Епохата на султан Мехмед II Завоевателя

Посещения: 1863

Индекс на статията

 
 

ХАЛИЛ ИНАЛДЖЪК

 

ЕПОХАТА НА СУЛТАН

МЕХМЕД II ЗАВОЕВАТЕЛЯ

 
 
(ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАТЕРИАЛИ)
 
 
 
Gentile Bellini 003

Превод от турски: Евгений Радушев

Превод на приложенията: Мария Калицин

Научна редакция: Христо Матанов 

 

 

Тази книга е издадена с подкрепата на

международния съюз на клубовете

LIONS - клон Истанбул

118-Y YÖNETİM ÇEVRESİ

при председателството на

г-жа МЕЛЕК ДОАН

 

Годишнината от завладяването на Константинопол през 1453 г. бе време, когато се направиха множество изследвания и публикации върху султан Мехмед II и неговата епоха. От 1950 г. нататък аз също съсредоточих вниманието си върху този период. По-специално започнах да изследвам систематично малко използваните дотогава сиджили на кадийския съд в Бурса, а също и други колекции документи за този период от Истанбулския османски архив. От кадийския съд в Бурса имаше регистри за наследства от 50-те години на XV в. и един по-късен регистър за периода от 1478 г. до края на управлението на Мехмед II (1481). Част от документите в тази сбирка съм публикувал на различни места. По същото време на Запад бяха направени важни проучвания върху периода на Мехмед Завоевателя, по-специално от Фр. Бабингер и Дж. X. Кислинг, които се базираха на италиански архивни материали. Изброените от мен извори обаче не бяха използвани в книгата на Фр. Бабингер за Завоевателя и тя естествено бе с много пропуски. Авторът не се позоваваше и на такъв основен източник като хрониката на Турсун бей - историк и финансов министър, прекарал дълги години на служба при Мехмед II и при неговия велик везир Махмуд паша. В моята статия „Мехмед Завоевателя и неговата епоха“, публикувана в американското списание „Speculum", аз се опитах да посоча основните грешки в произведението на Бабингер. В английския превод на книгата му тези поправки са взети под внимание. От изключително значение бе и новооткритият извор „Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан“ за периода преди второто възцаряване на Мехмед II. Публикувал съм различни изследвания за всички тези исторически източници. По-късно ги събрах и публикувах в една книга под заглавие „Епохата на султан Мехмед II Завоевателя. Изследвания и документи“.

Докторската ми дисертация, която завърших през 1942 г. на тема „Танзиматът и Българският въпрос“ (II издание Istanbul, 1992), както и редица други мои изследвания се отнасят за историята на България през османския период. Затова бих искал да изразя удоволствието си, че тази книга бе преведена от Евгений Радушев в сътрудничество с Христо Матанов и Зара Костова.

Както е известно, част от сериите на османския архив се намират в България и изследванията на българските османисти Гълъб Гълъбов, Николай Тодоров, Борис Недков, Вера Мутафчиева, Бистра Цветкова, Стр. Димитров, А. Велков, Евг. Радушев и Хр. Матанов върху османската история и историята на България през османския период са публикации от изключително значение. Досега никой, който работи върху османската история, не е могъл да мине без техните трудове. Необходимо е те да бъдат преведени и на турски език.

За мен е голямо удоволствие да видя в публикуването на книгата ми за епохата на Мехмед Завоевателя едно начало на по-тясно сътрудничество между учените на нашите две държави.

Искам да поднеса и своите благодарности на членовете на „Lions’ Club" Истанбул, които подкрепиха финансово издаването на този превод.

Изключително съм щастлив, че тази моя книга е представена на вниманието на българския читател.

 

14 април 2000 г.                                                  Проф. д-р Халил Инълджък

 1
 
 
 
 
 

 
 
ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ
 

Уважаеми читателю,

 

В ръцете си държиш първото историческо съчинение върху историята на Османската империя и Балканите, написано от турски автор и преведено на български език. До този момент усещането, че историята повече ни разделя, отколкото свързва, не е позволило това събитие да се случи преди години или дори десетилетия. Веднага трябва да се каже, че изборът на автор и заглавие съвсем не са случайни. Професор Халил Иналджък е доайен на съвременната турска османистика, име, широко известно на учената общественост със своите многобройни научни трудове, публикации на извори и преподавателска дейност в САЩ, Турция и в европейските университети.

X. Иналджък защитава докторска дисертация през 1942 г. в Анкарския университет на тема „Танзиматът и българският въпрос“. През 1956 г. спечелва Рокфелерова стипендия и получава възможност да се занимава с изследователска работа в Харвардския университет. През 1953-1954, 1967 и 1990-1992 г. той е гост професор в университетите Колумбия и Принстън в САЩ. От 1972 г. е професор по история на османската империя и Близкия изток в Чикагския университет, където до 1986 г. под неговото научно ръководство се формират много от съвременните специалисти в този клон на историческото знание. През своя творчески път проф. Иналджък подготвя над 10 монографични изследвания и повече от 200 студии и статии. Професорът е известен в научните среди и като голям познавач на османските архиви, оставил ценни приноси в публикуването на документални извори. Проф. X. Иналджък е чл. кор. на Кралското историческо дружество в Англия и почетен член на Кралското дружество за азиатски проучвания. Член е на Американската академия за наука и изкуства и на Сръбската академия на науките. Той е почетен доктор на университетите в Атина, Истанбул (Боазичи), Коня, Селчук и Букурещ.

От огромното творчество на проф. Иналджък се спряхме на едно от първите му капитални изследвания, защото в него той залага научни параметри, които и днес формират основните насоки в османистичните проучвания, особено за ранния период на османската имперска история. Първите глави от тази книга ще ни върнат отново и - вероятно от друга гледна точка - към бурните събития от 40-те години на XV в., които решават съдбата на Европейския Югоизток за векове напред. Историческите извори за Варненската битка от 1444 г. и за нейните последици, както и събитията в навечерието на превземането на Константинопол, бележат жалоните на раждането на една нова империя: османската. Това става - противно на традиционните очаквания за деструкция и тотално унищожение - чрез усвояване и възприемане на византийско-балканското наследство. Така авторът логично ни поднася и последната глава от книгата си, посветена на вечните и много дискусионни проблеми на приемствеността и промяната в условията на бурни и съдбоносни исторически преходи, какъвто е и балканският XV век.

Тази книга е станала класическа за проучванията върху ранната история на Османската история и изграждането на нейния военен и административен апарат. Тя бе широко използвана и у нас, но под прикритието на сакралната езикова бариера, която пречеше на широката читателска публика да прецени степента на нейното усвояване и осмисляне от използващите я автори. Много от твърденията и изводите на X. Иналджък изглеждаха кощунствени при господството на доскорошните идеологически шаблони в третирането на османския период. В друг вариант някои от изводите на автора се възприемаха в друг контекст и съдържание и се представяха като свои. Никой обаче и досега не успя да оспори кардиналната теза на автора, че османското завоевание има „напълно консервативен характер“ и че то колкото руши завареното, толкова го и усвоява в хода на завладяването на новите земи. Младата балканска „велика сила“ създава своите институции като съчетава турко-ислямската традиция със заварената на Балканите институционална уредба, като дори запазва за по-дълго или по-кратко нейните представители по места: военни лица, администратори, събирачи на данъци и др. Така се получава онзи специфичен обществен и държавен синтез, който осигурява османското превъзходство над балканския християнски свят и представлява истинска загадка за изследователите с вкус към едноцветните исторически платна.

При превеждането на книгата на български език са спазени следните принципи: на първо място идва стремежът да се следва колкото се може по-стриктно авторовия текст с цялото му богатство от смисли, с оглед да се предаде най-пълно неговата изследователска философия. При предаването на географските и селищните названия се съобразихме с установената в българския език традиция и с историческия подход към географската и селищната номенклатура. Например преди май 1453 г. византийската столица е все още Константинопол, а след тази дата можем да говорим за Истанбул. Или пък, българският изговор на Адрианопол е Одрин, а турското му звучене в книгата е Едирне. В нашия превод предосманската военна аристокрация не е представена като „спахии“ или „стари спахии“, както е при проф. Иналджък, а с по-близките на българския читател термини като прониари, властели, боляри и др.

При превода взехме под внимание начина на цитиране на изворите и литературата, избран от самия автор. За улеснение на читателите в края на книгата предлагаме списък на използваните от него публикувани извори и литература.

Убедени сме, че инициативата на Издателство AMICITIA няма да приключи само с издаването на тази книга, а в скоро време на българския читател ще бъдат предложени нови и интересни заглавия от историческата продукция на нашите балкански съседи.

 

Хр. Матанов, Евг. Радушев

София, април 2000 г.

 


 

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ТУРСКО ИЗДАНИЕ

 

Историците често са склонни да градят представите си за отминали епохи, за които не разполагат с достатъчно сведения, изграждайки хипотези и аналогии въз основа на известните им явления и процеси. Когато обаче бъдат открити нови данни и факти и минало се приближи към нас, тогава с изненада разбираме колко много сме се отдалечили от действителното състояние на нещата. Тогава не остава никакъв друг изход, освен изследванията да се подхванат от самото начало.

Няма съмнение, че за османския период от турската история съществуват достатъчно добри предпоставки за задълбочени проучвания. Дори и за отдалечения XV в. разполагаме с богато документално наследство. Последните изследвания в италианските архиви и новите резултатите от проучванията в турските архивохранилища хвърлят изобилна светлина върху османската история през XIV-XV в. Когато тези нови източници влязоха в научна употреба се разбра, че доста често историческите предания от XV в. стоят далеч от историческата истина. Същото е в сила и за изследванията на някои историци от XIX и XX в., възползвали се единствено от тези извори. Редом с това обаче старите литературно-исторически текстове придобиват ново, по-конкретно значение в светлината на неизвестните до скоро исторически сведения.

Покрай всичко това напоследък станаха известни нови исторически хроники, които с широко използваните съчинения на Ашък пашазаде и Нешри, създадоха добра база за съпоставителни проучвания. Тук специално трябва да се отбележи новооткритото „Писание за верските битки на султан Мурад син на султан Мехмед хан“1. Към този кръг извори следва да се отнесе и „Завоеванието на Рум“ от Кяшифи, издадена от турските историци на А. Атеш и А. Ерзи. В последно време се отдаде нужното внимание и на хронологичните таблици (таквим), също и на многобройните литературни произведения от ранната османска епоха, съдържащи ценни исторически сведения. Само може да се съжалява, че такива учени като Ф. Гизе и П. Витек не продължиха задълбочените си изследвания въpxy характера и историческата достоверност на османските исторически предания. А без да се стори това, използването на такива текстове за изследваческа работа е твърде трудно. По тази причина в настоящия труд аз се чувствам длъжен да отделя достатъчно място за анализ на този род извори. Установих например, че изследвачът твърде лесно може да се подведе в работата си, ако се довери единствено на класическата хроника на Ашък пашазаде „Корона на историята“. А пък един от нашите основни извори на исторически сведения - съчиненията на М. Нешри, на практика се оказаха компилативни произведения. Ние въобще не бяхме изненадани, когато разбрахме, че негов главен източник всъщност са хронологичните таблици (таквим). От друга страна още веднъж стана ясно особеното място, което заемат хронисти като Рухи и Енвери в сътворяването на различни исторически предания. Кемал Пашазаде пък черпи сведения за XV в. от колегата си Турсун бей или пък от анонимните хроники, но в същото време той е източник на някои много важни подробности. Същото положение е валидно и за Хещ Бихищ.

Сред изворите от XV в. особено голяма стойност имат византийските исторически съчинения, като тук е много важно да се направят съпоставки и сравнения с османските исторически текстове. Кратки, но много ясни и точни сведения се съдържат и в арабските хроники, съставляващи един самостоятелен кръг от исторически извори с голяма роля в уточняването на някои проблеми от хронологическо естество. И накрая, ценни сведения предлагат сборниците с официална държавна кореспонденция, при условие, че към тяхната употреба се подхожда с необходимата доза критично внимание. Тук съм длъжен да отбележа, че се наложи да използвам изключително важните за настоящото изследване западни извори, следвайки документалните приноси на европейските изследвачи.

В обобщение може да се каже, че в резултат от появата на неизвестни досега архивни материали и на едно по-прецизно отношение към сведенията в наративните източници се появи възможността, но редом с това и нуждата от задълбочено преосмисляне на ранния период на османската история. Сега не става дума само за корекции на детайли от картината, която начертаха такива видни изследвачи като Хамер, Цинкайзен, дори Иречек и Йорга, а за създаване на едно съвсем ново платно.

Аз съм на мнение, че в новосъздалата се изследваческа среда не е възможно да се напише отведнъж една пълна история за времето на султан Мехмед II Завоевателя. На първо време е нужен анализ на новите извори, с които разполагаме, а след това вече ще дойде време да се изготвят отделни томове с изследвания по определени теми и проблеми. На това е подчинена структурата на настоящата работа, а в бъдещите си изследвания се надявам да обхвана и останалите проблеми от епохата на Завоевателя: икономика, финанси, армията и флота, тимарската система на земевладение.

В първите три дяла от настоящия том се опитах да анализирам изпълнения с напрежение за османската държава период между 1443 и 1453 г., приключил с превземането на Константинопол. Четвъртият дял е посветен на някои важни проблеми, характеризиращи създадената от Мехмед II Завоевателя империя. Този последен дял за първи път се появи на сръбски език2, но тук са направени редица допълнения като резултат от последната ми изследваческа работа. В приложението са представени някои нови извори и документи, които използвах в хода на изследването.

 

Халил Иналджък

 

1Хрониката е издадена на български език в превод и коментар на М. Калицин, С., 1992 (бел. пр.).
nalcık, Н. Od Stefana Dušana do Osmanskog Carstva. - In: Prilozi za orijentalnu Filologiju i istoriju. III-IV, 1952-53. Sarajevo, 1953 (бел. np.).

 


 

КРИЗАТА ОТ 1444-ТА

 

През 1439 г. на църковен събор във Флоренция, в присъствието на византийския император Йоан VIII Палеолог, се подписва уния между източната и западната християнски църкви. Това събитие е посрещнато с тревога в османския двор и след завръщането на византийския император в Константинопол султан Мурад II изпраща при него посланици да искат гаранции за сигурността на османо-византийските отношения1. Ала по време на събора вече е взето решение за организиране на кръстоносен поход срещу османците по суша и море. Приближеният на императора Й. Торсело пише по онова време: „Беше направена оценка на положението в Румелия и ако нашите войски дойдат тук, с Божията помощ, всичко ще бъде решено за един месец... След като Румелия бъде превзета, пак до един месец ще бъдат овладяни и Светите места“2. Съвременни османски извори като „Писание за верските битки на султан Мурад син на султан Мехмед хан“ и посланието за победата при Варна, изпратено до египетския султан, оценяват като начало на кризата тъкмо Флорентинския църковен събор. От друга страна, от 1435 г. нататък сръбският деспот Георги Бранкович се сближава с Унгария, в резултат на което османците решават да нарушат в своя полза равновесието, създало се след смъртта на Стефан Лазаревич (1427), с цел да прибавят Сърбия към владенията си. Войната става единствен израз на османската политика. Последователният привръженик на военните действия Фазлуллах паша3 е назначен в Султанския съвет4 и първият израз на новото османско политическо поведение е походът срещу Унгария, възглавяван лично от Мурад II. В продължение на три години в поредица от няколко военни кампании почти цяла Сърбия е окупирана и деспот Бранкович е принуден да бяга в Унгария. През 1440 г. султан Мурад II прави опит да завладее Белград, който попада в унгарски ръце още преди смъртта на Стефан Лазаревич, но не постига успех.

През 1442 г. Янко (Янош Хунияди) нанася в Трансилвания тежко поражение на удж бея5 Мезид бей, а после и на румелийския бейлербей6 Шахабеддин Шахин паша, след което минава в настъпление. Полско-унгарският крал Владислав заедно със сръбския деспот Георги Бранкович нахлуват на Балканите, завладяват София и достигат до планинските проходи, водещи към долината на Марица. Току що върналият се от поход срещу караманците в Анадола султан Мурад II успява с труд да спре настъплението на противника при Златишкия проход. Това дръзко нападение вкарва османската държава в толкова дълбока криза, че вече навсякъде господства мнението за съвсем скорошно прогонване на турците от Балканския полуостров. Когато през септември 1444 г. кръстоносната армия отново се прехвърля на юг от Дунава, папа Евгений IV вече не се съмнява в предстоящото пълно прогонване на турците от пределите на Европа и не намира думи, с които да изрази радостта си от благоприятното развитие на нещата7. Съвременникът на тези събития, гръцкият историк Халкокондил пише, че много местни господари, прокудени от земите си, трескаво се готвели да се настанят обратно във владенията на дедите си. Дори съюзниците вече си правели сметки, кой каква част от военната плячка ще получи, след като Румелия бъде завладяна. Вътрешното положение в османската държава пък е крайно изострено след ненадейното оттегляне на Мурад II от престола, така че загубата на Румелия изглежда неизбежна. Край на цялата тази трагична ситуация слага победата във Варненската битка.

Няма да е вярно, ако свържем съдбата на османската държава с една битка, чиито изход малко или много зависел от случайността. Още повече, че османците вече имат натрупан опит в излизането от трудни ситуации. Тук не бива да се подценява солидната обществено-политическа структура, която позволява на държавата бързо да се съвземе след тежкото поражение от монголите в битката под Анкара през 1402 г. Едновременно с това 1444 г. е повратна точка и то не само в османската история. Според сполучливия израз на Халецки, Варненската битка е от голямо значение за общоевропейската история8.

Колкото и многобройни да са досегашните изследвания върху това значително историческо събитие, сблъсъкът на противоречиви становища по някои основни въпроси продължава. Всеобщо възприет е възгледът на известния полски историк от XV в. Длугош, който в общи линии застъпва следното: докато полско-унгарският крал Владислав след зимния си поход от 1443 г. се подготвя за нова настъпателна кампания, турците предлагат много изгодни условия за мир9. Те заявяват, че са готови да възстановят владетелското достойнство на деспот Георги Бранкович10 и да освободят от плен двамината му синове. Деспотът посреща тези изгодни нему предложения с голямо задоволство и бърза да спечели благоразположението на Янош Хунияди (в османските наративни източници Янко11) като сключва с него договор: двамата ще действат за потвърждаване на мирния договор, връщащ обратно земите на Бранкович, срещу което деспотът отстъпва на Хунияди владенията си в Унгария12. След като Хунияди и деспотът постигат споразумение с пратениците на султана, крал Владислав е призован в Сегед. Османските пратеници също пристигат тук. В началото на август кралят приема мирния договор и официално го потвърждава с клетва. Скоро обаче той получава вест от една кръстоносна флотилия, която напредва към Проливите. Съобщава му се, че султан Мурад II предприел поход срещу караманците в Анадола и преминал на отсрещния азиатски бряг. При това положение, продължава съобщението, флотът е в състояние да възпрепятства Мурадовото завръщане на Балканите и Полуостровът може да бъде овладян без особено напрежение. Накрая кралят е подканен да се възползва от изгодната ситуация като незабавно тръгне на поход, изпълнявайки по такъв начин обещанието, дадено на християнските владетели. Владислав получава писмо и от византийския император в същия смисъл, а папата пуска в действие своя представител, кардинал-легата Юлиан Чезарини - неуморен подбудител на кръстоносни походи. В крайна сметка скоро всички са убедени, че турците ще бъдат прогонени от Балканите твъде лесно. В такава атмосфера за Чезарини е лесно да убеди краля и унгарските първенци да погазят мирния договор и клетвата си с довода, че никакво споразумение с мюсюлмани не може да е в сила, без да е взето съгласието на папата, като така на практика ги освобождава от дадената клетва. Отначало Хунияди е против едно такова развитие на нещата, но скоро се подчинява на преобладаващите настроения, след като му обещават короната на България. На 4 август в Сегед крал Владислав с декларация обявява за недействителни сключените и потвърдени с клетва мирни договори като се заклева този път, че на 1 септември ще прекоси Дунава с войските си.

Старата школа историци лесно се увлича по суеверието, че смъртта на Владислав и сполетелите християнството беди произтичат от погазването на кралската клетва. Този начин за обяснение на събитията с право събужда съмненията на следващите поколения изследвачи, които си поставят задачата да разберат дали нещата стоят тъкмо по този начин. През 1900 г. полският историк Антони Прохаска подложи на критичен анализ традиционните възгледи и изказа мнението, че в Сегед кралят не е сключил никакъв мирен договор и следователно не може да става дума за погазване на кралска клетва. Полският изследвач привлича вниманието ни върху два доклада на Андреас де Палацио - човек, проследил от близо събитията в кралския двор през 1444 г. Тези документи са съставени 6 месеца след Варненската битка и в тях няма и намек за подписване на мирен договор. Опирайки се на тях, Прохаска предполага, че деспот Георги Бранкович и Хунияди подписват споразумение за мир 1 месец преди събирането в Сегед, без да се допитат до краля (rege inconsulato)13. Тогава е вероятно, че категоричното кралско заявление от 4 август за анулиране на скрепени с клетва предишни мирни договори, се отнася тъкмо до това споразумение. Анализът, който прави Прохаска на други извори в светлината на своя възглед - например писмото от Мистра на византийския император с дата 30 юли, също дава сходен резултат. Така че когато полският историк твърди, че преди августовското събиране в Сегед вече е имало сключен мирен договор с османците, той се оказва на един съвършено верен път14. И наистина новоткритите документи днес потвърждават по категоричен начин, че на 12 юни 1444 г. в Одрин е подписан такъв мир.

Според Дабровски тази нова идея е изкарана на яве с цел да се оневини полският крал15. Какъвто и да е произходът ѝ, много изследвачи, начело с унгарските учени, създадоха фронт срещу нея. Известни историци от онова време като  F. Рарее - изявен специалист по полска история, В. Stachon - автор на монография върху турско-полските отвношения и накрая Л. Ковалски - автор на едно от последните задълбочени изследвания върху периода на Ягелоните - не намериха за задоволителна тезата на Прохаска. Н. Йорга отначало възприе предложения нов подход16, но в една своя работа от 1937 г. се върна към традиционните схващания17. Така новата теза не устоя на натиска и не бе приета от тогавашните авторитети. Ала известният полски историк О. Халецки, стар поддръжник на традиционния възглед, от 1937 г. започна последователно да поддържа тезата на Прохаска18. През същата година румънският историк Фр. Пал публикува писмата на Кириак от Анкона. Халецки, тълкувайки този нов материал, се опита да разшири тезата на Прохаска19. Макар че изследването му беше отречено лично от Фр. Пал20 и от унгарските историци, занимаващи се с този перод, то доби популярност и бе възприето от научната общественост21. Това е така, защото този път категорично се изясни, че на 12 юни 1444 г. в Одрин е подписан мирен договор със султана. По този начин тезата на Прохаска бе доказана в една важна точка. Фр. Бабингер в една приносна статия, посветена на тези събития, без да възприема позицията на Халецки като безспорно доказана, се съгласява с нейните основни положения22. И най-накрая полският изследвач на крал Владиславовия период Дабровски излиза в убедена защита на традиционната теза, като критикува възгледите на Халецки, обвинявайки го, че тълкува новите документални извори в грешна посока23. Така споровете в академичните среди около този проблем се разгарят отново с пълна сила.

* * *

Няма спор, че откриването на документите на Кириак от Анкона представлява нов етап в развитието на изследванията. Тук е нужно да се напомнят някои обстоятелства около тези нови документи, разкриващи неизвестни страници около кризата през 1444 г., приключила с битката при Варна. Кириак от Анкона (Ciriaco Pizzicolli, 1391-1455?), известен хуманист и поклонник на класическата литература, през лятото на 1444 г. е изпратен неофициално на Изток, изглежда от папата, за да събира сведения за политическото положение на Балканите24. И той, както много други емисари на Папството, полага усилия за организирането на нов кръстоносен поход. Преди това, през октомври 1443 г., той посещава щаба на неаполитанския крал Алфонс V край Асколи заедно с пратеника на византийския император Теодор Каристенос25, който иска помощ срещу османците. Кириак разказва за важността на предприетия от унгарците антиосмански поход и така насърчава краля да окаже исканата от него помощ. На тази среща Алфонс V обещава да изпрати към Константинопол флотата си, както преди това се е споразумял за това с папа Евгений IV26. Оттам Кириак поема към византийската столица, за да се срещне с император Йоан VIII Палеолог. Минавайки през Морея, той се среща с братята на императора деспотите Теодор и Константин, които се стягат за антиосмански дейстия, и им оставя насърчителни писма. След това се отказва от намерението си да посети Константинопол и на о. Хиос се присъединява към генуезкия пратеник Франческо Драперио27 на път за Одрин (1 април 1444). На 22 май той се явява заедно с неговата свита пред султан Мурад II. Кириак описва това събитие в едно свое посмо. Докато се подготвя да отпътува за Константинопол, научава, че унгарско пратеничество е на път за Одрин и удължава престоя си. Остава в града до средата на юни, проследява преговорите между двете страни и описва техния ход в писмата си. Успява да се сдобие с копия от писмото на крал Владислав до Мурад II и на султана до краля. Когато на 12 юни се подписва мирният договор, той изпраща писмо до Янош Хунияди28, а на 24 юни пише второ писмо. След това отпътува за Константинопол, където е посрещнат много добре от византийския император. На 15 юли владетелят го кани на ловен излет, по време на който обръща специално внимание на своя гост. Кириак разказва на Йоан VIII впечатленията си от преговорите в Одрин и го убеждава, че е дал всичко от себе си, за да предотврати подписването на мира. Във византийската столица италианецът ще дочака вестта за поражението на кръстоносците при Варна29.

Писмата на Кириак, проследил отблизо и внимателно събитията от лятото на 1444 г., представляват солиден източник на сведения. Проследявайки неговата дейност и възгледите му, ние получаваме също така възможността да се запознаем с господстващите идеи и тенденции в политическите среди, където се е подвизавал италианецът. През 1754 г. J. D. Mansi публикува тези писма заедно с някои копия на други документи, останали от Кириак30. Фр. Пал преоткрива тези извори и привлича върху тях вниманието на научната общественост31. След него ги публикува Халецки32, който предлага една по-точна хронологична подредба на изворите, която изглежда така:

1. Краят на февруари - началото на март 1444 г.: писмо, изпратено от Кириак до византийския император Йоан VIII Палеолог;

2. 24 април 1444 г.: писмо, изпратено от полско-унгарския крал Владислав в Буда до султан Мурад II;

3. 22 май 1444 г.: писмо на Кириак от Одрин до приятеля му А. Джустиниани-Банка;

4. 12 юни 1444 г: писмо на Кириак от Одрин до А. Джустиниани-Банка;

5. 12 юни 1444 г.: писмо на султан Мурад II от Одрин до полско-унгарския крал Владислав;

6. 12 юни 1444 г.: писмо на Кириак от Одрин до Янош Хунияди;

7. 18 юни 1444 г.: писмо на Кириак от Одрин до А. Джустиниани-Банка;

8. 24 юни 1444 г.: писмо на Кириак от Пера (Констатнтинопол) до Янош Хунияди;

9. 12 и 19 септември 1444 г.: Писма на Кириак от Конс-тантинопол до кардинал Юлиян Чезарини33.

 

ПЪРВИ КОНТАКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА МИР

 

Тук непосредствено трябва да отбележим, че след като писмата на Кириак се появиха на бял свят, стана безспорно ясно, че в началото на юни полско-унгарският крал Владислав изпраща в Одрин пратеници за водене на мирни преговори. От писмата научаваме още и подробности около протичането на въпросните преговори. Както ще се види по-долу, един новооткрит османски извор (Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан) напълно потвържадава тези сведения. Това, което знаехме предварително, се заключава в следното: през м. януари 1444 г., докато крал Владислав е още в Сърбия, при него се явява представител на султана и иска да се определи дата за преговори с османските пратеници. Пратеникът съобщава и първоначалните османски отстъпки за започване на мирните преговори: връщане на Сърбия под властта на Георги Бранкович и освобождаване от плен на неговите синове. Не е известно какъв отговор дава кралят. Известно е само, че през м. март съпругата на султан Мурад II Мара изпраща при баща си - сръбския деспот Георги Бранкович - един гръцки монах, който осигурява продължаването на преговорите. Османските предложния са твърде изгодни за деспота и той намира начин, щото монахът лично да ги изложи през м. април пред унгарското Съсловно събрание от името на султана34. Оттам нататък, до декларацията на краля от 4 август не ни беше известно нищо друго около тези събития, освен едно писмо от 30 юли на византийския император до Владислав.

В последно време един нов извор със самостойно значение хвърли допълнителна светлина върху този период. Това е една османска хроника от 1443-1444 г. - спомнатото вече „Писание за верските битки на султан Мурад...“, което заедно с писмата на Кириак, разкрива в каква обстановка започват мирните преговори в Одрин, помага ни да разберем още по-добре техния ход и дори дава нови сведения за преговорите в Сегед. В скоро време този ценен и напълно неизвестен до сега извор за събитията от 1443-1444 г.35 ще бъде издаден съвместно от мен и проф. Мевлют Огуз.36 В Приложението на настоящия труд са представени някои части от този извор, които са в пряка връзка с предмета на изследването. Разбира се, че към „Писанието“ е нужно да се подхожда с необходимата доза критично внимание, както и към всички останали османски извори. Но от извършените досега съпоставки с писмата на Кириак става ясно, че хрониката съдържа важни подробности.

На първо време е нужно да се разбере дали крал Владислав е свикал в Белград „всички банове и херцози“, така, както пише в „Писанието“. Другите източници не дават никакво сведение по този въпрос. Но както знаем, през м. март-април 1444 г., по време на престоя в Буда на изпратения от Мара гръцки монах, е свикано унгарското Съсловно събрание, което обсъжда въпросите на мира и войната37. Събирането на първенците, за което се говори в „Писанието“, несъмнено е Съсловното събрание в Буда. От същия извор разбираме за неофициални преговори за мир с османците, в дъното на които стоял сръбският деспот. От друга страна, както вече се посочи по-горе, западните източници твърдят38, че докато крал Владислав се намирал в Сърбия (м. януари 1444), пред него се явява пратеник на султана, който предложил първоначалните османски отстъпки за постигане на мир. По всяка вероятност тогава, „Писанието“ бърка срещата в Белград с преговорите за мир в Буда39.

Изглежда, че първите контакти за мир султанът осъществява чрез своя тъст - сръбския деспот Георги Бранкович. Деспотът иска Мурад II да освободи синовете му, които са заложници при османците, и да си върне владенията при условие, че ще остане османски васал. От османска страна е преценено, че изпълнението на деспотовите искания са добра първоначалана основа за едни мирни преговори. С голяма доза вероятност може да се предположи, че деспотът, който имал добри връзки в османския двор и сред удж бейовете, се възползва от тези възможности за посредничество. Нешри пише, че той дал „безчет дарове“ на румелийския бейлербей Касъм паша40, който наскоро заел поста от Хадъм Шахабеддин Шахин паша. Халкокондил пише, че Георги Бранкович пръв предлага на султана сключване на мир и ще да е прав в това си твърдение41. По-нататък ще се спрем и върху причините, които подтикват османските първенци към един такъв мир. Тук само ще отбележим, че по време на разговорите османците настояват крал Владислав и Янош Хунияди лично да участват на мирните преговори, изглежда, за да си гарантират сигурен мир.

Сведенията, които дава „Писанието“ за преговорите в Белград (Буда), без съмнение са твърде важни. Заслужава да отбележим следните по-важни моменти: 1. Кралят и Хунияди са решени войната да продължи; 2. Деспот Бранкович е готов да освободи Махмуд челеби - съпруг на султановата сестра, когото държи в плен, при условие, че ще получи обратно Смедерево и Голубац; 3. Деспотът успява да убеди краля и Хунияди да започнат преговори при тези условия; 4. На практика обаче преговорите стават средство за печелене на време, тъй като християнската войска се привежда в готовност за нова кампания по-бавно, отколкото османската; 5. Кралят, Хунияди и Бранкович решават да изпратят пратеничество в Одрин.

Изглежда османците получават сведенията за резултатите от обсъжданията в Съсловното събрание на Буда посредством пратеници, а твърде вероятно - от шпиони42. За по-нататъшния развой на преговорите, както и за последвалите събития научаваме твърде много от „Писанието“, чиито сведения издържат на критичната научна проверка. Този източник е още по-ценен с това, че хвърля светлина върху въпроси, които западните извори така и не успяха да разплетат.

Османците първи поемат инициативата за мирни преговори с крал Владислав, за което голяма роля изиграва и деспот Бранкович. Османските исторически предания сочат като главна причина за тяхното започване намерението на османската страна да освободи от плен султанския зет Махмуд челеби, който паднал в ръцете на противника по време на Златишката битка43. Според хрониката на Мехмед Нешри, когато след битката султан Мурад II се връща в Одрин, сестра му настоятелно го моли да направи всичко, което е по силите му, за да отърве съпруга ѝ от плен44. Османският владател е силно повлиян от страданието на сестра си. Изпратеният от жена му Мара Бранкович през м. март 1444 г. гръцки монах е трябвало да уговаря с деспота откупа за пленения султански зет45. По всяка вероятност османците предприемат бързи стъпки за освобождаването на Чандарлъ Махмуд челеби и този проблем на практика се превръща в повод за начало на мирните преговори. Махмуд е върнат на османците по пратеничеството, пристигнало в Одрин да уговори окончателните условия по мира46. Това разкрива една от основните причини за османската дипломатическа инициатива, както и времето, по което тя е подета. Прочее, съюзниците са поверили височайшия пленник в ръцете на деспот Бранкович.

Деспотът играе главна роля в започването на мирни преговори с полско-унгарския крал. За да подтикне своя съюзник и покровител към тази стъпка, Георги Бранкович трябва на първо време да преодолее неговите войнствени настроения47. В преследване на тази цел деспотът се среща на 3 юли 1444 г. в Арад с Хунияди и срещу обещаната подкрепа му подарява замъка си във Вилагош заедно с 120 села. Според полския историк от XV в. Длугош деспотът прави този голям подарък на Хунияди срещу застъпничество пред краля за започването на мирни преговори с османците, както и като компенсация за изгодите, които един бъдещ мир ще донесе на Бранкович48. По такъв начин и Хунияди получава своята печалба от конфликта на Балканите49. А според едно писмо на византийския император до крал Владислав от 30 юли излиза, че деспотът и Хунияди убедили краля да започне мирни преговори като му обяснили, че след постигането на договорености с османците султанът ще се прехвърли на анадолския бряг, а това ще създаде твърде благоприятна обстановка на Балканите50 (деспотът участва в заседанията на унгарското Съсловно събрание като магнат, тъй като притежава поземлени имоти в Унгария). Вижда се, че всичките тези подробности потвърждават сведенията в „Писанието“ за хода на събитията в Буда и така хипотезите добиват още по-конкретни очертания. В същото време Халецки отхвърля твърденията на Длугош, като според него „героят на християнството“ Хунияди се съгласява само временно със стремежа на деспот Бранкович към постигане на мир51. Известно е, че Хунияди започва военните си кампании през есента, когато бойната готовност на османците е най-ниска и действията му потвърждават това. Той подкрепя мирната инициатива на деспота, като така си осигурява време да се подготви за военни действия след края на лятото. „Писанието“ също твърди, че трябвало да се печели време, нужно за подготовка на хриситянската армия. Освен това един мир би позволил на Мурад II да се прехвърли с цялата си войска в конфликтна Анадола. Тогава флотът на кръстоносците ще блокира Проливите и Балканите ще бъдат лесно окупирани от войските им. И наистина военната кампания, приключила с Варненската битка, е планирана точно по този начин. Според Халецки опитната кръстоносна войска, спечелила вече блестящи победи срещу османците, изпуска възможността да се възползва от благоприятно стеклите се събития от постигнатия мир с противниците и да осъществи стратегическите си задачи. Един документ от 20 юли 1444 г. показва, че Хунияди обмисля продължението на войната с турците и не спира военните приготовления52. Възможно е тъкмо той да въвлича крал Владислав в двуличната политика, за което роля изиграват големият авторитет и влияние на този пълководец, допълнително затвърдени от успехите му във военните действия срещу османците. Тази политика личи и в писмото на Кириак от Одрин, след като там на 12 юни се подписва мирният договор. В него папският човек пише на Хунияди, че категорично не подкрепя постигнатите мирни договорености и съветва кръстоносните войски да се възползват от очертаващата се благоприятна обстановка като веднага се отправят в поход, след като султанът се прехвърли в Анадола53. Както се вижда, всички тези преговори и подписаният мирен договор представляват тактика на една от договарящите се страни, целяща да се нанесе последният окончателен удар върху османците в най-подходящия момент, когато те са в затруднено положение. Така твърди и „Писанието“. Само деспот Бранкович мисли по друг начин. Той разбира, че не ще спечели нищо от един нов кръстоносен поход, освен една тежка зависимост от католическа Унгария.

В този смисъл след като се сравнят западните източници със сведенията в „Писанието“ става ясно, че най-активният привърженик на започване и приключване с успех на мирните преговори между двете воюващи страни е сръбският деспот. Кралят, унгарската аристокрация и Хунияди са обзети от кръстоносен ентусиазъм, предизвикан от османските поражения през 1443 г. Подтиквани постоянно от Папството, те обмислят възможността отново да започнат войната в подходящ момент. Кралят обаче, под натиска на деспот Бранкович, отчита някои тактически изгоди и временно склонява на преговори за постигане на мир, но изпраща пратениците си тайно, за да не повлияе върху военния ентусиазъм на съюзниците54. Твърди се, че отначало кралят пристъпва към преговорите с искрени намерения, а военните приготовления трябва да му осигурят по-добра позиция за постигане на изгодни договорености55. Скоро обаче той напълно попада под въздействието на всеобщата възбуда и желание за организирането на нов кръстоносен поход. Въпросът за искреността в политиката предизвика спор сред изследвачите, като надделя мнението, че през онзи период политическото двуличие не е обект на изобличения от политико-морална гледна точка56.

Според „Писанието“ деспотът също приема мирното споразумение с османците като нещо временно. Не може да се очаква обаче от един османски извор, съставен след Варненската битка, да оцени деспот Бранкович по някакъв друг начин, освен като една от причините за конфликта. Неговият неутралитет по време на кръстоносния поход през есента на 1444 г. показва, че той участва в преговорите напълно искрено, а постигнатото споразумение за мир в голяма степен е негово лично творение.

Какво всъщност кара османците толкова самоотвержено да приемат преговорите за мирно споразумение? Изследванията върху Варненската битка и последвалия период оставят този въпрос без задоволителен отговор. Като най- силен мотив, тласнал османците към мир, се очертава намерението им да пренасочат войските си към Анадола, където настъпва Караманоглу. Това твърди с увереност и Кириак в своите писма57. Според него султанът е готов на мир, за да може да изтегли войските си в Анодола и след като там се справи с Караманоглу, да се върне обратно, за да хвърли цялата си бойна мощ в завладяването на Сърбия и Унгария58. Същото се повтаря и в писмото на византийския императо от 30 юли. Тук обаче не бива да се забравя, че както Кириак, тъй и императорът преследват една обща цел - да предотвратят ратифицирането на споразумението. Халецки, който изследва тези събития59, сякаш забравя, че в крайна сметка не Мурад II е този, който пръв напада, а кръстоносците. Подценявайки действията на османската страна, той приема идеята, че султанът наистина подписва мира с намерение впоследствие да нападне на запад. По такъв начин той иска да оправдае двуличната политика на краля и Хунияди чрез „лицемерието“ на султана60. Всъщност Мурад II вярва, че е постигнал стабилен мир на Запад, след което преминава с войските си в Анадола, където подписва с Караманоглу „клетва за взаимна вярност“. Следващото му намерение е да се оттегли от престола, оставяйки го на сина си Мехмед II. Намеренията на Мурад II ясно личат в писмата на сина му до мюсюлманските владетели Шахрух и Караманоглу, изпратени непосредствено след като Мехмед застава начело на държавата61.

Всъщност през пролетта на 1444 г. Караманоглу преминава в настъпление, ограбва и опустошава районите на Бейшехир, Акшехир, Карахисар, Болвадин, Гермиян, Сиврихисар и Бейпазаръ62, което принуждава Мурад II да търси мир със Запада. Халецки предполага обаче, че караманската заплаха не изисква от султана чак такива жертви в Румелия като подписване на мир. Но в Анадола Мурад II прави още една жертва, подписвайки мир с Караманоглу, чиято главна цел е да присъеди към владенията си Бейшехир, Акшехир, Сейдишехир и някои други, които преди принадлежали на неговата династия63. Султанът върши всичко това, защото му е нужен траен мир, за да се оттегли в уединение, оставяйки престола на 12 годишния си син. Това е най-доброто доказателство, че Мурад II не гледа на постигнатия с християнските държави мир като на средство за прикриване на експанзионистични планове към Европа.

Както се вижда от изложеното дотук, през 1443-1444 г. османската държава изпада в едно твърде деликатно положение. Тя е застрашена не само от външни, но и от вътрешни проблеми, което създава предпоставки за изострящи се във времето военно-политически кризи. По време на зимния кръстоносен поход през 1443 г., приключил със Златишката битка, се появяват опасни опозиционни настроения сред пограничните военначалници (удж бейове), чиито въоръжени отряди се разпръскват. Появяват се и признаци на непокорство сред спахиите64. Особено вредно се оказва поведението на пограничните военни части, които през този период играят важна роля във вътрешния живот на държавата. Те често се съюзяват с претендентите за престола из средите на династията, създават фронт срещу централната власт, като така отслабват авторитета на владетеля и разстройват османската отбранителна система в Румелия. Предводителят на румелийските удж бейове Турхан бей пък поддържа тайни връзки със сръбския деспот и по време на Златишката битка открито се противопоставя на султана и на управителя на Румелия. Затова непосредствено след приключването на сражението Мурад II нарежда да задържат Турхан, след което го затваря в гр. Токат. Повод за притеснения представляват и доста от потомците на доосманската аристокрация в Македония, Албания и Тесалия, които новата власт оставя по местата им65. Най-вероятно тези хора биха подпомогнали събарянето на централизирания османски режим в хода на кръстоносното настъпление. През зимата на 1443 г. българите се присъединяват към настъпващите кръстоносци, въстават албанците. В тази обстановка великият везир Чандарлъ Халил паша, човек с безспорен авторитет в държавните дела, разбира, че на османците сега им е нужен мир повече от всякога66. По това време умира и Мурадовият син принц Аляеддин, което събитие се отразява изключително тежко върху владетеля. Тогава той решава да отстъпи престола на единствения останал наследник принц Мехмед и да се оттеши в уединение, посвещавайки остатъка от живота си на религиозното благочестие. Преди това обаче той трябва да остави държавата в мир и сигурност67.

 

МИРНИТЕ ПРЕГОВОРИ В ОДРИН

И ОДРИНСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 12 ЮНИ

 

Ето в тези условия султан Мурад II отправя своите мирни предложения към противниците си. Крал Владислав приема предварителните условия и решава да изпрати пратеници в Одрин. Едно от предварителните условия е освобождаването срещу откуп на султанският зет и брат на великия везир Чандарлъ Халил паша - Махмуд челеби, който участва в Златишката битка и след това преследва с османската войска оттеглящия се противник. При Шехиркьой (Пирот) той е пленен от кръстоносците68 и е поверен на сръбския деспот Георги Бранкович, който се отнася добре към пленника69. Махмуд челеби е изпратен в Одрин заедно с пратениците.

Кралят пише писмото си до султана в Буда на 24 април 1444 г., а договорът е подписан на 12 юни в Одрин. Следователно пратеничеството пристига в края на май или началото на юни и мирните преговори не продължават повече от седмица70. Християнското пратеничество включва представителя на краля Стойко Гизданич71, няколко от хората на деспота и един представител на Хунияди. Писмото на Кириак от 12 юни дава възможност да се установят хората на Бранкович и Хунияди72. Сръбският деспот изпраща в Одрин най-висшия си светски и духовен служител - Athanasius Frashak, който е митрополит на Семендере (Смедерево) по времето, когато Бранкович бяга в Унгария. Вторият негов човек е логотетът Богдан. Янош Хунияди се представлява от човек на име Vitislaus73. Пратеничеството се придружава от 60 конника.

Кириак е запазил за нас акредитивното писмо от 24 април, което кралят връчва на своя протеник за преговорите. Владетелят съобщава на Мурад II, че делегира върху Стойко Гизданич правото лично да води преговорите от негово име. Владислав настоява султанът да потвърди бъдещия договор с клетва, като поема ангажимента той да стори същото пред османските пратеници, които Мурад II ще изпрати при него74.

Както твърди „Писанието“ преговорите се водят главно с кралския пратеник и договорът е сключен с него. Това се потвърждава от кралското акредитивно писмо, от свидетелствата на Кириак и най-накрая от личното писмо на Мурад II до крал Владислав. Вярно е, че Георги Бранкович води самостоятелно предварителни преговори, но не може да става и дума за сключване на мирен договор без знанието на краля. Палацио, давайки за пример действията на Бранкович, пише, че деспотът и Хунияди участвали в мирни преговори с османците без да вземат съгласието на крал Владислав75. Не трябва обаче да се забравя, че Палацио е човек на Папството, който не само не подкрепя подписването на мир с османците, но в субективизма си не съобщава и за мирния договор от 12 юни, за който ние днес разполагаме с безспорни доказателства76. Халецки, опирайки се на него, прокарва идеята, че кралят нямал нищо общо с преговорите и в Сегед не подкрепя мирното споразумение. Той дори стига до там да твърди, че Владислав нямал свой представител в Одрин. Но пред категоричността на документите той променя донякъде тезата си, заявявайки, че кралят не отдава внимание на преговорите и само под давлението на Хунияди и сръбския деспот изпраща в Одрин свой незначителен представител77. Ако си припомним в какви условия кралят участва в преговорите за мир78, ще видим, че твърдението за слаба заинтересуваност на Владислав от преговори с османците има известни основания. Срещу това Дабровски и Пал, тълкувайки събитията, твърдят, че кралят действително желае мир, за което изпраща в Одрин свой пратеник със задачата да подпише мирен договор79. Но на 15 април 1444 г. Владислав полага клетва пред кардинал Чезарини да потегли в поход срещу мюсюлманите през лятото. Както ще видим по-нататък от действията му80, той по никакъв начин не се отказва от войнствените си намерения; това се потвърждава и от „Писанието“. В крайна сметка, каквито и да са били намеренията на краля е ясно, че той изпраща в Одрин свой представител, върху когото делегира всички пълномощия, за да подпише мирен договор със султана. В писмото си до османския владетел той обещава да потвърди с клетва постигнатото мирно споразумение.

А сега да видим какво става на мирните преговори в Одрин. Според Кириак, който е в контакт с пратениците81, два дни след пристигането им в Одрин те са приети от султан Мурад II в следния ред: първо пратеника на краля, след това на деспота и накрая - на Хунияди. На следвашият ден султанът обсъжда с везирите донесените предложения и едва след три дни той вече е склонен да ги приеме по принцип82. Само по отношение на крепостта Гюгерджинлик (Голубац) се завързва спор - османците не са склонни да я отстъпят83. По тази причина, според Кириак, в един момент преговорите са заплашени от провал84. Накрая султанът отстъпва и по тази точка, като постигането на съгласие по нея удължава преговорите само с 1 ден. На 12 юни 1444 г. Мурад II потвърждава мирния договор под клетва в присъствието на пратениците. Клаузите по договора се повтарят в общи линии в писмо на султана със същата дата до крал Владислав85. Според този документ деспот Георги Бранкович получава владенията си обратно при условието да спазва васални задължения към османците, а двамината му сина се освобождават от османски плен. Според желанието на краля султанът се съгласява да включи в договореностите и влашкия воевода Влад: той все така остава османски васал със задължението да изплаща определен годишен трибут на османската държава, но вече не е длъжен да се явява лично в султанския двор. Предвижда се също и размяна на пленници. В този вид договорът трябва да действа в продължение на 10 години и султанът заявява под клетва готовността си да го спазва в присъствието на кралския пратеник Стойко Гизданич. Мурад II съобщава на крал Владислав, че очаква той да стори същото, за което ще изпрати при него личния си пратеник Сюлейман бей.

В историята на Длугош са посочени клаузите на договора, за който се счита, че е подписан в Сегед. Там са отбелязани задълженията, които е поел Мурад II в писмото си до Владислав: да върне владенията на Бранкович и да освободи синовете му. Съобщават се обаче и имената на 15 градове и крепости, от които османците трябва да се оттеглят. Сред тях са Гюгерджинлик (Голубац) и Свидеров (Семендере, Смедерево)86. Предполага се, че Длугош черпи сведенията си от официални документи или от проектодоговор87. Действително първоначалните намерения на османците88 са най-общи - да върнат „вилаета на Вълкоглу“89, но по настояване на унгарския пратеник те накрая склоняват да се оттеглят и от Голубац.

При Длугош е отбелязана клауза, според която цяла България остава под властта на султана. Но унгарската политика и особено плановете на кръстоносците не подценяват тези територии. През 1435 г. крал Сигизмунд изпраща с мисия на Балканите Фружин - сина на последния българския цар Иван Шишман90. На църковния събор във Флоренция през 1439 г. Йоан Торсело - приближен на византийския император, внася меморандум за организиране на кръстоносен поход срещу османците, в който с надежда се говори за предстоящо въстание срещу османската власт в Румелия91. „Писанието“ дава подробности за настроенията сред българите, които не се срещат в другите източници. Когато по време на зимния поход през 1443 г. кръстоносната войска достига София, българската „рая“ застава зад османските противници. Една част се включва в кавалерията на кръстоносците, а останалото население осигурява храна и други провизии на нападателите. Щом унгарците влизат в града те възстановяват една църква, превърната от османците в джамия, и назначават владика. „Всичката рая се присъедини към неверниците“, съобщава „Писанието“. Тогава султанът дава разрешение българите да бъдат третирани като врагове, „независимо дали това са войнуци92 или рая“. Започват нападения и „раята от София и Радомир беше унищожена под копитата на конете“93.

Според Длугош, когато в края на лятото на 1444 г. унгарците вземат решение за нов кръстоносен поход, на Хунияди е обещано, че ще получи българската корона, а по време на Варненската битка в редовете на кръстоносната войска участват и българи94. Оказва се тогава, че по онова време българският въпрос е твърде актуален и е много вероятно в мирния договор да е фиксиран отделна клауза, засягаща страната.

Длугош съобщава, че в резултат на размяната на пленници между договарящите се страни султанският зет Махмуд челеби е освободен срещу откуп от 70 хил. златни монети. Османските източтици съобщават, че Махмуд бил „купен“95 срещу „много златни флорини“96. Пак според Длугош, османците трябвало да освободят сръбските крепости за 8 дни: срок, който изглежда започва да тече след потвърждаването на договора от крал Владислав97. Цинкайзен, използвайки хрониките на византийските автори Дукас и Халкокондил, на унгареца Туроци, а също и по късни сведения от Калимах, успява да уточни още няколко клаузи от договора98. Най-подробните сведения дава Халкокондил, според когото деспот Бранкович се съгласява да предава на османския султан половината от годишните си приходи. Възможно е в договора да съществува такъв текст, тъй като деспотът приема васална зависимост от султана, според която трябва да плаща на османската хазна определен годишен трибут. Възможно е също така обаче този текст да се разбира в смисъл, че султанът получава половината от приходите на рудниците в Ново бърдо. Византийските източници споменават също за договореност относно статута на Влахия, а такъв текст, както вече казахме, съществува и в писмото на Мурад II до крал Владислав. Всъщност тук нещата опират до същината на договора, която най-пряко засяга османските интереси: двете страни се задължават да не извършват нападения една срещу друга през река Дунав99.

Сега остава да подложим на анализ сведенията за хода на мирните преговори и подписписването на договора в Одрин, така, както ни са представени в османските източници и особено в „Писанието“. Османските извори не казваха нищо съществено за хода на събитията в Одрин до откриването на „Писанието“. Кратки и непълни сведения за договора съществуват в най-старите исторически текстове на Ашък Пашазаде, Нешри, Орудж и в анонимните хроники100. Историческите данни в тези източници станаха впоследствие основен извор на сведения за класическата османска историопис, представена от Идрис Битлиси, Ходжа Садеддин, Али и Мюнеджимбашъ. Кемал Пашазаде също е под влиянието на тези източници, но онази част от неговото съчинение, посветена на интересуващите ни събития, досега не е открита101. В сборника с официална държавна кореспонденция, съставен от Феридун бей102, в писмата изпратени до различни мюсюлмански владетели непосредствено след Варненската битка, има доста интересни сведения. Още преди време те привличат вниманието на западните изследвани, без обаче да са проучени задълбочено103. Днес към известните ни вече османски източници можем да добавим и някои новооткрити извори. Тук на първо време трябва да споменем хронологичните таблици (таквим) от 1445, 1446 (?) и 1452 г., съставени лично за султана104. Сведенията в таблиците непосредствено отразяват текущи събития, което изглежда ето така: „Пристигнаха Вълкоглу, Янко с унгарската армия и опустушиха Румелия. Мурад хан настъпи срещу тях с голяма войска, стана голям бой и имаше много убити. Неверническите войски се оттеглиха и Мурад хан се прибра в Одрин. Там нареди да хванат Турхан бей и го затвори в тъмница. Тогава Караманоглу се вдигнал и нападнал Бей шехри, Ак шехри, Карахисар, Болвадин, Гермиян, Сивирхисар и Бейпазар като опустошил всички тези градове, села и места. Мурад хан сключил мир с Вълкоглу и Янко, като им предал някои крепости и места. След това сложил сина си на трона, а самият той тръгнал срещу Караманоглу Ибрахим бей. Настанил се в Йенишехир, където се явил караманският пратеник да сключат мир. Мурад хан благоволи да му предаде Бей шехри, Сейдишехир, Оклук хисаръ, Акшехир и Караман, след което Караманоглу прибра войската и си замина...“

Няма съмнение, че Нешри използва тази хронология, когато пише своето съчинение „Огледало на света“. Вижда се, че сведенията в нея са кратки и непълни. В тях не съществува дори и най-малък намек за мирните преговори в Одрин. След като „Писание за верските битки на султан Мурад хан...“ стана известно на науката105, то бързо беше оценено като първокласен извор, равностоен на писмата на Кириак. Днес благодарение на тези два извора вече сме в състояние да разберем подробности за хода на мирните праговори в Одрин през лятото, на 1444 г. Тук обаче трябва да отбележим, че „Писанието“ не отразява събитията безпристрастно - целта на анонимния автор явно е била да не представя османците като просещи мир. Но не бива да се забравя и това, че хрониката е съставена след победата в битката при Варна... Кириак описва султан Мурад II като „горделивия господар“ (princeps superbus)106 - естествено е османският владетел да си придаде привидно самодоволен вид по време на преговорите. И в „Писанието“ се срещат описания и характеристики от този род, но ние ще ги подминем, за да откроим следните по-важни моменти:

1. Преговорите са продължили не по-малко от седмица: пратениците първо са приети от османските паши. Великият везир Халил паша се среща с тях един ден след пристигането им, като разговорите с него продължават 3 дни. След това пратениците се явяват пред Султанския съвет (Диван) и там поднасят посланието си. По-нанатък се свиква разширено съвещание на всички държавни първенци, за да се вземе решение по направените мирни предложения (за съжаление тук една страница от ръкописа е загубена и това нарушава последователността в излагането на събитията). И двете страни се стремят мирните преговори да приключат колкото се може по- скоро. В техния край султанът съобщава, че приема сключването на мир. Султанският съвет отново се събира, за да съобщи на кралския пратеник султанското решение и условията за потвърждаване на договора под клетва.

2. Писмото на крал Владислав до османския султан съдържа ясни условия. Според „Писанието“ кралят иска мир, но поставя условие Смедерево и Голубац да бъдат предадени на деспот Бранкович. Както става ясно, това условие се превръща в повод за свикване на разширен съвет и за пререкания с пратениците по време на разискванията.

3. От османска страна преговорите се ръководят от великия везир Чандарлъ Халил паша, представителят на краля пък е начело на групата на пратениците.

4. Османците обвързват приемането на мирния договор със следното условие: деспот Бранкович, Янош Хуниди и кралят трябва всеки поотделно да положат клетва. Ала в „Писанието“ не се споменава нищо за клетвата, положена от Мурад II.

5. Султанът назначава Балтаоглу Сюлейман за свой пратеник със задача да замине за Унгария, където всеки един от тримата съюзници ще потвърди договора за мир под клетва.

