Епохата на султан Мехмед II Завоевателя - От Стефан Душан до Османската империя

Посещения: 1860

Индекс на статията

 
От Стефан Душан до Османската империя
Християни-спахии в Румелия през XV век и произходът им

 

Безспорно е, че документите от турските архиви могат да променят из основи някои възгледи за разширяването на османската държава на Балканите. Известно е, че преувеличените и пристрастни мнения, които са били разпространени в последния век от съществуването на османската държава във времето на въстания и движения за освобождение на балканските народи, постепенно губят почва и дори са напълно отхвърлени от някои автори1. В края на краищата нито един сериозен историк вече не твърди, че османската власт е ликвидирала местните управленски елити, класата на военните и аристокрацията като ги е унищожила физически или насила ги е ислямизирала, а на тяхно място са дошли османските турци като овластена и управляваща феодална класа2. В този смисъл е нужно да се наблегне на обстоятелството, че при своето формиране през XV в. Османската империя има съвсем друг характер в сравнение с по-късните периоди.

Една част от изследователите, които са се занимавали по-подробно с османска история привличат вниманието върху някои твърде съществени обстоятелства. На първо място се изтъква толерантната политика на османската държава по отношение на религията и фактът, че тя не се намесва във верските дела на немюсюлманската рая. Отбелязва се, че благодарение на рекрутирането на еничери чрез т. нар. система „девширме“ империята е давала възможност на християнските си поданици на Балканите да влизат в управляващата класа. Епизодично се споменава и за обстоятелството, че освен християнските военизирани групи като войнуци и мартолоси, които се запазват дълго време, от време на време във войската служат и военнозадължени християнски поданици на империята3.

К. Иречек, чиито трудове по историята на балканските народи са станали класически подобно на останалите автори твърди, че преминаването към исляма е условие за влизане в управляващата класа и че мюсюлманите съставляват овластената класа. В същото време той формулира една много плодотворна идея, на която ще обърнем специално внимание по-долу. Според него много спахии-тимариоти в Румелия произхождат от старите български, сръбски, албански и гръцки аристократични фамилии. И още: твърде много институции остават да съществуват от старата сръбска държава4.

Йорга, един авторитетен изследовател на османското завладяване на Балканите, въпреки че отива доста далеч в своите обобщения, прави много интересни наблюдения. В един свой труд той казва следното: „Балканските християнски държави, които за около един век отстъпват мястото си на Османската империя не са ликвидирани чрез верска катастрофа, дошла с един фанатичен неприятел, който искал да унищожи християнската вяра... Османците налагат монархическото единство и властта на един единствен господар. Те донасят мира и реда, характерни за абсолютизма. Османците се появяват не като народ, а като войска, като династия, като управляваща класа.“5 „Византийските, славянските и османските политически порядки се спояват в едино цяло.“6 Местните феодални власти една по една изчезват пред лицето на османците и се вливат в османската общност. Така османците се явяват представители на една обща за времето историческа тенденция. Румънският историк обръща внимание и на факта, че селската класа, на която ѝ била омръзнала анархията, демонстрира симпатия към новия османски ред и към по-литическото обединение7. Той добавя още: „Управляващите рядко са били от турско потекло... Субашията, бейът, кефалията, старият кнез, воеводата или негов близък роднина, които идват от някоя друга област на империята не са всъщност нищо друго, освен бивши християни.“8 И Йорга обаче смята, че приемането на исляма е условие за влизане в средите на управляващата класа9.

Сега вече мнозина възприемат и потвърждават основната идея на Йорга. В една своя скорошна публикация Л. Хадрович посочва, че организацията на Османската империя в Румелия се формира под силно гръцко и славянско влияние. Той пише10: „Съвместните нахлувания на сърби и турци дълбоко в унгарска територия и обстоятелството, че те (сърбите) съставляват мнозинството от крепостните гарнизони (на завладяните градове), ни дава основание да мислим, че турската войска е била пълна със сърби, които не са приели исляма и са живеели с вярата на своите деди.“11

Възгледите на П. Витек, който задълбочено е вникнал в условията, осигурили възхода на османската държава, са от особено значение. На първо място той възприема османската държава като формирана от гранични бойци (uc gazi devleti) и твърди, че особената „гранична култура“ (uc kulturu), с която е била свързана в началото тази държава, сближава османците с народите на завладените територии и улеснява тяхното настъпление, без да нарушава принципите на толерантността. „Благодарение на военизирания характер на отношенията не се стига до културен упадък нито в Анатолия, нито на Балканите.“12 Същият учен обръща внимание на следното обстоятелство: „Приспособяването на османците към особеностите на цивилизация в земите, които са нападали, се улеснява от масовото присъединяването към тях на акритите (византийски гранични войници) и доброволното предаване на крепости и по-малки градове...“13 Все пак той твърди, че след големите завоевания централната власт от икономически съображения се е стремяла да съхрани християнската вяра на новите си поданици, но по такъв начин е изключила възможността те да бъдат използвани в управлението и във военното дело. „Борците за вярата“ (gaziler) пък са се стремяли да разширят територията на исляма. Институцията на „кръвния данък“ от своя страна примирява тези две тенденции14. Противно на това съществува и мнението, разпространило се и защитавано упорито у нас след създаването на турска национална държава, според което османската държава от своето основаване до средата на XV в., е дело на турския етнически елемент15.

Дори и в най-новите проучвания за османската държава проличава неразбиране на факта, че Османската империя от XV в. се различава съществено от Османската империя през XVII в. Основните тенденции и институции в тези два периода имат различна същност, често скрита под една и съща одежда. Историческата обстановка също е коренно различна16.

Сигурно е, че когато съумеем да разчленим отделните периоди в османската история и да покажем преобладаващите в тях условия и потребности, които понякога изглеждат толкова противоречиви и замъглени, всичко става далеч по-ясно. Въпреки че от страна на някои учени ясно са поставени въпросите за това при какви условия са осъществени османските завоевания в Румелия през XIV и XV в., за устройството, заменило старата управленска система и за отношението между завоевателите и завареното население, задоволителни отговори липсват поради недостатъчното извори, с които разполагаме17.

В следващите редове ще се опитаме да покажем на основата на тимарски и описни регистри от времето на султаните Мурад II и Мехмед II Завоевателя18, че османското разширение на Балканите е носило напълно консервативен характер, че не може да става и дума за изненадващо завоевание и настаняване, че старата гръцка, сръбска и албанска аристократична класа и военните са оставени на мястото им, че значителна част от тях са привлечени в системата на военното земевладение като християни-тимариоти и че през XV в. османската държава под никаква форма не е водила политика на ислямизация. Преди това обаче трябва да се изтъкне, че в светлината на подобна концепция сведенията във вече познатите ни извори придобиват по-ясно значение. Всъщност всички данни за най-стария период от историята на османската държава имат особена стойност, тъй като позволяват да доведем проучванията до самото ѝ начало.

Според най-старите сведения в османската историческа традиция, събрани в анонимната „История на османския двор“19 и в хрониките на Ашък Пашазаде и на Нешри, Кьосе Михал, който от самото начало сътрудничи на османските газии не бил едиственият християнски велможа, който е постъпвал така. Така например при нападението на Осман над Тараклъ Йениджеси се споменава за следния епизод: „Отрядът на Осман стигнал на другия бряг на реката. Там намерили готов Самса чауш. Той ги завел в Саркун, където неверниците добре го познавали. Щом го видели и мъжете, и жените му се подчинявали и прекланяли. Между тях имало един големец. Осман Гази го извикал при себе си и се сговорили, че неверниците ще правят това, което заповяда Самса чауш.“20 Сътрудничеството с местните християнски велможи не се е изчерпвало само със съюзническите отношения. Ето какво се разказва за ранните прояви на Осман Гази: „Осман стигнал до Леблебеджи хисар. Владетелят на крепостта излязъл да го посрещне и му си покорил. Оставили го на мястото му. Този владетел имал син. Него взел Осман и стигнал до Лефке. Владетелите на Лефке и Чадърлъ също го посрещнали, покорили се и след като предали земите си се включили в личната му гвардия.“21 В същото време няма нито една податка, че тези местни господари (текфури), които преминават на служба при Осман са станали мюсюлмани. От друга страна привлича внимание и сведението на Пахимер, според който пак по същото време, около 1305 г., една каталанска военна част се присъединява към османците22.

В старата османска историческа традиция има и доста сведения за присъединяване към османците на „текфури“ и „невернишки спахии“ през управлението на Орхан Гази. Той, докато баща му все още е бил здрав, в един поход, проведен в околностите на Изник „...изпратил при владетеля на крепостта Кара Тикин човек с думите: Предай ми крепостта! Тебе ще оставя вътре, а за мен нека бъде само името. Целта ми е Изник.“23 Господарят на крепостта не се предал. В този случай внимание заслужава същността на предложението, което показва завоевателните методи на османците. Когато Орхан става владетел (бей), той оставя на местата им „текфурите“ на доста крепости, които демонстрират покорство24. Така например „везирът на текфура на Бруса“, чието дело е предаването на крепостта, остава на служба при османците25. По време на завладяването на Изник Осман се съгласил на помирение с владетеля на крепостта. „Тогава текфурът излязъл през Истанбулската порта и ведно с хората си заминал за Истанбул. Мнозинството от невернишките спахии обаче не тръгнало с него, а заедно с градския народ излязло да посрещне Орхана. Оказали му чест и го въвели в града през Йенишехирската порта.“26 В тази бележка искам да привлека вниманието на читателя върху израза „невернишки спахии“. Защото което станало в Изник естествено се срещало и по други места. Синът на Гази Орхан Сюлейман паша веднага щом стъпва на Галиполския полуостров завладява крепостта Джимбени хисар (Цимпе), а „тамошните неверници се съюзили с правоверните и дори тръгнали с тях“27.

