Епохата на султан Мехмед II Завоевателя - Първото възкачване на султан Мехмед II Завоевателя на престола

Посещения: 1858

Индекс на статията

 
 
ПЪРВОТО ВЪЗКАЧВАНЕ НА
СУЛТАН МЕХМЕД II ЗАВОЕВАТЕЛЯ НА ПРЕСТОЛА

 

Когато през лятото на 1443 г. Мехмед челеби - вторият син на султан Мурад II, навлязъл в полова зрялост, според старата турска традиция баща му го изпраща в анадолския град Маниса, откъдето да управлява санджака Сарухан1. Принцът, който по онова време вече е отпочнал дванадесетата си година2, получава символа на властта - знаме с конска опашка - и придружаван от наставника си Касабзаде Махмуд3 и от Нишанджъ Ибрахим бей, поема към анадолския град, без и през ум да му минава, че твърде скоро ще бъде извикан обратно в столицата, за да заеме престола. По-големият с 5 години принц Аляеддин Али4 вече от доста време управлява Амасия5 - „старо владение на османската династия“6. По онова време тези територии имат голямо значение за османската държава и със сигурност може да се каже, че Мурад II възнамерява да определи за свой наследник натрупалия там държавнически опит по-голям син. На времето, преди да се качи на престола, Мурад също бил валия на Амасия, а баща му султан Мехмед I, опирайки се на този район, успява да обедини разпокъсаните османски територии под своята власт в едни изключително сложни за държавата времена7.

Принц Аляеддин привлича симпатиите и одобрението на всички8. През лятото на 1443 г. Караманоглу Ибрахим бей предприема в Анадола настъпление срещу османците и тогава младият принц получава възможност да прояви качествата си на воин. Баща му с половината от румелийската войска се прехвърля в Анадола, пращайки заповед на сина си в Амасия да поеме срещу противника със своите отряди. В хода на този конфликт, който причинява в районите на Коня и Ларенде невиждани дотогава разрушения и насилия, Аляеддин челеби командва предните османски отряди. Караманоглу Ибрахим бей е принуден да се откаже от териториалните си претенции и получава мир, след като се обявява за османски васал9. На връщане от бойното поле принцът придружава баща си до Бурса и оттам се отправя за Амасия.

Султан Мурад II се завръща в столицата Одрин, където го очаква страшна вест: голяма и силна армия, начело с Янош Хунияди, унгарския крал Владислав и сръбския деспот Георги Бранкович се прехвърлила през Дунава и навлязла в османските предели (октомври 1443). Съвсем скоро от Амасия ще пристигне и грозната вест за смъртта на принц Аляеддин. Така започва периодът на политическа криза, довел султан Мурад II до мисълта да се откаже от престола в полза на сина си Мехмед челеби.

По всичко личи, че за да бъде спряно това неочаквано настъпление на християнската войска, са нужни много усилия. Току що завърналата се от поход войска (включваща преди всичко спахии на тимар, войнуци, мартолоси, корпусите джерахор, яя и мюселлем), вече ce е пръснала по домовете си. Тук не трябва да се пропуска обстоятелството, че през този период основните османски бойни сили са съставени главно от изредените по-горе военни подразделения10. Онези войскари, които султанът смогва трудно да свика под знамената, са с много нисък боен дух, така че Мурад II успява да спре противника едва при Златишкия проход и то благодарение на еничерите11.

Напредването на противника по главния път за Одрин създава твърде напрегната ситуация в държавата и тъкмо в този момент започват опасни разногласия във войската. Турхан бей става изразител на настроенията сред подразделенията по граничната периферия (удж), които твърдят, че няма възможност да се противостои на толкова силен противник. Те са готови да избягат от бойното поле, преди още да са влезли в допир с противника12. По този повод избухват остри противоречия между Турхан бей и румелийския бейлербей Касъм паша, в които е принуден да се намеси и самият султан. Последвалите поражения още повече задълбочават разногласията. „Писанието“ и всички останали османски извори са единодушни, че бездействието на Турхан бей е главната причина за претърпените неуспехи и отстъплението пред противника.