Тези сведения на „Писанието“ напълно се потвърждават в основните си положения от писмата на Кириак. Така те помагат на изследвачите да си изяснят някои въпроси, на които дълго време се опитваха да намерят отговор. На първо време „Писанието“ привлича внимание с твърдението, че османците поставят условието Хунияди също да положи клетва за спазване на мирния договор. Тук се крие отговорът на въпроса защо той изпраща свой представител на преговорите в Одрин. Според Халецки появата на специален представител на Хунияди в двореца на султана по повод водене на важни преговори е „твърде изненадващо обстоятелство“. Това най-малко е в разрез с международно приетите правила, тъй като Хунияди се явява само един служител на унгарския крал107. Според Дука, когато в Сегед османските пратеници поискали от него да положи клетва, той отвърнал: „Аз не съм владетел, а просто един от поданиците“, отказвайки по такъв начин да се закълне108. Настоятелното желание на османците лично да ангажират Хунияди чрез полагането на клетва иде от намерението да се постигне траен мир, а унгарският пълководец е от възлово значение, тъй като тъкмо той се явява главнокомандващ християнските войски на балканския боен театър. По-горе пък видяхме, че за да спечели тази важна личност на своя страна, Георги Бранкович му отстъпва значителени поземлени владения в Унгария. Така че Хунияди е фигура, която играе главната роля в политическите комбинации и османците разбират това. За да стане напълно ясно защо все пак Хунияди изпраща свой човек на преговорите в Одрин и защо кралят допуска такова изключение, е нужно да разберем съотношението на политическите сили в Унгария по онова време109.

Второ, както разбираме от Кириак110, Мурад II пише на краля, че изпраща при него пратеник на име Солимамбег (Solymambegh)111. Сега, когато вече разполагаме с „Писанието“, става възможно да разберем коя е тази личност. Преди време Бабингер, отчитайки традициите в османския двор, прие, че въпросното лице било чауш към Султанския съвет (Диван)112. По този въпрос „Писанието“ внася категорична яснота: това е Балтаоглу Сюлейман, който по онова време заема поста началник охраната на султанските покои (капъджи башия)113. Султан Мурад II изпитва голямо доверие и привързаност към Балтаоглу114. Дука твърди, че той е син на български архонт, обучен и възпитан според порядките в султанските покои. От византийския историк научаваме още, че по време на превземането на Константинопол от османците, Балтаоглу е главнокомандващ османските военноморски сили. На същия пост го откриваме още през 1449 г., когато е начело на османския флот при едно нападение над остров Митилини115. Извън всякакво съмнение е, че само човек с висок пост116 като Сюлейман бей Балтаоглу, ползващ се и с личното доверие на султана, може да е натоварен с важни задачи: да опразни от османски войски и да предаде на Георги Бранкович сръбските крепости117 след като получи клетвата на краля, Хунияди и деспота, че ще зачитат мирния договор.

И най-накрая османските извори съобщават, че по силата на мирния договор сръбският деспот трябвало да възстанови властта си над предишната си престолнина Смедерево, като изрично се подчертава, че под негово владение се налагало да мине и Голубац. Това иде да покаже какво голямо значение придават османците на тази крепост. За съжаление онези страници от „Писанието“, които разказват за разгорещените спорове около Голубац по време на одринските преговори, са загубени. Георги Бранкович никога не е владеел тази крепост и османците считат, че той няма права над нея. През 1426 г. сръбският деспот Стефан Лазаревич сключва спогодба с унгарския крал, според която след смъртта на Стефан кралят ще признае за негов наследник и деспот племеника му Георги Бранкович, като срещу това Унгария получава Белград и Голубац. След смъртта на Стефан (19 юли 1427) унгарците окупират Белград, но сръбският комендант на Голубац предава крепостта на османците118. През 1428 г. крал Сигизмунд прави опит да ги прогони оттам, но без успех119.

След смъртта на деспот Стефан двамата стари съперника се настаняват единият в Белград, а другият - в Голубац, следейки се един друг с недоверие и ревност. Лесно е да се разбере каква голяма отстъпка правят османците като връщат крепостта. На практика те се отказват от всички придобивки по северната си граница, постигнати в продължение на 16 години. Освен териториални загуби това крие за тях и голяма опасност, тъй като сега османската територия се оказва под непосредствена военна заплаха. Докато Голубац е в османски ръце, крепостта, разположена на дунавския бряг, изпълнява ролята на форпост в най-западната част на османските владения срещу нахлувания на унгарски и кръстоносни войски. Ако в новите условия, сложили се след подписването на мирния договор, деспот Бранкович сключи съюз с османските противници, те биха могли в кратки срокове безпрепятствено да стигнат до Балкана, Македония или Албания. И това при положение, че в същото време босненският крал е васал на Унгария120. Както ще видим по-нататък, деспотът се старае, колкото позволяват условията, да стои далеч от съюз с Унгария, за да не поставя под заплаха продобивките си по мирния договор. Но на него не може да се разчита. Единствената сигурна гаранция срещу заплахата от запад си остава запазването на Голубац в османските предели121. Това обяснява и защо по време на одринските преговори за мир клаузата за османско оттегляне от крепостта предизвиква остри разногласия между двете делегации, поставяйки постигането на споразумение под въпрос.

 

МИРНИЯТ ДОГОВОР ОТ СЕГЕД

 

Потвърждава ли крал Владислав мирния договор в Сегед? Ако го е потвърдил, защо сетне го нарушава? Вече 50 години тези въпроси привличат вниманието на историците. Предстои ни още веднъж да се занимаем с тях, но в светлината на новооткритите исторически извори.

Вече видяхме, че начело на турската делегация, отпътувала от Одрин наедно с унгарските пратеници, стои тогавашният капъджи башия на султанския двор Балтаоглу Сюлейман. В писмото на Мурад II до краля, този Сюлейман е посочен като единствен пратеник на султана. Длугош пък твърди, че Мурад II изпраща като свой представител някакъв помюсюлманчил се грък. В писмото на Кириак122 се говори, че заедно с Сюлейман бей в Сегед се явява и някой си грък на име Врана (Вранас). Според Халецки Врана трябва да е помюсюлманчилият се грък, за когото говори Длугош123. Само че преминалият в исляма пратеник, за когото споменава полският летописец, без съмнение трябва да е Сюлейман бей124. Много е вероятно въпросното лице да е гръцкият монах, когото преди време Мара Бранкович изпраща за преговори при баща си. Присъствието на такъв човек в османската делегация се обяснява с нуждата от човек, който знае езици, а също и да следи за спазването на реда при полагането на клетва.

Турското пратеничество се придружава от 100 конника и достига Сегед в края на юли125. След като крал Владислав нарежда на унгарското Съсловно събрание да се събере в Сегед, той поема натам с голяма свита, която включва и кардинал Чезарини. Според изчисленията на Халецки кралят, който е обявил на 15 юли сбор на армията си в Наги Варад, достига Сегед на 27 юли, като пътем минава през Буда126.

Според подробните свдения на Длугош при започването на преговорите с османската делегация в унгарските политически среди са оформени две крила - привърженици и противници на мира. Унгарският изследвач D. Angyal, поддръжник на тезата за първоначално Владиславово потвърждаване под клетва на договора и последвало нарушаване на мира, изказва мнението, че изненадващото и противоречиво поведение на краля се дължи на последователен натиск от страна на привържениците, а след това и от противниците на мира127. Този възглед се застъпва Дабровски128 и частично от Пал129. Колкото и сериозни възражения да се изказват против тезата за първоначално потвърждаване и внезапно последвало отхвърляне на постигнатия мир, несъмнено е, че в кралския двор имало остро противопоставяне между двете крила. Халецки по-специално твърди, че в случая не може да става въпрос за борба между две противоположни становища, а за процес на постигане на едно единствено решение - продължаване на войната130. Според Дабровски вътрешното положение в Унгария е факторът, подтикнал първоначално краля и Хунияди към мира: Съсловното събрание не желае война и веднъж вече е отказало (април 1444) да отпусне средства за започване на военни действия. Повечето от влиятелните магнати са противници на войната, а венецианското разузнаване донася, че след сключването на Одринското споразумение настроенията в полза на мира се засилват. В същото време полският Сейм, загрижен за вътрешното положение в страната, настоява кралят да се върне в Полша131. Както твърди Angyal132, в полския Сейм и в обкръжението на краля действа силна група, която е категорично против продължаването на войната133. В същото време обаче някои унгарски магнати и хора от кралската свита стоят твърдо зад войната. Те са убедени, че една военна победа е твърде нужна за Унгария, тъй като ще превърне Владислав в лидер на християнския свят пред съперника му император Фридрих III. Главната фигура сред привържениците на войната е кралският съветник Николай Ласоцки, когото Длугош сочи като главен виновник за погазването на мирното споразумение с османците134.

Групата от привърженици на войната получава подкрепа и насърчение от папата и италианските държави. Венецианският пратеник в Унгария G. de Reguardatis през 1444 г. действа съвместно с папския представител кардинал Чезарини, който работи с всички сили за организирането на нов кръстоносен поход. Още през зимата на същата година венецианският сенат поема официален ангажимент пред крал Владислав, че ако той организира напролет нов кръстоносен поход към Балканите, обещаните от венецианска страна кораби ще бъдат изпратени към Проливите135. Прочее, на 14 юни 1444 г. от Венеция отплува кръстоносна флота, чието включване в операциите на Балканите е планирано още преди кампанията от 1443 г.136 Вероятно за около 2 седмици тази вест достига до унгарската столица137. В същото време Чезарини настоява в писмо до Венеция част от кръстоносните кораби да навлезат през Черно море в Дунава, за да подпомогнат прехвърлянето на кръстоносната армия през реката138. Заслужава тук да се отбележи, че по това време нито папският представител, нито пък пратеникът на Венеция знаят нещо за преговорите на краля в Одрин139.

Кръстоносната флота се състои от 22 кораба, осигурени от Папството, Венеция, Рагуза и Бургундия (по-късно към тях се присъединяват и два византийски кораба). Алфонс V и миланският дук не успяват да изпратят своята помощ. Както смята Халецки, този флот бил напълно достатъчен, за да блокира Босфора и Дарданелите и да предотврати прехвърлянето на османски сили от малоазийския бряг на Балканите140. Вестта за отплуването на кръстоносните кораби засилва позициите на привържениците на войната в унгарския двор141. Но когато кралят изпраща пратеника си в Одрин за преговори с османците, въпросът с корабите е все още висящ. Много са прави Длугош и неговият източник на сведения Енеас Силвиус Пиколомини142, когато твърдят, че потеглянето на кръстоносния флот изиграва първостепенна роля за наклоняването на везните в полза на войната. Те обаче бъркат другаде. На 18 октомври 1445 г. Пиколомини пише в едно писмо: „Унгарците постигнаха в Сегед един твърде изгоден мир, но когато научиха, че корабите на Папството и Бургундия (Венеция е изпусната!) са влезли в Дарданелите, се окуражиха и насърчавани от кардинал Чезарини, нарушиха договора“143. Пиколомини бърка на едно място: нарушен е договор за мир, подписан на 12 юни 1444 г. в Одрин. Иначе вестта за отплуването на флотата става известна в унгарския двор още през същия месец и несъмнено оказва силно влияние върху решенията на кръстоносците.

При един благополучен завършек на на кръстоносния поход Венеция се надява да сложи ръка върху Галиполи и Солун, както и върху някои градове и крепости в Албания и по черноморското крайбрежие144. Неаполитанският крал Алфонс V пък, който по това време следи отблизо събитията на Балканите и крои своите планове, изпраща пратеник в унгарската столица с обещание да се включи с кораби към кръстоносния флот, а срещу това очаква да получи Атина и Патра145.

В „Писанието“ Византия е определена като главният фактор, активизирал османските противници на запад и изток. Действително тя упражнява силно въздействие върху политиката на крал Владислав. Константинополският император разбира, че неговото оцеляване зависи единствено от една своевременна кръстоносна кампания на балканския военен театър. След обещанията, които императорът получава на Флорентинския събор през 1439 г., той подхваща настойчива и будеща безпокойството на османските му противници активност в западните дворове. През 1442 г. И. Торсело посещава дворовете в Рим, Венеция и Буда146, Каристенос обикаля в Италия147, а успехът на унгарския крал в зимния поход през 1443 г. затвърждават у императора мисълта, че успехът е твърде близо. Одринското мирно споразумение обаче внася силна тревога сред византийските управляващи кръгове. На 30 юли обезпокоеният император пише писмо на крал Владислав, в което настоятелно обяснява колко е нужно тъкмо в този момент да започне нов кръстносен поход срещу османците. Доскоро дори се считаше, че това писмо е една от главните причини, накарали краля да се отметне от мирния договор, но впоследствие се установи, че хронологически събитията не съвпадат148. В това дълго писмо в силно хиперболизиран вид се говори за огромното влияние, което имал кралят сред поробените от султана балкански народи, които гледали на него като на втори месия, призван да ги спаси най-накрая от тежкото иго. Ако Владислав не се придържа към отвратителния договор, то него го очакват нови бляскави победи149. Колкото до ония, подтикнали краля към споразумение с османците, тяхната цел била да отдалечат султана от Балканите и едновременно да възпрепятстват организирането на нов кръстоносен поход. Императорът съобщава, че на 12 юли Мурад II действително се прехвърлил на малоазийския бряг и веднага по някои места започват нападения срещу турците, а някъде те напълно били прогонени150. Заслужава да се отбележи, че писмото е изпратено от Мистра - главния град на деспотството Морея, където управлавлява братът на императора деспот Константин Палеолог. Известно е, че в началото на лятото деспотът приключва ремонта на Хексамилиона на Коринтския провлак, след което предприема военна експедиця, успявайки да подчини васалното на османците Атинско херцогство151. Според Францес Константин възнамерява да влезе във война с турците и се обръща за подкрепа към унгарския крал, към папския представител в Унгария Чезарини и към венецианския адмирал А. Лоредано. В едно от писмата си Чезарини дава следните сведения за ситуацията около деспот Константин: „Според нашите сведения, императорският брат Драгаш отишъл в Морея, където установил, че силите на варварите (османците) са отслабени и че навсякъде се извършват приготовления за борба срещу тях. Той също се включил в приготовленията, събирайки войска от поданиците си, за да започне военни действия непосредствено преди успешното настъпление на унгарската армия“152.

Изследваните с право отсъждат, че писмото на византийския император от 30 юли не оказва влияние върху декларацията на Владислав от 4 август за обявяване на война. Но е известно, че кралят изпраща писмо до византийския император (вероятно по споменатия по-горе Каристенос), в което му обещава, че ще поеме в поход153.

По всичко личи, че главната роля на Византия в тия събития се състои в изграждането на връзка между Запада и караманлиите в Анадола. Според „Писанието“, когато императорът разбира за сключването на Одринското споразумение, веднага изпраща по един свещеник писмо до караманския владетел, в което го насърчава да започне военни действия срещу османците. Хрониките на Ашък Пашазаде и Нешри154 съобщават, че в тази обстановка Караманоглу изпраща пратеници при сръбския деспот и унгарския крал155. В крайна сметка тук е важно да се знае, че Византия развива голяма политическа активност, за да изгради от изток към запад система от съюзи с антиосманска насоченост, като това дава мощен импулс на привържениците на войната в самата Унгария156.

Дръзките военни приготовления на морейския деспот Константин са част от общата атмосфера на антиосманска съпротива, обхванала Балканите в един момент, когато султанската власт започва чуствително да отслабва. А и в стратегическите планове на кръстоносците възможните въстанически действия заемат важно място157. Вече споменахме по-горе за надиганията сред българите по време на зимния кръстоносен поход през 1443 г. През същите напрегнати дни избухва и въстанието на бившия субашия на Акча хисар (гр. Круя, Албания) Искендер бей - Георги Кастриоти, чиято първоначална цел е да си върне предишните фамилни владения на Кастриотите158. Всъщност около всеобщата османска регистрация на албанските земи през 1432 г. в страната започват вълнения, очертават се контурите на бъдещото голямо въстание. През лятото на 1444 г. в Южна Албания въстава и Гин Занебиси (Заневиси), който също възнамерява да си върне фамилните владения159. В планиския район на Пинд се надигат власи и албанци160, босненският крал завладява Сребреница, а сърбите започват въстание в Ново бърдо161. След Златишката битка влашкият воевода Влад I Дракул попада напълно под влянието на унгарския крал и твърдо заема място в редовете на османските противници162. Да напомним, че според одринските споразумения влашкият войвода трябва да потвърди васалната си зависимост от султана, но унгарската страна успява да издейства за него някои облекчения. През есента на 1444 г., когато кръстоносците навлизат на Балканите, воеводата изпраща в техните редове 4 хил. отряд, командван от синовете му163. Дори и малката Дубровнишка република, която винаги действа твърде предпазливо, за да опази търговските си интереси не се колебае да изпрати кораби в кръстоносната флотилия164, надявайки се при успешен край на войната да получи Вльора и Канина165.

И така, като се вземе под внимание положението в европейските провинции, както и събитията в османската столица Одрин през лятото на 1444 г. (за тях ще стане дума по-долу), ще се види, че властта на султана е изправена пред сериозна заплаха. Цялото това положение се следи в унгарския двор, където преценяват, че предпоставките за един успешен кръстоносен поход срещу османците са налице.

Първият подробен анализ на османската криза от лятото на 1444 г. е направен от проф. Фр. Бабингер166. Той очертава последователността на събитията след Златишката битка, стъпките на Мурад II в посока на мирното уреждане на конфликтите в източна и западна посока и накрая - намерението му да се оттегли от престола, поставяйки начело на държавата сина си Мехмед. Но тъкмо оттеглянето от престола ще изостри кризата до краен предел.

Когато Мурад II започва преговорите за мир с противниците си в Европа, той нарежда да доведат в Одрин сина му принц Мехмед, който по онова време се намира в Маниса167. Когато на 22 май 1444 г. Кириак се явява пред османския султан заедно с венецианския пратеник, той отбелязва, че принцът вече е заел място до баща си168. След като на 12 юни Мурад потвърждава под клетва мирното споразумение в присъствието на унгарския пратеник, той решава да се отправи с войските си срещу Ибрахим бей Караманоглу, който заплашва османските територии в Анадола. На 12 юли султанът се прехвърля на малоазийския бряг169, оставяйки за свои наместници в Одрин сина си принц Мехмед и великия везир Чандарлъ Халил паша. Въпреки че османците сключват мир с опасния противник от запад, в столицата Одрин витае страх и напрежение. Според „Писанието“ бейовете и пашите се опитват да предотвратят Мурадовия поход към Анадола, но без успех - очевидно, опасносттта откъм Европа тревожи много повече османските управляващи среди. Мурад поема срещу караманлиите с анадолските войски, изтегляйки от Румелия само еничерските съединения, които по онова време броят не повече от 5-6 хил. души170. Султанът прилага в Анадола същата политика, която следва спрямо деспот Георги Бранкович в Румелия: без да води военни действия, Мурад склонява на големи отстъпки и подписва с противника мир в гр. Йенишехир171. В документа, с чийто текст разполагаме172, Караманоглу се задължава „да е приятел с приятелите на Мурад бей и сина му Мехмед бей и враг на техните врегове“. Освен това караманският владетел обещава всяка година да изпраща на османска служба военен отряд, начело с един от синовете си, с което потвърждава васалната си зависимост173. Султан Мурад II удовлетворява основните искания на Караманоглу, които са и главната причина за неговите враждебни действия: той получава обратно бащините си владения Бейшехри, Сейдишехир, Оклук хисаръ и Акшехир, отнети от османците. Османският султан се прехвърля в Анадола на 12 юли и следователно договорът с Караманоглу е скрепен през втората половина на месеца. Според „Писанието“, от Йенишехир Мурад II се отправя към Михалич, където официално се отказва от престола в присъствието на бейовете и пашите от свитата му. Следователно султан Мехмед II застава на престола в началото на м. август 1444 г. Мурад се оттегля в околностите на Бурса, твърдо решен да посвети остатъка от живота си в служба на Бога174. Неговата неочаквана стъпка - да повери престола на едно 12 годишно момче - твърде скоро донася тежки последствия. На практика държавата е обезглавена, започва криза на властта, в чийто ход около младия султан се формира политическа групировка, насочена срещу силната фигура на великия везир Чандарлъ Халил паша175. Положението в столицата Одрин се усложнява твърде много, когато във всеобщия смут от оттеглянето на Мурад II и избухналите в града големи пожари се дочуват и вестите за планиран нов кръстоносен поход. Османските хроники не преувеличават много, когато твърдят, че главната причина, довела османските противници под Варна, е Мурадовото решение да повери престола на „едно дете“176.

Поведението на Владислав през лятото на 1444-та предизвиква чувство на безпокойство и несигурност сред турското население на Одрин: от една страна кралят изпраща пратеници за преговори, а от друга - официално обявява нов кръстоносен поход. Паниката, обхванала османската столица, избухва с пълна сила тъкмо когато се разчува за похода на унгарския крал. Тогава по-богатите жители започват да напускат столицата и да се прехвърлят в Бурса177 - още твърде пресен е споменът за кръстоносните успехи в зимния поход от 1443 г., когато малко не им достигна, за да се появят в полетата на Тракия и да поставят столицата под непоседствена заплаха. „Писанието“ също потвърждава атмосферата на напрежение в Одрин, която несъмнено окуражава османските противници. Още през лятото Кириак съобщава в писмата си, че около столицата се взимат предохранителни мерки, затяга се отбраната около града, бързо се копаят дълбоки ровове178. В същото време населението от околните селища бърза да се настани в укрепения град. В тези напрегнати дни Халил паша и Хадъм Шехабеттин паша стряскат и без това измъчваното от страх население, решавайки да прехвърлят имуществата си в по-сигурната крепост Димотика. „Писанието“ съобщава, че сред хората тръгнали приказки, които бързо прерастват в стихийни изрази на масово недоволство179. Избухват и безредици, придружени от насилия и убийства, предизвикани от сектата Хуруфи, за които до скоро не беше известно кога точно започват. Фр. Бабингер убедително доказа180, че това става тъкмо в напрегнатото лято на 1444-та: изглежда трудната обстановка окуражава шиитските групировки към открити действия181. С причини от същия характер трябва да се обясни и големият пожар в Одрин, по време на който изгарят големият столичен безистен, венецианският склад и 7 хил. къщи182.

През същото това лято става още едно събитие, което доскоро беше неизвестно за изследвачите: След като Мурад II отстъпва трона на сина си Мехмед, принц Орхан челеби, който от доста време е при византийския император в Константинопол, се появява в крепостта Инджегиз в Източна Тракия. Оттам той се прехвърля в Делиормана с намерението да вдигне въстание. „Писанието“ подробно разказва този епизод, хвърлил в голям смут столицата, но приключил благополучно с обратното бягство на принца в Константинопол след намесата на румелийския бейлербей Шехабеттин паша183. Събитията от начлато на август - оттеглянето на Мурад II от престола и въстанието на принц Орхан, не стигнат толкова бързо до Сегед, за да се приемат като повод за декларацията на крал Владислав от 4 август. Но е напълно възможно тези важни вести да са достигнали унгарския двор преди кръстоносната армия да поеме в поход (1 септември)184. Колкото за напрегнатото положение в османската столица, то става известно в Унгария още през лятото. Да си припомним, че в писмото си от 24 юни Кириак съобщава за паниката в Одрин и спешните мерки за отбраната на града185. „Повечето от войниците предпочитат да не се сражават“, пише той, добавяйки, че това положение ще бъде лично докладвано на краля от завръщащите се в Унгария пратеници186. Ето по този неблагоприятен за османците начин се развиват събитията и в такива условия започват официалните разговори в Сегед.

Задачата на турските пратеници изглежда ясна и не твърде сложна: в тяхно присъствие кралят, сръбският деспот и Хунияди трябва да положат клетва, с което да потвърдят сключения в Одрин мир187. Нека да напомним, че на 12 юни в Одрин след тежки преговори е постигнат договор за мир между османския султан Мурад II и упълномощения пратеник на крал Владислав. Султанът потвърждава мира под клетва, след което изпраща един от най-висшите си дворцови сановници в Сегед, за да вземе клетвата на унгарския крал. Според „Писанието“ Мурад II приема и потвърждава постигнатия мир едва след като получава категорични уверения от кралския пратеник, че кралят, деспот Бранкович и Хунияди ще се закълнат в спазването на мирния договор. Всъщност още в своето поверително писмо до султана Владислав съобщава, че очаква от Мурад II да потвърди под клетва клаузите по договора, като той ще стори същото пред султановите пратеници в Сегед. Султанът напълно спазва предложената му процедура и затова Фр. Пал с пълно основание твърди, че мирът е сключен още на 12 юни в Одрин. Това, което остава да свърши кралят по договора, не е нищо повече от една формалност188. Халецки обаче твърди, че щом като кралят все още не е потвърдил под клетва „примирието“, тогава, според юридическите норми на тогавашната епоха, то няма и обвързваща сила. Очевидно авторът на тази теза се плъзга по формалния подход, понеже е твърде пристрастен към идеята си, че действията на краля не нарушават поетите обещания и ангажименти към насрещната страна. Всъщност Халецки на много места повтаря, че изразът coacta pax (договорен мир)189 се отнася до договореностите от 12 юни190, като с това иска да докаже, че по същество в Сегед не е сключен никакъв договор. Всъщност, когато Кириак и императорът пишат на Владислав да не потвърждава вече сключения Одрински мир, стават изразители на действителното състояние на нещата. Но в крайна сметка най-важното е, че турците възприемат договора от Одрин за сключен и без съмнение Мурад II преминава в Анадола, воден от тази мисъл. Новият султан Мехмед II пък съобщава в официалните си писма до мюсюлманските владетели, че баща му се оттегля от престола, след като сключва договори за мир191. И най-накрая, когато през лятото на 1444-та християнската флота достига до Проливите, турците заявяват на капитана на бургундските кораби, че са сключили изгоден мир и дори му показват текста на договора192.

„Писанието“ дава възможност да се уточнят следните важни моменти около хода на преговорите в Сегед: 1. По време на първата среща с Мурадовия пратеник кралят се държи така, сякаш не е наясно с дотогавашния ход на преговорите и със задачата на османската делегация; 2. Тогава османският пратеник Балтаоглу и деспот Бранкович поемат съдбата на преговорите в свои ръце. Османският представител обаче поставя категоричното условие кралят, деспотът и Хунияди да потвърдят с клетва валидността на договора; 3. Деспотът полага усилия да убеди крал Владислав в необходимостта от такава стъпка; 4. По време на втората среща с османския пратеник кралят настоява пред него Смедерево и останалите сръбски крепости незабавно да бъдат опразнени и предадени на Георги Бранкович, срещу което Балтаоглу твърдо настоява да получи клетвата на краля, деспота и Хунияди;

5. След като разбират, че османският пратеник е готов да предаде крепостите, крал Владислав, деспот Бранкович и Хунияди потвърждават с клетвата си мирния договор и го връчват на Балтаоглу; 6. Турският пратеник и Георги Бранкович отиват в Смедерево, крепостта е опразнена от османския гарнизон и предадена на сръбския деспот.

Всъщност „Писанието“ бърка, когато твърди, че османските пратеници се срещат с краля в неговата престолнина, т.е. в Буда. Но сведенията, които дава тази хроника за поведението и действията на унгарския владетел, напълно съвпадат с известните ни източници от християнски произход. По обясними причини те не споменават за презрителното отношение към Мурадовия пратеник. Кралят преценява позициите си като силни, поел е ангажимент да организира нов кръстоносен поход, тъй че е напълно разбираемо демонстративното му безразличие към османския пратеник. Като си припомним обаче, че Владислав участва тайно на преговорите в Одрин, доста вероятно е той да се държи по този начин съвсем умишлено. Вероятно твърдението на Андреас де Палацио, че деспотът и Хунияди сключват в Одрин договор с османците, без да се консултират с краля (rege inconsulto), произтича тъкмо от тук193.

Западните източници и „Писанието“ са единодушни и в това, че сръбският деспот, който има най-голяма изгода от сключването на мир с османците, полага най-много усилия за благополучното приключване на преговорите. Според „Писанието“ той осъществява контакти с Мурадовия пратеник и води самостоятелни преговори с него. Тази подробност от османския източник ни отправя към хрониката на Длугош, според когото Бранкович и Хунияди тайно сключват мирен договор с османския султан, след което убеждават краля да го потвърди194. Твърде вероятно е тогава, че след като деспотът получава уверения от османска страна за връщането на сръбските крепости - най-важната за него клауза от мирния договор - той вече усърдно настоява за скрепването му с клетвата на краля, Хунияди и неговата собствена. Защото преди Балтаоглу да даде уверения за крепостите, той несъмнено е поискал гаранции под формата на клетва, че военните действия няма да продължат. В писмото си до крал Владислав от 12 юни 1444 г. Мурад II съобщава, че задачата на неговия пратеник ще е да се увери в потвърждаването на сключения договор чрез клетвените декларации на краля, сръбския деспот и Хунияди195. Тъй като тримата участват на Одринските преговори всеки със своя представител196, то нормално султанският пратеник настоява клетва да положат и трите страни. От особено голямо значение е клетвата на самия крал, чийто пратеник в Одрин е най-важната фигура по време на преговорите. Без да получи кралската клетва Балтаоглу не би опразнил сръбските крепости, за да ги предаде на деспота. Така че Георги Бранкович ще да е положил много усилия, за да преодолее демонстративното безразличие на намиращия се под влиянието на кардинал Чезарини крал. Тази роля на деспота е разкрита много добре в „Писанието“.

И все пак, потвърдил ли е крал Владислав мирния договор с клетва? „Писанието“ се явява първият османски извор, даващ утвърдителен отговор на този въпрос. След като се изясни, че на 12 юни в Одрин е сключен мирен договор с османците, Халецки разгледа в светлината на този нов факт традиционните възгледи за събитията в Сегед и всички документални източници свързани с тях, за да стигне до заключението, че не може да става дума за сключен от Владислав мирен договор, а следователно и за клетвонарушение. Полският изследвач добавя, че турските извори също не съобщават такива неща: в тях се споменава само за мир, сключен със сръбския деспот197. Когато обаче Халецки предлага своите заключения, „Писанието“ все още е неизвестно за науката - дотогава като най-сигурното доказателство за сключен от краля и потвърден с клетвата му мирен договор се сочеше неговата декларация от 4 август. Халецки разтълкува по нов начин този документ и заяви, че изразът „договор, скрепен с клетва“, се отнася до спогодба за мир, постигната в Одрин. Той сочи като доказателство резюметата от доклади, изпратени от венецианския сенат до адмирал Лоредано, а също и доклада на Палацио, в които няма и намек за сключен в Сегед мирен договор198. Що се отнася до писмото на полския Сейм от 26 август, изпратено до Владислав, според Халецки в него също не става дума за сключване на договор199. Най-накрая полският историк заявява, че тогавашните условия подтикват краля да не потвърждава мира от Одрин. Фр. Пал обаче не е съгласен с предложеното от Халецки тълкуване на изворите и заявява, че тъкмо тогавашните условия - бавното придвижване на кръстоносната флота, твърде благоприятните предложения за мир, както и засилването на настроенията в Унгария срещу нова война, са достатъчни основания за краля да потвърди договора200. Добровски също подкрепи възгледите на Пал и подлагайки на критичен анализ доводите на Халецки достигна до заключението, че мирният договор бил затвърден с кралска клетва201.

Халецки счита, че в Полша версията за кралското погазване на клетвата е изфабрикувана и разпространена след Варненската битка от привържениците на Базелския събор, опозиционно настроени към папата и кардинал Чезарини. Пак според него същата роля в Западна Европа изиграва противникът на Чезарини - Енеас Силвиус Пиколомини (по-късно - папа Пий II, 1458-1464). Но един съвременник на събитията, какъвто е бургундецът Жан дьо Ваврен, категорично твърди, че договорът е нарушен от страна на краля - в този случай доказателствата на Халецки202 вече изглеждат твърде недостатъчни. Наистина гръцките извори, както и турските документи, върху които ще се спрем по-долу, показват, че е напълно възможно договорът, за чието нарушаване постоянно става дума, да е този от 12 юни. Споменатият в писмото на византийския император като „pacis foedera“ мир203, несъмнено се отнася за юнския договор от Одрин. Но в едно свое писмо от Оршова с дата 22 семтеври 1444 г. кралят заявява, че няма да спази клетвата си, тъй като турците нарушават условията по мирния договор204. Този документ е достигнал до нас посредством едно погрешно копие205 и ако смисълът, който може да извадим от него е този, очевидно тогава разполагаме със свидетелство лично от самия крал, че е потвърдил с клетвата си мирния договор.

Западните източници ясно разкриват, че в Сегед кралят сключва, по-точно - потвърждава, мирния договор, след което го анулира. „Писанието“ от своя страна потвърждава това развитие на събитията и досега на няколко пъти се уверихме в каква голяма степен сведенията от османския източник съвпадат със западните извори. Вероятно тогава тази самостоятелна и подробна османска хроника също потвърждава, че в Сегед кралят полага клетва, а след това я нарушава.

Най-старият и важен документ относно преговорите в Сегед е една инструкция, изпратена на 9 септември 1444 г. до венецианския адмирал Алоизо Лоредано. Тя представлява резюме на два отделни доклада от папския представител в Унгария кардинал Чезарини от 12 август и от венецианския пратеник G. de Reguardatis от 14 август206. В инструкцията става дума за тайните преговори (practicae)207, които водят унгарският крал и сръбският деспот с турците („Писанието“ ни разказва техния смисъл). Венецианците се съмняват в резултатите от тези преговори и напомнят, че кралят и унгарската аристокрация са обещали да излязат през тази година в поход, за да унищожат турците. Според Халецки употребените изразни средства в този пасаж от инструкцията повтарят думите на краля от декларацията му в Сегед от 4 август за подновяването на войната. Разбира се също така, че преговорите продължават и след тази дата. В тази връзка Халецки се опитва да докаже, че сръбският деспот продължава преговорите самостоятелно, кралят пък не потвърждава никакъв договор, тъй като в онази част от инструкцията, където се говори за преговори, деспотът е споменат отделно, а там, където става реч за поход, няма дори и намек за негово участие208. От първия пасаж на инструкцията обаче се разбира, че както деспотът, тъй и кралят продължават преговорите. Тук от особено значение е съмнението, изказано относно резултатите от тези преговори - отчетена е възможността Владислав да се откаже от кръстоносен поход. Как така кралят продължава преговорите за мир, след като публично заявява готовността си за поход - това е въпрос, на който ще се опитаме да дадем отговор по-нататък, спирайки се върху двуличната политика на Владислав. Сега предстои да подложим на анализ кралската декларация от 4 август.

В своята декларация крал Владислав заявява, че е приел турски пратеници, които поискали от него „да сключи примирие с техния султан Мурад“. По-нататък се говори за „сключени, предстоящи за сключване, потвърдени с клетва или предстоящи за потвърждаване примирия и договори за мир, постигнати с турския султан, с негови представители или пратеници“209. Първи Прохазка разграничи „сключения и потвърден с клетва“ договор от този, който тепърва предстои да бъде потвърден. И действително, след като вече разполагаме с писмата на Кириак и с „Писанието“, знаем със сигурност, че на 12 юни в Одрин е сключен договор. В кралската декларация този договор е споменат в минало време, а бъдещето време се отнася за клетвата, която кралят следва да положи в присъствието на султанските пратеници210. По този път на разсъждения още веднъж достигаме до извода, че на 4 август Одринският мир все още не е потвърден. Според Халецки, когато кралят говори в бъдеще време за преговори и сключване на договор, той има предвид продължаващите в този момент контакти на деспот Бранкович с османските пратеници, в резултат от които вероятно предстояло подписването на един отделен договор211. Само че тук не трябва да се забравя обстоятелството, че по онова време вестта за Одринския мир от 12 юни, както и за водените в Сегед преговори с турските пратеници, се е разпространила навсякъде, дори вече е успяла да обезпокои твърде много съюзниците на крал Владислав. Няма съмнение тогава, че кралят прави своята декларация от 4 август, за да разсее породилите се вече тревоги, потвърждавайки основната си цел - войната. Само че от изпратената до Лоредано инструкция се вижда, че венецианският Сенат не възприема кралската декларация като достатъчна гаранция. Сенатът отчита вероятността от положителен финал на преговорите и се опасява, че при такъв изход ще си навлече цялата неприязън на османската държава. Затова подчертава, че ще се ангажира с враждебни действия против османците, само ако кралят лично поеме в поход. В случай че преговорите приключат със сключването на мир, цялата вина за това следва да се прехвърли върху папата, не забравя да посъветва Сенатът. Интересно е поведението на Рагуза в тази ситуация. Републиката е присъединила вече корабите си към кръстоносния флот, но когато тамошните власти разбират за водените в Сегед преговори, те се обръщат с молба към краля Рагуза да бъде включена в клаузите на мирния договор212.

И така, по наше мнение тук може да се направи следният извод: на 4 август 1444 г. преговорите между крал Владислав, деспот Бранкович и османския пратеник Балтаоглу Сюлейман продължават. В техния ход османците се стремят да запазят някои сръбски крепости и сребърните рудници в Ново бърдо, но под натиска на краля се отказват. И както твърди полският хронист Длугош, преговорите приключват без особени затруднения213.

По-горе споменахме, че според Халецки кралят не потвърждава мирния договор, но деспот Бранкович продължава преговорите с турския пратеник и подписва с него отделен мирен договор. В своя подкрепа полският историк изтъква обстоятелството, че от започването на контактите за постигане на мир през зимата на 1444-та, сръбският деспот постоянно играе главна роля при всички преговори, тъй като условията за мир са преди всичко в негов интерес214. Като доказателство Халецки привежда следните текстове от една съвременна сръбска хроника: „През същата година [1444] на 15 август деспотът сключи мир със султана“215. За събитията преди смъртта на крал Владислав при Варна се съобщава това: „През същата година деспот Георги си върна цялата сръбска държава с всичките ѝ земи, заедно със Смедерево, Къпиново и Ново бърдо, а на 22 август влезе в Смедерево“216. Подобно на Миятович преди време, така сега и Халецки приема тези сведения като безспорно доказателство, че между сръбския деспот и султана е бил сключен отделен мирен договор.

Полският учен е прав, когато твърди, че преговорите с османците засягат твърде много интересите на Бранкович, а приключването им с договор за мир е главно негова заслуга. Както се каза по-горе, „Писанието“, както и други турски източници потвърждават това положение, дори отбелязват, че деспотът осъществява самостоятелни контакти с османците, за да осигури благополучното завършване на преговорите217. Преговорите за мир започват от едно важно условие - възстановяването на сръбската държава. И това е съвсем разбираемо: главната причина за войната между османския султанат и унгарското кралство са сръбските територии, станали причина за съперничество между двете държави още преди смъртта на Стефан Лазаревич през 1427 г. Тъкмо защото е заинтересуван да възстанови ликвидираното от Мурад II деспотство, Георги Бранкович полага такива големи усилия за благополучното приключване на мирните преговори. Но конфликтът е между унгарците и османците. Тук не бива да се пренебрегва обстоятелството, изтъкнато в „Писанието“, че османският пратеник отказва да приведе в изпълнение която и да било клауза от мирния договор, преди пред него да се закълнат кралят, деспотът и Хунияди. Възможно ли е този пратеник, проводен със султански пълномощия да получи кралска клетва, в същото време да сключи отделен мир с деспота и да му предаде крепостите, без да е постигнал главната цел на своя господар - сигурен мир? На предните страници на дълго и широко се опитахме да обосновем причината за Мурадовите отстъпки и разбрахме, че тя е в голямото желание на султана да предотврати войната на Запад и да постигне с противниците си един траен мир: затова Мурад II толкова настоятелно държи крал Владислав и Хунияди да се закълнат в спазването на мирния договор. Това че кратката сръбска хроника не споменава редом с деспота унгарския крал, съвсем не означава, че Владислав не е потвърдил мирния договор. За турците най-важната клетва е тази на краля. За сръбския хронист пък най-важното събитие е, че деспотът сключва мир, в следствие на който си връща владенията. Всъщност, както разкрива „Писанието“, Георги Бранкович също полага клетва и потвърждава от свое име договора, както сторили кралят и Хунияди.

Според сръбската хроника договорът е подписан на 15 август и в течение на една седмица османците опразват сръбските крепости и ги предават на деспота, с което изпълняват задълженията си по мира. Това частично съвпада със сведенията на Длугош, който съобщава, че за връщането на крепостите е дадено едно удължение на срока от 8 дни218. Според „Писанието“ след като кралят, деспотът и Хунияди полагат клетва, Балтаоглу и Бранкович тръгват от Сегед за Сърбия и щом пристигат, турският пратеник опразва крепостта Смедерево и я предава на сръбския деспот219. Вероятно кралската клетва е дадена също на 15 август.

Току що умишлено не споменахме името на Янош Хунияди, тъй като е доста трудно да се определи неговото място и роля по време на мирните преговори в Сегед. Н. Йорга пише, че в Сегед кралят се въздържа от подписването на мирния договор под въздействието на Хунияди220. Според Angyal причината за анулиране на Сегедския мир е съюзяването на Хунияди с привържениците на военните действия срещу османците. Халецки пък обяснява, че първоначално Хунияди приема временно и привидно преговорите за мир с османците, но по време на разговорите в Сегед той вече е достигнал целите си и вече не мисли за потвърждаването на мира, дори се присъединява към привържениците на войната с османците221. Всичко това обаче са предположения. Полският историк от XV в. твърди друго: от началото на преговорите до техния край Хунияди си сътрудничи със сръбския деспот и използва голямото си влияние върху крал Владислав, за да го накара да потвърди мирния договор с османците. Дабровски също се опира на предположенията, когато твърди, че в Сегед Хунияди действа като един искрен привърженик на мира, полагайки усилия договорът да бъде потвърден222. Впрочем, след кралската декларация от 4 август Хунияди заявява, че ако не се яви на сборния лагер на 1 септември, ще се присъедини със закъснение от 4-5 дни. Според Дабровски така Хунияди демонстрирал нежеланието си да участва в поход223. „Писанието“ от своя страна съобщава, че той потвърждава с клетва спазването на мирния договор. В същото време Дука пише, че Хунияди се въздържа от полагането на клетва, заявявайки, че „не е владетел, а само един обикновен поданик“224. Тази версия, достигнала до византийския хронист, изглежда има някакви основания и те са в обстоятелството, че турският пратеник несъмнено е поискал от Хунияди да положи клетва. При всички случаи едно нещо тук е безспорно ясно: в тогавашните унгарско-турски отношения Хунияди е най-влиятелната фигура, упражнява голямо влияние върху краля и затова на него трябва да се гледа като на една от причините, щото събитията да се развият тъкмо така, както днес са ни известни. Твърде вероятно той е лицето, което зад кулисите направлява двуличната политика спрямо османската държава.

Тук от само себе си се налага един въпрос: как е възможно крал Владислав да положи клетва за спазването на условията по мирния договор с османците, след като на 4 август по тържествен начин се заклева да организира кръстоносен поход срещу тях? Тук трябва да си припомним как през лятото на 1444-та кралят не спира да обещава и да се кълне в предстоящ кръстоносен поход, като в същото време подхваща мирни преговори с турците. По думите на Пал той води двойствена игра не пред съюзниците си, а спрямо османците. Неговите ходове изглеждат така: през април 1444 г. кралят официално се заклева на кардинал Чезарини и венецианския пратеник, че през лятото ще потегли в поход срещу османците. За да предотврати удари в гърба си, той сключва примирие с император Фридрих III225. В същото време обаче, през м. април той изпраща свой пратеник за мирни преговори с османците в Одрин, като го снабдява със специални пълномощия. Скоро след това, на 2 юли, той потвърждава на съюзниците си, че скоро ще поеме в кръстоносен поход срещу турците, пресичайки Дунава близо до Никопол. На 7 юли пише писмо до Флоренция, в което съобщава, че е решен да премине през Дунава, за да „отхвърли исляма отвъд морето“226. На 15 юни заповядва сбор на армията в Наги Варад, но към края на месеца през Буда отива в Сегед, за да се срещне с турските пратеници (според Длугош - по настояване на Хунияди). На 24 юли пише на босненския крал, че е готов да тръгне в поход срещу мюсюлманите. Накрая в декларацията си от 4 август още веднъж официално обявява пред целия свят, че е готов да продължи войната срещу османската държава227.

В действителност военните приготовления и свикването на войската не протичат с нужната бързина. Шест месеца след Варненската битка Палацио ще напише, че това закъснение, довело до фаталното поражение на християнските войски, е причинено от изгубеното време за мирни преговори с османците228. Но „Писанието“, както и изложената току що последователност на Владиславовите действия показват, че кралят и неговото обкръжение в нито един момент не изоставят идеята за продължаване на войната. Следвайки двуличната си политика спрямо османците, кралят привидно потвърждава договора с тях, което върши под давлението на деспот Бранкович и вероятно - на Хунияди, надявайки се, че така ще спаси Сърбия. „Писанието“ недвусмислено разкрива обстоятелствата около потвърждаването на мира. Според хрониката, на първо време крал Владислав е напълно равнодушен към османската делегация, но в последствие отстъпва пред настойчивостта на сръбския деспот и склонява да се закълне в спазването на договора. Привлича вниманието и това, че кралят, преди да се врече, се осведомява дали пратеникът Балтаоглу има правомощия от султана незабавно да опразни и предаде Смедерево.

Както и преди да положи клетвата си, така и след това, Владислав очевидно счита, че този акт не представлява пречка пред плановете му за кръстоносен поход. Една любопитна подробност около церемонията по полагането на клетва се разказва в европейските исторически предания: турските пратеници настояват, че е редно кралят да се закълне върху свещения хляб (вероятно по внушение на намиращия в състава на делегацията грък на име Врана). Това искане обаче е отхвърлно с гняв под предлог, че се оскверняват християнските светини229. Тук не е трудно да разберем степента на недоверие у турските пратеници, които несъмнено вече знаят за кралската декларация от 4 август. Според психологията и политическия морал на епохата е допустимо, дори оправдано да се следва двулично неискрена политика спрямо противниците, особено пък ако те не са християни230. В същото време от османското оттегляне в Сърбия печели не само деспот Бранкович, а и Унгария. Биха ли те пренебрегнали политическите и военностратегическите преимущества, които случаят им поднася, заради морални принципи? Когато султан Мурад II окупира Сърбия през 1440 г., той подлага на обсада Белград и така поставя Унгария под непосредствена заплаха. С връщането на владенията на деспот Бранкович, в Поморавието се появява буферна държава, която, съхранявайки се и след Варненската битка, продължава да носи стратегически изгоди за Унгария. Както отбелязва унгарският историк Б. Хоман, по този начин унгарската отбранителна линия е изтеглена напред в поречието на Дунава231.

„Писанието“ разказва как била нарушена кралската клетва и според хрониката Владислав престъпва думата си, подстрекаван от византийския император. Отначало императорът съобщава на унгарския крал и другите християнски владетели, че Караманоглу възнамерява да нападне османците и настоява, че моментът е твърде подходящ за кръстоносен поход към Балканите. След подписването на Одринския мир от 12 юни Йоан Палеолог пише второ писмо до краля, за да му съобщи, че турците се намират в трудно положение: султанът е поел в поход срещу караманлиите в Анадола и при едно внезапно нападение той не ще е в състояние да прехвърли обратно войските си в Европа, тъй като Проливите вече ще бъдат блокирани. Накрая император Йоан заплашва, че ако кралят изпусне този благоприятен случай, ще се оплаче на папата, да отлъчи Владислав от хриситянството.

Османците имат много привърженици във Византия сред противниците на унията с Папството. Те осведомяват султана за ходовете на византийския двор, дори го снабдяват с копия от императорската кореспонденция. Писмото, за което подробно разказва „Писанието“, по съдържание съответства на това, което византийският император изпраща на 30 юли до крал Владислав. Длугош представя в съчинението си латинския превод на това писмо и там съдържанието му е сходно на това, представено в „Писанието“: съобщава се, че Мурад II поел в поход срещу караманлиите и че точно сега му е времето за един кръстоносен поход232. Разликата е, че тук няма заплаха с отлъчване от Църквата, както съобщава „Писанието“. В западната версия на събитията обаче се твърди, че кардинал Чезарини заплашва с отлъчване233. Дори това да не е вярно, може да се предположи, че след дадените клетви и обещания за кръстоносен поход, кралят отчита възможни неприятни последици за себе си, ако не удържи думата си. И най-после, Византия упражнява натиск върху кръстоносните среди посредством Папството: това изглежда дава основание на „Писанието“ да твърди, че император Йоан заплашва унгарския крал с отлъчване. Според османската хроника, след като кралят получава писмото на византийския император, свиква на съвет бановете и херцозите и решава да наруши клетвата си. Заслужава да се отбележи, че и според Длугош главната причина за нарушаването на кралската клетва е писмото на византийския император234. То обаче носи датата 30 юли и както считат Angyal235 и Халецки236 не е възможно да е стигнало преди Владиславовата декларация от 4 август. Според нас „Писанието“ с право поставя Византия начело сред подстрекателите, очевидно заради нейната дипломатическа инициатива на Запад и главната роля, която изпълнява в създаването на антиосмански съюз.

Според османската хроника по време на съвета кралят иска да разбере „дали е възможно, след като се помирихме с турчина и се заклехме в спазването на нашата дума, сега да нарушим мира?“ Владислав обсъжда положението с приближените си, за да решат всички накрая - кръстоносен поход. Според западната версия кардинал Чезарини освобождава краля от положената клетва, изтъквайки, че мирен договор с мюсюлмани се счита за недействителен, ако не е одобрен от папата237. „Писанието“ съобщава, че на кралския съвет Хунияди защитава идеята войната да бъде продължена. Вече отбелязахме по-горе, че от наличните сведения е трудно да се определи линията на поведението му. Според Длугош, Хунияди се присъединява към привържениците на войната, когато му обещават, че ще получи българската корона след успешното приключване на кръстоносния поход238.

Известно е, че кралят пише писмо на полския Сейм, който настоява за неговото завръщане в страната и за спазването на мира с османците239. В това писмо с дата 22 септември 1444 г. Владислав обяснява, че е нарушил дадената клетва, защото османската страна не съблюдава клаузите по мирния договор: някои от сръбските крепости не са върнати, синовете на сръбския деспот не са освободени от плен, а част от земите на Бранкович продължават да са под османска окупация. Според Длугош, османците не спазват получената отсрочка от 8 дни за освобождаването на част от крепостите, като закъсняват над 12 дни240. Знаем обаче, че деспотът влиза в старата си столица Смедерево на 22 август241. Възможно е една от крепостите, с чието връщане османците закъсняват, да е Голубац - видяхме, че те трудно се съгласяват да отстъпят тази твърдина. Възможно е да се мисли тогава, че турският пратеник Балтаоглу известно време се колебае дали да предаде Голубац. Това пък дава възможност на Владислав да изтъкне пред полския Сейм закъснението като повод за нарушаване на кралската клетва.

Длугош, както и всички останали извори свидетелстват, че в крайна сметка османците изпълняват всички условия по мирния договор242. В декларацията си от 4 август крал Владислав обещава да премине през Дунава на 1 септември 1444 г. Напълно уверен в победата си243, той се прехвърля през реката между 18 и 22 септември. Има сериозни основания да се мисли, че това голямо закъснение на кръстоносния поход е предизвикано умишлено от Янош Хунияди244.

Обединените усилия на християнския свят, насочени към спасяването на Югоизточна Европа и Константинопол от османците, завършват с пълен крах под Варна на 10 ноември 1444 г. Някои изследвачи възприемат тази битка като един исторически епизод, но се налага да се съгласим с онези историци, които възприемат това събитие като повратна точка в историческото развитие на Източна Европа. Според Пал, Варненската битка ознаменува края на Византия245. А съдбата на Константинопол става ясна именно на това място и на тази дата. Всъщност тази битка „предопредели по-нататъшната петвековна история на Балканите под турско господство“. Според Халецки този „последен поход на Средновековието“ едновременно е и първият съюз на народите от Новото време срещу османците. „В същото време неуспехът на кръстоносната армия прави неизбежно падането на Константинопол и установяването на османската власт над целия Балкански полуостров“246. Както италианските държави възприемат Константинопол като ключов камък в изградената от тях търговска империя в Източното Беломорие и Черно море, по същия начин османците гледат на византийската столица като на ключ към свързването на Анадола и Балканите в огромна сухопътна империя. Така Византия - вече само на думи империя247, а всъщност град, приютил зад стените си 40-50 хил. души248, изпада в безнадеждно положение. Този град е изправен пред съдбовно развитие на събитията: или да стане столица на сухопътна мюсюлманска империя или пък център на морската империя на римокатолическия свят. Според съвременника на тези събития - византийския хронист Дука, гражданите оценяват тези перспективи така: по-добре в центъра на Града турска чалма, отколкото латинска митра249. Голяма част от византийското население ненавижда латинците250, но императорът и висшите дворцови среди не виждат друг изход от трудната ситуация, освен да се държат за Запада. Както на времето Солун бе отстъпен на Венецианската република, така сега изглежда напълно вероятно Византия да падне в ръцете на европейския Запад. Един Константинопол, завладян от католическия свят, означава разгром за османците - остане ли Румелия отделена от Анадола, тогава с османската държава е свършено. От бъдещето на Константинопол зависи каква ще е по-нататъшната съдба на век и половина османски завоевания и битката при Варна трябва да реши тъкмо този въпрос.