Писмата на солунския архиепископ Григорий Палама28, който през 1355 попада в ръцете на османците като пленник, показват колко толерантно постъпват Орхан и неговото обкръжение спрямо християните. Той навсякъде вижда християни в състояние на пълна свобода. Орхановият син Исмаил свободно му поставя въпроси за християнската вяра. По-късно самият владетел Орхан организира една обща дискусия между Палама и улемите (мюсюлмански религиозни учени). Тази дискусия е записана от лекарят на Орхан гъркът Таронитис30. Балабан (Палапанис), който председателствал дискусията, задава на християнския духовник въпрос, в който се долавя явен акцент на помирение: „Ние вярваме във вашия Пророк, защо вие не вярвате в нашия?“ В един друг момент от спора се стига до заключението, че „ще дойде време, когато всички ще бъдем единни в мислите си“. Особено интересен е фактът, че Палама среща в османската крепост Биги (виз. Пиги) византийския хетериарх (висш военачалник) Маврозумис, който бил най-влиятелната личност (субашия?) в района31.

Известно е, че във войската на Мурад I участвали значителни по численост християнски помощни войски, изпращани от князете, които плащали васален данък на османците (харач)32. В Косовската битка (1389 г.), както и в битката край Анкара (1402 г.) в редовете на османската войска се намирали васални християнски отряди. „После Повелителят заповядал: Нека приготвят своите оръжия и неверниците, които плащат харач. Стегнали се Кьостендил и Сарадж.“33 Според придворния историк на Тимур Низамюддин Шами, Баязид Илдъръм извежда срещу него и значителен брой „читаци и неверници“34, В битката при Анкара не са участвали само сръбски войници, но още и албанският велможа Коя Закария35 и други балкански властели.

По-нататък ще видим посредством сведения от архивите, какво важно място заемат християните-тимариоти, войнуците и други военни групи в османската войска след управлението на Баязид Илдъръм нататък. Няма да пропуснем да обърнем внимание и на ценното свидетелство на един французин, който в 1432-1433 г. посещава османските владения. Този французин, Бертрандон дьо ла Брокиер, казва че във войската на Мурад II имало освен 3000 спахии, изпратени от сръбския деспот, още голям брой християнски войници от Албания и България36. И Йоан Торцело, който през 1439 г. предлага на флорентинския консул сведения за възможността да се организира кръстоносен поход срещу турците, споменава за 50 000 християни, васали на султана, които били готови да въстанат37. Той разбира се не смятал, че това са всичките поданици на султана. Според нас тези 50 000 християни са воините, които служат на османците. Това число, колкото и преувеличено да е, все пак показва относителната важност на войниците-християни в османската държава38.

* * *

В архивите се съхраняват регистри от XV в., които се отнасят практически за всички области, влизали някога в границите на сръбското Душаново царство.

Ще започнем нашето проучване от Тесалия. Разполагаме с два регистъра, които се отнасят за санджака Тирхала (Трикала). Първият е изготвен през 859 г. по Хиджра (1454-1455)39, а вторият е от 871 г. (1466-1467)40. Така най-старият регистър, отнасящ се за тази област е съставен само 60 години след завладяването ѝ. Той е писан по времето на санджак бея Омер, син на Турхан бей и обхваща заедно с Тирхала „вилаетите“ Фенер (Фенарион) и Аграфи. Тимарите са разпределени по следния начин: Във вилаета Тирхала има един хас на санджак бея, 79 тимара на ешкинджии (походни бойци) и 24 тимара на крепостната охрана. Във вилаета Фенер има един хас на субашията, 60 ешкинджийски тимара и 9 тимара на крепостната охрана. Във вилаета Аграфи са описани един хас на субашията и 7 ешкинджийски тимара.

От общо 182 тимара 36 принадлежат на спахии-християни. Ето и няколко типични примера: „Тимар на Димитър, син на Михал, стар спахия.“41 Пак в Тирхала се натъкваме на следното вписване: „Тимар на Мустафа и Петрос - негов брат, синове на Микре, (служат) по ред.“42 И още: „Тимар на Иглав и на Доминик, и на Музерак, синове на Микре“; „Тимар на Павел, син на Микре. Неговият брат паша Игит му е извадил окото. Без око е. Годишно дава един копиеносец.“43 В трите последни примера са отбелязани тимарите на синовете на Микре. Областта, която в регистъра от 871 г. по Хиджра (1466- 1467) е отбелязана като „земята на Микре“, би трябвало да е свързана по някакъв начин с този човек. Може да се предположи, че Микре бил стар господар на областта преди нейното завладяване от османците44. Останалите тимари извън тези 36, регистрирани в санджака през 859 г. по X. (1454-1455), са дадени на лицата, дошли заедно с Евренос бей и с Турахан бей45 или пък са бейски роби (гулям) и еничери (капу-кулу)46.

Що се отнася до съкратения регистър от 1466-1467 г. според сумарните сведения на неговите последни страници, състоянието на тимарската система изглежда така: „Лива Тирхала, заими 22, кадии 6, спахии 343, диздари от крепостните гарнизони 191, войнуци 103, ямаци 203.“ Освен това в Ливадия са отбелязани 24 албански катуна, а в нахията Истифа - 34 албански катуна47. По това време в санджака има 23 нахии, между които са „земята на Микре", Платамон на север, Ливадия на юг и Домокос и Чаталджа в централните части. Като санджак бей все още се споменава Омер бей48. От всичко 343 спахии в санджака около двадесетина са християни, но владеят само четири тимара. Единствено някой си Иландари, който служи в крепостта Издин (Зейтуни?) като топчия, владее самостоятелно тимар49. Преди това Димитър, син на Тодор също сам е владеел тимар50. Един тимар, който по рано е принадлежал на Петър от Тирхала, вече е владение на тримата му сина, които участват в походите на смени51. Забелязва се обща тенденция на разделяне на тимарите на по-малки части при предаването им по наследство от поколение в поколение. Освен тези двадесетина християни-спахии има още 19 тимара, които принадлежат на нови мюсюлмани, чиито бащи са били християни-спахии52. Ясно се вижда, че по това време ислямизацията вече е в ход сред редовете на военното съсловие. Всъщност в посочената бройка не са включени двама нови мюсюлмани, за чиито бащи няма специални вписвания. И накрая особено внимание заслужава бележката в описа от 1468- 1469 г., която се отнася за тимар, даден на един „франк“ дезертьор. Това вписване е направено във вид на маргинална бележка към частта за тимара на някой си Барак. Отбелязано е: „Тъй като Барак не се е явил на служба, тимарът му е даден на Жилберт Канчелариус, който е избягал от франките. Явява се на поход. Написано на 15 ден от четвъртия месец на 873 г. (2.XI.1468) в Инджегиз. Служи в Паша-санджак.“ И след това: „Споменатият е станал мюсюлманин и му е дадено името Ахмед. Остава по старому. Написано в средата на първия месец на 875 г. (15.VII.1470) в Агрибоз.“53

Ще се спрем и на някои типични примери за промените, настъпили в статута на християните спахии в интервала между двата описа от 1454-1455 и 1466-1467 г. През 1454-1455 г. Бога и Пелегрин, синове на Богослав, са притежавали общ тимар. Според регистъра от 1466-1467 г. този тимар е преминал у Али, син на Богослав, който е нов мюсюлманин, а после минава у брат му Мустафа. Този Мустафа владее половината от тимара, а другата половина владеят Гьон и Гъргур, синове на Пелегрин. Последните двама участват в походите по ред. Що се отнася до наследниците на Микре, за когото предположихме, че е бил важна личност преди 1454-1455 г. (местен господар?), от тях се среща името на Иса, син на Мехмед, син на Микре. Този Мехмед трябва да е един от синовете на Микре, който в регистъра от 1454-1455 г. е записан все още с християнското си име. Остоя и Мираш, синове на Михо, син на Клазинос (?) през 859 г. по X. (1454-1455 г.) владеят тимар в Тирхала заедно с новия мюсюлманин Ахмед, син на Гин54. Среща се и още един крупен спахия, който, също както и Микре, е дал името на вилаета Кравалди (?). Неговият син Халил, който станал мюсюлманин, владее голям тимар в тази нахия. Тъй като той умира към 1467-1468 г. тимарът е даден на брат му Юсуф. По същото време субашия на Фенер (Фенарион) е Хасан бей, син на Зеневиси55. Той би трябвало да е син на известният Зеневиси56, един от владетелите на Южна Албания. Юрушкият бей на Тирхала е Илияс, син на Ефендре57. Якуб бей, син на Ащин държи зиамета Сувалак, а неговият брат Мустафа бей владее също тимар в Тирхала. Баща им Ащин е едър албански велможа, който дава името на областта Ащин58. Всички тези примери разкриват второто поколение на християните-спахии, което вече е ислямизирано и османизирано.