Не е за първи път, когато удж бейове като Евреносовци, Малкочовци, Михаловци и др., преследвайки свои лични интереси, пренебрегват целите и намеренията на централната власт. По времето на султан Мурад II тези фамилии наподобяват един вид османска феодална аристокрация13. Напълно е възможно да кроят отделни сметки със сръбския деспот Георги Бранкович. Те са пак хората, които подкрепят принц Мустафа - съперник на Мурад II за престола през първите години от управлението му. Тогава султанът успява да се задържи на власт, само след като сторил отстъпка на удж бейовете, освобождавайки от затвора техния човек Мехмед бей Михалоглу14. Според „Писанието“ след първите поражения от кръстоносците, султанът категорично заявява, че на удж бейовете повече не може да се има вяра, припомняйки всички техни предишни грехове. Подир Златишката битка, на път за Одрин, Мурад II е силно разгневен на хората си: „Никъде по пътя не спря. Непрекъснато вървеше, без да обръща внимание на никого от бейовете и без да ги поглежда“15. В Одрин султанът приключва въпроса с Турхан: по заповед на великия везир Халил паша капъджи башията Балтаоглу арестува бея, след което Мурад II нарежда да го запрат в тъмница в град Токад. Така султанът окончателно си разваля отношенията с удж бейовете, наричани от него „румелийци“. Как се отразява това върху положението в Румелия, споменахме в предната глава - избухват въстания в Албания, Тесалия и Стара Сърбия, които напълно разстройват вътрешния ред в провинцията. При Златица гладът и студът помагат на османците и омаломощеният противник започва да отстъпва. По време на обратния си марш обаче унгарците успяват да заловят в плен Махмуд челеби - зет на султана и брат на великия везир Чандарлъ Халил паша. Така кръстоносните се оттеглят победоносно и този успех на Янош Хунияди и младия унгарски крал предизвиква радост и надежди в цяла Европа. Навсякъде витае надеждата, че твърде скоро турците окончателно ще бъдат прогонени от Балканите чрез един последен кръстоносен поход и наговата подготовка започва непосредствено.

В тези трудни условия на външна опасност и вътрешна опозиция от страна на „румелийците“, султан Мурад II е изправен пред необходимостта да стори значителни жертви, за да съхрани престола за единствения останал му наследник след тежката загуба на принц Аляеддин - 12-годишния принц Мехмед челеби. Тъкмо в този момент султанът се обръща към миролюбивата политика, водена от неговия баща султан Мехмед I.

За да се разбере смисълът на по-нататъшните действия на владетеля, е нужно да се запознаем с някои черти от неговия характер. Този османски султан е известен като добросърдечен и чувствителен човек. Внукът на шейх Бедреддин се среща с него през 1448 г. и остава впечатлен от Мурадовото великодушие, откритост на характера и весел нрав16. В същото време султанът е пристрастен към удоволствията и развлеченията. Изворите единодушно свидетелстват, че той има слабост към виното, а честите увеселенията с много алкохол и музика приключват с пиянство17. В една хронологическа таблица, съставена в годините на неговото управление18, е отбелязяно, че когато се възкачвал на престола се носел аромат на зюмбюли, „поради което нашият падишах е отдаден твърде много на веселбите и развлеченията“. Брокиер, който среща Мурад II през 1432 г., на няколко места в съчинението си споменава за пиянството на османския владетел19. След последните беди, сполетели държавата, тази слабост на султана дава повод за засилване на приказките по негов адрес. Дали това не е причината, поради която Мурад се оттегля в усамотение, за да дири прошка за греховете далеч от светската суета?

В същото време извори от най-различен произход съобщават, че в личните си отношения османският владетел е човечен и състрадателен, подчертава се неговото миролюбие и отвращение от войната, склонността му към уреждане на проблемите чрез преговори20. Той не е султан-завоевател, както Баязид I или пък като сина си Мехмед II: войните, които е принуден да води, са за опазване авторитета и интересите на държавата. Характера му на владетел се формира през годините, прекарани в Амасия в обкръжението на хора на науката, литературата и изкуството. Самият той пише поезия и се занимава с калиграфия. Твърде възможно е тогава този човек, носещ в душата тежката болка от загубата на сина си, оскърблението и гнева от непокорството на войската, на връщане към столицата Одрин след тежката битка с кръстоносците в балканските проходи, да е взел решение за оттегляне от престола. Дори може да се мисли, че в условията на всеобща опозиция спрямо личността му султанът възприема тази стъпка като наложителна.

