта в Северозападна България, като не допусне нито един размирник, намиращ се южно от Балкана, да се прехвърли отвъд57. Аналогична заповед била получена в София на 31 декември. Тя констатирала, че напоследък към Видин се съсредоточавали маса сеймени — арнаути и кърджалии. Аяните на Валона, Солун, Сяр, Охрид, Крушево и пр. и най-вече румелийският бейлербей щели да отговарят, ако пропуснели дори един човек да премине „оттатък“58.

Тъй Портата не хранела илюзии по популярността и перспективите на своя противник: към Видин се стичали всякакъв род недоволници и професионални вече размирници. Към Видин било устремено всичко, годно да носи оръжие, а не намерило — в течение на повече от десетилетие — кой да заплаща неговия боен занаят. Характерен е един термин в цитирания документ, който иде да обобщи отделните разновидности размирници: „караджа- овалъ“. Освен него в същия документ е употребен само още един: „арнаути-сеймени“. Ще рече, след като изключела от контингента на анархията наемниците албанци, останалата част от този контингент била означена като „караджаовалъ“. То ще рече човек, по произход от Караджаова (черничко поле)59. Очевидно този нов термин се появил по фонетично сходство с „Кърджа Али“. Съществено в случая е, че властта го смятала за обединяващ, що се отнася до отделните видове участници в анархията.

През последните дни на ноември и през първите на декември Портата проявила трескава активност в конфликта си с Пазвантоглу, очебийно подплашена от първите притезания на отцепника над Влахия. Както съобшава барон Рат-Кил (неговите донесения от този период са понякога по две на ден). Диванът непрестанно заседавал, за да обсъжда мерки против бунтовника, за чиито успехи и привърженици из Цариград вървели легенди. Знаело се, че Пазвантоглу имал „невероятно влияние върху народа от ония краища и нищо не ласкаело повече последния от това да го вижда свой покровител срещу ненавистните нови облагания, наложени от Портата“. Наистина докато изискал от Влахия 3000 кесии контрибуция чрез Кара Мустафа, отцепникът не товарел населението на Северна България с никакви тегоби60.

През същите дни в столичните среди се затвърдило убеждението, че Пазвантоглу възнамерявал да обедини всичките сили на анархията, за да се домогне до Османовия престол61. Такова убеждение (достатъчно подкрепено от размера на събитията) предизвикало паническа реакция у властта: Портата официално се обърнала към Австрия да ѝ съдейства в борбата против Видин. Това съдействие трябвало да се изрази в блокада на Средния Дунав и в подсилена охрана на Банат. По мнение на интернунция Австрия следвало да запази поне неутралитет в предстоящия конфликт като компенсация за лоялността, която ѝ засвидетелствала Портата през последната Френско-австрийска война. Извън туй Рат-Кил смятал, че ако Пазвантоглу смогне да наложи своя власт дори само по Долния Дунав, то интересите на Австрия все пак биха били накърнени62. Това становище за отношението на Австрия към Видин трябва да се запомни — то се отразило тежко върху шансовете на самозванеца.

На 3 декември Рат-Кил съобщил, че Пазвантоглу бил обявен вън от закона, прокълнат и уличен63. Трябва да се възползваме от неговото сведение, за да датираме иначе недатираните 4 фетви, известни на историографията64.

Знайно е, че към фетва (отговор на въпрос по религиозно-правната част, отправен към шейх-юл исляма) султаните прибягвали в случай на върховна нужда. Многозначително е обстоятелството, че Портата се намирала вече от години в гражданска война, но не била изискала фетва срещу кого да е от своите могъщи противници из Румелия, а такива фетви тя смятала за необходими именно през декември 1797 г. и именно срещу Пазвантоглу. Туй доказва, че в негово лице властта виждала не просто опасен отцепник, а рушител на нейните устои. Плодотворната демагогия на Пазвантоглу навявала на Портата страх, при който тя не подбирала средства. Така Осман Пазвантоглу, видински еничарски ага, чифликчия и откупчик на данъци, се оказал онази изключително важна личност, срещу която бил ангажиран със задължителното за всички правоверни свое върховно мнение сам шейх-юл ислямът.

Неговите фетви били донякъде едносложни. Първата указвала, че вярата допуска да бъдела започната истинска война с всички родове оръжие против Пазвантоглу, тъй като той бил доказан бунтовник и узурпатор. Втората позволявала да бъдат избивани привържениците на бунтовника. Третата провъзгласявала всеки боец, комуто предстояло да загине във войната против Пазвантоглу, за „шехит“ (паднал за вяра), а всеки оживял участник за „гази“ (победител). Четвъртата разрешавала да бъдат съдени по шериата Пазвантоглу и сподвижниците му, ако обсадената им крепост би била превзета, а те — пленени65.

Идеологическата обосновка, която Селим III подложил под големия поход против Видин, била: война за вярата. С това султанът не само подклаждал традиционната жертвоготовност на мюсюлманина в подобна война; той се постарал да измъкне из ръцете на Пазвантоглу поне едно от идеологическите му оръжия — защита на вярата, на „стария закон“.

Впрочем когато пристъпим към оценка на настроенията в Румелия през предстоящия период, когато определяме социалната същност на запълнилите го събития, нека не забравяме един много съществен факт: изострената към края на XVIII в. идеологическа борба. Редки били прецедентите, при които османските султани прибягвали до идеологическата обосновка „война за вярата“ против вътрешен враг мюсюлманин.

Произнесени в края на ноември, фетвите против Пазвантоглу били последвани от други идеологически по същество мерки. Тъй като отцепникът бил популярен между еничарството — изстъпвайки като негов закрилник срещу низама, — Селим III настоял именно оджакът да се ангажира със становище срещу Пазвантоглу. Еничарският ага в столицата бил заставен да свика събрание на офицерите и ветераните на Цариградския оджак, пред което били прочетени всички доклади и молби за помощ от органите на властта в Никопол, Кула, Силистра и Русе по бунта на Пазвантоглу. Въз основа на тях присъстващите се изказали против „споменатия отстъпник, безверен предател, който спада към разбойниците“, обещали да бъдат верни „приятели на своя приятел“ — султан Селим III — и да предприемат срещу Пазвантоглу всичко, което той им заповяда66. На същия ден великият везир уведомил султана, че еничарското събрание решило да бъдат отнети на бунтовника неговите послужебни владения и да бъде лишен от еничарски привилегии67.

Столичното еничарство впрочем гласувало в подкрепа на Селим III, срещу чийто „низам-и джедид“ след 1791 г. било роптало глухо или гласно. Портата обаче не се задоволила със становището на столичните еничари (които и не можели да постъпят другояче), та отправила окръжно до провинциалните оджаци: еничарският ага уведомил провинциалните оджаклии за взетите в центъра решения. Той подробно изброил престъпленията на Осман Пазвантоглу спрямо държавата и оджака, обосновал идеологически предстоящия поход против Видин. Окръжното обявявало вън от закона ония еничари, които вече стояли на страната на Пазвантоглу или тепърва биха застанали - те също щели да бъдат лишени от владения и привилегии. Затуй пък ония от тях, които биха се разкаяли за извършеното, щели да бъдат напълно опростени, стига да вземат участие във войната срещу Видин.

Все с това окръжно еничарският ага се обръщал и към населението на Видин. Понеже то било подкрепяло отцепника, султанските войски щели да са безпощадни към него - да обстрелват с артилерия Видин и да го унищожат. Разсипията му можела да се избегне, ако видинци сами предадели своя господар68.

Апелът на столичното еничарство преследвал агитационни, а не оперативни цели: централизмът се стремял да обвърже оджака, напълно премълчавайки въпроса за прокламираните принципи на „низам-и джедид“. Не без значение е обаче, че същият призив еничарският ага отправял и към населението на Видин т. е. властта съзнавала, че раята играе и ще играе важна роля в предстоящия конфликт. Така не само отцепникът се домогвал до съчувствието и съдействието на видинци — към същото се домогвала и Портата.

Решенията на оджака били разгласени из цяла Румелия с нарочен ферман. Той призовавал всички аяни от Северна България да подпомогнат бейлербея Мустафа паша — главнокомандващ на румелийските правителствени войски, понеже Пазвантоглу бил събрал войска „от всички народности“69. Вече съвсем плачливо властта се обръщала към мирното население, приканвайки онези родители, които имали синове в редиците на Пазвантоглу, да били извикали децата си у дома — такива разкаяни бунтовници нямало да бъдат преследвани, ами помилвани70.

Впрочем Портата не пренебрегвала никое средство в агитацията си срещу Видин. Много характерно за етапа 1797 г. е вече осъзнатото от централизма място на населението в огромния конфликт, честите и настойчиви обръщения към него.

Дори в случаи, които били абсурдни: как например един селянин от Пловдивско изобщо би знаял къде се намира увлеченият от водовъртежа негов син, за да му извести молбата си да се приберял в къщи. Но властта се залавяла и за такива крехки сламки, удавена в ужаса пред анархията. Нека подчертаем твърдо: от 1797 г. нататък не само Пазвантоглу разчитал на „войска от всички народности“ — и централната власт открито се стремяла да мобилизира населението именно от всички народности на Балканите в защита на централизма.

Уви, централизмът не можел да се надява да бъдел популярен походът му срещу Видин, тъй като по същество това било война срещу Румелия. Откъдето и да погледнем обществените сили налични тук през 1797 г. — аяни и техните наемници, кърджалии, застрашени от реформите еничари, обременено от традиционния гнет и от новите облагания мирно население, — всички те били единни в настроянията си срещу централизма. Извън това, за да осигури стохилядна и трайна обсада на Видин, властта трябвало да наложи на Румелия (извън „старите“ и „новите“ данъци) грамадни реквизиции. Те не можели да не доизтощят и доозлобят производителя в Румелия. Размерът им — както изобщо се случвало през войните на империята, — бил несъобразен с податните възможности на раята. Конкретна представа за него ни дават кадийските книги на София. От 7 декември 1797 до 23 ноември 1798 г. от Софийска каза на 66 пъти било изискано да достави храни, квартири, коли с колари, добитък, копачи за укрепителни работи, бойци, пари за заплащане на боеприпаси или хранителни припаси, или за издръжка на платени сеймени, които трябвало да пазят казата от кърджалийски налети71. Средно по пет пъти в месец — по-често от веднъж на седмица — податното население на Румелия трябвало да къса от залъка или работната сила на стопанството си, за да подсилва суперпохода против Видин. Съвсем естествено такива нареждания не били изпълнявани (доказва го многократното повтаряне на едно и също), но изпълнявани дори в своя малка част, те били достатъчни, за да доведат до глад производителя.