Впечатление прави и наличието на значителен брой войнуци в санджака Тирхала (103 войнука, 203 ямака).

А сега чрез един съкратен регистър, съставен в края на управлението на Мурад II, се пренасяме на север в Македония59. Съдържанието на този документ, на който липсват началото и краят, се отнася за части от вилаета Тимур-хисар (Демир-хисар), северно от Сяр, за нахиите Истефания, Калоян, Неврокоп, Кюпрюлю (Велес) и за вилаета Кастория (Костур). Самият град Демир-хисар е зиамет на Заганос паша. В тези територии, които всъщност са доста отдалечени една от друга, има всичко 14 тимара на християни-спахии. Шест от тях са отбелязани като „стари“. Една част от тези тимари се владеят заедно от бащи и синове, които участват в походите на смени. Например Кубрин и Пърбо (Прибо ?), синове на Димитър, притежават общ тимар. Дука и брат му Калоян също са с общ тимар. Такива са случаите с Дукагин и брат му Пал, и с Милко и неговите синове. Приходите от тимарите не са големи: обикновено под 2000 акчета. Явно и тук броят на християните-спахии намалява поради преминаването на тимариотите към исляма. Към времето на съставяне на регистъра три тимара (на Муса, син на Петко, на Баязид, син на Агустос и на Умур, син на Тодор) са притежание на спахии, които са приели исляма. Във вилаета Калоян има описани и войнуци.

В Архива се съхранява и един съкратен регистър от 1454-1455 г., който се отнася за земите на север, за Стара Сърбия - люлката на сръбската държава60. В описаната област, която обхваща нахиите Йелеч, Звечан, Ходидед, Сеница, Рас, Юскюп (Скопие) и Калканделен (Тетово) са отбелязани 50 тимара, владяни от християни. От тях трима са обозначени като „стари спахии“, а осмина - като „слуги на Иса бей61. Самият Иса бей, син на Исхак бей, е потомък на виден християнски род62 и неговият статут във всички случаи е бил по-висок от този на един санджакбей. С изключение на Тетово, в останалите нахии от 189 тимара около 160 се държат от негови хора (роби и слуги). Тези тимари обаче са твърде малки и като цяло попадат в обсега на Исакбейовите хасове. Специално в Тетово 41 тимара от състава на хасовете му също се владят от негови слуги63. Приходът от хасовете на Иса бей (с изключение на тези от Скопие) възлиза годишно на 763 000 акчета. Дори и през XVI в. малцина санджак бейове са имали приходи като на този мощен граничен бей, управляващ една изключително важна в стратегическо отношение гранична област, останала в наследство от баща му Исхак бей. Внимание заслужава фактът, че подчинените на Иса бей християни-тимариоти не са гулями-роби, а слуги. Едва ли произходът им трябва да се търси в средите на раята и робите. Те би трябвало да са християни-войници, които не са могли да се снабдят с тимари и са постъпили на служба при Иса бей с надеждата да получат т.н. „дирлик“ (рента, средства за издръжка). Знае се, че роднините на една част от християните-спахии успели да се сдобият с тимари. Тъй като тези хора спадали към класата на военните, то по принцип съществувала възможността те да получат тимари по всяко време64.

Половин век след завладяването на тази област християните-спахии все още запазват важното си значение в нея. Тъй като с течение на времето част от тях приемат исляма, логично е да се приеме, че в по-ранния период броят им е бил още по-голям. Все пак податките в регистрите за приемане на исляма от тяхна страна не са многобройни65. Колкото до размера на тимарите, владяни от спахии-християни, като цяло в тази област той е малък. Срещат се дори тимари с годишен приход от 250 акчета66.

Една част от съкратения регистър, съставен при управлението на Мурад II и обхващащ районите на Кичево (Кърчева) и на Прилеп (Пирлипе), допълва създадената представа за проучваната област67. Според фрагмента, с който разполагаме, от 90-те записани в тези области тимара 26 се държат от християни-спахии. Единадесет от тях са обозначени като „стари“. Особено внимание заслужава следната бележка: „Заим на нахията Кърчева става Степан, по прехвърляне от шарабдаря (виночерпеца) Хамза.“ Тя показва, че един християнин получава зиамета на известния шарабдар Хамза, който по онова време е бил субашия на Кърчова (Кичево). Приходът от зиамета е 35 000 акчета68.

Откъс от регистъра за Прилеп, Кьопрюлю (Велес), Кичево и Тетово, съставен към края на управлението на Мехмед II показва, че християните-спахии от тези области владеят едва 20 тимара. Обикновено 5-6 души владеят един тимар и участват в походите на смени. Такива „многолюдни“ тимар и били формирани по следния начин: група от християнското население, обикновено роднини, заявявала готовността си да излъчва годишно по един боец за участие в походи, срещу което получавала правото да събират в пълен обем приходите от своите земи: бащини, лозя, градини и друга собственост. Например: „Тимар от бащините и мюлковете на Хамир, Йедно, Столе - брат на Деди, Стойе, Драгош и Никола. Те са стари спахии, които се задължават всяка година да излъчват един от тях за участие в поход“. От текста ясно се вижда, че тези „стари спахии“ постъпват на османска военна служба, за да запазят земите си. Отново прави впечатление обстоятелството, че 5-6 души са „събрани“ в един тимар. Всъщност в Сърбия твърде много християни-спахии се задоволяват с дребни приходи от 300 до 1000 акчета. В същото време се срещат и случаи като този на новия мюсюлманин Мехмед бей, син на Добровик, който владее тимар от 15 235 акчета в Калканделен (Тетово). В Прилепско пък една част от „старите“ християни-спахии са назовани с името войнуци, което указва на техния произход. По-нататък ще приведем примери за да покажем, че старото войнишко население на Сърбия преминава на служба в османската спахийска войска. По страниците на разглеждания тук регистър се натъкваме на следното заслужаващо внимание обстоятелство: както и преди османското завоевание митрополитите все така са освободени от плащането на държавни данъци. Документът казва следното: „Митрополит Митрофан притежава заповед от нашия султан, според която митрополитът на нахията Кърчова е освободен от плащането на аваризи и други държавни данъци.“69

Един запазен подробен регистър на вилаета Вълк (Вук, Вулк) от 1454-1455 г.70 създава ясна представа за обстановката в областта. В документа са описани нахиите Търговище, Вучитрън (Вълчитрън), Морава, Тополница, Прищина и Лаб. В цялата тази област от 170 тимара 27 принадлежат на „спахии-неверници“. За десет от бойците има забележка „стар“. Един от тях е писарят на власите Бранош, а двама са войнушки командири (лагатори). В същата област от 11 артилеристи, стрелци с пушки и арбалети в крепостта Ново Бърдо (Новаберда) само един е мюсюлманин. Размерът на тимарите им варира от 500 до 10 000 акчета. Например топчията Богослав и лагаторът Радослав държат големи тимари с приходи от 6288 и от 7505 акчета. В същото време черибашията на Ново Бърдо има тимар от 8950 акчета, а кадията - от 8927 акчета. От регистър, писан 23 години по-късно и отнасящ се за същата област се вижда, че обстановката в нея не се е променила много.

Съкратеният регистър на санджака Вучитрън от 1477-1478 г. показва състоянието на тимарската система в субашилъци- те Вучитрън, Лаб, Горни Обровац (Горне Обрафча), Прищина, Морава, Тополница.71 В тази област 21 тимара са в ръцете на християни-спахии. Изрично е казано, че двама от тимариотите са нови мюсюлмани.72

Друг един регистър за Вучитрън73, чието начало не е запазено, дава сведения за северните области на санджака. Този документ, който изглежда е от края на управлението на Мехмед Завоевателя, се отнася освен за самата област Вучитрън и околността още и за Бихор, и за областта Алтън (между Дебър и Призрен). И тук се срещат спахии-християни, притежаващи тимари.74

Въпреки че регистрите на Сърбия, Босна и Херцеговина, завладяни във времето на султан Мехмед Завоевател не са ранни, те имат особена стойност, тъй като са съставени непосредствено след налагането на османската власт.

Изготвеният през май 1469 г. подробен регистър на вилаетите Босна, Херцег и Йелеч е най-важният за целите на настоящото изследване75. От 467 тимара в трите вилаета, 111 са в ръцете на християни. Само четири от тях са на бойци от крепостната охрана, а всички останали принадлежат на непосредствени участници в походите. Повечето от тимарите се владеят съвместно от двама или повече души (понякога до 12). Мюсюлманите владеят 366 тимара, като 231 са на крепостната охрана. Това са бойци, които в повечето случаи са дошли от други санджаци и сред тях няма нови мюсюлмани от първо поколение76. Но сред походното войнство се срещат твърде много новообръщенци в исляма. Тук заслужава внимание следния пример от страниците на регистъра: „Тимар на Иса Бали. Той е от тези, които предадоха крепостта Самобор (Сувобър) и след това приеха исляма.“ Трябва да се отбележи също така, че тимарите във владение на християни са описани след тези, владяни от мюсюлмани. А за произхода на тимариотите трябва да се каже, че повечето от тях са роби (гулям) на известния предводител на граничните войски в района на Скопие Исхак бей. По същото време неговият син Иса бей е санджак бей на Босна (приходът от хасовете му е 763 780 акчета), а внукът му Мехмед челеби е начело на вилаета Павли и владее зиамет.