 
 
1Вж. Ducas, бонското издание, с. 215
2В. de la Broquiere Voyage d'Outremer. Paris, 1892, 265-266
3Ducas, p. 208
4Oruc (изданието на Фр. Бабингер, Хановер, 1925), p. 51
5Главнокомандващ военните сили по периферията на османската държава (бел. пр.).
6Военноадминистративен управител на провинция (бел. пр.).
7Raynaldi-Laderchius Annales ecclesiastici. Bar-le-Duc, 1874, vol. 29, p. 417- 418; Zinkeisen, GOR, I, p. 625
8The Crusade of Varna. A discussion of controversial problems; New York, 1943, p.5
9Zinkeisen, GOR, I, 622-629, 649-705
10В османските исторически текстове баща му Вълк (Вук) се споменава с името Вълкоглу. Вж. у Нешри, изданието на Taechner Cihannuma, Leipzig, 1951, р. 172
11В османския кадастър от времето на султан Мехмед II (Belediye Küt., Cevdet yazma О. 90, видински регистър от 1454-1459 г.) Хунияди се споменава като Янкул. В една анонимна История на османския двор (Üniversite Küt., yazm. T. 3704, 64b), той e назован Янкула.
12За този договор вж Halecki, р. 32, note 2
13Chalkokondyles, р. 317, където се говори за проект на мирно споразумение, договорено преди събирането в Сегед.
14A. Prochaska, Uwagi krytyczna о klesce wamenskiej. - In: Rozprawy Wydzialu historyczno-filozoficznego, vol. 39, 1 -60.
15J. Dabrovski, L’anne 1444. Bulettin Inter, de l’Academie polonaise des Sciences et des Lett., Classe d’hist et de philos., Cracovie 1952, p. 3.
16GOR, I, 439.
17Hist. des Roumaines et de la Romanite orientale, IV, Bucharest, 1937, p. 95 
18Вж. Halecki, O. The Crusade of Varna, p. 8. Само че Халецки тук не ce съгласява с Прохаска, че отговорен за варненското поражение е Хунияди.
19Halecki, О. La Croisade de Varna. Bulletin of the Inter. Comm, of Hist. Sciences, No 45 (Nov. 1938), 485-495.
20Autour de la Croisade de Varna, la question de la paix de Szeged. Acad. Roum. Bull, de la section hist., vol. XXII, 2, 1941, 144-158; Un moment decisif de l’histoire du Sud-Esteuropeen: La croisade de Varna. Balcania, VH, 1, p. 102-120.
21Вж. J. K. Birge, A guide to Turkish Area Studies. Washington, 1949, p. 190. Тук авторът се солидаризира с възгледите на Халецки.
22Fr. Babinger, Von Amurath zu Amurath, Vor-und Nachspiel der Schlacht bei Varna (1444). Oriens, vol. 3, № 2 (1950), 233-244.
23J. Dabrovski, Цит. съч. Преди това същият автор публикува изследване върху управлението на крал Владислав в Унгария: Wladislaw Jagiellonczyk па Wegrzech (1440-1444). Warsaw, 1922.
24Dabrovski, L’anne de 1444, p. 12. Предишните действия на Кириак са важни за османската история. Вж Fr. Pall, Cyriaco d’Ancona e la Crociata contro i Turchi. Academie Roum., Bulletin de la sect. hist. XX, Bucharest, 1938,10-20.
25J. Dabrovski, цит. статия, с. 13; Pall, Ciriaco, 21-22
26Срв. Jorga, GOR, I, p. 437
27За него вж. Fr. Babinger, Цит. съч., с. 233, бел. 13
28Вж. Halecki, The Crusade, p. 80
29За по-нататъшните му действия вж. Pall, Cyriaco, 48-54. За отношенията му със султан Мехмед II вж. Е. Jacobs, Cyriaco von Ancona und Mehemmed II, Byzantinische Zeitschrift, vol. 30 (1929), 197-202; Fr. Babinger, Mehmed II der Eroberer und Italien, Byzantion, XXI (1951), fasc. I, p. 131,134-136.
30Вж. Halecki, p. 80.
31Вж. Fr. Pall, Cyriaco d’Ancona e la Crociata contro i Turchi.
32The Crusade, p. 79 passim.
33Писмата използвах чрез турския им превод, изготвен от проф. Хамит Дерели, комуто изказвам благодарност.
34За тези събития вж. O. Halecki, р. 13 и пос. в бел. 20 библиография.
35Н. İnalcık, M. Oğuz Yeni Bulunmuş bir Gazavat-i Sultan Murad. - In: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Mecmuası, Cilt VII, Sayı 2, 481-495.
36Двамата турски учени осъществяват цялосто издание на извора в отделен том през 1978 г.
37Dabrovski, цит. съч., с. 41.
38Вж. Babinger, цит. съч., с. 232.
39Известно е, че през м. януари 1444 г. кралят пристигнал в Белград. Вж. Babinger, цит. съч., с. 231.
40Neşri, р. 172.
41Според Бонското издание, с. 316, Георги Бранкович изпратил при султана посланик, който получава обещание, че османският владетел ще удовлетвори желанията на господаря му. След това деспотът започва да убеждава крал Владислав за сключване на мир; Вж и Sadeddin, I, р. 371.
42По всяка вероятност османците използват „византийска връзка“ за събиране на сведения. По-нататък ще се види, че „Писанието“ и Халкокондил описват по сходен начин как деспотът увещава краля в полза на мирното споразумение.
43За тези исторически предания и връзката помежду им вж Н. İnalcık, М. Oğuz Yeni bulunmuş bir Gazavat-i Sultan Murad, 484-487.
44В хрониката се казва следното: „Вълкоглу [Георги Бранкович] раздал на румелийските бейове безчет подаръци и те убедили повелителя да преговаря с него. Тогава султанът върнал на Вълкоглу земите срещу задължението да плаща данък. Също така извадил от тъмницата в Токат двамината му синове и ги изпратил на баща им, ала те вече били ослепени. Щом султанът се върнал в Одрин, пред него се явила сестра му - съпругата на Махмуд челеби, облечена в траурни дрехи. Тя целунала ръка на повелителя и го замолила да отърве мъжа ѝ. Султанът я пожалил и откупил Махмуд челеби“. Вж Taeschner Cihannuma, I, Leipzig, 1951, p. 172.
45Dabrovski, цит. статия с. 16; Pall, Ciriaco, p. 27.
46Gazavat, fol. 29a.
47Срв. Chalkokondyles, p. 316.
48Вж. Zinkeisen, I, 623-624.
49Хунияди е считан за герой на християнството и този недостоен за честта му „рушвет“ обикновено се тълкува като отплата за разходите, които той прави във войната с османците (Dabrovski) или като насърчение към бъдещи военни действия. Според Halecki (с. 32-35), след като на 12 юни в Одрин е подписано споразумение със султана, деспот Бранкович е имал нужда от помощта на Хунияди, за да бъде то одобрено от краля. С тази цел той прави и своя подарък. Но според сведенията в „Писанието“, още по времето, когато в Буда стават известни първите османски предложения, деспотът вече е наясно, че трябва да спечели привърженика на военните действия Хунияди в полза на едно мирно споразумение. Още по онова време той трябва да е дал обещание на Хунияди, че ще му отстъпи голямото поземлено владение. Срв. също Jirecek- Radonic, Istorija Srba, I, Beograd, 1952, p. 369.
50Halecki, p. 34.
51The Crusade, 34-35.
52Pall, Ciriaco d’Ancona..., p. 30; Halecki, p. 35.
53Halecki, The Crusade..., Appendix, doc. 6,8.
54Pali, Un moment..., р. 109; Autour de la croisade de Varna, p. 13.
55Dabrovski, L’annee 1444, 27-28, 41.
56Pali, Un moment..., p.109; Babinger, Von Amurath, p. 241.
57Halecki, 23, 25.
58Писмо от 24 юни, Halecki, doc. 8
59The Crusade, p. 51, 65-66.
60„Тактиката на султана беше също толкова неискрена“ с. 66.
61Вж. Feridun bey Münşeat üs-selatin, I, İstanbul, 1274 (H), p. 221, 233.
62За този втори поход на Караманоглу през пролетта на 1444 г. има сведения в хронологическата таблица (таквим), съставена през управлението на Мурад II - върху нея ще се спрем по-долу. Хрониката на М. Нешри не отбелязва втория поход на Караманоглу. Ducas (Бонското издание, с. 219) го обърква с похода през лятото на 1443 г. Анонимните хроники (изд. Giese, Breslau, 1922, Teil I, 66-67), представят вярно двата карамански похода от 1443 и 1444. Вж. и Chalkokondyles, 326-327.
63Обект на съперничеството между османци и караманци още от времето на султан Мурад I (1359-1389) е територията Хамид-или. Мехмед бей Караманоглу загива при обсадата на Анталия през 1424 г. Османците се възползват от избухналата междуособица между синовете на бея и неговия брат Аляеддин Али, за да отнемат Хамид-или. Въпреки, че синът на Мехмед бей - Ибрахим, успява да заеме престола, той е принуден да остави спорната територия в османски ръце. В последствие той използва всеки случай да си я върне, считайки че това е част от бащиното наследство. Това е и причината за честите военни инициативи на караманците. Султан Мурад II успява да постигне мир през 1444 г., отстъпвайки на Ибрахим бей Караманоглу тези земи.
64Вж. „Писанието“, приложение 1.
65По този въпрос вж гл. IV „От Стефан Душан до Османската империя“.
66Вж. гл. III „Султан Мехмед II преди завладяването на Константинопол“.
67Вж. гл. II „Първото възкачване на престола на Мехмед II“.
68Вж. на сл. страници.
69Gazavat, fol. 28b. Западните източници потвърждават, че Махмуд челеби и поверен на сръбския деспот, Dabrovski, Wladyslaw..., р. 60; Halecki, р. 49.
70Според Dabrovski, L’annee 1444, р. 43, делегацията пристига в Одрин на 4-5 юни.
71За него вж Pall, Ciriaco, р. 59; Halecki, р. 16,19.
72Halecki, doc. 4.
73Ciriaco, 29-30.
74Вж. Halecki, doc. 2.
75Вж. в Dabrovski срещу Halecki, р. 20, където този възглед не се приема.
76Pall, Ciriaco, р. 4.
77Според Dabrovski, L’annee 1444,19-20, в унгарския двор било обичайно да се изпращат обикновени рицари на важни дипломатически мисии. Той дава пример с рицаря Pierre de Tekoszyn, когото крал Владислав изпраща през 1440 г. при Мурад II, за да съобщи за възкачването му на престола и да предложи прекратяване на враждебните действия.
78Вж. по-горе.
79Dabrovski, 27-28.
80Pall, Un moment..., p. 110; Babinger, цит. статия, с. 241.
81Halecki, doc. 4; пак там, 20-21.
82Както видяхме по-горе, основата на договореностите е очертана предварително.
83Отчита се стратегическата важност на тази крепост, която в новите условия нараства още повече.
84Halecki, doc. 4.
85Кириак е запазил за нас два латински превода на това писмо, първият от които е груб, а вторият е редактиран от него самия. Вж Halecki, р. 81; пак там, док. 7.
86Dlugosz, Hist. Pol., IV, 702-703; Zinkeisen, p. 626, note 2.
87Pall, Autour de la croisade..., p. 7.
88Вж. Zinkeisen, I, 624.
89Aşık Paşazade Tevarih-i Al-i Osman. İstanbul, 1332, p. 137; Neşri, изданието на Teaschner, p. 172.
90Jorga, GOR, I, p. 417.
91B. de la Broquiere, Voyage d‘Outremer. Paris, 1892, p. 265. Няма съмнение, че този Torzello всъщност е Janachi Torcello, когото византийският император изпраща във Венеция, Рим и Буда, за да иска организирането на кръстоносен поход час по-скоро. Срв. Babinger, Bajezid Osman..., La Nouvelle Clio, III, 1951, Nos. 9-10, p. 193.
92Старото българско войнишко население, чиито статут е съхранен от завоевателите през ранноосманския период. Срещу изпълнението на военна и тилова служба, войнуците ползват големи данъчни облекчения. Османското законодателство не ги счита за рая, а за хора, принадлежащи към „класата на военните“ - ехл-и сейф (бел. пр.).
93Gazavat, fol. 15-16.
94С. I. Karadja, Poema Lui Michel Beheim despre cruciadele impotriva Turcilor din anii 1443 si 1444. Valenii-de-Munte, 1936, p. 58.
95Oruc, p. 54
96Neşri, p. 172
97За този срок се споменава в писмото на краля, изпратено до полския парламент на 22 септември, вж Halecki, р. 52. Според Халецки, срокът трябвало да влезе в сила от 12 юни нататък, сиреч, след клетвеното потвърждаване на договора от страна на Мурад II. Това твърдение, обаче, произтича от вероятността Владислав да не е потвърдил в Сегед сключеното мирно споразумение.
98GOR, I, 625-627.
99Ducas, р. 218-219
100Ашък пашазаде и Нешри от една страна и Орудж, заедно анонимните хроники - от друга, представляват две отделни групи извори по интересуващия ни въпрос. За подробности вж Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, VII, Sayı 2, 484-487.
101Единственият екземпляр от произведението на Кемал Пашазаде, посветен на този период от османската история, се пази в Парижката национална библиотека (Blochet, cat. I, 239). Описаните в него събития започват с отстъпването на престола от Мурад II на сина му Мехмед II, след което се описва Варненската битка.
102Писмата в сборника на Феридун бей (неизв. - 1583), отнасящи се към управлението на султан Мурад II и от преди това, не са фалшификат, както често се твърди. Голяма част от тях съставителят е подбирал от други сборници, изготвени преди него. При този подбор обаче, Феридун бей допуска доста съкращения или пък изопачава текста. Един от източниците му е сборникът с кореспонденция, съставен от поета Месихи, екземпляр от който се пази в Британския музей (Or. II, 194). Направените сравнения разкриват допуснатите слабости от Феридун бей, поради което към неговия материал следва да се подхожда с необходимата доза критично внимание. Писмата, които имат връзка с нашата тема, са следните: 1. Писмо на персийски език от Мехмед II до Шахрух от началото на 1445 г., известяващо за победата във Варненската битка (с. 221-222); 2. Писмо на персийски език от Мехмед II до Ибрахим бей Караманоглу от началото на 1445 г., известяващо за победата във Варненскта битка и отговор (с. 232-235); 3. Отговор на Мехмед II на поздравления, за които се счита, че са изпратени от Байсунгур Мирза (с. 231-232); 4. Отговор от Мехмед II на писмо, предполага се изпратено от Абдюллятиф Мирза през авг. 1445 г. (с. 228-231).
103J. Bleyer, Einige Bemerkungen über den Szegediner Friedesschluss und Schacht bei Varna (1444). Mitt. des Inst. fur osterrei, Geschichts Forschung, vol. XXV, 1904, 131-132; Thury Jozsef, Torok Tortenetirok, I, Budapest, 1893, 370-373; Преводите, които предлага Dabrovski не са верни (L’annee 1444, р. 33). Вж. също Pali, Autour de la croisade..., p. 11.
104В началото на всяка година бил изготвян „Императорски календар“, включващ астрологична прогноза и кратка хронология на отминалите събития. От интересуващия ни период засега са известни три хронологически таблици: едната е изготвена през 1446 г. (?) и се съхранява в Оксфорд. За нея ми съобщи д-р Осман Туран, комуто изказвам благодарност. В Парижката национална библиотека се съхраняват две хронологични таблици: едната е изготвена за владетелите от караманската династия, а другата, която е от 1445 г., е предназначена за османския султан (предложените тук откъси са от този извор). Тези две таблици ще бъдат публикувани от О. Туран. Третият известен извор от този вид е с дата 1452 г. и се съхранява в музея Топкапъ сарай - Истанбул (К. К. 309).
105За този паметник вж в Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, VII, Sayı 2, p. 481 -495. Според последните ни проучвания хронистите Кемал Пашазаде и Идрис Битлиси също не са използвали хрониката в своите съчинения.
106Вж. Halecki, doc. 4.
107Вж. Babinger, Von Amurath, р. 236.
108Бонското издание, с. 219; D. Angyal, Цит. статия, с. 523.
109Вж. О. Szekely, Hunyadi Yanos elso torok hadjaratai (1441-1444). Hadtortenelmi Kozlemenyek, (1919-1921), 20-22.
110Halecki, doc. 4.
111Halecki, doc. 5.
112Babinger, Von Amurath, p. 236.
113Gazavat, fol. 28b.
114Ducas, p. 270. Вж. също Neşri, p. 136,141.
115Пак там. Срв. М. Braun-M. Schneider Uber die Eroberung Konstantinopels. Leipzig, 1940, p. 28, note 49.
116За поста капъджи башия вж. у I. Н. Uzuncarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatında Saray Teşkilatı, 404-407.
117Gazavat, fol. 33b; Chalkokondyles, p. 317.
118Dabrovski, спом. статия, с. 22
119Jorga, GOR, I, 395-396. При Feridun bey (203-204) има интересен документ за сключеното след това 3-годишно примирие.
120Dabrovski, р. 24.
121През 1433 г. Мурад II държи в крепостта 100 плавателни съда, с които възнамерява да пресече реката за поход в унгарските територии, вж. Broquiere, р. 215. След като Сърбия отново е завладяна от османците, Голубац продължава да се счита от унгарците за твърде важна база. Когато през 1473 г. Мехмед II трябва да тръгне в поход срещу Узун Хасан, унгарският посланик, възползвайки се от трудното положение на султана, ще предложи Голубац да бъде отстъпен или разрушен, вж Angiolello Historia Turchesca.
122Halecki, doc. 4.
123The Crusade, p. 48.
124Вж. по-горе.
125Вж. Halecki, p. 46; Според Dabrovsi, p. 26, турската посланическа делегация достига Сегед 6 месеца след тръгването си от Одрин, т.е. в края на юли.
126The Crusade, р. 39.
127Die diplomatische Vorbereitung der Schlaht von Varna, p. 523. 
128p. 41-45.
129Un moment desitif..., p. 113.
130The Crusade, p. 46.
131Dabrovski, p. 41.
132Спом. статия, c. 523.
133Срв. Halecki, 74-78.
134Пак там.
135Jorga, GOR, I, р. 437.
136Babinger, Von Amurath, р. 243.
137Вж. Halecki, р. 47; Angyal, р. 522.
138Jorga, GOR, I, p. 438; Pall, p.
139Вж. Pali, Un moment..., р. 110; Autour de la Croisade, p.156.
140P. 62-63.
141Срв. Angyal, p. 522. През м. юли флотата достига Модой. Изглежда точно на време, т.е. достига Галиполи в началото на август, когато Мурад II се прехвърля на анадолския бряг. Вж Pali, Un moment..., p. 113.
142Вж. Angyal, p. 521.
143Пак там.
144Jorga, GOR, I, р. 436.
145F. Cerone La politica orientale di Alfonso di Aragona. Arch. Storico per le Provin. Neapolitane, vol. 27-28q 1902-1903; Marinesco Alphonse У Roi d’Aragon et de Naples et de l’Albanie de Scanderbeg. Melanges de l’ecole roumanie en France, Paris, 1923; Zakythinos, Le despotat grec de Moree. Paris, 1923.
146Jorga, GOR, I, p. 428.
147Вж. Dabrovski, L’annee 1444, p.. 12; Pali, Ciriaco, 10-20.
148Вж. Halecki, 26-27.
149Zinkeisen, GOR, I, 672.
150Анализ на писмото вж у Halecki, 26-30.
151Вж. Zakythinos, 230-231.
152Jorga, Notes et extraits, III, p. 110. Тук използваме превода на Zakythinos, пое. статия, с. 230. Срв. писмото на Кириак в Halecki, doc. 1.
153Halecki, p. 29.
154Neşri (изданието на Teaschner), p. 172. В анонимната Tevarih-i Al-i Osman (изданието на Giese, p. 68) ce съобщава само, че Караманоглу изпраща посланици при „неверниците“.
155Вж. също Babinger Von Amurath, 236-237. За карамански посланик, посетил западните дворове вж у Jorga Les voyageurs orientales en France. Revue du Sud-Est Europ. Щ 1927, p. 8. През м. февруари 1452 г. пък Караманоглу Ибрахим бей ще обещае на един венециански посланик, че е готов да сключи съюз против османците (Jorga, GOR, II, p. 128).
156Срв. Zinkeisen, I, p. 672.
157На събора във Флоренция през 1439 г. е представен един план за кръстоносен поход, в който се казва, че „турците държат в подчинение голямо множество християни, които са готови „всеки момент да въстанат“ (Broquiere, р. 265).
158Вж. İnalcık, Н. İskender bey. — In: İslam ansiklopedidsi. İnalcık, H. Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyetinin Yerleşmesi. İstanbul ve Fatih, sayı 2, 1953.
159Jorga, GOR, I, p. 436; Chalkokondyles, p. 324.
160Pali, Un moment..., p. 109.
161Пак там.
162Jorga, I, p. 437.
163C. Giurescu Istoria Romanilor. II, Bucharest, 1937, p. 10; I. Minea Vlad Drakul şi vremea Sa. Cercetari Istorice, IV, Yas, 1928, p. 180.
164Halecki, р. 61.
165Jorga, GOR, I, 436.
166Von Amurath..., 229-265.
167Gazavat, fol. 31b
168Halecki, doc. 3: „Cialaby filio“.
169Събитието е отбелязано в писмото на византийския император, вж Halecki, р. 51
170Вж. по-нататък в гл. III.
171Gazavat, fol. 34а.
172Вж. Babinger, Von Amurath, 236-237.
173В битката при Косово поле през 1448 г. участва и карамански отряд. Вж. Neşri, р. 175.
174Вж. гл. II.
175Вж. гл. III.
176Neşri, р. 172.
177Вж. Babinger, спом. статия, с. 238.
178В писмото си от 24 юни Кириак пише: „Както ще разберете от вашите хора, турците са изпаднали в голямо безпокойство и ежедневно ремонтират крепостните стени, укрепват кулите, правят заслони от греди“. Вж. Halecki, doc. 8.
179Gazavat, fol. 40a.
180Babinger, спом. статия, с. 247.
181Пак там.
182Пак там, с. 244, 248.
183Gazavat, fol 35-36.
184Хунияди организира своите походите срещу турците винаги наесен. Той много добре знае, че през късната есен и зимата османските спахии на тимар се пръскат из владенията си и не желаят да се бият.
185Halecki, doc. 8.
186Halecki, р. 51; вж. също бел. 186.
187Срв. Jorga, I, р. 439.
188Pali, Autour de la Croisade de Varna, la question de la paix de Szeged et de sa rupture. Acad. Roumaine, Bull, de la Section hist., vol. XXII, 2, 1941, p. 145. Това, че според Callimachus Сегединският мир е приет на 13 юни, също е показателно. Вж. Dabroski, р. 18; Halecki, р. 27 и бел. 71.
189Halecki, doc 8. В писмото на византийския император до крал Владислав от 30 юли е употребен изразът pacis foedera, който се отнася за Одринския договор. Кралят пък, в декларацията си от 4 август, намеквайки очевидно за същия договор, го определя като „factis, iuramento firmatis“ (сключен и потвърден с клетва), вж. Halecki, p. 45.
190„Договорът, сключен в Адрианопол на 12 юни от унгарско-сръбската делегация и потвърден от султана“, вж с. 45. Пак Халецки по-нататък пише: „вярно е, че той обещава предварително (ратификацията) в пълномощията, дадени на посланиците“, вж с. 52.
191Вж. Feridun bey, р. 221, 233.
192Това сведение е от хрониката на Jean de Wawrin - чичо на капитана, вж. Halecki, р. 68.
193Вж. по-горе.
194В писмото на византийския император също има намек, че крал Владислав е подбуден към мирни преговори от сръбския деспот и Хунияди, вж. Halecki, р. 34.
195Halecki, doc. 5.
196Вж. по-горе.
197Halecki, р. 68
198The Crusade, 41 -44.
199The Crusade, 49.
200Autour de la Croisade de Varna, 147-155.
201Вж. L’annee 1444.
202Вж. Halecki, p. 68, note 56; срв. Pall Autour de la Croisade, 8-9. Ваврен всъщност казва: „Кралят на Унгария и унгарците престъпили и нарушили своя закон.“
203Halecki, р. 27.
204Pali, Autour de la Croisade, p. 954; Halecki, p. 53.
205Halecki, p. 52, note 73.
206За този документ и анализа му вж. Halecki, 41-44.
207Относно този термин вж. Halecki, р. 42. Той го превежда с английската дума practices, a Angyal с френския израз pratiques secretes.
208Halecki, 42-43.
209Jorga, GOR, I, р. 440.
210Срв. Halecki, р. 45.
211The Crusade, р. 45.
212Halecki, р. 31.
213Вж. Zikeisen, р. 626.
214Halecki, р. 34, 46, 57.
215Пак там, 54-55.
216Пак там, с. 55.
217Вж. по-горе.
218Halecki, р. 37.
219Срв. Jirecek-Radonic, спом. статия, с. 369; Babinger, спом. статия, с. 242.
220GOR, I, р. 439.
221Halecki, р. 34, 51, 64, 65.
222L’annee 1444, 42-43.
223Срв. Halecki, р. 51, note 68.
224Ducas, р. 219.
225Pali, Un moment..., р. 108.
226Jorga, Notes et extraits, II, Paris 1899, p. 405; Angyal, спом. статия, с. 520.
227За тези действия на крал Владислав вж. Pali, Autour de la croisade de Varna..., Bull, de la section his. de l’Academie Roumaine, vol. 22,2,1941,156-157.
228Вж. Halecki, p. 58; Pali, p. 113, критикува тази политика на краля.
229По предание от Callimachus в Zinkeisen, I, р. 627.
230Вж. Babinger, р. 241. Pall пък е на мнение, че преговорите за мир, които кралят води тайно от своите съюзници, дават вредни за християните резултати, вж Un moment ...,р. 109, 111, 113; Autour de la Croisade, p. 157.
231Вж. Pali, Un moment, р. 111.
232Вж. Halecki, р. 29, 34.
233Според Pall, р. 114, крал Владислав нарушава договора с османците под натиска на Чезарини, вероятно заплашван с отлъчване.
234Zinkeisen, I, 672.
235Angyal, р. 521.
236Halecki, р. 29.
237Вж. Zinkeisen, 672-674. Според съвременника на събитията дьо Ваврен, Чезарини заявява, че „смята мирния договор за нищожен и без стойност“, както и „че му е дал (на краля) опрощение на неговите клетви и обещания“. Вж. Pali Autour de la Croisade, p. 152.
238Hist. Pol., IV, p. 708; Halecki, p. 51.
239Halecki, 52-53.
240Вж. Zinkeisen, p. 674; Halecki, p. 37.
241В османския кадастър от онова време има бележки, които показват, че изтеглените от крепостта Смедерево военнослужещи са пратени в други райони на държавата. Например, служещият в крепостната охрана Юсуф получава през м. февруари 1445 г. тимар в района на Аргирокастро - Албания (вж. съкратения регистър на тимарите в санджака Арванид).
242Вж. Halecki, р. 56.
243Изпратените в Египет след битката при Варна пленници-християни твърдят, че „въобще не се съмнявали в победата над мюсюлманската армия“, вж. Ibn Hacer Anba al-gumr. Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol. IV, № 5, 523- 529.
244През 1443-1448 г. Хунияди започва походите си срещу османците винаги през есента, за да се възползва от сезона, през който тяхната армия е с най-ниска боеготовност. Вж също по-горе.
245Pali, Un momement décisif..., 118-119.
246Halecki, The Crusade, р. 5.
247Византийските императори, които при обиколките си из Западна Европа в търсене на помощ срещу османците, са посрещани тържествено из градовете на ренесансова Италия като символ на връзката на християнската цивилизация с римската античност, за султаните са само едни от многото балкански владетели, които им дължат васален откуп.
248İnalcık, Н. Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş ve inkişafı Devrinde Türkiye’nin İktisadi Vaziyeti Bir Tetkik Münasebetiyle. Belleten, vol. XV, № 60, p. 646.
249Бонското издание, с. 264.
250Пак там, с. 252.
 
 

 
 
ПЪРВОТО ВЪЗКАЧВАНЕ НА
СУЛТАН МЕХМЕД II ЗАВОЕВАТЕЛЯ НА ПРЕСТОЛА

 

Когато през лятото на 1443 г. Мехмед челеби - вторият син на султан Мурад II, навлязъл в полова зрялост, според старата турска традиция баща му го изпраща в анадолския град Маниса, откъдето да управлява санджака Сарухан1. Принцът, който по онова време вече е отпочнал дванадесетата си година2, получава символа на властта - знаме с конска опашка - и придружаван от наставника си Касабзаде Махмуд3 и от Нишанджъ Ибрахим бей, поема към анадолския град, без и през ум да му минава, че твърде скоро ще бъде извикан обратно в столицата, за да заеме престола. По-големият с 5 години принц Аляеддин Али4 вече от доста време управлява Амасия5 - „старо владение на османската династия“6. По онова време тези територии имат голямо значение за османската държава и със сигурност може да се каже, че Мурад II възнамерява да определи за свой наследник натрупалия там държавнически опит по-голям син. На времето, преди да се качи на престола, Мурад също бил валия на Амасия, а баща му султан Мехмед I, опирайки се на този район, успява да обедини разпокъсаните османски територии под своята власт в едни изключително сложни за държавата времена7.

Принц Аляеддин привлича симпатиите и одобрението на всички8. През лятото на 1443 г. Караманоглу Ибрахим бей предприема в Анадола настъпление срещу османците и тогава младият принц получава възможност да прояви качествата си на воин. Баща му с половината от румелийската войска се прехвърля в Анадола, пращайки заповед на сина си в Амасия да поеме срещу противника със своите отряди. В хода на този конфликт, който причинява в районите на Коня и Ларенде невиждани дотогава разрушения и насилия, Аляеддин челеби командва предните османски отряди. Караманоглу Ибрахим бей е принуден да се откаже от териториалните си претенции и получава мир, след като се обявява за османски васал9. На връщане от бойното поле принцът придружава баща си до Бурса и оттам се отправя за Амасия.

Султан Мурад II се завръща в столицата Одрин, където го очаква страшна вест: голяма и силна армия, начело с Янош Хунияди, унгарския крал Владислав и сръбския деспот Георги Бранкович се прехвърлила през Дунава и навлязла в османските предели (октомври 1443). Съвсем скоро от Амасия ще пристигне и грозната вест за смъртта на принц Аляеддин. Така започва периодът на политическа криза, довел султан Мурад II до мисълта да се откаже от престола в полза на сина си Мехмед челеби.

По всичко личи, че за да бъде спряно това неочаквано настъпление на християнската войска, са нужни много усилия. Току що завърналата се от поход войска (включваща преди всичко спахии на тимар, войнуци, мартолоси, корпусите джерахор, яя и мюселлем), вече ce е пръснала по домовете си. Тук не трябва да се пропуска обстоятелството, че през този период основните османски бойни сили са съставени главно от изредените по-горе военни подразделения10. Онези войскари, които султанът смогва трудно да свика под знамената, са с много нисък боен дух, така че Мурад II успява да спре противника едва при Златишкия проход и то благодарение на еничерите11.

Напредването на противника по главния път за Одрин създава твърде напрегната ситуация в държавата и тъкмо в този момент започват опасни разногласия във войската. Турхан бей става изразител на настроенията сред подразделенията по граничната периферия (удж), които твърдят, че няма възможност да се противостои на толкова силен противник. Те са готови да избягат от бойното поле, преди още да са влезли в допир с противника12. По този повод избухват остри противоречия между Турхан бей и румелийския бейлербей Касъм паша, в които е принуден да се намеси и самият султан. Последвалите поражения още повече задълбочават разногласията. „Писанието“ и всички останали османски извори са единодушни, че бездействието на Турхан бей е главната причина за претърпените неуспехи и отстъплението пред противника.

Не е за първи път, когато удж бейове като Евреносовци, Малкочовци, Михаловци и др., преследвайки свои лични интереси, пренебрегват целите и намеренията на централната власт. По времето на султан Мурад II тези фамилии наподобяват един вид османска феодална аристокрация13. Напълно е възможно да кроят отделни сметки със сръбския деспот Георги Бранкович. Те са пак хората, които подкрепят принц Мустафа - съперник на Мурад II за престола през първите години от управлението му. Тогава султанът успява да се задържи на власт, само след като сторил отстъпка на удж бейовете, освобождавайки от затвора техния човек Мехмед бей Михалоглу14. Според „Писанието“ след първите поражения от кръстоносците, султанът категорично заявява, че на удж бейовете повече не може да се има вяра, припомняйки всички техни предишни грехове. Подир Златишката битка, на път за Одрин, Мурад II е силно разгневен на хората си: „Никъде по пътя не спря. Непрекъснато вървеше, без да обръща внимание на никого от бейовете и без да ги поглежда“15. В Одрин султанът приключва въпроса с Турхан: по заповед на великия везир Халил паша капъджи башията Балтаоглу арестува бея, след което Мурад II нарежда да го запрат в тъмница в град Токад. Така султанът окончателно си разваля отношенията с удж бейовете, наричани от него „румелийци“. Как се отразява това върху положението в Румелия, споменахме в предната глава - избухват въстания в Албания, Тесалия и Стара Сърбия, които напълно разстройват вътрешния ред в провинцията. При Златица гладът и студът помагат на османците и омаломощеният противник започва да отстъпва. По време на обратния си марш обаче унгарците успяват да заловят в плен Махмуд челеби - зет на султана и брат на великия везир Чандарлъ Халил паша. Така кръстоносните се оттеглят победоносно и този успех на Янош Хунияди и младия унгарски крал предизвиква радост и надежди в цяла Европа. Навсякъде витае надеждата, че твърде скоро турците окончателно ще бъдат прогонени от Балканите чрез един последен кръстоносен поход и наговата подготовка започва непосредствено.

В тези трудни условия на външна опасност и вътрешна опозиция от страна на „румелийците“, султан Мурад II е изправен пред необходимостта да стори значителни жертви, за да съхрани престола за единствения останал му наследник след тежката загуба на принц Аляеддин - 12-годишния принц Мехмед челеби. Тъкмо в този момент султанът се обръща към миролюбивата политика, водена от неговия баща султан Мехмед I.

За да се разбере смисълът на по-нататъшните действия на владетеля, е нужно да се запознаем с някои черти от неговия характер. Този османски султан е известен като добросърдечен и чувствителен човек. Внукът на шейх Бедреддин се среща с него през 1448 г. и остава впечатлен от Мурадовото великодушие, откритост на характера и весел нрав16. В същото време султанът е пристрастен към удоволствията и развлеченията. Изворите единодушно свидетелстват, че той има слабост към виното, а честите увеселенията с много алкохол и музика приключват с пиянство17. В една хронологическа таблица, съставена в годините на неговото управление18, е отбелязяно, че когато се възкачвал на престола се носел аромат на зюмбюли, „поради което нашият падишах е отдаден твърде много на веселбите и развлеченията“. Брокиер, който среща Мурад II през 1432 г., на няколко места в съчинението си споменава за пиянството на османския владетел19. След последните беди, сполетели държавата, тази слабост на султана дава повод за засилване на приказките по негов адрес. Дали това не е причината, поради която Мурад се оттегля в усамотение, за да дири прошка за греховете далеч от светската суета?

В същото време извори от най-различен произход съобщават, че в личните си отношения османският владетел е човечен и състрадателен, подчертава се неговото миролюбие и отвращение от войната, склонността му към уреждане на проблемите чрез преговори20. Той не е султан-завоевател, както Баязид I или пък като сина си Мехмед II: войните, които е принуден да води, са за опазване авторитета и интересите на държавата. Характера му на владетел се формира през годините, прекарани в Амасия в обкръжението на хора на науката, литературата и изкуството. Самият той пише поезия и се занимава с калиграфия. Твърде възможно е тогава този човек, носещ в душата тежката болка от загубата на сина си, оскърблението и гнева от непокорството на войската, на връщане към столицата Одрин след тежката битка с кръстоносците в балканските проходи, да е взел решение за оттегляне от престола. Дори може да се мисли, че в условията на всеобща опозиция спрямо личността му султанът възприема тази стъпка като наложителна.

В същото време османските и византийските извори съобщават, че смъртта на принц Аляеддин хвърля Мурад II в дълбок траур21. Византийският хронист Дука вижда пряка връзка между тази смърт и Мурадовото оттегляне от престола. Всъщност гибелта на принц Аляеддин представлява загадка за историята. Халкокондил, също като Дука съвременник на събитията, твърди, че Аляеддин пада от кон по време на лов и загива22 - същата съдба сполетяла на времето и султан Орхановия син Сюлейман челеби23. Останалите извори обаче, включително и османските хроники, не хвърлят светлина върху проблема. „Писанието“ например впечатлява с това, че въобще не споменава за Аляеддин, поставяйки в центъра на събитията брат му Мехмед. Турският историк X. Хюсамеддин, без да посочва източник твърди, че принцът е удушен заедно с двамината си малки сина24. Един намек в хрониките на Нешри и Кемал пашазаде сякаш потвърждава твърдението на Хюсамеддин: по време на Варненската битка командирът на еничерите Куртчу Доган влязал в разпра с Караджа бей - анадолски бейлербей и вуйчо на принц Аляеддин, който задържа коня на султан Мурад, опасявайки се, че владетелят ще се оттегли от бойното поле. Еничерът изкрещял на Караджа бей следното: „Ти, дето направи да убият принц Аляеддин, сега срещу нашия господар ли си се прицелил?“25 Засега не разполагаме със сведения, които да хвърлят светлина върху думите на Куртчу Доган. Не е известна и някаква причина, която да е повод за убийство на принца26. Караджа бей пък запазва поста си след Алаяеддиновата смърт... Така или иначе, единственото, което със сигурност знаем е, че Мурад II е силно привързан към сина си и неговата смърт хвърля владетеля в дълбок траур. Три години след това събитие султанът пише в своето завещание: ,,...и заповядвам след като умра, тялото на моя покоен син да бъде положено до моя гроб“27.

След смъртта на Аляеддин единственият наследник на престола остава принц Мехмед28. Според „Писанието“ след Златишката битка султан Мурад II нарежда принцът бързо да бъде доведен от Маниса в Одрин. Когато принц Мехмед наближава Одрин, „паши и бейове, мало и голямо, излезе да го посрещне и го прие с почести“29. Кириак съобщава, че когато на 22 май 1444 г. се явява с посланиците на унгарския крал на аудиенция при Мурад II, синът му „Челеби Мехмед“ присъства на церемонията заедно с всички паши от Султанския съвет30. В Одрин османският владетел сключва мир, правейки големи териториални отстъпки на противниците си, след което през м. юни се прехвърля в Анадола.

Няма съмнение, че първото Мехмедово възкачване на престола става в периода между Златишката и Варненската битки31. Историческите извори, които стоят най-близо до това събитие, са хронологичните таблици и затова ще се спрем първо на тях. Според таблицата от 1445-1446 г. Мурад поставя сина си на престола преди похода срещу караманците. В таблицата от 1452-1453 г. се казва, че „...султан Мурад възкачва на престола сина си султан Мехмед“ преди да се прехвърли в Анадола за поход срещу Караманоглу. Тази хронология се потвържада и от документални свидетелства. В писмо до египетския султан, известяващо за победата при Варна, събитията са подредени в следната последователност: а) християните се събират при папата в Рим, за да организират кръстоносен поход; б) Златишката битка от 1443 г.; в) отказ на Мурад от престола и оттеглянето му в Бурса; г) навлизане на кръстоносните войски на Балканите и битката при Варна. В писмото се съобщава, че сражението с кръстоносците станало непосредствено след Мехмедовото възкачване на престола32.

В едно писмо, което се приписва на Байсунгур от династията на Тимуридите33 се казва, че оттеглянето на Мурад от властта станало след „битката с неверническите войски“. В същото време обаче, писмата, известяващи за османската победа при Варна, съобщават, че Мурад отстъпва престола преди Варна. Няма съмнение тогава, че в приписваното на Байсунгур писмо става дума за Златишката битка, а неговият повод е поздравление по случай Мехмедовото възкачване на престола, за което Тимуридите били писмено известнени от османците преди това. В посланията за победата под Варна, които османците изпращат до Караманоглу и Шахрух, събитията са подредени така: а) султан Мурад II се отказва от престола; б) подписване на мирни договори с християнски и мюсюлмански владетели; в) Мурад се прехвърля в Анадола, за да се оттегли в усамотение; г) кръстоносната армия настъпва на Балканите и Варненската битка. Дори в посланието до Караманоглу ясно е заявено, че през пролетта на 1444 г. Мехмед получава престола от баща си.

Най-старият известен документ на султан Мехмед II е от 10-19 юни 1444 г. Това е едно послание до владетеля на Ерзинджан Кълъч Арслан, в което името на Мехмед II не е отбелязано, но отговорът е изпратен до „султан Мехмед хан“34.

При положение, че посланието е съставено от името на Мехмед II, то тогава излиза, че в началото на юни той вече е официален османски владетел. Съществува мнение, че Мехмед II, вече в качеството си на владетел, отсякъл медна монета35 с дата 847 г. по мюсюлманското летоброене36. Някои изследвачи изказват съмнения относно коректното разчитане на датата, други пък настояват, че тя е точна37. Годината 847-ма по мюсюлманското летоброене приключва на 19 април 1444 г. по Христа. Още през зимата на 1444-та Мехмед челеби е извикан в Одрин и през пролетта той вече със сигурност е в османската столица, а през май заема място до баща си по време на мирните преговори с посланическата делегация на унгарския крал. И накрая, в „Декларацията за взаимна вярност“, подписана от османците и караманците през юли 1444 г., Караманоглу Ибрахим бей поема задължения към „Мурад бей и Мехмед бей“; появата на титлата „бей“ до името на Мехмед в един официален документ, е многозначителна. В крайна сметка, като сравним всички тези документални свидетелства със сведенията от хрониките, може да заключим, че още през пролетта на 1444 г. Мехмед челеби и поставен на османския трон от баща си Мурад II38.

В същото време ясно личи, че Мурад не прехвърлил веднага всички владетелските правомощия върху сина си. На 12 юни 1444 г. подписва мирен договор с унгарците и изпраща от свое име писмо до унгарския крал39, а през юли с.г. сключва в Анадола мир с караманците от свое и от името на сина си40. Освен това известни са медни монети, отсечени на името на Мурад II през 848 (20. IV. 1444 - 8. IV. 1445) г. Най-ранните известни сребърни монети пък, отсечени на името на Мехмед II, също са от 848 г. по мюсюлманското летоброене41. В такъв смисъл самостоятелното управление на Мехмед II започва от момента, в който баща му се отказва от трона в присъствието на еничерите и приближените му бейове. Това става в анадолския град Михалич в края на юли или началото на август 1444 г. Нека да напомним как протекли събитията: Мурад II се прехвърля на анадолския бряг в началото юли. В писмото на византийския император до унгарския крал Владислав се съобщава, че на 12 юли Мурад прекосил Проливите и минал в Анадола42. Според „Писанието“ след като подписва мир с Караманоглу, той се отправя с войските от Йенишехир към Бурса, престоява там няколко дни, после излиза на полето при Михалич. Тук, в присъствието на командващия еничерската армия Хъзър ага и на други бейове, Мурад II официално се отказва от трона с думите: „Вижте, бейове и паши! До този момент аз бях вашият падишах. От сега нататък ваш падишах става моят син. И корона, и трон, и звание - всичко отстъпих на сина си, него да знаете за падишах!“ Всичко това - подписването на мира с Караманоглу в Йенишехир, връщането в Бурса и няколкодневния престой там, отиването до Михалич, където става и самото отказване от престола - вероятно е отнело на Мурад 3-4 седмици. Това вече е сигурна отправна точка за определяне времето на официалното възцаряване на Мехмед II, но нека все пак видим какво може да ни дадат и други източници.

Султан Мехмед II трябва да осведоми за възцаряването си другите мюсюлмански владетели, в това число и султана на египетските мамелюци Чакмак, при когото изпраща свой посланик. Какво се случило в Египет може да научим от местните хронисти. Ибн Тагрибирди съобщава, че на 13 януари 1445 г. пред Чакмак се явил посланик от страна на Мехмед бей, поднесъл дарове и го осведомил, че султан Мурад II се отказва от престола в полза на сина си и желае египетският владетел „да държи под око“ младия османски султан43. Същият източник съобщава, че на 1 април 1445 г. в Кайро пристигнала османска посланическа делегация с цел да осведоми за победата в битката при Варна. Между двете посланически посещения в Египет има период от 2 месеца и половина. Варненската битка се състояла на 10 ноември 1444 г. и върнем ли се 2 месеца и половина назад, ще разберем времето на Мехмедовото възцаряване - края на август. Ясно е, че тези изчисления се основават на предположението, че делегациите се отправили на път непосредствено след събитията и пътешествието им продължило едно и също време. Все пак важното тук е това, че резултатът се покрива със сведенията от другите източници.

Послания за възцаряването на Мехмед II са изпратени и до други големи мюсюлмански владетели, сред които са и Тимуридите. Разполагаме с отговора на османско послание, за което по грешка се счита, че е адресирано до Байсунгур Мирза44. Във въпросния отговор вниманието привличат следните редове: „...със задоволство посрещаме вестта, че емир Мурад е поверил на Вас султаната и управлението на държавата“. По-нататък става дума за Мурадовото оттегляне в усамотение, за да дири прошка за греховете си. На това от османска страна се отвръща, че Мехмед II ще следва праведния път на мюсюлманската вяра45.

Всеки един нов мюсюлмански владетел трябвало да уведоми ислямския свят за възкачването си на престола. Но посланията, които разпращат османците във връзка с това събитие, носят по-особено значение. Те трябва да съобщят, че законният владетел се отказва от престола в полза на едно дете; посланията трябва не само да съобщят за тази промяна, но и да убедят мюсюлманските владетели да я приемат. В този дух османският пратеник до мамелюшкия султан отправя молба към египтския владетел да проявява интерес към действията на младия падишах. Затова тук се налага да изтъкнем следното важно обстоятелство: задачата от първостепенна важност пред Мурад II е, докато все още е в силата си, здраво да закрепи своя син върху престола46.

След декларацията от Михалич за отстъпване на трона, свитата на владетеля - еничерски командири и бейове, поема към Одрин, а Мурад II се оттегля в околностите на Бурса с намерението да се посвети на праведен живот в усамотение и молитви. Както старите хроники, тъй и модерните изследвания, изградени върху техните сведения, са категорични, че след първото Мурадово оттегляне от престола, той се установява в Маниса47. Само византийският хронист Дука - съвременник на събитията, представя една вярна хронология на събитията, според която Мурад се оттегля в Бурса за уединен живот преди Варненската битка и след като вече е отстъпил престола на сина си48. Друг византийски хронист - Халкокондил, вярно отбелязва, че той напуска светския живот, заобиколен от духовници и отшелници, но погрешно отправя това събитие към периода след Варненската битка49: след Варна Мурад ще се отдаде на „пиене и ядене“ в Маниса. Очевидно съществува объркване в хронологията, според което събития, последвали оттеглянето от престола, се отпращат след битката при Варна и обратното. Спорад „Писанието“ след декларацията си в Михалич Мурад II остава в района. Това се потвърждава и от известната нам документация: в разпратените до мюсюлманските владетели послания за победата при Варна, Мехмед II съобщава и това, че Мурад му е отстъпил трона, посвещавайки се на „отвъдното и вечността“. В посланието до египетския султан нещата са казани конкретно и ясно: през 1444 г. султан Мурад II, презрял светския живот, се отказва от престола в полза на сина си и се оттегля „в района на Бурса“50.

 
 
1Gazavat-i Sultan Murad bin Mehmed Han, fol. 1.
2Според някои извори рождената дата на Завоевателя е 30 март 1432 г. (вж. Ünver, S. Fatih Külliyesi, İstanbul, 1946, p. 162; Babinger, Fr. Mehmed’s II., des Eroberers’ Geburststag. Oriens, II, 1949; същият Mehmed’s II. Heirat mit Sitt-Chatun (1449). Der Islam, Band 29-2, 1949, p. 218; същият Mehmeds II., der Eroberer und Italien. Byzantion, XXI, fasc. 1,1951, p. 136). В поднесената на Завоевателя хроника Gazaname-i Rum от Кяшифи се дава същата дата, вж. Belleten, No 56,1950, p. 596-597. В хрониката Düstürname-i Enveri, съставена през периода на Мехмед II, като рождена дата на султана е посочен 29 март 1432 г. (изд. от M. К. Yinanç, İstanbul, 1928). В хрониката на Мехмед бин хаджи Халил Коневи се сочи датата 30 март 1432 г., вж. R. Anhegger, Tarih Dergisi, II, 3-4, p. 62. Най-старият извор -хрониката на Шюкрюллах Behcet ut-tevarih (изд. от Th. Seif, MOG II, 1916) също е посочена датата 30 март 1432 г. В хронологичната таблица от 1452 г., поднесена лично на Завоевателя, е посочено, че той е роден през 833 /1428-1429 г. Хронистът Садеддин сочи 1 април 1430 г., а според неговия колега Орудж, султанът е роден на 10 април 1431 г. в Димотика. От всичко изредено до тук се оказва, че три самостоятелни хроники от периода на Мехмед II - на Шюкрюллах, Енвери и на Кяшифи, сочат като рождена дата на султана 1432 г. Хронистът Кемал Пашазаде също приема тази година като рождена. Като доказателство в полза на 1430 г. се изтъква обстоятелството, че Аляеддин - големият брат на Мехмед II, умира 18 годишен през 1443 г., а разликата между двамата е 5 години. X. Хюсамеддин, черпейки сведения от Кемал пашазаде твърди, че през май-юни 1438 г. Мехмед челеби е изпратен за валия на Амасия, а след смъртта на брат му Аляеддин е назначен на неговото място в Маниса, вж. Hüsameddin, Н. Amasya Tarihi. Vol. III, İstanbul, 1927, p. 209.
3За него вж. в гл. III.
4Düstürname-i Enveri, р. 92 (изд. М. H. Yinanç, Istanbul, 1928); Ducas (Бонското издание, с. 220) пише, че когато принцът умира през 1443 г., той е на 18 години. Тогава може да се окаже вярно твърдението на X. Хюсамеддин, че Аляеддин е роден през 1425 г., вж Amasya Tarihi. Vol. Ill, p. 211.
5Според X. Хюсамеддин, принц Аляеддин е изпратен в Амасия през 1438 г.
6Kemal Paşazade, Tevarih-i Al-i Osman, fol. lib.
7Още преди нахлуването на монголите на Тимур в Анадола, Амасия е един от политическите и културните центрове на османската държава. Оттук преминават керваните с коприна, пътуващи от Иран за Бурса, в града се намира и една от османските монетарници. За растящото политическо и културно значение на Амасия през XV в. вж. изследването на X. Хюсамеддин върху историята на града.
8Ducas, Бонското издание, с. 220; Срв. Hüsameddin, Н., р. 210.
9Най-доброто описание на този поход дава Neşri, изданието на Taeschner, Leipzig, 1951,170-171. Въпреки че според Ducas, р. 219-220, конфликтът с караманците се състоял през 1444 г., неговото съчинение дава твърде важни подробности. Вж. също: Chalkokondyles, 326-327; анонимната хроника Tevarih-i Аl-i Osman, изданието на Giese, Breslau, 1922, 66-67; хрониката на Oruç, изданието на Babinger, Hanover, 1952, р. 53; Heşt Bihişt, fol. 390b. Днес най-важният извор за тези събития е анонимната хроника Gazavat-i Sultan Murad bin Mehmed Han.
10През 1432 г. османската армия се състои от 120 хил. души, от които само 5 хил. са еничери, вж. Broquiere Voyage d’Outremer, изд. на Ch. Schefer, р. 182, 263, 268.
11Jorga, GOR, I, 433-435. Тук трябва да имаме предвид и сведенията от новооткритата хроника Gazavat-i Sultan Murad bin Mehmed Han (Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан, по-нататък „Писание“).
12İnalcık, Н., M. Oğuz Yeni bulunmuş bir Gazavat-i Sultan Murad. Dil Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol. VII, 2, 487-490.
13От един регистър на Скопско от времето на султан Мехмед II например разбираме, че тамошният влиятелен бей Иса Исхакоглу раздал всички тимари в района на своя антураж от роби и прислужници. По същия начин Турхан бей действа в санджака Трикала, където повечето тимари попаднали у неговите приближени хора. Положението на тези фамилии в османското общество е по-особено - за разлика от останалия военен и административен елит, владеещ послужебни зеамети и хасове, те са собственици на големи наследствени поземлени имоти. Още по въпроса вж. в гл. IV.
14Вж. Neşri, 149-150.
15Gazavat, fol. 26а.
16Yaltkaya, S. Şeyh Bedreddin’e dair bir kitap. Türkiyat Mecmuası, III, p. 255.
17Вж. Es-Sahavi Veciz ül-kelam. İstanbul, Köprülü kütüphanesi, No 1189, fol. 181a. Тук e отбелязано, че султан Мехмед II отстъпва на баща си в удоволствията.
18Паметникът е от 1446 г. и се съхранява в Оксфорд.
19Broquiere, 183-184.
20Брокиер пише: „Казаха ми също, че [султанът] много мрази войната, а и моето впечатление е такова“. Вж. Broquiere, р. 181; Срв. Ducas, р. 199, 201, 207, 228; Phrantzes, р. 211; Chalkokondyles, р. 375.
21Anonim - Giese, р. 67; Ducas, р. 220.
22Бонското издание, с. 352.
23Neşri, р. 51.
24Според него принц Алаяеддин е убит от помюсюлманчените служители в двореца (девширмета), които целяли да овладеят властта чрез принц Мехмед, с. 210-211.
25Вж. Tevarih-i Al-i Osman, ръкопис от библиотеката на Истанбулския универсистет, № 2438; Срв. P. Wittek, MOG, 1, 1921-1922, р. 118. Същото събитие е описано и в хрониката на Кемал пашазаде, съхранявана в Националната библиотека - Париж, fol. 29а.
26Версията на X. Хюсамеддин сякаш съответства повече на един по-късен период от османската история.
27Срв. Neşri, р. 178. Принц Алаяеддин умира в Амасия, но впоследствие тялото му е пренесено в Бурса и погребано до баща му. Днес гробниците на двамата са една до друга.
28За останалите покойни синове на султан Мурад II вж. Neşri, р. 179; Şükrüllah, Behşet-üt-tevarih, MOG, II, р. 118; Babinger „Bajezid Osman“ (Calixtus Ottomanus). Nouvelle Clio, № 9-10,1951, p. 352.
29Gazavat, fol. 31b
30Вж. Глава I; Halecki, р. 86, doc. 3.
31В предложените до днес изследвания върху този период се повтарят, общо взето, две исторически предания: първото се среща в хрониките на Ашък Пашазаде и Нешри, а второто е в хрониката на Оруч и анонимната История на османския двор. Повечето анонимни хроники преповтарят преданието, че Мурад се оттегля от престола, след като сключва мир с деспот Георги Бранкович и Караманоглу, като там се посочва 847 г. по мюсюлманското летоброене (1. V. 1443 - 19. IV. 1444), вж. изданието на Giese, р. 68; Oruç, р. 55. Ашък Пашазаде и Нешри твърдят, че събитието станало след сключването на мир с деспота и непосредствено преди Варненската битка. Кемал пашазаде повтаря същата хронология. В Рухи има едно важно сведение, което се повтаря от Хешт Бихишт и Али: „...когато Мурад подписва мир със сръбския деспот и около му не остава нито един противник, той отстъпва престола на сина си“. Що се отнася до византийските автори, Халкокондил твърди, че Мурад се оттегля веднага след Варненската битка, според Дука пък, това станало преди Варна, но след похода срещу караманците. Напоследък, в резултат на изследвания върху османския монетен материал, се появиха нови сведения, позволяващи по-категорични заключения. Според X. Едхем първото възкачване на Мехмед станало през 848 (20. IV. 1444 - 8. IV. 1445) г., вж. Edhem, Н. Meskükat-i Osmaniye. Cilt I, Istanbul, 1334(H), 77-79. H. Йорга установява, че Мехмед застава за първи път на престола през пролетта на 1444 г. и както ще се види по-нататък, за едно такова твърдение има значителни основания, вж. Jorga, N. GOR, I, р. 438, 446. Най-накрая Фр. Бабингер твърди, че първото Мехмедово възкачване станало през декември 1444 г. или в първите дни на 1445 г., вж. Von Amurath, р. 225.
32Вж. Глава I, бел. 102.
33Вж. по-горе, бел. 44.
34Feridun bey, cilt I, p. 227. Известно е, че по онова време в Ерзинджан управлява Кълъч Арслан, син на Пир Али бей от династията Аккоюнлу. Вж. Edhem, Н. Düvel-i İslamiye. İstanbul, 1927, 411-412; Yinanc, M. H. Akkoyunlular. - In: İslam Ansiklopedisi, cilt I, p. 258. Бащата търси закрилата на Мурад II в борбата си срещу своите съперници. От отговора на османското послание личи, че синът Кълъч Арслан се държи като покровителствано от османците лице. Копия от това писмо може да бъдат открити и в други сборници с официална държавна кореспонденция, но без критичен анализ и сравнения използването им трябва да става с внимание.
35Edhem, Н. Meskükat-i Osmaniye, cilt I, 77-79.
361. V. 1443 - 19. IV. 1444 г. по Хр., бел. пр.
37Sağlam, О. F. IV Türk Tarih Kongresi Zabıtları, p. 173. Все пак трябва да се подхожда внимателно към тази монета - да не би в крайна сметка тя да се окаже идентична с тази, отсечена през 848 г. и около чиято датировка няма съмнения. След връщането си обратно на престола, Мурад II отсича медна монета с дата 852 (7. III. 1448 - 23. II. 1449) г. В същото време не е известно Мехмед II да е секъл сребърни монети през 847 (1. V. 1443 - 19. IV. 1444) г. Още по въпроса вж. в бел. 41.
38Срв. Babinger, Fr. Von Amurath, p. 235, 238.
39Вж. Halecki, цит. съч., док. 5.
40Вж. Глава I.
41X. Едхем счита, че медните монети на Мурад II с дата 848 г. са от периода след повторното му възкачване на престола, вж. Edhem, Н. Ор. cit., cilt I. Мурад е секъл медни монети с такава дата в анадолските градове Амасия, Тире и Бурса. Монетите трябва да са отсечени в самото начало на годината, която според християнското летоброене започва на 20. IV. 1443 г. В такъв смисъл не може да става дума, че връщането на Мурад II обратно върху османския престол е станало през 848 г. - на този въпрос ще се спрем по-нататък. През 848 г. обаче Мурад II няма отсечени сребърни монети, докато синът му Мехмед II има - отсечени са в Амасия, Одрин, Аяслог, Бурса и Серес. Тук искам да обърна внимание върху важното обстоятелство, че Ново бърдо липсва като център на османското монетно производство - през август 1444 г. този район със сребърните си мини е върнат на деспот Георги Бранкович. В такъв случай, сребърните монети на Мехмед II са отсечени след Варненската битка, някъде към края на 1444 г., срв. Giese, Anonim, р. 76.
42Вж. Halecki, 29-30.
43Hawadit ad-Duhur. California, 1930-1932, vol. I, p. 18.
44Feridun bey, Op. cit., 231-233. Байсунгур Мирза, който е син на Шахрух, умира през 1443 г. и следователно посланието не може да е адресирано до него. Считам, че адресатът е Шахрух. В неговия отговор до османците се споменава „битката с неверническите войски“. Тук не става дума за Варненската, а за Златишката битка. След това в текста е споменато Мурадовото оттегляне от престола.
45Feridun bey, Op. cit., p. 232.
46Aşık Paşazade, Tevarih-i Al-i Osman. İstanbul, 1332, p. 131.
47Едно от последните изследвания, посветено на този период, е на Fr. Babinger Von Amurath zu Amurath. Oriens, vol. 3. № 2, p. 255. Според автора, след Варненската битка, през месец декември или най-късно през първите дни на 1445 г., Мурад II отстъпва престола на сина си и се оттегля в Маниса.
48Бонското издание, с. 220.
49Пак там, с. 352.
50Вж. Глава I, бел. 102.
 

 
 
СУЛТАН МЕХМЕД II ЗАВОЕВАТЕЛЯ
ПРЕДИ ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА КОНСТАНТИНОПОЛ

 

Твърде скоро развоят на събитията разкрива пред Мурад II каква голяма грешка е сторил, отказвайки се от престола в полза на своя син. Жертвите и отстъпките, които той извършва с цел постигане на мир, са изтълкувани от противниците като очевидна слабост на османската държава и те засилват приготовленията си за война. Най-напред Мурад II изпада в дълбока заблуда, че като сключва в Одрин мир с унгарците, той си осигурява спокойствие от запад. В предходните части на изложението се постарахме да разкрием, че противникът използва мирните преговори за протакане и печелене на време. Кръстоносците усилено се стягат за война, считайки, че моментът е изключително подходящ да прогонят турците от Балканите. От друга страна Константинопол всякога е бил убежище за представители на османската династия, претендиращи за османския престол (т. нар. дюзмета), които само изчакват удобния случай чрез въстание в Румелия да заграбят властта. Днес без никакво преувеличение може да се каже, че борбата за престола между наследниците на султан Баязид I, започнала след неговото поражение в битката под Анкара през 1402 г., приключва едва със завладяването на византийската столица.