В същото време османските и византийските извори съобщават, че смъртта на принц Аляеддин хвърля Мурад II в дълбок траур21. Византийският хронист Дука вижда пряка връзка между тази смърт и Мурадовото оттегляне от престола. Всъщност гибелта на принц Аляеддин представлява загадка за историята. Халкокондил, също като Дука съвременник на събитията, твърди, че Аляеддин пада от кон по време на лов и загива22 - същата съдба сполетяла на времето и султан Орхановия син Сюлейман челеби23. Останалите извори обаче, включително и османските хроники, не хвърлят светлина върху проблема. „Писанието“ например впечатлява с това, че въобще не споменава за Аляеддин, поставяйки в центъра на събитията брат му Мехмед. Турският историк X. Хюсамеддин, без да посочва източник твърди, че принцът е удушен заедно с двамината си малки сина24. Един намек в хрониките на Нешри и Кемал пашазаде сякаш потвърждава твърдението на Хюсамеддин: по време на Варненската битка командирът на еничерите Куртчу Доган влязал в разпра с Караджа бей - анадолски бейлербей и вуйчо на принц Аляеддин, който задържа коня на султан Мурад, опасявайки се, че владетелят ще се оттегли от бойното поле. Еничерът изкрещял на Караджа бей следното: „Ти, дето направи да убият принц Аляеддин, сега срещу нашия господар ли си се прицелил?“25 Засега не разполагаме със сведения, които да хвърлят светлина върху думите на Куртчу Доган. Не е известна и някаква причина, която да е повод за убийство на принца26. Караджа бей пък запазва поста си след Алаяеддиновата смърт... Така или иначе, единственото, което със сигурност знаем е, че Мурад II е силно привързан към сина си и неговата смърт хвърля владетеля в дълбок траур. Три години след това събитие султанът пише в своето завещание: ,,...и заповядвам след като умра, тялото на моя покоен син да бъде положено до моя гроб“27.

След смъртта на Аляеддин единственият наследник на престола остава принц Мехмед28. Според „Писанието“ след Златишката битка султан Мурад II нарежда принцът бързо да бъде доведен от Маниса в Одрин. Когато принц Мехмед наближава Одрин, „паши и бейове, мало и голямо, излезе да го посрещне и го прие с почести“29. Кириак съобщава, че когато на 22 май 1444 г. се явява с посланиците на унгарския крал на аудиенция при Мурад II, синът му „Челеби Мехмед“ присъства на церемонията заедно с всички паши от Султанския съвет30. В Одрин османският владетел сключва мир, правейки големи териториални отстъпки на противниците си, след което през м. юни се прехвърля в Анадола.

Няма съмнение, че първото Мехмедово възкачване на престола става в периода между Златишката и Варненската битки31. Историческите извори, които стоят най-близо до това събитие, са хронологичните таблици и затова ще се спрем първо на тях. Според таблицата от 1445-1446 г. Мурад поставя сина си на престола преди похода срещу караманците. В таблицата от 1452-1453 г. се казва, че „...султан Мурад възкачва на престола сина си султан Мехмед“ преди да се прехвърли в Анадола за поход срещу Караманоглу. Тази хронология се потвържада и от документални свидетелства. В писмо до египетския султан, известяващо за победата при Варна, събитията са подредени в следната последователност: а) християните се събират при папата в Рим, за да организират кръстоносен поход; б) Златишката битка от 1443 г.; в) отказ на Мурад от престола и оттеглянето му в Бурса; г) навлизане на кръстоносните войски на Балканите и битката при Варна. В писмото се съобщава, че сражението с кръстоносците станало непосредствено след Мехмедовото възкачване на престола32.