При такова състояние на нещата никакви идеологически маневри не можели да повлияят на румелийския селянин или гражданин — нему походът си оставал докрай ненавистен. Още повече, че всички начинания на Портата от същия вид не били довели до мир и дори до примирие—т. е. евентуалното икономическо напрежение на производителите и сега би било неоправдано от тяхна гледна точка, понеже нямало да умиротвори Румелия.

Успоредно с агитационните мерки от разнообразен оттенък, успоредно с грижите по снабдяването на похода в началото на декември 1797 г. Портата започнала трескава и незапомнена по размери (що се отнася за „вътрешна“ война) подготовка. Тя вече била в пълна сила, когато чрез своя таен агент в столицата Пазвантоглу предложил да се смири срещу чина „паша с три конски опашки“, най-високият военноадминистративен чин. В това си качество отцепникът — по аналогия с Бушатлиите държал да управлява Видинския пашалък при условие, че границите на пашалъка му бъдели разширени. Преговорите траели няколко дни, след което агентът изчезнал. Седмица по- късно Портата обявила, че той бил мъчително екзекутиран — с това подчертавала, че не ще преговаря с един обявен извън закона бунтовник72. Тя вече имала разработен боен план.

Според „народното предание“ —твърди Мериаж—контингентът на похода бил 200 000 души, но всъщност броял не повече от 80 000. Под знамената трябвало да се явят 14 паши и множество други „вождове“ (аяни), между които Гюрджи Осман паша, валия на Силистра; прогоненият из Видин от Пазвантоглу Али паша; босненският паша, белградският Сенике Мустафа паша; силяхдар Хюсеин паша, разбит през 1795 г. от Пазвантоглу; Али Тепеделенли, Кюрд Осман паша и Исмаил Сирозли73.

Именно по състава и числеността на похода против Видин можем да съдим за бойния ефектив пък на анархията в Румелия, чийто център през 1797 г. станала Видинската крепост. А — по думите на съвременници — военните приготовления на Портата сега били равни на ония, които тя извършила преди войната си срещу Русия и Австрия през 1787 г. Наложило се дипломатическите агенти да успокояват европейските дворове, че мобилизираните армии били предназначени действително и само за борба против Видин, а не за нов външен конфликт74, толкова неправдоподобно изглеждало предназначението им. Ето и плана, по който те щели да се концентрират и започнат действия:

Чапаноглу и Караосманоглу щели да преведат войските си от Мала Азия. Ало паша, току-що завърнал се в Кютахия, трябвало да съсредоточи своите сили в Трапезунд и да ги прехвърли чак през Бесарабия. От Ерзерум потеглил Юсуф паша. Исмаил Сирозли щял да набере войска от Солунско и да се озове в Одрин, сборно място на еялетлиите от цяла Румелия. Нейният бейлербей все още Мустафа паша — бил назначен за главнокомандващ на тези сили, докато по Дунава щял да пристигне под Видин вицеадмиралът Индже бей.

Настрана агитацията, Портата сега прибягнала и към по-предметно средство: оценила на 60 000 гроша главата на отцепника. Въпреки това Пазвантоглу не се стреснал, ами напротив: като държали все още Подунавието до Свищов, негови дружини непосредствено заплашили Русе, а авангардните му съюзни сили се озовали след успешни боеве чак под Варна75. Все през декември други кърджалийски дружини, направлявани от Видин, нападнали София и Пирот76. От това можем да заключим, че Исмаил Сирозли, наскоро назначен за „началник на всички проходи“ и натоварен да не пропуска през тях ни един размирник77, не бил извършил нищо: не поставил под охрана дори теснините на Западния Балкан.

На 16 декември Диванът, който заседавал всекидневно, определил и главнокомандващия на целия поход: капудан-паша Хюсеин, зет и фаворит на Селим III, но ненавиждан от реакционните дворцови кръгове заради съпричастието си към „низам-и джедид“78.

Приготовленията за големия поход били наистина невиждани. Предстояло генерално сражение между централизма и анархията в Румелия. Това напрежение оставило и домашни писмени следи: „Във лято 1797, декември 29, заповядал царят да се събере аскер в царството, за да се отвори война (к.а.) против Пазвантоглу.“79

 

НАВЕЧЕРИЕТО НА ОБСАДАТА НА ВИДИН

(ЯНУАРИ — АПРИЛ 1798)

 

Трудно е да установим хронология в събитията из Северна България преди голямата обсада на Видин и дори да установим с точност тия събития. След изявеното отцепничество на Пазвантоглу били обърнати много погледи към Видин, та чуждите свидетелства от 1797—1799 г. са изобилни, но често противоречиви: те преувеличавали както правителствените, така и Пазвантоглувите успехи или неуспехи. Само по себе си, такова хиперболизиране доказва острия интерес на Европа към една „афера“, която можела да измени картата на Югоизтока. Все по-често дипломатическите документи назовавали събитията в Румелия „гражданска война".

Не бива да обясняваме това определение само с ужаса на феодалния легитимизъм пред демократическите раздвижвания тук и там из Европа — аналогията им с румелийското размирие била формална. Друг въпрос е, че през 1798—1799 г. Северна България преживявала действително гражданска война; анархията тук все повече губела характера на анархия. Поляризацията на обществените сили, облечена вече и в идеологически одежди, превърнала аморфните, хаотични и нецеленасочени действия на разнородните социални елементи в борба, която следвала и правилата на една гражданска война. В нея Портата заложила не само огромни средства, но и международния си авторитет - шумната тържественост, която тя придала на похода против Пазвантоглу изцяло ангажирала този авторитет. Очевидно Селим III не допускал друг освен победен изход, та открил войната срещу Видин тъй предизвикателно.

Перспективи за такъв изход били налице. Изключено изглеждало един провинциален отцепник да надвие империята, когато укрепеният му център бъдел поставен в плътна обсада, когато тя го лишила от подвоз на храни, боеприпаси и от човешки подкрепления. Вярата на властта, че ѝ предстои сигурен триумф, се издала в грижите ѝ, щото Пазвантоглу да не смогне да спаси гол живот в чужбина. На 25 януари 1798 г. реис-ефенди Рашид паша се обърнал към австрийския представител с молба Австрия да задържи Осман Пазвантоглу при евентуалната му емиграция и да го предаде на Портата. Рат-Кил отговорил, че австрийското правителство би поело такова задължение само ако то бъде строго взаимно: Портата занапред да предоставя на Австрия всички политически емигранти от Хабсбургската империя, дори тогава, когато са приели исляма. Понеже — аргументирал се Рат-Кил — и Пазвантоглу можел да приеме християнството80.

Ведрите предвиждания на османската власт обаче не отговаряли на действителността в Румелия към началото на 1798 г. — тази действителност изобщо не е съвсем ясна: дали Пазвантоглу владеел територия? Според някои известия през януари 1798 г. „този бунтовник застрашава едновременно Русе и Белград, облегнат, от една страна, върху Оршовския остров, а, от друга — простирайки се до София“81. Сигурно е, че в началото на годината войски на Пазвантоглу обсаждали Русе, държели Никопол, Свищов, Търново, Габрово, Плевен, Оряхово, може би и София, нападали Добрич82. Било ли това овладяна земя или пък просто очертано пространство, където печелели отделни победи над отделни градове отделни главатари с дружини, които стояли в съюзни или подчинени връзки с Пазвантоглу? Въпросът е открит. Тъй или иначе османските документи от 1798 г. говорят за „войската на Пазвантоглу“ (когато е дума за едра кърджалийска дружина) и за „човек на Пазвантоглу“ (когато е дума за главатаря ѝ)83. А при напредването на правителствените армии към Видин техните командващи обявявали, че са „превзели“ някой град от удържалите го дотогава „бунтовници“84. Нам се полага да гадаем доколко туй означавало, че от тия градове наистина били изтласкани с бой силите на Пазвантоглу и доколко „превземане“ не ще рече просто прочистване на Габрово, Търново или Никопол от местните елементи, обвързани с отцепника. Но при всички случан правителствените войски напредвали сякаш през вража територия — те трябвало наново да отвоюват Северна България за Османовци.

Към всички отрицателни предпоставки за тази задача се прибавяла още една: неизвестността. Портата изобщо не знаела как стоят нещата отвъд Балкана, затуй лесно можели да я заблудят нейните командващи там. По такъв път хаосът се изнесъл от Румелия и в Топкапу — настъпил хаос и в действията на властта. Зашеметена, тя често по време на похода прибягвала до терористични мерки в столицата против „съчувственици“ на Пазвантоглу. Тяхна жертва се оказвали предимно еничарски чинове или висши сановници, като не бил изключван и столичният плебс85. В случай че тия преследвания или екзекуции са били реално оправдани, то излиза, че Пазвантоглу имал значително влияние и всред управляващите, и всред цариградското население. А жестоките репресии срещу всеки заподозрян в съчувствие или в съдействие на Пазвантоглу още веднъж доказват, че Портата е обявила на Румелия война на смърт.

Докато подготовката на похода продължавала напрегнато, през декември и януари Пазвантоглу все още извършвал някои смели движения: неговите войски обсаждали Русе. Надеждите на властта почивали върху Тръстениклиоглу, а не върху силистренския валия Гюрджи Осман паша, който уж трябвало да отърве Русе и отхвърли бунтовните сили назад към Видин86.

Наличната документация не изяснява един основен въпрос: кога всъщност Видин се е озовал обсаден? Преди всичко грамандният поход твърде дълго се събирал, много продължително оставал в Одрин, докато някои известия вече говорели за обсадители под Видин.

През зимата и ранната пролет на 1798 г. новините от пристигналите във Видинско командващи били бодри, макар целият поход още да не бил под Видин. Първоначалният обсаден план бил многократно прекрояван; набелязали се първите разногласия между тъй многочислените и тъй честолюбиви командващи. От Азия продължавали да прииждат по-скоро тълпи въоръжени мъже, отколкото армия; от Румелия трябвало да бъде изведено всичко, което тя била способна да даде като бойци87. Раздвижването било грандиозно наглед, а в столицата смятали, че „победата“ под Русе (така нарекли осуетеното превземане на града от съюзни на Пазвантоглу кърджалии) била коренно променила съотношенията в Румелия: Кюрд Осман паша принудил Пазвантоглу да опразни София, както и да изтегли войските си от Никопол, Казанлък, Габрово и Белградско, за да има тия бойци под ръка88.

