Кърджалийско време - Вместо заключение

Посещения: 2655

Индекс на статията

 
 
 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

В разрез със съществуващата практика тук не ще бъдат повторени изводите от направения анализ—те се съдържат в края на всяка глава и подглава и тяхната рекапитулация би била излишна. По-оправдано и дори необходимо е в тази последна част изследването да се спре на въпросите, които умишлено остави на страна досега: какви били мястото и ролята на българите в анархията, последиците за тях от многолетното размирие, оценката за него, дадена от анонимни или знайни летописци, а също и от нашите ранни политически автори—синове или внуци на българите, преживели пъкъла на анархията.

Каза се — пъкълът. Дотук съобразно методите на научното изследване бяха търсени корените, бе очертано развитието и уточнени конкретните прояви на сбора от процеси и явления, които по същността си не принадлежат към историята на България. За изучаването им бяха използвани предимно чужди източници — османски, западноевропейски, руски. Извън обсега на вниманието на турската власт или на чужденеца-наблюдател почти винаги са оставали въпросите, които пряко засягат българската история. Тези въпроси можем да осветлим чрез извънредно оскъдните, често неточни, недатирани, но понякога и удивителни по проницателност български свидетелства.

Нека бъде простено, че в последната си част изследването ще напусне строго научния тон. Явленията, които бяха анализирани, наистина са част от една натрапена нам обществена система, гнил плод от нейното разложение. Но ние имаме право да погледнем към „кърджалийско време“ не само от позициите на османистиката, но и от своя, българска позиция. Това са и направили редица наши автори, като започнем от Софроний или Г. С. Раковски и завършим със съвременните ни историци. Ако по-горе бе разгледан обективно-исторически един процес като дял от османската история, то стана не за да внесем сензационен поврат в оценката на кърджалийството, а за да разкрием вътрешното съдържание, типология, структура и развой на изучавания процес.

Безчинства, насилие, опожаряване, грабеж, нападение, обсада, превземане — такива са съществителните, с които чуждите източници, а оттам и авторските съчинения окачествяват дейността на кърджалиите или на правителствените наказателни походи из земята ни. Но зад всички тия квалификации е стояла с целия си огнен и кървав ужас една трийсетгодишна българска реалност. Нея можем да възстановим само по домашни свидетелства. Лаконични — какъвто е изразът на всяко голямо страдание, — те трябва да бъдат приведени в целостта си; никакъв техен преразказ не ще ни създаде достатъчно съответна картина на онова черно време.

,,...И тогава турците много зло причиниха на христиените и напразно за нищо убивали человеци и убивали, и насилвали, и коне взимали, и церкви разсипвали и неизказани злини причинили... В тия времена восташа разбойници много, които се назоваха дахалии и кърджалии, изгориха села много и дойдоха на село Трявна февр. 20.1798 в неделю месопустную и уловиха много человеци и обраха и изгориха селото и се уплашиха букурещките българи и терговци и прочии вси. Тогава са случи и наш отец дойде в Букурещ и видя смущението и убоя са и стори да на доведе за Трявна. 1802: защо тогизи обладаваше Терново Рушчуклийския ага Трестеникли-оглу. Смаил ага, който беше страшен всем противники...“ — така свидетелства летописецът поп Йовчо от Трявна1. От същото село произхождат и някои отделни приписки: „Да се знае когату бастисаха даалиите Трявна, сине 1787, м-ц иуниа, ден 27“. „В лято от Христа 1797 февруариа. Дойдоха харсазити, изгуриха село Трявна и много хора избиха, церквата гуриха, па пак минаха натам.“2

От Елена произхождат следните летописни бележки:

„1798. Убиха Хаджи Миха.

1799. Убиха бакал Миха и Осман Келеша.

1790. Убиха чорбаджи Стояна отоври ид в ниделя и убиха капуджи башия и стана войвода Емин ефенди в Самоков и даржа 3 години.

1793. Стана войвода Кара Хасеки и много хайдути наби на кольон. И даржа Тарново 3 години.

1796. Стана войвода Мехмед ефенди Стамболлу и стори сюргюн вл[адика]та Матея.

1797. И тази година дуде Кьопрюлююлу сас пазвантски аскер и влези в Тарново и станаха трима войводи уртаци — Кьопрюлююлу Ибрахимаа и Хаджи паша и Хаджи Ибрахим.

1798. Юсеин паша уби Кьопрюлююлу на Караманув и стана Турнаа ага уртак.

1799. Сториха иленците давия сасъ куванлачаните и утарваха Съба Добрюва сас султана и сас Индже войвода.

1800. Дуде Мемишъ войв от Видин и седе в Тернуву 3 мсци и в тази година дуде Трастениклиата Смаил ага. Та зе Тарнуву сас бой и попади Мемишъ войвода. И стана той войвода и платиха хората пу два хара[ча] и овцете платиха два пъти.

1800. И тази година дудоха даалийците сасъ султана (Гирай) въ Елена на гиргьовден и изгорихъ черкувата с[ве]тому Николаю.

1800. И тази година даде изинъ (разрешение, б. а.) Смаильаа да направиха долната църкова с[ве]таа Б[огороди]ца.

1804. И в тази година бастиса Мустафа паш Токатчиклията в Тозлука кату бягаше.“3

На пръсти се броят българските селища, които имат летопис за смутното време. Кърджалийските нападения обикновено са отразявани в късни приписки:

„1795 година обраха кърджалиите колата сливенски. Вечна им мука било!“4

„В лято 1799 куга царуваше султан Селим, та пущаше вълхви по Урумели, та горяха градове и села и стана тогива пленство на Калофиръ месец декемвриа 22 ден. Такава неволя напада на християни, та ги на огънъ изгориха и други маки кой да изкаже?“5

„Приписа аз много грешни поп Ник[о]ла да се знае коя година додоше крежалие млого зулум учинише во лето господне 1796.“6

„Да се знае куту зеха на Трестениковлу Юмера главата му на Пашову кунак, Исух паша му взе главата.“7

„Да се знае, чи са караха аенете Буруисузу Ахметъ ага сас Челеби агаватотъ сина Мехмедъ ага за аенлаку, чи са биха идинъ другии у Руси у касабата и неделе, чи избиха с хора, чи имаши а Исмаил и Алия хайдукъ, чи утуди ут кадуту Челеби аговатукъ сина, чи утиди да бии Бурунсузувите хора, пак тие гу на(д)виха чи гу запреха у джамията чи загинаха ватре чи изгореха Д хора ватре пак Исмаили пак искочи чи побягна.“8

„1798 ме[се]цъ иунуарие д[е]нъ Е1. Да са знай кату щеши да флези Пазвантоглу у Руси чи ни мужа.“9

„Да се знае кога дойде Кара Фейзи у Брезник да е ага, та изьеде сво заире (житни храни, б. а.) по свето, теше да помре свет за леб. Та изсече све корие и що имаше дърво по вилаета и по сва софийска каза и по знеполска каза. По сва села он е зулум направил и не остави ни мома, ни невеста необезчестена.“10

„В лето 1813 убиха сръбету Гаргалията на Ниш с топ у ногата. И умре август 15. Беше голем злодеец и блудник и много жени ускверни но постиже его в скоре казн Божия. Погибе с шумом лето 1813 м[есе]ца июлиа 25.“11

„В лето 1832 додоха ора от Пирот та ни казаха чи кърджалието бастисало София на Връбница и обрале дикене и кащи, ала скоро си отишле.“12

Освен летописи или приписки от кърджалийските години по още неизстиналите следи на онова жестоко време са преминали наши доосвобожденски или ранноследоосвобожденски автори, за да отпечатат народния спомен за кърджалийството. Техните публикации носят белега на още живия ужас у народа ни от преживяното огромно разорение.