В едно писмо, което се приписва на Байсунгур от династията на Тимуридите33 се казва, че оттеглянето на Мурад от властта станало след „битката с неверническите войски“. В същото време обаче, писмата, известяващи за османската победа при Варна, съобщават, че Мурад отстъпва престола преди Варна. Няма съмнение тогава, че в приписваното на Байсунгур писмо става дума за Златишката битка, а неговият повод е поздравление по случай Мехмедовото възкачване на престола, за което Тимуридите били писмено известнени от османците преди това. В посланията за победата под Варна, които османците изпращат до Караманоглу и Шахрух, събитията са подредени така: а) султан Мурад II се отказва от престола; б) подписване на мирни договори с християнски и мюсюлмански владетели; в) Мурад се прехвърля в Анадола, за да се оттегли в усамотение; г) кръстоносната армия настъпва на Балканите и Варненската битка. Дори в посланието до Караманоглу ясно е заявено, че през пролетта на 1444 г. Мехмед получава престола от баща си.

Най-старият известен документ на султан Мехмед II е от 10-19 юни 1444 г. Това е едно послание до владетеля на Ерзинджан Кълъч Арслан, в което името на Мехмед II не е отбелязано, но отговорът е изпратен до „султан Мехмед хан“34.

При положение, че посланието е съставено от името на Мехмед II, то тогава излиза, че в началото на юни той вече е официален османски владетел. Съществува мнение, че Мехмед II, вече в качеството си на владетел, отсякъл медна монета35 с дата 847 г. по мюсюлманското летоброене36. Някои изследвачи изказват съмнения относно коректното разчитане на датата, други пък настояват, че тя е точна37. Годината 847-ма по мюсюлманското летоброене приключва на 19 април 1444 г. по Христа. Още през зимата на 1444-та Мехмед челеби е извикан в Одрин и през пролетта той вече със сигурност е в османската столица, а през май заема място до баща си по време на мирните преговори с посланическата делегация на унгарския крал. И накрая, в „Декларацията за взаимна вярност“, подписана от османците и караманците през юли 1444 г., Караманоглу Ибрахим бей поема задължения към „Мурад бей и Мехмед бей“; появата на титлата „бей“ до името на Мехмед в един официален документ, е многозначителна. В крайна сметка, като сравним всички тези документални свидетелства със сведенията от хрониките, може да заключим, че още през пролетта на 1444 г. Мехмед челеби и поставен на османския трон от баща си Мурад II38.

В същото време ясно личи, че Мурад не прехвърлил веднага всички владетелските правомощия върху сина си. На 12 юни 1444 г. подписва мирен договор с унгарците и изпраща от свое име писмо до унгарския крал39, а през юли с.г. сключва в Анадола мир с караманците от свое и от името на сина си40. Освен това известни са медни монети, отсечени на името на Мурад II през 848 (20. IV. 1444 - 8. IV. 1445) г. Най-ранните известни сребърни монети пък, отсечени на името на Мехмед II, също са от 848 г. по мюсюлманското летоброене41. В такъв смисъл самостоятелното управление на Мехмед II започва от момента, в който баща му се отказва от трона в присъствието на еничерите и приближените му бейове. Това става в анадолския град Михалич в края на юли или началото на август 1444 г. Нека да напомним как протекли събитията: Мурад II се прехвърля на анадолския бряг в началото юли. В писмото на византийския император до унгарския крал Владислав се съобщава, че на 12 юли Мурад прекосил Проливите и минал в Анадола42. Според „Писанието“ след като подписва мир с Караманоглу, той се отправя с войските от Йенишехир към Бурса, престоява там няколко дни, после излиза на полето при Михалич. Тук, в присъствието на командващия еничерската армия Хъзър ага и на други бейове, Мурад II официално се отказва от трона с думите: „Вижте, бейове и паши! До този момент аз бях вашият падишах. От сега нататък ваш падишах става моят син. И корона, и трон, и звание - всичко отстъпих на сина си, него да знаете за падишах!“ Всичко това - подписването на мира с Караманоглу в Йенишехир, връщането в Бурса и няколкодневния престой там, отиването до Михалич, където става и самото отказване от престола - вероятно е отнело на Мурад 3-4 седмици. Това вече е сигурна отправна точка за определяне времето на официалното възцаряване на Мехмед II, но нека все пак видим какво може да ни дадат и други източници.