В началото на февруари в столицата узнали, че отцепникът се е затворил в своята крепост, самопоставяйки се предварително под обсада, тъй като правителствените военачалници все още били разположени много далеч от Видин: Гюрджи Осман — в Русе, Кюрд Осман — в София, Мустафа паша — в Пловдив, а Ало паша — в Одрин. Радостите от разгласеното отстъпление на Пазвантоглу били големи. Говорело се, че войската му, затворена във Видин, взела да страда от глад, та масово прибягвала при пашите89.

Отделни османски документи от същото време обаче опровергават този официален възторг. От тях научаваме, че подчинените на Пазвантоглу главатари Еминджик и Гяур Имам размирявали именно уж отвоюваните за Портата Търновско, Дряновско, Добричко. Там им се противопоставяли Тръстениклиоглу и търновският войвода Кьопрюлюоглу, но още не били ги обезвредили90. Тоест нищо не било се променило в Северна България при всички обявени преломни успехи за Портата; нищо успокояващо за нея нямало и в положението по Дунава. Чрез таен агент на влашкия княз тя била уведомена, че на 5 януари 300 Пазвантоглуви войници заели на нова сметка Свищов. Те трябвало да подпомогнат изтеглянето на Маджар Али изпод Русе и да извозят неговите ранени. Самият Маджар Али с оцелелите си бойци по заповед на Пазвантоглу се отправил с ускорен марш към Търновско. Гюрджи Осман паша се срещнал с Тръстениклиоглу и неговите военачалници, като ги убедил да преследват Маджар Али. В това време поставеният от Пазвантоглу мютеселим на Никопол продължавал да тероризира града си, прочиствайки го от правителствени агенти.

Друг таен съгледвач на влашкия княз донесъл, че 1700 Пазвантоглуви бойци отново нападнали Белград. Те успели да влязат във Вароша, но местният гарнизон ги отблъснал, преследвайки ги до Смедерево. Оттам те известили Пазвантоглу, че им са необходими подкрепления и получили отговор, че ще им бъдели придадени още 2000 бойци, за да напреднат пак към Белград. Обезпокоена, Австрия усилила охраната на границата си и изпратила два полка войска в самия Земун. Бойните австрийски кораби, спуснати по Дунава, предупредили, че ще открият огън, щом забележат „видинци“ по брега91. Във връзка с новите събития в Белградския пашалък Портата отправила двукратни заповеди до босненския паша да се придвижел с всички свои сили към Белград, застрашен от дружините на Пазвантоглу92.

Тоест през първите месеци на 1798 г. Пазвантоглу не само не бил се свил във Видинската крепост, ами неговите бойни части действали активно във всички посоки. Истинското положение на нещата оставало неизвестно за наблюдателите; самата власт се лутала между тържество и страхове, туй доказва следният пасаж в едно австрийско дипломатическо донесение: „Колкото и реални да са победите, отнесени над бунтовниците, тук продължава да се работи с неотслабваща сила, за да бъде османската армия огромна по количество и по подбора на частите си, по своята артилерия, по обема муниции, по състоянието на флота, който трябва да доминира или да подчини Дунавския бряг. Най-осведомени лица, които са следили подготовката на предходните войни, уверяват, че те (подготовките, б. а.) не са били никога изнесени дотам. И ако нещата наистина стоят така, както ме карат да вярвам, би трябвало да припиша на правителството тайни намерения, далеч по-широки от обявените. А именно: реформиране на еничарския корпус чрез придаване към него дисциплинирани и обучени по нов образец части, а също и огромен брой азиатци.“93

За историографията ще остане скрито дали чрез похода от 1798 г. Селим III наистина възнамерявал не само да се отърве от анархията в Румелия, но и да постави на колене опозицията срещу реформите в Цариград; може би един евентуален успех на този поход действително би дал път на „низам-и джедид“. Но всичко това са предположения. Установена истина е, че походът бил грандиозен. Някак между другото отминала вестта, че били побуяли анадолските войски, предвождани от Ало паша, който най-сетне през март потеглил от Одрин към Пловдив. В непосредственият му тил въдворявал ред (неясно — дали този ред бил взривен от кърджалийски или от анадолски безчинства) Чапаноглу също с азиатски части. А главнокомандващият Хюсеин капудан-паша продължавал невижданите си приготовления, чиято стойност надхвърляла вече 15 хиляди кесии грошове94. Превземането на Никопол от Гюрджи Осман паша през март не последвали други сполуки, затуй пък в столицата дошли слухове за първи успехи на обсадените — Пазвантоглу дал сражение на Али Тепеделенли и пръснал войската му, а други видински дружини опустошили Мала Влахия95.

Поражението на Али Тепеделенли под Видин било далеч по- многозначително, отколкото забелязали наблюдателите. Янинският паша не само не бил заинтересован в победата на централизма над Видин, тъй като личната му полза диктувала по-скоро съгласувани действия с Пазвантоглу; както твърди един от многобройните съвременни му биографи, Тепеделенли се явил под Видин със скрита цел да провали обсадата96. През цялото ѝ времетраене той поддържал тайни връзки с обсадения, а саботирал заповедите на главнокомандващия. По-късно Хюсеин капудан-паша ще заяви, че „никога не смогнал да го принуди — него и двайсетте хиляди негови албанци — да доближат крепостта на топовен изстрел97. Личи си, че своята фатална роля като подчинен на Портата, а всъщност таен съучастник на Пазвантоглу, Али Тепеделенли заиграл още през март.

За да си съставим представа, как изглежда обсадата на Видин през пролетта на 1798 г., нека допълним, че Пазвантоглу извършил и нападение над Олтения. За предлог му послужили арестът и убийството през декември на неговия таен агент в Цариград. Сега Пазвантоглу най-сетне назовал името му: това бил Д. Турнавит, който едновременно бил преговарял с Кара Сен Сир и с Портата. Пазвантоглу обвинил княза на Влахия, К. Ханджерли, че е предал агента му, изискал като компенсация „пари и голямо количество храни“. Поради мерките, които князът взел срещу евентуално нападение откъм Видин, Пазвантоглу обявил примирието си с Влахия от миналата есен за анулирано и отправил свои войски отвъд Дунава. Това принудило част от населението на Олтения да се евакуира98.

Тоест въпреки присъствието на големи правителствени военни съединения в Северна България отцепникът ни най-малко не се чувствал притеснен в своите операции. От март нататък ще забележим, че той преминал в настъпление, използвайки многообразна и гъвкава тактика.

Тук следва да направим елементарна сметка: кога и в какво са се изразили успехите на грандиозния поход против Видин? Както видяхме, от декември до март верните на Портата сили в Северна България (Гюрджи Осман паша, Тръстениклиоглу, Кьопрюлюоглу) наистина постигнали нещо: установили в застрашените или държани от Пазвантоглува войска центрове (Русе, София, Габрово, Търново, Свищов, Никопол) властта на Портата. Но тия сполуки не се дължели на командването му — гравитиращите по онова време към Портата местни управници сами осъществили казаната задача. Извън всичко не личи Пазвантоглу да бил надвит в описаните сблъсквания — той просто прегрупирал и насочил в друга посока силите си: към Белград или отвъд Дунава. Затуй, когато през март в столицата заговорили за обрат в успешния ход на събитията, той фактически бил предхождал действията на главнокомандващия и подчинените му бейлербейове, ако изобщо имало обрат.

 

ОБСАДАТА НА ВИДИН (МАЙ — ОКТОМВРИ 1798)

 

До април Хюсеин капудан-паша все стягал флотилията си, която се състояла от 17 канонерки, докато азиатските войски продължили да дефилират през столицата, упътени към Румелия. На 8 април било оповестено, че Хюсеин паша отпътува. По този случай се състояли четиридневни тържества. Така на 12 април главнокомандващият най-после потеглил по суша срещу бунтовната крепост.

Пешите войски на Хюсеин паша започнали да буйстват още преди Одрин; започнало и масово дезертьорство на анадолците — те се отливали от похода, като тероризирали населението на Тракия99.

Нека подчертаем този елемент, тъй като той лежи в корена на низ последвали събития: анадолците. През 1798 г. Портата все пак възлагала надежди върху тях. За нея било ясно, че анархията се дължела не на привнесени, а на местни елементи, затуй разчитала да я смаже чрез анадолски сили. И наистина частични успехи против анархията били постигнати само с помощта на такива сили. Но още преди 1798 г., когато с триста мъки Портата отпратила обратно в Азия бойците на Ало паша, тя била претърпяла крах в надеждите си: на румелийска земя анадолците бързо се заразявали с размирие.

Всъщност населението на Анадола живеело при условия, аналогични на румелийските. Но не еднакви, а аналогични. Жаждата за плячка при война в Румелия успявала да събере азиатските войски под знамената на уж лоялните тамошни паши — те воювали из Румелия не за каузата на централизма, а за своя сметка. Техните победи над една или друга кърджалийска дружина Селим III късогледо смятал за свои сполуки. Но те били успехи също на анархията, само че на анадолската. Противоречието между централизма и анадолците в Румелия тепърва щяло да даде кървави резултати.

Хюсеин капудан-паша останал в Одрин до края на април. До това време обвързаните към Пазвантоглу кърджалийски главатари съвсем не били се затворили във Видин, а действали безпрепятствено из Северна България въпреки заповедта да бъдат издирени и екзекутирани най-видните от тях: Маджар Али, Гяyp Имам, Саръклъоглу, Еминджик и пр. Властта допускала, че част от кърджалийските дружини, подчинени на Видин, може би щели да потърсят убежище в Тракия, та наредили те да бъдат причаквани и унищожавани по проходите100. Става ясно, че командването изобщо не знаело къде и каква сила представлявали кърджалиите, направлявани от Пазвантоглу — те били навсякъде.

Още преди Хюсеин паша да пристигне под Видин, където флотилията му вече го чакала, отрязвайки Видин от Влашко, Ало паша — бейлербеят на Анадола — вече претърпял първите си несполуки в обсадата уж по липса на артилерия101. Впрочем след началото на май чуждите наблюдатели обикновено ще говорят за успехи не на похода, а на Пазвантоглу. В тях не можем да отминем едно определение, прикачено към войските на отцепника. Те вече системно ще бъдат наричани: „демократите"102.