Хр. Пуляков подробно описва страданията на копривщенци след 1793 г.: „... Три опустошения и изгори претерпело от кърджалии селото ни, докле конечно запустело без жители и бухалити бухали доволно время на развалините му... Около лето 1810 Копривщица ся е съставлявала от няколко колиби, разпръснати по изгорити. Никой от жителите ѝ не смеял да си съгради добра къща или да купи място (мюлк): всякой треперел от страх, ча щат дойдат пак кърджалии да го горят и мъчат...“13

Т. Васильов установява, че през 1801 г. Тетевен бил изгорен до основи от кърджалиите, които избили половината село. Друга голяма част избягали към Букурещ14.

Вече с научна критичност преди 1899 г. К. Иречек в своите „Пътувания из България“ добросъвестно записва всички спомени за разорението на нашите селища. Спомени, все още неизтрити от забравата, те трогвали дълбоко дори чужденеца: „Чух и разни работи за кърджалиите, които тъй много се втълпили в паметта на хората...“15

Иречек е записал устното предание за нападението над София от сина на Кара Фейзи — Али бей, през 1832 г.16; за опожаряването на Габрово от разюзданите пълчища на Капудан-паша Хюсеин през 1798 г.17; за разорението на Арбанаси от същите пълчища18; за изгарянето на Лясковец и Горна Оряховица от кърджалиите19; за двукратното опожаряване на Калофер през 1799 г. (от дружината на Индже войвода) и през 1804 г.20 Въз основа на изчезнал отпосле местен летопис К. Иречек говори за изгарянето на Станимака и околните села, както и на манастирите по тия места21. Перущенци му разказвали как било опожарено тяхното село от дружините на Синап и Исаоглу22. Из Трънско К. Иречек се натъкнал на приписки за страданията на този край под властта на Кара Фейзи и Али бей23. В Кюстендилското село Кадин мост хората сочели старото място на селището, изгорено от кърджалиите24. Рилският манастир бил опленяван три пъти през XVIII в.25 Жеравненци разправили на Иречек за унищожаването на богатото им село от кърджалиите26. И прочие, и прочие.

За да не утежняваме вече и без туй предългия списък от сведения за плен, пожар и грабеж на българските селища, нека само споменем, че местни предания за пълно или частично разорение от страна на кърджалиите са били записани из почти целите Родопи27, Странджа28, Плевен29, Севлиево30, Разград31, Нови пазар32, Враца33, Калофер34, Добрич35, Сливен36, Пазарджик37 и др.

С приблизителност можем да установим, че нямаме местни предания за пълното или частично разорение на някое селище из България само тогаз, когато нямаме и краеведческо проучване за това селище. А що се отнася до ония наши градове и села, за които такива предания не са били записани, точни данни за тяхното пък разорение през кърджалийско време вече ни предоставиха османските източници.

Изброяването, което бе извършено, не е просто изброяване. То иде да докаже защо „разни работи за кърджалиите тъй много са се втълпили в паметта на хората“, защо отпреди близо два века, та до днес проблемът за кърджалийството не може да бъде разглеждан с необходимата научна хладина, да бъде осветлен съобразно конкретно историческите условия на късната османска действителност — този въпрос винаги е бил зареден с емоции, които избухват в дискусия.

Тези емоции са съвсем обясними, ако извършим обикновен сбор от разпилените документални и записани устни свидетелства. Именно сборът им ще ни убеди, че през „кърджалийско време“ българската земя е претърпяла своето най-трайно и основно разорение от турското завладяване насам. Подробното изложение на събитията, текли около трийсет години надлъж и нашир през България, изобилните данни за човешкия контингент, включен в анархията или против нея — цялата тази гъстота от факти не може да бъде оспорена, подмината, омаловажена: България претърпяла една трейсетгодишна война, в която фронтът бил навсякъде, когато всеки мирно проживян човешки ден бил скъп подарък.

Впрочем изследвайки или описвайки положението на народа ни под османска власт, нека помним, че в нашата история съществувало трийсетлетие, което по своята жестокост и ужаси надхвърлило останалите. Потушаването на никое въстание през подробския период на миналото ни не би могло да се сравни със сетнините от кърджалийското време —въстанията били повече или по-малко локални. Ограничено по място и по време било насилието, с което чуждата власт ги смазвала. Последиците от никоя война — дори ако била водена на българска земя — не можели да бъдат повсеместни и трайни, колкото повсеместното и трайно размирие.

Или, както обобщава П. Хитов: „Тие капасъзи са палиле селата и градовете цели 12 години. Ни едно перо не е в състояния да опише ония злодейства, които са направиле кърджалиите по България! Сичкият Балкански полуостров е бил запален от единът край до другият; уцелели са само няколко градове и някои по-големи села: Пловдив, Ямбол, Карнобат, Айтос, Ески Захара, Габрово, Карлово, Калофер и пр.“38 Обобщението, което П. Хитов прави, би прозвучало с още по-голяма сила, ако прибавим, че анархията е траяла не 12, ами почти 30 години, а също и че всички градове, които той изброява като оцелели през „кърджалийско време“, всъщност поне по веднъж и най-вече многократно били засегнати от насилието.

Какви били конкретните изрази на разсипията на България през размириците? Тях може би е излишно да споменаваме, понеже именно те особено разточително са описани и от местните предания, и от популярната книжнина, и от художествената. Ако започнем с „Нещастна фамилия“39 на В. Друмев и завършим с „Родопски властелини“ на Н. Хайтов40, без да изброяваме произведенията, създадени в хронологичния отрязък между 1860—1974 г., българската литература гъмжи от кървави сцени на кърджалийския садизъм, рисувани в детайли.

Тук обаче е дума не за добре известните прояви на злодейство и разюздано насилие, с каквито изобилствала османската феодална действителност, та и историята на миналите общества поначало. Думата е, че по време на анархията тия прояви били извънредно чести, извънредно масови. Извън тях — също като историческа беда за народа ни — стои въпросът за голямото изселничество, резултат от трийсеттодишния хаос в Румелия.

Из изложението твърде често бе изтъквано, че жителите на определено селище „се разбягали“ — такива сведения обаче не ни указват най-същественото: дали това население просто уловило гората, дали се прехвърлило в някой по-голям център или пък изобщо напуснало Румелия, за да се спасява в чужбина. А изброените три изхода всъщност представляват три отделни въпроса, когато се стремим да формулираме последиците от „кърджалийското време“ за народа ни.