Както и в другите райони тукашните християни-спахии принадлежат към старото войнишко население от преди османското завоевание. Само че много от тези „стари спахии“ впоследствие по силата на султанска заповед били превърнати в обикновена рая. Регистърът казва следното по въпроса: „Стари спахии, които са превърнати в рая със заповед на нашия падишах:

От нахията Рас 51 ханета

От нахията Йелеч 14 ханета

От нахията Ивроджа 48 ханета

От нахията Сеница 31 ханета

Всичко 144 ханета

Според регистъра власите в този район се увеличили много, запазвайки своя статут. Само във вилаета Херцег техният брой бил 4616 домакинства и 198 неженени, а общата сума на данъчните им задължения възлизала на 357 152 акчета. Броят на власите в другите вилаети е следният: във вилаета Сеница -2106 домакинства, а във вилаета Павли - 448 домакинства. Както ще видим по-долу власите осигурявали по един боец за поход от всеки 10 къщи или общо 716 бойци.

По-нататък следва опис на войнуците от вилаета Ковач, които се намирали под командването на мюсюлманин. Подир тях идва ред на многобройна християнска рая, която срещу освобождаване от данъци служела из крепостите в региона. Относно тази група четем следната важна бележка: „Рая от Крал-или, Сарай-овасъ, Йелеч, Херцег-или, Павли-или и Ковач-или, която е освободена от данъци срещу задължението да служи из крепостите в Босна. Освободени са от плащането на авариз, поземлен и поголовен данък, но плащат десятък от обработваемите земи.“ Общо това били 138 души: строители по подръжка на крепостите, майстори по поддържането на артилерията, железари, ковачи и майстори на арбалети. Най-накрая трябва да отбележим и населението от християни и мюсюлмани, владеещо 26 чифлика с документ, издаден от Иса бей, чието задължение било да осигурява по един боец за поход на всеки 5 души.

В регистър на санджака Херцег-или от 1477-1478 г.77 все още се срещат известней брой християни-тимариоти78. От общо 214 тимара, 14 се държат от християни. Някои от тях притежават доста големи тимари (например тимара на Вукче възлиза на 5956 акчета). Други пък са твърде малки (например тимарът на Радивой е само 430 акчета). Отбелязано е, че част от тези тимариоти притежават от старо време „бащини“. Повечето от „старите спахии“ в Херцеговина са включени в системата на тимара, но една част от тях със султанска заповед са получили статут на „власи“. Такива спахии по принцип стоят начело на т. нар. „влашки джемаати“. Това е термин, който се употребява предимно за полуномадските общности. Според нашия регистър в Херцеговина има общо 107 влашки джемаата. Според Закона за власите, поместен в разглеждания тук документ се казва: „Когато се обяви война от всеки десет къщи излиза един боец. Те отиват заедно на война.“79 Тези конници-власи са назовани „войнуци“. Влашките джемаати са с различна големина: от 8-10 до 100 домакинства. Те се назовават по името на кнеза, на когото са подчинени. Например „джамаат на Радич, син на Богота; джемаат на Ярослав, син на Кути. Местата за летуване и зимуване на джемаатите са точно определени.80 Много рядко можем да ги срещнем да живеят и в селата. Вече в описите от XVI в. повечето от джемаатите са разположени в населените места.81

Както показва един регистър на Смедерево, съставен при управлението на Мехмед Завоевателя,82 в този район са съсредоточени многобройни бойни формирования, съставени от християни-спахии с тимари, от войнуци, власи, мартолоси и др. В същото време тук се намират и доста на брой християни-спахии, притежаващи зиамети. Според регистъра за Браничево от 1467-1468 г.83 от 91 тимара 32 са в ръцете на мюсюлмани и 59 - в християни-спахии. В същото време от 34 охранници на крепостта само трима са християни. Като цяло обаче в крепостните гарнизони преобладават християните. В крепостта Голубац например всичките 15 стрелци с пушки са християни. Според същия този регистър там има още 40 стрелци с арбалет и 6-има ковачи - също християни. Пак в тази крепост има и 52 мартолоси, разпределени на групи от по 10-15 души, които служат срещу заплата от 2 акчета дневно.84

Освен тях има още каменоделци, зидари, майстори на лъкове и други християнски групи. Всички които служат в крепостта са освободени от данъци. 76 души от християнското население на града са освободени от различни вземания при условие да бъдат на разположение при отбраната на града и пристанището. Като цяло онези, които служат в крепостния гарнизон като топчии или стрелци с пушки са християни-тимариоти или получават заплата в пари85.

Смедерево е област, в която особено многобройни са власите. В регистъра цели 151 страници са отделени на описването им. В началото стои следната бележка: „Джемаат на власите от санджака Смедерево. Кнез Малога, син на Никола е началник на власите. Владее тимар от 10 000 акчета със заповед на нашия султан.“ Влашките кнезове, които са началници на пехотни формирования (яя) или командири на войнуци (черибашии), получават тимар и са записани като спахии86. Подир кнезовете стоят подчинените им примикюри, а след тях са описани и самите власи. Внимание заслужава обстоятелството, че по това време в областта се появяват власи, настанени в селата. Тези власи дават на санджакбея от всеки катун по един слуга и от всеки пет домакинства по един войнук87. Една част от власите имат по-особено положение. Например власите от Левча принадлежат към хаса на султана, което означава, че влашкиите данъци се плащат на султанската хазна. А 35-мата власи, които служели в крепостите Зворник, Сребреница и Авала (Хавала) са освободени от т. нар. влашки данъци.

В санджака Смедерево е добре развита и изцяло християнската войнушка организация. Войнуците са концентрирани в нахиите Пек, Звирд и особено в Браничево. Според един регистър от 1467-1468 г. на нахията Браничево, разпространението на войнушката организация изглежда така:

1. В селата от
областта Ресава
 1 лагатор  42 войнука  107 ямака
2. В селата от
областта Раваница
 1 лагатор  5 войнука  11 ямака
3. В селата от
областта Ломница
 1 лагатор  29 войнука  59 ямака
4. В селата от
областта Звирд
   2 войнука  4 ямака
5. В селата от
областта Хомол
 1 лагатор  56 войнука  124 ямака
6. В селата от
областта Ждрело
 1 лагатор  26 войнука  65 ямака
7. В селата от
областта Пек
 1 лагатор  57 войнука  133 ямака
 Общо  6  217  503

 

 

По страниците на този документ ясно е очертана структурата на войнушката организация. Във всеки район има командир-лагатор, комуто са подчинени войнуците и неженените помощници - ямаци. Всеки войнук разполага с от 1 до 3 ямаци88. От регистъра още се разбира, че като цяло войнуците в Сърбия заемат важно място във военната организация. Според регистъра за Крушевац (Аладжахисар) от 922 г. от X. (1516 г.)89 в тази област има 1000 джебелю войнуци (войнуци с ризници). Голям е броят на войнуците и на юг в Кюстендилски санджак90. И след като се вгледаме в законодателните разпоредби за тази група, вече няма да остане съмнение, че те са хора на действителна военна служба91.

Друг регистър за Видинската област и прилежащите територии92 допълва сведенията за западните балкански земи. Дефтерът обхваща освен Видин и околността, още Белград (несъмнено днешният Белоградчик), крепостта Филоридин (Флорентин) и Баня (Соко Баня, северно от Алексинац). Според сумарните сведения на края на описа състоянието на военните сили в областта е следното: в цялата област има 114 спахии с тимари, 74 диздари (крепостни охранници), 193 мюселеми на заплата, 56 мартолоси на заплата, 150 мартолоси освободени от данъци, 231 войнуци и 34 соколари. В този регистър, чието начало е загубено, успяхме да изброим 7 тимара в ръцете на християни-спахии. Заслужава внимание обстоятелството, че 70-80 години след завладяването по-голямата част от военните сили на областта са съставени от християни. Малкият брой на християните-спахии се компенсира от големия брой войнуци и мартолоси. От седемте християнски тимара два са в ръцете на Хамза и Якуб, синове на Балшин. Един от християните-спахии е Лазар, вписан като „християнин-водач“.

Ако се прехвърлим от Сърбия в Албания ще видим, че независимо от някои особености, специфични за тази област, положението е почти същото. По случайност най-старият регистър от османския архив се отнася именно за територии в Албания.