Това определение трябва да тълкуваме в неговия исторически контекст: за външните сили, наблюдаващи събитията в Румелия, „демокрацията“ представлявала техният собствен основен вътрешен враг. Европейските дворове през последните години на века я съзирали панически навсякъде — в своите страни, във войската на съседите, във всяко обществено раздвижване из Европа. А в Румелия раздвижването било максимално, довело до пълна анархия. Оттам — острият интерес към събитията под Видин. Оттам — някои показателни констатации или прогнози, които изтъкват именно социалната същност на анархията в Румелия. Изследването безусловно трябва да ги вземе под внимание: най-адекватна формулировка за съдържанието на едно обществено движение често дава не то самото, а неговите противници.

И така „подценяването и презрението (на командващите похода към врага им, б. а.) навсякъде облагоприятстваха каузата на демократите (к. а.). Победими — ако отнапред биха били осъзнати като толкова опасни, колкото всъщност са.“ По-нататък барон Рат-Кил добавя: „освен всичко снизходителният тон, с който Портата говореше за тия движения, се промени твърде: сега на тях тук гледат като на трудни и опасни. Желаят края им и възстановяване на спокойствието, а може би тайно подготвят пътищата за едно споразумение „тел-кел“, ако Хюсеин паша би неуспял в похода си. Но успехът увеличава с удивителна скорост силите на демократите (к. а.), вследствие на което те са по-разположени да поставят, нежели да приемат условия. В такъв случай Пазвантоглу в частност би могъл да разчита на съдействието на кърджалиите, на недоволниците из цяла Румелия, Македония, Албания, а бог знае и какви надежди му вдъхват френските емисари, твърде разпространени и твърде активни из всички провинции на империята.“103

Нека бъде запомнена тази постановка на един дълбоко осведомен в турските дела политик — тя разкрива взаимоотношенията, които ще предизвикат следващите събития. Оптимизмът, избухнал при притока на стохилядна войска под знамето на централната власт, подхранван от минималните или криво разбрани нейни успехи, помръкнал още преди обсадата. Още преди обсадата в Цариград заговорили за споразумение „тел-кел“, т. е. за възстановяване на статуквото.

Би било обосновано да приемем края на май и първите дни на юни за начало на тъй дълго готвената видинска обсада. На 25 юли барон Рат-Кил препратил до австрийския двор тайно придобитата карта, която Хюсеин паша съставил като дислокация на обсадителите. Тази карта е документът, че Видин все пак е бил под обсада. В пояснение към нея Хюсени паша съобщил, че е решен да подложи на траен обстрел видинските укрепления и града, за да принуди жителите, лишавайки ги от покрив, да предадат сами Пазвантоглу и сподвижниците му на властта104. Твърде елементарен, този план изтъква нещо съществено: решаващата роля на видинското население в баланса на силите.

Надежден източник за събитията под Видин са и донесенията на руските дипломатически представители в Цариград, Яш или Букурещ. Така, докато Рат-Кил бил обезсърчен от оскъдицата на достоверни вести за обсадата, те изобилствали в докладите на Л. Кирико или Томара. Според тях главнокомандващият започнал да атакува крепостта в началото на май105. Големи боеве се разиграли за овладяване на Лом, отбраняван от дружините на Маджар Али и Еминджик. На 7 май от Видин излезли 3000 бойци, поразили корпуса на Мустафа паша и взели много пленници, които веднага освободили, обдарявайки ги. Главнокомандващият свикал военен съвет, на който обявил плана за обсадата (същият план, получен от австрийския интернунций, вече бил придобит и от руския посланик Томара). Както личало, в обсадата вземали пряко участие 70 000 души106.

И според Л. Кирико артилерийският обстрел на Видин започнал през май. Въпреки постъпките на видинския мюфтия да бъде прекратена канонадата тя продължила. Едничка реална придобивка след артилерийската подготовка на щурма обаче било превземането на два форта, отстоящи от крепостта. При това правителствените войски дали значителни загуби — 2400 човека107.

На 20 май Хюсеин паша заповядал щурм на Видин. В него взели участие по-скоро бойците на Мустафа паша, отколкото на главнокомандващия — те се впуснали в бягство. Възползвайки се от паниката им, видинци преминали в контраатака, която пръснала съвсем корпуса на Хюсеин паша и му причинила хилядни загуби. Не стига, но и гарнизонът на Калафат, предан на Пазвантоглу, през следващата нощ успешно атакувал корпуса на  Ало паша - анадолците - и изгорил значителна част от флотилията по Дунава108.

Това сражение се състояло на 1 юни според сведения от Яш. А в Цариград дълго останали дезинформирани по въпроса: Рат-Кил изобщо не споменава подобни сведения. На 25 юни той съобщил във Виена, че Видин щял да бъде принуден към мир чрез продължителен обстрел. Въпреки официалните опровержения столицата гъмжала от слухове за поражението на Хюсеин паша — на тях интернунцият обаче не вярвал, наричайки ги зловредни. В борба против мълвата „полицията удвои бдителността, за да открие най-дейните (разпространители на слухове, б.а.), като закри голям брой публични кафенета и установи — чрез нощни екзекуции — благотворен терор над еничарския корпус“109. А представителят на Френската република донесъл и че „забраните да се говори по този въпрос са подновени. Така строги мерки, вместо да унищожат слуховете, само ги правят по-правдоподобни. Реис-ефенди, запитан от дипломатите за истинността на мълвата, категорично оповестил сполуката на главнокомандващия110. Нека бъде приведен един конкретен извор, който сетивно ще ни обрисува методите на издъно застрашената централна власт: прилагане на дирижирана дезинформация. Самият факт, че тя се оказала нужна — струвайки грамадни средства и усилия, — доказва колко велик бил страхът на управляващите от техните подвластни дори от столичните низини. Впрочем източникът говори сам по себе си:

„Новините (изцяло лъжливите вести, б.а.) бяха разпространени в кафенето на Кара Хасан, намиращо се в „Бал капанъ“, тъй като там често прекарват времето си търговци от Русе и Румелия; също в кафенето на одабашията Хасан в „Сюлеймание“; в Чаушкото кафене, съединено с Кору кафеджи в „Султан Мехмед“; в бръснарския дюкян на Хаджията, намиращ се на пазара (правен в сряда) в „Султан Селим“, в близост с участъка; в кафенето на тринайсета орта от еничарския корпус в „Мустафа паша“; в дюкяна на бръснаря Мустафа ага, долепен до споменатия дюкян; в кафенето с чардак, намиращо се в „Йеди куле“; в кафенето на търговеца на козина, в „Балят“; в кафенето на одабашията Моско (?) от одабашийството на 39-ия джемаат в „Кара кьой капус“; в кафенето на Генч Осман, намиращо се при „Икинджи капусу“ в 40-а и 101-ва казарма. Навсякъде, където разпространих тези неща, ми казаха, че им е дотегнало да слушат, и като ме обиждаха, казваха ми, че си търся белята. След това обръщаха разговора за търговия или други неща.“111 Цитираният отчет датира от четвъртък (датата не е указана), а в петък вече същият полицейски агент се отчитал на нова сметка:

„На този ден в едно кафене, намиращо се в „Йеди куле“, известно като кафене на Али Молла, аз казах, че по-рано действията на Пазвантоглу са били смели и достойни, но сега са се превърнали в обикновено насилничество. Тогава хората, които бяха в кафенето, поискаха да им обясня откъде и по какъв начин съм научил това. Аз им казах откъде и заедно с това им съобщих, че навсякъде, където хората на споменатия (Пазвантоглу, б. а.) са извършили нападения, били са победени с помощта на аллах. След това един от присъстващите — Хаджи Мустафа за когото казаха, че бил търговец на кърпи и който бе дошъл в кафенето по работа — каза: „Тези новини, както и да са получени, са добри, само че по-рано говореха за голямата справедливост на този човек. Даже имало такива случаи, когато се е отнасял внимателно към хората от завладените места, а от раята щял да събира по една жълтица харадж. Дали е било така обаче, аз не зная.“ Тогава му казах: „Виж, Хаджи Баба, докъде си стигнал! Ти ум нямаш ли? Как може да има справедливост у сина на един негодник, за когото се знаят такива неща? Той доникъде няма да стигне из този път, а това, което върши, не е нищо освен разбойничество.“ Сетне единодушно ми благодариха за добрите вести и произнесоха молитва те да се сбъднат.

Пак през същия ден влязох в едно кафене, намиращо се във външната крепост в Саматия, където разговаряха хора от чаршията и еснафа. Без да попреча на разговора им, казах: „Мога да ви съобщя новини за Пазвантоглу и започнах да разказвам гореописаното. Тогава ми казаха: „Ние тук чухме много лъжи, а истината не можахме да научим. Слава на аллах, ако положението е наистина такова!“ И ми благодариха. А един от присъстващите с вид на въглищар каза: „На коя лъжа по-рано да вярваме!“ И излезе навън. Аз веднага станах и излязох след него. Когато стигнахме до старата разрушена черква, намираща се в началото на трите пътя срещу стената на вътрешната крепост, аз го настигнах поздравих го и му казах „Добър път! Към чаршията ли отиваш?“ Когато ми каза, че отива на чаршията, аз му предложих да го съпроводя и да поговорим. Вървейки заедно, аз отново отворих дума за новините. Споменатият отговори: „Абе, братко, на ден чуваме по три-четири различни вести, на коя да вярваме? Днес аз чух, че (размирниците, б. а.) превзели Белград и влезли в него. Ти друго съобщаваш.“ Тогава аз се обърках и започнах да подпитвам за болките му, казвайки: „Приятелю, аз какво да сторя, като ти за нещо си ядосан на победоносната държава?“ Стигнахме заедно до Аксарай. Попитах го, в коя махала отива, и той отговори, че отивал в едно кафене в Кумбакъ. Разделихме се, тъй като се свечеряваше.“112

Този документ бе приведен дословно не само за колорит сред твърде сухите дипломатически донесения — той цветно рисува комичните усилия на централизма да „обработи общественото мнение“ поне в столицата. Но очебийно е, че низините дръзвали дори в лицето на един полицейски агент да изразят своя скептицизъм спрямо „добрата вест“. Дори повече: те едва прикрито заявявали симпатиите си към Пазвантоглу. Впрочем Портата напусто се стараела да заглуши чрез терор и дезинформация истината за реалните си неупехи под Видин, където нещата се слагали все по-зле за централизма.