В голям брой от случаите „разбягване“ мирните хора просто опразвали селището си, като се установявали за кратко или за по-дълго на временни станове из горите или на временно жителство в близкия град. Така през 1793 г. селяните от Ловешко прибягали в града, който — именно поради рязко нарасналия брой на защитниците си, — издържал успешно двудневната битка с кърджалии и правителствена войска наведнъж41. Така след 1793 г. копривщенци „се разбягали“, селото им на три пъти било горено, а го възстановили едва през 1810 г.42 Така на 23 април 1800 г., предупредени, че към Елена се е насочила кърджалийска дружина, селяните избягали в Балкана43. След множество разорения Плевен бил изцяло напуснат от жителите си през 1810 г. Те започнали да се прибират едва подир сключването на Букурещкия мир от 1812 г.44

Впрочем в изброените случаи е ясно, че населението, доведено до крайно отчаяние през анархията, временно опразвало селищата си, които след размириците възстановяло. Имало обаче случаи със селища, окончателно запустели през „кърджалийско време“. В Плевенско такива били Ябланица, Марашки Тръстеник, Долна Митрополия (от която останали само 6—7 къщи), Долна Гривица и манастирът „Свети Георги“45.

Къде се дянали българите от силно намалелите или опустели през анархията села?

При описанието на кърджалийските действия неведнъж попаднахме на разпоредби, които призовавали селяните да се стекат в най-близкия град и да се бранят. Но едва ли раята чакала султанов ферман, за да се погрижи за спасението на челядта и стоката си. Още при първите взривове на анархията — случаят с „хасковските разбойници" през 1785 г. — видяхме, че някои заможни самоковски жители потърсили убежище в София46. При напускането на Копривщица жителите ѝ „ся разпръснали и преселили в Казанлък, Едрене, Димотика, Пловдив, Пазарджик, Златица...“47 Следователно вторият изход за попадналия под ударите на анархията мирен българин била вътрешната миграция. Освен документалните известия, и простата логика говори, че многолюдният градски център имал по-голяма перспектива да оцелее при нападение, отколкото откъснатото село с неколкостотин или дори няколко десетки жители. От тази логика последвало, че притокът на селяни към градовете (а точно селското население на Румелия било предимно българско) подсилили българския градски елемент. Неслучайно след стихването на анархията забелязваме един ярък процес: икономическото и духовното раздвижване всред българите в града. Това раздвижване имало количествени предпоставки, които не могат да бъдат обяснени чрез естествения прираст на българското градско население.

И така следва да подчертаем като първа обективно положителна последица от „кърджалийско време“ туй, че българският елемент в града се увеличил.

Третият изход за „разбягалите се“ българи представлявала емиграцията Влахия и по-малко Молдавия били най-близките задгранични предели, където изстрадалото население на България можело да намери убежище. И наистина домашните извори свидетелстват, че натам се насочили българи от Плевенско, Трявна, Копривщица и пр.49 Но и Влахия скоро се озовала под бича на размирието. Според летописа на поп Йовчо от Трявна през 1802 г., букурещките българи и търговци избягали от Влашко и потърсили по-голяма сигурност в Трявна50. Тук поне богатият българин имал зад гърба си Балкана и гъстите гори, докато из равна Влахия той се чувствал беззащитен.

След като дружините на Пазвантоглу взели редовно да плячкосват и пожарят отвъддунавските земи, емигрантската вълна от България се насочила към Русия. Това масово изселничество се осъществявало по два пътя: или през Дунава, Влашко и Молдавия, или направо през Черно море. Именно за периода 1801—1812 г. притокът на българи към Русия достигнал най-високата си точка51. В. Д. Конобеев привежда руски дипломатически документи за отчаяната стихийност на това изселничество:

Принуден да акостира през 1801 г. край западния бряг на Тракия, руски търговски кораб натоварил всички жители от едно село в Одринско. Те молели „да ги спасят от разбойниците..., които изгарят не само жилищата, но дори и самите тамошни жители“. (Това българите търпели от ежегодните по него време кърджалийски походи из Източна Тракия.) Въпросните изселници били упълномощени да направят постъпки от името на 360 села в Одринско пред правителството на Русия. Те изтъкнали, че „намирайки се в толкова тежко положение и като нямат никаква помощ от никого, избрали единственото средство ... да оставят своето отечество... и да прибягнат до покровителството на Русия“. Впрочем вече устроените бежанци молели да бъдат приети на руска земя и упълномощилите ги българи от всички одрински села. За да не усложнява отношенията си с Портата, руското правителство наредило ония българи „да не се викат и с тях да не се води никаква връзка и кореспонденция“. Но положението на българското население в Източна Тракия станало тъй неудържимо, че по всевъзможни неорганизирани начини бежанци все пак успявали да се доберат до Русия, където бивали приемани и настанявани на държавна земя52.

Всяка емиграция, особено масовата, трябва да бъде отнесена към историческите беди за един народ — от България се откъснали живи части, обезбългарявали се цели райони или поне рязко намалявал процентът на българско население там. Но в конкретно историческите условия от началото на XIX в. тази голяма емигрантска вълна към Дунавските княжества или към Русия изиграли и обективно положителна роля. Из средите на емигрантите израсли значителна част от дейците на нашето движение на културна самостойност, на националната ни революция. Най-масово из същите среди при първи повод били излъчвани бойците, които се връщали отсам Дунава в помощ на руските армии при войните им срещу Турция — като започнем с Българската земска войска и завършим с Българското опълчение. Нашата емиграция в Дунавските княжества и Русия създала международните връзки на поробения ни още народ, най-активно съдействала европейското обществено внимание да се насочи към зараждащия се български въпрос.

Нека подчертаем, че една от страните на емигрантството из България по време на анархията е изцяло обективно положителна: създали се значителни колонии от българи извън земята ни53, оживили се интензивно българо-руските и българо-румънските отношения, вече имало хиляди българи на свобода. За всичко това допринесли размириците — доведеното до безизходица битие на мирния българин.

Впрочем, когато по-горе се споменава, че „разбягването“ на българите през „кърджалийско време“ допускало три изхода, сега трябва да изведем, че поне два от тях се отразили и положително върху по-нататъшното историческо развитие на народа ни.

В началото на изложението бе отбелязано, че в общите съчинения по история на България разглежданият период фигурира само като „кърджалийски опустошения и самозащита на българите“54. Някак настрана остава въпросът за участието на българи в кърджалийството, както и в отцепничеството на Пазвантоглу. По-горе твърде често — когато анализирахме човешкия състав на даден конфликт — бе доказано наличието на многочислено местно българско население в него. Тук обаче е дума не за историческите факти, а за отношението на ранните български автори към тях.