Според регистъра за Арванид-или от 1431-1432 г.93 по това време едноименният санджак се управлява от Али бей, син на Евренос бей. Негов център е Ергери Касри (Аргирокастро, Гинокастръ). Този санджак обхваща следните области (нахии): Аргирокастро, Канина, Белград, Шкрапар, Павло Куртик, Чарталос, Круя (Акчахисар). Приблизително по същото време отделно са описани нахиите Премеди, Юван-или, областта около Преспа, които за сравнително кратко време се намират под управлението на санджак-бея на Ергери Касри. Например в десетия месец на 844 г. от X. (февруари.март 1441 г.) областта Премеди е предадена в управление на санджак бея на Арванид-или Якуб бей, син на Тодор Музаки.94 Налагането на турската власт и на тимарската система в тази област ще трябва да се отнесе към времето на султан Баязид Йълдъръм. В самия дефтер има доста бележки, които се отнасят за времето на неговото управление. Според Халкокондил95 по това време османците прогонват от земите им дребните владетели от областта на Ергери Касри и я завземат. Тук обаче, според тимарските бележки в дефтера от 1431-1432 г., тимарската система е наложена при управлението на султан Мехмед Челеби. Другото име на областта е Зенебиш-или и то може да се използва като потвърждение на този факт. Господарят на тази област Гин (Гьон) Заневиси (Занебиси) умира през 1418 г. като султанов васал.96 Във всеки случай регистърът, с който разполагаме, ни пренася 20-25 години след завладяването и ни предлага резултатите от първите години на османската власт. По това време в санджака Арванид-или от 335 тимара 56 принадлежат на християни-спахии, което прави 16%. Освен тези спахии тимари притежават един митрополит и трима епископи. 30% от 335-те тимариоти са на турци-мюсюлмани, дошли от Анадола, а по-голямата част от останалите - на мюсюлмани-гулями (роби или слуги). Християнските тимари са разпределени по области както следва: във вилаета Белград (Берат) 17, във вилаета Павло Куртик (южно от дн. Тирана) 11, във вилаета Чарталос (между Елбасан, Берат и Тиморинджа) 7, във вилаета Акчахисар 7, във вилаета Искарпар 5, във вилаета Ергери Касри 4, в Канина 4, в Клисура 3, в Тиморинджи (Тиморица) 2. От тях 19 тимара са отбелязани като „стари“. Друга част от тях са придружени с бележка „има берат от покойния султан“. От тези 60 тимара, които се държат от християни, 24 носят приход под 2000 акчета годишно. Най-малкият носи само 212 акчета (тимар на Тодор Бардида в Акчахисар). Най-големият носи приход от 15128 акчета и се държи от трима спахии. Ако сумата от 2000 акчета се приеме за среден приход от тимар, то относителния брой на големите тимари и доста висок.

А сега нека се съсредоточим на още по-малка площ, например върху вилаета Павло Куртик, където християните-спахии са относително голям брой и да се опитаме да изследваме явлениято по-детайлно.

Във вилаета Павло Куртик от 20 съществуващи тимара 9 се държат от християни. От мюсюлманските тимари един е даден на кадията на Йенидже кале и един - на диздаря на крепостта. Пет от тимарите са дадени на „господарски роби“ (бей-кулу), един на спахийски син, един - на брата на Аяз Хамза бей, един на Карлъоглу Али. Отделно трябва да се спомене и тимарът на субашията Иса, син на Павло Куртик. Вижда се че и тези деветимата не са били мюсюлмани преди едно-две поколения. Между тях има двама синове на видни властели, които са приели исляма: Али, син на Карлъ (Карло) и Иса, син на Павло Куртик.

Тимарът, който се държи от субашията Иса бей обхваща 1225 домакинства в 107 села, а годишният му приход възлиза на 81 306 акчета. 36 от тези села се намират във вилаета Балша, две са от вилаета Кондо Михо, 18 от земята на Гоном97, а само 26 села са отбелязани като „тахвил“ (по прехвърляне) от баща му. Тази бележка показва, че Павло Куртик е владеел първоначално като тимар само тези 26 села, чиито имена са записани в регистъра. Думата „тахвил“ означава прехвърляне на съществуващ тимар. А самият факт, че вилаетът се е наричал „Павло Куртик“ означава, че Павло Куртик е бил господар на област от 26 села преди нейното завладяване. Статусът на неговия син Иса бей, който приема исляма и става субашия на вилаета вече е много по-висок. Другият син на Павло Куртик - Мустафа по същото време притежава във вилаета Белград (Берат) голям тимар с приход от 9142 акчета. В регистъра на Авлона (Балона, Вльора) от 912 г. от X. (1506-1507 г.) виждаме сина на Мустафа (Хюсеин, син на Куртик Мустафа) като охранник на крепостта.98

Синовете на Иса бей - Ибрахим и Юсуф, владеят заедно в Тирхала един голям тимар с приход от 42 399 акчета. По този начин става ясно как един местен властелски род се ислямизира, разпръсква се и изчезва в средите на османските тимариоти. Тук има една подробност, която заслужава внимение. Тимарът на Иса бей не е под юрисдикцията на емина (чиновника по поземлената регистрация) и не се описва от него. Селата от този тимар се описват по собствената воля на самия Иса бей. Това изключение показва степента на овластеност на този потомък на Павло Куртик. Същото явление се наблюдава и при тимара на Али, син на Кърлъ (Карло).

Бележката от дефтера, която се отнася за сина на Карлъ гласи следното: „Тимар на Али, син на Карлъ. По времето на покойния и на сегашния наш султан това е място, принадлежащо на [фамилията] Карлъ. Сегашният султан го даде на споменатия Али. В същото време той задоволи и неговите братя.“ Въпросният тимар е доста голям, състои се от 30 села и носи приход от 30 000 акчета. След десет години за същия тимар попадаме на следната бележка: „Понастоящем тимарът се даде на Бакин и Какаруга, синове на Карлъ. Написано в началото на третия месец на 843 г...“ Вижда се, че този тимар впоследствие е предаден на синовете на Карлъ, който остават християни. Друг един негов син на име Музак още при управлението на султан Мехмед Челеби притежава малък тимар във вилаета Павло Куртик".99 Хамза, син на Карлъ, който по времето на Мехмед Завоевател е бил владетел на тимар в Алтън или (Ибалея) по всяка вероятност също е негов син100.

Един от крупните християни-спахии във вилаета Павло Куртик е Димитър от Преспа. Неговият тимар е с приход от 9031 акчета101. По-късно по собствено желание той го отстъпва на зет си Озгур (Сгурос, Сгурас). В дефтера за санджака Авлона от 1506-1507 г.102 синът на Озгур Мурад бей се появява вече като притежател на голям тимар в същата област с приход от 64 729 акчета.

Виждаме, че не само властелските родове, които от началото проявяват покорност и вярност към османците, но и непокорния род Арианити103 получават тимар. Внукът на Арианити (Али бей, син на Махмуд бей, син на Аранид) през 1506-1507 г. притежава зиамет от 29 000 акчета.104 Обръщам внимание на обстоятелството, че внуците на бившите властели, които са станали мюсюлмани в рамките на тимарската система се намират в групата на бейовете. По-горе споменахме Зенебишоглу Хасанбей и Ащиноглу Якуб бег. Подобно на тях много от синовете на властелите са възпитавани в султанския двор като дворцови слуги (ич-оглани) и после са връщани обратно в своите земи. Бунтовникът Скендербег е най-известният пример в това отношение.105 Видният албански властел Тодор Музаки106 е баща на личности като Тодор Музакоглу Якуб бей,107 Тодор Музакоглу Мехмед108 и Музакоглу Касъм паша.109

Регистърът за санджака Авлона от 1506-1507 г.110 показва, че по това време административната система в албанските земи е претърпяла промени. Образуван е едноименният санджак Авлона (Балона, Вльора), обхващащ освен Авлона като център още и Белград (Берат), Искарпар, Канина, Ергири Касри, Делвина, Тепеделен и Премеди. Тук ще се съсредоточим само върху вилаета Белград (Берат). Както бе показано по-горе вилаетът (нахията) Белград е една от областите със спахии-християни (от общо 61 тимара 17 са на християни). В регистъра от 1506-1507 г. от общо 138 тимара вече само седем са останали в ръцете на християни. Обаче от имената на тимариотите-мюсюлмани не е трудно да се открие например потеклото на Али, син на Ласкарис; Али, син на Мурад бей, син на Озгур или Юсуф, син на Матраник. Бащата на Юсуф Матраник - Павли Матраник, според регистъра от 1431-1432 г., държи тимар в областта на Белград. През 1454-1455 г. тимарът му е даден на някой си Хошкадем, след това обаче отново е върнат на синовете на Матраник - Хъзър и Юсуф111. В санджака Арванид има и малък брой войнуци. Според регистъра от 1431-1432 г. в селото Гераджидже от нахията Белград (Берат) са отбелязани четири братя войнуци и петима ямаци, техни роднини. В селото Вишани има един войнук с петима ямаци, негови синове и роднини. В селото Височка е отбелязан един войнук и трима ямаци. Вече в регистъра от 1583 г. личи, че в село Височка няма повече войнуци112. По същото време в Авлона, както и в други балкански територии населението, изпълняващо служба в проходите и крепостите, е отбелязано като муаф ве мюселлем (освободено от данъци и повиности). Въпреки че като цяло то е в категорията на раята, то всъщност изпълнява военна охранителна служба. Така например в крепостта Ергири Касри 8 християнски домакинства, в Белград 9 християни, в Искарпара 49 души, в крепостта Акчахисар 125 домакинства, а в крепостта Коджаджик 48 лица са получили берати за осбодождаване от данъци. В регистрите от XVI в. положението на тези хора е потвърдено с нови грамоти (берати). При все това в ход са и някои промени. Така например ако тези в Искарпара отначало плащат само джизие, според регистъра от 912 г. по X. им е наредено „от сега без изключение да дават харач, юшур и обичайните даждия, но да бъдат освободени от аваризи и да изпълняват служба в крепостта Искарпар“. Сега обаче и броят на тези хора е много по-голям: 192 глави на християнски семейства, 50 неженени християни и 15 глави на мюсюлмански семейства. Политиката на османската държава, която е използвала системата на освобождаване от повиности и данъци (муафиет) срещу изпълняването на охраническа служба или поне срещу верността на тези хора, без съмнение е фактор за увеличаване на населението на Искарпар и за разпространението на исляма в града113.