Още първите операции по обсадата разкрили несъгласия в командването. Отговорността за неуспеха от 1 юни била приписана на Мустафа паша. Според Кирико румелийският бейлербей бил снет и заточен още през юни, но Рат-Кил съобщил това чак през октомври113. Сигурен източник за смяната в командването са кадийските книги — там тя датира от 28 юли. Характерен при определяне на движещите сили в назряващия конфликт между командващите е фактът, че Портата не посмяла да замени Мустафа паша с кого да било от местните паши. Така се получил парадокс: за бейлербей на Румелия и командващ румелийските войски бил поставен кюрдът Ало паша, вече бейлербей на Анадола114. Това представлявало нечуван прецедент: военноадминистративната власт над Анадола и Румелия била обединена в едни ръце. (Османският централизъм винаги и немалко разчитал на съперничеството между двамата най-едри имперски губернатори.) Селим III обаче трезво пресметнал, че Ало паша — азиатец и командващ азиатските части — се намирал всъщност на румелийска земя. Тоест сам двойният бейлербей и обсадител на Видин бил от своя страна обсаден от Румелия. Нейните размирни сили го парализирали, уви, не точно толкоз, колкото било изгодно на Портата, а много повече: Ало практически не успял да упражни нито за ден власт над Румелия. Така тя всъщност си оставала без бейлербей — положение, което реално съществувало от години.

Промените в командването били първият признак за объркване у властта. Пазвантоглу не закъснял да се възползва от него; към края на юли той се превърнал от обсаден в нападател — из Видин почти ежедневно излизали негови дружини, преследвали (тъй като султановата армия веднага се впускала да бяга) бойците на този и онзи паша с десетки километри, пръсвала ги и отвеждала обоза им в крепостта. Такива частични поражения претърпели и Мустафа паша, и Кюрд Осман паша, и Гюрджи Осман паша, и Тръстениклиоглу. Техните бойци се разбягали по селата, за да се препитават кой как намерил. Обсадата изтънявала.

Първи решил, че няма повече работа под Видин, Тепеделенли Али — той изтеглил войската си от арнаути и бошнаци назад към Албания под претекст, че владенията му били застрашени от Франция115. В столицата описаните несполуки изобщо не били обявени, а мълвата ги отдавала на предателство на командващите, подкупени от Пазвантоглу116.

Сега под Видин всъщност останали неразбити само войските на Хюсеин капудан-паша и на Ало паша. Това били най-значителните и най-лоялните съединения тук.

Самият обсаден град също търпял неблагополучия. Силно пострадали след артилерийския обстрел Видинската крепост и множество къщи. Сплашени, оставени без покрив, видинци глухо роптаели. Възникнал заговор против самозванеца, причина за бедите на мирните граждани. Оглавил го Хаджи Хапти паша (?), завареният тук от обсадата номинален комендант на крепостта.

Узнавайки за заговора, Пазвантоглу безшумно се разправил с участниците в него, а самият Хаджи Хапти бил убит от Идрис Молла — ковчежник на отцепника. (Тук за първи път е споменат наследникът на Пазвантоглу.) По този начин на недоволниците във Видин било за лишен път доказано всесилието на господаря им .Те останали без избор: Видин трябвало да устои на обсадата.

За разлика от единоначалието, което Пазвантоглу удържал над обсадената крепост, в стана на обсадителите бушували несъгласия. Те били подклаждани от Юсуф ага (кехая на султанката-майка, всемогъщия и дълбоко корумпиран съветник на Селим III), който си съперничел с другия фаворит на султана, главнокомандващия Хюсеин паша. Пазвантоглу се възползвал от тия съперничества, усилвайки — чрез ловки интриги — тяхната взаимна вражда.

Наближавала зимата. За обсадители и обсадени тя се очартавала еднакво тежка. Пазвантоглу решил с рязък удар да наруши едно мъчително за двете страни равновесие: през нощта срещу Димитровден Кара Мустафа само с 800 конници излязъл из крепостта и нападнал стана на капудан-паша. В полза на обсадените дошла и случайността — армиите на Хюсеин и Ало паша не се разпознали, та завързали помежду си стръвен бой, който ги обезкръвил взаимно. Още през същата нощ главнокомандващият се изтеглил изпод Видин117.

По въпроса за високо разгласеното фатално недоразумение имаме известни резерви, а именно: то едва ли било недоразумение. Както си личи от целия ход на обсадата, между командващите съществували толкова остри разногласия, че съвсем логично би било Ало и Хюсеин да са уредили на тъмно своите прекалено дълги и тежки сметки.

Това било фактическата победа на Видин над Портата. Апогеят ѝ трябва да отнесем към Димитровден 1798, макар че тя била подготвена от частичните успехи на отцепника през юни, юли и август. В столицата новините за тях били тъй смътни или държани силом в тайна, че на 25 септември Рат-Кил все още твърдял пред правителството си: „Неподробни вести от Видин предвещават близкото падане на тази крепост.“118 На 10 октомври той предал информация за една частична несполука на Хюсеин паша — първата официална новина за неблагополучие, последвано от уж сполуки119.

Към началото на ноември в столицата се заговорило, че „нещастният главнокомандващ“ не сполучвал в задачата си, понеже подчинените му паши не били единни; че той бил „най-нещастният военачалник“. За да бъде най-сетне признато, че „водейки армия, далеч надмощна над всичко, което Пазвантоглу би успял да му противопостави..., той (Хюсеин паша, б. а.) е принуден в края на кампанията да бяга назад без войска, да се откаже от Видин и да остави бунтовниците господари да предприемат всичко, което биха пожелали... Разните паши — завистливи, отвратени, раздразнени или предатели — винаги го поддържаха слабо. В резултат от това един гарнизон от десет хиляди души последователно пръсна и унищожи десет пъти по-силна армия.“120

Нека тук напомним обобщаващата констатация на Мериаж за подготовката на големия поход: „Силите на цялата държава нападнаха един неин поданик.“121

Така в началото на ноември Хюсеин паша фактически снел обсадата — т. е. бил принуден от Пазвантоглу да я снеме. Той обаче взел мерки да обясни своето поражение пред покровителя си Селим III.

Когато на 26 ноември пред двореца била изложена главата на Кюрд Ало паша, а под нея — надпис, който уличава бившия ѝ притежател като враг на султан и вяра, противниците на Хюсеин паша били поразени: никой не очаквал така безотказен контраудар от страна на току-що проваления военачалник. Той всъщност отдавна бил уведомил Портата, че подозира Ало в съчувствие, а сетне и в съучастие с бунтовниците, че нему дължел своя крах по Димитровден. Като издействал чрез подобни доноси таен ферман за екзекуцията на Ало паша, Хюсеин я извършил лично: поканил в своята квартира бейлербея на Румелия и Анадола, когото внезапно застрелял. Управляващите ликували във връзка с това убийство, а в Цариград се ширела надеждата, че при тъй жестоки мерки против съчувствениците на анархията, бъдещето непременно се усмихвало на Портата122.

Ето как Хюсеин капудан-паша оправдал своя провал, ето как отчела властта печалния край на своята грандиозна офанзива против центъра на румелийския бунт — Видин. Хюсеин паша се изплъзнал от отговорност и запазил благоволението на Селим III, както и главнокомандването, което вече едва ли било завидно. Следващият хитър ход на капудан-паша бил вече изнамерен: блокада. Портата заявила пред чуждите представители, че в никой случай не смята да амнистира вожда на размирието, ами оправяла своите напълно поправими пропуски, за да открие отново напролет бойни действия срещу Видин. Докато преминала зимата, правителствените войски просто щели да разширят обръча около Видин, превръщайки го от обсада в блокада. Армията щяла да се разположи в Калафат, Ниш, Белоградчик, Берковица, Лом и Оряхово (главна квартира на капудан-паша)123.

Както скоро ще разберем, „вариантът блокада“ бил в същност модус на Портата да извърши генералното си отстъпление на етапи. Нескрито било, че Пазвантоглу е спечелил голяма, а може би и фатална за централизма в Румелия победа.

Тук възниква законен въпрос: защо отцепникът, който вече десет години последователно и без грешка водел война против централизма, който успял да привлече към каузата си десетки хиляди, дотогава увлечени в сляпа анархия хора, който съумял да издържи победоносно две обсади — защо този честолюбец не валоризирал успехите си? Та нали — близко е до ума, — ако през зимата на 1798—1799 г. той бил извел своята войска из Видин, за да потегли към столицата, към него биха се присъединили хиляди кърджалии и аянски дружини, чиито противоречиви иначе интереси били единни, що се отнася до борбата срещу Портата? Защо Пазвантоглу някак необяснимо пропуснал своя шанс?

 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СИЛИ И ПАЗВАНТОГЛУ ПРЕЗ 1798—1799 г.

 

За да вникнем в причините за главоломния успех на Осман Пазвантоглу, то трябва да уясним съотношението на вътрешните сили на Балканите към края на XVIII в. За да разберем причините, които ограничили и спънали по-нататъшното му отцепничество, следва да огледаме съотношението на външните сили от Европа и техните становища спрямо анархията в Румелия изобщо или спрямо Пазвантоглу в частност.

Докато Портата мобилизирала целите си бойни средства за гражданска война на Балканите, положението ѝ било доусложнено от едно международно събитие, което изискало пет месеца, за да му излезе насреща Селим III: египетската експедиция на Бонапарт. (През май 1798 г. френските експедиционни войски отплували за Африка, а султанът обявил война на Франция едва през септември.) Това събитие се отразило двуостро върху съдбата на отцепника. От една страна, обсадата на Видин олекнала, защото раздвоила вниманието и силите на властта — някои едри, участващи в нея паши (Чапаноглу, Караосманоглу, Тепеделенли Али) спешно изтеглили войските си от Румелия, за да ги приберат в Мала Азия и Гърция пред страх от французите124. От друга страна обаче, египетската експедиция на Бонапарт била онзи боен взрив на младата френска буржоазия, който така стреснал европейските монархии, че ги въвлякъл в немислими доскоро комбинации. Колкото и неправдоподобно на пръв поглед, една от причините за още неоформения и негласен съюз на феодалния легитимизъм след 1798 г. станала и анархията в Румелия. А огнище на тази заплаха бил Видин. Той вече не само привлякъл зоркия поглед на европейските сили — тук сега се кръстосали предметно техните интереси.

Многочислени, макар някак недоизведени, са твърденията в източници и литература за тайно участие на чужди военни специалисти в конфликта под Видин. През лятото на 1798 г. Австрия изпратила в стана на капудан-паша полковник фон Валдау125, подпомогнала обсадителите с боеприпаси, а австрийски части били съсредоточени в Земун, за да се притекат на помощ при евентуален разгром на султановите армии126. Според руския посланик все по-често в столицата успехите на бунтовника били отдавани на компетентната помощ на французки и полски военни специалисти, а изобщо — на подстрекателствата на революционна Франция. Свръзка между бившия френски представител в Цариград и Пазвантоглу бил отсетне разкритият и екзекутиран Турнавит127.