Не е ясно откъде Г. С. Раковски взема прозвището „кабадаии“55, за да определи с него българите-кърджалии; нито в един османски или друг чужд източник то не фигурира. Когато говори за похода на Мустафа Байрактар в забележките си към „Горски пътник“, Раковски изтъква: „Угърдив своя власт в Русе, и като подчини себе сички други окръжни дере-бейове отстъпници, подигна ся и отиде в Цариград с разни войски от България, между коим са били и българи, кабадаи (к. а.) зовими...“ Затуй пък П. Р. Славейков посвещава своите „Исторически разкази от миналите времена“ нарочно на кабадаиите — българи, участвали в аянските размирици и кърджалийските дружини. Това им участие той обяснява така: „Трябва да изповядаме, че българите никога не са се лишавали от храброст и смелост, но всякога почти, а най-вече за времето, за което говорим, липсувала им е всяка инициатива за самостоятелно предприятие, нямали самоувереност в своите начинания, затова все гледали да наблегнат главата си на чужди плещи. Те били верни и предани на чуждите интереси, гинели за тях, като се считали уж по-сигурни в сполуката и по-малко отговорни в случай на несполука, но това не е освен в следствие на неразвитието им. От това настроение на българите се възползувало най-напред турското правителство. От него се възползували тоже и домогателите на аянските постове, от него се възползували най-подир и разбойническите шайки иа кърджалиите.“ Що се отнася до кабадаиите, според Славейков те били обединени в чисто български дружини, водени от Инджето, Кара Колю, Колю Байрактар и Кара Танас (последните служели на Кара Фейзи), а също и Ангел войвода (обвързан с Емин ага Хасковски). Като проследява жизнените пътища на тези кърджалийски главатари, Славейков установява, че „от 1820 г. не е имало вече българи-кабадаии в Турско“56.

Близо до тази оценка за участието на българите в кърджалийството дава и Л. Каравелов: „Ако Инджето и Кара Колю да биха имали ум, разум, патриотизъм и ясно съзнание и ако народът би бил малко по-събуден, и те биха направили това, което направи Кара Георги в Сърбия.“57

Тоест най-близките по време до разглеждания период наши политически автори единогласно свидетелстват, че българите са били не само пострадала страна в анархията, че не само отстоявали своите градове и села, но и сами били дейци в голямата размирица. При това обаче същите автори са единодушни и по въпроса, че през „кърджалийско време“ народът ни още не бил достатъчно самоосъзнат, за да се възползва от безвластието над земята си.

„В такова положение намиращият се тогава българин — обобщава Раковски — не е можел, сиромах, да помисли за свобода и въстание против султанската власт, ако и да е имал всичката сила в ръцете си и ако обстоятелствата да са му били най-благоволни и най-лесни.“58

Тук нека внесем една корекция, която ще аргументираме накрая: нито Раковски, нито Славейков, нито Каравелов в своите тези за изостаналостта на народа ни през размирието са имали предвид освободителните по същество опити от началото на своя век — дейността на Софроний Врачански, Ив. Замбин и Ат. Некович, а също и създаването на Българската земска войска. Тези опити едва по-късно са били извадени от забравата, били са документирани и проучени.

Един от централните въпроси — що се отнася до мястото и ролята на българите по време на анархията,— е този за самоотбраната на нашите селища. Въпрос, осветлен от множество местни предания, също обобщен от Раковски: „Най-голям отпор против кърджалиите са дали българите и кърджалийското разорение, може да се каже, е нанесено от българите.“59 Към това мнение се придържа и съвременната историография60.

Още Ф. Божур при своите пътувания през земята ни през 1794—1799 г. уж с цел да проучи стопанството на поробените Балкани, а всъщност със задача да разузнае отбранителната способност на турците, ни рисува картина, която коренно се отличава от картината на тези земи, рисувана десетилетие-две по- рано пак от френски пътешественици61. Разликата иде оттам, че през последните години на XVIII в. повечето градове из Румелия се оказват със стени. „Обграден с проста назъбена стена“ бил градът Битоля, а също и Щип, Велес62, Сяр63. Кюстендилската стена имала „бойници, отстрани с квадратни кули, високи 40 стъпки, от които могат да се дават изстрели, на три етажа, включително тези от платформата или най-горния етаж.“64 Такива отбранителни съоръжения, издигащи се „стъпалообразно по двете планини“, притежавала и Дупница. Затуй пък Долна баня била обградена само от „проста земна стена“. А във връзка с укреплението на Правища Божур отбелязва: „...обграден с проста стена с бойници, каквато се вижда  около всички малки градове в Европейска Турция, изложени на нападенията на крадци. Този вид обграждения са по-големи от самия град и са предназначени да приемат жителите на селата и техния добитък.“65 Стените на Пазарджик и Пловдив били „тухли, сушени на слънце“, за разлика от Одрин, „запазил част от старите си укрепления“66.

Военен наблюдател, Божур отчетливо отбелязвал старите укрепления из Румелия — на Одрин, Созопол, Несебър, над Кюстендил. Но съвсем неаависимо от тях той описал „простите“ стени от кирпич или от земя, които нашироко заобикаляли голям брой селища, за да можел тук да прибягва народът от околността с добитъка си. Така още преди края на ХVIII в. онази част от производителното население, която не била повлечена във въртопа на анархията, вече имала надеждна защита. В течение на нестихващото размирие тия самоделни укрепления придобили голямо разнообразие, което зависело от местните условия, средства, ръководство в строежа и охраната.

Именно понеже били строени набързо и от ръката на мирния човек, укрепленията срещу кърджалийската напаст не утраяли. Но за тях са запазени изобилни местни спомени.

Някъде населението изпросвало височайше разрешение да си издигне стена. Такъв бил случаят с еленчани, които след няколко разорения на селото си получили позволение да си построят „кале“. То не обграждало Елена, ами един страничен хълм. В калето всяко семейство разполагало с минимално жилище, където се прибирало при опасност и разполагало с припаси за възможна обсада67. Запазен е и спомен за укрепяването на Сливен със стена, която го пазела откъм полето — дълга около километър и половина и висока три метра68. Жеравненци след гибелта на Раково бързо си построили плътен шарампол, който заграждал селото им от три страни. Когато към него се упътили кърджалии, обединените сили на Жеравна, Градец, Нейково и Котел им дали сражение извън шарампола, но били разбити, а селото — изгорено69. Затуй пък врачанският шарампол, снабден с кули, заобиколен с ров, превърнал Враца в един от съвсем малкото български градове, които размирниците не превзели70. Тук и там, където населението нямало средства за постройка на „кале“ или на шарампол, поминавало с ровове. Така било в Нови пазар например71, в Самоков72, в Карнобат73. Устино пък отбило нападението на Мехмед Синап и Исаоглу, като жителите му го обградили с коли и каруци74.

Образец на сполучлива укрепена самоотбрана бил Котел. Освен със стена той бил заобиколен и с окопи, които пълзели по билото на близките хълмове. При всички теснини към Котел имало система от табии, а на всеки „главен проход“ — високи, яки порти75. Така това богато джелепчийско село се опазило от настървените обирници.