Султан Мехмед II трябва да осведоми за възцаряването си другите мюсюлмански владетели, в това число и султана на египетските мамелюци Чакмак, при когото изпраща свой посланик. Какво се случило в Египет може да научим от местните хронисти. Ибн Тагрибирди съобщава, че на 13 януари 1445 г. пред Чакмак се явил посланик от страна на Мехмед бей, поднесъл дарове и го осведомил, че султан Мурад II се отказва от престола в полза на сина си и желае египетският владетел „да държи под око“ младия османски султан43. Същият източник съобщава, че на 1 април 1445 г. в Кайро пристигнала османска посланическа делегация с цел да осведоми за победата в битката при Варна. Между двете посланически посещения в Египет има период от 2 месеца и половина. Варненската битка се състояла на 10 ноември 1444 г. и върнем ли се 2 месеца и половина назад, ще разберем времето на Мехмедовото възцаряване - края на август. Ясно е, че тези изчисления се основават на предположението, че делегациите се отправили на път непосредствено след събитията и пътешествието им продължило едно и също време. Все пак важното тук е това, че резултатът се покрива със сведенията от другите източници.

Послания за възцаряването на Мехмед II са изпратени и до други големи мюсюлмански владетели, сред които са и Тимуридите. Разполагаме с отговора на османско послание, за което по грешка се счита, че е адресирано до Байсунгур Мирза44. Във въпросния отговор вниманието привличат следните редове: „...със задоволство посрещаме вестта, че емир Мурад е поверил на Вас султаната и управлението на държавата“. По-нататък става дума за Мурадовото оттегляне в усамотение, за да дири прошка за греховете си. На това от османска страна се отвръща, че Мехмед II ще следва праведния път на мюсюлманската вяра45.

Всеки един нов мюсюлмански владетел трябвало да уведоми ислямския свят за възкачването си на престола. Но посланията, които разпращат османците във връзка с това събитие, носят по-особено значение. Те трябва да съобщят, че законният владетел се отказва от престола в полза на едно дете; посланията трябва не само да съобщят за тази промяна, но и да убедят мюсюлманските владетели да я приемат. В този дух османският пратеник до мамелюшкия султан отправя молба към египтския владетел да проявява интерес към действията на младия падишах. Затова тук се налага да изтъкнем следното важно обстоятелство: задачата от първостепенна важност пред Мурад II е, докато все още е в силата си, здраво да закрепи своя син върху престола46.

След декларацията от Михалич за отстъпване на трона, свитата на владетеля - еничерски командири и бейове, поема към Одрин, а Мурад II се оттегля в околностите на Бурса с намерението да се посвети на праведен живот в усамотение и молитви. Както старите хроники, тъй и модерните изследвания, изградени върху техните сведения, са категорични, че след първото Мурадово оттегляне от престола, той се установява в Маниса47. Само византийският хронист Дука - съвременник на събитията, представя една вярна хронология на събитията, според която Мурад се оттегля в Бурса за уединен живот преди Варненската битка и след като вече е отстъпил престола на сина си48. Друг византийски хронист - Халкокондил, вярно отбелязва, че той напуска светския живот, заобиколен от духовници и отшелници, но погрешно отправя това събитие към периода след Варненската битка49: след Варна Мурад ще се отдаде на „пиене и ядене“ в Маниса. Очевидно съществува объркване в хронологията, според което събития, последвали оттеглянето от престола, се отпращат след битката при Варна и обратното. Спорад „Писанието“ след декларацията си в Михалич Мурад II остава в района. Това се потвърждава и от известната нам документация: в разпратените до мюсюлманските владетели послания за победата при Варна, Мехмед II съобщава и това, че Мурад му е отстъпил трона, посвещавайки се на „отвъдното и вечността“. В посланието до египетския султан нещата са казани конкретно и ясно: през 1444 г. султан Мурад II, презрял светския живот, се отказва от престола в полза на сина си и се оттегля „в района на Бурса“50.