Руските и австрийските дипломати не просто презумирали ролята на Директорията в конфликта под Видин — те имали и конкретни сведения за такава роля, макар Рюфен да я държал в дълбока тайна преди всичко затуй, че все още нямал инструкции. От лятото на 1798 г. датират неговите настойчиви предложения до Талейран Директорията да вземе отношение към един евентуален договор с Пазвантоглу. В тях Рюфен не пестял похвали за изключителната личност на самозванеца, не пестял бои да обрисува перспективите на неговия бунт. За Рюфен Пазвантоглу бил много възможният узурпатор на османския престол, който щял да заеме не само поради личните си качества, но и поради цялостната ситуация в империята. Според Рюфен републиката би имала особена изгода да подкрепи неговите домогвания, тъй като той — дължейки ѝ престола си, — щял да отстъпи на Франция Египет, Кипър и Родос, да сключи с нея изгоден търговски договор и — главното: би дал отпор, бидейки френски поставеник, на нарастващото влияние на Русия над Портата.

Докато в началото на военния конфликт под Видин Рюфен се задоволявал да изброява пред Талейран множеството изгоди, които ще донесе за Франция евентуалното разбирателство с Пазвантоглу, по-нататък (след като Турция обявила война на Бонапарт) неговите предложения ставали по-конкретни. Той настоявал Директорията да дадяла военна помощ на отцепника: „нямайки достатъчно средства, Пазвантоглу за съжаление не може да поддържа боева армия и стои затворен във Видин. Там той преживява от контрибуции в натура, които изтръгва из съседните области, а това предизвиква недоволство. Със субсидиите, които Франция би му отпуснала, той ще набере голяма войска, заплатена от него, и още толкова привърженици, понеже споразумението на Портата с Русия е възмутило мюсюлманите.

Говоря за субсидии, тъй като това е едничкото средство на Директорията да подпомогне Пазвантоглу — тя не може да му изпрати войски...“ По-нататък Рюфен назовал и сумата, която смятал за необходима: 30 000 000 франка. Десет от тях трябвало да бъдат предадени при самото сключване на договора с Пазвантоглу128.

Впрочем Френската република виждала у Пазвантоглу свой перспективен съюзник при предстоящия си конфликт с Австрия и Русия за преразпределение на Югоизтока. Това, че през 1798 г. не се стигнало до формен съюз между републиката и Пазвантоглу, е дължимо на конкретни причини: революционна Франция все още не била изработила своя концепция за взаимоотношения с Турция, затуй традиционно се придържала о заварената. Значително по-съществени за нея и неотложни задачи изтласкали на заден план въпроса за Пазвантоглу, на чието добро разположение обаче продължавала да държи. Известна аналогия в случая представлява отношението ѝ към Али Тепеделенли през същата година. Но Али паша — за разлика от Пазвантоглу — предпочел да играе между Франция и Русия, чувствайки се равно застрашен и от двете в района на Адриатическо море (във връзка с морската им война през 1798 г.)129, затуй пък Пазвантоглу, чийто отвъддунавски тил бил миниран от руси и австрийци, явно имал интерес от военен съюз с републиката. Такъв съюз засега оставал неосъществен поради колебанието и задръжките на Директорията.

Характерно е обаче, че Пазвантоглу не просто се предоставял на благосклонността на европейските сили през 1798—1799 г. — той имал своя инициатива, която често не съвпадала с тяхната тактика по отношение на него. Видинският отцепник успявал по неизвестни пътища да разпространи из Европа — из Париж, Хамбург и Франкфурт — информации за реалното съотношение на нещата под Видин (т. е. за своите победи), които османските дипломати там усърдно се напрягали да опровергаят. Пазвантоглу се стремял да пропагандира далеч извън балканските предели каузата си и да обрисува перспективите на тази кауза, ако тя би била подпомогната от външни сили130. С една дума, за Пазвантоглу било ясно, че бъдещето на отцепничеството му ще бъде решено не само в боя между Видин и Портата. Отцепникът съзнателно и последователно залагал върху класовия конфликт в Европа, при все че не бил последователен в избора на свой съюзник — тук той проявявал пълна безпринципност.

Впрочем под стените на Видин действително се кръстосвала активността на чужди сили. Тя е особено показателна, когато търсим да формулираме характера на анархията в Румелия. Преломният класов бой, който разтърсвал континента през последните години на XVIII и началото на XIX в., дал отражение — макар специфично, — и тук. Докато до 1798 г. такъв подтекст на събитията в Румелия не биеше на очи, то именно от нея година нататък изострените външнополитически отношения го осветляват. Портата най-традиционно гледала на войната в Румелия като на огромна акция срещу масовото „разбойничество“ и в полза на „вярата“. А това, че хаосът тук изкристализирал не само в структура, но като частен израз на всеобхватния кипеж на своето време, изцяло убягвало от схващането на турските управници; те продължили и занапред да раздават на румелийските бунтовници пейоративни определения, между които най-бойкото било „свине“.

Затуй пък другите две големи многонационални феодални империи — Русия и Австрия — били доста по-наясно за характера на събитията в Румелия, отколкото легитимният и владетел, „прогресивният“ Селим III. И двете били алармирани от военната експанзия на буржоазна Франция. Разцветът на анархията в Румелия съвпаднал хронологически с действията на Бонапарт в Италия, с египетската му кампания и с измененията, настъпили из най-западната част на Балканския полуостров. Страхът пред тази експанзия бил тъй голям, че довел до противоестествени съюзи: руско-турския например. Традиционната политика отстъпвала пред заплашените интереси на монархията като всеобща дотогава форма на управление в Европа.

„Би било странно да видим как Русия ще изпрати един помощен корпус за покоряването на Видин или за потушаване на революционните движения в Гърция. Впрочем възможно е този слух да е бил пуснат, за да сплаши бунтовниците.“131 През октомври вече слухът бил се превърнал в реалност: руският посланик често заседавал в Дивана и се знаело, че съюзният договор, съпроводен от план за комбинирани руско-турски военни действия, узрял, приветстван от Австрия. (Тогава и ескадрата на Орлов преминала Проливите132.) През ноември нещата взели по-определени очертания, що се отнасяло до сухопътните съюзени действия: руските войски, съсредоточени по Днестър, очаквали заповед да бъдат отправени срещу Видин — това давало на Портата сигурност в борбата ѝ против бунтовниците133. В края на същия месец австрийският интернунций обобщил, че въпреки провала на големия поход, прекадено нарасналите апетити на Пазвантоглу щели да бъдат ограничени от русите134.

Що се отнася до двойствената роля на Русия през този период, тя се дължела на противоречия, заложени в самата реалност: руският царизъм не можел да остане безразличен, когато били застрашени устоите му, но и не можел да се откаже от стремежа си на юг. Анархията на Балканите нанасяла ущърб на централизма, но и обезкървявала традиционния руски враг. Затуй докато предлагал на Селим III военна помощ против „бунтовниците“, руският император не оставял без надежди и Пазвантоглу. Тия надежди никога не приели открит или точен израз, но и никога не били оставени да угаснат. Началото им било положено поне през януари 1799 г.

Оттогава датирало едно неофициално посещение при Пазвантоглу: консулът в Букурещ Л. Кирико изпратил на 18 януари агента си Константин във Видин. Явна цел на посещението му била да поздрави с победата Пазвантоглу (срещу когото Русия току-що била предложила войски на Портата) и да уреди някои законни претенции на руските търговци в Северна България. Във връзка с това агентът декларирал, че руският император не ще допусне бъдещи набези на видински размирници във Влашко, покровителствано по Яшкия договор от Русия135. Нота, с която отцепникът трябвало да се съобрази, иначе би се озовал между два огъня.

Ще рече, освен военна, Русия дала и дипломатическа поддръжка на Портата в конфликта ѝ с Видин. Без да бъде изстрелян нито един куршум срещу Пазвантоглу, руската политика фактически му нанесла най-тежък удар, като се включила в блокадата на Видин в нейния особено съществен за отцепника сектор: Влахия.

За Пазвантоглу действията из Влашко означавали не просто налети за обогатяване. Видин бил в състояние да устои срещу походи и обсади при едно условие: снабдяване откъм Влашко. Методите на това снабдяване били чисто кърджалийски, те довели населението на отвъддунавската равнина и особено на Олтения до жестоко разорение. Нека мимоходом напомним обаче, че това население било грабено не по-милостиво от влашкото болярство и князете-фанариоти, както и пряко от Портата, която стоварила върху него поне половината издръжка на похода против Видин. Следователно не дружините на Манаф Ибрахим, Кара Мустафа и други обвързани към Пазвантоглу главатари внесли разорението тук; те само го задълбочили. Техните действия представлявали незапомнен обир за разлика от утроената законна експлоатация, затуй дали право на Русия да се застъпи за страдащия влашки селянин136. Нейната намеса стагнирала движенията на Пазвантоглу отвъд Дунава след януари 1799 г. И макар формалният съюз между Русия и Портата още да бил далеч, фактическото разбирателство между двете империи вече се отразило върху каузата на Пазвантоглу.

В началото на 1799 г. наблюдаваме странно разположение на силите из Северозападна България: от една страна, окончателно сразените султанови войски се изтеглили на по-задни позиции и останали да се доразлагат под ударите на глада, безначалието и кърджалийството, а, от друга — победоносният Осман Пазвантоглу също замръзнал в своята поза на триумфатор. Никакви изменения — иначе задължителни подир така голям и категорично разрешен конфликт, не последвали.

Затуй пък анархията тук завършила своята структура, която била се очертала през периода до 1799 г.

 

ПАЗВАНТОГЛУ — ВИДИНСКИ ПАША (1799 г.)

 

Изложеното май че обяснява защо в началото на 1799 г. Пазвантоглу бил по-близко отвсякога до своята амнистия137. Ако вярваме на чуждите наблюдатели, би излязло, че отцепникът дълго бил се домогвал до височайша прошка, но щял да я получи едва сега. Истината е пряко противоположна: многократно през 1797—1799 г. Пазвантоглу можел да получи амнистия, но я отхвърлял, устремен към честолюбивите си крупни цели. А сега го принуждавали да я приеме силите, външни по отношение на конфликта му с централизма. С една дума, отцепникът най-сетне се съгласил да бъде амнистиран. За шести вече път.

Преди да обяви такова помилване, Селим III предвидливо амнистирал размирните белградски еничари138. С това едновременно показал, че отстъпва от замисъла си да ликвидира еничарството и лишил Пазвантоглу от един негов съществен резерв. Или поне си въобразявал, че го лишава.