Особено внимание заслужава и обстановката в северна Албания, покорена след дългата съпротива на Скендербег. Според регистъра за Дибра и околността, съставен в 1466-1467, все още 18 тимара са в ръцете на християни-спахии. Между тях има и един свещеник. Общият брой на тимарите е 98. Споменати са и четирима спахии с бележката „нови мюсюлмани“. Сред тях е и човекът, заловил един от най-енергичните пълководци на Скендербег - Моис Дибра115.

В тази област и броят на войнуците е значителен. В регистъра четем една важна бележка, според която след общото помилване на участниците в антиосманската съпротива, войнишкото население запазва предишния си статут и бащините си. Тези войнуци са разпределени по следния начин:

 Вилает Горни Дебър  8 конници  24 пешаци
 Вилает Долни Дебър  3 конници  14 пешаци
 Вилает Дълго Бърдо  7 конници  23 пешаци
 Вилает Река  10 конници  31 пешаци
 Вилает Мат (Матия)  5 конници  15 пешаци
 Общо:  33 конници  107 пешаци

 

Казано накратко местната албанска аристокрация и военната класа след завладяването са приобщени в османската тимарска система и в управлението. Както и на други места единственото условие за това е те да са покорни и верни. С течение на времето приелите исляма стават в истинския смисъл на думата основатели на османски спахийски и бейски фамилии.

До тук на основата на колкото се може по-стари регистри, близки до времето на завладяването, събрахме на едно място информация за християни, принадлежащи към военната класа в османската военна система и обърнахме внимание на някои типични примери и бележки, показващи техния произход и статут. За да се изяснят проблемите още повече и за да стане възможно сравнение между отделните региони, е необходимо събиране на информацията от всички регистри. За сега сме направили това само за албанските земи, от където е и най-старият запазен документ. Тъй като повечето стари регистри са зле запазени и непълни, за по-голяма прегледност се опитахме да обобщим сведенията от тях в следната таблица.

 Район  Дата
Състояние
на 
регистъра
Брой
тимари
Тимари във
владение
на християни
 Войнуци  Власи  Мартолоси
 2  4  7
санджак
Тирхала
1454-1455
пълен  182 86  –  –  – 
санджак
Тирхала
1466-1467
с липси 
343 спахии
20
спахии 
103 войнуци
203 ямаци 
– 
Неврокоп
Кьопрюлю
Кастория и др.
Мурад II 
с много
липси
има  има  – 
Иелеч
Звечан
Скопие
Калканделе
1454-1455
с липси  50  –  –  – 
Кърчево
Прилеп
Мурад II с липси  90  26  –  – 
Прилеп  Мехмед II с липси  ? 20  има  –  – 
санджак
Вучитрън
1454-1455  пълен  170  27  има  –  – 
санджак
Вучитрън 
1477-1478  с липси  21  –  – 
санджак
Вучитрън
Мехмед II  с липси  има  –   – – 
санджак
Херцег 
1467-1468  пълен  467  111  има  7150  – 
санджак
Херцег
1477-1478  пълен  има  има 
107
джемаата 
– 
санджак
Смедерево
Мехмед II  с липси  има  има има – 
Браничево  1467-1468  пълен  91 спахии
34 охранници на крепости
59
6 лагатора
217 войнуци
503 ямаци 
52 
Видин Мехмед II с липси 188
7 войнуци
231
Видин 1454-1455 пълен 185 18
Арванид-или 1431-1432
липсват
няколко
страници
335  60  
6 войнуци
13 ямаци
 
– 
Дибра 1466-1467 пълен 97 18
33 войнуци
107 пешаци

* * *

Без колебание може да се твърди, че за християните-спахии важат същите правила за увеличаване, прехвърляне и др. операции по тимарите, на които са се подчинявали и техните мюсюлмански партньори. При прехвърлянето на тимарите във владение на християнски спахии разликата във вярата със сигурност не е предизвиквала никаква дискриминация. Това твърдение може да се докаже чрез различни примери. Синовете на един християнин-спахия, които запазват религията си, са наследявали тимара на своя баща. Дори и в късния регистър от 1506-1507 г., отнасящ се за Авлона, са регистрирани християни спахии, които държат тимари116. Тимарът на един християнин-спахия, който преминавал към неговия син мюсюлманин или към който и да е мюсюлманин е можел впоследствие, според общите тимарски правила, да премине към другия негов син, който е християнин. Възможно е синове мюсюлмани и християни заедно да владеят тимара на баща си. В нито един от тези случаи не се забелязва някаква привилегия за синовете, които са станали мюсюлмани.

Когато на някой християнин от властелски род се дава нов тимар, напълно е възможно преди това този тимар да е принадлежал на някой мюсюлманин. Ще приведем пример от областта на Белград (Берат), където един тимар преминава през различни лица, както следва: по времето на султан Мехмед I той е в ръцете на един митрополит, при управлението на султан Мурад II се държи от имама на крепостта, а след това със султански берат е даден на един християнски спахия на име Ангелос.117 Следващият пример също заслужава особено внимание: „Дялът на спахията Мехмед, е задържан от санджак бея и след това бе даден на неверник на име Врадко, който по потекло е спахия и се е показал верен на султана. Написано в първия ден на седмия месец на 883 г. (28.IX.1478).“118 В този случай като достатъчна причина за даването на тимар се очертават две условия: 1. новият спахия да има „спахийско потекло“ и 2. да е показал вярност към султана.

Разбира се не може да става и дума за практика, при която тимарите да се дават изключително на християни. Наблюдава се обаче как един и същи тимар остава за няколко поколения в притежание на един и същи християнски род. Най-често като резултат от прехвърлянето на подобни тимари и от въвеждането на промени, съставът на владението значително се променя. От него се отнемат села или части от села, или пък се придават нови дялове. По този начин в резултат на отнемания, прехвърляния или повторни раздавания на тимари, съставът на християните-спахии в даден район постоянно се променя. Понякога те остават по своите места, но понякога тимарите, които получават, може да са дори в други санджаци. Поради това е възможно да се говори за свързване на християнските спахийски фамилии с определени земи само в области, които са изключения в османския административен ред (напр. Босна). В тимарската система все пак има примери за тимари, които трайно остават у лица, изпълняващи служба в определена област и трайно свързани с нея, напр. митрополити или епископи.

Не е известен пример за това спахия християнин, сменил вярата си, да е получил за това специална награда. Единствено следната бележка заслужава внимание: „Споменатият Стойо стана мюсюлманин и прие името Ахмед. Тимарският му дял беше увеличен. Написа се в края на месец джемази ел- еввел 875 г. (15-24.XI.1470) в Истанбул.“ Увеличаването на размера на тимара обаче може да няма връзка с приемането на исляма119.

Дори и по времето на султан Баязид II все още има сведения, че нехристияни са получавали тимари по силата на общите правила за това120. Не е намерен нито един пример за това, че държавата, дори и непряко, поощрява християните-спахии да приемат исляма. Редом с това е ясно, че християните - тимариоти постепенно се ислямизирали и изчезвали като резултат от попадането им в ислямска среда121. Това е един напълно разбираем социален феномен. По този въпрос няма какво да се добави към казаното от У. Арнолд и от Ф. Кюпрюлю за психосоциалните фактори, които по принцип стимулират немюсюлманите в османската империя да приемат исляма. Християните-спахии не са рая и в социален смисъл не принадлежат на своите едноверци из вилаетите, а на военната класа от тимариоти. В средите на тази класа се създават твърде благоприятни условия за преминаване към исляма, особено по време на военен поход. Тук трябва да се обърне внимание на обстоятелството, че при ислямизирането и османизирането на балканската аристокрация особено голяма роля играе робската система (гулям)122. Както бе споменато по-горе, в Албания, която е една от областите с най-силно разпространен ислям, първите ислямизирани хора са от средите на потомствените „стари спахии“, включени впоследствие в тимарската система.