Вече споменахме, че най-важната причина Мурад II да се оттегли от властта, е да закрепи сина си Мехмед на престола като признат от поданиците законен владетел. Той се надява, че така ще сведе до минимум опасността от претенциите на дюзмето, укриващо се в Константинопол. В един момент, когато най-накрая успява да сключи мир с противниците си на изток и запад, султанът решава, че вътрешната обстановка вече е достатъчно стабилна, за да осъществи плановете относно единствения си наследник принц Мехмед. Но едва оттеглил се от престола, откъм Константинопол се появява дюзмето на име Орхан1, което с помощта на византийския император стъпва в Източна Тракия. Тук той разчита, че населението ще се присъедини към него, но след като това не става, се прехвърля в Делиормана и овладява положението отвъд Балкана. Тази вест хвърля в тревога централната власт в Одрин и Касабзаде Махмуд бей е изпратен с писмо до Мурад II, с което го молят спешно да се върне обратно в столицата. Румелийският бейлербей Шахабеддин Шахин паша е натоварен да залови дюзмето. Бейлербеят завардва всички пътища, водещи към Константинопол, след което изпраща към Делиормана войска, начело с Коч Хюсеиноглу. Самозваненецът се оказва в затруднено положение, прехвърля се по море до Мидия, откъдето се добира до византийската столица. Този епизод с претендента за османския престол несъмнено е част от плана на византийския император и неговите съюзници за оказване на военен натиск върху османците от всички страни. Османските извори не са словоохотливи или направо отминават с мълчание случая с Орхан, въпреки че той оказва сериозно влияние върху османската политика чак до 1453 г. Неуспехът на тази акция се дължи на това, че претендентът за османския престол обслужва чужди враждебни намерения и затова не е в състояние да увлече след себе си достатъчно последователи. Османците пък, които по онова време се намират в съдбовна за тяхното оцеляване криза, според Халкокондил се отвращават от каквито и да било вътрешни борби2.

На 18-22 септември кръстоносната армия преминава през Дунава3. Вестта за нахлуването в османските територии скоро достига Одрин и неопределеността и тревогата, които владеят столицата през цялото лято, избухват в истинска паника. Представителите на властта не знаят какви мерки да предприемат за защита на града, чиято обсада чакат да започне всеки момент. Столичното население, измъчено от едно кърваво религиозно въстание през лятото и от пожар, изпепелил безистена и много квартали, не крие своето недоволство. В тази опасна обстановка държавната администрация начело с великия везир Чандарлъ Халил паша не вижда никакъв друг изход, освен бързо да върне Мурад II обратно в Одрин.

Междувременно обаче между пашите се зараждат разногласия. Приближените на младия султан Мехмед II, всъщност хората, които искренно желаят той да се закрепи върху престола, искат незабавни мерки за посрещане на неприятеля. Друга част от централната администрация начело с Халил паша счита, че това е неправилно и се противопоставя на спешните мерки. Междувременно се разчува, че противниковите войски се готвят за десант по черноморското крайбрежие. Взето е решение младият султан да остане в столицата, а баща му спешно да бъде извикан обратно4. Първоначално Мурад не желае да се раздели с уединението си: „Имате си владетел, оправяйте се!“ - рекъл5. Но когато при него се явява Касабзаде Махмуд, той не може да устои пред настойчивостта и трогателните думи на бея и накрая склонява6. По негово нареждане великият везир трябва да го посрещне с еничерите на място, наречено Гьоксу7. Вестта за скорошната Мурадова поява в Одрин вдъхва кураж на столичното население. „Писанието“ съобщава: „...всички бейове се зарадваха и засмяха. Всекиму дойде умът в главата и забързаха с разумни приготовления“8. Мурад II спешно събира анадолската си войска (спахии, азеби, местното опълчение - пешаци и конница) и поема към Румелия. Планът му е на първо време да заблуди противниковата флота и затова отпраща голяма част от силите си към Галиполи, където чакат специални морски съдове, за да ги прехвърлят на европейския бряг. Сам той бързо се насочва към Босфора и ненадейно се появява на азиатската страна на Пролива, която днес се пада срещу Румели хисар. По това време великият везир Халил паша чака „с еничери, топове и много оръжия“9 в Източна Тракия при крепостта Иджегиз. Щом получава вест, че Мурад II вече е на отсрещната страна, той се явява на брега около днешния Румели хисар и разполага артилерията си. Артилерия е разположена и на оттатъшния азиатски бряг и тъй Босфора се оказва под кръстосан огън10. Само два византийски кораба правят опит да попречат на Мурадовото прехвърляне11. В същото време кръстоносният флот охранява Галиполския пролив, откъдето се очаква да се прехвърли турската войска12. Според „Писанието“ един от византийските кораби е потопен от османската артилерия, командвана от Саруджа бей, а вторият, след като получава тежки повреди, се оттегля към Константинопол13. Благодарение на това Мурад безопасно се прехвърля с един „франкски кораб“14 на отсрещния бряг. По такъв начин турците печелят голяма стратегическа победа, която напълно обърква плановете на кръстоносците. Първоначално Мурад успява да заблуди противника, след което, може би за първи път във военната история, Босфорът е преграден с артилерийски огън. Повечето западни историци, които изследват Варненската битка, пишат, че османският успех на Босфора, предрешил изхода на кръстоносния поход, всъщност се дължи на неблагоприятната посока на вятъра15.

Прехвърлянето през Босфора става на 20 октомври 1444 г. или на 7-мия ден от месец реджеб 848 г. по мюсюлманското летоброене16. Щом стъпва на румелийска земя, първата работа на Мурад е да награди командира на артилерията Саруджа, допринесъл твърде много за благополучния край на операцията, след което праща адютанта си да отнесе добрата вест в Одрин17. Не след дълго анадолската армия, чиито път е отрязан от кръстоносната флота при Галиполи, също успява да се прехвърли на европейския бряг. Морският капитан Кара Рахманоглу Хамза18 вдигнал на свещена война за вярата (газа) населението от района на Измит, скоро е събрана „огромна флота“, която прогонила кръстоносците от Пролива19. Прочее, не може да има съмнение, че откъм Анадола придошли много бойци. Само един пример: по страниците на регистър на населението от района на Айдън (1455 г.) твърде често се среща бележката „загинал в битката при Варна“20.

Щом Мурад II наближил Одрин, държавните мъже и въодушевеното столично население излизат да го срещнат, но старият султан не влиза в града, а остава на лагер в околностите му21. „Писанието“ ни съобщава следното за тези събития: „Ала принцът наново седна на престола и взе да заповядва. Той нареди да поканят при него великия везир Халил паша и му каза: „Помоли баща ми да остане и да пази Одрин от константинополските неверници, а аз да поема срещу унгарските неверници и да водя война за вярата!“22. Излиза, че по време на няколкодневния лагер в околностите на Одрин е имало доста разисквания около въпроса кой да бъде главнокомандващ. Изглежда Мурад II съвсем преднамерено се въздържа да влезе в Одрин. В същото време Чандарлъ Халил паша се отнася към него като към действащ султан. Според „Писанието“ великият везир заявява на младия Мехмед II: „С Божията помощ нашият падишах си дойде! Отсега нататък нему принадлежат всички планове и каквото той каже, това ще стане!“ Халил паша казва още на Мехмед, че е твърде млад, за да излезе срещу кръстоносната армия и е бил напълно прав. Ала зад гърба на 12-годишния султан стоят Заганос бей и Ибрахим бей и го насърчават в намеренията му. „Писанието“ ни дава важни подробности как борещите се за власт османски царедворци се опитват да превърнат баща и син в оръдия за постигане на целите си. Според хрониката, след като младият Мехмед не успял да убеди великия везир, той поставя въпроса за личното си участие в битката пред баща си. Мурад II решава, че в дъното на историята стои Халил Чандарлъ и търси обяснение от него: „Как можа да подучиш сина ми да иска похода и вложи такива думи в устата на това момче?!“ - рекъл старият султан. Тогава великият везир се оказва принуден да разкаже пред Мурад как точно стоят нещата. Старият султан преценява обстановката и след като поверява сина си и столицата на опитния велик везир, поема начело на войската срещу настъпващия противник23.

Тези подробности ще ни помогнат много, за да разберем събитията, които ще разглеждаме по-нататък. Тук няма да се спираме как с одобрението и помощта на мюсюлманските духовници Мурад успява да сбере много доброволци, как войската се придвижва до Варна и как протича кървавата битка. Но трябва да отбележим, че един човек - румелийският бейлербей Шахабеддин паша24, съперник на великия везир Чандарлъ Халил, изиграва изключително важна роля в организирането на османската отбрана срещу кръстоносците и за спечелването на победата при Варна. Когато кръстоносците се прехвърлят през Дунава, пашата настанява командния си щаб в Стара Загора, откъдето държи под контрол онези проходи на Балкана, през които се очаква да настъпи противникът. В същото време той установява връзка с бея на Никопол Фирузбейоглу Мехмед и чрез него непосредствено следи напредването на кръстоносците. Когато получава съобщение, че Мурад II е потеглил с войската в поход, той се присъединява с румелийските части някъде около Ямбол. По време на Варненската битка командва лявото крило на османската армия срещу силите на Янош Хунияди и приносът му за победния изход е голям25. След битката авторитетът на пашата нараства много и споменът за срамните му военни неуспехи през 1442 г. е заличен.

Докато битката трае, младият султан Мехмед II, великият везир Халил паша и целият Одрин са в напрегнато очакване на нейния изход. Когато вечерта пристигат бойци, избягали от бойното поле след първите схватки и съобщават за поражение на своите, паника залива града, а държавните мъже бързат да го напуснат, укривайки се в крепостта Димотика26. На другия ден пристига вестта за победата, посрещната от столичното население с голямо облекчение и бурни прояви на радост. „До всички мюсюлмански държави бяха разпратени тържествени послания, известяващи за османската победа“, съобщава „Писанието“. Някои от тези документи, съставени около 2 месеца след самата битка, са достигнали до нас в оригинал. За тяхното съдържание можем да съдим също така и от отговорите на съответните мюсюлмански владетели, събрани в специалните сборници с официална кореспонденция27.

Не може да става дума, че в периода между Варненската битка и последвалото след нея оттегляне на Мурад II в гр. Маниса, младият султан Мехмед II е лишен от османския престол. Едно особено състояние на нещата обаче внася колебание и объркване не само сред днешните изследвачи, а и между съвременниците на събитията: кой всъщност е реалният владетел, кой на дело управлява държавата през този период? Действително, част от държавните мъже и населението считат, че щом Мурад II застава начело на армията, той всъщност се връща обратно във властта. Не са малко и тези, които защитават положението на Мехмед II като официален османски владетел. В този смисъл „Писанието“ е категорично. Съобщавайки за добитата след Варненската битка военна плячка, хрониката прави следното уточнение: „Каквито скъпоценни, златни и сребърни неща се намериха, бяха описани и задържани за този, който е нашият падишах - султан Мехмед, син на султан Мурад хан“28. В хрониката „Завладяването на Рум“ Мехмед е представен като османския падишах както преди, тъй и след Варненската битка29. Съвременникът на тези събития - византийският хронист Дука, съобщава, че след победата при Варна Мурад II се оттегля в гр. Маниса, без тук да се споменава за някакви промени около османския престол30. Всъщност Мурад II поема отново властта през 1446 г. и онези извори, които отнасят това събитие към дните, непосредствено след Варна, допускат сериозна хронологическа грешка31. Когато старият султан се прехвърля в Румелия, неговият син е официалият владетел, но щом Мурад поема командването на армията, всички прерогативи на властта преминават върху него, а младият Мехмед остава в столицата като един вид наместник на баща си32. Преди да се срещне в решителната схватка с кръстоносците Мурад II се въздържа да влезе в Одрин, но веднъж спечелил победата при Варна той се връща в столицата и вече не стои „настрана от властта“. Уволненията и назначенията на длъжностни лица, за които Халкокондил твърди, че са негово дело, изглежда наистина са извършени от Мурад II, но официално са оформени от името на сина му Мехмед33. От друга страна вече видяхме, че официалните послания до мюсюлманските владетели по повод победата при Варна също потвърждават, че Мехмед II остава на власт. Според сборника с официална османска кореспонденция, съставен от Феридун бей, всички послания са изпратени от името на младия султан. Разбира се, с писмата от Феридунбейовия сборник винаги трябва да сме повече от внимателни, да правим постоянни уточнения кой е адресатът и кой - адресантът. Но не може да има съмнение кой е авторът на писмо, в което самият подател казва, че е получил трона след като родителят му се оттегля от властта, а после вика абдикиралия по своя воля баща да оглави армията срещу кръстоносците - това няма как да не е султан Мехмед II. Египетските хроники твърдят, че в Кайро пристига посланик на султан Мурад II да съобщи за неговата победа във Варненската биткк. Но стигналият до нас арабски текст на официалното послание до египетския владетел доказва, че неговият автор е не Мурад, а синът му султан Мехмед II. Въпреки цялата очевидност на ситуацията, арабските хронисти се подвеждат от обстоятелството, че по време на битката Мурад II оглавява османската войска, затова и го обявяват в съчиненията си за тогавашния османски владетел. Така че във всички налични извори липсва дори и най-малък намек за обратно връщане на Мурад II във властта и отстраняване на сина му Мехмед II от престола. Хронологичните таблици от 1452 г. наистина съобщават, че старият султан се връща обратно на престола, но това става две години след първото възцаряване на Мехмед.

Днес разполагаме с няколко османски документа, съставени малко след Варненската битка, които представят обстановката около османския трон в една по-различна светлина. Първият е с дата 10 декември 1444 г. и представлява документ за паричен дълг34. Той започва така: „Повелителят, моят баща, сянка на Аллах върху земята…“ Човекът, написал тези думи, несъмнено е Мехмед II. По-нататък в текста става дума, че „височайшата особа“ е издължила към държавната хазна част от паричен дълг. Няма никаква пречка Мехмед II, в качеството му на действащ султан, да се разпореди за издаването на официален документ, уреждащ стари задължения към държавното съкровище. Впечатление тук обаче прави определянето на Мурад II като „сянка на Аллах върху земята“ - това е същият израз, употребен за самия Мехмед II в официалните послания по повод победата при Варна, израз, използван само за владетели.

Вторият документ е съставен около месец след Варненската битка и представлява акт за освобождаване на роби, изготвен по заръка на Мурад II от кадъаскера Мехмед бин Ферамурз (Молла Хюсрев)35. Титлите, с които е представен Мурад, не се различават от тези, употребявани за неговата особа по времето, когато той заема престола. Това навежда на мисълта, че той все още стои начело на държавата, но според нас този документ отразява едно по-скоро желано, отколкото действително състояние на нещата. Ала не трябва да се забравя, че в хронологическите таблици от 1446 г.36 за Мехмед, който все още заема престола в Одрин, както и за баща му, се използва титлата „хан“. При все това най-правдоподобно изглежда становището, че тези документи не са достатъчни, за да приемем, че след Варненската битка Мурад II се връща във властта, а синът му Мехмед II е отстранен от престола.

В същото време всеки в Одрин, включително и великият везир Чандарлъ Халил паша, се отнася към бившия султан Мурад II - спасител на държавата от кръстоносната опасност и баща на младия падишах Мехмед, като към действителен османски владетел. Всъщност много от държавните мъже приемат с огромно нежелание намерението му да се оттегли от престола. Сега те не са съгласни той отново да ги изостави и това с най-голяма сила важи за Чандарлъ Халил паша37. Изглежда тъкмо тази атмосфера отразяват хронологическите таблици от 1445 г., където е отбелязано, че след Варненската битка Мурад II се завръща в Одрин и заема престола. Анонимните хроники също представят нещата по този начин: султан Мурад управлява в Одрин няколко дни, след което поставя на трона сина си Мехмед и му поверява властта38. Затова бихме могли да приемем, че по време на краткия си престой в Одрин Мурад II се завръща официално на османския престол. Ала от Мурадовия отказ от престола, обявен в Михалич и разгласен навсякъде с официални писма, е изминало твърде малко време и е трудно да се вярва, че старият султан толкова скоро променил решението си. Той едва ли би изложил на опасност бъдещето на единствения си наследник, още повече, че главният мотив за неговото оттегляне е да заздрави положението на Мехмед във властта, отчитайки реалната възможност за претенции към престола от страна на укриващия се в Константинопол представител на османската династия. И затова, въпреки настоятелното желание на приближените си да остане в столицата като османски владетел, той остава верен на първоначалното си решение. Неговият престой в Одрин не е свързан с официално завръщане на престола и приключва с оттегляне в Маниса за „пиене и ядене“, както пишат хрониките, където взима със себе си своите приближени виночерпеца Хамза бей и Исхак паша39. Отправяйки се натам, той оставя след себе си един самостоятелен във властта падишах40.

Абдикиралият по своя воля Мурад II има на свое разположение приходите от обширни анадолски територии, обхващащи санджаците Сарухан, Айдън и Ментеше. Въпреки че вече не е официалният османски владетел, той все така се ползва с огромния авторитет на победител при Варна и баща на дванадесетгодишния падишах. Според Фр. Бабингер по онова време Мурад е възприеман като един вид „султан на Анадола“. Основание за такова предположение дава кораспонденцията на Венеция с нейния посланик в Константинопол А. Фосколо, където действителният османски владетел Мехмед II е представен само като „султанът на Румелия“41. Всъщност в хронологическите таблици от 1452 г. се говори, че след Варненскта битка султан Мурад II „се качва на престола в Айдън и Сарухан“. По-нататък ще имаме подходящи случаи да представим доказателства, че старият султан продължава да използва големия си авторитет в политическия живот на държавата.

В заключение тук може да се каже, че с изненадващото си решение да се оттегли от престола Мурад II предизвиква разнобой в държавата, който довежда султанската институция до дълбока криза. В крайна сметка мощният авторитет на победителя при Варна господства в държавните дела благодарение усилията на великия везир Халил паша, а действителният султан Мехмед II е лишен от каквото и да е поле за действия. С право тогавашните хронисти отбелязват, че нищо добро не чака държава, която има двама господари42. На практика е трудно да се разбере кой всъщност е действителният султан, щом като и хронолическите таблици от 1446 г. споменават редом със „султан Мехмед хан“ и бащата като „нашият падишах султан Мурад хан“. Така че единственото категорично нещо, което може да каже днешният изследвач на онези събития е, че и в главите на тогавашните хора цари объркване и колебание.

Приближените на младия султан - Заганос паша, Шахабеддин Шахин паша и Ибрахим паша, имат сериозна основания да настояват за Мехмедовото участие във Варненската битка. По този начин момчето веднага би придобило авторитет на владетел. В същото време великият везир Халил паша противодейства на Мехмедовите привърженици, показвайки при всеки удобен случай, че за него действителният владетел е Мурад II. Той е и човекът, който с всички сили се стреми да върне стария султан на престола в Одрин. Изглежда, че в променената след битката при Варна политическа обстановка дълбоко в душата на Мурад се поражда желание отново да поеме властта. По този повод хронистът Турсун бей казва: „Дълбоко в себе си Мурад съжаляваше за стореното, но без да се издава, остави всичко в ръцете на съобразителния Халил паша.“43 Действително стъпките в тази посока трябва да се правят с голяма съобразителност, за да не се даде повод за вътрешна война44, която да постави под въпрос владетелските права на единствения Мурадов наследник. Твърде скоро в резултат на огромните разногласия и съперничество между държавните мъже, Одрин отново се превръща в сцена на големи размирици. Подмолните планове на Халил Чандарлъ за връщане на Мурад на престола включват подбуждане на еничерско въстание, за да може старият султан отново да бъде извикан в столицата. По-долу ще се опитаме подробно да разкрием тези събития. Въпреки че борбата между османските царедворци за влияние и власт играе главна роля в развитието на вътрешната обстановка, този проблем досега не е получил онова внимание, което заслужава. До голяма степен смисълът на тази борба се заключава в намерението на част от османската администрация да се справи с голямото влияние на великия везир Халил паша, който все повече се държи като самостоятелен господар.

През 1429 г. Чандарлъ Халил става трети везир на мястото на починалия си баща, като до тогава заема поста кадъаскер45. Според хрониката на Орудж, през 1436-1437 г. той става велик везир и поемайки делата на държавата в свои ръце, бързо успява да придобие голям авторитет и влияние46. Хронистите съобщават още и това, че делата на султана се намирали в неговите ръце47. И действително отдалият се на безгрижни удоволствия Мурад II прехвърля изцяло държавническата дейност върху този верен и талантлив свой служител. Вече видяхме каква важна роля играе великият везир през лятото на 1444 г. в хода на одринските преговори за мир с християнските противници на османците48. Изглежда че той направлява външна политика в един период, когато тя е от жизнена важност за османската държава. След църковния събор във Флоренция, който по настояване на Византия взема решение за организиране на кръстоносни походи срещу османците, Чандарлъ Халил възприема изключително предпазлива политика, насочена към опазването на мира чрез отбягване на политическите противорчия, които биха дали повод за военна интервенция. Особено внимателен е подходът му към Византия, в чиите ръце се намира опасният за държавната сигурност претендент за османския престол Орхан челеби. Византийските хронисти Халкокондил, Дука и Францес съобщават, че османският велик везир демонстрирал доброномерност и приятелско отношение към Константинопол. Военните среди, обладани от идеята за война в името на правата вяра, както и народните маси, които не схващат целите на тази политика и активно ѝ се противопоставят, разпространяват слуха, че Халил паша е подкупен и получава рушвети. Този слух достига до ушите на византийските хронисти и те го отразяват в съчиненията си. В същото време великият везир е много богат човек и е твърде вероятно в мирната му политика да има и голяма доза личен интерес. Всъщност обаче мирната политика на Халил паша е преди всичко политика на самия султан Мурад II. Няма спор около това, че след обсадата на Константинопол през 1422 г. Мурад възприема миролюбието като основен принцип на външната си политика - отличителна черта в политическото поведение и на неговия баща султан Мехмед I. Затова и неговото отношение към Константинопол винаги е добронамерено49.

Всички хронисти единодушно отбелязват, че Мурад II изпитвал безгранично доверие към Чандарлъ Халил паша. Поемайки на поход срещу унгарците през 1443 г. и срещу караманците през 1444-та, султанът оставя столицата в ръцете на своя доверен човек. Най-накрая, отстъпвайки престола на 12-годишния си син, чиито попечител се явява великият везир, Мурад на практика поверява държавата на Халил паша. По такъв начин в негово лице фамилията Чандарлъ достига апогея на своето влияние и мощ.

В същото време, още по време на разногласията около участието на младия Мехмед във Варненската битка, великият везир вече е наясно каква тежка борба му предстои за опазване на собствения авторитет в управлението на държавата.

По всичко личи, че той обмисля внимателно своите действия във вътрешнополитически план: когато след победата при Варна авторитетът на Мурад II отново нараства, главна Халилова цел става връщането на стария султан върху престола. Той смята, че това е начинът да се ликвидира разнобоят в управлението и държавата да бъде изведена от дълбоката криза. С Мурад II върху престола на Халил ще му е по-леко да води предпазливата си външна политика на мир с османските противници. Няма да му е трудно също така да изолира своите недоброжелатели в двореца, обединили се около младия султан Мехмед II. Нека в този смисъл да си припомним, че след Мурадовото оттегляне от властта, Халил паша продължава да се отнася към абдикиралия султан като към действащ владетел.

Сред поддръжниците на Халил са най-приближените служители на Мурад - везирът Исхак паша, албанецът Озгуроглу Иса бей, назначен за бейлербей на Анадола след смъртта на Караджа бей в битката при Варна и командирът на еничерите Куртчу Доган. Заедно с Мурад II за Маниса заминава и Исхак паша, който става един вид велик везир на адбикиралия владетел и свръзка с Халил паша в столицата. Пълното име на този човек е Исхак бин Абдуллах и така той е вписан сред свидетелите в завещанието на Мурад II50.

През ноември 1444 г. на поста бейлербей на Анадола е назначен Озгуроглу Иса бей51. Заради деликатната вътрешна ситуация в държавата по онова време значението на този пост нарастнало твърде много и Халил паша бърза да назначи там свой човек. По-нататък Иса бей ще помогне много за осъществяване на плановете на великия везир.

Командирът на еничерския корпус Куртчу Доган е един от най-верните хора на Мурад II52. Той действа съвместно с Халил паша и това дава сигурност на великия везир, че държи в ръцете си най-голямата военна сила в столицата.

Около Мехмед II се били сбрали неговите възпитатели и онези от висшите държавни служители, които не се примиряват със силните позиции на Халил паша. Те влияят върху поведението на младия султан и посредством него подемат истинска битка за власт срещу главния си противник - великия везир. Тук се налага да се запознаем с най-влиятелните фигури в тази партия. Начело стои главният съперник на Халил паша - вторият везир и бейлербей на Румелия Хадъм Шахабеддин паша. Известно време той е санджак бей в Албания (преди 1432 г.), а в края на 1438 или в началото на 1439 г. е назначен за румелийски бейлербей на мястото на починалия Синан бей. Споменаваният в историческите източници с прозвищата Хадъм, Лала и Кула Шахабеддин Шахин паша, си спечелва слава със завладяването на Ново бърдо (1441) и на последните сръбски крепости, останали под властта на деспот Георги Бранкович. В документ от края на 1440 г. пашата е споменат като бейлербей и везир от Султанския съвет53. През 1442 г. Шахабеддин Шахин търси реванш в Трансилвания за поражението на османската войска под командата на Мезид бей, но предвожданите от него румелийски части и еничерски формирования са разгромени от Янош Хунияди и авторитетът на пашата рязко спада. Едва върнал се в Одрин, той е уволнен - по онова време велик везир е Халил паша. През 1443 г. неговият приемник претърпява тежко поражение от кръстоносците и Шахабеддин е възстановен на бейлербейския пост. Решаващ тук се оказва авторитетът му на талантлив военначалник54. Когато Мехмед II се качва на престола Халил паша е първи (велик) везир, Шахабеддин паша - втори и Саруджа паша е трети везир55. През изпълненото с опасности за османската държава лято на 1444 г. Шахабеддин Шахин е човекът, който успява да потуши опита за въстание на Орхан челеби - претендент за османския престол. На по - предните страници споменахме големия принос на пашата в спечелваването на Варненската битка. Няма никакво съмнение, че той е втората влиятелна фигура в държавата след великия везир Халил Чандарлъ. Не е без значение обстоятелството, че в качеството си на бейлербей той държи под командата си силните предводители на военните формирования в пограничните области (удж бейове). Тъкмо заради съсредоточената в ръцете на румелийския бейлербей огромна военна власт, той заема място в Султанския съвет в качеството на везир. За да се разбрат по-добре предимствата на Шахабеддин паша, трябва да се отчете фактът, че неговият съперник Халил произхожда от съсловието на мюсюлманските богослови и юристи, затова и няма опит във военните дела. Това обаче се компенсира от силното влияние на великия везир в еничерските среди.

Още от самото начало Шахабеддин се обявява за привърженик на Мехмед II. За него хронистите казват, че въодушевено подкрепя възцаряването на младия султан. Като истински воин и представител на удж бейовете, той е за енергична политика, насочена към разгръщане на завоеванията. Цялото му минало, неговият характер и службата, която изпълнява, го противопоставят на Халил паша и предопределят мястото му сред опозиционно настроените към могъщия велик везир среди. Той се стреми да утвърди авторитета на младия султан в противовес на Халил и това го сближава с онези кръгове в двореца, които се стремят към по-добри позиции във властта. Те са обединени около прочутия Заганос бей - възпитател на Мехмед II и по-късно негов тъст.

Подобно на Шахабеддин паша и Заганос бей е бил санджак бей в Албания56. Преди да попадне на този пост през април 1444 г., той е главен ковчежник в двореца57. Изглежда че след възцаряването на Мехмед II, но преди Варненската битка, Заганос е назначен за везир58. Никой друг като него не проявява толкова голямо старание в утвърждаването на младия Мехмед върху престола и в полагане основите на неговото бъдещо величие. Той е главният противник на Чандарлъ Халил и двигател на опозиционната политика в двореца. В редиците на Халиловите противници се появява и влиятелният удж бей Турхан, когото Мурад II затваря в тъмница, благодарение намесата на великия везир59.

Съперник на Халил Чандарлъ в Султанския съвет е Саруджа паша, когото хрониките представят като втори везир60. Според Халкокондил той е грък и, както изглежда, е назначен в Султанския съвет преди Халил паша61. Като бейлербей и везир Саруджа паша най-активно участва във всички събития в Румелия, както и в определянето на отношенията с османските съседи. Известно е едно писмо на византийския император Йоан VIII Палеолог, в което той пише, че византийската страна очаква от Саруджа добронамерено посредничество62. Пашата е привърженик на приятелски отношения и съюз със сръбския деспот срещу унгарците, дори съдейства на брака между Мурад II и дъщерята на Георги Бранкович (1435). По-късно обаче той си затваря очите пред сближаването на деспота с Унгария63 и многозначителните укрепителни работи в сръбския престолен град Смедерево, с което изгубва доверието на султана и е уволнен (вер. през втората половина на 1437 г. или първата половина на 1438 г.). По това време Чандарлъ Халил паша е велик везир. Хронистът Садеддин, позовавайки се на един анонимен текст твърди, че когато през зимата на 1443 г. султан Мурад се отправя към Златица, за да спре напредването на кръстоносния противник, Саруджа събира със свои пари отряд от хиляда души, с който се включва в редиците на султанската армия и така успява да върне доверието към себе си64. По-късно пашата участва и във Варненската битка65. Когато след нея султан Мурад се оттегля в Маниса, той оставя Саруджа за везир на сина си66. При всички промени в Султанския съвет, които съпътстват управлението на Мехмед II след първото му възцаряване, Саруджа паша, както и Халил Чандарлъ, успяват да запазят везирските си постове. Колкото и да е привързан към султан Мурад II, на Саруджа трябва да се гледа като на Халилов съперник, макар и не чак толкова изявен, както останалите.

Сред привържениците на младия султан и противници на великия везир Халил паша трябва да прибавим и Ибрахим паша бин Абдуллах, който през 1443 г. заминава с принц Мехмед за Маниса в качеството на негов възпитател67. След повторното възцаряване на Мехмед през 1451 г. този паша става член на Султанския съвет.

Кръгът от привърженици на младия падишах е съставен от хора, които са командвали османските бойни сили по границите с християнския свят, истински воини, привързани към традициите в битките за правата вяра и затова - естествени противници на предпазливата външна политика на Чандарлъ Халил паша. Те са привърженици на дръзката завоевателна политика и се стремят да въздействат в този дух на султан Мехмед II. Великият везир обаче е наясно с политическите опасности от ситуации, като тази през 1444 г., довели държавата до ръба на пропастта. Той отчита възможността от подновяване на кръстоносните инициативи и е принуден да влезе в борба със завоевателните стремежи на своите опоненти. По този начин вътрешната борба за власт и външната политика на държавата се оказват преплетени в едно. Всъщност Халил може и да е прав: победата при Варна не слага край на кръстоносната опасност нито пък на домогванията към османския престол. През лятото на 1445 г. християнската флота в Черно море и една армия, командвана от Хунияди, са готови да настъпят в Румелия68. Влашкият воевода взаимодейства с тях и превзема Гюргево. Шахабеддин паша заминава за София със задача да следи отблизо действията на противника и остава в града до средата на август69. И двете страни обаче се въздържат от пряк конфликт. Заслужава обаче да се отбележи, че достигналата да устието на Дунава кръстоносна флота, води със себе си и един претендент за османския престол, на име Савджъоглу Давуд. Кръстоносците са го взели от византийската столица и изглежда имат намерение да го пуснат да действа в обичайния за всички „дюзмета“ район на Добруджа70.

В хрониката на Хещ Бихищ има един много важен откъс, който разкрива агресивната политика на султан Мехмед II и неговото обкръжение. В него се казва, че младият султан се държи агресивно спрямо мюсюлманските и християнските владетели, а също и с тези, които вече са приели османския васалитет. Господарите на Караман, Кастамону и някои други околни владетели се оплакали от грубото отношение на Мехмед, който ги третирал като прислуга. В Маниса заминали пратеници на недоволните, за да съобщят за положението на Исхак паша. Пратеничеството се надява, че пашата ще подтикне Мурад II към разговор с младия Мехмед. Когато старият султан порицае сина си с везирите и чиновниците му, враждебността им неминуемо ще спадне и младият османски господар ще възприеме по-подходящо отношение към околните владетели. Такива са надеждите на османските съседи според хрониката на Хещ Бихищ. В текста обаче някои много важни моменти са размити сред общите фрази, затова тук ще се опитаме да ги откроим в достатъчна яснота.

Преди всичко е ясно едно: Мехмед II и неговите привърженици следвали агресивна политика към съседите. Когато Мурад II се оттегля от престола, той сключва мирни договори със съседите, разбира се, за сметка на редица отстъпки.

Ала щом постигнатият status quo се оказва под въпрос, заплашен от Мехмедовите действия, към кого тогава ще се обърнат потърпевшите, ако не към Мурад II - човека, с когото навремето подписват мирните договори? Начело сред недоволните от младия османски султан са Ибрахим бей Караманоглу и господарят на Кастамону Исмаил бей Исфендияроглу. Тук се налага да обърнем внимание на ролята, която играе Исхак паша в тези събития. Ако той успее да подтикне Мурад II да порицае Мехмед и неговите везири, тогава старият султан ще се яви опекун над действията на своя син. Според хронистите така се стига до ситуацията „двама падишаха за една държава“. Това е реално съществуващо положение в османската държава, което се потвържадава от отношението на венецианците към Мехмед II, когото наричат „султанът на европейските владения“ и желаят договорите, които сключват с него да бъдат потвърдени и от баща му Мурад II71.

Споменатите от Хещ Бихищ „християнски владетели и приелите османския васалитет“ ще трябва да са сръбският деспот и византийският император. Благодарение на дипломатическите инициативи на Халил Чандарлъ през есента на 1444 г. Йоан VIII Палеолог изчаква края на кръстоносния поход, без да се намеси във военните действия, и след битката при Варна подновява мира с османците72.

С активните си действия партията на Шахабеддин-Заганос всъщност постоянно насърчава младия османски владетел към битката, която трябва да му донесе най-голямата слава - обсадата и превземането на Константинопол. Въпреки всичките си хронологически грешки, Жан-Мария Анжиолело описва тази ситуация твърде конкретно: „След 1445 г. султан Мурад II решава да постави на престола в Одрин 17-18 годишния (?) си син Мехмед, а самият той се оттегли за две години в Анадола, за да си отдъхне. Той не желаеше да се занимава с държавните дела през това време, така и направи. За съветник на сина си остави своя стар и верен служител Халил паша. След като принц Мехмед застана начело на европейските владения на османската държава, в него се породи желанието да завладее Константинопол. Халил паша не прие това за разумно и съобщи в писмо до Мурад за намеренията на сина му. В писмото си пашата напомня какви опасности може да предизвика Мехмедовото намерение и моли стария султан отново да поеме властта в свои ръце. Това се случило през 1447 г., по времето на папа Николай. Султан Мурад се вслушал в съветите на Халил паша, връща се в столицата Одрин, а сина си изпраща в Бурса: Принцът разбира, че отдалечаването му от властта се дължи на споразумение между баща му и Халил паша. По-нататък ще разберете по какъв начин той наказва Халил, след като баща му умира.“73

Въпреки че другите извори от този период не съобщават за османски планове за обсада на Константинопол, сведенията на Анжиолело твърде добре обясняват причината за потока от оплаквания в Маниса, а също и тревогите на великия везир Чандарлъ Халил, породени от дръзката политика на Мехмед II. В този смисъл Францес съобщава нещо твърде важно: след като отбелязва, че султан Мурад II нямал намерение да обсажда Константинопол, той добавя, че „младият падишах още от детинство е голям враг на християните“74. Може би плановете на Мехмед, които хвърлили Византия в такава дълбока тревога, имат връзка с несекващите опити на морейския деспот Константин да завладее Тесалия75. От друга страна, младият султан имал съществени причини, за да предприеме мащабни действия срещу Константинопол, въпреки предпазливите действия на опитния дипломат Чандарлъ Халил паша. След Варненската битка да се ликвидира това гнездо на антиосмански планове и интриги изглежда напълно възможно. При успех на Мехмедовите планове Халил паша ще е принуден да сдаде цялата власт на кръга около младия султан и заради това неговите възражения и несъгласия, колкото и да са основателни, изглеждат в крайна сметка продиктувани от личния му интерес. Срещу намеренията на великия везир да укрепи единоначалието в османската държава като върне Мурад II във властта, поддръжниците на Мехмед се стремят да закрепят детето султан здраво на престола и час по-скоро да го направят самостоятелен господар. И щом като Мехмед II веднъж е обявен за султан, то оттук насетне цялото бъдеще на държавата вече изцяло зависи от безпрепятственото му затвърждаване на османския престол. Въпреки това съвременните наблюдатели съобщават, че между великия везир и неговите противници съществуват постоянни противоречия. Според Критовул Халил паша „е в опозиция на султан Мехмед по повечето въпроси“76. Възраженията на великия везир срещу Мехмедовото намерение веднага да обсади Константинопол се използват от неговите съперници, за да внушат на султана, че с действията си Халил Чандарлъ саботира неговата власт. Младият османски господар е убеден, че умишлено е лишен от славата на Варненската победа и затова в съзнанието му се загнездва идеята, че отсега нататък всичко вече зависи от превземането на Константинопол.

Няма съмнение, че Халил паша играе главната роля в разгарянето на противоречия с цел да провокира намесата на стария султан. Великият везир не се колебае да съобщи в Маниса, че неговите съперници, в намерението си час по-скоро да затвърдят детето султан като самостоятелен господар, са готови на всякакви крайни стъпки. Доста извори потвърждават тези действия на великия везир77. В същото време Кемал Пашазаде привлича вниманието ни със следното важно съобщение за действията на Мехмедовите съветници: „...измамниците твърдяха, че крайната цел е Мехмед да стане самостоятелен господар, тъй като баща му винаги ще пречи в постигането на целите. Казваха още, че докато Мурад съществува, никой няма да почита младия султан, а в държавата няма да има ред“78. Тук неприкрито се говори, че нещата може да стигнат до покушение срещу личността на Мурад II. Според Халкокондил, при положение, че Мурад II пожелае да се върне на престола, той би срещнал решителната съпротива на сина си. Опасявайки се от кървава вътрешна война, старият султан действа твърде предпазливо, защото ако се допуснат размирици, вината за тях ще падне върху него79. Колкото и невероятна да изглежда цялата тази ситуация, тя все пак се потвърждава от историческите извори.

През 1446 г. в Одрин избухва еничерско въстание, което утежнява до крайност вътрешното положение и в очите на общественото мнение завръщането на Мурад II върху престола става неотложно. Анонимните хроники съобщават следното за това въстание: „През управлението на султан Мехмед II еничерите надигнаха глава и столичното население изпадна в паника. По онова време Хадъм Шахабеддин паша беше везир и бейлербей. Намерението на еничерите е да го убият и нападнаха сарая му, но пашата се скри в султанските покои и се спаси... Еничерите се успокоиха щом получиха увеличение на заплатите си, а всички везири и бейлербейове се обединиха около становището, че султан Мурад трябва да бъде върнат от Анадола, за да заеме отново престола, а султан Мехмед да замине за Маниса. Така и стана. Изпратиха тайно писмо до Маниса и султан Мурад дойде в Одрин. През тази зима имаше поход срещу Морея, който разори този вилает. Везири тогава бяха Халил паша, Саруджа паша, Исхак паша, бейлербей на Румелия - Караджа бей, а на Анадола - Озгуроглу Иса бей. Звоеванията в Морея станаха през 850 г. по Хиджра (29. III. 1446 - 18. III. 1447)“80.

Хрониката на Кемал Пашазаде съвпада в общи линии със сведенията в анонимите, но съдържа и едно предание, което предлага твърде интересни подробности. В общи линии то казва следното: След победата при Варна Мурад II се връща в Одрин. Халил паша повече от всички други желае той да заеме отново престола и успява да го убеди. Мехмед е изпратен в Маниса. Сега вече дошло време Халил да се справи и със своя съперник Шахабеддин паша. Великият везир подстрекава еничерите, които въстават, заявявайки, че имат зъб на пашата още от битките срещу Унгария, където с непредпазливостта си той навредил на еничерския корпус. Въстаналите еничери нападат къщата на Шахабеддин и я разграбват, а пашата се спасява с бягство в двореца. След това бунтовниците се събират на един хълм в лозята извън града и оттам отправят заплахата, че в Константинопол е един от синовете на султан Баязид I и те са готови да се присъединят към него. Тогава султан Мурад обявява еничерите за метежници и разрешава кой където ги срещне да ги избива. По този начин са ликвидирани много от тях. Като виждат, че положението се влошава, еничерите се обръщат за помощ към подтикналия ги към тези действия Халил паша. Той успява да укроти гнева на падишаха, който ги помилва и им дава половин дирхем увеличение на заплатите. По този повод народът дава на крайградския хълм в лозята името „Бучук тепе“81.

Със сигурност може да се предположи, че Кемал Пашазаде е взел това предание от някоя неизвестна днес анонимна хроника. Текстът се намира в екземпляра от хрониката на Кемал Пашазаде, съхраняван в Парижката национална библиотека. Той е повторен на два пъти - единият път в полето на лист 26, където се разказва за събития преди Варненската битка, и за втори път на листа 17-19, където се описва завръщането на Мурад върху престола след победата при Варна. Кемал Пашазаде, който твърди, че Мурад се връща върху престола непосредствено след Варненската битка, е принуден да отнесе еничерското въстание тъкмо към този период. Видяхме, че анонимните хроники го датират в 850 г. по Хиджра или 29. III. 1446 - 18. III. 1447 г. Проф. Фр. Бабингер, който публикува първото подробно изследване върху този период, предполага, че еничерското въстание и големият пожар в Одрин са две събития, които протичат по едно и също време82. Опирайки се на сведенията в Cronaca Zancaruola83 той твърди, че всичко това се случило на 22 септември 1444 г. От османските източници той използва считаната за второстепенен извор хроника „Корона на историята“ от Садеддин. След като ясният хронологичен маркер при анонимните хроники бъде обвит в сложния начин на изразяване и повествование на Садеддин, появява се и възможността двете събития да бъдат поставени и тълкувани в една и съща хронологична рамка. Прочее самият Садеддин свързва оттеглянето на Мехмед от престола с еничерското въстание84. А това че Кемал Пашазаде поставя откъса за въстанието и пожара в столицата преди Варненската битка, само подкрепя предположенията на Бабингер. В същото време обаче, когато този изтъкнат ориенталист трябва да обясни защо Мурад напуска Маниса през май 1446 г., той изказва предположението, че причината може би отново е някакъв еничерски метеж85. В такъв смисъл, каквито и доказателства да се предлагат с цел да се промени датата на еничерското въстание - 850 г. по Хиджра, те винаги ще изглеждат незадоволителни. Нужно е двете събития - големият пожар в Одрин от септември 1444 г. и еничерското въстание - да бъдат хронологично разграничени едно от друго. Впрочем Бабингер сам привежда в труда си откъси от хрониката на Орудж86, където се казва87, че одринският пожар станал през 849 г. по Хиджра (9. IV. 1445 - 28. III. 1446), а еничерското въстание и призивът към Мурад II да се върне на престола - през 850 г. (29. III. 1446 - 18. III. 1447).

Не само анонимните хроники, а и други извори разкриват, че еничерското въстание е предизвикано с цел Мурад II да бъде върнат на престола. Еничерите ограбват дома на Шахабеддин и го търсят, за да го убият - това са все факти, които недвусмислено подсказват, че се цели премахването на пашата като най-значителната пречка пред завръщането на Мурад II.

Някои източници пък направо заявяват, че организаторът на въстанието е великият везир Халил паша88. Обстоятелството, че Шахабеддин успява да се отърве от преследвачите си като се укрива в сарая на Мехмед II, също е показателно.

След като еничерите въстават, подбудени от великия везир89, те се опитват да използват събитията в своя полза, придавайки им съвсем друга посока на развитие. Всъщност от самото начало на Мехмедовото управление в редовете на еничерството се трупа недоволство. Страната се намира във финансова криза и султанът е принуден да сече непълноценни монети, което се отразява зле върху еничерското възнаграждение90. Според хрониката на сръбския еничер Константин Михайлович еничерското въстание е предизвикано от 6-месечно закъснение на заплатите91. Бунтовниците нападат и ограбват домовете на високопоставените лица и най-накрая султан Мехмед е принуден да обещае половин акче увеличение на еничерската надницата и в добавка по една жълтица на всеки 3 месеца. Същият извор е категоричен по въпроса, че въстаниците настояват Мехмед II да се оттегли от властта, а на престола да се върне баща му92. На втория етап от въстанието, когато метежниците се събират на хълма Бучук тепе край Одрин, те отправят заплахата, че от Константинопол към тях ще се присъедини един от потомците на Баязид I - претендент за престола (няма съмнение, че това е Орхан). Тази заплаха хвърля в крайна тревога не само султан Мехмед, но и великия везир Халил паша. Взети са извънредни мерки за потушаване на въстанието: повишени са еничерските заплати, но в същото време бунтовниците са подложени и на жестоко преследване, за което властите искат подкрепа от населението.

По наше мнение въстанието избухва по времето, когато Мурад II пристига от Маниса в Бурса. На такъв извод навеждат някои данни от регистъра на санджака Арванид93. Според този документ в началото на октомври 1445 г. румелийският бейлербей Шахабеддин паша се намира в Одрин. Към края на май 1446 г. той все още е в османската столица. След тази дата в регистъра на Арванид се забелязва едно необичайно положение: за близо година време в документа не е отбелязана никаква регистация на тимари, което означава, че през този период е секнала каквато и да било дейност около този вид владения94. В такъв случай можем да предположим, че въстанието избухнало в края на май или скоро след това. Възможно е непосредственият повод да е бил еничерски отказ от поход под командата на везира и румелийски бейлербей Шахабеддин паша. Еничерите твърдели, че пашата умишлено загубил битката с Янош Хунияди в Трансилвания през 1442 г., в която участвали и много бойци от корпуса95.

В същото време писмата на Кириак от Анкона съобщават, че в началото на май 1446 г. Мурад напуска Маниса с намерението да се прехвърли в Румелия96. На 17 април Кириак и известният в османските дворцови среди предприемач Фр. Драперио имат неофициална среща с Мурад II в Маниса. Около три седмици след това, на 5 май 1446 г., старият султан ненадейно заминава за Румелия, придружен от 4000-ен отряд. В писмото си от 11 май, изпратено от Фоча, Кириак съобщава, че султанският син „Челеби“ извикал по спешност баща си в Одрин. Фр. Бабингер с пълно право отбелязва, че в действителност тази покана е отправена от великия везир Халил паша97. Кириак обаче не ни съобщава нищо конкретно по въпроса, което доказва, че случаят е държан в пълна тайна. Той и спътникът му пътуват известно време със султанския отряд, докато Мурад II се отклонява на северозапад към Бурса. Старият султан ще остане в този град около три месеца и половина преди да се отправи към Одрин. И така, Мурад се отправя към османската столица по спешност, но след това променя намерението си и остава да чака в Бурса. Причините за това поведение произтичат от събитията, за които разказахме по-горе. Непосредственият повод за Мурадовото отпътуване от Маниса не може да е еничерското въстание, което според нашите изчисления избухва най-рано в края на май. При това положение се налага становището, че Халил паша тайно вика Мурад II в Одрин, но скоро след потеглянето му изпраща вест за възможни противодействия, в следствие на което старият султан се отправя към Бурса - удобно място да се изчака развитието на събитията.

Не ще съмнение, че Халил паша действа, след като предварително се е разбрал с Мурад II98. По всичко личи, че той инспирира еничерското въстание с цел да премахне противниците на Мурадовото връщане на престола. И наистина от политическата сцена изчезва фигурата на Шахабеддин паша, за когото не се чува нищо чак до повторното възкачване на Мехмед II на престола през 1451 г. В същото време обаче в обществото преобладава мнението, че младият падишах не е в състояние да овладее положението в страната и да обуздае действията на войската99. От друга страна някои външни опасности допълнително усложняват неговото положение. Деспотът на Морея Константин продължава настъпателните си действия100 и това спешно налага да се организира поход срещу него. Но според хронологичната таблица от 1452 г., истинската причина Мурад II да бъде извикан в Одрин е походът на Давуд бей във Влашко и претърпяното от османците тежко поражение101. Хещ Бихищ също изтъква напрегната вътрешна и външна обстановка като причина за призоваването на Мурад в Одрин. Той обаче специално споменава, че главна причина е необходимостта да се вземат мерки срещу деспота на Морея Константин.

Лицата, които използват напрегната политическа обстановка в държавата, за да върнат Мурад II на престола, са Халил паша, Исхак бей и анадолския бейлербей Озгуроглу Иса бей102. Озгуроглу и Иса бей по онова време се намират в Румелия, вероятно за участие в поход. Скоро оттук е изпратено тайно послание до чакащия в Бурса Мурад и той поема към Одрин103. Пред стария султан обаче стои един важен въпрос за разрешаване: да осъществи промяната във властта, без да остави впечатление у единствения си наследник, че е прогонен от престола и така да даде повод за дълбоки противоречия и разногласия между баща и син. В същото време Мурад трябва да внимава да не накърни самочувствието на Мехмед, давайки му повод да си мисли, че е отстранен заради неспособност да се справи с държавните дела и то в един момент, когато откъм Константинопол постоянно се чува името на претендента за османския престол. От тази гледна точка може би е по-правилно да не се вглеждаме чак толкова във версиите, които предлагат различните извори относно Мурадовия план за връщане на престола в Одрин, защото в повечето случаи те се оказват разкази без особена достоверност104. Историческите предания в османските хроники105 не се различават твърде много от тези на византийския хронист Халкокондил. Ето например какво разказва Нешри за тези събития: „Говорят, че се събрали Халил паша, Исхак бей, Иса бей и други бейове и казали на султан Мехмеда: „Предложи трона на баща си. Той не ще склони да го вземе. Така хем ще го почетеш, хем ще го заместиш!“ Още на заранта, щом султан Мехмед дошъл в Дивана, поканил баща си на трона. Султан Мурад се поопънал, но седнал на престола. На следващия ден отишъл на лов като заповядал на везирите някак да оправят работата със султан Мехмед. Те отпратили Мехмеда отново в Маниса, придружен от Саруджа паша и Ибрахим паша.“106

Тук Нешри представя един миролюбив начин, по който Мурад II поема властта в ръцете си. Хещ Бихищ разказва тази легенда по-обстоятелствено, а Садеддин я заимства от него107. Според тази версия Мурад е извикан в Одрин заради еничерското въстание, а Мехмед II научава за това едва когато баща му се прехвърля в Румелия. Великият везир Чандарлъ Халил твърди, че Мурад е временно в европейските владения и подканва Мехмед да отиде да го посрещне. Младият султан отива в стана на баща си и почтително му предлага да поеме властта. Мурад си дава вид че не желае, но показва отстъпчивост пред настойчивостта на присъстващите паши и бейове. Той иска срок да си помисли и на следващия ден излиза на лов. Среща се с еничерите, които заявяват, че корпусът одобрява промяната във властта, а след това му дават клетва за вярност. Тогава Мурад отива в Одрин и се качва на престола. Тук заслужава да се отбележи, че първоначално Мурад се въздържа да влезе в Одрин (както през 1444 г. след Варненската битка), но клетвата за вярност променя нещата.

В хрониката на Орудж събитието е представено по следния начин: „С тайно писмо извикаха султан Мурад в Одрин. Султан Мехмед научи за тайното писмо, но вече нямаше какво да стори. Султан Мурад излезе на лов и по това време свалиха султан Мехмед от трона и го изпратиха в Маниса. Султан Мурад се върна и седна на престола“108.

Според Халкокондил, Халил паша търси начин да върне Мурад II във властта, без да даде повод за раздори. Той и хората му успяват да отпратят Мехмед на няколкодневен лов и след това викат стария султан. Щом пристига в Одрин Мурад се появява пред Султанския съвет (Диван), пред кадиите и народа, като всички засвидетелстват своята покорност и подчинение. След като Мехмед научава за този неочакван обрат, не му остава нищо друго, освен да се покори и той. Явява се пред баща си и целува ръка, но разбира, че зад цялата тази игра стои Халил Чандарлъ и в душата му се стаява злоба109. Тук не можем да кажем нищо повече, освен да потвърдим, че гръцкият автор е твърде добре запознат с турските исторически предания110.

В повечето от историческите предания и преди всичко при Хещ Бихищ, султан Мурад получава клетва за вярност от еничерите преди да се върне на престола. Командирът на корпуса Куртчу Доган е човек на великия везир Халил паша и никак не е трудно той и хората му да бъдат убедени да се врекат във вярност на новия стар султан, след като само преди няколко месеца Мехмед II усмирява еничерството по кървав начин. Цялото това развитие на събитията разкрива колко много е нарастнало еничерското влияние върху държавните дела по онова време и несъмнено Халил паша носи своя дял от отговорността за това състояние111.

Както показват някои европейски и османски документи, през август 1446 г. Мурад II пристига в Одрин112. През септември новият човек на престола приема пратеник на венецианския посланик в Константинопол. Пратеникът връчва на Мурад потвърден договор, сключен от венецианците с Мехмед II. От своя страна, на 25 октомври султанът изпраща във Венеция пратеника Яхши бей и за негов секретар грък на име Димитри113.

Установихме, че султан Мехмед II се качва на престола през август 1444 г. и в такъв случай неговото първо управление продължава две години114. Хронологичната таблица от 1452 г. също посочва двегодишен период между оттеглянето на Мурад и повторното му връщане на престола. Един много важен документ, завещанието на Мурад II, хвърля светлина върху хронологията на тези събития. Копия от този документ се съхраняват в Истанбулския османския архив към Генералната дирекция на архивите115 и в архивохранилището към Главната дирекция на вакъфите116. Съставянето на документа започва на 3 август 1446 г., а неговата регистрация е извършена към края на септември. В такъв случай излиза, че цялата процедура около съставянето, легализирането и регистрацията отнемат около месец и половина - два. Арабският екземпляр обаче е потвърден от завещателя в началото на септември и само в този документ са отбелязани свидетелите: Халил син на Ибрахим (Чандарлъ), Саруджа син на Абдуллах и Исхак син на Абдуллах. Завещанието е съставено и легализирано от кадъаскера Мехмед син на Ферамурз (Молла Хюсрев).

Изглежда че изготвянето на този документ тъкмо в Одрин носи особен смисъл за Мурад II. По наше мнение при цялото развитие на събитията в онзи момент султанът си е давал сериозна сметка за непосредствените перспективи пред него: „Ако умра на друго място извън Бурса, така да направят, че да ме сложат в гроба в четвъртък“. Не забравя да изрази и голямата си обич към по-големия си покоен син Аляеддин Али: „Да ме погребат в Бурса до гроба на покойния ми син Али“. Разпорежда се също „никакви роднини“ да не бъдат погребвани в неговата гробница. Този екзепляр на завещанието е регистриран в Одрин в началото на септември, след като Мурад застава отново на престола. Свидетелите, подписали документа - Халил, Саруджа и Исхак, са първите везири на султана.

Съобщението на Халкокондил, че Мехмед стаил у себе си злоба срещу отдалечилия го от престола Чандарлъ Халил паша, намира потвърждение в доста извори117. След като Мурад отново заема прастола, великият везир вече може да се надява, че ще упражнява властта си необезпокояван от съперници и опирайки се на огромния си авторитет. Веднага след отстраняването на Мехмед от властта в Султанския съвет (Диван) са извършени основни промени. Както отбелязахме по-горе, още в началото на септември съставът на везирската институция добива следния вид: Чандарлъ Халил паша, Саруджа паша и Исхак паша. Кадъаскерът Молла Хюсрев (Мехмед, син на Ферамурз) запазва поста си. Но съобразителният мюсюлмански учен прави нужното, за да спечели и сърцето на поелия към Маниса принц Мехмед, защото знае, че дните, когато той отново ще застане начело на държавата не са далеч118. Пашите, привърженици на Мехмед II и противници на великия везир, са отстранени от столицата, за Шахабеддин паша пък дълго време не се чува нищо. Чак когато през 1451 г. Мехмед II се завръща обратно в столицата Одрин, вече след бащината смърт, ще научим, че пашата го придружава в качеството на наставник и гуверньор (атабег). Заганос паша и Ибрахим паша също са изпратени в Маниса119. А що се отнася до Саруджа, този паша се ползва от привързаността и специалното доверие на Мурад II, тъй че успява да запази поста си на втори везир120. Исхак паша, който не изоставя Мурад II в годините на неговото уединение, е назначен в Султанския съвет за трети везир. Караджа бей запазва поста румелийски бейлербей121, а Озгуроглу Иса бей, който изиграва твърде важна роля за връщането на Мурад във властта, си остава бейлербей на Анадола.