Списъкът на българските селища, чиито жители овреме взели мерки за спасението си, може да продължи. Вместо това обаче ще се позовем на един доклад, с който съответният турски командващ съобщавал: „В голяма част от селата са построени и издигнати кули; от всички страни са обиколени с изкуствени ровове и са обкръжени с шарамполи. Явно е, че не биха се предали доброволно, а в тях може да се проникне само чрез сражение, ако бъдат обстрелвани с пушки и топове.“76

Тази последователна и упорита самоотбрана, тези значителни — при примитивното равнище на строителната техника — градежи изисквали някои условия: работна ръка, средства, организация.

Въпросът за работната ръка е ясен: строели или копаели укрепления самите застрашени жители на градове и села. Въпросът за средствата, които тия строежи все пак изисквали, е също ясен: тези средства (необходими не само за строеж, но и за изхранване на мъжете, откъснати от производството и заети с караулна служба) били набирани от населението в пари или в натура. Еленчани например държели в своето кале тефтерите, където били вписвани приходите и разходите на отбраната — за нея събирали пари помежду си77.

Въпросът за организацията на местната самоотбрана из Румелия е по-сложен, той има разнообразни отговори. Както в много други отношения, анархията и тук дала почва да възникнат спонтанни форми на управление или самовластие.

Естествено, когато градът се оказвал център на някой силен аян, укрепяването му било организирано от самия узурпатор. Няма причини да се съмняваме, че Сяр, Силистра, Добрич, Севлиево, Карнобат и пр. аянски „столици“ се превърнали в крепости именно по волята на своите аяни. Конкретни сведения говорят за ролята на Емин ага в укрепяването на Хасковско например. Той наредил „всичките майстори на пушки, ножове, харбии, барут и прочее военни принадлежности, находящи се в Теке и Пашакьой, да се пренесат в Хасково. Така също било заповядано да се пренесат складовете на барута и фишеците. Като столица Хасково е било опасано с няколко пояса от траншеи. Между тези зони и в по-централните места на града са били разположени дебоите (складовете, б. а.).“78

В случай че селището не било център на аянлък, самоотбраната му можела да бъде оглавена и от някой по чудо оцелял представител на централната власт — така било с Елена, където в самата крепост се намирала стаята на субашията79. Много по-често обаче в преданията срещаме имена на български местни първенци, с които споменът е свързал съпротивата на народа ни против кърджалиите. Най-типичен в това отношение е Божил чорбаджи, на чиято активна организаторска дейност дължел спасението си Котел. Той ръководел не само сложното и скъпо укрепяване на селото, но и устройството на охраната му, на сигнализацията и пр. В крайна сметка Божил чорбаджи се оказал всевластен не по-малко от кой да е аян. След многобройни злоупотреби с доверието на съгражданите си Божил паднал от българска ръка80.

Интересна фигура от същото време е и чорбаджи Димитраки Хаджитошов от Враца, който преговарял с Пазвантоглу от името на местните български първенци, но същевременно „таил една мечта да се разбере със сърбите за общо въстание в Северозападна България, в което мечтаел да играе голяма национална роля...“81 Отбраната на Трявна срещу кърджалиите била организирана от чорбаджията Хаджи Генко82. През 1800 г. еленчани били водени от поп Марко83. И тъй нататък.

Съвсем логично е, щото при отслабването на османската централна власт и дори при безвластието ролята на местните първенци да пораснела. А в селищата, които били български или предимно български, тези първенци се оказвали българи. Традиционната селска община в земите ни през десетилетията на анархията ще да се сдобила с нови черти; към функциите на общината84 се прибавили нови. Колкото и несъвместимо да било това с османския режим по отношение на поробените народи, тези функции били военноорганизационни и управленчески. Но централизмът не само не бил в състояние да върне на мястото им самозваните български чорбаджии или попове, ръководители на отпора срещу размирието по места, ами бил принуден да разчита на тяхната успешна активност.

Това състояние на нещата — потискано от началото на робството, та до края на ХVIII в. — се отразило благотворно върху самочувствието и самосъзнанието на народа ни. За първи път от четири века българите строели свои крепости, разполагали със свое оръжие, създавали свои организации за борба, стоели под водителството на свои първенци.

Впрочем, когато оценяваме последиците от анархията за българския народ, нека подчертаем, че именно по онова време той спечелил на съвсем нова сметка боен опит и бойно самочувствие.

За да укрепне и се развие това самочувствие, допринасяла още една черта на „кърджалийско време“, която не наблюдаваме през предходния и последвалия анархията период: взаимодействието между турци и българи. Антагонизмът между християни и мюсюлмани, характерен за цялото османско владичество над Балканите, антагонизмът, преднамерено и изгодно подклаждан от господстващите, узаконената дискриминация на поробените и законната пък тяхна кръвна ненавист срещу поробителя — всичко това за две-три десетилетия загубило непримиримата си острота.

Защо? — трябва да запитаме. А подир описаната действителност от онова време отговорът ще бъде еднозначен: през края на ХVIII и началото на XIX в. социалните въпроси придобили такова значение, че изместили народностните. Въпрос за хляб, въпрос за покрив, въпрос за мир — въпросът да оцелееш с една дума. Религиознонародностното противопоставяне между християнското и мюсюлманското експлоатирано население на Румелия — четиривековният всекидневен конфликт, който горял или поне тлеял във всяко смесено село, в градовете — отстъпил на заден план пред колосалния социален конфликт. От това последвало непознато дотогава взаимодействие между мюсюлмани и християни на Балканите — взаимодействие в борбата против централизма.

Него доказахме при конкретните прояви на анархията в Румелия. Но срещу анархията също възникнал съвместен отпор от страна на все още мирните турци и българи.

Характерно е, че именно това единодействие е бивало подчертано от нашите доосвобожденски политически автори. Борци на една национална революция, при цялата задължителна антитурска насоченост на своите произведения тия автори не премълчават обединената борба на турци и българи против кърджалийството.

„Того ради султанский управители обуражили и вся почти знамянити села и градове български и съединивше се турци и българи (к. а.), почнаха да се бият убранително с кърджалии и даже да нападат на тях.“85 Така свидетелства Раковски, а П. Хитов добавя: „В България, Тракия и Македония били съставени няколко турско-български чети (к. а.), за да се защищават от кърджалиите, но тие чети били разбивани твърде често.“86

Народните предания са съхранили спомена за това единодействие, особено наблягайки на него — вероятно загдето било непознато, странно: „Разградский Хасан ефенди, кого турците нарекоха Гяур Хасан, защото той не само не мъчеше българите, но още ги защитаваше от скитающите са тогава делибашии...“87 Пътувайки из България, Иречек записал, че в началото на XIX в. „турци и българи заедно отблъснали нападението на кърджалиите, предвождани от Кара Фейзи“88 — това било при Стара Загора. Другаде пък Иречек чул как „преданията разправят за боевете, които турците и християните имали с кърджалиите в прохода при село Клисура, на пътя за Дупница“89. Тясно взаимодействие при самоотбраната на Враца се установило между турските и българските първенци в града90. В Нови пазар — според преданията — аянът Гяур Имам се опирал на дружина от турци и българи в своята борба против другите аяни. Но българи и турци от града с „обща работа“ укрепили Нови пазар и се опазили читави91.