През XV в. броят на християнските тимари, отнесен към общата тимарска наличност в държавата, е различен за отделните области. В проценти той варира от 50% в Браничево (1467-1468) до 3,5% във Видин (времето на султан Мехмед Завоевателя). Тъй като във всички райони ислямизационният процес постепенно намалява общия брой на християните-спахии, то тогава трябва да приемем, че техният брой е бил относително най-голям в годините след завоеванието. Безспорно е и това, че по същото време броят на войнуците в цяла Румелия значително се увеличава и те заемат важно място във военната система на империята. Ако към това се прибавят и другите християнски групи (многобройните мартолоси, зидари, ковачи, стрелци с лък, топчии, стрелци с арбалет в крепостите), както и освободената от данъци рая срещу изпълнението на различни военни и полувоенни задължения, излиза че в някои райони бойните части, съставени от християни, са твърде многобройни. В този смисъл ранната империя е имала съвсем друг облик от империята през XVII в. Но какво все пак е потеклото на всички тези военни групи, които по- късно постепенно изчезват?

Преди да се спрем на този проблем е необходимо да се подчертае, че османците приемат в спахийските редове само лица, които са от военно потекло. Те много зорко следят раята, сиреч данъчно задълженото производително население, да не прониква в редовете на военната класа. Дори когато неотложни потребности налагат това население бъде привлечено към изпълнението на несвойствена му служба, неговият раетски статут не се променя. Принципът „синът на раята е рая“ остава един от основополагащите правни принципи на империята123.

Пояснителните бележки в кадастъра, които съпътстват имената на християните-спахии като „спахийски син“, „от спахийски род“ или „син на стар спахия“ са резултат от стриктното прилагане на този принцип124. В регистрите се срещат бележки, според които спахии-християни са лишавани от тимар, след като се докажело, че не са от „спахийски род“125. Заслужава внимание и обстоятелството, че в регистрите синовете на християни-спахии, които не владеят тимар, са вписвани отделно от раята като с нарочна бележка обикновено се отбелязва, че това са спахийски синове126. За да може едно лице да бъде прието в средите на военните като тимариот или войнук, нужно е да произхожда от средите на военната класа127 или да е в родство с някой спахийски род128. Изразът „стар спахия“, употребен за християните, указва положението им преди завладяването. В това се убеждаваме от записите в регистъра на санджака Арванид от 1431-1432 г., където синовете на „стари спахии“ се явяват владелци на османски тимари в годините непосредствено след завоеванието. Така например според една султанска заповед от 1472 г. един християнин от района на Серес на име Гламовик владеел село, което му било отнето и присъединено към султанските владения. Впоследствие със султанска заповед селото е превърнато в тимар с приход 10 000 акчета и дадено на сина на въпросния Гламовик (вж. Приложение, док. № 7). Несъмнено този Гламовик бил от старата балканска аристокрация отпреди османско време. Неговите наследствени владения са обявени за султански и прибрани от държавата. По-късно, изглежда в резултат от молба на сина на Гламовик, част от приходите на бившите бащини владения са дадени на сина под формата на тимар. Тук се налага да се подчертае следния принцип: правата на старата доосманска аристокрация върху нейните наследствени земи се зачитат в определени граници, които не надхвърлят правата на един владелец на османски тимар.

В същото време обстоятелството, че достъпът на християнската рая до системата на тимара е невъзможен, води до още един същестен резултат: тъй като християните-спахии представляват затворена обществена група, която не се попълва от единоверци из средите на християнската рая129, то те се оказват обречени на изчезване впоследствие на ислямизацията. Внимание заслужават и някои случаи, при които спахии на тимар са превръщани в обикновена рая130. Потеклото на подобни лица не е отбелязано. Във всеки случай при положение, че е невъзможно от рая да се получи спахия, то обратното се оказва напълно възможно131. И така, от изнесения дотук доказателствен материал става ясно, че османците не рекрутират спахии из средите на християнската рая. В същото време са налице сведения, че спахиите-християни произхождат от военната класа на унищожените от османците християнски държави. Твърдението, че в хода на завоеванието турците „изколват не само владетелите, но и класата, играла основна роля в християнските държави (аристокрацията), а онези, които оцелели, са заставени да приемат исляма“132, отдавна е отхвърлено133.

Съхраняването на местната доосманска военна класа не е някакво изключение, приложено от държавата-завоевател само в Босна. По-горе видяхме с примери, че в Албания в състава на османската тимарско-спахийска система са включени представители на старата аристокрация и военните. Що се отнася до християните-спахии в Албания, те по нищо не се различават от тезии, които намираме в старите регистри на Македония, Сърбия и Тесалия. Вече са изяснени и причините, поради които тази категория хора се е запазила в Босна чак до XX в., а в другите области е изчезнала още през XVI в.

Струва ми се, че ако поставим разглежданите тук проблеми и в светлината на понятието „бащина“, много от въпросите ще получат категоричен отговор. Според обясненията на Трухелка, в предосманско време босненската бащина представлява поземлен участък, който владетелят дадава в безулсловно наследствено владение на дадено лице срещу неговата служба. Тази земя е освободена от фискани задължения и може да се наследява, продава, изоставя или прехвърля. Владеенето на бащина е белег за принадлежност към аристокрацията134. При този си статут бащината не е нищо по-различно от султанските поземлени дарения в пълна собственост (мюлк)135 и следователно не е необичайна за османското поземлено право. Според османците обаче, раздаването на земя в частна собственост (мюлк) стеснява сферата за приложение на тимара, нанася и щети на държавната хазна, поради което мюлкове се раздават само в изключителни случаи. Този вид собственост е обект на чести проверки, случва се и веднъж дарени имоти да бъдат връщани към държавния поземлен фонд136. Щом всичко това е така, то оставянето на много босненски бащини у техните собственици, е израз на значителна толерантност от страна на османската държава към порядките, установени в предосманско време. В този смисъл заслужава внимание следната важна бележка от регистъра на санджака Херцеговина от 1477-1478 г.: „Изредените по-долу лица са стари [предосмански] спахии. Бащините им бяха описани според влашкия обичай и оставени в тяхно владение“. В този регистър бащините са назовани „земи, притежавани от времето на Херцога“. Когато те остават в наследство на помюсюлманчилите се синове на собственика, имотите приемат названието „чифлици“. Собствениците на бащини дават десятък и някои други данъци „според обичая“. Владетелите на тимари, които в Босна и Херцеговина имат и бащини, са в същото положение, както и владетелите на т. нар. мюлк-тимари на Анадола. И те задържат тези земи като родово наследство137. По този начин изпъква истината, че османците са държали сметка за завареното поземлено право както в ислямските територии в Анадола, така и в балканските християнски земи138. Така ставаме свидетели на запазването и продължаването в нови условия на предосманската класа на военните в Босна, която векове наред владее свои собствени земи.

Ако сега се прехвърлим в Сърбия и Македония ще видим, че тук предосманската военната класа има друг статут в сравнение с босненските си събратя. Докато в Босна силата и престижа на властелите с бащини силно нарастват, то в Сърбия мощта на старата аристокрация значително отслабва за сметка на една нова чиновническа класа139. В османския кадастър на Сърбия и Македония не се срещат като в Босна „стари спахии“, оставени по местата им като собственици на бащини. Прочее и тук ще срещнем бащини, но това са поземлени участъци във владение на войнуци. Докато за Босна е практически немислимо да има властел без бащина140, то в Сърбия няма такова нещо. Известно е, че тук преди османското завоевание повечето от представителите на военната класа са без бащини, но пък са владеели пронии141. Според Душановия законник пронията не се продава, купува и завещава142. Тези признаци на пронията са близки до облика на османския тимар и е много възможно османците да са оставили сръбските властели на старите им пронии вече като османски тимариоти, без да са им предявявани други условия, освен вярност към държавата. С други думи никой специално не ги е принуждавал да влизат в исляма. Обстоятелството, че в някои области християните-спахии владеят незначителни тимари показва, че в предосманско време те били незначителни и бедни прониари. Впрочем по-горе видяхме, че християнските властели и техните синове притежават големи тимари. Но от това не бива да се формулира правилото, че османците превръщат старите владетели на бащини във войнуци, а онези представители на военната класа без бащина - в спахии (макар и рядко се срещат и войнуци-тимариоти143). Като цяло сръбските властелски фамилии, поставени под всеобщия за империята тимарски режим, впоследствие по различни поводи са принуждавани да сменят местожителството си. Така е предотвратена възможността местната аристокрация да остане трайно свързана с определени територии, каквото изключение е допуснато в Босна. Но в Сърбия и Македония по-дребните властели, собственици на бащини, остават по местата си като османски войнуци. Тук бащината би трябвало да е различна от тази в Босна. „Войниците“ или „воините“ в сръбското царство на Стефан Душан, за разлика от същинската аристокрация, наричана „властелини“, са прослойка от многобройни дребни господари без особена икономическа сила144. Уверено може да се твърди, че многобройните войнуци, участващи като пълноценни бойци в османската войска, произхождат тъкмо от средите на дребните господари - притежатели на бащини в областите, където се простирало Душановото царство. Териториите, които по-горе бяха обект на нашето внимание, попадат в границите на това царство, така че войнушката бащина в Османската империя запазва предосманския си облик. В османския период под названието „бащина“ съществуват два вида поземлени владения, различаващи се едно от друго: 1. раетска бащина и 2. бащина, в притежание на лица, изпълняващи военна служба (войнушка бащина, соколарска бащина, акънджийска бащина и др.). Раетската бащина по принцип не се отличава от категорията „чифт“ - земя, която се намира в притежание на мюсюлманска рая и подлежаща на общия държавен поземлен режим. Разликата е, че бащината се притежава от християни, които плащат поголовния данък джизие или харач. Поради това тя често се нарича и „харачка бащина“145. Когато подобна бащина попадне в ръцете на мюсюлманин, то нейният владетел също е длъжен да плаща харач за нея146.