Първата неотложна задача на Мурад II е да накаже деспота на Морея Константин, който разширява владенията си за сметка на османците. Султанът потегля от Одрин с войската си и на 27 ноември блокира стената, пазеща Коринтския провлак. Така поредните бойни успехи на Мурад отново доказват, както и при Варненската битка, че настойчивото желание у някои среди за връщането му на власт има своето основание.

Едва седнал отново на престола Мурад II се разпорежда приготовленията по изпращането на сина му за Маниса да приключат бързо. В този момент положението на султан Мехмед изглежда твърде особено. По всичко личи, че в неговия случай не се прилагат династичните правила, според които той трябва да замине за управител на някой санджак в провинцията - фактически и юридически той е падишах. Според германския изследвач на османската история Фр. Бабингер Мехмед заминава за Маниса изпълнен с гняв, а по-нататъшните му действия показват, че той се възползва от всеки изгоден случай, за да руши господството на баща си в Анадола122. През 1448 г. отсича от свое име медни монети и това му действие ясно разкрива мислите и настроенията, на които е подвластен през онзи период. Пак Фр. Бабингер отбелязва, че по онова време Мехмед се титулова по един необичаен начин - „Султан Мехмед Челеби Султан“. Същата тази титла кара да изпишат в надгробния надпис в памет на майка му Хюма хатун от август-септември 1449 г. Към всичко това младият султан демонстрира пълно незачитане на мирния договор, подписан с Венеция през 1446 г. Той изпраща корсари в Егейско море, които атакуват венецианските владения Навплион в Пелопонес и остров Евбея, като нападенията следват едно подир друго в продължение на 3 години (1446-1449), нанасяйки големи щети. Още през пролетта на 1446 г. баща му Мурад II е принуден да сложи ред в действията на развилнелите се корсари и праща на инспекция някой си на име Юсуф. Тогава голяма част от отнетите стоки са върнати, а пленниците освободени123. Нападенията обаче не спират, а продължават с нова сила. Султан Мехмед въобще не се интересува от мирната политика на Чандарлъ Халил паша, въобще не зачита неговите усилия да не дава на Запада повод за конфликти. И както заключава германският историк, след като Мехмед пристига в Маниса, той започва да се разпорежда така, както му е угодно.

Фр. Бабингер пръв обръща внимание върху по-особеното положение на султан Мехмед след като той е изпратен в Маниса. По-долу, в светлината на исторически извори, ще предложим на читателя нашето становище, че поведението на Мехмед не представлява гневен изблик и низ от незаконни действия, насочени срещу бащиния авторитет. Самият той не счита себе си за обикновен принц. Мехмед е поставен на престола от родния си баща, но впоследствие поради извънредни обстоятелства родителят му отново поема властта в ръцете си. Съвсем естествено е, че старият султан не би предприел никакви действия, заплашващи бъдещето на собствения му син, нито пък би желал да влиза в продължителни раздори с него. По онова време султан Мехмед се явява единственият потомък и наследник на престола. Дори и сянка на заплаха върху неговото положение веднага би засилила надеждите на претендентите за османския престол. Имената на тези претенденти често се споменават в съвременните западни извори. В османските хроники пък за тях въобще не се говори или пък се споменават с далечни намеци124.

Всъщност властта в Анадола на практика е поверена изцяло на Мехмед челеби и той с везирите си се разпорежда в тази провинция като истински падишах. Изворите по различни начини представят това особено Мехмедово положение. Като се вземе под внимание всичко това, което разказахме по този въпрос до тук, сведенията от османските извори, които непосредствено ще представим по-долу, придобиват нов конкретен смисъл:

1. Съвременникът на въпросните събития и автор на хрониката „История на Завоевателя“ Турсун бей, описва положението по следния начин: „Според бащината воля [Мехмед] замина за Маниса и зае мястото на своя родител и така той, на практика, се сдоби със свой наместник“125.

2. Според Хещ Бихищ Мурад II назначил на служба при престолонаследника Мехмед пашите Заганос и Саруджа в качеството им на везири и поверил управлението на Анадола в неговите ръце126.

3. Хронистът Ибн Иляс (неизв. - 1524) отбелязва, че Мехмед бил наместник на баща си в управлението на анадолските владения на османците, а след неговата смърт става самостоятелен владетел127. Египетските източници съобщават за османски пратеници, които известяват за възцаряването на Мехмед през 1444 г., но не казват нищо за връщането на Мурад II на престола. Редом с това през 1447 г. Ибн Тагрибирди отбелязва Мурад като османски владетел128. Съобщава се обаче, че в началото на 1446 г. на името на царстващата особа султан Мехмед II пристигат протоколни подаръци129.

4. Интересна е гледната точка на Кяшифи - придворния хронист на Мехмед II, който, при все че е длъжен да отразява събитията през погледа на своя господар, съобщава интересни неща: след като Мурад II качил Мехмед на престола, той вече се явява помощник на царстващия си син не само по време на Варненската битка, но и в обсадата на Светиград (Коджаджък хисаръ) в Албания (1448) и по време на втората битка на Косово (1448)130.

Наистина след похода на Мурад II срещу Морея, който изглежда е главната причина за връщането на стария султан във властта, Мехмед II участва във всички останали военни кампании на баща си: обсадата на Светиград, последвалата битка на Косово поле (1448)131 и във втория поход срещу Албания през 1450 г. Колкото до титлата „Султан Мехмед Челеби Султан“, изписана в надгробния надпис в памет на Мехмедовата майка през 1449 г., по мое мнение тук не може да се търси някаква особеност132. Обичайно е пред личното име на принцовете да стои титлата „Султан“133, титлата „Челеби Султан“ също се употребява често134. Колкото до сечените от Мехмед медни монети, Фр. Бабингер с пълно основание отхвърля опитите те да бъдат предатирани от 1448-1449 на 1452 г., сиреч след второто му възкачване на престола135. Отсечените от Султан Мехмед Челеби Султан монети са израз на владетелските правомощия, които той упражнява след изпращането му в Анадола. Тук се налага да си припомним и това, че османските принцове, изпратени извън столицата като управители на провинции, упражнявали някои от правата на владетеля, например да издават грамоти за встъпване във владение или разпореждане с поземлени имоти, документи, които се считат за валидни от всеки следващ султан.

И така, без всякакво съмнение може да се приеме, че качилият се на престола през лятото на 1444 г. султан Мехмед II не се считал за детрониран. Такъв смисъл носят и съобщенията на придворния хронист Кяшифи. Но Мехмед е и този, който в надгробния надпис на майка си от 1449 г. отбелязва своя баща Мурад като действащ в момента султан с думите: „Бляскавият султан и величествен господар султан Мурад хан, син на султан Мехмед хан, син на Баязид хан, Аллах вечно да го закриля“. Употребената тук благословия се отнася само за царстващите особи. В посланията за победата при Варна обаче, които той изпраща в качеството си на владетел, баща му е благословен само с „Аллах да го дари с милостта си“136. При цялото това положение дали не трябва да мислим за османската власт през този период като за един вид съвместно управление, каквото се забелязва и във Византия? По наше мнение да се твърди това, означава да се преувеличават изтъкнатите до тук особености или те да се тълкуват в погрешна светлина.

Както вече споменахме, през 1450 г. султан Мехмед взема участие в безрезултания албански поход и обсадата на крепостта Круя137. Османският неуспех издига авторитета на Скендер бег и го превръща в герой на християнството. В османската столица пък се опитват да прикрият последиците от поражението с бляскава сватба. През зимата на 1450 г. в Одрин са поканени приятелски настроените владетели от изток и запад, и всички васали. Поводът е пищно тържество по случай женитбата на султан Мехмед за Ситти хатун, дъщеря на Зюлкадъроглу Сюлейман бей138. Несъмнено сватбеното тържество става повод за бляскаво представяне на младия Челеби Султан. След шумните веселби Мехмед и съпругата му се отправят за Маниса. Не след дълго там той ще получи вестта за смъртта на баща си.

Петте години от второто царуване на султан Мурад II преминават в борба с противниците, заплашващи османското господство на Балканите и преди всичко с унгарската инвазия, предвождана от Янош Хунияди. Тези отбранителни войни в крайна сметка подготвят почвата за успешната обсада и завладяване на Константинопол. Походът срещу Морея от 1446 г., предизвикан от дръзките действия на Константин Драгаш, приключва с пълното подчинение на деспота и със събарянето на крепостната стена Хексамилион в Коринтския провлак, считана за сигурна преграда пред османските набези. Една от слабите османски точки на Балканите е Албания, която винаги присъства в настъпателните планове на кръстоносците още от зимния поход през 1443 г.139 След като Скендер бег завладява Круя, а след това и крепостта Светиград (Коджаджък хисаръ), намираща се на главния път, свързващ Северна със Средна Албания140, османската власт в тази страна се оказва сериозно застрашена. Това налага и провеждането на двата военни похода - единият през 1448 г., завършил с овладяването на Светиград, и вторият през 1450 г., приключил безславно с неуспешната обсада на Круя. След завладяването на Светиград Мурад II печели битката на Косово поле срещу Янош Хунияди (17-20 октомври 1448), което се превръща във втора Варна за османците. След победата на Косово двубоят с Хунияди вече се обръща в полза на османците.

Скоро подир сватбата на сина си, на 3 февруари 1451 г., султан Мурад II умира след кратко боледуване на 48-годишна възраст. Дука и Халкокондил пишат, че причината за султановата смърт е преумора и прекалено пиене и ядене: вероятно е така. В резултат на това Чандарлъ Халил паша и неговото обкръжение изведнъж остават без политическа опора. Великият везир начаса изпраща вестта за Мурадовата смърт към Маниса още преди тя да се е разчула в столицата. Султан Мехмед я научава след 7 дни и заедно със своя гуверньор Шахабеддин паша незабавно поема на път. След два дни той е на азиатската страна на Галиполския пролив при Чанаккале. В този момент вероятността византийците да блокират Проливите и да изпратят в Румелия претендента за престола Орхан е голяма - да си припомним, че те действат по същия начин и през 1444 г. Младият султан обаче успява да се прехвърли на европейския бряг. Оттук нататък напрежението в неговите действия спада141.

На Галиполския полуостров вече се знае, че Мурад II е покойник и че към столицата се придвижва новият султан. Халкокондил обаче съобщава за еничерско въстание в Одрин142, което трябва да е избухнало след като султан Мехмед стига до Галиполи. Това въстание, за което не срещаме никакви съобщения в османските извори, разкрива някои твърде интересни обстоятелства. Еничерите се събрали извън крепостните стени и започнали приготовления за нападение, като не криели намеренията си да разграбят града. Само благодарение енергичната намеса и големия авторитет на Чандарлъ Халил паша са предотвратени големи размирици. Великият везир свикал придворната гвардия, набърже сбрал останалите верни военни части и ги изкарал срещу бунтовниците. Той твърдо заявил на еничерите, че ако не оставят оръжията ще нареди на верните си части да ги избият. По-добре е еничерството да дочака спокойно новия султан, който ще го зачете с милост и парично благодеяние, щом се появи в столицата. Аскерът се отказал от бунтовните си намерения „само заради голямото си уважение към Чандарлъ“. Скоро след това султан Мехмед влязъл в столицата, заел престола и получил клетва за вярност от еничерите.

Елементите на това предание напълно съвпадат с развитието на събитията. Много е важно да се подчертае, че султан Мехмед се качва на престола благодарение голямото влияние на Халил паша върху еничерите и само след неговата намеса. Еничерството си взима почти насила обещания от името на младия султан бакшиш по време на похода срещу караманците в Анадола.

И така, 15 дни след смъртта на баща си Мехмед II се възкачва за втори път на османския трон. Това става на 18 февруари 1451 г. в Одрин. Първата работа на новия владетел е да премахне евентуалния бъдещ претендент за престола - брат си Кючюк Ахмед челеби, който е в бебешка възраст143. В резултат на преждевременната Мурадова смърт и връщането на Мехмед II на османския трон, се очаква да настъпят радикални промени във вътрешната и външната политика на държавата. Новата политика е в пълно противоречие с линията на покойния султан, по-точно с политическите виждания на вездесъщия велик везир Чандарлъ Халил паша. Основните параметри на тази политика са очертани още преди 6 години, след първото възцаряване на Мехмед II и сега никой не се и съмнява, че тя отново ще намери последователно приложение144. Тук няма нужда отново да се повтаря, че основите на тази политика са положени още по времето, когато 12 годишният Мехмед заема османския трон и неговите най-близки хора - Заганос паша, Ибрахим паша и изявеният воин Хадъм Шахабеддин паша, насърчават младия владетел да постави завоеванията като главна цел на държавническото си поведение. Сега Мехмедовото обкръжение отново обмисля възможностите за връщане към принципите на експанзионизма в държавната политика. Византийците, които много добре схващат в каква посока ще се промени умерената и миролюбива политика на стария султан с идването на Мехмед на власт, посрещат османските политически промени с тревога и страх145.

Възцаряването на Мехмед довежда съперниците на Чандарлъ Халил паша на власт. По всичко личи, че по онова време великият везир на Мурад II въобще не бил сигурен за бъдещето си. Подробностите, които дава Дука, напълно разкриват характера на тогавашната ситуация: когато Мехмед сяда на престола „везирите на баща му Халил паша и Исхак паша, както и архонтите, застават настрана и далеч от падишаха. Неговите везири - Хадъм Шахабеддин и Ибрахим, както си му е редът, стоели до владетеля. Султанът попитал Шахабеддин защо бащините му везири стоят настрана. След това наредил да извикат Халил, за да заеме старото си място, а на Исхак разпоредил да поеме анадолския вилает, но преди това да погребе тялото на баща му в Бурса. Везирите, щом чули тези думи, веднага се втурнали и според обичая целунали ръка на Мехмед. Така Халил запазил поста си на велик везир“146. Шахабеддин паша, който изпълнявал по време на Мехмедовия престой в Маниса длъжността наставник и гуверньор (атабег)147, заел мястото на втори везир.

В онзи момент младият падишах твърде добре разбира, че ще е повече от неразумно да отстрани Халил паша, когато всичките османски противници са готови да действат, а в Константинопол претендентът за престола Орхан само изчаква удобния момент. Мехмед все още има нужда от опитния и силен велик везир, който дълги години умело управлява държавния кораб и има огромно влияние върху еничерския корпус. В същото време обаче незабавно са направени някои неотложни смени. Веднага е уволнен анадолският бейлербей Озгуроглу Иса бей148, който изиграва голяма роля в Мехмедовото отстраняване от власт, а след това държи под око неговите действия в Маниса149. Исхак паша, най-влиятелната фигура след Чандарлъ Халил, е уволнен от везирския пост и изпратен за бейлербей на Анадола на мястото на Озгуроглу Иса150. Така везирите в Султанския съвет (Диван) вече са Халил паша, Шахабеддин паша и Саруджа паша. Четвъртият везир в Дивана е Ибрахим151 или, което и по-вероятно - Заганос паша. Според Кемал Пашазаде през март 1452 г., когато започва изгаждането на крепостта Румели хисар на Босфора, везири в Дивана са пашите Халил, Саруджа, Шахабеддин и Заганос152. Наскоро публикуван надпис от февруари 1452 г. също споменава Заганос като везир153.

След като младият султан заема престола опасностите около османската държава се засилват. На път е да се повтори ситуацията от 1444 г., когато първото възцаряване на Мехмед II става в обстановка на дълбока криза. Хронистът Енвери, който отблизо познава този период, пише, че „цялата страна е обхваната от раздори и вълнения“154. Въстава Анадола. Караманоглу Ибрахим бей минава в настъпление, връщайки си някои територии и крепости, за които твърди, че са превзети незаконно от Мурад II155, а след това се насочва към гр. Алайе в Южна Анадола. Караманците изпращат в западноанадолските бейлици, ликвидирани на времето от Мурад II, претенденти за властта от потомството на някогашните им господари. Така положението в провинциите Айдън, Ментеше и Гермиян също се изостря156. Не разполагаме с достатъчно сведения за тези събития, но след като анадолският бейлербей по-късно трябва да се оправя с положението в Ментеше и Айдън157, то изглежда, че първоначалният успех бил на страната на размирниците. По всичко личи, че ситуацията в Анадола била твърде сложна.

В тази трудна обстановка младият султан е принуден да продължи мирната политика на своя баща. Целта му е чрез отстъпки на запад да си осигури мир, след което да се заеме със спасяването на Анадола. От сръбска страна пред него се явява пратеника на деспот Георги Бранкович и Мехмед приема всичките му искания. Деспотът настоява да се подновят „скрепеният с клетва“ мирен договор и съюзът, сключени при Мурад II, както и да получи обратно дъщеря си Мара, съпруга на покойния османски султан158. Мехмед II склонява на всичко това като в добавка отстъпва територии по сръбската граница за издръжка на бащината съпруга159. Според Кемал Пашазаде пак тогава младият султан отстъпва на сръбската страна и нахията Аладжахисар (Крушевац)160.

Максимални изгоди от новата ситуация се опитва да извлече и византийският император Константин - бившият деспот на Морея, който на 6 януари 1449 г. се качва на престола с официалното разрешение на Мурад II161. След възцаряването на Мехмед II Константин изпраща в Одрин своя пратеник да поднесе поздравления и да поиска подновяване на старите договори. Новият османски султан потвърждава мира с византийците, както и сключените договори. Съгласява се и с искането на императора за издръжка на претендента за престола Орхан, който се намира в Константинопол. Мехмед II му отпуска 300 хил. акчета от приходите на земите по долното течение на река Места в Западна Тракия. Според Кемал Пашазаде тогава на Византия са отстъпени и териториите „оттатък Чорлу“162.

Приблизително два месеца след възцаряването си младият падишах оставя в Одрин „много доверения си човек“ Саруджа паша163 и начело на еничерския корпус и анадолските войски поема срещу Караманоглу. Като превантивна мярка срещу унгарците към София е изпратен управителят на Румелия Караджа бей164. Но докато султанът е зает с анадолските дела, византийският император Констатнтин влиза в опасна игра, в която използва претендента за османския престол Орхан и така самият той става причина за нарушаване на мира с османците. Византийските пратеници откриват Мехмед II някъде около анадолския град Акшехир и заявяват, че предвидената издръжка за Орхан следвало да се увеличи поне двойно, в противен случай императорът щял да го пусне на свобода. Византийската делегация не пропуснала да напомни, че по онова време доста турци искали Орхан за султан, обръщали се към него с титлата „емир“, твърдейки, че той имал точно толкова права върху престола, колкото и Мехмед II165. Да си припомним тук, че при първото Мехмедово възцаряване Орхан прави опит да вдигне въстание в Румелия, чрез което да се добере до османския престол.

Може да се предположи, че възможността византийците да блокират Проливите и да пуснат Орхан в Румелия, е накарала Мехмед II сериозно да се замисли върху сложността на ситуацията. Пренебрежителното отношение на императора към подновения съвсем наскоро мирен договор, намерило израз в натиск над османската страна в кризисни за нея ситуации, несъмнено затвърдило окончателно у Мехмед намерението да ликвидира Византия. Макар и да изглеждало, че младият падишах не обръща сериозно внимание на византийската заплаха166, той е наясно, че някогашната напрегната обстановка около първото възкачване на баща му на османския престол през 1421 г., е много вероятно да се повтори и при него. Очевидно при тези обстоятелства не е възможно да се проведе една продължителна военна операция в Карамания, каквито били първоначалните намерения. И без това Караманоглу вече се бил изтеглил с войските си в трудно достъпния за османските сили планински район на Ташели. Както твърди Дука, Мехмед II е наясно, че византийските заплахи не му оставят никакъв друг изход, освен да приеме мирните предложения, изпратени от караманците167. От друга страна, отчитайки възможността Проливите да бъдат блокирани, султанът се отнася към византийските пратеници много внимателно и вежливо. Той заявява на пратениците, че ще изслуша това, което имат да му предадат в столицата си, след което ги отпраща. Самият той незабавно се отправя на път, за да стигне час по-скоро в Одрин168. По всичко личи, че по време на този поход падишахът не стига по-далеч от Акшехир169. При все това подписаният с Караманоглу мир осигурява на османците някои придобивки: според договора, скрепен с клетва в присъствито на Мехмедовия пратеник Касабоглу Махмуд бей, караманският господар потвърждава васалната си зависимост от османците170. Освен това, старият вече Ибрахим Караманоглу връща на Мехмед II градовете Кършехир, Бейшехир и Сейдишехир, които баща му е принуден да отстъпи по време на кризата през 1444 г. Отделно караманският бей потвърждава и задължението си да изпраща боен отряд в редовете на османската армия в случай на война171. Срещу това султанът отстъпва важната крепост Алайе, заради която по-късно османците ще си имат доста главоболия172. В изготвянето на мирния договор по този начин голям принос има великият везир Чандарлъ Халил паша.

Дръзкото поведение на еничерите на връщане от караманския поход дава повод на султана за някои решителни действия, което укрепва авторитета му сред този род войска. Да си припомним, че еничерите, намиращи се под влиянието на Халил Паша, с въстанието си от 1446 г. се превръщат в главния фактор за отдалечаването на Мехмед II от престола. Този път еничерството, в пълно бойно снаряжение, се нарежда от двете страни на пътя и когато Мехмед II минава помежду им, те започват шумно да настояват: „Това е първият поход на нашия падишах и той трябва да ни окаже благоволение“173. Според хрониста Рухи „Турхан бей и Хадъм Шахабеддин паша обясняват на падишаха какво искат еничерите и му подхвърлят, че те всичките трябва да бъдат избити. Падишахът обаче успокои гнева си и им раздаде 10 торби акчета“. Тук е много важно, че в този сложен момент младият владетел търси подкрепа от двама души, които принадлежат към среди, съперничещи на еничерския корпус174. Няма съмнение, че Шахабеддин паша е враг на еничерите, които по време на въстанието от 1446 г. правят опит да го убият. Турхан бей пък е най-влиятелният командир на пограничните военни съединения, които са в остро съперничество с еничерския корпус.

Султан Мехмед II е принуден да потисне гнева си от наглото и изпълнено със заплахи поведение на еничерите175, тъй като в този момент той трябва незабавно да се прехвърли от Анадола в Румелия и да стигне час по-скоро до столицата Одрин. Халкокондил обаче разказва, че няколко дни по-късно, след като е преминал вече на европейския бряг при Галиполи, султанът свикал съвет и случаят е поставен на разискване (несъмнено на съвета присъствал и великият везир Халил паша)176. Според византийския историк на място била извършена обща проверка, за да се установи колко от еничерите се отклонили от участие във военния поход, след което султанът наредил да се наложи тежко телесно наказание (бой)177 на еничерския главнокомандващ (еничерския ага) Куртчу Доган178. Агата не се отървава само с това - Мехмед II го уволнява и изпраща на заточение в Амасия179. Султанът наредил да се ударят по 100 тояги на висшите офицери от корпуса, след което уволнил и тях. По този начин новият падишах демонстрира характер в управлението, както и твърдото си намерение да не разреши нови еничерски своеволия. Като се вземат предвид събитията от миналото, а също и сложната ситуация, в която се намира самият султан, твърде лесно е да се разбере, че конфликтът с еничерите е породен от много по-дълбоки причини, отколкото е искането им за султански бакшиш. Разрешаването на този проблем е голям успех за Мехмед II. По думите на Турсун бей до края на управлението на този султан еничерството „не излиза вън от пътя на добрите нрави“. Чрез суровото наказание на еничерския ага османският владетел окончателно отстранява един от силните си противници. Куртчу Доган е в дъното на Мехмедовото сваляне от престола през 1446 г., когато той, в съюз с великия везир, настройва еничерите за въстание. На овакантения пост е назначен Мустафа ага180, с което започват и основните реформи в еничерския корпус181. Доста от личния състав е уволнен, след което суланът прави една стъпка, оценявана от някои наблюдатели като ненужна демонстрация - вакантните места в еничерските поделения той запълва с хора от корпуса, обслужващ султанския лов182.

Както вече имаше случай да отбележим, още по време на първото си възцаряване Мехмед II чувства нуждата да завладее Константинопол. А след последните действия на господаря на Града османският султан вече изглежда категорично убеден, че за да опази трона и държавата си той е длъжен да ликвидира Византия. В Константинопол е намерил убежище претендентът за престола Орхан, представлявайки постоянна заплаха за османските владетели. Всъщност повече от половин столетие Византия използва претендентите, т.нар. „дюзмета“, за да провокира напрежение и безредици в османската държава с цел да предизвика нейното разпокъсване183. В същото време Византия е главната причина щото османците постоянно да са ангажирани на два фронта - в Анадола и на Балканите, тя е и подбудителят на кръстоносните походи срещу османската държава. Изглежда било е дошло времето този въпрос да бъде окончателно решен.

От друга страна, докато флотите на Запада господстват над Константинопол и Проливите, винаги ще съществува опасността от прекъсване на връзката между европейските и азиатските владения, което на практика означава разпокъсване на османската държава. Според Критовул тази постоянна заплаха прави завладяването на Константинопол задача от първостепенна важност за османците184. Те са наясно, че с премахването на Палеолозите Анадола и Румелия ще намерят своя естествен обединителен център и ще се превърнат в единно териториално-политическо цяло. Засилването на католическото влияние във византийската столица може да доведе до пагубни последици. Населението на Константинопол приема с отвращение идеята за латинско господство над Града - все още не е избледнял споменът, че през 1423 г. Византия е принудена да остъпи Солун на венецианците. Сега вече е напълно вероятно налагането на католическото господство да стане и със сила - Алфонс V например мечтае да възкреси Латинската империя с център Константинопол. Критовул твърди, че Мехмед II считал за напълно вероятно Градът да бъде предаден на по-силните във военно отношение латинци185. Затова завладяването на византийската столица е въпрос на живот и смърт не толкова конкретно за султана, колкото за самата османска държава. В битките при Варна и Косово Мурад II успява да пречупи експанзията на Запада и в голяма степен подготвя условията за една успешна обсада на Константинопол. Но окончателното разрешаване на този тъй важен за оцеляването на османската държава проблем, се преплита по особено трагичен начин с личността и съдбата на султан Мехмед II. В скоро време османският владетел ще трябва да разсече сложния възел чрез силата на своя меч.

Според хронистите Ашък Пашазаде186 и Нешри187 щом бързащият да се прибере в Одрин султан Мехмед пристигнал в Бурса, той пожелал да се прехвърли на европейския бряг при Галиполи. Казали му обаче: „Честити господарю, сега в Галиполския пролив са дошли невернически кораби. Той е затворен...“ По-нататък хрониките разказват, че „взели Повелителя и го завели до Акча Хисар, който се намирал от горната страна на Истанбул, но на отсрещния [азиатски] бряг. Пресекли Босфора там, където на времето се прехвърлил и баща му. Като стъпили на румелийския бряг султанът рекъл на Халил паша: „Тук е нужно да се издигне една крепост“. Скоро след тези събития Мехмед II нарежда да се прекрати напълно изплащането на парите, предназначени за издръжката на Орхан в Константинопол. Последните предложения и заплахи на византийския император дават повод на султана да се отметне от приетите наскоро ангажименти към византийската страна. В същото време Мехмед още по онова време вече знае как да прикрие по-нататъшните си намерения от противника: той не бърза с обявяването на война, старае се да не даде повод на Византия за незабавни политически и военни приготволения.

Византия с безпокойство посрещнала Мехмедовото намерение да строи крепост на европейския бряг на Босфора. Султанът обяснил на пратениците, че това съоръжение е предназначено да облекчи преминаването между двете части на държавата му. Според Дука той изтъкнал на императорските пратеници, че на времето баща му Мурад II в навечерието на Варненската битка се сблъсква с опасности около спешното си прехвърляне от Анадола на европейския бряг и още тогава се убеждава в нуждата от крепост на румелийската страна на Пролива. Несъмнено султан Мурад се намирал под въздействието на умерената политика спрямо Византия на своя велик везир Халил паша и затова не осъществява това свое намерение. Неговият млад наследник обаче е твърдо решен да реализира този план и открито известява категоричното си решение188. Сега вече Византия се убеждава в енергичния характер на новия османски владетел. Всички дейности около изграждане на крепостта, наречена Румели хисар или Боазкесен, е поверена на везира Заганос паша - краен и настойчив привърженик на идеята за незабавна обсада на Константинопол. Той издига първите кули и приключва с първоначалните приготовления за изграждане на голямо крепостно съоръжение.

Според един наскоро разчетен надпис от Румели хисар, през февруари 1452 г. Заганос паша приключва строежа на първата шестстенна кула, разположена в близост до морето от югоизточната страна на бъдещата крепост189. Един втори надпис от крепостта дава основание на X. Айверди да твърди, че през април-май 1452 г. е издигната и т.нар. „Голяма Заганосова кула“, намираща се от страна на континенталната суша190. През цялата зима на тази година пашата усилено събира строителен материал за големия строеж191. На 26 март 1452 г.192, в присъствието на султана и елитните му военни части и под прикритието на 30 кораба193, започва строежът на крепостните стени и след непрекъсната работа, към края на август същата година съоръжението е готово194. Лично Мехмед II дава името на новата крепост - Боазкесен195, което разкрива и главното нейно предназначение: „да прекъсне връзката между двете морета и да контролира прехвърлянето от континет на континент и от море в море“196. По този начин в историята на Проливите се налага една съвършено непозната до тогава ситуация: докато преди този воден път е напълно свободен за движение, то при Мехмед II той минава под пълния контрол на държавата, която господства по неговите брегове. В действителност възможностите византийската столица да получи военна помощ откъм Черно море през Босфора били твърде ограничени. В този район липсвал силен военен флот. Не трябва обаче да се подценява възможността за прекъсване снабдяването на Константинопол с храни от черноморския район197. Пръв султан Баязид I (1389-1402) прави опит да завладее Града чрез прекъсване на снабдяването с храни отвън198.

Всъщност построяването на крепостта Боазкесен е в духа на старите османски традиции за провеждане на обсадни дейности срещу укрепени градове. Още при Осман I (1281- 1326), преди обсадата на Бурса, когато османците подлагат на продължителна обсада някоя византийска крепост, те строят в близост до нея кула, която служи като база при положение, че основните военни отреди временно се оттеглят. Султан Баязид I построява крепостта Анадолу хисаръ (на анадолската страна на Босфора) тъкмо за целите на обсадата на Константинопол. Веднага щом приключил със строежа Баязид изпраща посланик до византийския император с ултимативното искане Градът да бъде опразнен и предаден в османски ръце199. Според Францес крепостта Боазкесен трябвало да служи като военна база и укритие, което да се използва от османските войски при нужда200. Размерите на съоръжението напълно потвърждават едно такова предназначение. А според Критовул при построяването на Боазкесен се отчитала и вероятността, че „обсадата на Константинопол би могла да се проточи дълго и тогава ще е нужно Градът да бъде подложен на продължителен натиск201.

Според Кемал Пашазаде тогавашните четирима везири - Халил, Саруджа, Шахабеддин и Заганос, били натоварени с посторяването на крепостта202. Турсун бей разказва, че след като строежът на съоръжението приключил, „в близост до морето била изградена огнева позиция, върху която в 20 укрития разположили по един огнедишащ топ“203. В същото време от азиатската страна на Босфора, в подножието на крепостта Анадолу хисаръ, също е изградена огнева линия, върху която са разположени топове204.

С оконателното изграждане на крепостта Боазкесен започват враждебни действия срещу Византия, а когато от Константинопол пристига пратеничество, е обявена война205. През зимата на 1452 г. Константинопол е обсаден от войската на Исфендиароглу Исмаил бей и, изглежда, от военните сили на анадолския санджак Кареси под командата на Акчайлъоглу Мехмед бей206. По такъв начин византийската столица се оказва стегната откъм Проливите в два обръча.

В тази обстановка разтревоженият византийски император изпраща посланици до европейските дворове207. През пролетта на 1453 г., вече по време на обсадата, Византия свързва всичките си надежди за оцеляване с очакваната помощ от Запада. Младият султан също е наясно, че най-голямата опасност пред така желаното от него завладяване на Константинопол, може да дойде тъкмо от Запад. Той успява да заблуди главните османски противници Унгария и Венеция с умели дипломатически ходове и някои отстъпки. На 10 септември 1451 г., след като се връща от поход срещу караманците, Мехмед II подновява мирния договор с Венеция. Султанът дава разрешение на венецианците да изнасят пшеница от османските владения, което е от жизнена важност за тях. Редом с това, на 20 ноември 1451 г., Мехмед сключва 3 годишен договор с Унгарското кралство при твърде изгодни условия за унгарската страна. Тук важна роля изиграват сръбският деспот и босненският крал, които демонстрират приятелско отношение към османския падишах208. В западния християнски свят господства мнението, че младият османски владетел, отстранен на времето от престола заради несправяне, е мек и неумел във властта и затова - миролюбив. Дори неговото повторно възцаряване събужда надеждите, че османската завоевателна мощ ще спадне209. Сега вече, след като Мурад II не е между живите, изглежда напълно възможно, че един нов кръстоносен поход ще завърши с успех. Тези надежди са отразени в прочутото писмо от март 1451 г. на известния хуманист Филелфо, в което с много фантазия той приканва френския крал към участие в кръстоносен поход210. В този смисъл може да се каже, че по онова време Константинопол изглеждал вън от всякаква опасност. Същото личи и от докладите на венецианските посланици от византийската столица211. Това лъжливо усещане пречи на западните държави на време да извършат военните си приготовления. Несъмнено голям принос към парализиралите Запада ловки дипломатически ходове има опитният държавен мъж Чандарлъ Халил паша. Възрастният вече велик везир все още държи държавните дела в ръцете си. В същото време султанът го зачита, възнаграждавайки през 1451 г. най-висшия си служител с нови поземлени владения в Пловдивско212. Докато Халил паша прилага пасивната си миролюбива външна политика, султан Мехмед II се подготвя за обсадата на Константинопол: в този момент политическото поведение на великия везир напълно съответства на неговите цели. На времето, след повторното възцаряване на Мехмед, пашата не се колебае да направи големи отстъпки на сръбския деспот и Византия, за да постигне мир. Пак той изиграва голяма рола при отстъпването на гр. Алайе на караманците213.

До последния момент Чандарлъ Халил паша ще остане противник на превземането на Константинопол. Ако това намерение се увенчае с успех, авторитетът му, в най-лошия случай той самият, ще бъде ликвидиран. Но ако обсадата не успее, без всякакво съмнение държавата ще се окаже в твърде голяма опасност. Той дори твърди, че и да бъде превзет Града, това ще положи началото на поредица кръстоносни походи, които в крайна сметка ще унищожат османската държава. Така че най-голямата пречка пред завоевателните намерения на Мехмед II се оказва авторитетният велик везир. Няма да е пресилено, ако се каже, че в този момент ключът към завладяването на Константинопол се намира в Халиловите ръце. Отрицателното отношение на опитния и влиятелен велик везир може да обрече начинанието на неуспех още в самото му начало, създавайки опасни разногласия и противоречия в османските редове. Мнението на Халил паша, който в продължение на дълги години с успех определя политическата линия на държавата, все още тежи над ходовете на младия и неопитен още султан. Когато през зимата на 1452 г. войната с Византия вече изглежда неизбежна, Мехмед II хвърля много усилия, за да принуди великия везир да застане на неговите позиции. Османските исторически предания по този въпрос са примесени с много легендарни мотиви, но сравнят ли се с византийските хроники, обстановката до голяма степен се изяснява. Дука съобщава, че една нощ султанът неочаквано извикал при себе си Чандарлъ Халил и с обещания и заплахи го принуждава да подкрепи една предстояща обсада на византийската столица214. Според Турсун бей мисълта за превземането на Града не напуска Мехмед дори по време на сън, но „държавните мъже“ се противопоставят (несъмнено тук преди всичко се има превдид Чандарлъ)215, изтъквайки, че една такава стъпка би имала отрицателни последствия за държавата. Но нищо не е в състояние да спре Мехмед216, което се вижда ясно и в съобщението на византийския хронист Дука. Кемал Пашазаде, който следва Турсун бей в излагането на тези събития, многозначително добавя, че Мехмедовите намерения предизвикат неприязън сред държавните мъже217. В същото време във военните среди не се гледа с добро око на традиционните подаръци, които византийския двор праща на великия везир, несъмнено с цел да насърчи миролюбивата му политика. Халил паша пък прибира тези подаръци и не вижда нищо нередно в това. Но настроенията срещу него растат, в резултат на което му прикачат прозвището „ортак на неверниците“, което бързо се разпространява сред хората и стига чак до ушите на Дука218. Най-накрая, за да си осигури така необходимото единомислие по този важен въпрос, султан Мехмед поставя неговото разглеждане на извънредно заседание.

Сведенията за това заседание и за произнесената там реч на османския владетел са достигнали до нас чрез хрониките на Таджи Бейзаде Джафер Челеби219 и на Критовул220. Всеки един от двамата автори твърди, че съвещанието е открито с реч на султан Мехмед II. Въпреки че Таджи Бейзаде се увлича в демонстрации на разказваческото си изкуство, а Критовул пък - в подражание на класическата византийска историография, като се отстрани украсата в техните разкази, остават наяве следните важни моменти от Мехмедовото слово: 1. Ние сме длъжни да продължим традициите на свещената война за вярата, които са ни завещани от нашите деди; 2. Намиращият се в центъра на османската държава Константинопол защитава враговете ни и насърчава действията на външните противници; 3. Този град трябва на всяка цена да бъде завладян, за да гарантираме сигурността и бъдещето на нашата държава; 4. Искам да науча мнението на всеки един от вас, заявил накрая султан Мехмед. И двамата хронисти твърдят, че една част от присъстващите горещо подкрепила своя владетел, настоявайки час по-скоро да се пристъпи към осъществяване на неговите планове. Според Критовул това били хората, които разчитат в резултат на очакваната победа да се издигнат в служебната йерархия221. Според Таджи Бейзаде друга част от участниците, изтъквайки непревземаемостта на крепостта, предложила идеята за обсада да бъде изоставена. Но когато султанът разпалено и с ожесточение отново заявил твърдото си решение да осъществи плановете си, всички се обединили около него. Критовул пък съобщава, че някои „опитни личности“ не били привърженици на военните действия, но запазват мълчание пред всеобщото въодушевление в полза на войната и се подчиняват на мнозинството222.

От всичко това става ясно, че Халил Чандарлъ е принуден да отстъпи на младия султан и стоящите зад него привърженици на войната с Византия. Ние вече видяхме на предходните страници кои са тези привърженици на военния конфликт. Според 3. Долфин султан Мехмед „отстранява възрастния си съветник и онези паши, които твърдят, че Константинопол не може да бъде превзет и на тяхно място слага по-млади хора, съгласни с неговите намерения“223. Вярно е, че Мехмед вкарва в Султанския съвет по-младия Заганос паша - привърженик на обсадата, но не отговаря на истината твърдението, че опозиционно настроените възрастни държавници, т.е. Халил паша и неговите хора, са отстранени от властта. От друга страна това предание, прокраднало се и в италианските извори, още веднъж доказва какви големи противоречия се появили около Мехмедовото намерение да обсади византийската столица. След като в Одрин единодушно е взето решение за обсада, да се обявиш впоследствие срещу военни действия значи да извършиш държавна измяна. И когато в най-критичния момент на обсадата Чандарлъ Халил паша пак застава срещу войната, твърдейки, че в крайна сметка позицията му ще се окаже вярна, то след победата това негово поведение вече ще се оценява като предателство.

Султан Мехмед приготвя старателно обсадата на най-голямата крепост през Средновековието, за която по негово специално нареждане се отливат огромни оръдия. Когато приготовленяията приключват, Мехмедовата армия и тежка артилерия се появяват под стените на Града. Тук не е възможно нито пък нужно да се занимаваме в подробности с проточилата се от 6 април до 29 май 54-дневна обсада224. Но не може да прескочим двете последни изпитания, пред които съдбата изправя младия османски владетел като последен отглас от дълбокия кризисен период, чиито черти се опитахме да разкрием на предходните страници.

Както е известно, на 20 април два византийски и три генуезки кораба, натоварени със жито, нанасят поражение на османската флота и успяват да проникнат в Златния рог. Този успех е посрещнат с възторг от обсадените жители на Константинопол и събужда надеждите за помощ отвън. Плъзва мълвата, че корабите са предният отряд на силнен военен флот, изпратен от Запада в помощ на обсадения Град. В същото време Турсун бей ни съобщава, че поражението на османския флот „предизика объркване сред ислямския народ“225, а „в организацията на войската настъпва безпорядък“226. На хоризонта се очертава опасността от провал на обсадата: ниският боен дух и безнадежността сигурно водят към поражение. В едно писмо на известния шейх Акшемседдин до султана се казва, че поражението на османския флот допринася за рухването на надеждте у войската за скорошна победа, а това поставя под въпрос крайния благоприятен изход на обсадата227. Според шейха духът на противника се покачва, докато в същото време в лагера на османците витаят противоречия. Акшемседдин, който има голямо влияние върху султан Мехмед, съветва владетеля да се държи енергично и твърдо в този важен момент за бъдещето на държавата и да се довери на хора, които не са снизходителни и състрадателни.

В тази ситуация Мехмед решава, че е нужно веднага да свика султански съвет с участието на всички везири и военначалници228. По време на съвета Чандарлъ Халил паша и неговите приближени, възползвайки се от сложната обстановка, отново настояват обсадата да бъде вдигната и да започнат преговори с византийския император229. Лесно е да си представим деликатната ситуация, в която изпаднал младият владетел. Положението е спасено от стария съперник на великия везир и най-последователен привърженик на военните действия Заганос паша230. С помощта на Шахабеддин паша, възрастния вече Турхан бей, Акшемседдин и на Мехмедовия учител Ахмед Гюрани, Заганос успява да надделее над разпространителите на пораженски настроения. Оптимистичните слова на Мехмедовите привърженици вдъхват смелост и повишават бойния дух на войската231. Начаса са взети мерки за засилване артилерийският обстрел на Града и на 21 април е разрушена една висока крепостна кула в близост до Романовата порта232. На другия ден част от османския флот е прехвърлена по суша през склоновете на Галата в Златния рог и този успех се приема като отговор на претърпяното поражение на 20 април233. Не ще съмнение, че планът за прехвърлянето на корабите е съставен по-рано, но решението за неговото прилагане е взето тъкмо в този напрегнат момент. Тези неочаквани успехи изиграват твърде важна роля за повдигане на бойния дух в османския лагер.

Вторият кризисен момент се появява към края на май, но неговият изход е благополучен, тъй като приключва с победа за османците. Според сведенията на независими един от друг източници234 в онези напрегнати дни турският щаб получава сведения, че западните владетели сключили съюз помежду си и Ян Хунияди напредва към обсадения град със силна армия, а голяма кръстоносна флота вече е достигнала о. Евбея или о. Хиос. Тези слухове бързо се разпространяват и засилват безпокойството сред обсадителите. Ропотът и недоволството отново започват и по всичко личи, че в крайна сметка Чандарлъ Халил ще се окаже прав235. Наистина на 7 май една венецианска флота отплува към Егейско море под командата на адмирал Лоредано236, а папата от своя страна снаряжава и изпраща два кораба237. От друга страна, традиционният османски противник Караманоглу заявява на венецианците, че е готов да нападне обсадителите на Константинопол, щом забележи някакво колебание в техните редици238. Османският султан, който разполага с широка мрежа от осведомители и разузнавачи239, положително е наясно с това развитие на събитията. Несъмнено той разбира, че всяко едно забавяне води към фатален резултат240. На 26 или 27 май султанът свиква един последен военен съвет, който трябва окончателно да определи по-нататъшните действия241. По време на съвета великият везир Халил паша отново повтаря аргументите си в полза на незабавното вдигане на обсадата. Той дори твърди, че западните владетели се съюзяват, за да прогонят турците от Балканския полуостров и предотвратяването на едно такова бедствие спешно налага да се мине в отстъпление. Много е вероятно тук да е споменато за съдбата на Баязид I в битката при Анкара, а също и за трудностите около кръстоносните походи и битките при Златица, Варна и Косово. Младият везир Заганос паша решително отхвърля тази позиция като заявява, че постоянното съперничество не позволява на западните владетели да сключат траен съюз помежду си. Дори и да изпратят силен флот в помощ на обсадения Град, то доведените десантни части ще са неколкократно по слаби от османската обсада. Затова пашата настоява обсадата да продължи, без каквито и да е опасения. „Преди да дойде помощ от Италия, Градът вече ще бъде превзет“ - уверено заявява той242. 3. Долфин съобщава, че Заганос е подкрепен от Турхан бей и от третия везир Хадъм Шахабеддин паша243. Да си припомним, че Заганос и Шахабеддин подкрепят младия Мехмед по време на първото му възкачване на престола и в противовес на миролюбивата политика на великия везир Халил паша, настояват пред султана за разгръщане на експанзията. Сега виждаме същите двама сановници да настояват за обсада на Константинопол до победния край. По този повод Францес специално отбелязва, че старата ненавист и съперничество между Заганос и Чандарлъ Халил отново се разгоряло с пълна сила. Византийските източници подчертават и това, че двамата Мехмедови приближени са последователни привърженици на военните действия, защото разчитат, че след победния край ще увеличат своето влияние и власт244. Така става ясно колко голямо е значението на обсадата на Константинопол в борбата за власт между великия везир Чандарлъ Халил паша и неговите съперници.

Според Францес младият султан горещо поддържа идеята обсадата да бъде продължена245. Той не би се оттеглил по никакъв повод и на каквато и да е цена от тази битка на живот и смърт. Едно сваляне на обсадата в този момент би означавало отново да се появи опасността от териториално разпокъсване - заплаха, която дебне османската държава вече половин век. В същото време една такава стъпка най-пряко застрашава неговата лична власт. Както през 1444 г. миролюбивата политика на Чандарлъ Халил паша не бе в състояние да предотврати настъплението на кръстоносната армия и флот, така и сега да се вярва, че със свалянето на обсадата от Константинопол ще се избегнат бъдещите опасности, е повече от наивно. Затова се взема решение за всеобща и решаваща атака246. За да повиши ентусиазма на войската, султанът с голямо нежелание дава разрешение за разграбване на града след неговото завладяване247.

На 27 май, неделя, глашатаите съобщават на бойните части, че след два дена предстои атака и след това разграбване на Града248. Оттук нататък всичко ще зависи от изхода на тази последна и решителна битка. Започват трескави приготовления - всичко трябва да приключи преди да пристигне помощ от Запада249. На 29 май призори според Таджи Бейзаде (в последната трета на нощта), а според западните извори пък - между един и два часа след полунощ, атаката започва, а на сутринта Градът е завладян250.

Завладяването на Константинопол представлява голяма победа както за османската държава, така и лично за младия владетел. Щом влиза в Града Мехмед II веднага изпраща хора да търсят Орхан, като обещава награда на оня, който го открие251. Със смъртта на този османски принц252, който се сражава на византийска страна срещу османците и техния владетел253, най-сетне се слага край на продължителната борба между потомците на султан Баязид I за престола. Категоричната победа разрешава и конфликта между двете враждуващи групировки в османската администрация и сега вече великият везир Чандарлъ Халил може да бъде обвинен във всякакви грехове. Според младия султан той винаги е пречил на управленските му решения и военни инициативи. Друг грях, който може да му бъде записан в сметката: преди последната и решителна атака старият везир много добре знае, че победата ще доведе до неговото премахване и затова с всички сили настоява за вдигане на обсадата, макар че това би било пагубно за османците. А боязливото му поведение, безмисленото придържане към принципите на мир в отношенията с Византия и то в навечерието на решителната битка - не обслужва ли това единствено интересите на противника? Воден от личните си интереси Чандарлъ остава докрай верен на миролюбивата си външна политика - но не изневерява ли с това на свещената война за вярата, не убива ли така устрема към победа, залегнал дълбоко в темелите на османската държавност? И тъй като в крайна сметка Градът е завладян, то всички намерения и действия на великия везир вече се оказват едно голямо предателство. При това положение е много лесно да се открият разобличаващи факти: в церемониалните подаръци, които старият везир получава от двореца в Константинопол254, в признанията на пленения Лукас Нотарас или пък в кореспонденцията с византийската администрация, в която пашата обещава мир в двустранните отношения255. В същото време останалите везири, които са изиграли важна роля за постигането на победата, сега са в очакване на една желана развръзка - премахването на Чандарлъ Халил. Придобилият силно влияние и авторитет Заганос паша256, върлият Халилов враг Шахабеддин паша, а също и Турхан бей, правят каквото могат, за да засилят неприязънта у Мехмед II към техния стар съперник. Вече никой не се бои от всесилния велик везир - победата над Византия му отнема целия авторитет257. Ето в такава една психологическа атмосфера на 30 май 1453 г., един ден след победата, младият Мехмед II Завоевателя арестува възрастния велик везир и го праща в затвора258. Същевременно са арестувани потомците и близките на пашата, а имуществото им е конфискувано259. Халкокондил съобщава, че след това старият везир е завързан и откаран с каруца в Одрин. Там престоява затворен в кулата Куле-Бургос260 още известно време. Според османския хронист Орудж261 Чандарлъ Халил паша е екзекутиран след завладяването на Енос262.

С трагичната смърт на Чандарлъ приключва първият голям период на османската история263. Авторитетът на султан Мехмед II се увеличава извънредно много264 и османският владетел придобива самочувствието на абсолютен господар и император265, кандидат за световно господство. Затова той се впуска в постоянни военни походи с цел да изгради една силна централизирана империя. Като първи резултат от новото Мехмедово политическо поведение е бързото връщане на някои земи, които султанът отстъпва на Сърбия при възкачването си на престола. Сръбският деспот щом узнава за превземането на Константинопол веднага предава въпросните територии обратно на османците266. Редом с това първият поход на Мехмед Завоевателя е тъкмо срещу Сърбия, за да разреши най-острия териториален спор в Румеля още от времето преди 1443 г.

След смъртта на Чандарлъ Халил Мехмедовият тъст Заганос паша, както и Хадъм Шахабеддин паша, се сдобиват с безспорен авторитет в управлението на държавата. Хронистът Ашък Пашазаде разказва един случай, който разкрива колко голямо влияние упражнявал възрастният Шахабеддин върху султана: по нареждане на Мехмед от Анадола били докарани заселници, които трябвало да съживят опустялия след завоеванието Константинопол. Те получили празни домове в града, за които трябвало да плащат наем на държавната хазна. Заселниците недоволствали от това решение, настоявайки жилищата да се считат за тяхна собственост267. Никой нямал куража да съобщи за тяхното желание на суровия и авторитарен султан освен Шахабеддин, който успял да го склони домовете да станат собственост на анадолците268.

Твърде скоро след екзекуцията на Чандарлъ старите му съперници, които полагат толкова усилия, за да го отстранят, един по един са уволнени и изпратени на заточение. Критовул съобщава, че на мястото на екзекутирания Чандарлъ е назначен Исхак паша269. Според Орудж пък през 1456 г. Исхак паша все още е бейлербей на Анадола, тъй че с твърдението на Критовул следва да бъдем внимателни270. В същото време е твърде вероятно, че постът на екзекутирания Чандарлъ е зает от тогавашния втори везир Заганос паша271. След известно време Мехмед Завоевателя уволнява пашата, развежда се с дъщеря му и заточва двамата в Анадола. На мястото на Заганос е назначен Махмуд паша272. Възрастният Шахабеддин паша пък е уволнен през 1454 г. и прекарва последните си дни в Пловдив273. А възпитателят на Мехмед от детските му години - Нишанджъ Ибрахим паша, според X. Хюсамеддин274 през август 1454 г. набързо е изпратен в пенсия „заради участие в екзекуцията на Халил паша“275. Защо всъщност след премахването на Халил Чандарлъ противниците му един подир друг са отстранени от управлението на османската държава? Това положение може да се обясни с отрицателния отзвук, който предизвиква екзекуцията на възрастния везир сред войската и религиозните среди. Според историческите предания дейците на мюсюлманския култ винаги са стоели зад Чандарлъ и неговата политика276. От друга страна, както вече подчертахме на предходните страници, няма никакво съмнение, че пашата се ползва с огромно влияние сред еничерския корпус. Изглежда Францес е прав, когато твърди, че убийството на заслужилия везир и любимец на мюсюлманското духовенство и еничерите, успял да преведе държавния кораб през толкова много опасности, се възприема от обикновените хора и войската като акт на злоба и лично отмъщение277. Султан Мехмед Завоевателя усеща тази негативна реакция278 и за да успокои общественото мнение, прехвърля отговорността изцяло върху старите врагове на пашата, след което ги отстранява от управлението на държавата.

Целият този низ от събития е сложно вплетен в политическата криза, обхванала османската държава през 1443-1453 г. и приключила със завладяването на Константинопол. Тази криза съпътства първите години от управлението на султан Мехмед II Завоевателя, който, в крайна сметка, успява да я разреши по един категоричен начин.