Дискриминирано в течение на четири столетия именно като не било допускано до каква да е бойна дейност, българското население през разглеждания период воювало рамо до рамо с експлоатираните, принадлежащи към господстващата народност. Това явление било в ход и от едната, и от другата страна на шарампола, на кирпичната самоделна стена.

Впрочем, когато изброяваме последиците от „кърджалийско време“ за българския народ, нека не пропускаме и тази: съвместната борба на поробената и поробителската народност във или против кърджалийството прибавила самочувствие и самосъзнание към неговото самочувствие и самосъзнание, спечелени в успешната самоотбрана на чисто българските селища. Ако го преведем на обикновен език, това означава: българинът забелязал, че господарската народност не е чак толкоз господарска, че при цялата узаконена дискриминация над християните султанът сега търсел тяхното съдействие, молил ги и ги увещавал да му помогнат.

По-горе бе оспорена оценката на някои дейци на нашето националнореволюционно движение, които отправят категоричен упрек към сънародниците си от началото на своя век, уличавайки ги в липса на национално съзнание, в липса на освободителен стремеж. Спомена се и, че Раковски, Славейков, Каравелов не отдават значение на три много съществени исторически факта: участието на българите в Сръбското въстание, дейността на Софроний, Замбин и Некович, а също и създаването на Българската земска войска. Тези факти опровергават становището, че народът ни не се е опитал да използва „благоволните обстоятелства“ на анархията.

Освободителните опити на българите в началото на миналия век стоят вън от изследвания проблем, но тъй като са резултат именно от нарасналото бойно самочувствие на нашия народ по време на анархията, би следвало да ги изтъкнем мимоходом.

Избухването на Сръбското въстание и обявяването на руско-турската война от 1806—1812 г. събудили надежди, които се разгаряли или отслабвали в зависимост от развитието на бойните събития. Туй водело или до стихийни локални бунтове, или намирало израз в образуването на местни дружини, които подпомагали сърбите и русите.

Вълнения с подобна насоченост избухнали в Пиротско и Царибродсхо още в началото на 1805 г.—там селяните избили представителите на османската администрация и се присъединили към въстаналите сърби. През следващата година във Видинско въстанали 15 села, като дали нови бойци в сръбска помощ. Репресиите от страна на Пазвантоглу не могли да възпрат това движение. То дори се усилило след споменатия по-горе опит на властта да изземе оръжието от християнското население през 1806 г. Селячеството от северозападните ни краища отговорило с широк бунт на тази мярка, та „20 хиляди семейства се събрали и преминали към воюващите сърби“92. През същата година се раздвижили българите покрай Дунава до Никонол; особено се активизирали българските размирни дружини от Витоша, Рила и Родопите — голяма част от тия българи също се прехвърлили в Сърбия за съвместни бойни действия с тамошните въстаници93.

До 1807 г. в Сърбия не съществували самостоятелни български поделения. Тогава именно там възникнала под водителството на хайдут Велко Петрович дружина от няколко хиляди българи, които се поставили в помощ на Кара Георги. Тя почти напълно освободила нахията Черна река, включвайки непрестанно нови бойци не само от северозападните ни краища, но и чак от Софийско94. Действията ѝ през 1808 г. се разпростирали и над Видинско — в резултат от тях била освободена територия с население от 4 хиляди души. Независимо от дружината на хайдут Велко голям брой българи си останали в отредите на някои сръбски войводи95. А през 1809 г. вече начело на 8 хиляди българи Велко воювал южно от Видин — това била истинска партизанска война в турския тил, която подпомагала действията на сърби и руси. Нейните успехи стимулирали вълна от селски бунтове из Северозападна България, които обективно облекчили освободителната борба на сърбите96.

Хайдут Велко Петрович особено се отличил и в руската кампания в Сърбия от 1810—1811 г., когато бойците му били поставени на руска издръжка и въоръжение. По това време в Сърбия пристигнала наша делегация от вътрешността на земите ни да установи връзки и да получи инструкции за по-нататъшната противоосманска борба97.

Освободителните тежнения на българите по време на анархията не били свързани само със Сръбското въстание — те имали и самостоятелни прояви. От 1804 г. датира една българска мисия до Петербург, която трябвало — още преди обявяването на войната — да увери Русия, че нейните евентуални военни операции по Долния Дунав могат да се опрат върху борбената готовност на народа ни. Иван Замбин и Атанас Некович действали по своя инициатива, но били явно насърчени от състоянието на духовете в България. По-късно двамата български първенци се свързали с някои будни сънародници, забягнали във Влахия, както и с представители на българската върхушка в някои градове у нас.

Замбин и Некович отпътували тайно от България, а в Петербург се оказало, че не могат да разчитат на официален прием, ако не бъдели снабдени с надлежните пълномощия98.

Понеже по време на размириците всякакви връзки със земята ни били практически невъзможни, двамата се обърнали към Софрония Врачански, който от 1803 г. пребивавал в Букурещ99. Очаквайки напусто да получат пълномощия, през 1807 г. Некович оставил болния вече Замбин в Петербург, а сам потеглил обратно, за да ускори изпращането на така съществения документ. Той изготвил съвместно със Софроний пълномощията, които Замбин получил едва през февруари 1808 г.100 Но събитията вече били изпреварили задачата на българското пратеничество: по Долния Дунав сега било въплътено на дело бойното взаимодействие между руските войски и въоръжените българи.

Мисията на Замбин и Некович — този първи за XIX в. контакт между поробените българи и Русия — въпреки липсата на конкретен резултат разкрила, че у нас се зараждали качествено нови процеси. Този например, че възникващата българска буржоазия искала да установи връзки със заинтересовани външни сили, за да способства за освобождаването ни от османско робство. Все още незряла и слаба, а също и понеже не се опирала на народните маси, тази буржоазия виждала нашето освобождение като преминаване под покровителството или върховенството на Русия101.

Мисията на Замбин и Некович допринесла за взаимното опознаване на българи и руси. Тя създала повода да бъде използван Софроний Врачански като представител на поробените си сънародници при по-нататъшните проговори или военно-организационни планове на руското командване във Влахия.

Взаимодействието между руските войски и българите започнало още преди русите да навлязат в Дунавските княжества. Подготовката на предстоящата война предвиждала да бъдат формирани т. нар. „арнаутски команди“ — бойни части, съставени от християни-доброволци от поробените земи. Всред тях трябвало да намерят място и маса българи, които размирието прогонило из домовете им и които бедствали в чужбина102.