Докладът, чрез който капудан-паша обсъждал с Портата помилването на Пазвантоглу и условията му, датира от 12 февруари 1799 г.139 На следващия ден друг доклад — от новия валия на Румелия Хасан паша — потвърдил, че отцепникът е поискал милост, поставяйки условие всичко да бъде забравено. От него научаваме още, че армията, блокираща Видин, ототдавна не била заплатена140. Диванът узнал, че победителят не би се задоволил с някой от средните санове, нито би приел предложения му пашалък Сивас, тъй като се чувствал сигурен само във Видин. А Австрия и Русия, настоявали на противното: да бъде непременно отдалечен отцепникът от областта, където бил популярен и поддържан141.

Преговорите около сана на Пазвантоглу се затегнали до юли. Уж принуден да се съобразява с неизгодната за него намеса на Русия и Австрия, бунтовникът пресметнал, че техните интереси спират дотук: до формалното му покорство. Що се отнасяло обаче до цената, която лично той поставил на това покорство, Пазвантоглу се държал настъпателно. Портата му предлагала такава алтернатива: капуджибашийски чин във Видин или пашовски къде да е извън Видин, в Европа, в Азия. Пазвантоглу обаче ѝ налагал най-неприемливото за нея: да бъде признат за паша във Видин142. Подклаждали дързостта му честите през онази пролет и лято кърджалийски успехи из цяла България — не Пазвантоглу, а Портата се нуждаела от мир във Видин. Именно реалистичната оценка на отцепника за събитията — външни и вътрешни — му осигурила максимума, на който можел да разчита при конкретната обстановка: чин паша „с три конски опашки“ (най-високата пашовска степен, равна на везир) и управлението на Видинския пашалък143. Портата трябвало да бъде благодарна, че Пазвантоглу се задоволил с толкоз — из Цариград се говорело, че той бил получил дори румелийското бейлербейство144. Но Пазвантоглу бил реалист, та не ламтял за цяла Румелия, чието управителство по него време било по-скоро наказание, отколкото облага.

От последните месеци на 1799 г. датират сведения, които ни показват Осман Пазвантоглу в нова, едва ли трайна светлина: орган на централната власт, особено загрижен за отбраната на Видинската крепост. От кого? — следва да попитаме, тъй като никой не застрашавал Видин. Трябва да приемем, че Пазвантоглу се стремял (едва два-три месеца подир шестата си амнистия) да доукрепи и зареди с боеприпаси Видин с оглед на своите по-нататъшни отцепнически планове. През 1799 г. гой бил принуден от чуждите сили да отложи изпълнението им, но явно не бил се отказал от тях.

През ноември Пазвантоглу настоял да бъдат ремонтирани крепостните стени и фортове, повредени при изтеклата обсада. Портата изпратила във Видин емисар да я извести за количеството боеприпаси, складирано от бунтовника. Оказало се, че само барутът се равнявал на 15 хиляди кантара! Въпреки мнението на емисаря, че във Видин „нямало условия за съхраняването му“, та нека бъдел пренесен из други дунавски крепости, това не станало145.

Подобни източници свидетелстват за продължаващата — макар с прилични средства — борба между Видин и Цариград. Тя намерила облик и в друго направление, типично за още ранната бунтовна тактика на Осман: веднага подир амнистията си той пак се заловил да увеличава своето частно богатство. Пазвантоглу поискал да откупи маликянето от две видински села с приходи, посветени на Мека и Медина, чийто собственик бил загинал. Това събиране от 28 хиляди гроша годишно Портата му отказала, причислявайки го към „новата хазна“146. Ще рече, не само отцепникът, но и враговете му знаели на що дължел той своята мощ, та се стараели да ограничат богатството на Пазвантоглу.

За това, че двете страни в големия конфликт всъщност не хранели илюзии, доказват ферманите от края на 1799 г. Хюсеин капудан-паша бил се прибрал в столицата още на 20 март147, тъй като трябвало да се отправи към Египет срещу Бонапарт. Блокадата на Видин той възложил на Хасан паша (румелийски бейлербей подир убития Ало), на Гюрджи Осман паша и на Кюрд Осман паша. За Портата техните сили изглеждали недостатъчни да се справят с твърде трайното ново непокорство на Пазвантоглу — тя виждала негодността им не толкоз в тяхното излиняло количество, а в ниското им качество. Подобно мнение се съдържало в един ферман от 2 декември: излишно било да се набират нови бойци от Румелия — те щели да се разбягат, като подложат населението на грабеж. Затуй всяка каза трябвало да се погрижи сама за сигурността си, като наеме определен брой сеймени. Те щели да получат заплата от средствата, събирани между населението — така двете страни ще бъдат доволни: и раята ще чувства, че е охранявана, като сама заплаща спокойствието си на излъчени из нея бойци, и те щели да бъдат удовлетворени, понеже ще служат срещу пари. На Софийската каза например се полагало да издържа 300 души сеймени, които за времето от Димитровден до Гергьовден щели да получат 18 хиляди гроша148.

Това показателно окръжно разпореждане предшества констатацията, че състоянието на Румелия било отчаяно подир завършека на видинската обсада; че империята била допълнително застрашена от френския десант в Египет. Въпреки тази война — казано е там — борбата против Пазвантоглу трябвало да продължи с всички налични сили, тъй като той бил основният враг на властта в Румелия. Ферманът завършил с призив към всички местни управници, които задължил чрез заклинания и заплаха да извършат всичко възможно в борбата срещу отцепника149.

Въпреки амнистията, въпреки официалните отношения на върховенство и подчинение, установени след юли 1799 г., правителството продължавало да сочи Пазвантоглу като враг номер едно и да взема всички мерки против него. Новите (и не съвсем нови) открития в тактиката на Портата били: населението само да заплаща своите бранители, а централната власт да раздухва аянските съперничества. Обобщено: властта разчитала на местната самоотбрана и на вътрешните противоречия в размирието.

Тия мерки били свидетелство за бедност на централизма. Но техният подтекст е: през 1799 г. Портата изградила своя тактика, която с течение на времето щяла да я изведе до стратегическо решение на генералния конфликт между централизъм и децентрализация. Османската власт постепенно възприемала средствата на размирието, за да го унищожи. Тя заложила именно на борбената инициатива на населението, именно на институциите, утвърдили се през периода на анархията: аянство, местно самоуправление. Тези две институции, на които тя дотук неуспешно и дори пагубно за нея противопоставяла „стария закон“ (най-общо: централизма с всички негови норми и форми), дотам взели връх над него, така ярко заявили своята жизнеспособност, че Портата отстъпила пред спонтанната им поява, развитие и могъщество. Или, както заключава Мериаж: „Узурпацията бе узаконена.“150

След провала на голямата обсада на Видин от 1798—1799 г. Портата се примирила със структурата на анархията, опитала се да я използва в перспектива за частично спасяване на минирания из основи османски централизъм.

 
 