1Хронистът Кемал Пашазаде, описвайки събитията през 1444 г., казва следното: „...по онова време в Истанбул имаше едно никому неизвестно лице, което заблуждаваше хората, че е син на Баязид Иълдъръм хан“, вж. Kemal Paşazade Tevarih-i Al-i Osman. Paris Bibi. Nationale, Man. turcs, Suppl. 157, fol. 18a. Този османски принц, назован в „Писанието” като дюзме, ще да е Орхан, който загива в бой срещу войската на султан Мехмед II при отбраната на Константинопол. Според Халкокондил (с. 398) този Орхан е внук на султан Баязидовия син Емир Сюлейман, а според Критовулос (с. 83), той трябва да е чичо на Мехмед II. Известно е обаче, че Мехмедовият чичо Орхан умира в Одрин и е погребан на брега на р. Тунджа (Sükrüllah Behcet üt-tevarih. MOG, II, 1926, p. 118; Babinger, Fr. Bajezid Osman..., p. 354). Синът на Емир Сюлейман - Орхан, умира от чума в Бурса през 832 (11. X. 1428 - 29. IX. 1429) г., вж Neşri, р. 162. Засега не разполагаме с достатъчно сведения, за да определим бащата на „дюзмето“ Орхан, но е несъмнено, че той принадлежи към османската династия. Дука пише, че през 1451 г. той е възмъжал млад човек (с. 235).
2Chalkokondyles, р. 352.
3Jorga, GOR, I, р. 440.
4Gazavat, fol. 39b.
5Tevarih-i Al-i Osman. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, T. y. 3704.
6Според Кемал Пашазаде беят рекъл на Мурад: „Ако си владетел на тази страна, ела и управлявай, ако пък си решил да станеш обикновен човек, подчинявай се на заповедите“. Вж. Kemal Paşazade, fol. 4b. Махмуд бей е син на управителя на Бурса Джюббе Али бей. Твърде е вероятно през управлението на Мурад II да е бил санджак бей на Чирмен. Учредител е на благотворителна фондация (вакъф), с чиито средства посторява месджид и медресе в Малкара. За управител на фондацията назначава сина си Али бей. За вакъфа му вж Gökbilgin, M. T. Edirne ve Paşa Livası. İstanbul, 1952,291 -292. Касабзаде Махмуд бил човек, който се справя с всяка задача и несъмнено е от хората на великия везир Чандарлъ Халил паша.
7Gazavat, fol. 41а; Neşri, p. 173; Anonim-Giese, p. 68.
8Пак там, fol. 41a.
9Пак там, fol. 41a.
10Османските хронисти съобщават, че отначало Мурад II се появява срещу Галиполи, но след като разбира, че кръстоносната флота е блокирала Пролива на това място, бързо се отправя към Босфора. Ясно е обаче, че Мурад II е определил Босфора като място за прехвърляне, след като нарежда на великия везир да го чака в този район. Халил паша пък чака, изтеглен във вътрешността около Инджегиз, за да не привлича вниманието на противниковата флота към мястото на прехвърляне.
11Gazavat, fol. 44а. В този момент Византия разполага само с два кораба, които трябва да се присъединят към кръстоносната флота, която има задачата да блокира Проливите. Вж. Halecki, The Crusade р. 61.
12Срв. Ducas, р. 221. В тази ситуация кръстоносният флот е доста объркан и не действа адекватно. След поражението във Варненската битка папата пише, че заради грешка на венецианските кораби османците успяват да се прехвърлят от Анадола в Румелия. Вж. Babinger, Von Amurath, р. 257; Jorga Notes et extraits, III, Paris, 1902, p. 197; Halecki, p. 63.
13Gazavat, fol. 44a.
14Anonim-Giese, p. 68. Най-вероятно това е генуезки кораб. Кемал паша- заде съобщава, че корабът бил търговски. Западните извори обвиняват генуезците за османското прехвърляне през Босфора, вж. Babinger, Von Amurath, p. 252.
15Вж. Halecki, 63-64.
16Тази дата е посочена в посланието за победата при Варна, изпратено до египетския султан. Според Халецки (с. 64) и Бабингер (Amurath, р. 252) Мурад преминава на румелийския бряг през втората половина на октомври 1444 г.
17Gazavat, fol. 44b.
18Османските хроники съобщават за морски капитан Кара Гази Абдуррахман, който се прославил в битките през управлението на султан Орхан (1326-1359). Вероятно Кара Рахманоглу Хамза е от неговите потомци. Вж. Aşık Paşazade, 34-35; Neşri, 41-42.1
19Много е вероятно в османското прехвърляне на европеския бряг да са участвали и генуезки кораби, наети срещу заплащане. Генуезците и преди това са участвали в подобни операции, срв. Babinger, Von Amurath, р. 252, note 102.
20Вж. напр. Османски архив към Главно управление на архивите на Р. Турция, TDM 1-1, fol. 10.
21Kemal Paşazade, Tevarih-i Al-i Osman; Gazavat, fol. 45a.
22Gazavat, fol. 45a.
23поред „Писанието“ Халил паша дал следния отговор на Мехмедовото упорито желание: „Принце, аз не мога да предам твоите думи на баша ти... Защото този враг е тежък враг, а ти, мой принце, си млада розичка и на теб ти прилича да се покоряваш на падишаха и да не прекършваш думата му”, вж. Gazavat, fol. 45а.
24Лявото крило на османската армия в битката при Варна е под командата на румелийския бейлербей. Изворите свързват имената на трима души с бейлербейския пост: Караджа бей, Давуд бей и Шахабеддин (Шахин) паша. Изворите, които споменават за Караджа бей (Chalkokondyles, издание на I. Bekker, р. 332), объркват падналия по време на Варненската битка анадолски бейлербей Гювей Караджа бей с Дайъ Караджа бей - румелийски бейлербей от по-късно време. Всъщност всички източници единодушно сочат Гювей Караджа за анадолски бейлербей. Изглежда объркването в много от изворите идва от изпуснатите думи „Шахабеддин” и „анадолски бейлербей“; поставим ли ги на място, нещата се изясняват от само себе си: „румелийският бейлербей Шахабеддин паша и анадолският бейлербей Гювей Караджа“. В същото време друга голяма група от важни извори (Кяшифи, Хещ Бихищ, Нешри) сочат за румелийски бейлер бей Давуд бей. В някои от анонимните хроники също се споменава това име. „Писанието“ внася яснота по този въпрос: Давуд бей бил начело на поделенията от доброволци и се намирал под командата на румелийския бейлербей Шахабеддин паша - командващ лявото крило на османския боен ред. Шахабеддин паша е назначен за бейлербей на Румелия след като от този пост е уволнен Касъм паша, заради загубата в Златишката битка. Вж. Gazavat, fol. 28b.
25За последните изследвания върху Варненската битка вж. Halecki, р. 6. Твърде важни са сведенията на изпратените в Египет пленени кръстоносци, записани от Ибн Хаджер вж. İnalcık, S. Ibn Hacer’de Osmanlılara dair Haberler. Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, VI-5, 1948, 523-524, 529.Както споменахме по-горе, ценни сведения за състава на османската армия може да се добият от османския кадастър, вж. по-горе, бел. 20. И най-накрая, най-подробните сведения за Варненската битка се намират в открития наскоро османски извор „Писание за верските битки на султан Мурад“, който възнамеряваме да издадем в скоро време съвестно с М. Огуз. По наше мнение, историята на битката при Варна следва да се пренапише в светлината тъкмо на този извор.
26Kemal Paşazade, fol. 21b.
27Вж. Глава I, бел. 102.
28Gazavat, fol. 60а.
29Erzi, А. Gazaname-i Rum. Belleten, № 56, 596-597.
30Ducas, p. 221.
31Редом c това анонимните хроники и Хещ Бихищ вярно определят повторното Мурадово възцаряване през 1446 г
32Вж. по-горе, бел. 23л
33Халкокондил напр. твърди, че Мурад II назначава Озгуроглу (Скурас) Иса бей за губернатор на Анадола на мястото на загиналия при Варна Караджа бей. Официалният документ за назначението обаче е издаден от името на султан Мехмед II, вж. Fridun bey, I, р. 269. Според Халкокондил, Озгурлуоглу Иса бей е от албански произход, вж. Chalkokondyles, р. 340.
34Topkapı Sarayı Müzesi, № 10729; вж. също в Приложението.
35Пак там, № 5566; вж. също в Приложението.
36Тези хронологически таблици са от Оксфордската колекция. Изказвам благодарност на д-р О. Туран, който ми предостави възможност да използвам
личните му копия.
37Kemal Paşazade, fol. 21Ы
38Anonin-Giese, р. 70.
39Вж. Neşri, р. 172. Всъщност повечето хроники объркват хронологията, свързвайки първото Мурадово оттегляне от престол тъкмо с тези събития.
40Oruç, р. 58.
41Вж. Babinger, Von Amurath, р. 258.
42Вж. Tursun bey, Tarih-i Ebu’l-Feth. Istanbul, 1330 (H), p. 32.
43Турсун бей обаче бърка в хронологията на събитията, твърдейки, че това става преди Варненската битка. Срв. Chalkokondyles, 352-353.
44Chalkokondyles, р. 353.
45Oruç, р. 49. Според надгробния камък бащата е починал на 25. VIII. 1429 г., вж. Teaschner-Wittek, Die Vezirfamilie der Candarlyzade. -In: Der İslam, № 18, 1929, 98-99. В такъв случай везирството на Халил Чандарлъ започва през есента на 1429 г.
46Oruç, р. 51. „Той получи везирството по наследство и чрез заслуги, ставайки така наследствен везир на династията“, вж Tursun bey, р. 31.
47Според Критовул, Халил Чандарлъ „е твърде влиятелен човек“, вж. Kritovulos, р. 91.
48Вж. Глава I.
49„Колкото и да желаеше да завладее Константинопол, той не направи нищо друго спрямо Града, освен да удължава сроковете на мира“, вж. Phrantzes, Бонското издание, р. 211.
50През XV в. има няколко османски администратори с името Исхак бей (паша) и понякога е трудно те да бъдат отличени един от друг. На първо време е нужно да се прави разлика между приближения на Мурад Исхак бин Абдуллах - обръщенец в исляма и възпитаник на дворцовите школи, и Исхак бин Ибрахим - велик везир при султан Баязид II. И. X. Узунчаршълъ смесва личностите не само на тези двамата, а добавя към тях и скопския удж бей Исхак, за когото е известно, че умира преди 1444 г. Везирът на Мурад II Исхак бин Абдуллах през 1451 г. заема поста бейлербей на Анадола, Исхак бин Ибрахим пък е на същия пост около 1463-1464 г. В документите от онова време се среща още един Исхак, чието пълно име заедно с титлите е „най-великият сред емирите Джемаледдин Исхак бей бин Абдуллах“. Титлата му е за бейлербей и е възможно това да е Саръ Исхак бин Абдуллах. Нешри и Орудж споменават един Исхак паша, назначен през 1460 г. за началник на гарнизона в Одрин, а през 1465 г. вече е везир в Султанския съвет - кой е този човек, засега е трудно да се установи. В надписа върху историческия мост при Кюстендил е отбелязано името на „везира Исхак паша, най-благороден сред емирите”. Титлите са за везир и бейлербей и вероятно това е везирът на Мурад II Исхак паша или пък Саръ Исхак, когото споменахме по-горе, вж. Wittek, P. Notes sur le Tughra Ottoman. - In: Byzantion, vol. XVIII, 1946-1948, 327-328. Още една личност с име Исхак е обект на чести грешки - това е синът на босненския крал Томаш - Кралоглу Исхак бей, който е взет на служба в османския двор, а след това получава назначение за санджак бей на Кареси, вж. Babinger, Oriens, vol. IV, № 1, р. 80. По-нататък ще имаме повод да дадем още сведения за любимеца на Мурад II - везира Исхак бин Абдуллах.
51Халкокондил твърди, че беят е от албански произход, вж. по-горе, бел. 33. За произхода на Иса бей вж също İnalcık, Н. Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyetinin Yerlesmeşı. - In: İstanbul ve Fatih, № 2, İstanbul, 1953.
52За него вж. по-нататък, бел. 178.
53В учредителния акт на благотворителната фондация на Караджа бей от м. декември 1440 г. са изредени имената на османските първенци Халил бин Ибрахим, Шахин бин Абдуллах (Шахабеддин Шахин паша), Фазлуллах бин Неджмеддин и Умур бин Шахин. Най-вероятно тук са изредени османските везири съобразно техния ранг, срв. Oruç, р. 116.
54Chalkokondyles, р. 254.
55Според хрониста Кяшифи по време на Мурадовото оттегляне от престола везирите са Халил, Заганос, Али и Кемал. Според Дука те са Халил, Саруджа и Заганос. Според Орудж след Варненската битка везири са Халил, Саруджа и Касъм. От тези сведения може да се изведе предположението, че в този период великият везир Халил паша прибягва до честа смяна на везирите, с цел да избегне конкуренцията за най-високия пост в държавната администрация. Тук е мястото да отбележим и това, че през този период резиденцията на румелийският бейлербей е в Одрин и той пребивава в столицата в качеството си на везир.
56По всяка вероятност Заганос е албанец по произход, вж. Jorga, II, р. 5.
57Başvekalet Osmanlı Arşivi, TD № M. 1 .s.l. Вж също İnalcık, H. Les timariotes chrétiens en Albanie au XV. siecle. - In: Mitt, des Osterreih. Staatsarchiv, vol. IV, Abb. 2.
58Вж. по-горе, бел. 55.
59Според „Писанието“ след Варненската битка Турхан бей е освободен от затвора. Срв. Sadeddin, I, р. 389.
60За него вж. в последните изследвния на Wittek, Р. Ein Brief des Kaisers Johannes VIII. an den osmanischen Wesir Sanıca Pasa von Jahre 1432. -In: Byzantion, Bd. XXI, 1951, 327-330; Babinger, Fr. Ein Auslandbrief des Kaisers Johannes VIII von Jahre 1447. -In: Byzantinische Zeitschrift, Bd. 45,1952, 25-28.
61Oruç, p. 49; Wittek, p. 328; Jorga, GOR, I, p. 396. Този Саруджа паша не бива да се бърка със Саръмеддин Саруджа паша - командир на пехотното опълчение и баща на санджак бея на Чирмен Умур бей, който вече не е сред живите през управлението на Мурад II.
62Вж. Wittek, р. 327. Считам, че това писмо се отнася към първия период от дейността на пашата. Бабингер предполага, че то е от 1447 г.
63Jorga, I, р. 417.
64Tac üt-tevarih, I, 374-375.
65Jorga, I, р. 442
66Вж. по-горе, бел. 55
67Gazavat, fol. lb
68Вж. Jorga, I, 444-445.
69Преписът от регистъра на Арванид, изготвен през 1431-1432 г. (Başvekalet OsmanlI Arşivi, TD M.I) се съхранявал постоянно при румелийския бейлербей и съдържа вписвания от това длъжностно лице чак до 1455 г. От тези вписвания може да се определи в кои места и колко време престоявал бейлербеят за един период от 25 години. Възнамеряваме да публикуваме тези интересни сведения в отделна статия, а тук представяме само част от тях, отнасящи се за периода 1443-1448 г.
 
Име на бейлер бея Година  Месеци
Касъм 1443
Началото 
на май
в Пирот
Края
на май
в Изворник
Края на
август
в Сврлиг
От септември 
нататък
в Сврлиг
Шахабеддин 1444-1445
Края на
ноември
в Одрин
Около средата
на март 1445
в Одрин
Шахабеддин 1445
Края на май
в Пловдив
Началото на
август
в София
Началото на
ноември
в Одрин
Шахабеддин и след него
Караджа
1446
Края на май
в Одрин
Караджа (?) 1447-1448
Края на април
в Одрин
Средата на
юни-август
в Одрин
Началото на
февруари
1448 в Одрин
 
70Този Давуд често се споменава в документите на Рагуза от този период. Той участва и във Втората Косовска битка, вж. Jorga, GOR, I, р. 444; Babinger, Fr. „Bajezid Osman” (Calixtus Ottomanus), ein Vorlaufer und Gegenspieler Dchem- Sultans. - In: La nouvelle Clio, № 9-10,1951, p. 350
71Вж. Babinger, р. 258.
72Chalkokondyles, р. 142; Йорга пише, че византийският император не сключва мир с османците, а през 1445 г. изпраща посланици до Венеция, Рим, германските княжества и Франция с намерение да съживи кръстоносната инициатива, вж. Jorga, N., I, р. 446. Не бива да се забравя обаче, че Византия най-често действа и в двете направления.
73Вж. Historia Turchesca. Срв. Babinger, р. 260, note 131.
74Вж. изданието на Türk Tarih Kurumu в превод на V. Mirmiroğlu, р. 211.
75Вж. Zakythinos, D. A. Le despotat grec de Moree. Paris, 1932, 1, 231-232.
76Вж. турския превод в отделния отпечатък на Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, p. 91
77Phrantzes, р. 93; Angiolello, пос. съч.; Chalkokondyles, р. 352.
78Вж. Kemal Paşazade Tevarih-i Al-i Osman. Срв. Tursun bey Tarih-i Ebu’l- Feth, p. 32.
79Chalkokondyles, p. 352
80Anonim-Giese, р. 70, 205.
81От тур. бучук - половинка и тепе - хълм (бел. прев.).
82Babinger, Fr. Von Amurath zu Amurath, 229-265
83Пак там, 244-245.
84Tac üt-tevarih, I, p. 386.
85Babinger, Fr., р. 260.
86Вж. пак там, предговора на Бабингер, посветен на Орудж, с. VIII-XX.
87Пак там, с. 59, 121.
88Kemal Paşazade, 17-19; Sadeddin, I, p. 386.
89Някои източници съобщават, че „еничерите са подтикнати към въстание от Куртчу Доган“, вж. Kemal Paşazade, fol. 2b. Главнокомандващият на еничерския корпус Куртчу Доган е от партията на великия везир Халил паша.
90Последните войни разклащат икономическото и финансово състояние на османската държава. В продължение на две последователни години се организират летни и зимни военни походи. Няма вече военни победи, тъкмо напротив, някои османски територии са окупирани, други са отстъпени на деспот Георги Бранкович и Караманоглу Ибрахим бей, а в Албания, Сърбия и Тесалия избухват въстания. В хода на войните расте броят на платената армия. Непосредствено преди Варненската битка Шахабеддин паша се оплаква, че не достигат средства за войнишките заплати и издръжка на армията: „...хазната е празна а в складовете няма и зрънце. Тази войска е сбрана от цялата страна, не слуша празни приказки и няма навик да мирува“, вж Gazavat, fol. 46а. Прехвърлянето на войска от Анадола в Румелия също струва скъпо на хазната, вж. Babinger, р. 252. А след като сребърните рудници в Ново Бърдо са отстъпени на сръбския деспот, кризата за сребро, като неотменен спътник на държавните финанси, се задълбочава още повече, вж. по въпроса İnalcık, Н. Türkiye’nin İktisadi Vaziyeti. Belleten, № 60, 1950, p. 651. Вследствие на това се прибягва до изпитан ход: намалява се сребърното съдържание в основната османска парична единица - акчето. Отсечените от Мурад II през 19. IX. 1430 - 8. IX. 1431 г. сребърни акчета са съответно от 5.5, 5.75 и 5.25 карата, вж. Edhem, H. Meskükat-i Osmaniye. İstanbul, 1334, I, p. 54; İnalcık, H. Op. cit., p. 677. Част от акчетата, сечени от Мехмед II в Одрин, Амасия, Бурса, Аяслог и Серес през 20. IV 1444 - 8. IV 1445 г. запазват нормалното съдържание на сребро, но в друга част обаче, особено сечените в Одрин, Серес и Бурса, сребърното съдържание е снижено на 5 карата. Това носи щети за онези, които разчитат на твърда заплата от държавната хазна, на първо място - за еничерите.
91Вж. Babinger, Fr., p. 256, note 115.
92Пак там.
93Вж. бел. 69
94След разгрома на Шахабеддин паша в Трансилвания през 1442 г. за известен период от време също липсват тимарски регистрации. Следователно това не е някакво изключително положение.
95За еничерското участие в този поход вж. Oruç, р. 53; Chalkokondyles, р. 254.
96Babinger, р.260.
97Пак там.
98Tursun bey, р. 32; Ducas, р. 222.
99Sadeddin, I, р. 385; Ducas, р. 222.
100Zakythinos, 231-232; Jorga, I, 447-448.
101През лятото на 1445 г. влашкият господар Влад I Дракул се съюзява с кръстоносната флота и успява да превземе османското укрепление Йергьоги (Гюргево) на северния дунавски бряг и прогонва тамошния гарнизон начело с Турханоглу. По този повод през лятото на 1446 г. е организиран османски поход за реванш начело с Давуд бей. От 1444 г. нататък Хунияди и кръстоносците, разчитайки на съюза с Дракула, постоянно заплашват османските владения в Подунавието, вж. Jorga, 1, 444-446. Като се вземе предвид това обстоятелство, ще се разбере още по-добре тревогата, която предизвиква поражението на Давуд бей. Хронологичната таблица от 1452 г., която се намира най-близко до тези събития, посочва като най-важна причина за Мурадовото връщане в столицата неуспешния поход във Влашко от лятото на 1446 г. Откакто влашкият господар се съюзява през 1443 г. с унгарците, съперничеството между османците и Унгария за влияние върху влашките дела се изостря до краен предел. След като Мурад II се върнал на престола, той се заема най-напред с делата в Морея и Албания и едва след това се обръща внимание на Влахия. Това отлагане се дължи на склонността на Дракул към съюз с османците, но Хунияди изпреварва събитията и го убива (1447). Влашки господар става Владислав „Даноглу”. Според хрониста Орудж, когато през 1448 г. Хунияди отново настъпва в Румелия, Владислав се прехвърля през Дунава при Никопол, но попада на засада и е разбит, вж. Oruç, р. 60, 122; срв. Anonim-Giese, р. 71. На следващата година румелийският бейлербей Караджа паша завладява Гюргево, след което изпраща акънджиите на Турхан бей във Влашко, вж. Anonim-Giese, р. 73; Oruç, р. 64. Турците успяват да наложат върху влашкия престол сина на убития от Хунияди Влад I Дракул - Влад II Дракул, станал извесетен с жестокостите си като Цепеш (набивач на кол). Като турско протеже Цепеш започва борба с покровителствания от унгарците Владислав, вж. Minea, I. Vlad Drakul si vremea sa. -In: Cercetari istorice, IV Yash, 1928, 194-216; Conduratu, G. C. Michael Beheims Gedicht uber den Woiwoden Wlad II Drakul. Bucharest, 1903, 68-70.
102Anonim-Giese, р. 70; Neşri, 173-174.
103Oruç, р. 59.
104Различни източници разкриват, че след Варна Мурад II има желание да се върне обратно на престола, но проявява голямо колебание, разчитайки на „проницателността на Халил паша“. Великият везир от своя страна изиграва голяма роля, за да може старият султан да вземе категорично решение. Той строи през 1445 г. в Маниса дворец и това показва, че по онова време той има намерението трайно да се настани в този град, вж. Çağatay Uluçay, M. Manisa’daki Saray-i Amire ve Şehzadeler Türbesi. İstanbul, 1941, p. 29; Babinger, p. 262.
105Neşri, p. 173; Sadeddin, I, p. 386; Oruç, p. 59.
106Teaschner, Fr. Cihannuma. Leipzig, 1951, Einleitung.
107Sadeddin, Tac üt-Tevarih, I, p. 385.
108Oruç, р. 59.
109Chalkokondyles, р. 353.
110Pali, Autour de la Croisade de Varna, p. 151.
111През лятото на 1444 г., пред еничерите, Мурад II се отказва от престола в полза на сина си. Чандарлъ Халил паша се опитва да коригира неблагоприятното развитие в системата на властта, използвайки за целите си еничерския корпус. За да осъществи намеренията си той подтиква еничерството към размирици и от това време нататък такива въстания стават постоянно явление в османската история. Еничерската армия е поддържана и укрепвана с цел да служи като баланс на военните отряди, струпани в пограничните територии (уджове) на османската държава. Военно-организационната структура на еничерския корпус е окончателно изградена в периода на управлението на Мурад II. Еничерската намеса в държавните дела също започва през този период.
112Babinger, р. 216; Jorga, N. Notes et extraits, II, Paris, 1899, p. 419.
113Babinger, 262; Jorga, N. Notes et extraits, III, Paris, 1902, p. 212-214.
114Досега доста от категоричните сведения в изворите стоят в страни от вниманието на изследвачите и по тази причина се счита, че първото управление на Мехмед II протекло в рамките на 1444 г. Gian Maria Angiolello, който има наблюдения върху османския дворцов живот през периода на Мехмед II, съобщава, че баща му Мурад II „се оттегля от властта за две години, за да си почине“. Сред турските извори най-точна хронология на събитията представят анонимните хроники и съчинението на Орудж. Там се говори, че през 1444 г. Мурад II се отказва от престола в полза на сина си. След Варненската битка той престоява няколко дни в столицата Одрин, след това отново се оттегля, оставяйки Мехмед като самостоятелен господар. Старият султан отново се връща на престола през 1446 г.Някои турски извори обаче твърдят, че първото управление на Мехмед II продължило 5 години, а според други, младият султан поема властта преди Варна и управлява без каквото и да е прекъсване. Сред модерните изследвани пръв Н. Йорга определи сравнително точно двугодишния период на първото Мехмедово управление - от пролетта на 1444 г. до есента на 1446 г., вж. Jorga, N. GOR, I, р. 438, 446. Фр. Бабингер скъсява периода на първото управление, посочвайки за негово начало края на 1444 или началото на 1445 г.
115Тук се съхраняват два екземпляра от този документ: единият е на арабски, а другият - на турски. Исковите данни на документите съответно са: на турския екземпляр Ali Emiri Tasnifi, II, Murad ves.; на арабския екземпляр Maliyeden Müdevver Vakfiyeler, № 162-14.
116Haremeyn 8-231. Този екземпляр е копие на завещанието на турски език от Истанбулския османски архив.
117Chalkondyles, р. 353; Angiolello, р. 15; Tursun Bey, р. 33; Kemal Paşazade, fol. 17a.
118Вж. Sadeddin, I, 386. Но преданието, че Молла Хюсрев бил толкова привързан към Мехмед, та заминал с него в Маниса, не е достоверно.
119Neşri, р. 174. Някои извори пък съобщават, че Заганос паша е уволнен и заточен в Балъкесир - Фр. Бабингер приема тази версия. По наше мнение обаче, Заганос е уволнен и заминава на заточение в Балъкесир доста по-късно - след екзекуцията на Чандарлъ Халил паша.
120Нешри пише, че Саруджа паша заминава с Мехмед за Маниса като негов везир, вж. Neşri, р. 177. Но от завещанието на Мурад II, което разгледахме по-горе, както и от хрониката на Орудж се вижда, че той остава в столицата, вж. също Oruç, р. 60.
121По време на Косовската битка от 1448 г. Караджа бей е губернатор на Румелия и командва румелийските войски. Той е вуйчо на по-големия син на Мурад II принц Аляеддин Али. Още за бея вж. Konyalı, I.H. Karaca Bey İmareti. İstanbul, 1943, 170-176; Teaschner, Fr. Beitraege zur Fruhosmanischen Epigraphik und Archaeologie. Der Islam, В. XX, 2, 168-182.
122Babinger, Fr., p. 262
123Wittek, Р. Das Furstentum Mentesche. Istanbul, 1934, p. 104.
124Вж. Babinger, Fr. „Bajezid Osman“ (Calixtus Ottomanus), ein Vorlaufer und Gegenspieler Dchem-Sultans. - In: La nouvelle Clio, № 9-10,1951, 349-351. B тези документи обекновено ce споменава името на Савджъоглу Давуд, на друг един Давуд, за когото се говори, че е син на Дюзме Мустафа, работещ в Полша и Унгария за организиране на поход срещу османската държава. Намерилият убежище с трите си деца в Унгария на крал Сигизмунд „сляп турски султан“ е Мурад.
125Tursun bey, Tarih-i Ebu’l-Feth. İstanbul, 1330 (H), p. 33.
126По онова време бейлербей на Анадола е Озгуроглу Иса бей, вж. Oruç, р. 60. Отношенията му с Мехмед II не са гладки заради неизбежните конфликти между двамата. Прочее, едва качил се на престола за втори път през 1451 г., Мехмед II веднага уволнява Иса бей от високия пост. Практиката да се поделя държавната власт на две между административните области Румелия и Анадола започва непосредствено след нашествието на Тимур и последвалата борба за престола между наследниците на султан Баязид I. Когато Мустафа челеби - чичото на Мурад II, в борба с племенника си за османския престол успява да подчини Румелия, също обмисля подобно разделение, вж. Ducas, р. 149. Завладването на Константинопол и налагането на османското господство върху Проливите ще сложат край на това положение.
127Вж. хрониката му, издание на Bulak, 1311-1312 (Н), İstanbul, р. 204.
128İbn Tagribirdi Havadis ad-Duhur, изд. на Popper, I, p. 24.
129Ayni Ikd al-Cuman. Veliyüddin Kütüphanesi Nüshası, p. 763.
130Erzi, A. Gazaname-i Rum. Belleten, № 56, p. 596.
131Внукът на шейх Бедреддин Симави, който участва във втората битка на Косово поле съобщава, че на Косово „Мехмед хан“ присъства в дясното крило на османската армия, вж. Serefeddin, M. Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedreddin’e dair Bir Kitap. - In: Türkiyat Mecmuası, III, p. 225.
132Пръв някаква особеност искаше да види M. Т. Коюноглур вж. Koyunoğlu, M. T. İznik ve Bursa Tarihi. Bursa, 1935, p. 152; вж. също Babinger, Fr. Von Amurath, p. 264; Babinger, Fr. Mehmed’s II Heirat mit Sitt-Chatun (1449). -In: Der Islam, Vol. 29-2, p. 218.
133Вж. Kanunname-i Al-i Osman. - In: Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası İlavesi, p. 32.
134Вж. напр. в регистър от 1455 г., İstanbul Belediye Kütüphanesi, Mualim Cevdet Yazmaları, O 89.
135Babinger, Fr. Von Amurath, 262-263; Mehmed’s II Heirat mit Sitt-Chatun, 231-234.
136Вж. Feridun bey Münşeat üs-selatin, I, İstanbul, 1274 (H), p. 221, 233.
137Вж. Babinger, Fr., р. 226
138Фр. Бабингер е склонен да приеме, че Мехмедовата сватба се състояла през пролетта на 1450 г., вж. Babinger, Fr. Mehmed’s II Heirat mit Sitt-Chatun (1449), p. 222. Ho хрониката на Енвери, анонимите, публикувани от Гизе, както и византиецът Дука съобщават, че събитието станало в края на 1450 г.
139Вж. İnalcık, Н. Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyetinin Yerleşmesi. İstanbul ve Fatih, sayı 2,1953. İnalcık, H. İskender bey. - In: İslam ansiklopedidsi.
140По въпроса вж. Babinger, Fr. Mehmed’s II Heirat, p. 220.
141Вж. Ducas, 225-226.
142Chalkokondyles, 375-376.
143Детето е на 6 или 8 месеца, вж. Babinger, Fr. „Bajezid Osman”, p. 354. По-нататък Мехмед II ще издаде сборник със законодателни астове, един от които е известният с мрачната си слава закон за правото на владетеля да избие собствените си братя като вероятни претенденти за престола. Убийството на Кючюк Ахмед челеби трябва да се оценява тъкмо в тази светлина. За съдбата на Мехмедовите братя вж. в цитираното съчинение на Фр. Бабингер.
144Твърди се, че в завещанието си Мурад II уж заръчал на сина си да превземе Константинопол, вж. Sadeddin, I, р. 416. Ние вече разполагаме с това завещание (вж. Приложението) и в него няма дори и най-малък намек за завладяване на византийската столица. Всъщност въпросният документ не е политическо завещание.
145Phrantzes, р. 211; Ducas, р. 235.
146Ducas, р. 227.
147Kemal Paşazade Fatih Kütüphanesi Yazma. № 4205, fol. 2b.
148За него вж по-горе, бел. 33.
149Нешри пише: „Бейлербей на Анадола беше Озгулоглу Иса бей. Когато Караманоту пристига с намерение да нападне страната, Иса бей изпраща човек при Повелителя и иска разрешение да влезе в бой с Караманоглу. Ала султанът не му оказва тази чест, а го отстранява от длъжност“, вж. Neşri, р. 179. Хронистите Рухи и Хещ Бихищ твърдят, че беят е уволнен от великия везир Халил паша.
150Вж. Oruç, р. 64.
151Дука споменава този Ибрахим (с. 227) и това ще да е наставникът на принц Мехмед през 1442 г. Нишанджъ Ибрахим. Когато през 1446 г. Мехмед II е отстранен от престола и изпратен в Маниса, Ибрахим също напуска с него османската столица, вж. Neşri, р. 174. Според X. Хюсамеддин, след превземането на Константинопол той е втори везир в Дивана, вж. Hüsameddin, Н. Amasya Tarihi, III, 221-222. В завещателния акт на благотворителната си фондация в Одрин той е отбелязан като Ибрахим паша, син на Абдуллах, вж. Vakıflar Umum Müdürlüğü Arşivi, Küçük Anadolu, 9-39, p. 66. Оттук може да се заключи, че Ибрахим паша бил нишанджия (един вид главен султански секретар) в Дивана, а по произход е помюсюлманчен роб или пък девширме. В завещателния акт на благотворителната фондация на Тимурташ, син на Абдуллах от 1417 г. сред свидетелите е отбелязан и един Ибрахим, син на Абдуллах - дали това не е същият човек?
152Най-вероятно по това време Ибрахим паша е нишанджия в Дивана, а Дука го е взел за везир. Според Кемал Пашазаде, непосредствено преди Мурадовата смърт везирите били Халил паша, Саруджа паша и Исхак паша. Хронистът пише, че младият султан „изпраща Исхак паша да придружи ковчега с баща му до Бурса, а за везир определи своя атабег Шахабеддин паша“, вж. Kemal Paşazade, fol. 9а. Хронистът Орудж съобщава (с. 123), че когато Мехмед сяда на престола везирите били Халил паша, Хадъм паша (Хадъм Шахабеддин Шахин), Исхак паша и Саруджа паша. Османският историк отбелязва още, че не след дълго Исхак е уволнен. По всяка вероятност неговото място в Дивана е заето от Заганос паша. През този период везирите са четири, срв. Angiolollo, Broquiere, p. 183. Обикновено единият от тях е бейлербей на Румелия. Караджа бей запазва поста си губернатор на Румелия, но по онова време не е член на Султанския съвет (беят умира в средата на юли 1456 г. и върху надгробния камък името му е изписано като Караджа, син на Абдуллах), вж. също по-горе, бел. 121. Да добавим и това, че около средата на XV в. само везирите носели титлата паша. След като нишанджията Ибрахим се споменава като паша, то тогава излиза, че известно време е заемал поста везир.
153Вж. Ayverdi, Е. Н. Rumeli Hisarı ve İstanbul’da İlk Osmanlı Kitabesi. - In: Fatih ve İstanbul, I, № 1,1953, 63-68.
154Enveri Düstürname, p. 94.
155Ducas, p. 233.
156Neşri, 178-178.
157Neşri, p. 179; Wittek, P., Menteşe Beyliği. Ankara, 1944, p. 103
158За Мара вж. Babinger, Fr. Ein Friebrief Mehmeds II., des Eroberers, fur das Kloster Hagia Sofia zu Salonika, Eigentum der Sultanin Mara (1459). - In: Byzant. Zeitschrift, XLIV, 1951,11-20; срв. Wittek, P. Ein Brief des Kaisers Yohannes VIII, p. 327.
159Ducas, p. 231; Chalkokondyles, p. 376; Zinkeisen, I, p. 800.
160Kemal Paşazade, fol. 5b.
161Phrantzes, 204-205. Францес лично пътува до Одрин с посланическата делегация, която трябва да получи Мурадовото одобрение; Zakythinos, Le despotat grec, p. 24; Babinger, Mehmed II. Heirat, 221-222.
162През 1453 г. териториите на юг-югозапад от Чорлу по брега на морето - Ерегли, Бигадос и Ая Стефанос, са византийско владение. По същото време византийците владеят и Визе (виз. Бизия) в Тракия, вж. Jorga, GOR, II, р. 11; Shneider, А. М., Oriens, vol. 6, № 1, p. 1.
163Chalkokondyles, р. 377.
164Според регистъра на санджака Арванид, през 1451 г. румелийският бейлербей е в София.
165За подробности вж. Ducas, 234-236.
166Ibid., р. 236.
167Ibid., р. 234.
168Вж. Jorga, II, р. 6.
169Kemal Paşazade, fol. 8а; Ducas, р. 234; „...не можа да стигне по-нататък от Акшехир“, вж. Tevarih-i Al-i Osman. Topkapı, Revan К., № 1099.
170Kemal Paşazade, fol. 8a; Neşri, p. 179.
171Според хрониките на Кемал Пашазаде и Нешри излиза, че Караманоглу поел задължението лично да се явява в походите на османците. В случая обаче става дума за частично потвърждаване на договореностите от 1444 г. и при това положение по-близо до истината се оказва Турсун бей, който съобщава, че караманците се задължават да изпращат военни отряди, вж. Kemal Paşazade, fol. 8а; Neşri, р. 179; Tursun Bey, p. 35.
172Chalkokondyles, p. 166. През 1471 г. Гедик Ахмед паша връща крепостта обратно в османските предели.
173Според Нешри „еничерските дружини препречили пътя, изправили се срещу Повелителя и поискали подаръци“, вж. Neşri, р. 179.
174За това трето по ред еничерско въстание срещу Мехмед II има две самостойни исторически предания. Едното е на хронистите Рухи и Нешри, а другото - на колегата им Турсун бей. Рухи и Нешри разказват една и съща версия по два различни начина. Рухи обаче дава уточняващи подробности, отправящи към причините Мехмед II да разчита на подкрепата тъкмо на двамата свои приближени служители. От своя страна Кемал Пашазаде се възползва едновременно от преданието на Нешри-Рухи, тъй и на Турсун бей. От този случай ясно личи колко е голямо значението на Халкокондил за контрол върху достоверността на османските исторически предания, вж. Chalkokondyles, р. 377.
175Kemal Paşazade, fol. 8а.
176Chalkokondyles, р. 377.
177Neşri, р. 179.
178Прозвището на еничерския ага се среща като Коруджу, Куртчу или Казанджъ. M. Т. Гьокбилгин отбелязва, че в османския кадастър се употребяват Куртчу и Коруджу, като първото се среща значително по-често в ранните регистри, вж. Gökbilgin, M. T. Edime ve Paşa Livası, p. 40. В един регистър от 1455 г., който не е попаднал на вниманието на Гьокбилгин името на еничера е записано като Доган бей Куртче, вж. Belediye Kütüphanesi, Cevdet yazmaları, № О. 89. Куртчу Доган е еничерски ага по време на Варненската битка и вероятно е на този пост отпреди 7 години. Той действа заедно с великия везир Халил паша, успява да спечели доверието на султан Мурад II, което от своя страна му помага да запази високото си място дълги години. Мурад II му дарява в безусловна частна собственост (мюлк) село в околностите на Провадия, вж. Gökbilgin, M. Т. Op. cit., р. 226. През 1461-1462 г. Доган бей издига месджид и завие в Одрин, към които учредява благотворителна фондация (вакъф), което ще рече, че към тази дата той все още е бил сред живите. Известно е също така, че той притежавал много имоти в столицата, а един от градските квартали взима неговото име (дн. одринският квартал Кушчу Доган). През управлението на Мехмед II частната собственост на Доган бей в провадийското село е ликвидирана и превърната в спахийски тимар, но следващият султан Баязид II възстановява статута на имота. В държавния кадастър е възможно да установим синовете и внуците на Доган Куртчу, Gökbilgin, M. Т. Op. cit., 225-227. Ние установихме, че през 1490 г. един от наследниците на бея - Умур бей, син на Доган Куртчу, е на служба в имперските финансови служби в Солун, вж. Belediye Kütüphanesi, Cevdet yazmaları, № О. 91.
179Hüsameddin, H. Amasya Tarihi, III, p. 220.
180Neşri, p. 179.
181Срв. Chalkokondyles, 377-378.
182Халкокондил пише, че в еничерския корпус били прехвърлени 7000 соколари, вж. Chalkokondyles, р. 377; срв. Jorga, II, р. 7. Това число трябва да е грешно. През управлението на Мурад II еничерството като цяло не достигнало числото 7000, а при Мехмед II неговата численост не надхвърля 10 000, което си личи от съвременните хроники, вж. Oruç, р. 126; Anonymus-Giese, р. 74. Angiolello, който дълго време пребивава в двора на Мехмед II, също твърди, че еничерската армия, заедно с всичките си офицери, била 10 000 души. Всъщност при Мурад II имало 3000 еничери, при Мехмед техният брой нараства на 5000, за да достигне по време на войната с Узун Хасан до 10 000 души. Така че при възцаряването на Мехмед II през 1451 г. еничерството не надвърля числото 5000. В същото време корпусът, обслужващ султанския лов, дори през XVII в. не надхвърля 600 души, вж. Ayni Ali Kavanin-i Al-i Osman. İstanbul, 1280, p. 114. Ние считаме, че в оригинала на Халкокондил е прибавена една нула в повече. Халкокондил и Критовул съобщават също, че в първите години от управлението на Мехмед Завоевателя са извършени и други реформи при еничерите, като напр. възрастта на бойците от пехотата да е 21-35 години, а на кавалерията - 35-45 години, вж. Chalkokondyles, р. 377; Kritovulos, в превод на Karolidi, с. 17.
183Турсун бей съобщава, че Византия подстрекава един представител на османската династия, а според Критовул Византия дава убежище на османските принцове, след което ги използва при всеки изгоден случай да създават безредици сред османците. Всъщност ние се нуждаем от едно подробно изследване на проблема с т.нар. дюзмета, които играят важна роля в османската история още от времето на султан Баязид I (1389-1402). Засега вж. Wittek, P. De la défaite d’Ankara a la prise de Constantinople; Babinger, Fr. „Bajezid Osman“ (Calixtus Ottomanus).
184Kritovulos, р. 18. Османският хронист Таджи Бейзаде Джафер челеби приписва на Мехмед II следните думи, които всъщност много добре изразяват причините за последната и решителна обсада на византийската столица: „Защо такова свещено и прекрасно място, намиращо се в центъра на моята държава, да се превръща в средоточие на неверници и гнездо на метежници?“ вж. Taci Beyzade Cafer Çelebi Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi, - In: Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasi İlavesi, p. 7.
185Kritovulos, p. 33.
186Aşık Paşazade, р. 141.
187Neşri, р. 179.
188Ducas, р. 239; Kritovulos, 19-20.
189Ayverdi, Е. Н. Rumeli Hisari ve İstanbul’da Ilk Osmanli Kitabesi, 63-68.
190Ibidem.
191Kritovulos, p. 20.
192Phrantzes, p. 233; срв. Ayverdi, 65-67.
193Kritovulos, p. 20.
194Ünver, S. İlim ve Sanat Bakımından Fatih Devri Notlan. - In: İstanbul Belediyesi, İstanbul Fethinin 500. Yildönümünü Kutlama Yayınlanndan, № 5, İstanbul, 1948, 62-65.
195Букв. „Преграждащ Босфора” (бел. пр.)
196Kritovuios, р. 18. Същата цел споменават и следните извори: Tursun bey, р. 40; Neşri, 179-180; Sadeddin, I, p. 417. Според Кемал Пашазаде „крепостта Боазкесен беше издигната, за да бъдат поставени моретата под контрол и да не може да се преминава през Босфора без позволението на султана“.
197За ролята на зърнените храни, пристигащи откъм Черно море, в изхранването на византийската столица вж. Bratianu, I. Etudes byzantines d’histoire economique et social. Paris, 1938, 127-181. След завършването на крепостта, османците спират един венециански кораб, пренасящ пшеница за Константинопол, разтоварват зърното, след което го освобождават, вж. Jorga, II, 9-10.
198Вж. Silberschmidt, M. Venedik Menbalanna Nazaran Turk İmparatorluğunun Zuhuru Zamanında Şark Meselesi. İstanbul, 1930.
199Вж. Neşri, р. 90.
200Phrantzes, р. 233.
201Kritovulos, р. 36.
202Няма никакво съмнение, че по онова време Шахабеддин паша е везир, но нито един източник не съобщава с посторояването на коя точно част от крепостта бил натоварен.
203Срв. Kritovulos, р. 23: „топовете са разположени до морето в подножието на крепостта“. Вж. чертежа на тази огнева позиция в Gabriel, A. Les chateaux turcs de Bosphore. Paris, 1934, planche VIII.
204Tursun bey, p. 40.
205Tursun bey, p. 42. Хронистите Турсун бей и Нешри предлагат две различни версии за началото на войната с Византия. Турсун бей, както и Дука, считат, че всичко започва от поземлен спор между гръцкото население и османските военни отряди, вж. Ducas, 157-158. Няма съмнение, че Кемал Пашазаде следва версията на Турсун бей, вж. Kemal Paşazade, 16-18. Нешри обаче разказва, че военният конфликт започва, когато султанът изпраща срещу Константинопол войска, начело с Акчайлъоглу Мехмед бей. Важно е да с е отбележи и това, което съобщава хронистът Рухи: „Когато крепостта беше окончателно завършена, започна войната със Станбул. Заповядано беше на войската да изсече, изтръгне и запали градините и лозята на всички неверници“. Според Францес войната започва по-рано, през месец юни, вж. Phrantzes, р. 234; срв. Kritovulos, 19-21.
206Срв. Jorga, N., II, р. 18.
207Вж. Jorga, N., II, 10-11. Византийският посланик пристига във Венеция през февруари 1452 г.
208Вж. Jorga, N., GOR, II, 8-9.
209Phrantzes, р. 212; Zinkeisen, I, р. 801.
210Вж. Zinkeisen, I, р. 802-803; Jorga, N., II, р. 41.
211Dolfin, Z., 22-23.
212Вж. Topkapi Osmanli Arşivi, № 5488.
213Chalkokondyles, p. 377. Сред хората и войската се носи мълвата, че везирите взимат подкупи като подписват неизгодни мирни договори и тук несъмнено се има предвид личността на Чандарлъ Халил паша. Когато Нешри пише за фамилията Чандарлъ, той прескача намеците за подкупи, вж. Neşri, р. 179. Разбира се, когато Халил отстъпва Алайе, за да осигури мир, той си навлича неодобрението на хората. Приказките около неговата особа достигат чак до ушите на византийския хронист Халкокондил.
214Ducas, 250-251.
215Хещ Бихищ е съвсем конкретен по същия повод: „Халил паша и някои първенци.“
216Tursun bey, р. 36
217Kemal Paşazade, fol. 13b.
218Ducas, p. 251.
219Taci Beyzade Cafer Çelebi Muhasara-i Istanbul Fetihnamesi. - In: Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasi İlavesi, 6-8.
220Kritovulos, 25-37.
221Пак там, с. 37.
222Преданието, че Халил е приятел на гърците, получава подкупи от тях и че пречейки на превземането на Града върши предателство, се среща не само в турски източници, какъвто е Ашък Пашазаде, но и в автори като Дука и Францес. Същото твърдение може да се открие и в латинските извори, описващи обсадата на Константинопол, вж. Dolfïn, Z., р. 25, § 28. Единодушието на изворите по този въпрос иде главно от широкото разпространение на слуховете около миролюбивата политика на великия везир. На предходните страници имахме възможност да се спрем върху факторите, които определят това политическо поведение на Халил паша.
223İstanbul ve Fatih Dergisi, Cilt I, Sayı 1, İstanbul 1953, p. 16.
224В официалното съобщение за победата, изпратено до египетския султан и до Джиханшах - господар на анадолската държава Каракоюнлу, османският султан съобщава, че се отправя към Константинопол на 23 март, а обсадата започва на 6 април 1453 г., вж. Feridun bey, p. 237,246.
225Tursun bey, р. 48. Вж. и Taci Beyzade Cafer Çelebi, 15-16; Sadeddin, I, p. 422.
226Tad Beyzade Cafer Çelebi, p. 16.
227Topkapi Sarayı Müzesi Arşivi, № 5584.
228Taci Beyzade Cafer Çelebi, p. 96.
229Heşt Bihist, fol. 397a; Sadeddin, 422-423; Taci Beyzade Cafer Çelebi, 16-17.
230В детските години на Мехмед Заганос паша е негов наставник, а след време младият султан взима неговата дъщеря за жена, вж. Chalkokondyles, р. 404; Phrantzes, р. 237.
231Heşt Bihist, fol. 397а, 399а.
232Pears, The destruction, p. 268. Срв. Tursun bey, p. 48.
233Dolfin, p. 31. Тук вж. и по въпроса за произхода на идеята за прехвърляне на османския флот по суша. Вж. още Pears, р. 269; Babinger, Fr. Mehmed II der Erobererund Italien. - In: Byzantion, XXI, 1951.
234Вж. Pears, p. 316.
235„Тези слухове възбудиха бойците и те започнаха да се питат защо войската стои толкова време под стените и се топи, без да предприема нападение“, вж. Dölün, Z., р. 41. „Срещу падишаха се надигна ропот и недоволство. Говореше се, че той се е заловил с нещо неосъществимо и е повел народа си на гибел“, вж. Phrantzes, р. 264; Kritovulos, р. 70.
236Jorga, N. II, р. 28. Лоредано обаче получава инструкции да се въздържа от конфликт с турците, без да е предизвикан.
237Jorga, N. II, 29-30
238Караманоглу така и не се намесва във войната, но онези караманци, които участват на страната на османците в завладяването на Града, впоследствие не срещат добро отношение от победителите. В един регистър на завладените от османците карамански земи се казва следното: „Споменатото село е превърнато във вакъф от бащата на Ибрахим бей. След бащината смърт въпросният Ибрахим бей продължава да владее вакъфа, като същият участва и в обсадата на Истанбул. След завладяването на караманските земи от османците вакъфът е разтурен, а Ибрахим получава разрешение да го владее под формата на тимар“, вж. Belediye Kütüphanesi, Cevdet Yazmaları, О 116-1.
239Babinger, Fr. Mehmed II der Eroberer und Italien, p. 154. В регистрите от средата на XV в. се срещат много владелци на тимари, които служат в редовете на армията като разузнавачи.
240Taci Beyzade Cafer Çelebi, p. 17.
241Вж. Pears, p. 320.
242Турските хронисти Турсун бей и Таджи Бейзаде смесват този последен съвет преди решителната битка със Султанския съвет, свикан непосредствено след поражението на османския флот на 20 април. И двамата автори отбелязват, че решителната атака срещу Константинопол е обявена непосредствено след неблагополучната морска битка. Само Садеддин пише, че военните действия продължили още няколко дни след Султанския съвет и през това време османските кораби са прехвърлени по суша в Златния рог. Само че и този автор не споменава нищо за последвал военен съвет. Францес и Критовул обаче споменават за такова събиране на османските пълководци, между двамата съществува и единодушие относно причините за неговото провеждане, вж. Phrantzes, р. 267; Kritovulos, р. 70. Някои непосредствени свидетели на обсадата пък съобщават, че решението за решителната атака е взето именно по времето на този съвет, вж. Pears, The Destruction, 318-320.
243Dolfin, Z., p. 42.
244Kritovulos, р. 37.
245Phrantzes, р. 268.
246Султанът нарежда на Заганос паша да уточни деня на атаката, вж. Pears, р. 319.
247Вж. писмото на шейх Акшемседдин до султана, Topkapi Sarayı Müzesi Arşivi, № 5584; вж. също Приложението.
248Срв. Taci Beyzade, р. 17; Tursun bey, р. 49; Ducas, р. 280; Phrantzes, р. 270. Според Халкокондил (с. 390), след като взел окончателното си решение, султанът изпратил при императора Исмаил бей Исфендияроглу с предложение Градът да бъде предаден без бой, за да се предотврати разграбването му от войската, срв. и Ducas, р. 280. Веднага след победата Мехмед II запитал Лукас Нотарас защо не е убедил императора да предаде Града и така да се избегнат толкова много загуби и разрушения. Нотарас отвърнал, че имало готовност за такава стъпка, но това не зависело от императора, нито пък от него самия, вж. Phrantzes, р. 290; Dolfin, Z., р. 50. Според османския хронист Рухи, „истанбулският владетел с тревога разбра, че крепостните стени ще бъдат разрушени, свика съвещание и предложи крепостта да бъде предадена, но франкските неверници се възпротивиха, заявявяйки, че те пазят тази крепост, няма да я предадат на мюсюлманите и ще продължат да се сражават“, вж. Ruhi, р. 391. Според Халкокондил, след последното предложение за предаване на Града, императорът изпратил човек при Махмед II да търси споразумение, но без резултат, вж. Chalkokondyles,, р. 391.
249Срв. изказването на Заганос паша по време на последния военен съвет, Phrantzes, р. 268.
250Заслужава да се обърне внимание на точките, в които турските хроники съвпадат със западните относно причините за успешния край на атаката. Според някои турската войска влезла в Града през разрушените места в крепостните стени, отворени от артилерията, вж. Tursun bey, 50-51. Турсун бей и Енвери, както и западните извори, твърдят, че оттеглянето на ранения Джустиниани е решаващо за сриването на византийската отбрана, срв. Mordtmann, А. D. Belagerung, р. 88; Pears, 345-347. От друга страна Таджи Бейзаде твърди, че превземането на Града почнало, когато „петдесет бойци за вярата успяват да се качат на крепосната стена и побиват знаме“, Taci Beyzade, р. 30; вж. също Sadeddin, I, р. 426. Това съобщение може да се сравни с разказа на Дука за събитията около Керко порта, вж. Pears, 343-345.
251Pears, р. 377; Ducas, р. 301.
252Съществуват различни версии за смъртта на Орхан, вж. Kritovulos, р. 83; Ducas, р. 301; Chalkokondyles, р. 398.
253Kritovulos, р. 83.
254Срв. Kemal Paşazade, fol. 44b.
255Ducas, 299-300.
256Chalkokondyles, р. 404.
257Пак там.
258Вж. Aşık Paşazade, р. 142; Neşri, р. 181; Chalkokondyles, р. 404. Францес съобщава, че Чандарлъ е арестуван няколко дни след победата, вж. Phrantzes, р. 293. Според Халкокондил, който е най-близо до истината, султан Мехмед отдавна таи ненавист към великия везир, но разбира, че не може да осъществи намеренията си спрямо него, тъй като е наясно, че все още не стои стабилно във властта, а пък авторитетът на Халил паша е твърде голям.
259Счита се, че Халил паша е много богат човек, Kritovulos, р. 91. Според Халкокондил, алчният паша успява да натрупа голямо богатство, вж. Chalkokondyles, р. 404. Срв. Aşık Paşazade, 196-197; Teaschner, Fr., P. Wittek Die Vezirfamiliye der Candarlizade (14-15 Jhdt.) und ihre Denkmaeler. - In; Der Islam, Bd. 18 (1929), p. 104, note 7.
260Това трябва да е кулата, която по-късно под името Йелли-Бургаз, се използва за затвор на провинили се паши и бейове, вж. Gökbilgin, М.Т. Edirne. - In; Islam Ansiklopedidsi, 30, p. 115.
261Oruç, 66-67.
262Според други хроники Халиловата екзекуция е извършена преди завладяването на Енос. Дука и Критовул пишат, че походът срещу Енос е през зимата 1454-1455, вж. Ducas, р. 355; Kritovulos, р. 106. Срв. Tursun bey, р. 69. Ако трябва да се вярва на Орудж, Халил паша престоява в затвора около година и половина.
263Според споменатата по-горе статия на Тешнер-Витек, през управлението на султан Баязид II, което в голяма степен може да се възприема като реакция на периода на Завоевателя, Ибрахим паша - синът на Чандарлъ Халил, е назначен във висшата управленска администрация. По това време изворите се въздържат да обвиняват Халил паша. В хрониката на Нешри, старият везир е обявен за „шехит“ - загинал геройски в борбата за правата вяра, вж. Neşri, р. 229. Но повечето хроники, съставени по времето на Завоевателя, представят Чандарлъ като подкупен човек и предател. Най-дълбок анализ на причините за екзекуцията на великия везир е направен в хрониката на Кемал Пашазаде, вж. Kemal Paşazade, fol. 43b-45a.
264Вж. Chalkokondyles, p. 405; Ducas, p. 314.
265Вж. Babinger, Fr. Mehmed II der Eroberer und Italien, 131-132.
266Heşt Bihist, fol. 414; Neşri, p. 183.
267По този въпрос срв. Tursun bey, 60-62; Kemal Paşazade, fol. 47a. Сведения относно жилищата под наем има в регистъра на благотворителната фондация към джамията Ая София, Başvekalet Osmanlı Arşisvi, Mal. Müd. Defi., H. 895.
268Aşık Paşazade, p. 142; Neşri, p. 181: „...думите му [на Шахабеддин] хванали място и султанът отменил наема“.
269Kritfvulos, р. 92.
270X. Хюсамеддин, без да посочва източник пише, че след екзекуцията на Чандарлъ велик везир става Бургослу Халил паша, вж. Hüsameddin, Н. Amasya Tarihi, Ш, р. 221.
271Phrantzes, р. 263. В един османски регистър от онова време Заганос паша е отбелязан като „пръв сред везирите“, вж. Başvekalet Osmanli Arsisvi, № 525.
272Kritovulos, p. 192. Според някои османски хроники Махмуд паша е назначен за велик везир в края иа януари или началото на февруари 1455 г., вж. Neşri, p. 183. Следователно, заточението на Заганос в анадолския град Балъкесир трябва да е станало около тази дата. Нешри невярно отбелязва, че Мурад II, след повторното си възкачване на престола заточава пашата в този град, Neşri, р. 174. През 1461 г. в Балъкесир Заганос завършва строежа на джамията си, вж. İsmail Hakkı Karesi meşahiri. İstanbul, 1925, p. 513. За управител на благотворителната фондация към тази джамия той назначава големия си син Мехмед челеби, а след това по-малкия Ахмед челеби, вж. Vakıflar Umum Müdürlüğü Arşivi, ana. başlar 1255, p. 513. Според кадийските регистри на Бурса пък, дъщерята на Заганос паша получава издръжка от държавните приходоизточници в този район, вж. Bursa Müzesi Şeriye sicilleri, A 3-3, 224a.
273Badi, A. Riyaz Belde-i Edirne. Beyazid Kütüphanesi № 10391; Babinger, Fr. Von Amurath, p. 250, note 89.
274Hüsameddin, H. Amasya Tarihi, III, p. 222.
275Според завещателния акт на благотворителната фондация на Ибрахим паша, към края на април 1462 г. той е още между живите, вж. бел. 151.
276Kemal Paşazade, fol. 44b-45a; Hüsameddin, H. Amasya Tarihi, III, p. 221.
277Phrantzcs, p. 294.
278Срв. Dölün, Z., p, 50.
 

 
От Стефан Душан до Османската империя
Християни-спахии в Румелия през XV век и произходът им

 

Безспорно е, че документите от турските архиви могат да променят из основи някои възгледи за разширяването на османската държава на Балканите. Известно е, че преувеличените и пристрастни мнения, които са били разпространени в последния век от съществуването на османската държава във времето на въстания и движения за освобождение на балканските народи, постепенно губят почва и дори са напълно отхвърлени от някои автори1. В края на краищата нито един сериозен историк вече не твърди, че османската власт е ликвидирала местните управленски елити, класата на военните и аристокрацията като ги е унищожила физически или насила ги е ислямизирала, а на тяхно място са дошли османските турци като овластена и управляваща феодална класа2. В този смисъл е нужно да се наблегне на обстоятелството, че при своето формиране през XV в. Османската империя има съвсем друг характер в сравнение с по-късните периоди.

Една част от изследователите, които са се занимавали по-подробно с османска история привличат вниманието върху някои твърде съществени обстоятелства. На първо място се изтъква толерантната политика на османската държава по отношение на религията и фактът, че тя не се намесва във верските дела на немюсюлманската рая. Отбелязва се, че благодарение на рекрутирането на еничери чрез т. нар. система „девширме“ империята е давала възможност на християнските си поданици на Балканите да влизат в управляващата класа. Епизодично се споменава и за обстоятелството, че освен християнските военизирани групи като войнуци и мартолоси, които се запазват дълго време, от време на време във войската служат и военнозадължени християнски поданици на империята3.

К. Иречек, чиито трудове по историята на балканските народи са станали класически подобно на останалите автори твърди, че преминаването към исляма е условие за влизане в управляващата класа и че мюсюлманите съставляват овластената класа. В същото време той формулира една много плодотворна идея, на която ще обърнем специално внимание по-долу. Според него много спахии-тимариоти в Румелия произхождат от старите български, сръбски, албански и гръцки аристократични фамилии. И още: твърде много институции остават да съществуват от старата сръбска държава4.