През ноември 1806 г. към руската армия вече взели да се присъединяват спонтанно възникналите отреди от българи, населяващи Бесарабия или земите от северния дунавски бряг, както и колонисти от Южна Русия. Под руските знамена българите се явявали въоръжени и дори със свои коне. Още първите им участия в боевете срещу турците били отбелязани от руското командване като успешни. Масовото противотурско движение особено улеснило руските войски, които съвместно с българските и влашките въстанически отряди очистили от неприятеля левия дунавски бряг до края на март 1807 г.103

При по-нататъшния ход на руско-турската война броят на българите, решени да отдадат силите и кръвта си за освобождение на отечеството, непрестанно растял. Въпреки терора, който влашкото и молдавското болярство упражнявали над доброволците, за да ги принудят да уседнат и бъдат закрепостени, българските преселници прииждали към руската армия104. Тяхното организиране преминало през ред етапи — те ту бивали включени към Бугската армия, командвана от полковник Кантакузин, ту принадлежали към „черно-сръбския хусарски полк“ на полковник Милорадович, ту попълвали „казашкия полк“ на ротмистър Никич или „гръцкия легион“ на Пангалос. Навсякъде, където руското командване им възлагало задачи, тия доброволчески части доказвали своя боеви опит и висок дух в противотурската борба. Голяма част от тях била пожелала да я прехвърлят в Сърбия в помощ на въстаниците105.

Сполуките на българските организирани отреди въодушевили народа отсам Дунава. Оказали се истинни твърденията на Замбин, Некович и Софроний, че техните сънародници са готови да въстанат, стига да получат уверение за руска подкрепа. Предвид усложненото външнополитическо положение на Русия обаче, тя се въздържала да поеме такива ангажименти, затуй Софроний — в съгласие с руското командване — призовал населението на Северна България да продоволства русите, но не и да се вдигне на въстание106.

До командването дошли сведения, че „в Търново всички християни имат оръжие и са готови да въстанат с нас. Те даже се сговарят да избият всички турци в Търново, но се страхуват, че руските войски или няма да им дойдат на помощ, или ако дойдат, то след това ще ги изоставят.“107 Доста реалистично.

След успехите на руското оръжие през 1810 г. Софроний излязъл с ново възвание към българите, което се четяло из черквите на Северна България108. На места у нас избухнали вече значителни стихийни бунтове, като например в Разградско — там селяните създали въоръжени дружини и действали съвместно с русите, а след това 2000 души се изтеглили заедно с тях109. Навсякъде, където руски части се вклинявали в българска земя — от Силистра до Русе, Ловеч и Севлиево, — те били плътно подпомагани от въоръжено българско население, чийто брой бил пресмятан на около десет хиляди човека. Особено интензивно било раздвижването из северните предпланини на Балкана; там то продължило и през 1811 г. Налице била обективната възможност туй раздвижване да прерасне във въстание, ако руското командване разполагало със сили да го подкрепи. Такива сили обаче русите нямали и скоро били принудени да се изтеглят отвъд Дунава110.

През пролетта на 1812 г. главнокомандването на руските войски поел М. И. Кутузов, който посветил особено внимание на българските доброволци. Така се стигнало до създаването на т. нар. „Българска земска войска“. Тя била попълвана двустранно. От една страна, в нея се влели бежанците от Дунавските княжества и Бесарабия, а, от друга — българи от десния дунавски бряг. Първоначалният ѝ брой бил 500 души (по други данни — 2000, а по трети — 15 000), разделени на стотни, от които една била конна. Началството ѝ било възложено на Димитри Ватикиоти111.

1811 г. отбелязала кулминация в освободителното движение на българите от началото на XIX в. Земската войска действала в помощ на русите както в източната, така и в западната част на бойния театър. Българските доброволци ярко се отличили в боевете за Тутракан и Силистра през октомври112. В Северозападна България бойците на Велко Петрович подпомогнали русите по време на турския десант на левия бряг, разгромяването на турските части и контрадесанта на русите край Видин113. Независимо от Земската войска русите срещнали масова подкрепа от страна на въоръженото българско население при всички свои операции отсам Дунава и особено във връзка с големите боеве около Русе114.

Притокът на български доброволци под знамето на Земската войска растял до сами края на 1811 г.

На 5 май 1812 г. бил сключен Букурещкият мирен договор. Както руското командване нееднократно предупреждавало българските представители, конкретната обстановка не позволявала на Русия да постави въпроса за положението на българите под робство. Своето отношение тя изразила в устройването на българските изселници, които намирали прием из южните руски провинции.

При цялата тежест на изселничеството и разочарованите си надежди за българите въпросният период бил ознаменуван с началото на един процес, който по-нататьк трябвало да доведе и края на робията ни.

Така, ако поставим „кърджалийско време“ не в светлината на османистиката, за която то е най-ниската точка в упадъка на османския феодален централизъм, ами в светлината на собственото си историческо развитие, ще трябва да отбележим обстоятелство, наглед неправдоподобно: въпреки злините, на които била щедра, феодалната анархия от края на XVIII и началото на XIX в. изиграла и обективно прогресивна роля за националното самоосъзнаване на българите.

 
 