 
 
1Gazavat-i Sultan Murad bin Mehmed Han, fol. 1.
2Според някои извори рождената дата на Завоевателя е 30 март 1432 г. (вж. Ünver, S. Fatih Külliyesi, İstanbul, 1946, p. 162; Babinger, Fr. Mehmed’s II., des Eroberers’ Geburststag. Oriens, II, 1949; същият Mehmed’s II. Heirat mit Sitt-Chatun (1449). Der Islam, Band 29-2, 1949, p. 218; същият Mehmeds II., der Eroberer und Italien. Byzantion, XXI, fasc. 1,1951, p. 136). В поднесената на Завоевателя хроника Gazaname-i Rum от Кяшифи се дава същата дата, вж. Belleten, No 56,1950, p. 596-597. В хрониката Düstürname-i Enveri, съставена през периода на Мехмед II, като рождена дата на султана е посочен 29 март 1432 г. (изд. от M. К. Yinanç, İstanbul, 1928). В хрониката на Мехмед бин хаджи Халил Коневи се сочи датата 30 март 1432 г., вж. R. Anhegger, Tarih Dergisi, II, 3-4, p. 62. Най-старият извор -хрониката на Шюкрюллах Behcet ut-tevarih (изд. от Th. Seif, MOG II, 1916) също е посочена датата 30 март 1432 г. В хронологичната таблица от 1452 г., поднесена лично на Завоевателя, е посочено, че той е роден през 833 /1428-1429 г. Хронистът Садеддин сочи 1 април 1430 г., а според неговия колега Орудж, султанът е роден на 10 април 1431 г. в Димотика. От всичко изредено до тук се оказва, че три самостоятелни хроники от периода на Мехмед II - на Шюкрюллах, Енвери и на Кяшифи, сочат като рождена дата на султана 1432 г. Хронистът Кемал Пашазаде също приема тази година като рождена. Като доказателство в полза на 1430 г. се изтъква обстоятелството, че Аляеддин - големият брат на Мехмед II, умира 18 годишен през 1443 г., а разликата между двамата е 5 години. X. Хюсамеддин, черпейки сведения от Кемал пашазаде твърди, че през май-юни 1438 г. Мехмед челеби е изпратен за валия на Амасия, а след смъртта на брат му Аляеддин е назначен на неговото място в Маниса, вж. Hüsameddin, Н. Amasya Tarihi. Vol. III, İstanbul, 1927, p. 209.
3За него вж. в гл. III.
4Düstürname-i Enveri, р. 92 (изд. М. H. Yinanç, Istanbul, 1928); Ducas (Бонското издание, с. 220) пише, че когато принцът умира през 1443 г., той е на 18 години. Тогава може да се окаже вярно твърдението на X. Хюсамеддин, че Аляеддин е роден през 1425 г., вж Amasya Tarihi. Vol. Ill, p. 211.
5Според X. Хюсамеддин, принц Аляеддин е изпратен в Амасия през 1438 г.
6Kemal Paşazade, Tevarih-i Al-i Osman, fol. lib.
7Още преди нахлуването на монголите на Тимур в Анадола, Амасия е един от политическите и културните центрове на османската държава. Оттук преминават керваните с коприна, пътуващи от Иран за Бурса, в града се намира и една от османските монетарници. За растящото политическо и културно значение на Амасия през XV в. вж. изследването на X. Хюсамеддин върху историята на града.
8Ducas, Бонското издание, с. 220; Срв. Hüsameddin, Н., р. 210.
9Най-доброто описание на този поход дава Neşri, изданието на Taeschner, Leipzig, 1951,170-171. Въпреки че според Ducas, р. 219-220, конфликтът с караманците се състоял през 1444 г., неговото съчинение дава твърде важни подробности. Вж. също: Chalkokondyles, 326-327; анонимната хроника Tevarih-i Аl-i Osman, изданието на Giese, Breslau, 1922, 66-67; хрониката на Oruç, изданието на Babinger, Hanover, 1952, р. 53; Heşt Bihişt, fol. 390b. Днес най-важният извор за тези събития е анонимната хроника Gazavat-i Sultan Murad bin Mehmed Han.
10През 1432 г. османската армия се състои от 120 хил. души, от които само 5 хил. са еничери, вж. Broquiere Voyage d’Outremer, изд. на Ch. Schefer, р. 182, 263, 268.
11Jorga, GOR, I, 433-435. Тук трябва да имаме предвид и сведенията от новооткритата хроника Gazavat-i Sultan Murad bin Mehmed Han (Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан, по-нататък „Писание“).