Йорга, един авторитетен изследовател на османското завладяване на Балканите, въпреки че отива доста далеч в своите обобщения, прави много интересни наблюдения. В един свой труд той казва следното: „Балканските християнски държави, които за около един век отстъпват мястото си на Османската империя не са ликвидирани чрез верска катастрофа, дошла с един фанатичен неприятел, който искал да унищожи християнската вяра... Османците налагат монархическото единство и властта на един единствен господар. Те донасят мира и реда, характерни за абсолютизма. Османците се появяват не като народ, а като войска, като династия, като управляваща класа.“5 „Византийските, славянските и османските политически порядки се спояват в едино цяло.“6 Местните феодални власти една по една изчезват пред лицето на османците и се вливат в османската общност. Така османците се явяват представители на една обща за времето историческа тенденция. Румънският историк обръща внимание и на факта, че селската класа, на която ѝ била омръзнала анархията, демонстрира симпатия към новия османски ред и към по-литическото обединение7. Той добавя още: „Управляващите рядко са били от турско потекло... Субашията, бейът, кефалията, старият кнез, воеводата или негов близък роднина, които идват от някоя друга област на империята не са всъщност нищо друго, освен бивши християни.“8 И Йорга обаче смята, че приемането на исляма е условие за влизане в средите на управляващата класа9.

Сега вече мнозина възприемат и потвърждават основната идея на Йорга. В една своя скорошна публикация Л. Хадрович посочва, че организацията на Османската империя в Румелия се формира под силно гръцко и славянско влияние. Той пише10: „Съвместните нахлувания на сърби и турци дълбоко в унгарска територия и обстоятелството, че те (сърбите) съставляват мнозинството от крепостните гарнизони (на завладяните градове), ни дава основание да мислим, че турската войска е била пълна със сърби, които не са приели исляма и са живеели с вярата на своите деди.“11

Възгледите на П. Витек, който задълбочено е вникнал в условията, осигурили възхода на османската държава, са от особено значение. На първо място той възприема османската държава като формирана от гранични бойци (uc gazi devleti) и твърди, че особената „гранична култура“ (uc kulturu), с която е била свързана в началото тази държава, сближава османците с народите на завладените територии и улеснява тяхното настъпление, без да нарушава принципите на толерантността. „Благодарение на военизирания характер на отношенията не се стига до културен упадък нито в Анатолия, нито на Балканите.“12 Същият учен обръща внимание на следното обстоятелство: „Приспособяването на османците към особеностите на цивилизация в земите, които са нападали, се улеснява от масовото присъединяването към тях на акритите (византийски гранични войници) и доброволното предаване на крепости и по-малки градове...“13 Все пак той твърди, че след големите завоевания централната власт от икономически съображения се е стремяла да съхрани християнската вяра на новите си поданици, но по такъв начин е изключила възможността те да бъдат използвани в управлението и във военното дело. „Борците за вярата“ (gaziler) пък са се стремяли да разширят територията на исляма. Институцията на „кръвния данък“ от своя страна примирява тези две тенденции14. Противно на това съществува и мнението, разпространило се и защитавано упорито у нас след създаването на турска национална държава, според което османската държава от своето основаване до средата на XV в., е дело на турския етнически елемент15.

Дори и в най-новите проучвания за османската държава проличава неразбиране на факта, че Османската империя от XV в. се различава съществено от Османската империя през XVII в. Основните тенденции и институции в тези два периода имат различна същност, често скрита под една и съща одежда. Историческата обстановка също е коренно различна16.

Сигурно е, че когато съумеем да разчленим отделните периоди в османската история и да покажем преобладаващите в тях условия и потребности, които понякога изглеждат толкова противоречиви и замъглени, всичко става далеч по-ясно. Въпреки че от страна на някои учени ясно са поставени въпросите за това при какви условия са осъществени османските завоевания в Румелия през XIV и XV в., за устройството, заменило старата управленска система и за отношението между завоевателите и завареното население, задоволителни отговори липсват поради недостатъчното извори, с които разполагаме17.

В следващите редове ще се опитаме да покажем на основата на тимарски и описни регистри от времето на султаните Мурад II и Мехмед II Завоевателя18, че османското разширение на Балканите е носило напълно консервативен характер, че не може да става и дума за изненадващо завоевание и настаняване, че старата гръцка, сръбска и албанска аристократична класа и военните са оставени на мястото им, че значителна част от тях са привлечени в системата на военното земевладение като християни-тимариоти и че през XV в. османската държава под никаква форма не е водила политика на ислямизация. Преди това обаче трябва да се изтъкне, че в светлината на подобна концепция сведенията във вече познатите ни извори придобиват по-ясно значение. Всъщност всички данни за най-стария период от историята на османската държава имат особена стойност, тъй като позволяват да доведем проучванията до самото ѝ начало.

Според най-старите сведения в османската историческа традиция, събрани в анонимната „История на османския двор“19 и в хрониките на Ашък Пашазаде и на Нешри, Кьосе Михал, който от самото начало сътрудничи на османските газии не бил едиственият християнски велможа, който е постъпвал така. Така например при нападението на Осман над Тараклъ Йениджеси се споменава за следния епизод: „Отрядът на Осман стигнал на другия бряг на реката. Там намерили готов Самса чауш. Той ги завел в Саркун, където неверниците добре го познавали. Щом го видели и мъжете, и жените му се подчинявали и прекланяли. Между тях имало един големец. Осман Гази го извикал при себе си и се сговорили, че неверниците ще правят това, което заповяда Самса чауш.“20 Сътрудничеството с местните християнски велможи не се е изчерпвало само със съюзническите отношения. Ето какво се разказва за ранните прояви на Осман Гази: „Осман стигнал до Леблебеджи хисар. Владетелят на крепостта излязъл да го посрещне и му си покорил. Оставили го на мястото му. Този владетел имал син. Него взел Осман и стигнал до Лефке. Владетелите на Лефке и Чадърлъ също го посрещнали, покорили се и след като предали земите си се включили в личната му гвардия.“21 В същото време няма нито една податка, че тези местни господари (текфури), които преминават на служба при Осман са станали мюсюлмани. От друга страна привлича внимание и сведението на Пахимер, според който пак по същото време, около 1305 г., една каталанска военна част се присъединява към османците22.

В старата османска историческа традиция има и доста сведения за присъединяване към османците на „текфури“ и „невернишки спахии“ през управлението на Орхан Гази. Той, докато баща му все още е бил здрав, в един поход, проведен в околностите на Изник „...изпратил при владетеля на крепостта Кара Тикин човек с думите: Предай ми крепостта! Тебе ще оставя вътре, а за мен нека бъде само името. Целта ми е Изник.“23 Господарят на крепостта не се предал. В този случай внимание заслужава същността на предложението, което показва завоевателните методи на османците. Когато Орхан става владетел (бей), той оставя на местата им „текфурите“ на доста крепости, които демонстрират покорство24. Така например „везирът на текфура на Бруса“, чието дело е предаването на крепостта, остава на служба при османците25. По време на завладяването на Изник Осман се съгласил на помирение с владетеля на крепостта. „Тогава текфурът излязъл през Истанбулската порта и ведно с хората си заминал за Истанбул. Мнозинството от невернишките спахии обаче не тръгнало с него, а заедно с градския народ излязло да посрещне Орхана. Оказали му чест и го въвели в града през Йенишехирската порта.“26 В тази бележка искам да привлека вниманието на читателя върху израза „невернишки спахии“. Защото което станало в Изник естествено се срещало и по други места. Синът на Гази Орхан Сюлейман паша веднага щом стъпва на Галиполския полуостров завладява крепостта Джимбени хисар (Цимпе), а „тамошните неверници се съюзили с правоверните и дори тръгнали с тях“27.

Писмата на солунския архиепископ Григорий Палама28, който през 1355 попада в ръцете на османците като пленник, показват колко толерантно постъпват Орхан и неговото обкръжение спрямо християните. Той навсякъде вижда християни в състояние на пълна свобода. Орхановият син Исмаил свободно му поставя въпроси за християнската вяра. По-късно самият владетел Орхан организира една обща дискусия между Палама и улемите (мюсюлмански религиозни учени). Тази дискусия е записана от лекарят на Орхан гъркът Таронитис30. Балабан (Палапанис), който председателствал дискусията, задава на християнския духовник въпрос, в който се долавя явен акцент на помирение: „Ние вярваме във вашия Пророк, защо вие не вярвате в нашия?“ В един друг момент от спора се стига до заключението, че „ще дойде време, когато всички ще бъдем единни в мислите си“. Особено интересен е фактът, че Палама среща в османската крепост Биги (виз. Пиги) византийския хетериарх (висш военачалник) Маврозумис, който бил най-влиятелната личност (субашия?) в района31.

Известно е, че във войската на Мурад I участвали значителни по численост християнски помощни войски, изпращани от князете, които плащали васален данък на османците (харач)32. В Косовската битка (1389 г.), както и в битката край Анкара (1402 г.) в редовете на османската войска се намирали васални християнски отряди. „После Повелителят заповядал: Нека приготвят своите оръжия и неверниците, които плащат харач. Стегнали се Кьостендил и Сарадж.“33 Според придворния историк на Тимур Низамюддин Шами, Баязид Илдъръм извежда срещу него и значителен брой „читаци и неверници“34, В битката при Анкара не са участвали само сръбски войници, но още и албанският велможа Коя Закария35 и други балкански властели.

По-нататък ще видим посредством сведения от архивите, какво важно място заемат християните-тимариоти, войнуците и други военни групи в османската войска след управлението на Баязид Илдъръм нататък. Няма да пропуснем да обърнем внимание и на ценното свидетелство на един французин, който в 1432-1433 г. посещава османските владения. Този французин, Бертрандон дьо ла Брокиер, казва че във войската на Мурад II имало освен 3000 спахии, изпратени от сръбския деспот, още голям брой християнски войници от Албания и България36. И Йоан Торцело, който през 1439 г. предлага на флорентинския консул сведения за възможността да се организира кръстоносен поход срещу турците, споменава за 50 000 християни, васали на султана, които били готови да въстанат37. Той разбира се не смятал, че това са всичките поданици на султана. Според нас тези 50 000 християни са воините, които служат на османците. Това число, колкото и преувеличено да е, все пак показва относителната важност на войниците-християни в османската държава38.

* * *

В архивите се съхраняват регистри от XV в., които се отнасят практически за всички области, влизали някога в границите на сръбското Душаново царство.

Ще започнем нашето проучване от Тесалия. Разполагаме с два регистъра, които се отнасят за санджака Тирхала (Трикала). Първият е изготвен през 859 г. по Хиджра (1454-1455)39, а вторият е от 871 г. (1466-1467)40. Така най-старият регистър, отнасящ се за тази област е съставен само 60 години след завладяването ѝ. Той е писан по времето на санджак бея Омер, син на Турхан бей и обхваща заедно с Тирхала „вилаетите“ Фенер (Фенарион) и Аграфи. Тимарите са разпределени по следния начин: Във вилаета Тирхала има един хас на санджак бея, 79 тимара на ешкинджии (походни бойци) и 24 тимара на крепостната охрана. Във вилаета Фенер има един хас на субашията, 60 ешкинджийски тимара и 9 тимара на крепостната охрана. Във вилаета Аграфи са описани един хас на субашията и 7 ешкинджийски тимара.

От общо 182 тимара 36 принадлежат на спахии-християни. Ето и няколко типични примера: „Тимар на Димитър, син на Михал, стар спахия.“41 Пак в Тирхала се натъкваме на следното вписване: „Тимар на Мустафа и Петрос - негов брат, синове на Микре, (служат) по ред.“42 И още: „Тимар на Иглав и на Доминик, и на Музерак, синове на Микре“; „Тимар на Павел, син на Микре. Неговият брат паша Игит му е извадил окото. Без око е. Годишно дава един копиеносец.“43 В трите последни примера са отбелязани тимарите на синовете на Микре. Областта, която в регистъра от 871 г. по Хиджра (1466- 1467) е отбелязана като „земята на Микре“, би трябвало да е свързана по някакъв начин с този човек. Може да се предположи, че Микре бил стар господар на областта преди нейното завладяване от османците44. Останалите тимари извън тези 36, регистрирани в санджака през 859 г. по X. (1454-1455), са дадени на лицата, дошли заедно с Евренос бей и с Турахан бей45 или пък са бейски роби (гулям) и еничери (капу-кулу)46.

Що се отнася до съкратения регистър от 1466-1467 г. според сумарните сведения на неговите последни страници, състоянието на тимарската система изглежда така: „Лива Тирхала, заими 22, кадии 6, спахии 343, диздари от крепостните гарнизони 191, войнуци 103, ямаци 203.“ Освен това в Ливадия са отбелязани 24 албански катуна, а в нахията Истифа - 34 албански катуна47. По това време в санджака има 23 нахии, между които са „земята на Микре", Платамон на север, Ливадия на юг и Домокос и Чаталджа в централните части. Като санджак бей все още се споменава Омер бей48. От всичко 343 спахии в санджака около двадесетина са християни, но владеят само четири тимара. Единствено някой си Иландари, който служи в крепостта Издин (Зейтуни?) като топчия, владее самостоятелно тимар49. Преди това Димитър, син на Тодор също сам е владеел тимар50. Един тимар, който по рано е принадлежал на Петър от Тирхала, вече е владение на тримата му сина, които участват в походите на смени51. Забелязва се обща тенденция на разделяне на тимарите на по-малки части при предаването им по наследство от поколение в поколение. Освен тези двадесетина християни-спахии има още 19 тимара, които принадлежат на нови мюсюлмани, чиито бащи са били християни-спахии52. Ясно се вижда, че по това време ислямизацията вече е в ход сред редовете на военното съсловие. Всъщност в посочената бройка не са включени двама нови мюсюлмани, за чиито бащи няма специални вписвания. И накрая особено внимание заслужава бележката в описа от 1468- 1469 г., която се отнася за тимар, даден на един „франк“ дезертьор. Това вписване е направено във вид на маргинална бележка към частта за тимара на някой си Барак. Отбелязано е: „Тъй като Барак не се е явил на служба, тимарът му е даден на Жилберт Канчелариус, който е избягал от франките. Явява се на поход. Написано на 15 ден от четвъртия месец на 873 г. (2.XI.1468) в Инджегиз. Служи в Паша-санджак.“ И след това: „Споменатият е станал мюсюлманин и му е дадено името Ахмед. Остава по старому. Написано в средата на първия месец на 875 г. (15.VII.1470) в Агрибоз.“53

Ще се спрем и на някои типични примери за промените, настъпили в статута на християните спахии в интервала между двата описа от 1454-1455 и 1466-1467 г. През 1454-1455 г. Бога и Пелегрин, синове на Богослав, са притежавали общ тимар. Според регистъра от 1466-1467 г. този тимар е преминал у Али, син на Богослав, който е нов мюсюлманин, а после минава у брат му Мустафа. Този Мустафа владее половината от тимара, а другата половина владеят Гьон и Гъргур, синове на Пелегрин. Последните двама участват в походите по ред. Що се отнася до наследниците на Микре, за когото предположихме, че е бил важна личност преди 1454-1455 г. (местен господар?), от тях се среща името на Иса, син на Мехмед, син на Микре. Този Мехмед трябва да е един от синовете на Микре, който в регистъра от 1454-1455 г. е записан все още с християнското си име. Остоя и Мираш, синове на Михо, син на Клазинос (?) през 859 г. по X. (1454-1455 г.) владеят тимар в Тирхала заедно с новия мюсюлманин Ахмед, син на Гин54. Среща се и още един крупен спахия, който, също както и Микре, е дал името на вилаета Кравалди (?). Неговият син Халил, който станал мюсюлманин, владее голям тимар в тази нахия. Тъй като той умира към 1467-1468 г. тимарът е даден на брат му Юсуф. По същото време субашия на Фенер (Фенарион) е Хасан бей, син на Зеневиси55. Той би трябвало да е син на известният Зеневиси56, един от владетелите на Южна Албания. Юрушкият бей на Тирхала е Илияс, син на Ефендре57. Якуб бей, син на Ащин държи зиамета Сувалак, а неговият брат Мустафа бей владее също тимар в Тирхала. Баща им Ащин е едър албански велможа, който дава името на областта Ащин58. Всички тези примери разкриват второто поколение на християните-спахии, което вече е ислямизирано и османизирано.

Впечатление прави и наличието на значителен брой войнуци в санджака Тирхала (103 войнука, 203 ямака).

А сега чрез един съкратен регистър, съставен в края на управлението на Мурад II, се пренасяме на север в Македония59. Съдържанието на този документ, на който липсват началото и краят, се отнася за части от вилаета Тимур-хисар (Демир-хисар), северно от Сяр, за нахиите Истефания, Калоян, Неврокоп, Кюпрюлю (Велес) и за вилаета Кастория (Костур). Самият град Демир-хисар е зиамет на Заганос паша. В тези територии, които всъщност са доста отдалечени една от друга, има всичко 14 тимара на християни-спахии. Шест от тях са отбелязани като „стари“. Една част от тези тимари се владеят заедно от бащи и синове, които участват в походите на смени. Например Кубрин и Пърбо (Прибо ?), синове на Димитър, притежават общ тимар. Дука и брат му Калоян също са с общ тимар. Такива са случаите с Дукагин и брат му Пал, и с Милко и неговите синове. Приходите от тимарите не са големи: обикновено под 2000 акчета. Явно и тук броят на християните-спахии намалява поради преминаването на тимариотите към исляма. Към времето на съставяне на регистъра три тимара (на Муса, син на Петко, на Баязид, син на Агустос и на Умур, син на Тодор) са притежание на спахии, които са приели исляма. Във вилаета Калоян има описани и войнуци.

В Архива се съхранява и един съкратен регистър от 1454-1455 г., който се отнася за земите на север, за Стара Сърбия - люлката на сръбската държава60. В описаната област, която обхваща нахиите Йелеч, Звечан, Ходидед, Сеница, Рас, Юскюп (Скопие) и Калканделен (Тетово) са отбелязани 50 тимара, владяни от християни. От тях трима са обозначени като „стари спахии“, а осмина - като „слуги на Иса бей61. Самият Иса бей, син на Исхак бей, е потомък на виден християнски род62 и неговият статут във всички случаи е бил по-висок от този на един санджакбей. С изключение на Тетово, в останалите нахии от 189 тимара около 160 се държат от негови хора (роби и слуги). Тези тимари обаче са твърде малки и като цяло попадат в обсега на Исакбейовите хасове. Специално в Тетово 41 тимара от състава на хасовете му също се владят от негови слуги63. Приходът от хасовете на Иса бей (с изключение на тези от Скопие) възлиза годишно на 763 000 акчета. Дори и през XVI в. малцина санджак бейове са имали приходи като на този мощен граничен бей, управляващ една изключително важна в стратегическо отношение гранична област, останала в наследство от баща му Исхак бей. Внимание заслужава фактът, че подчинените на Иса бей християни-тимариоти не са гулями-роби, а слуги. Едва ли произходът им трябва да се търси в средите на раята и робите. Те би трябвало да са християни-войници, които не са могли да се снабдят с тимари и са постъпили на служба при Иса бей с надеждата да получат т.н. „дирлик“ (рента, средства за издръжка). Знае се, че роднините на една част от християните-спахии успели да се сдобият с тимари. Тъй като тези хора спадали към класата на военните, то по принцип съществувала възможността те да получат тимари по всяко време64.

Половин век след завладяването на тази област християните-спахии все още запазват важното си значение в нея. Тъй като с течение на времето част от тях приемат исляма, логично е да се приеме, че в по-ранния период броят им е бил още по-голям. Все пак податките в регистрите за приемане на исляма от тяхна страна не са многобройни65. Колкото до размера на тимарите, владяни от спахии-християни, като цяло в тази област той е малък. Срещат се дори тимари с годишен приход от 250 акчета66.

Една част от съкратения регистър, съставен при управлението на Мурад II и обхващащ районите на Кичево (Кърчева) и на Прилеп (Пирлипе), допълва създадената представа за проучваната област67. Според фрагмента, с който разполагаме, от 90-те записани в тези области тимара 26 се държат от християни-спахии. Единадесет от тях са обозначени като „стари“. Особено внимание заслужава следната бележка: „Заим на нахията Кърчева става Степан, по прехвърляне от шарабдаря (виночерпеца) Хамза.“ Тя показва, че един християнин получава зиамета на известния шарабдар Хамза, който по онова време е бил субашия на Кърчова (Кичево). Приходът от зиамета е 35 000 акчета68.

Откъс от регистъра за Прилеп, Кьопрюлю (Велес), Кичево и Тетово, съставен към края на управлението на Мехмед II показва, че християните-спахии от тези области владеят едва 20 тимара. Обикновено 5-6 души владеят един тимар и участват в походите на смени. Такива „многолюдни“ тимар и били формирани по следния начин: група от християнското население, обикновено роднини, заявявала готовността си да излъчва годишно по един боец за участие в походи, срещу което получавала правото да събират в пълен обем приходите от своите земи: бащини, лозя, градини и друга собственост. Например: „Тимар от бащините и мюлковете на Хамир, Йедно, Столе - брат на Деди, Стойе, Драгош и Никола. Те са стари спахии, които се задължават всяка година да излъчват един от тях за участие в поход“. От текста ясно се вижда, че тези „стари спахии“ постъпват на османска военна служба, за да запазят земите си. Отново прави впечатление обстоятелството, че 5-6 души са „събрани“ в един тимар. Всъщност в Сърбия твърде много християни-спахии се задоволяват с дребни приходи от 300 до 1000 акчета. В същото време се срещат и случаи като този на новия мюсюлманин Мехмед бей, син на Добровик, който владее тимар от 15 235 акчета в Калканделен (Тетово). В Прилепско пък една част от „старите“ християни-спахии са назовани с името войнуци, което указва на техния произход. По-нататък ще приведем примери за да покажем, че старото войнишко население на Сърбия преминава на служба в османската спахийска войска. По страниците на разглеждания тук регистър се натъкваме на следното заслужаващо внимание обстоятелство: както и преди османското завоевание митрополитите все така са освободени от плащането на държавни данъци. Документът казва следното: „Митрополит Митрофан притежава заповед от нашия султан, според която митрополитът на нахията Кърчова е освободен от плащането на аваризи и други държавни данъци.“69

Един запазен подробен регистър на вилаета Вълк (Вук, Вулк) от 1454-1455 г.70 създава ясна представа за обстановката в областта. В документа са описани нахиите Търговище, Вучитрън (Вълчитрън), Морава, Тополница, Прищина и Лаб. В цялата тази област от 170 тимара 27 принадлежат на „спахии-неверници“. За десет от бойците има забележка „стар“. Един от тях е писарят на власите Бранош, а двама са войнушки командири (лагатори). В същата област от 11 артилеристи, стрелци с пушки и арбалети в крепостта Ново Бърдо (Новаберда) само един е мюсюлманин. Размерът на тимарите им варира от 500 до 10 000 акчета. Например топчията Богослав и лагаторът Радослав държат големи тимари с приходи от 6288 и от 7505 акчета. В същото време черибашията на Ново Бърдо има тимар от 8950 акчета, а кадията - от 8927 акчета. От регистър, писан 23 години по-късно и отнасящ се за същата област се вижда, че обстановката в нея не се е променила много.

Съкратеният регистър на санджака Вучитрън от 1477-1478 г. показва състоянието на тимарската система в субашилъци- те Вучитрън, Лаб, Горни Обровац (Горне Обрафча), Прищина, Морава, Тополница.71 В тази област 21 тимара са в ръцете на християни-спахии. Изрично е казано, че двама от тимариотите са нови мюсюлмани.72

Друг един регистър за Вучитрън73, чието начало не е запазено, дава сведения за северните области на санджака. Този документ, който изглежда е от края на управлението на Мехмед Завоевателя, се отнася освен за самата област Вучитрън и околността още и за Бихор, и за областта Алтън (между Дебър и Призрен). И тук се срещат спахии-християни, притежаващи тимари.74

Въпреки че регистрите на Сърбия, Босна и Херцеговина, завладяни във времето на султан Мехмед Завоевател не са ранни, те имат особена стойност, тъй като са съставени непосредствено след налагането на османската власт.

Изготвеният през май 1469 г. подробен регистър на вилаетите Босна, Херцег и Йелеч е най-важният за целите на настоящото изследване75. От 467 тимара в трите вилаета, 111 са в ръцете на християни. Само четири от тях са на бойци от крепостната охрана, а всички останали принадлежат на непосредствени участници в походите. Повечето от тимарите се владеят съвместно от двама или повече души (понякога до 12). Мюсюлманите владеят 366 тимара, като 231 са на крепостната охрана. Това са бойци, които в повечето случаи са дошли от други санджаци и сред тях няма нови мюсюлмани от първо поколение76. Но сред походното войнство се срещат твърде много новообръщенци в исляма. Тук заслужава внимание следния пример от страниците на регистъра: „Тимар на Иса Бали. Той е от тези, които предадоха крепостта Самобор (Сувобър) и след това приеха исляма.“ Трябва да се отбележи също така, че тимарите във владение на християни са описани след тези, владяни от мюсюлмани. А за произхода на тимариотите трябва да се каже, че повечето от тях са роби (гулям) на известния предводител на граничните войски в района на Скопие Исхак бей. По същото време неговият син Иса бей е санджак бей на Босна (приходът от хасовете му е 763 780 акчета), а внукът му Мехмед челеби е начело на вилаета Павли и владее зиамет.

Както и в другите райони тукашните християни-спахии принадлежат към старото войнишко население от преди османското завоевание. Само че много от тези „стари спахии“ впоследствие по силата на султанска заповед били превърнати в обикновена рая. Регистърът казва следното по въпроса: „Стари спахии, които са превърнати в рая със заповед на нашия падишах:

От нахията Рас 51 ханета

От нахията Йелеч 14 ханета

От нахията Ивроджа 48 ханета

От нахията Сеница 31 ханета

Всичко 144 ханета

Според регистъра власите в този район се увеличили много, запазвайки своя статут. Само във вилаета Херцег техният брой бил 4616 домакинства и 198 неженени, а общата сума на данъчните им задължения възлизала на 357 152 акчета. Броят на власите в другите вилаети е следният: във вилаета Сеница -2106 домакинства, а във вилаета Павли - 448 домакинства. Както ще видим по-долу власите осигурявали по един боец за поход от всеки 10 къщи или общо 716 бойци.

По-нататък следва опис на войнуците от вилаета Ковач, които се намирали под командването на мюсюлманин. Подир тях идва ред на многобройна християнска рая, която срещу освобождаване от данъци служела из крепостите в региона. Относно тази група четем следната важна бележка: „Рая от Крал-или, Сарай-овасъ, Йелеч, Херцег-или, Павли-или и Ковач-или, която е освободена от данъци срещу задължението да служи из крепостите в Босна. Освободени са от плащането на авариз, поземлен и поголовен данък, но плащат десятък от обработваемите земи.“ Общо това били 138 души: строители по подръжка на крепостите, майстори по поддържането на артилерията, железари, ковачи и майстори на арбалети. Най-накрая трябва да отбележим и населението от християни и мюсюлмани, владеещо 26 чифлика с документ, издаден от Иса бей, чието задължение било да осигурява по един боец за поход на всеки 5 души.

В регистър на санджака Херцег-или от 1477-1478 г.77 все още се срещат известней брой християни-тимариоти78. От общо 214 тимара, 14 се държат от християни. Някои от тях притежават доста големи тимари (например тимара на Вукче възлиза на 5956 акчета). Други пък са твърде малки (например тимарът на Радивой е само 430 акчета). Отбелязано е, че част от тези тимариоти притежават от старо време „бащини“. Повечето от „старите спахии“ в Херцеговина са включени в системата на тимара, но една част от тях със султанска заповед са получили статут на „власи“. Такива спахии по принцип стоят начело на т. нар. „влашки джемаати“. Това е термин, който се употребява предимно за полуномадските общности. Според нашия регистър в Херцеговина има общо 107 влашки джемаата. Според Закона за власите, поместен в разглеждания тук документ се казва: „Когато се обяви война от всеки десет къщи излиза един боец. Те отиват заедно на война.“79 Тези конници-власи са назовани „войнуци“. Влашките джемаати са с различна големина: от 8-10 до 100 домакинства. Те се назовават по името на кнеза, на когото са подчинени. Например „джамаат на Радич, син на Богота; джемаат на Ярослав, син на Кути. Местата за летуване и зимуване на джемаатите са точно определени.80 Много рядко можем да ги срещнем да живеят и в селата. Вече в описите от XVI в. повечето от джемаатите са разположени в населените места.81

Както показва един регистър на Смедерево, съставен при управлението на Мехмед Завоевателя,82 в този район са съсредоточени многобройни бойни формирования, съставени от християни-спахии с тимари, от войнуци, власи, мартолоси и др. В същото време тук се намират и доста на брой християни-спахии, притежаващи зиамети. Според регистъра за Браничево от 1467-1468 г.83 от 91 тимара 32 са в ръцете на мюсюлмани и 59 - в християни-спахии. В същото време от 34 охранници на крепостта само трима са християни. Като цяло обаче в крепостните гарнизони преобладават християните. В крепостта Голубац например всичките 15 стрелци с пушки са християни. Според същия този регистър там има още 40 стрелци с арбалет и 6-има ковачи - също християни. Пак в тази крепост има и 52 мартолоси, разпределени на групи от по 10-15 души, които служат срещу заплата от 2 акчета дневно.84

Освен тях има още каменоделци, зидари, майстори на лъкове и други християнски групи. Всички които служат в крепостта са освободени от данъци. 76 души от християнското население на града са освободени от различни вземания при условие да бъдат на разположение при отбраната на града и пристанището. Като цяло онези, които служат в крепостния гарнизон като топчии или стрелци с пушки са християни-тимариоти или получават заплата в пари85.

Смедерево е област, в която особено многобройни са власите. В регистъра цели 151 страници са отделени на описването им. В началото стои следната бележка: „Джемаат на власите от санджака Смедерево. Кнез Малога, син на Никола е началник на власите. Владее тимар от 10 000 акчета със заповед на нашия султан.“ Влашките кнезове, които са началници на пехотни формирования (яя) или командири на войнуци (черибашии), получават тимар и са записани като спахии86. Подир кнезовете стоят подчинените им примикюри, а след тях са описани и самите власи. Внимание заслужава обстоятелството, че по това време в областта се появяват власи, настанени в селата. Тези власи дават на санджакбея от всеки катун по един слуга и от всеки пет домакинства по един войнук87. Една част от власите имат по-особено положение. Например власите от Левча принадлежат към хаса на султана, което означава, че влашкиите данъци се плащат на султанската хазна. А 35-мата власи, които служели в крепостите Зворник, Сребреница и Авала (Хавала) са освободени от т. нар. влашки данъци.

В санджака Смедерево е добре развита и изцяло християнската войнушка организация. Войнуците са концентрирани в нахиите Пек, Звирд и особено в Браничево. Според един регистър от 1467-1468 г. на нахията Браничево, разпространението на войнушката организация изглежда така:

1. В селата от
областта Ресава
 1 лагатор  42 войнука  107 ямака
2. В селата от
областта Раваница
 1 лагатор  5 войнука  11 ямака
3. В селата от
областта Ломница
 1 лагатор  29 войнука  59 ямака
4. В селата от
областта Звирд
   2 войнука  4 ямака
5. В селата от
областта Хомол
 1 лагатор  56 войнука  124 ямака
6. В селата от
областта Ждрело
 1 лагатор  26 войнука  65 ямака
7. В селата от
областта Пек
 1 лагатор  57 войнука  133 ямака
 Общо  6  217  503

 

 

По страниците на този документ ясно е очертана структурата на войнушката организация. Във всеки район има командир-лагатор, комуто са подчинени войнуците и неженените помощници - ямаци. Всеки войнук разполага с от 1 до 3 ямаци88. От регистъра още се разбира, че като цяло войнуците в Сърбия заемат важно място във военната организация. Според регистъра за Крушевац (Аладжахисар) от 922 г. от X. (1516 г.)89 в тази област има 1000 джебелю войнуци (войнуци с ризници). Голям е броят на войнуците и на юг в Кюстендилски санджак90. И след като се вгледаме в законодателните разпоредби за тази група, вече няма да остане съмнение, че те са хора на действителна военна служба91.

Друг регистър за Видинската област и прилежащите територии92 допълва сведенията за западните балкански земи. Дефтерът обхваща освен Видин и околността, още Белград (несъмнено днешният Белоградчик), крепостта Филоридин (Флорентин) и Баня (Соко Баня, северно от Алексинац). Според сумарните сведения на края на описа състоянието на военните сили в областта е следното: в цялата област има 114 спахии с тимари, 74 диздари (крепостни охранници), 193 мюселеми на заплата, 56 мартолоси на заплата, 150 мартолоси освободени от данъци, 231 войнуци и 34 соколари. В този регистър, чието начало е загубено, успяхме да изброим 7 тимара в ръцете на християни-спахии. Заслужава внимание обстоятелството, че 70-80 години след завладяването по-голямата част от военните сили на областта са съставени от християни. Малкият брой на християните-спахии се компенсира от големия брой войнуци и мартолоси. От седемте християнски тимара два са в ръцете на Хамза и Якуб, синове на Балшин. Един от християните-спахии е Лазар, вписан като „християнин-водач“.

Ако се прехвърлим от Сърбия в Албания ще видим, че независимо от някои особености, специфични за тази област, положението е почти същото. По случайност най-старият регистър от османския архив се отнася именно за територии в Албания.

Според регистъра за Арванид-или от 1431-1432 г.93 по това време едноименният санджак се управлява от Али бей, син на Евренос бей. Негов център е Ергери Касри (Аргирокастро, Гинокастръ). Този санджак обхваща следните области (нахии): Аргирокастро, Канина, Белград, Шкрапар, Павло Куртик, Чарталос, Круя (Акчахисар). Приблизително по същото време отделно са описани нахиите Премеди, Юван-или, областта около Преспа, които за сравнително кратко време се намират под управлението на санджак-бея на Ергери Касри. Например в десетия месец на 844 г. от X. (февруари.март 1441 г.) областта Премеди е предадена в управление на санджак бея на Арванид-или Якуб бей, син на Тодор Музаки.94 Налагането на турската власт и на тимарската система в тази област ще трябва да се отнесе към времето на султан Баязид Йълдъръм. В самия дефтер има доста бележки, които се отнасят за времето на неговото управление. Според Халкокондил95 по това време османците прогонват от земите им дребните владетели от областта на Ергери Касри и я завземат. Тук обаче, според тимарските бележки в дефтера от 1431-1432 г., тимарската система е наложена при управлението на султан Мехмед Челеби. Другото име на областта е Зенебиш-или и то може да се използва като потвърждение на този факт. Господарят на тази област Гин (Гьон) Заневиси (Занебиси) умира през 1418 г. като султанов васал.96 Във всеки случай регистърът, с който разполагаме, ни пренася 20-25 години след завладяването и ни предлага резултатите от първите години на османската власт. По това време в санджака Арванид-или от 335 тимара 56 принадлежат на християни-спахии, което прави 16%. Освен тези спахии тимари притежават един митрополит и трима епископи. 30% от 335-те тимариоти са на турци-мюсюлмани, дошли от Анадола, а по-голямата част от останалите - на мюсюлмани-гулями (роби или слуги). Християнските тимари са разпределени по области както следва: във вилаета Белград (Берат) 17, във вилаета Павло Куртик (южно от дн. Тирана) 11, във вилаета Чарталос (между Елбасан, Берат и Тиморинджа) 7, във вилаета Акчахисар 7, във вилаета Искарпар 5, във вилаета Ергери Касри 4, в Канина 4, в Клисура 3, в Тиморинджи (Тиморица) 2. От тях 19 тимара са отбелязани като „стари“. Друга част от тях са придружени с бележка „има берат от покойния султан“. От тези 60 тимара, които се държат от християни, 24 носят приход под 2000 акчета годишно. Най-малкият носи само 212 акчета (тимар на Тодор Бардида в Акчахисар). Най-големият носи приход от 15128 акчета и се държи от трима спахии. Ако сумата от 2000 акчета се приеме за среден приход от тимар, то относителния брой на големите тимари и доста висок.

А сега нека се съсредоточим на още по-малка площ, например върху вилаета Павло Куртик, където християните-спахии са относително голям брой и да се опитаме да изследваме явлениято по-детайлно.

Във вилаета Павло Куртик от 20 съществуващи тимара 9 се държат от християни. От мюсюлманските тимари един е даден на кадията на Йенидже кале и един - на диздаря на крепостта. Пет от тимарите са дадени на „господарски роби“ (бей-кулу), един на спахийски син, един - на брата на Аяз Хамза бей, един на Карлъоглу Али. Отделно трябва да се спомене и тимарът на субашията Иса, син на Павло Куртик. Вижда се че и тези деветимата не са били мюсюлмани преди едно-две поколения. Между тях има двама синове на видни властели, които са приели исляма: Али, син на Карлъ (Карло) и Иса, син на Павло Куртик.

Тимарът, който се държи от субашията Иса бей обхваща 1225 домакинства в 107 села, а годишният му приход възлиза на 81 306 акчета. 36 от тези села се намират във вилаета Балша, две са от вилаета Кондо Михо, 18 от земята на Гоном97, а само 26 села са отбелязани като „тахвил“ (по прехвърляне) от баща му. Тази бележка показва, че Павло Куртик е владеел първоначално като тимар само тези 26 села, чиито имена са записани в регистъра. Думата „тахвил“ означава прехвърляне на съществуващ тимар. А самият факт, че вилаетът се е наричал „Павло Куртик“ означава, че Павло Куртик е бил господар на област от 26 села преди нейното завладяване. Статусът на неговия син Иса бей, който приема исляма и става субашия на вилаета вече е много по-висок. Другият син на Павло Куртик - Мустафа по същото време притежава във вилаета Белград (Берат) голям тимар с приход от 9142 акчета. В регистъра на Авлона (Балона, Вльора) от 912 г. от X. (1506-1507 г.) виждаме сина на Мустафа (Хюсеин, син на Куртик Мустафа) като охранник на крепостта.98

Синовете на Иса бей - Ибрахим и Юсуф, владеят заедно в Тирхала един голям тимар с приход от 42 399 акчета. По този начин става ясно как един местен властелски род се ислямизира, разпръсква се и изчезва в средите на османските тимариоти. Тук има една подробност, която заслужава внимение. Тимарът на Иса бей не е под юрисдикцията на емина (чиновника по поземлената регистрация) и не се описва от него. Селата от този тимар се описват по собствената воля на самия Иса бей. Това изключение показва степента на овластеност на този потомък на Павло Куртик. Същото явление се наблюдава и при тимара на Али, син на Кърлъ (Карло).

Бележката от дефтера, която се отнася за сина на Карлъ гласи следното: „Тимар на Али, син на Карлъ. По времето на покойния и на сегашния наш султан това е място, принадлежащо на [фамилията] Карлъ. Сегашният султан го даде на споменатия Али. В същото време той задоволи и неговите братя.“ Въпросният тимар е доста голям, състои се от 30 села и носи приход от 30 000 акчета. След десет години за същия тимар попадаме на следната бележка: „Понастоящем тимарът се даде на Бакин и Какаруга, синове на Карлъ. Написано в началото на третия месец на 843 г...“ Вижда се, че този тимар впоследствие е предаден на синовете на Карлъ, който остават християни. Друг един негов син на име Музак още при управлението на султан Мехмед Челеби притежава малък тимар във вилаета Павло Куртик".99 Хамза, син на Карлъ, който по времето на Мехмед Завоевател е бил владетел на тимар в Алтън или (Ибалея) по всяка вероятност също е негов син100.

Един от крупните християни-спахии във вилаета Павло Куртик е Димитър от Преспа. Неговият тимар е с приход от 9031 акчета101. По-късно по собствено желание той го отстъпва на зет си Озгур (Сгурос, Сгурас). В дефтера за санджака Авлона от 1506-1507 г.102 синът на Озгур Мурад бей се появява вече като притежател на голям тимар в същата област с приход от 64 729 акчета.

Виждаме, че не само властелските родове, които от началото проявяват покорност и вярност към османците, но и непокорния род Арианити103 получават тимар. Внукът на Арианити (Али бей, син на Махмуд бей, син на Аранид) през 1506-1507 г. притежава зиамет от 29 000 акчета.104 Обръщам внимание на обстоятелството, че внуците на бившите властели, които са станали мюсюлмани в рамките на тимарската система се намират в групата на бейовете. По-горе споменахме Зенебишоглу Хасанбей и Ащиноглу Якуб бег. Подобно на тях много от синовете на властелите са възпитавани в султанския двор като дворцови слуги (ич-оглани) и после са връщани обратно в своите земи. Бунтовникът Скендербег е най-известният пример в това отношение.105 Видният албански властел Тодор Музаки106 е баща на личности като Тодор Музакоглу Якуб бей,107 Тодор Музакоглу Мехмед108 и Музакоглу Касъм паша.109

Регистърът за санджака Авлона от 1506-1507 г.110 показва, че по това време административната система в албанските земи е претърпяла промени. Образуван е едноименният санджак Авлона (Балона, Вльора), обхващащ освен Авлона като център още и Белград (Берат), Искарпар, Канина, Ергири Касри, Делвина, Тепеделен и Премеди. Тук ще се съсредоточим само върху вилаета Белград (Берат). Както бе показано по-горе вилаетът (нахията) Белград е една от областите със спахии-християни (от общо 61 тимара 17 са на християни). В регистъра от 1506-1507 г. от общо 138 тимара вече само седем са останали в ръцете на християни. Обаче от имената на тимариотите-мюсюлмани не е трудно да се открие например потеклото на Али, син на Ласкарис; Али, син на Мурад бей, син на Озгур или Юсуф, син на Матраник. Бащата на Юсуф Матраник - Павли Матраник, според регистъра от 1431-1432 г., държи тимар в областта на Белград. През 1454-1455 г. тимарът му е даден на някой си Хошкадем, след това обаче отново е върнат на синовете на Матраник - Хъзър и Юсуф111. В санджака Арванид има и малък брой войнуци. Според регистъра от 1431-1432 г. в селото Гераджидже от нахията Белград (Берат) са отбелязани четири братя войнуци и петима ямаци, техни роднини. В селото Вишани има един войнук с петима ямаци, негови синове и роднини. В селото Височка е отбелязан един войнук и трима ямаци. Вече в регистъра от 1583 г. личи, че в село Височка няма повече войнуци112. По същото време в Авлона, както и в други балкански територии населението, изпълняващо служба в проходите и крепостите, е отбелязано като муаф ве мюселлем (освободено от данъци и повиности). Въпреки че като цяло то е в категорията на раята, то всъщност изпълнява военна охранителна служба. Така например в крепостта Ергири Касри 8 християнски домакинства, в Белград 9 християни, в Искарпара 49 души, в крепостта Акчахисар 125 домакинства, а в крепостта Коджаджик 48 лица са получили берати за осбодождаване от данъци. В регистрите от XVI в. положението на тези хора е потвърдено с нови грамоти (берати). При все това в ход са и някои промени. Така например ако тези в Искарпара отначало плащат само джизие, според регистъра от 912 г. по X. им е наредено „от сега без изключение да дават харач, юшур и обичайните даждия, но да бъдат освободени от аваризи и да изпълняват служба в крепостта Искарпар“. Сега обаче и броят на тези хора е много по-голям: 192 глави на християнски семейства, 50 неженени християни и 15 глави на мюсюлмански семейства. Политиката на османската държава, която е използвала системата на освобождаване от повиности и данъци (муафиет) срещу изпълняването на охраническа служба или поне срещу верността на тези хора, без съмнение е фактор за увеличаване на населението на Искарпар и за разпространението на исляма в града113.

Особено внимание заслужава и обстановката в северна Албания, покорена след дългата съпротива на Скендербег. Според регистъра за Дибра и околността, съставен в 1466-1467, все още 18 тимара са в ръцете на християни-спахии. Между тях има и един свещеник. Общият брой на тимарите е 98. Споменати са и четирима спахии с бележката „нови мюсюлмани“. Сред тях е и човекът, заловил един от най-енергичните пълководци на Скендербег - Моис Дибра115.

В тази област и броят на войнуците е значителен. В регистъра четем една важна бележка, според която след общото помилване на участниците в антиосманската съпротива, войнишкото население запазва предишния си статут и бащините си. Тези войнуци са разпределени по следния начин:

 Вилает Горни Дебър  8 конници  24 пешаци
 Вилает Долни Дебър  3 конници  14 пешаци
 Вилает Дълго Бърдо  7 конници  23 пешаци
 Вилает Река  10 конници  31 пешаци
 Вилает Мат (Матия)  5 конници  15 пешаци
 Общо:  33 конници  107 пешаци

 

Казано накратко местната албанска аристокрация и военната класа след завладяването са приобщени в османската тимарска система и в управлението. Както и на други места единственото условие за това е те да са покорни и верни. С течение на времето приелите исляма стават в истинския смисъл на думата основатели на османски спахийски и бейски фамилии.

До тук на основата на колкото се може по-стари регистри, близки до времето на завладяването, събрахме на едно място информация за християни, принадлежащи към военната класа в османската военна система и обърнахме внимание на някои типични примери и бележки, показващи техния произход и статут. За да се изяснят проблемите още повече и за да стане възможно сравнение между отделните региони, е необходимо събиране на информацията от всички регистри. За сега сме направили това само за албанските земи, от където е и най-старият запазен документ. Тъй като повечето стари регистри са зле запазени и непълни, за по-голяма прегледност се опитахме да обобщим сведенията от тях в следната таблица.

 Район  Дата
Състояние
на 
регистъра
Брой
тимари
Тимари във
владение
на християни
 Войнуци  Власи  Мартолоси
 2  4  7
санджак
Тирхала
1454-1455
пълен  182 86  –  –  – 
санджак
Тирхала
1466-1467
с липси 
343 спахии
20
спахии 
103 войнуци
203 ямаци 
– 
Неврокоп
Кьопрюлю
Кастория и др.
Мурад II 
с много
липси
има  има  – 
Иелеч
Звечан
Скопие
Калканделе
1454-1455
с липси  50  –  –  – 
Кърчево
Прилеп
Мурад II с липси  90  26  –  – 
Прилеп  Мехмед II с липси  ? 20  има  –  – 
санджак
Вучитрън
1454-1455  пълен  170  27  има  –  – 
санджак
Вучитрън 
1477-1478  с липси  21  –  – 
санджак
Вучитрън
Мехмед II  с липси  има  –   – – 
санджак
Херцег 
1467-1468  пълен  467  111  има  7150  – 
санджак
Херцег
1477-1478  пълен  има  има 
107
джемаата 
– 
санджак
Смедерево
Мехмед II  с липси  има  има има – 
Браничево  1467-1468  пълен  91 спахии
34 охранници на крепости
59
6 лагатора
217 войнуци
503 ямаци 
52 
Видин Мехмед II с липси 188
7 войнуци
231
Видин 1454-1455 пълен 185 18
Арванид-или 1431-1432
липсват
няколко
страници
335  60  
6 войнуци
13 ямаци
 
– 
Дибра 1466-1467 пълен 97 18
33 войнуци
107 пешаци

* * *

Без колебание може да се твърди, че за християните-спахии важат същите правила за увеличаване, прехвърляне и др. операции по тимарите, на които са се подчинявали и техните мюсюлмански партньори. При прехвърлянето на тимарите във владение на християнски спахии разликата във вярата със сигурност не е предизвиквала никаква дискриминация. Това твърдение може да се докаже чрез различни примери. Синовете на един християнин-спахия, които запазват религията си, са наследявали тимара на своя баща. Дори и в късния регистър от 1506-1507 г., отнасящ се за Авлона, са регистрирани християни спахии, които държат тимари116. Тимарът на един християнин-спахия, който преминавал към неговия син мюсюлманин или към който и да е мюсюлманин е можел впоследствие, според общите тимарски правила, да премине към другия негов син, който е християнин. Възможно е синове мюсюлмани и християни заедно да владеят тимара на баща си. В нито един от тези случаи не се забелязва някаква привилегия за синовете, които са станали мюсюлмани.

Когато на някой християнин от властелски род се дава нов тимар, напълно е възможно преди това този тимар да е принадлежал на някой мюсюлманин. Ще приведем пример от областта на Белград (Берат), където един тимар преминава през различни лица, както следва: по времето на султан Мехмед I той е в ръцете на един митрополит, при управлението на султан Мурад II се държи от имама на крепостта, а след това със султански берат е даден на един християнски спахия на име Ангелос.117 Следващият пример също заслужава особено внимание: „Дялът на спахията Мехмед, е задържан от санджак бея и след това бе даден на неверник на име Врадко, който по потекло е спахия и се е показал верен на султана. Написано в първия ден на седмия месец на 883 г. (28.IX.1478).“118 В този случай като достатъчна причина за даването на тимар се очертават две условия: 1. новият спахия да има „спахийско потекло“ и 2. да е показал вярност към султана.

Разбира се не може да става и дума за практика, при която тимарите да се дават изключително на християни. Наблюдава се обаче как един и същи тимар остава за няколко поколения в притежание на един и същи християнски род. Най-често като резултат от прехвърлянето на подобни тимари и от въвеждането на промени, съставът на владението значително се променя. От него се отнемат села или части от села, или пък се придават нови дялове. По този начин в резултат на отнемания, прехвърляния или повторни раздавания на тимари, съставът на християните-спахии в даден район постоянно се променя. Понякога те остават по своите места, но понякога тимарите, които получават, може да са дори в други санджаци. Поради това е възможно да се говори за свързване на християнските спахийски фамилии с определени земи само в области, които са изключения в османския административен ред (напр. Босна). В тимарската система все пак има примери за тимари, които трайно остават у лица, изпълняващи служба в определена област и трайно свързани с нея, напр. митрополити или епископи.

Не е известен пример за това спахия християнин, сменил вярата си, да е получил за това специална награда. Единствено следната бележка заслужава внимание: „Споменатият Стойо стана мюсюлманин и прие името Ахмед. Тимарският му дял беше увеличен. Написа се в края на месец джемази ел- еввел 875 г. (15-24.XI.1470) в Истанбул.“ Увеличаването на размера на тимара обаче може да няма връзка с приемането на исляма119.

Дори и по времето на султан Баязид II все още има сведения, че нехристияни са получавали тимари по силата на общите правила за това120. Не е намерен нито един пример за това, че държавата, дори и непряко, поощрява християните-спахии да приемат исляма. Редом с това е ясно, че християните - тимариоти постепенно се ислямизирали и изчезвали като резултат от попадането им в ислямска среда121. Това е един напълно разбираем социален феномен. По този въпрос няма какво да се добави към казаното от У. Арнолд и от Ф. Кюпрюлю за психосоциалните фактори, които по принцип стимулират немюсюлманите в османската империя да приемат исляма. Християните-спахии не са рая и в социален смисъл не принадлежат на своите едноверци из вилаетите, а на военната класа от тимариоти. В средите на тази класа се създават твърде благоприятни условия за преминаване към исляма, особено по време на военен поход. Тук трябва да се обърне внимание на обстоятелството, че при ислямизирането и османизирането на балканската аристокрация особено голяма роля играе робската система (гулям)122. Както бе споменато по-горе, в Албания, която е една от областите с най-силно разпространен ислям, първите ислямизирани хора са от средите на потомствените „стари спахии“, включени впоследствие в тимарската система.

През XV в. броят на християнските тимари, отнесен към общата тимарска наличност в държавата, е различен за отделните области. В проценти той варира от 50% в Браничево (1467-1468) до 3,5% във Видин (времето на султан Мехмед Завоевателя). Тъй като във всички райони ислямизационният процес постепенно намалява общия брой на християните-спахии, то тогава трябва да приемем, че техният брой е бил относително най-голям в годините след завоеванието. Безспорно е и това, че по същото време броят на войнуците в цяла Румелия значително се увеличава и те заемат важно място във военната система на империята. Ако към това се прибавят и другите християнски групи (многобройните мартолоси, зидари, ковачи, стрелци с лък, топчии, стрелци с арбалет в крепостите), както и освободената от данъци рая срещу изпълнението на различни военни и полувоенни задължения, излиза че в някои райони бойните части, съставени от християни, са твърде многобройни. В този смисъл ранната империя е имала съвсем друг облик от империята през XVII в. Но какво все пак е потеклото на всички тези военни групи, които по- късно постепенно изчезват?

Преди да се спрем на този проблем е необходимо да се подчертае, че османците приемат в спахийските редове само лица, които са от военно потекло. Те много зорко следят раята, сиреч данъчно задълженото производително население, да не прониква в редовете на военната класа. Дори когато неотложни потребности налагат това население бъде привлечено към изпълнението на несвойствена му служба, неговият раетски статут не се променя. Принципът „синът на раята е рая“ остава един от основополагащите правни принципи на империята123.

Пояснителните бележки в кадастъра, които съпътстват имената на християните-спахии като „спахийски син“, „от спахийски род“ или „син на стар спахия“ са резултат от стриктното прилагане на този принцип124. В регистрите се срещат бележки, според които спахии-християни са лишавани от тимар, след като се докажело, че не са от „спахийски род“125. Заслужава внимание и обстоятелството, че в регистрите синовете на християни-спахии, които не владеят тимар, са вписвани отделно от раята като с нарочна бележка обикновено се отбелязва, че това са спахийски синове126. За да може едно лице да бъде прието в средите на военните като тимариот или войнук, нужно е да произхожда от средите на военната класа127 или да е в родство с някой спахийски род128. Изразът „стар спахия“, употребен за християните, указва положението им преди завладяването. В това се убеждаваме от записите в регистъра на санджака Арванид от 1431-1432 г., където синовете на „стари спахии“ се явяват владелци на османски тимари в годините непосредствено след завоеванието. Така например според една султанска заповед от 1472 г. един християнин от района на Серес на име Гламовик владеел село, което му било отнето и присъединено към султанските владения. Впоследствие със султанска заповед селото е превърнато в тимар с приход 10 000 акчета и дадено на сина на въпросния Гламовик (вж. Приложение, док. № 7). Несъмнено този Гламовик бил от старата балканска аристокрация отпреди османско време. Неговите наследствени владения са обявени за султански и прибрани от държавата. По-късно, изглежда в резултат от молба на сина на Гламовик, част от приходите на бившите бащини владения са дадени на сина под формата на тимар. Тук се налага да се подчертае следния принцип: правата на старата доосманска аристокрация върху нейните наследствени земи се зачитат в определени граници, които не надхвърлят правата на един владелец на османски тимар.

В същото време обстоятелството, че достъпът на християнската рая до системата на тимара е невъзможен, води до още един същестен резултат: тъй като християните-спахии представляват затворена обществена група, която не се попълва от единоверци из средите на християнската рая129, то те се оказват обречени на изчезване впоследствие на ислямизацията. Внимание заслужават и някои случаи, при които спахии на тимар са превръщани в обикновена рая130. Потеклото на подобни лица не е отбелязано. Във всеки случай при положение, че е невъзможно от рая да се получи спахия, то обратното се оказва напълно възможно131. И така, от изнесения дотук доказателствен материал става ясно, че османците не рекрутират спахии из средите на християнската рая. В същото време са налице сведения, че спахиите-християни произхождат от военната класа на унищожените от османците християнски държави. Твърдението, че в хода на завоеванието турците „изколват не само владетелите, но и класата, играла основна роля в християнските държави (аристокрацията), а онези, които оцелели, са заставени да приемат исляма“132, отдавна е отхвърлено133.

Съхраняването на местната доосманска военна класа не е някакво изключение, приложено от държавата-завоевател само в Босна. По-горе видяхме с примери, че в Албания в състава на османската тимарско-спахийска система са включени представители на старата аристокрация и военните. Що се отнася до християните-спахии в Албания, те по нищо не се различават от тезии, които намираме в старите регистри на Македония, Сърбия и Тесалия. Вече са изяснени и причините, поради които тази категория хора се е запазила в Босна чак до XX в., а в другите области е изчезнала още през XVI в.

Струва ми се, че ако поставим разглежданите тук проблеми и в светлината на понятието „бащина“, много от въпросите ще получат категоричен отговор. Според обясненията на Трухелка, в предосманско време босненската бащина представлява поземлен участък, който владетелят дадава в безулсловно наследствено владение на дадено лице срещу неговата служба. Тази земя е освободена от фискани задължения и може да се наследява, продава, изоставя или прехвърля. Владеенето на бащина е белег за принадлежност към аристокрацията134. При този си статут бащината не е нищо по-различно от султанските поземлени дарения в пълна собственост (мюлк)135 и следователно не е необичайна за османското поземлено право. Според османците обаче, раздаването на земя в частна собственост (мюлк) стеснява сферата за приложение на тимара, нанася и щети на държавната хазна, поради което мюлкове се раздават само в изключителни случаи. Този вид собственост е обект на чести проверки, случва се и веднъж дарени имоти да бъдат връщани към държавния поземлен фонд136. Щом всичко това е така, то оставянето на много босненски бащини у техните собственици, е израз на значителна толерантност от страна на османската държава към порядките, установени в предосманско време. В този смисъл заслужава внимание следната важна бележка от регистъра на санджака Херцеговина от 1477-1478 г.: „Изредените по-долу лица са стари [предосмански] спахии. Бащините им бяха описани според влашкия обичай и оставени в тяхно владение“. В този регистър бащините са назовани „земи, притежавани от времето на Херцога“. Когато те остават в наследство на помюсюлманчилите се синове на собственика, имотите приемат названието „чифлици“. Собствениците на бащини дават десятък и някои други данъци „според обичая“. Владетелите на тимари, които в Босна и Херцеговина имат и бащини, са в същото положение, както и владетелите на т. нар. мюлк-тимари на Анадола. И те задържат тези земи като родово наследство137. По този начин изпъква истината, че османците са държали сметка за завареното поземлено право както в ислямските територии в Анадола, така и в балканските християнски земи138. Така ставаме свидетели на запазването и продължаването в нови условия на предосманската класа на военните в Босна, която векове наред владее свои собствени земи.