1Тези предания — публикувани от Хр. Попконстантинов, К. Иречек, К. Гълъбов, Н. Попфилипов, П. Карапетков, В. Дечев или непубликувани, които е събрал из някои родопски села, преразказва Н. Хайтов (Родопски властелини. Пловдив, 1974, 165—195).
2Дечев, В. Миналото на Чепеларе. С., 1928, с. 123 и сл.
3ЛИП, с. 11.
4Miller, A. F. Mustapha pacha Baïraktar. Bucarest, 1975, 75—76.
5ЛИП, с. 10.
6Пак там, с. 2.
7Пак там, с. 3.
8Пак там, с. 4, 9—10. От османските източници личи обаче, че през май борбата срещу кърджалиите оглавявал вече Мустафа паша (Сигн. ОАК 9/3).
9ЛИП, с. 11.
10Пак там, 11—12.
11Пак там.
12Софийски сиджил № 165, с. 5/II, с. 9/II.
13Пак там, с. 9/III.
14ЛИП, с. 12.
15Пак там, с. 13.
16Софийски сиджил № 165, с. 5. В османските документи името на анадолския бейлербей е означавано علي پاشا като т. е. Али. Тук последователно ще го наричаме Ало според европейските източници. По всяка вероятност това бил кюрдски изговор на мюсюлманското име Али — пашата бил кюрд.
17Пак там, с. 56; Сигн. ОАК 9/3.
18Архив княза Воронцова. Письма В. П. Кочубея (1793—1799). Т. XIV, с. 86.
19ЛИП, с. 13, 15—16.
20Пак там, с. 14.
21Сигн. ф. 91, ед. 43.
22Сигн. ВД 123/9; ВД 123/3.
23ЛИП, с. 3.
24Пак там.
25Сигн. ОАК 84/2.
26Сигн. ОАК 33/2; ОАК 9/10 и ОАК 9/16. .
27Сигн. ОАК 9/35; срв. Ал. Йосифов — Бохачек. Никопол, с. 100; Mèriage. Note sur Paswantoglu.
28ЛИП, 4 -  5.
29Пак там, 5 - 6.
30Цит. по Спасов, Щ. Селските въстания в България към края на XVIII и началото на XIX в. и създаването на Българската земска войска. С., 1958, 61-62.
31Архив княза Воронцова. Письма В. П. Кочубея, с. 79.
32ЛИП, с. 133.
33Пак там, с. 135.
34Пак там, с. 136.
35Пак там, 136—137.
36История на дипломацията. T. 1. С., 1946.
37Арш, Л. Г. Албания и Эпир в конце XVIII — начале XIX в. М., 1963, 191—192.
38ЛИП, 136—137.
39Пак там, с. 138.
40Сигн. СИ 28/16; срв. Софийски сиджил № 165, с. 5.
41ЛИП, 6—9.
42Софийски сиджил № 165, с. 5.
43Сигн. ОАК 9/1.
44ЛИП, с. 13.
45Пак там, с. 14; срв. Сигн. ВД 115/5.
46ЛИП, с. 14.
47Пак там, с. 15.
48Сигн. ВД 115/5.
49Софийски сиджил № 165, с. 14.
50ЛИП, с. 16.
51Пак там.
52Пак там, с. 137.
53Mériage, Цит. съч.
54Мутафчиева, В., Ал. Виану. Феодални размирици в Северна България в края на XVIII и началото на ХIХ в. и тяхното отражение във Влахия. - Българо- румънски връзки и отношения през вековете. T. 1. С., 1965, с. 224.
55Сигн. ВД 113/9.
56Сигн. ОАК 9/4.
57Сигн. ОАК 84/5.
58Софийски сиджил № 165, с. 14.
59Д. Ихчиев е превел термина с „чернополци-въстаници" (ТДДК, с. 37).
60ЛИП, с. 18.
61Пак там, с. 17, 136.
62Пак там, 18—19.
63Пак там, с. 18.
64ТДДОП, 35—37.
65Пак там.
66ТИСР, 206—207.
67Пак там, 207—208.
68ТДДОП, 40—43.
69Пак там, 45—49.
70Пак там, с. 50.
71Пак там, 52—125.
72ЛИП, 137—138.
73Mériage. Цит. сьч.
74Архив княза Воронцова. Письма В. П. Кочубея, с. 78.
75ЛИП, 19—20.
76Сигн. ОАК 84/4.
77ТДДК, 51—52.
78ЛИП. с. 20.
79Йоцов, Д. Материали за Пазвантоглу из руските архиви. — ПСп, 1908, с. 60
80ЛИП, 24—25.
81Пак там, с. 23.
82Пак там, 16—23; Атанасов, Щ. Цит. съч., 71—78; срв. със Сигн. ОАК 9/3.
83Сигн. ОАК 9/7.
84ЛИП, с. 23; Атанасов, Щ. Цит. съч., 73—74.
85ЛИП, с. 21, 32, 140.
86Пак там, с. 19, 20, 21, 23.
87Пак там, 22—24.
88Пак там, с. 24.
89Пак там, с. 25.
90Сигн. ОАК 3/94, ОАК 9/7, ВД 121/1, ОАК 3/10.
91ТИСР, 212—213.
92Пак там, 214—218.
93ЛИП, 25—26.
94Пак там, 27—28.
95Пак там, с. 29.
96Bessier, J. Mémoire sur la vie et la puissance d’Ali pacha, visir de Janina. Paris, 1820, 26—27; срв. Plomer, W. The Diamond of Jannina. London, 1970, p. 86.
97Арш, Л. Г. Цит. съч., c. 195.
98Мутафчиева, В., Ал. Виану. Цит. съч., с. 225.
99ЛИП, с. 30.
100ТДДОП, 76—79, 82—83.
101ЛИП, с. 31.
102Пак там, с. 30, 31, 34—36.
103Пак там, с. 3.
104Пак там, с. 32. Картата е публикувана като приложение към австрийските, пруските и френските дипломатически документи, а също и у Атанасов, Щ. Цит. съч., 80—81.
105Пак там, с. 80.
106Пак там, с. 81.
107Пак там, с. 82.
108Пак там, с. 83.
109ЛИП, с. 32.
110Пак там, с. 140.
111Сигн. ОАК 9/32.
112Пак там.
113Атанасов, Щ. Цит. съч., 84—85; ЛИП, с. 35.
114ТДДОП, 94—95.
115Арш, Л. Г. Цит. съч., с. 195.
116ЛИП, с. 34.
117Mériage, Цит. съч., с. 189; Атанасов, Щ. Цит. съч., с. 87.
118ЛИП, с. 35.
119Пак там, 36—37.
120Пак там, с. 38.
121Mériage, Цит. съч.
122ЛИП, 39—40.
123Пак там, с. 39.
124Пак там, с. 33.
125Пак там.
126Атанасов, Щ. Цит. съч., с. 85.
127Пак там.
128ЛИП, 140—146.
129Арш, Л. Г. Цит. съч., 195—197.
130ТИСР, 218—220.
131ЛИП, с. 35.
132Пак там, с. 36.
133Пак там, с. 38.
134Пак там, с. 40.
135Атанасов, Щ. Цит. съч., 90—92.
136Мутафчиева, В., Ал. Виану. Цит. съч., с. 223 и сл.
137ЛИП, с. 41.
138Пак там.
139Сигн. ОАК 9/6.
140Пак там.
141ЛИП, 42—43.
142Пак там, 44—46.
143Пак там, с. 47.
144Пак там.
145Сигн. ОАК 9/36.
146Пак там.
147ЛИП, с. 44.
148ТДДОП, 119—120.
149Пак там, с. 121.
150Mériage, Цит. съч.

 

 

Глава 5

 

РУМЕЛИЯ ПО ВРЕМЕ НА ГОЛЕМИЯ ПОХОД СРЕЩУ ВИДИН (1797—1799)

 

 

Въпреки, че трудно могат да бъдат взети изолирано действията на кърджалии и аяни и тези на Пазвантоглу, налага се да въведем такова разделение, тъй като през периода от две години събитията във Видинско сами се отграничили по своята специфика от всеобщата анархия — това били фронтови събития. Затуй те по-горе бяха отделно анализирани, което не означава, че нямали връзка с останалата част от размирието.

Вече бе казано, че Портата съзнавала тази връзка: „Видин — кърджалийството“. От края на 1797 г. (от обявеното съсредоточаване на похода) датира едно нейно нареждане от общ характер: да бъдат преселени с дружините си отвъд Проливите някои от най-едрите главатари, а именно Кара Хасан, Исаоглу и Манаф Ибрахим. С тази задача бил натоварен валията на Кютахия1 (всъщност бейлербей на Анадола). Фактът, че въпросните главатари продължили да се подвизават из България през цялото време на обсадата, ни убеждава: така набелязаната задача си останала голи думи. Но той доказва и друго: предвиждайки тясното взаимодействие между Пазвантоглу и едрите главатари, властта се стремяла ако не да го осуети, то поне да го ограничи.

Причини за това тя имала достатъчно, макар че не всички кърджалийски действия от 1797—1799 г. трябвало да бъдат отдадени на подстрекателствата на отцепника, както обикновено твърдят чуждите наблюдатели2; из Северна България през двете въпросни години действали дружини, подчинени на Пазвантоглу, а други — на противниците му тук (Тръстениклиоглу най-вече). Наред с тях внасяли своя принос в размирието и такива кърджалийски единици, които не били обвързани нито към единия, нито към другия узурпатор.

Още преди Видин да бъде поставен под обсада, из Северна България спечелили победи сподвижниците на Пазвантоглу: Еминджик, Гяур Имам, Маджар Али, Кара Мустафа, Саръкоглу, Кара Хасан и пр. През 1798 г. те имали многочислени схватки с правителствени или на Тръстениклиоглу войски из Никополско, Плевенско, Ловешко, Търновско, Свищовско, Добруджа3. Тоест още проектираната обсада била заплашвана в непосредствения си тил от уедреното кърджалийсгво.

Това състояние на нещата не се променило по време на обсадата. Дори напротив: самата обсада дошла да подсили размаха на кърджалийството. Факторите за такъв обрат били поне два. Първо: усилието на властта да събере и хвърли срещу Видин максимален брой войска от Европа и предимно от Мала Азия се обърнало срещу нея — тя наляла масло в пожара на размирието, снабдила го с нови, неизтощени още резерви, с още ненаграбили се и ненавилнели се бойци. Както видяхме, поради невъзможността да бъдат добре снабдени, заплатени и въоръжени тия десетки хиляди мъже, те се превръщали поне в метежни недоволници, ако не и в дезертьори. Дезертирайки при пресечен път към родните си краища (между които и Румелия се намирали охраняваните от властта Проливи), те нямали друг избор, освен да останат в Румелия и да се издържат чрез грабеж. А понеже тук кърджалийството вече било се уедрило, та нямало перспективи за сполука на разни дребни дружини, дезертьорите неминуемо се вливали в големите кърджалийски съединения.

Съвсем не на второ място като стимул за анархията трябва да посочим разорението на дребния производител във връзка с похода. Трудно е да си въобразим накъде можел да бъде досъсипан един производител, който от петнайсет години живеел под властта на безвластието, но се оказва, че имало накъде. До 1798 г. той поне успявал да не се издължава към централната власт, позовавайки се на анархията. Но през годината на обсадата, когато пред прага му пристигнала стохилядна войска, селянинът вече нямало как да убегне от облагане. За разлика от  кърджалийските налети, които били не плътна, ами безредно прелитаща напаст, засядането на султанска войска било трайно.

Няколко примера.

Тъй като бойците на Хюсеин капудан-паша изобщо не били заплащани през периода ноември 1797 — април 1798 г., той изискал сумата 50 хиляди гроша само от Врачанска каза, за да удовлетвори войниците си. Естествено не я получил4. През ноември 1798 г. Софийска каза трябвало да достави за похода 32 хиляди килета ечемик и 9 хиляди килета пшенично брашно5. По това време казите София, Пирот, Брезник и Знеполе трябвало да доставят 350 каруци ангария за обсадата6. Еднодневният оклад на обсадителите от Видин през август 1798 г. бил 800 оки изпечен хляб, 2500 оки овче месо, 1300 оки ориз, 300 оки масло, 100 оки кафе и пр.7 А през същия месец от Софийско трябвало да бъдат отправени към Видин 2000 души на ангария да копаят окопи и строят укрепления8. Както може да се предвиди, властта успяла да излови и подкара едва 1659. И пр. и пр.

Едва ли по своя инициатива през януари 1799 г. патриаршията се обърнала чрез митрополитите си към всички православни в Румелия. Тя ги предупреждавала, че всякакви слухове за предстоящ голям бунт срещу властта били лъжливи и им съобщила жестоките наказателни мерки, заплашващи всеки, помамен от такава съблазън10. Следователно Портата не се задоволила с идеологическите мерки, взети спрямо непокорното мюсюлманско население — тя се принудила да стресне и християните чрез техния духовен пастир. (Нека мимоходом отбележим, че по време на анархията тя често прибягвала до помощта на християнското духовенство11.) Колкото до слуховете за голям бунт, те едва ли били без основание, щом властта прибягвала до върховни противомерки; по време на похода производителното население из Румелия ще да било повече отвсякога склонно към размирие. По елементарната причина, че всяко мирно производство било станало безпредметно — прекален бил броят на въоръжените и незаплащани консуматори.

Така суперпоходът обективно обслужил анархията. Извън приведените общи свидетелства за развоя ѝ по негово време нека разгледаме и конкретните ѝ прояви.

 

КЪРДЖАЛИЙСТВОТО В СРЕДНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1798—1799 г.

 

Вече споменахме събитията в Търновско, Ловешко, Плевенско и Никополско от началото на 1798 г. Там кърджалиите, свързани с Пазвантоглу, разбира се, не били нито разбити, нито изтласкани — както се самоизлъгала властта. Те си останали в Северна България, а по време на боевете между обсадители и обсадени тяхната активност удвоявала сполуките на видинската войска. Впрочем частичните, а също и решаващата победа на Пазвантогл