12İnalcık, Н., M. Oğuz Yeni bulunmuş bir Gazavat-i Sultan Murad. Dil Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol. VII, 2, 487-490.
13От един регистър на Скопско от времето на султан Мехмед II например разбираме, че тамошният влиятелен бей Иса Исхакоглу раздал всички тимари в района на своя антураж от роби и прислужници. По същия начин Турхан бей действа в санджака Трикала, където повечето тимари попаднали у неговите приближени хора. Положението на тези фамилии в османското общество е по-особено - за разлика от останалия военен и административен елит, владеещ послужебни зеамети и хасове, те са собственици на големи наследствени поземлени имоти. Още по въпроса вж. в гл. IV.
14Вж. Neşri, 149-150.
15Gazavat, fol. 26а.
16Yaltkaya, S. Şeyh Bedreddin’e dair bir kitap. Türkiyat Mecmuası, III, p. 255.
17Вж. Es-Sahavi Veciz ül-kelam. İstanbul, Köprülü kütüphanesi, No 1189, fol. 181a. Тук e отбелязано, че султан Мехмед II отстъпва на баща си в удоволствията.
18Паметникът е от 1446 г. и се съхранява в Оксфорд.
19Broquiere, 183-184.
20Брокиер пише: „Казаха ми също, че [султанът] много мрази войната, а и моето впечатление е такова“. Вж. Broquiere, р. 181; Срв. Ducas, р. 199, 201, 207, 228; Phrantzes, р. 211; Chalkokondyles, р. 375.
21Anonim - Giese, р. 67; Ducas, р. 220.
22Бонското издание, с. 352.
23Neşri, р. 51.
24Според него принц Алаяеддин е убит от помюсюлманчените служители в двореца (девширмета), които целяли да овладеят властта чрез принц Мехмед, с. 210-211.
25Вж. Tevarih-i Al-i Osman, ръкопис от библиотеката на Истанбулския универсистет, № 2438; Срв. P. Wittek, MOG, 1, 1921-1922, р. 118. Същото събитие е описано и в хрониката на Кемал пашазаде, съхранявана в Националната библиотека - Париж, fol. 29а.
26Версията на X. Хюсамеддин сякаш съответства повече на един по-късен период от османската история.
27Срв. Neşri, р. 178. Принц Алаяеддин умира в Амасия, но впоследствие тялото му е пренесено в Бурса и погребано до баща му. Днес гробниците на двамата са една до друга.
28За останалите покойни синове на султан Мурад II вж. Neşri, р. 179; Şükrüllah, Behşet-üt-tevarih, MOG, II, р. 118; Babinger „Bajezid Osman“ (Calixtus Ottomanus). Nouvelle Clio, № 9-10,1951, p. 352.
29Gazavat, fol. 31b
30Вж. Глава I; Halecki, р. 86, doc. 3.
31В предложените до днес изследвания върху този период се повтарят, общо взето, две исторически предания: първото се среща в хрониките на Ашък Пашазаде и Нешри, а второто е в хрониката на Оруч и анонимната История на османския двор. Повечето анонимни хроники преповтарят преданието, че Мурад се оттегля от престола, след като сключва мир с деспот Георги Бранкович и Караманоглу, като там се посочва 847 г. по мюсюлманското летоброене (1. V. 1443 - 19. IV. 1444), вж. изданието на Giese, р. 68; Oruç, р. 55. Ашък Пашазаде и Нешри твърдят, че събитието станало след сключването на мир с деспота и непосредствено преди Варненската битка. Кемал пашазаде повтаря същата хронология. В Рухи има едно важно сведение, което се повтаря от Хешт Бихишт и Али: „...когато Мурад подписва мир със сръбския деспот и около му не остава нито един противник, той отстъпва престола на сина си“. Що се отнася до византийските автори, Халкокондил твърди, че Мурад се оттегля веднага след Варненската битка, според Дука пък, това станало преди Варна, но след похода срещу караманците. Напоследък, в резултат на изследвания върху османския монетен материал, се появиха нови сведения, позволяващи по-категорични заключения. Според X. Едхем първото възкачване на Мехмед станало през 848 (20. IV. 1444 - 8. IV. 1445) г., вж. Edhem, Н. Meskükat-i Osmaniye. Cilt I, Istanbul, 1334(H), 77-79. H. Йорга установява, че Мехмед застава за първи път на престола през пролетта на 1444 г. и както ще се види по-нататък, за едно такова твърдение има значителни основания, вж. Jorga, N. GOR, I, р. 438, 446. Най-накрая Фр. Бабингер твърди, че първото Мехмедово възкачване станало през декември 1444 г. или в първите дни на 1445 г., вж. Von Amurath, р. 225.