Ако сега се прехвърлим в Сърбия и Македония ще видим, че тук предосманската военната класа има друг статут в сравнение с босненските си събратя. Докато в Босна силата и престижа на властелите с бащини силно нарастват, то в Сърбия мощта на старата аристокрация значително отслабва за сметка на една нова чиновническа класа139. В османския кадастър на Сърбия и Македония не се срещат като в Босна „стари спахии“, оставени по местата им като собственици на бащини. Прочее и тук ще срещнем бащини, но това са поземлени участъци във владение на войнуци. Докато за Босна е практически немислимо да има властел без бащина140, то в Сърбия няма такова нещо. Известно е, че тук преди османското завоевание повечето от представителите на военната класа са без бащини, но пък са владеели пронии141. Според Душановия законник пронията не се продава, купува и завещава142. Тези признаци на пронията са близки до облика на османския тимар и е много възможно османците да са оставили сръбските властели на старите им пронии вече като османски тимариоти, без да са им предявявани други условия, освен вярност към държавата. С други думи никой специално не ги е принуждавал да влизат в исляма. Обстоятелството, че в някои области християните-спахии владеят незначителни тимари показва, че в предосманско време те били незначителни и бедни прониари. Впрочем по-горе видяхме, че християнските властели и техните синове притежават големи тимари. Но от това не бива да се формулира правилото, че османците превръщат старите владетели на бащини във войнуци, а онези представители на военната класа без бащина - в спахии (макар и рядко се срещат и войнуци-тимариоти143). Като цяло сръбските властелски фамилии, поставени под всеобщия за империята тимарски режим, впоследствие по различни поводи са принуждавани да сменят местожителството си. Така е предотвратена възможността местната аристокрация да остане трайно свързана с определени територии, каквото изключение е допуснато в Босна. Но в Сърбия и Македония по-дребните властели, собственици на бащини, остават по местата си като османски войнуци. Тук бащината би трябвало да е различна от тази в Босна. „Войниците“ или „воините“ в сръбското царство на Стефан Душан, за разлика от същинската аристокрация, наричана „властелини“, са прослойка от многобройни дребни господари без особена икономическа сила144. Уверено може да се твърди, че многобройните войнуци, участващи като пълноценни бойци в османската войска, произхождат тъкмо от средите на дребните господари - притежатели на бащини в областите, където се простирало Душановото царство. Териториите, които по-горе бяха обект на нашето внимание, попадат в границите на това царство, така че войнушката бащина в Османската империя запазва предосманския си облик. В османския период под названието „бащина“ съществуват два вида поземлени владения, различаващи се едно от друго: 1. раетска бащина и 2. бащина, в притежание на лица, изпълняващи военна служба (войнушка бащина, соколарска бащина, акънджийска бащина и др.). Раетската бащина по принцип не се отличава от категорията „чифт“ - земя, която се намира в притежание на мюсюлманска рая и подлежаща на общия държавен поземлен режим. Разликата е, че бащината се притежава от християни, които плащат поголовния данък джизие или харач. Поради това тя често се нарича и „харачка бащина“145. Когато подобна бащина попадне в ръцете на мюсюлманин, то нейният владетел също е длъжен да плаща харач за нея146.

Войнушката бащина се отличава от раетската бащина и мюсюлманския чифлик. Това владение е описано по следния начин в сборника от османки закони, съставен от Али Чауш: „Войнуците владеят земя, която се нарича бащина. Според законодателя, бащина означава земеделско стопанство, в което се сее и жъне, без да се плащат десятъци, обичайни и извънредни данъци, харач и поземлен данък. Господарят на селото, в което са бащините им, или пък който и да е друг, не може да им се меси, а десятъците и другите вземания им принадлежат“147.

Към това може да се добави, че войнушките бащини се предават по наследство на синове, братя и други роднини. Като помощници на войнука обикновено се записват неговите синове, братя или родственици. Когато той умре земята му се дава на някой от тях. От това следва, че бащината при османците е: 1. поземлено владение с определени граници и площ; 2. един вид наследствено родово землище; 3. нейното освобождаване от данъци е доказателство, че характерът ѝ от времето преди завоеванието е запазен148.

Съществуват доста сведения, които показват, че османците съхраняват войнишката бащина в предосманския ѝ вид. От тази гледна точка вниманието привлича следната бележка за войнуците от Дебър: „[След завоеванието] в тези земи беше дадена всеобща амнистия, а владелците на бащини запазиха имотите си така, както е било преди“149. И друга една стара бележка, отнасяща се за вилаета Преспа, е важна за установяване произхода на войнуците и техните владения: „Войнук Никола, син на Душик. Помощници: Гин, Милан и Димитри. Поради това, че споменатите са синове на стари спахии, те бяха записани за войнуци, а владяните от тях парцели, лозя и ниви получиха статут на войнушка собственост. Записа се в Одрин в началото на месец мухаррем 858/1-10.1.1454 г.“150 Съществена е и бележката, отнасяща се за войнуци от вилаета Калоян: „Войнук с ризница: Кало, син на Марул. Помощници: братята на споменатия - Йован, Гьорко, Бойо и Милош. Посредством Михал Кочоглу Керамюддин бей тия бяха записани за войнуци, а имотът им получи войнушки статут. Всяка година един от тях да се явява облечен в ризница за боен поход. Написа се в Одрин в началото на месец джемази ел-ахър 858/29.V. - 8.VI.1454 г.“ От един регистър на войнуците в санджаците Аладжа хисар (Крушевац) и Кюстендил (Константин-или) от 1486 г. добиваме представа за състава на бащината. Ето един характерен пример: „Джебелю войнук Йован, син на Оливер. Бащина: 6 ниви, една ливада, една градина“151. Бащините по правило са със сходен състав и големина. В границите на някои от тях има воденици, овощни дървета и др.

Съхраняването на доосманската бащина в основата си е явление, което е в духа на общата политика на османците. Щом те оставят калугерите, митрополитите и епископите по старите им места и със старите им привилегии152, то още по-естествено е запазването на старата военна класа, което отговаря на военните потребности на империята.

Що се отнася до самите войнуци, то тяхната отличителна черта е принадлежността им към военните в османската държава153. Те не са рая и нямат раетски задължения. Както видяхме в приведените по-горе примери за някои от тях изрично е упоменато, че са „стари спахии“. Поради това си качество войнукът сравнително лесно може да попадне в съсловието на спахиите-тимариоти154. Няма никаво съмнение, че те са на действителна военна служба и участват в битките155. Във всеки случай такива са войнуците с ризници156, описани във войнушките регистри на Кюстендил и Аладжа хисар (Крушевац) от 1486-1487 г., и на Авлона от 1583-1584 г.157 Докато войнуците от България, които в един по-късен период са прикрепени към султанските конюшни и така се запазват дълго време, то в другите области броят им намалява, а някъде войнушката организация съвсем изчезва. По всяка вероятност и те, както и корпусите яя (пехота) и мюселем (кавалерия) са изтеглени от действителна военна служба и са прикрепени към паравоенните формирования. Това се дължи на много фактори: отклоняване на помощниците (ямаци) от изпълнение на задълженията158, смесването на войнушките бащини с раетските159, неспособността на централната власт да се справя с тези проблеми160 и др. Поради всичко това в организацията на войнуците настъпва безпорядък, за който спомага и самата власт, премахвайки в много райони войнушкия статут161, след което приходите от бащините се зачисляват към хасове или тимари.

Ясно е, че след като османската държава за един известен период съхранява войнуците и християните-тимариоти, тя подчинява тези институции на съсловната организация на своето административно и военно устройство. Веднага се забелязват приликите между организацията на корпусите яя (пехота) и мюселем (кавалерия), за които се знае, че са най-старата османска военна структура162, и войнушката организация. Така например към понятия като войнук, лагатор, бащина, свойствени на войнушката организация още от времето на сръбската държава, османците прибавят турските понятия черибашия, сераскер, гьондер, ямак, ешкинджия. В основата си мюселемският чифлик е много близък до войнушката бащина. И при чифлика правото на наследяване е твърде широко. Той минава към онзи, „който остане в корпуса на мюселемите от синовете, братята или другите роднини“163. И в двата корпуса е възможно външни хора да се снабдят с бащини или чифлици, щом трябва да се попълнят вакантните места сред помощниците (ямаци). Бащината, както и чифликът, обикновено се споменават по името на титуляра164. В организацията и на двата корпуса командващият състав - яябашии при яя и мюселем и лагатори при войнуците, получават тимари. И в двата корпуса най-ниските нива се заемат от помощници и кандидати. Задълженията на помощниците са едни и същи, еднакво е и наименованието им - ямаци. Броят им и при двата случая варира от 2 до 8 ямака. Групичката от ямаци, свързана с даден боец (ял, мюселем или войнук), се нарича по един и същи начин - гьондер. В края на краищата и двата корпуса имат еднаква съдба: от походния боен ред, първоначално, те са прехвърлени на тилова или обозна служба, след което в цели райони са премахнати, а приходите от техните чифлици и бащини са придадени към спахийските тимари165. А колкото до твърденията, че войнушката организация е създадена от румелийския бейлербей Тимурташ в 1377-1378 г.166, това може само да означава, че с неговото име е свързана първоначалната реорганизация в един заварен от османците военен корпус.

Занимавайки с произхода на военните групи, заварени и използвани от османците в новозавладените земи, се опитахме чрез най-старата налична документация да уточним мястото на тези групи в предосманската обществена система. В хода на нашите наблюдения установихме, че османската държава съхранява техния класов статут, както и отношението им към земевладението. Без съмнение така много византийско-славянски институции са възприети от Османската империя. Не изглежда вероятно старите християни-спахии със запазен от османците статут и земи, да са скъсали отведнъж и категорично със старите си традиции и обичаи. Затова едно по-добро познаване на тимарската система в Румелия налага да се определят онези местни порядки, които проникват и влияят върху класическия османски тимар. За да разберем този процес, тук ще се спрем върху един местен данък от предосманско време, който се съхранява в тимарската система.

Според един закон от началото на XVI в.167 в района на София владелците на тимари прибирали от раята освен полагащите им се десятъци, още и по две килета пшеница и ечемик. Това вземане се нарича харман ресми или данък от гумно. Отбелязано е, че неговият размер се определя в местни мерни единици. Самото то, както личи, е в противоречие с османската фискална практика168. Поради тази причина, преди да предприеме Белградския си поход, султан Сюлейман I премахва това вземане, надявайки се да привлече симпатиите на раята от тази област, близка до театъра на военните действия169. Обаче местните спахии успели да представят свидетелства на стари хора, според които „докато този вилает е бил под властта на неверниците и заблудата, от раята, според обичая, се е вземал данък за гумно (adet-i harman)“. Тогава султанът върнал това старо вземане. Това става през 1525-1526 г.170

Знае се, че още по времето на цар Самуил (976-1014 г.) българските селяни дават като данък една мяра пшеница, една мяра просо и стомна вино. Когато България пада под византийска власт тези вземания са запазени в същия им вид171. Прибирането от страна на османския спахия на известно количество от произведеното, извън десятъка, не е нищо друго, освен тъкмо този стар данък. Същото вземане се среща и през XIX в. във Видин и Видинско, като тогава то се нарича „господарлък“. През 1850 г. селяните са принуждавани да плащат на агите за всеки чифт обработваема земя по 50 оки пшеница, ечемик и смесени житни култури, поради което във Видинско избухва голямо въстание172. Така този стар данък, който султан Сюлейман I Законодателя не успява да премахне, се сраства с тимарската система и се запазва до последния период от съществуването на империята. Тук трябва да се подчертае, че местните данъци и събирания от предосманско време, намерили място в системата на тимарите, съвсем не се изчерпват само с посочения случай173.

На по-предните страници обърнахме внимание на мартолосите, сведения за които се срещат в регистрите от времето на султан Мехмед Завоевателя. Според тези сведения: 1. Мартолоси се срещат в крепостите Голубац и Видин на р. Дунав; 2. Тези в Голубац са християни от властелско потекло; 3. Те се делят на две групи: едните получават заплата, а другите са мюселеми, т.е. осбоводени от данъци; 4. Платените мартолоси в Голубац са разделени на отделения от 10-15 души, начело със старейшина, по чието име са нарича и самото отделение. Заплатата на всеки мартолос възлиза на две акчета дневно. Синовете и братята им са записани заедно с тях. Установено е, че тези мартолоси взимат участие в османските набези из територията на противника.

Твърдението, че институцията на мартолосите е създадена от султан Мурад II174 в никакъв случай не обяснява тяхното потекло. От горните примери се вижда, че те са в системата на военната организация, която през втората половина на XV в. съществува по границата, по-точно по крепостите в поречието на Дунава. Обстоятелството, че по-късно мартолосите са възприемани предимно като граничари, за бойци на гарнизонна служба или пък за акънджии175, може да се окаже, че е във връзка с произхода им. В епохата на султан Мехмед Завоевателя Анджиолелло ги възприема като еднакви с акънджиите (simili a questi aganzi)176. В регистрите за вътрешните области на Румелия, върху които се спряхме на предходните страници, мартолоси не се срещат; те се появяват по тези места през следващите векове177.

В охраната на крепостите, изискваща доста бойци, османците използват и рая. Тази система, при която привлеченото на военна служба раетско население получава фискални облекчения, е прилагана във вътрешността на Румелия още в първите години след завоеванието. При обсъждането на въпроса дали мартолосите са рая или принадлежат на военното съсловие, трябва да се вземе предвид следното обстоятелство: те се ползват от данъчни преференции, както и останалата рая със специални задължения към държавата, напр. охраната на проходи (дербенджии)178. Срещат се и сведения за привеждане на дербенджии на мартолоска служба179. Не мисля, че при мартолосите може да се мисли за преференциално земевладение, каквото е войнушката бащина. Ако все пак в документацията от време на време се натъкваме на мартолоси с бащини180, то такива участъци трябва да се възприемат като равностойни на раетското земевладение181. По същия начин трябва да се възприемат и бащините на онази рая, която в началото на XVI в. участва в акънджийските походи и срещу това се ползва от облекчен данъчен режим182. От друга страна, известни са няколко мартолоски групи, определени в документацията като пешаци (кара), освободени от данъци (мюселлем) и платени (улюфели) мартолоси; възможно е всяка една от тези групи да имат различно потекло. Във всеки случай същинските мартолоси по произход би трябвало да са отделна и самостоятелна структура, различна от раята, ползваща данъчни облекчения срущу изпълнението на някакви задължения към османската държава. Самото название „мартолос“ подсказва произход извън османската държавна и военна система. Въпросът е дали той трябва да се търси във Византия, както смята Анхегер183, или в организацията на сръбско-унгарската погранична система. Но при всички случаи може с увереност да се твърди, че османците, водени от своите конкретни нужди, разширяват състава на това заварено военно съсловие. Те присъединяват към него освободена от данъци рая, провеждат редом с това и някои организационни мероприятия (напр. въвеждат ротите в мартолоския боен ред). Дори и да са преувеличени сведенията на Анджиолелло, че в похода на султан Мехмед Завоевателя срещу караманския емир и срещу Узун Хасан участват 6000 мартолоси-християни184, несъмнено те заемат важно място сред християнските бойци в Румелия през този период. След завоюването на Унгария мартолосите от сръбски произход служат из новозавладените крепости и стават важен елемен от османската военна организация в тези земи185.

Онова, което Трухелка пише за Босна под влиянието на дубровнишки извори, може без никакво колебание да се отнесе за цяла Румелия. Той казва: „Тези сведения потвръждават, че османците не са унищожавали местните институции, а обратното: приспособявали са ги и са ги използвали. Всъщност твърдението, че богомилите масово са приемали исляма, за да запазят имотите си, има легендарен характер. В исторически аспект няма нито едно сведение, което да потвърждава насилствената ислямизация. Затова пък има достатъчно сведения, че мюсюлманите оставят християните в завладените територии, без да ги притесняват заради вярата им.“186

Посредством изучаването на старите османски регистри става ясно, че завоеванието се осъществява систематично и минава през отделни етапи. Най-напред иде етапът на васалитета и плащането на васален откуп, който играе ролята на един вид привикване към новите условия; след него се оказва, че някъде по мирен път са отстранени някои от местните династии. При описването на новозавладените територии османците възприемат съществени елементи от старото държавно устройство, които приспособяват към собствения политико-икономически ред. Накрая идва етапът, през който османската матрица постепенно и трайно налага своя отпечатък върху завладените пространства. Не са констатирани случаи, когато старият порядък да е премахван отведнъж и изцяло, а османските закони и уредби да се налагат със сила. Може да се твърди обаче, че османците провеждат консервативна политика в завладените територии. Те запазват заварените религиозни институции, статута на класите, административната уредба187, данъците188, местните обичаи189 и военните съсловия. Най-голямата новост е тимарската система, на която почива стабилността на османската административна и военна система. Но както бе казано по-горе и тази система не е в противоречие със завареното аграрно право и със статута на старата военна класа, тъй като представителите на балканските военно-административни елити са инкорпорирани в тимарската организация. По този начин спахилъкът се стабилизира сравнително лесно, без това да предизвиква сериозна съпротива190.

Първоначално османците се задоволяват само да наметнат върху заварените порядки покривалото на своята власт, което те вършат някъде по необходимост, другаде от желание да не предизвикват съпротивата на местните хора срещу неизбежните промени, настъпили в резултат на завоеванието. Освен това тяхната държава изпитва нужда от значителни военни контингенти, за разширяване на завоеванията в Анадола и Румелия. Към това трябва да се отчете и обстоятелството, че неизбежното поддържане на гарнизони в стотици крепости поражда опастността от разпиляване на военните сили. Например само в една от румелийските крепости - Ново бърдо, служат 10 стрелци от еничерския корпус191. Така че, за да отвърне на нуждата от достатъчно бойни ефективи, османците привличат на служба из крепостните гарнизони голям брой християни, организирани в различни формирования: тимариоти, платени войници или освободени от данъци охранници. И най-накрая, държавата посреща своите военни нужди, превръщайки в спахии и оставяйки по местата им представителите на старата военна класа, които във времето на васалитета са свикнали да служат в османската армия под командването на свои властели. Този потенциал увеличава боеспособността на османската войска и това е един от главните фактори, който осигурява надмощието на османците над техните противници в Анадола.

За османската държава запазването на старата военна класа е свързано от една страна с военните нужди, а от друга е ход с твърде благоприятни социални последици. Премахването на старите държави и на династиите, които ги представляват, изправят държавата-завоевател лице в лице с многочислени военни и верски слоеве. Те е трябвало да бъдат премахнати, или включени в съсловието на раята192, или пък да продължат да изпълняват своите задължения при новата държавна власт. Не съществували причини, които да карат османската държава да следва първите два пътя или поне такива рядко са се появявали. С възприемането на третата възможност държавата получава много придобивки, а освен това привързва тези съсловия към себе си. От друга страна тези местни властели, войници или духовници са наясно, че ако се осъществят плановете на католическите сили, всичко ще бъде променено с груба сила. Тогава те като еретици ще бъдат подложени на гонения и натиск и в крайна сметка ще загубят привилегиите си.

Затова местните елити не оказват на османските набези отчаяна съпротива. След завладяването те се свързват с османската държава в пълния смисъл на думата193. Много от тези социални групи дори активно съдействат за стабилизиране на османската власт. След завладяването местната военна класа, калугерите и епископите скоро усетили, че тяхното положение и повечето им привилегии са осигурени и гарантирани и то от страна на една силна, централизирана държава, а не от властта на някой слаб и васално задължен християнски владетел. Атмосферата на сигурност, която държавата осигурява, е най-добрата пропаганда, служеща на нейното бъдещо разширяване. Защо тогава османските владетели трябва да изоставят тази политика на помирение, която служи на разширяването и утвърждаването на тяхната власт? Напротив, средата, в която османците се оказват, благоприятства една такава политика и те дължат бляскавия възход на държавата си тъкмо на нея.

Тези аспекти на османската политика са свързани от една страна с „пограничния (уджов) характер“ на османската държава, разкрит от Ф. Кьопрюлю и П. Витек, но и на дейността на мюсюлманското богословско съсловие, което носи традицията да се управлява в разнообразна социална среда. Заслужава внимание факта, че в периода на образуване на държавата най-високите държавни постове са заети от кадиите, т.е. от хора из средите на съдебно-религиозната система. Благодарение на това обстоятелство в основата на управлението лягат старите верски принципи на толерантност и защита на немюсюлманските поданици, произтичащи от ислямската традиция194. Идеологията на завладяването и борбата за вярата, обаче, не пречат на османците да усвоят реализма и широката толерантност, присъщи на пограничните общества195. Казано накратко, основната характеристика на османската държава не препятства, а поощрява възприемането на заварените институции и класи196. По този начин изпъкват основните черти на империята, чиято династия няма друга цел, освен да разширява своето господство.

 

 

1В това отношение много са помогнали на изследователите (напр. на Иречек, Трухелка и др.) дубровнишките документи от XV в.
2Н. Станев. България под иго. С., 1935, вж. и бел. 128.
3Вж напр. Hammer, Hist, de l’empire ottoman, VII, 356. Той обаче обяснява по своему термина „рая“ в използвания от него извор. Текстът на извора y Pecevi (II, 320) е следният: „Колкото млади и здрави мъже от раята има в района на Семендре и Темешвар, всички те, щом се явят при Ибрахим паша, да бъдат записвани във войската“. Хамер се е заблудил, като казва в една своя работа (Staatverfassung und Staatverwaltung. Wien 1915, S.276), че християните, служещи в османската войска са получавали тимар. Във всеки случай той е възприел думата „рая“ у хрониста Айни Али само в значението на християнски поданик. D’Ohsson (Tableau general de l’Empire ottoman, VII, 276), твърди, че „султанът не набира войници от средите на данъчно задължените си поданици“. Въпреки това той пише, че Ибрахим паша приема в своята войска преминалите на негова страна 600 френски войници от крепост, принадлежаща на папата. За този епизод вж и Peşevi, II, 228-229. Finlay (The History oh Greece under Ottoman and Venetian Domination, London, 1856, p. 55-56) обръща внимание на факта, че османските султани още от времето на Гази Орхан по всяко време са имали в своите военни сили християнски отряди. Gibbons (The Foundation of the Ottoman Empire, London, 1916) твърди, че турците и завареното население чрез общата ислямска вяра образуват един народ, османския. Той казва също, че с тази цел османските султани водят реална и целенасочена политика на ислямизация. Институцията на девширмето е още едно средство в тази насока. Въпреки това, според него, султаните остават привързани към принципа за верска свобода. Османската дръжава рекрутира основния си потенциал в Румелия и благодарение на това успява да победи противниците си в Анадола. И още - християните на Балканския полуостров помагат за създаването на империята. Възражения срещу основните твърдения на Гибънс y M.F.Küprülü, Les origines de l’empire ottoman. Paris, 1935.
4„Много представители на християнски аристократични фамилии и то особено в Босна, чрез приемането на исляма се превръщат в наследствени спахии. Към средата на XVII в. техният брой в Румелия бил 1294. В по-голямата си част това били бивши българи, сърби, албанци и гърци“. (Geschichte der Bulgaren, Prag, 1876, S. 449.) „По същия начин в провинциите се запазват много институции от загиналите южнославянски държави“ (пак там, р. 451).
5N. Jorga. Histoire des Etats balcaniques. Paris, 1925, p. 1-2.
6Пак там, с. 5.
7Пак там, с.25.
8Пак там, с. 26.
9Пак там, с. 32.
10L. Hadrovics. Le people serbe et son eglise sous la domination turque. Paris, 1947, p. 45.
11За съжаление недостъпни за нас останаха работите на J. N. Tomic и К. Draganovic - сръбски автори, които споменават за Hadrovics.
12P. Wittek. Deux chapitres de l’histoire des Turcs de Roum. - In: Byzantion, XI, 1936, p. 315.
13The Rise of the Ottoman Empire. London, 1938, p. 32.
14Пак там, с. 49. Вж също така неговата работа De la defaite d’Ankara a la prise de Constantinople.- Revue des etudes islamiques, I,1938.
15Ревностен защитник на тази теза е авторът на „Amasya tarihi“ (Istanbul, 1327-1330) H. Hüsameddin.
16Проучванията на И. Х. Узунчаршлъ за институциите в османската държава, издадени от Турското историческо дружество (Kapu kulu ocakları. I-II, Ankara, 1943, Merkez ve bahriye teşkilatı, Ankara, 1948; Saray teşkilatı, Ankara, 1945) подлежат на критика от тази гледна точка. По този въпрос вж моята работа Saray teşkilatı â D.T.C. Fakültesi Dergisi, У № 2). И в една скорошна публикация за османските институции (H.A.R.Gibb, Н. Bowen. Islamic society and the West. London, 1950) до голяма степен не е взета предвид разликата между различните исторически периоди.
17Изследванията на Фр. Бабингер за старите османски бейски родове и произхода на фамилиите Евреносоглу, Тимурташ, Тураханоглу, Карлъ-заделер, Михалоглу, Малкочоглу (вж. Annali, Publicazzioni dell’instituto universitario orientale di Napoli, Nuova sérié, vol. 1,1940, p. 117) също трябва да бъдат разширени. Старите описни регистри в Архива на Главното управление на вакъфите и в Османския архив към Главно архивно управление на Министреския съвет съдържат много материали по тази тема. Вж. T. Gökbigin. XV. ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası. İstanbul, 1952. За съжаление студията на Бабингер „Beitrage zur Geschichte der Turkenherrschaft in Rumelien (14. und 15. Jhdt). Brun-München- Wien, 1944“ не ми беше достъпна.
18За този вид дефтери вж Ö. L. Barkan. Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Nüfus ve Arazi Tahirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri. İktisat Fakültesi Mecmuası. II, 1939-1942, както и H. Kun. Avrupadaki Osmanlı Yer Adlan. Tükr dili ve Tarihi hakkında araştırmalar. Ankara, 1951, p. 83 ete.
19Die altosmanischen anonymen Chroniken. Ed. Fr. Giese. Breslau, 1922. Вж. още неговата работа в MOG, S. 49; P. Wittek. Zum Quellenproblem der altosm. Chron, Op.cit, S. 77. Oruç, Tevarih-i Al-i Osman (Die fruh. osmanischen Jahrbucher des Urudsch. Ed. Fr. Babinger. Hanover, 1925. Вж. и предговора на издателя.
20Neşri, Gihannüma (Die altosmanische Chronik des Mevlana Mehmmed Neschri). Ed. Fr. Taeschner. Leipzig, 1951, S. 28.
21Neşri-Taeschner, S. 36.
22Вж. P. Wittek, The Rise..., p. 42.
23Aşık Paşazade (ed. Ali), s. 27.
24„След като Орхан завладява Улубад той оставя текфура на крепостта на мястото му“ (Neşri-Taeschner, р. 46). За това, че на местата им са оставени господарката на Кирмастия и брат ѝ вж. пак там, р. 47.
25Aşık Paşazade, р. 30; Neşri-Taeschner, 39.
26Neşri-Taeschner, р. 45 „Селяните от околните села не осигурявали храна на градските жители, дори започнали да се сражават срещу тях в редовете на мюсюлманите.“ (Aşık Paşazade, р. 41).
27Aşık Paşazade, р. 48; Neşri-Taeschner, р. 50.
28G. Arnakis, Gregory Palamas among the Turks and Documents of his captivity as Historical Source. - In: Speculum, v. XXVI, № 1 (1951).
29Тази бележка липсва в оригинала на книгата.
30Arnakis, Op. cit., p. 108.
31Op. cit., p. 106.
32Вж. Neşri-Taeschner, 63-64.
33Neşri-Taeschner, p. 66, 73. Вж. още Gibbons (турски превод Ragip Hulusi, P. 151)
34„Йълдъръм Баязид изкара войска, в която имаше читаци (от Балканите) и франки...“, вж. Zafernama, ed. F. Tauer. Monog. Axch. Orient. Vol. V. Praha, 1937, p. 255. Известният Крали Марко загива на османска служба във Влашко, вж. Melanges H. Grégoire. Brussel, 1949, p. 568.
35Jorga, GOR, I, 331.
36„...от войската, която в последно време бе в Гърция, голяма част бяха християни. От деспота на Сърбия той (султанът) изисква да му изпраща 3000 конница, придружавани от един от синовете му. Има и други войници-християни от Албания и България, както и много войници-роби, които ходят на война и също са християни, вж. В. de la Broquiere, Voyage d’outremer. Ed. Ch. Schefer. Paris, 1892, p. 185.
37Op. cit„ p- 265.
38Пак според Торцело цялата султанска войска наброявала 100 000 конника и 20 000 пехотинци (Op.cit., р. 262-263). Според Брокиер (с. 185) „казват, че когато той (султанът) иска да събере голяма войска, само от Гърция взема 26 000 мъже, като им плаща по 8 аспри на конник и по 5 аспри на пехотинец (на ден). Казват, че по този начин той можел да събере общо 60 000 души.“
39Başvekelet Arşivi, временна сигнатура Mal.Müd. № 168. Обем 230 листа, пълен, размери 11/29. Това е подробен регистър, в който заедно с тимарите са вписани имената на раите и подробности около данъчните вземания. Регистърът започва така: „Препис на регистъра на санджака Тирхала, изготвен по заповед на Падишаха султаи Мехмед хан, син на Мурад хан, от Мурад бей, син на Тимурташ бей през 859 г.“
40Mal. Müd., временна сигнатура 66. Съкратен регистър на тимари. В началото на регистъра страниците са разбъркани. Размери 11/29. Предговорът, който според сегашната рагинация е на с. 7, гласи: „Съкратен регистър на ливата Тирхала, съставен по заповед на султан Мехмед Хан, син на Мурад Хан, от Ахмед бей, син на Евренос през 871 г.“
41Пак там, с. 179.
42Пак там, с. 234.
43Пак там, с. 236.
44Вж. по-долу.
45Тимар на Мустафа, син на Муса, пристигнал е заедно с Евренос бей; Тимар на Кючук Илияс. Баща му е турчин, дошъл по тези места заедно с Турхан бей...“ Вж. пак там, с. 134.
46Между тях привлича внимание един християнин-тимариот, който носи турско име. Бележката гласи: „Тимар на неверника Тимурташ, син на Вари“ (пак там, с. 1056).
47Наличието на албански катуни в Тесалия е резултат на албанското заселване в областта, което започва в навечерието на завладяването на албанските земи от Стефан Душан около 1330 г. Вж. A.A.Vasiljev, Hist, de l’Empire byzantin. Paris, 1932, II, p. 295. Описът на Тирхала позволява доста точно да се определи броя на албанското население в Тесалия през XV в. Те са организирани в катуни и имат особен статут. Произходът на арматолосите, които се появяват в областта и които в по-голямата си част са албанци-християни, може да се свърже с тези албански катуни. За арматолосите вж R. Anhegger, Martoloslar hakkında. Türkiyat mecmuası. VII-VIII, 1942, s. 297 ete. За катуните вж. B. Durdev, Eflak kanunu hakkında küçük bir izah. - THIM, 1939, с. 186. Използването на този термин за албанците се дължи на факта, че и те са номади. В тесалийските градове още през XV в. съществуват отделни албански квартали. Според Tasvir-i Efkar, р. 40, в началото на XVII в. в Тирхала имало 36 зиамети и 439 тимара.
48През 1473 г. той бил пленен от Узун Хасан. Вж. Neşri-Taeschner, s. 210. През 1489 г. беят все още е бил жив. Вж. Aşık Paşazade, р. 237.
49Mal.Müd. fol. 63а.
50Пак там
51Пак там.
52Например: „Тимар на Мехмед и Али, нови мюсюлмани, синове на Кукра“ (л. 75а); Тимар на Мустафа, нов мюсюлманин, син на Филатрино“ (л. 786); „Зиамет на Истир, във владение на Хъдър бей, син на Вълкашин.“
53Пак там, л. 41а.
54Пак там, л. 157а.
55Пак там, л. 36 а.
56За рода Зеневиси вж. A. Gegay, L’Albanie et l’invasion turque au XVe siecle. Paris, 1937, 28-29; Jorga, GOR, I, p. 1303.
57Ефендреоглу Умур бег според една бележка в дефтера за санджака Арванид е участвал в обсадата на Акчахисар по времето на Мехмед I. Възможно е обаче по това време той да е бил санджакбей на Арванид. Хъдър бей, син на Ефендреоглу Умур бей при управлението на Мурад II владее тимар в областта Кърчево.
58В регистъра на санджака Арванид от 1431-1432 г. (вж. и по-долу, бел. 88) се среща названието Ащин-или (земя на Ащин). Ащиноглу Якуб става възпитател на принц Джем.
59Документът се съхранява в Beşvekalet Arşivi съвет под временна сигнатура Mal.Müd. № 525 и 250. Това са две части на един и същи регистър, които сега са подвързани отделно. Първата част, която носи номер 525 е с изгубено начало и край. Регистърът е от типа „съкратени“. От маргиналните бележки става ясно, че е от времето на Мурад II. Такава бележка има на л. 25.
60Başvekalet arşivi, временна сигнатура 544, с. 317. Краят не е запазен, размери 11/29, съкратен регистър. Предговорът гласи: „Препис на съкратен регистър за Йелеч, Звечан, Ходидед, Сениче, Рас, Юскюб, Калканделен и прилежащите към тях земи. Изготвен по заповед на султан Мехмед хан, син на Мурад хан от писаря Али, син на хаджи Якуб в началото на месец джемази ел- еввел 859 г. (19-28.rV.1455).“
61Например „Тимар на Димитър, слуга на Иса бей“ ; „Тимар на Бранислав, слуга на Иса бей“; „Тимар на Бранило, слуга на Иса бей“.
62С. Truhelka, Die geschichtliche Grundlage der Bosnischen Agrarfrage. Sarajevo, 1901; Gl. Elezovic, Skopski Isakovici. - Гласник Скопског научног друштва, XI, 1932.
63„(Тимари) от хасовете на споменатия Иса бей във вилаета Калканделен, които се владеят от слугите на бея“. Вж. л. 188.
64В регистъра на Тирхала от 1454-1455 г. със сигнатура Mal.Miid. внимание заслужава следната бележка: „Цялото описано невернишко население от селото Мигориш е от роднини на служащите в (османската) конница. Дошли от други места няма.“ (л. 348, вж. и л. 28).
65Ето каква бележка има за тимара на Илияс, роб на Саграк:“ „Тимарът му се дава на приелия исляма Мехмеди, син на Зубровик. Написа се в Одрин през първите десет дни на месец сафер 864 г. (27.XI-6.XII.1459).“
66„Тимар на Оливер, на Алекси и на Тодор. Приход 252“. Този тимар се владее колективно от трима души. Затва пък тимара на Никола, слуга на Иса бей има приход от 2296 акчета.
67Съхранява се в Beşvekalet Arşivi, временна сигнатура Mal.Müd. № 303, съкратен регистър. Разполагаме само с 85 страници от него. Много повреден, размери 12/35 см. Както става ясно от една маргинална бележка от 1445-1446 г., дефтерът е съставен към края на управлението на султан Мурад II. От друга бележка се вижда, че чиновникът (еминът), изготвил описа, по същото време е описвал и Преспанския вилает.
68Виночерпецът (Шарабдар) Хамза бей принадлежал към близкото обкръжение на султан Мурад II. ( Вж Neşri-Taeschner, 172). През 1473 г. като бейлербей на вилаетите Рум в Анадола той пребивава в Токат (Tursun bey, 146). За вакъфите му вж. T. Gökbilgin, Edime ve Paşa Livası..., p. 52, 77, 234, 318, 479.
69Beşvekalet Arşivi, TD 4. В този регистър е даден и броя на населението в Скопие. От данните става ясно, че този град, който на времето бил важна опорна точка на османската предна линия (удж) се превърнал в многолюден мюсюлмански център. Към датата на съставяне на регистъра в Скопие имало 718 мюсюлмански домакинства срещу 584 християнски. По същия начин се оформя облика на градовете, разположени по мюсюлманската предна линия в Анадола, напр. Йенишехир.
70Beşvekalet Arşivi, TD 2.
71Османски архив, временна сигн. MaI.Müd. № 16. Документът започва така: „Съкратен регистър на санджака Вучитрън, съставен по заповед на султан Мехмед, син на Мурад хан... През първите четири месеца на 882 г. (15.IV. 1477)“ Санджак бей по това време е Синан бей.
72„Тимар на Юсуф, нов мюсюлманин; тимар на Атмаджа, нов мюсюлманин“.
73Başvekalet Arşivi, TD 5. Според маргинална бележка от 1478-1479 г. този документ трябва да е от края на управлението на султан Мехмед Завоевателя.
74„Тимар на Вук“(л. 15), „Тимар на Михаил, син на Димитри (л. 15). Тимарът на Хасан пък е даден на Андрей и Джура през четвъртия месец на 883 г, от X. (2.VII-1.VIII.1478 ), л. 17.
75İstanbul Belediye Kütüphanesi, Cevdet Yazmaları, O 76. Регистърът започва така: „Съкратен регистър на вилаетите Йелеч, Босна, и спадащите към тях територии, изготвен според заповед на султан Мехмед, син на Мурад Хан... приключен в края на честития месец шеввал 873 г. (12.V.1469).“
76Този район бил изложен на нападения от унгарска страна и затова османците не сринали тукашните крепости, както постъпват другаде. Броят на крепостите съответно бил: във вилаета Ковач - 1 ; във вилаета Крал (Босна) - 7; във вилаета Сарай-овасъ - 2; във вилаета Йелеч -2; във вилаета Павли - 3; във вилаета Херцек - 3. Заради големия брой крепости и броят на тимарите на крепостната охрана е голям. Такова впрочем е и положението в Албания.
77„Херцек“ (херцег, херцог) е титлата, която е носил християнският господар на областта. Османците наричат областта „Херцек-или санджак“, по същия начин, както и „Карлъ-или санджак“ в Албания. С течение на времето названието на областта се видоизменя просто в „Херцек“.
78Başvekalet Arşivi, TD 5.
79Başvekalet Arşivi, TD 5. Регистърът започва така: „Подробен регистър на вилаета Херцек..., изготвен от Мевляна Мухиддин в началото на щастливия месец рамазан 882 г. (7.XII.1477).“
80В същия регистър „Влашкият закон“ гласи следното: „Закон за власите във вилаета Херцек: Всяка година на Гергьовден от къща на къща се събира по един флорин, както и една овца с агнето или паричната равностойност: 12 акчета; един коч или неговата парична равностойност 15 акчета. Всеки 50 къщи дават два коча или тяхната парична равностойност. Всеки 50 къщи предават една шатра или нейната парична равностойност - 100 акчета. Освен това, по време на война всеки 10 къщи осигуряват един въоръжен боец, който участва в поход. След като им се събере всичко това, те се считат освободени от събирането на данъка авариз и други подобни нему.“ По въпроса, вж. Ö. L. Barkan, Kanunlar..., р. 324-325. За власите вж. също Вг. Durdev Nesto o vlaskim starejsinama pod turskom upravom. - Glasnik Zem. Muzeja. Sarajevo, 1940. За да се разбере по-добре влашката организация е необходимо тя да бъде сравнена с организацията на сходни групи в Османската империя, напр. с юруците.
81Регистър на Херцеговина от 925 г. от X.
82Başvekalet Arşivi, TD, 16.
83Mal.Müd. № 5, обширен тимарски опис..
84В регистър от 1467-1468 г. се намира следната важна бележка, която показва потеклото на мартолосите от крепостта Голубац: „Мартолосите са неверници, които не плащат поголовен данък, както и останалите раетски данъци. Някои от тях са стари спахии, други пък отскоро са преминали на военна служба. Служат като останалите неверници-спахии.“
85„Тимар на Никол, Истепан и Марко, топчии в крепостта Ресава. Приход 3068“; „Тимар на Истепан и на Марко, топчии в крепостта Ресава. Приход 2547.“
86„Субашиите и черибашиите... са от (съсловието) на спахиите“, Ö. L. Barkan, XV. ve XVI. asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda zirai ekonominin hukuki ve mali esastan. I cilt. Kanunlar. İstanbul. 1945, p. 260.
87Влашкият закон, който се вамира в описа е важен заради своята старинност.
88До сега няма пълно изследване върху войнуците. За българските войнуци и то за времето след XVI в. вж. Г. Д. Гълъбов, Османо-турски извори за българската история. ГСУ Историко-филологически факултет. T. XXIX, 1942- 43, кн. 3. Вж. пак от него в ГСУ, Ист. фил. факултет. T. XXIV 1938, кн. 2; A.Refik, Türk idaresinde Bulgaristan. İstanbul, 1933; Ö. L. Barkan, op. cit, p. 255-266.
89Başvekalet Arşivi, TD 55.
90Başvekalet Arşivi, TD 916. Дефтерът c поименно споменаване на войнуците в санджаците Кюстендил и Крушевац е от 1486-1487 г.
91На този въпрос ще се спрем по-долу.
92Başvekalet Arşivi, временна сигнатура 18, липсва началото на описа.
93Başvekalet Arşivi, TD 1, размери 11/29 см. Няколко листа от началото му са загубени. Документът започва така: „Препис от регистъра на санджака Арванид, приготвен по заповед на Мурад хан, син на Мехмед хан от Умур бей, син на Саруджа паша през 835 г.“ (1431-1432).
94Başvekalet Arşivi, TD 231 (дефтер за Премеди).
95Chalc. II, р. 29 (ed. Darko, 1923).
96Когато османците влизат за пръв път в контакт с нови области те им дават такова название, което е идентично с името или титлата на тамошния владетел. Така възникват названията Кюстендил-или, Шишман-или (България), Лаз-или (Сърбия), Кърал-или (Босна), Херцек-или, Лукач-или (в Босна), Карли-или. Тези названия всъщност ни дават имената на първите владетели, които са плащали харач (васален данък) на османците. Названията на областите в Албания подкрепят това становище. Напр. Балша-или, нахия Богдан Рипе, вилает Павло Куртик, нахия Кондо Михо, Юван-или. Последната е земята на Иван Кастриоти, бащата на Скендербег. За Гин Заневиси вж. Gegaj, Op. cit., р. 28. синът му Хамза се издига до положението на санджак бей.
97За фамилията Гоном или Йонима вж. Gegay, op. cit., 23-24.
98Başvekalet Arşivi, TD 34. Числи се към гарнизона на крепостта Белград (Берат).
99Регистър на санджака Арванид, тимар № 249.
100Başvekalet Arşivi. TD 5, с. 24.
101Регистър на санджака Арванид, тимар № 257.
102Вж. Başvekalet Arşivi. TD 34, между зиаметите на Музакия (Мизеке).
103За рода Арианити, които още преди Скендербег със своите въстания създават много трудности на османската държава вж. Gegay, 48-58.
104Başvekalet Arşivi. TD 34, между зиаметите на Авлона.
105Сега неговият произход е сравнително добре познат. Вж. моята статия „İskender bey“, İslam Ansiklopedisi, p. 52.
106За Музаки вж. Gegay, 25-27.
107Якуб бег, син на Тодор Музаки, който през 1441 г. е санджак бей на Арнавут-или (вж. по-горе, бел. 89) загива в похода към Унгария през 1442 г. Той е бил в групата на любимите пълководци на султан Мурад (Oruç, p. 53).
108Притежавал е зиамет в ливата Карлъ. Вж. Başvekalet Arşivi. TD 140.
109Aşık Paşazade (ed. Ali), p. 191.
110Вж. бел. 93.
111Регистър на санджака Арванид, тимар № 160.
112Tapu ve Kadastro Umum müdürlüğü (Ankara), Kuyud-i kadime № 62. В обширния дефтер за Авлона са отбелязани като „Войнуци от селото Височка“. Прави впечатление фактът, че в този период една част от войнуците, притежатели на бащини, са ислямизирани.
113До началото на XVI в. ислямът в Албания не получава особено голямо разпространение. В регистъра за санджака Авлона от 912 г. по X. (вж. бел. 93) в един град и 82 села, спадащи към зиаметите, имало само 70 мюсюлмански семейства срещу 3623 християнски. По-голямата част от мюсюлманските домакинства (15) са в града Искарпар. В цялата нахия Авлона от общо 14304 домакинства 1206 са мюсюлмански. В нахията Ергирикастри от 12257 домакинства само 53 са били мюсюлмански.
114Başvekalet Arşivi. Mal.Müd. 508. Уводът гласи: „Препис на подробен регистър на вилаетите Дебре, Дълго Бърдо, Река, Черминдже и други...“
115„Якуб, нов мюсюлманин, заловил предателя Моис.“
116Наистина техният брой по това време е малък и те са представени само от: тимар на Димо Сопотино в нахията Белград; тимар на Книска в Канина; тимар на Гин, син на Андрия (държан заедно с Хъдър от крепостта Белград); тимар на Матраник и Ника, държан заедно с Айне бей (от крепостта Белград); тимар на Георги (в крепостта Авлона).
117Регистър на санджака Арванид, тимар № 148.
118Регистър на Вучитрън, л. 16 .
119Регистър на Тирхала от 871 г. по X. (1466-1467).
120Вж. бел. 116.
121Ислямизираните тимариоти са запазвали името на християнските си бащи и са ги поставяли преди новите си мюсюлманските имена. Напр. Матраник Юсуф, Куртик Мустафа.
122В този случай изразът „робска система“ означава начина за постъпване на служба в султанския двор или при отделните османски велможи, както и присъединяването към военната класа чрез робство, еничерство или търсене на закрила. Важността на тази система е изтъкната от Lybyer, The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman the Magnificient. Cambridge, 1913. Вж. още M. Fuat Köprülü, Bizans mseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri... - In: THIM, I, 241-248.
123„Който не участва във военен поход не е спахия. Ако някой от раята успее по някакъв начин да се сдобие с тимар, такъв не скъсва с раетския си статут. По време на регистрация името му да бъде изкарано от кадастъра и да продължи да плаща раетски данъци“, вж. Kanunname, Ankara DTC Fakültesi, I. Saip yazmaları, № 5120, fol. 143a. Османските автори на политически трактати обясняват упадъка на империята с нарушаването на този принцип. Вж. напр. Koçi bey Risale. İstanbul, 1939, p. 31, 38, 42-46.
124„Тимар на Димитри, син на Михал - син на стар спахия“, вж. TD 167. По-горе показахме, че много тимари са отбелязвани по този начин.
125„Яви се един неверник на име Мажеро и заяви, че ако му бъде разрешено, ще събере хора и ще охранява горната страна на прохода Премеди. Реши се да събере неверници за охрана на прохода, да язди кон, да не плаща харадж и данък от овцете, за което му се издаде и съответния документ. Написано в края на месец зилхидже 842/3-13 VI. 1439 г.“ Впоследствие към този текст е добавена следната бележка: „Заповядано беше да се отмени, защото лицето се оказа от раята“, вж. Başvekalet Arşivi, Mal. Müd. № 231, p. 42.
126Сред раята на село Луша в санджака Тирхала е записана група лица със следната бележка: „споменатите са спахийски синове“. В село Балтаоглу, вилает Аграфа, трима християни са записани като „синове на конник“, TD 167, fol. 449а.
127„Понеже споменатите са синове на [стар] спахия, те проявиха желание да участват в поход като се задължиха всяка година един от тях да се явява в бойните редове“, вж. Дефтер за Вучитрън, № 16, л. 20а.
128„Тимар на неверника Тимурташ, син на Вари. Споменатият не е от съсловието на владелците на тимари, но неговите роднини са такива“, вж. TD 167, fol. 105а.
129Въпреки всичко спахийството не било напълно затворена класа. В неговите редове прониквали отличили се юнаци, доброволци-чужденци с непознат произход, доказали храбростта си в граничните стълкновения и във войните. От друга страна спахийски синове, които в продължение на седем години не се явяват за участие в поход, губят мястото си в спахийските редове. Така при формирането на класата на тимариотите от определящо значение си остава службата, а не произхода.
130Вж. в регистъра за Премеди, Başvekalet Arşivi, Mal. Müd. № 231, p. 42.
131„Щом в продължение на 7 години не са се явявали за участие в поход, то по време на поредната регистрация са вписани като рая, плащаща поземлен данък и извънредни данъци. Да не се взема предвид твърдението им, че преди били спахии, притежаващи султанска грамота“, вж. Kanunname, МТМ, I, р. 310. „Споменатите преди били неверници-спахии, но понже взели участие във въстанието на неверниците от този вилает, тимарите им са отнети...“, вж. Регистър на санджака Арванид, тимар № 11.
132Kadlec, К. Introduction a l’etude comparative du droit public des peuples slavep. Paris, 1933, p. 97
133Вж.Truhelka, превод на Köprülüzade, A. Cemal - In: THIM, I, 57 etc.
134Пак там, с. 53, 57.
135Най-старата османска грамота за отдване на земя под формата на мюлк е от 1348-1349 г. - по времето на емир Орхан, вж. Arşiv Kılavuzu, I. Istanbul, факсимиле № 1.
136Вж. Bursa Şerriye Sicillerine Göre Fatih Sultan Mehmed’in Fermanları. - In: Belleten, № 44,1947, p. 695.
137Трухелка говори за босненско влияние при учередяването на наследствените тимари и за влияние на бащината върху някои чисто османо-ислямски институции, вж. пос. съч., с. 16 и др. Той изглежда не е взел предвид обстоятелството, че мюлк-тимари има в Анадола още през ранния османски период.
138Много е важно да се обърне внимание на обстоятелството, че аграрното право в Сърбия и Босна, което не признава на селянина правото на собственост и го прикрепва към обработваемата земя, всъщност не е в противоречие с османския аграрен режим, вж. Kadlec, р. 105 etc.; Truhelka, р. 46-52. Срв. Barkan, Е. L. Osmanlı İmparatorluğunda Çiftçi Sınıflarının Hukuki statüsü. - In: Ülkü, № 49, 50, 53, 58; idem, Türkiye’de Toprak Meselesinin Tarihi Esasları. - In: Ülkü, № 60, 63, 64; Idem, XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonomnin Hukuki ve Mali Esalan. I, Kanunlar. İstanbul, 1945.
139Kadlec, p. 100-101.
140Truhelka, p. 56.
141Kadlec, р. 98.
142Пак там, 98-99.
143„Тимар на Тодорис и Димитри. Споменатият Димитри бил войнук, но жителите на селата от района, в който живее, се пръснали. Димитри поел задължението да върне хората им по места и да осигури плащането на данъци. Поради това се реши той да владее тимар съвместно със споменатия Тодорис“, вж. TD 167, fol. 126а.
144Kadlec, р. 97-98.
145„Ако някой от войнуците владее бащина, която преди е била на лице, плащащо джизие, такъв войнук плаща джизие и поземлен данък и десятък“, вж. Barkan, Kanunlar, р. 398. През този период войнуците в Османската империя са освободени от плащането на джизие (бел. пр.).
146Barkan, Kanunlar, р. 295 (Охридско кануннаме от 1022 г. от X.)
147Ali çavuş kanunu, ed. Hadzibegovic. - In: Glasnik zemal. muzeja u Sarajevo, II, 1947, p. 158. Вж. също İ. H. Uzunçarşılı, Belleten, 59,1951, p. 398.
148За бащината в Сърбия и Босна вж. Kadlec, p. 98,102-105; Truhelka, p. 53.
149Başvekalet Arşivi, Mal. Müd. № 508.
150Başvekalet Arşivi, Mal. Müd. № 303, p. 62.
151Başvekalet Arşivi, ТО 21.
152„Калугери от Калабака. Споменатите притежават дипломи от нашите владетели преди времето на Баязид Йълдъръм, според които техните имоти - лозя, воденици, добитък и каквото още притежават и където да се намира, е напълно освободено от данъци. Общо калугери: 40“, вж ТD 167, fol. 124а.
153„Юруците, татарите и войнуците спадат към съсловието на военните“. - In: Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasi, p. 40; Гълъбов, Османо-турскси извори..., с. 21.
154Вж. ТD 167, fol. 126а.
155Дори и през XVI в. войнуците от Пожега служат по границата и участват в акънджийските набези в пълно бойно снаряжение - „с ризница, копие и щит“, вж. Barkan. Op. cit., p. 303. В Босна на войнуците е поверена защитата на крепостите Брод, Неретва, Акхисар и Син, вж. пак там, с. 395. Вж. също Broquiere, р. 208.
156Освен тях през първата половина на XVI в. се срещат и т. нар. „кара войнуци“, вж. Гълъбов, с. 20.
157За регистъра на Кюстендил и Крушевац вж. бел. 151. За дефтера за Авлона от 991 г. от X. Вж. бел. 102.
158Вж. Barkan, р.266.
159Примери за това у Гълъбов, с. 55.
160Пак там, с. 58, 62.
161В регистъра на Авлона от 1583-1584 г. е отбелязано: „Отменя се войнушкият статут в селата Височка, Грабочка, Грабова и Похтом.“ За България вж. Гълъбов, с. 59.
162Aşık-Paşazade, р. 40, 97; Neşri-Taeschner, р. 45.
163Вж. Закона за корпусите яя и мюселем в Галиполи от 1518-1519 г., Barkan, op. cit., р. 242.
164Напр. „бащина на Димитър“, както и „чифлик на Огулбей“.
165Вж. бел. 161.
166Sadeddin. Tac üt-tevarih, I, p. 94.
167Закон за София от 1525-1526 г., вж. Barkan, op. cit., р. 252.
168В източните дялове на Анадола е съществувало подобно вземане под името ресм-и шахнеги, което обаче е премахнато в повечето тамошни области, вж. Barkan, op. cit., частта за данъка resm-i sahnegi. Вж. също Hinz, W. Das Steuerwesen Ostanatoliens im 15. und 16. Jh. - In: ZDMG, Bd. 100, 1, p. 181.
169Населението на тази област се присъединява към унгарската кръстоносна войска през 1443 г. и вдига въстание, вж. İnalcık, Н., M. Oğuz Yeni bulunmuş bir Gazavat-i Sultan Murad Han. - In: DTCF Dergisi, VII, № 2, p. 488.
170Barkan, р. 252.
171Jirecek, К. Geschichte der Bulgaren. Prag, 1876, p. 410.
172İnalcık, H. Tanzimat ve Bulgar meselesi. Ankara, 1943, 45-105.
173В село Сопот от вилаета Делвина женената рая дава на спахията годишно една мяра пшеница и една мяра ечемик, вж. регистъра на Авлона от 1506-1507 г. В Босна паричният данък „полячина“, прибиран от домакинство, се запазва при османците в модифициран вид. Половината от него се полага на владелеца на тимара, а другата половина - на санджак бея, вж. Закон за Босна от 1516 г. у Barkan, op. cit., p. 397, 399. За причините, поради които ce събира старият данък върху ширата от гръцките села в санджака Галиполи, в законовите текстове се среща следното обяснение: „Събира се според стар закон за монопола“, вж. Barkan, op. cit., p. 236. За други подобни случаи на запазване на стари данъци вж. пак там, с. 349.
174Вж. Anhegger, Martoloslar hakkinda. - In: Türkiyat mecmuasi, VII-VIII, 1940-1942, p. 285.
175Пак там, с. 283 и сл.
176Пак там, с. 286, 308. Константин Михайлович, сърбин, който между 1455 и 1463 г. служи в еничерския оджак, говори за мартолосите като за войници на брой няколкостотин души, които носят охранителна служба в пограничните територии, вж. Jirecek, К. Geschichte der Bulgaren, p. 456
177Anhegger, Op. cit., p. 286 passim.
178Вж. по-горе. Известен е и случай, при който мартолос получава тимар срещу изпълняването на специални задължения към държавата, вж. Dursun bey, ТОЕМ ilavesi, р. 130.
179Вж. Anhegger, Приложение 19.
180Пак там, с. 293.
181Вж. по-горе бел. 145.
182Вж. Barkan, op. cit., р. 397.
183Anhegger, Op. cit., р. 285.
184Пак там, приложение 3 и с. 286. Вж. бел. 172 за броя, който дава Константин Михайлович.
185Anhegger, р. 287 passim. За мен остана недостъпна работата на Popovic, D. O martolosima u turskoj vojsci. - In: Prilozi, VIII, 1928, 213-229.