1Славейков, П. Р. Извлечения из летописа на поп Йовчо от Трявна. — СбНУ, 2, 1890, с. 310 и сл.
2Даскалов, Б. Кърджалии (даалии) в Трявна. Трявна, 1938, 7—8.
3Бобчев, С. Един еленски летопис за размирното турско време. — В: Българска сбирка, 1899, № 13—14, 602—614; срв. Дичев, М. Градиво за историята на град Елена. — В: Еленски сборник. Кн. 2. С., 1931, 50—51.
4Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. T. 1. С., 1923, с. 333.
5Пак там, с. 344.
6Пак там, с. 461.
7Стоянов, М. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека „Кирил и Методий“. Т. 3. С., 1964, с. 374.
8Пак там, с. 375.
9Пак там, с. 376.
10Йорданов, Св. Кърджалии в Знеполе. — В: Трънски край. С., 1940, с. 107.
11Семерджиев, Хр. Самоков и околността му. С., 1913, с. 125.
12Цонев, Б. Цит. съч. Т. 2, 501—502.
13Пуляков, Хр. Копривщица в историческо отношение. — Български книжици, 1860, с. 13.
14Васильов, Т. Кърджалиите в Тетевен. — ПСп, 1822, № 2, 148—149; срв. Стойчев, Д. Тетевен в миналото и днес. С., 1924, 19—31.
15Иречек, К. Княжество България. Т. 2. Пловдив, 1899, с. 434.
16Пак там, с. 27. Съществува и преданието, че това нападение било дело на самия Кара Фейзи — вж. предишната глава „Вместо заключение“.
17Пак там, с. 217.
18Пак там, с. 249.
19Пак там, с. 251.
20Пак там, с. 375.
21Пак там, с. 428.
22Пак там, с. 434.
23Пак там, с. 515.
24Пак там, с. 604.
25Пак там, с. 642.
26Пак там, с. 718.
27Заимов, Ст. Един кърджалийски цар. — Денница, 1891, № 7, 8, 390—400; Минало (Откъс от V част). — Искра, 1892, № 3, 115—121; Дочев, В. Миналото на Чепеларе. T. 1. С, 1928, с. 120 и сл.; Карапетков, П. Славейков. Минало. Пловдив, 1948, с. 216.
28Горов, Г. Индже войвода, кърджалия и народен закрилник. С., 1942, 37—44.
29Трифонов, Ю. Плевенско под турско владичество до началото на XIX в. — БИБ, 4, 1930, 94—144.
30Ганев, Н. Страници от историята на град Севлиево. Ч. 1. Търново, 1925, 17-21.
31Явашов, Ан. Разград, неговото археологическо и историческо минало. Кн. 1. С., 1930, 292—294.
32Асенов, Б. Нови пазар. Културно-исторически очерк. С., 1929, 26—27.
33Йоцов, Д. Културно-политическа история на Вратца. T. I. С., 1937, 53—61.
34Начов, Н. Калофер в миналото. 1707—1877. С., 1927, 17—25.
35Димитров, Стр. и др. История на Толбухин (ръкопис).
36Табаков, Ст. История на град Сливен. Т. 2. С., 1924, с. 45 и сл.
37Батаклиев, Ив. Пазарджик. С., 1968, с. 214.
38Хитов, П. Моето пътуване по Стара планина и животопис на някои български стари и нови войводи. С., 1934, с. 94.
39Кърджалии (Разказ за кърджалиите на Аклъбей при обсадата на Котел).        — Българели книжици, 1860, 89—95. Това е всъщност глава VII от „Нещастна фамилия“ на В. Друмев, отпечатана в списанието.
40Хайтов, Н. Родопски властелини. Пловдив, 1974, с. 71 и сл., 147 и сл.
41Пак там.
42Иречек, К. История болгар. Одесса, 1878, с. 355; Пуляков, Хр. Цит. съч., с. 14.
43Георгиев, Й. П. Град Елена. — ПСп, 1904, № 1—2, с. 77.
44Трифонов, Ю. Цит. съч., с. 141.
45Пак там, с. 139.
46Пак там.
47Пуляков, Хр. Цит. съч., с. 13.
48Тодоров, Н. Балканският град. С., 1972, с. 462 и сл.
49Трифонов, Ю. Цит. съч.; Славейков. П. Р. Цит. съч., с. 314; Пуляков, Хр. Цит. съч.
50Славейков, П. Р. Цит. съч.
51Скальковский, А. Болгарские колонии в Бессарабия и Новороссийском крае. Одесса, 1848, с. 6; Державин, Н. Болгарские колонии на юге России. С., 1914, с. 2.
52Конобеев, В. Д. Руско-българските отношения през 1806—1812 г. — В: Българското националнореволюционно движение. С., 1972, 87—88.
53Според някои данни 40 000 души само от Източна Тракия и само за 1793 г. били се изселили зад граница. (История на България. T. 1. С., 1954, с. 319.)
54Пак там.
55Раковски, Г. С. Горски пътник. С., 1958, с. 237.
56Славейков, П. Р. Исторически разкази от миналите времена. — ПСп, 1885, № 14, 169—193.
57Забележка на Л. Каравелов към съчинението на Хитов, П. Някои стари български войводи. С., 1918, с. 68.
58Раковски, Г. С. Автобиография и мемоари. С., 1939, с. 18.
59Пак там.
60История на България. T. 1, 319—320.
61Срв. напр. откъси от пътеписите на Флаша, Пейсонел, Дьо Тот вж. Френски пътеписи за Балканите XV—XVIII в. С., 1975, с. 297 и сл., 303 и сл., 316 и сл.
62Пак там, с. 402.
63Пак там, с. 403.
64Пак там, с. 404.
65Пак там, с. 405.
66Пак там, с. 407.
67Георгиев, Й. П. Цит. съч., с. 78; срв. Дичев, М. Цит. съч., 50—51.
68Табаков, Ст. Цит. съч., с. 162.
69Константинов, Д. Жеравна в миналото и до днешно време. Жеравна, 1948, 129—130.
70Йоцов, Д. Цит. съч., 56—57.
71Асенов, Б. Цит. съч., с. 27.
72Иречек, К. Цит. съч., с. 660.
73Пак там, с. 745.
74Пак там, с. 434.
75Арнаудов, М. Из миналото на Котел. — ГСУ/ИФФ, 27/1, с. 64 и сл.
76Сигн. ф. 138, ед. 323.
77Дичев, М. Цит. съч., с. 51.
78Заимов, Ст. Минало, с. 119.
79Дичев, М. Цит. съч.
80Арнаудов, М. Цит. съч.
81Йоцов, Д. Цит. съч., с. 61.
82Даскалов, Б. Цит. съч.
83Георгиев, Й. П. Цит. съч., с. 77.
84Вж. Grozdanova, El. Das Kadiamt und das Selbstverwaltung der bulgarischen Gemeinde. — Etudes historiques, 6, 1975.
85Раковски, Г. С. Горски пътник, с. 239.
86Хитов, П. Моето пътуване..., с. 94.
87Раковски, Г. С. Избр. съч. С, 1946, с. 29.
88Иречек, К. Цит. съч., с. 168.
89Пак там, с. 660.
90Йоцов, Д. Цит. съч., 57—59.
91Асенов, Б. Цит. съч., с. 27.
92Конобеев, В. Д. Цит. съч., 112—113.
93Стоjанчевић, В. Први српски устанак према Бугарској и бугарама.— Исторически гласник, 1954, № 1—2, с. 113; срв. Дойнов, Cт. Българите и Първото сръбско въстание. — ИПр, 1970, № 5, 51—74.
94Пак там, с. 133.
95Конобеев, В. Д. Цит. съч., с. 115.
96Стојанчевић, В. Цит. съч., с. 139.
97Конобеев, В. Д. Цит. съч., 142—144.
98Златарски, В. Н. Политическата роля на Софрония Врачански през Руско-турската война 1806—1812. — ГСУ, ИФФ, 19, 1923, с. 10.
99Киселков, В. Софроний Врачански. Живот и творчество. С., 1963, с. 69.
100НДПСВ, 46—48, 51.
101Конобеев, В. Д. Цит. съч., с. 95.
102Петров, А. Война России с Турцией в царствование императора Александра I, 1806—1812 гг. T. 1. СПб, 1885, 80—81. 
103Конобеев, В. Д. Цит. сьч., с. 105, 107.
104Пак там, 107—108.
105Пак там, 108—110.
106Златарски, В. Цит. съч., с. 36; Стоянов, В. Исторически материали за нововъзраждането на българския народ. — ПСп, 1883, № 4, 142—144.
107Цит. по Конобеев, В. Д. Цит. съч., с. 115; срв. Петров, А. Цит. сьч. Т. 3, с. 112.
108Конобеев, В. Д. Цит. съч., 136—137.
109Пак там, 138—139; Петров, А. Цит. съч., с. 53.
110Стојанчевић, В. Цит. съч., с. 141.
111Златарски, В. Цит. съч., с. 44,77; Кутузов, М. Сборник документов. Т. 3. М., 1952, с. 401, 525—526.
112Конобеев, В. Д. Цит. съч., с. 157; Кутузов, М. Цит. съч., 444—445, 625.
113Атанасов, Щ. Селските въстания в България към края на XVIII и началото на XIX в. и създаването на Българската земска войска. С., 1958, 238 - 244.
114Кутузов, М. И. Цит. съч., 443—444, 467, 472; Конобеев, В. Д. Цит. съч., 156—157; Атанасов, Щ. Цит. съч., 238—244.
 
X

Right Click

No right click