32Вж. Глава I, бел. 102.
33Вж. по-горе, бел. 44.
34Feridun bey, cilt I, p. 227. Известно е, че по онова време в Ерзинджан управлява Кълъч Арслан, син на Пир Али бей от династията Аккоюнлу. Вж. Edhem, Н. Düvel-i İslamiye. İstanbul, 1927, 411-412; Yinanc, M. H. Akkoyunlular. - In: İslam Ansiklopedisi, cilt I, p. 258. Бащата търси закрилата на Мурад II в борбата си срещу своите съперници. От отговора на османското послание личи, че синът Кълъч Арслан се държи като покровителствано от османците лице. Копия от това писмо може да бъдат открити и в други сборници с официална държавна кореспонденция, но без критичен анализ и сравнения използването им трябва да става с внимание.
35Edhem, Н. Meskükat-i Osmaniye, cilt I, 77-79.
361. V. 1443 - 19. IV. 1444 г. по Хр., бел. пр.
37Sağlam, О. F. IV Türk Tarih Kongresi Zabıtları, p. 173. Все пак трябва да се подхожда внимателно към тази монета - да не би в крайна сметка тя да се окаже идентична с тази, отсечена през 848 г. и около чиято датировка няма съмнения. След връщането си обратно на престола, Мурад II отсича медна монета с дата 852 (7. III. 1448 - 23. II. 1449) г. В същото време не е известно Мехмед II да е секъл сребърни монети през 847 (1. V. 1443 - 19. IV. 1444) г. Още по въпроса вж. в бел. 41.
38Срв. Babinger, Fr. Von Amurath, p. 235, 238.
39Вж. Halecki, цит. съч., док. 5.
40Вж. Глава I.
41X. Едхем счита, че медните монети на Мурад II с дата 848 г. са от периода след повторното му възкачване на престола, вж. Edhem, Н. Ор. cit., cilt I. Мурад е секъл медни монети с такава дата в анадолските градове Амасия, Тире и Бурса. Монетите трябва да са отсечени в самото начало на годината, която според християнското летоброене започва на 20. IV. 1443 г. В такъв смисъл не може да става дума, че връщането на Мурад II обратно върху османския престол е станало през 848 г. - на този въпрос ще се спрем по-нататък. През 848 г. обаче Мурад II няма отсечени сребърни монети, докато синът му Мехмед II има - отсечени са в Амасия, Одрин, Аяслог, Бурса и Серес. Тук искам да обърна внимание върху важното обстоятелство, че Ново бърдо липсва като център на османското монетно производство - през август 1444 г. този район със сребърните си мини е върнат на деспот Георги Бранкович. В такъв случай, сребърните монети на Мехмед II са отсечени след Варненската битка, някъде към края на 1444 г., срв. Giese, Anonim, р. 76.
42Вж. Halecki, 29-30.
43Hawadit ad-Duhur. California, 1930-1932, vol. I, p. 18.
44Feridun bey, Op. cit., 231-233. Байсунгур Мирза, който е син на Шахрух, умира през 1443 г. и следователно посланието не може да е адресирано до него. Считам, че адресатът е Шахрух. В неговия отговор до османците се споменава „битката с неверническите войски“. Тук не става дума за Варненската, а за Златишката битка. След това в текста е споменато Мурадовото оттегляне от престола.
45Feridun bey, Op. cit., p. 232.
46Aşık Paşazade, Tevarih-i Al-i Osman. İstanbul, 1332, p. 131.
47Едно от последните изследвания, посветено на този период, е на Fr. Babinger Von Amurath zu Amurath. Oriens, vol. 3. № 2, p. 255. Според автора, след Варненската битка, през месец декември или най-късно през първите дни на 1445 г., Мурад II отстъпва престола на сина си и се оттегля в Маниса.
48Бонското издание, с. 220.
49Пак там, с. 352.
50Вж. Глава I, бел. 102.
 
X

Right Click

No right click