Войнушката бащина се отличава от раетската бащина и мюсюлманския чифлик. Това владение е описано по следния начин в сборника от османки закони, съставен от Али Чауш: „Войнуците владеят земя, която се нарича бащина. Според законодателя, бащина означава земеделско стопанство, в което се сее и жъне, без да се плащат десятъци, обичайни и извънредни данъци, харач и поземлен данък. Господарят на селото, в което са бащините им, или пък който и да е друг, не може да им се меси, а десятъците и другите вземания им принадлежат“147.

Към това може да се добави, че войнушките бащини се предават по наследство на синове, братя и други роднини. Като помощници на войнука обикновено се записват неговите синове, братя или родственици. Когато той умре земята му се дава на някой от тях. От това следва, че бащината при османците е: 1. поземлено владение с определени граници и площ; 2. един вид наследствено родово землище; 3. нейното освобождаване от данъци е доказателство, че характерът ѝ от времето преди завоеванието е запазен148.

Съществуват доста сведения, които показват, че османците съхраняват войнишката бащина в предосманския ѝ вид. От тази гледна точка вниманието привлича следната бележка за войнуците от Дебър: „[След завоеванието] в тези земи беше дадена всеобща амнистия, а владелците на бащини запазиха имотите си така, както е било преди“149. И друга една стара бележка, отнасяща се за вилаета Преспа, е важна за установяване произхода на войнуците и техните владения: „Войнук Никола, син на Душик. Помощници: Гин, Милан и Димитри. Поради това, че споменатите са синове на стари спахии, те бяха записани за войнуци, а владяните от тях парцели, лозя и ниви получиха статут на войнушка собственост. Записа се в Одрин в началото на месец мухаррем 858/1-10.1.1454 г.“150 Съществена е и бележката, отнасяща се за войнуци от вилаета Калоян: „Войнук с ризница: Кало, син на Марул. Помощници: братята на споменатия - Йован, Гьорко, Бойо и Милош. Посредством Михал Кочоглу Керамюддин бей тия бяха записани за войнуци, а имотът им получи войнушки статут. Всяка година един от тях да се явява облечен в ризница за боен поход. Написа се в Одрин в началото на месец джемази ел-ахър 858/29.V. - 8.VI.1454 г.“ От един регистър на войнуците в санджаците Аладжа хисар (Крушевац) и Кюстендил (Константин-или) от 1486 г. добиваме представа за състава на бащината. Ето един характерен пример: „Джебелю войнук Йован, син на Оливер. Бащина: 6 ниви, една ливада, една градина“151. Бащините по правило са със сходен състав и големина. В границите на някои от тях има воденици, овощни дървета и др.

Съхраняването на доосманската бащина в основата си е явление, което е в духа на общата политика на османците. Щом те оставят калугерите, митрополитите и епископите по старите им места и със старите им привилегии152, то още по-естествено е запазването на старата военна класа, което отговаря на военните потребности на империята.

Що се отнася до самите войнуци, то тяхната отличителна черта е принадлежността им към военните в османската държава153. Те не са рая и нямат раетски задължения. Както видяхме в приведените по-горе примери за някои от тях изрично е упоменато, че са „стари спахии“. Поради това си качество войнукът сравнително лесно може да попадне в съсловието на спахиите-тимариоти154. Няма никаво съмнение, че те са на действителна военна служба и участват в битките155. Във всеки случай такива са войнуците с ризници156, описани във войнушките регистри на Кюстендил и Аладжа хисар (Крушевац) от 1486-1487 г., и на Авлона от 1583-1584 г.157 Докато войнуците от България, които в един по-късен период са прикрепени към султанските конюшни и така се запазват дълго време, то в другите области броят им намалява, а някъде войнушката организация съвсем изчезва. По всяка вероятност и те, както и корпусите яя (пехота) и мюселем (кавалерия) са изтеглени от действителна военна служба и са прикрепени към паравоенните формирования. Това се дължи на много фактори: отклоняване на помощниците (ямаци) от изпълнение на задълженията158, смесването на войнушките бащини с раетските159, неспособността на централната власт да се справя с тези проблеми160 и др. Поради всичко това в организацията на войнуците настъпва безпорядък, за който спомага и самата власт, премахвайки в много райони войнушкия статут161, след което приходите от бащините се зачисляват към хасове или тимари.

Ясно е, че след като османската държава за един известен период съхранява войнуците и християните-тимариоти, тя подчинява тези институции на съсловната организация на своето административно и военно устройство. Веднага се забелязват приликите между организацията на корпусите яя (пехота) и мюселем (кавалерия), за които се знае, че са най-старата османска военна структура162, и войнушката организация. Така например към понятия като войнук, лагатор, бащина, свойствени на войнушката организация още от времето на сръбската държава, османците прибавят турските понятия черибашия, сераскер, гьондер, ямак, ешкинджия. В основата си мюселемският чифлик е много близък до войнушката бащина. И при чифлика правото на наследяване е твърде широко. Той минава към онзи, „който остане в корпуса на мюселемите от синовете, братята или другите роднини“163. И в двата корпуса е възможно външни хора да се снабдят с бащини или чифлици, щом трябва да се попълнят вакантните места сред помощниците (ямаци). Бащината, както и чифликът, обикновено се споменават по името на титуляра164. В организацията и на двата корпуса командващият състав - яябашии при яя и мюселем и лагатори при войнуците, получават тимари. И в двата корпуса най-ниските нива се заемат от помощници и кандидати. Задълженията на помощниците са едни и същи, еднакво е и наименованието им - ямаци. Броят им и при двата случая варира от 2 до 8 ямака. Групичката от ямаци, свързана с даден боец (ял, мюселем или войнук), се нарича по един и същи начин - гьондер. В края на краищата и двата корпуса имат еднаква съдба: от походния боен ред, първоначално, те са прехвърлени на тилова или обозна служба, след което в цели райони са премахнати, а приходите от техните чифлици и бащини са придадени към спахийските тимари165. А колкото до твърденията, че войнушката организация е създадена от румелийския бейлербей Тимурташ в 1377-1378 г.166, това може само да означава, че с неговото име е свързана първоначалната реорганизация в един заварен от османците военен корпус.

Занимавайки с произхода на военните групи, заварени и използвани от османците в новозавладените земи, се опитахме чрез най-старата налична документация да уточним мястото на тези групи в предосманската обществена система. В хода на нашите наблюдения установихме, че османската държава съхранява техния класов статут, както и отношението им към земевладението. Без съмнение така много византийско-славянски институции са възприети от Османската империя. Не изглежда вероятно старите християни-спахии със запазен от османците статут и земи, да са скъсали отведнъж и категорично със старите си традиции и обичаи. Затова едно по-добро познаване на тимарската система в Румелия налага да се определят онези местни порядки, които проникват и влияят върху класическия османски тимар. За да разберем този процес, тук ще се спрем върху един местен данък от предосманско време, който се съхранява в тимарската система.

Според един закон от началото на XVI в.167 в района на София владелците на тимари прибирали от раята освен полагащите им се десятъци, още и по две килета пшеница и ечемик. Това вземане се нарича харман ресми или данък от гумно. Отбелязано е, че неговият размер се определя в местни мерни единици. Самото то, както личи, е в противоречие с османската фискална практика168. Поради тази причина, преди да предприеме Белградския си поход, султан Сюлейман I премахва това вземане, надявайки се да привлече симпатиите на раята от тази област, близка до театъра на военните действия169. Обаче местните спахии успели да представят свидетелства на стари хора, според които „докато този вилает е бил под властта на неверниците и заблудата, от раята, според обичая, се е вземал данък за гумно (adet-i harman)“. Тогава султанът върнал това старо вземане. Това става през 1525-1526 г.170

Знае се, че още по времето на цар Самуил (976-1014 г.) българските селяни дават като данък една мяра пшеница, една мяра просо и стомна вино. Когато България пада под византийска власт тези вземания са запазени в същия им вид171. Прибирането от страна на османския спахия на известно количество от произведеното, извън десятъка, не е нищо друго, освен тъкмо този стар данък. Същото вземане се среща и през XIX в. във Видин и Видинско, като тогава то се нарича „господарлък“. През 1850 г. селяните са принуждавани да плащат на агите за всеки чифт обработваема земя по 50 оки пшеница, ечемик и смесени житни култури, поради което във Видинско избухва голямо въстание172. Така този стар данък, който султан Сюлейман I Законодателя не успява да премахне, се сраства с тимарската система и се запазва до последния период от съществуването на империята. Тук трябва да се подчертае, че местните данъци и събирания от предосманско време, намерили място в системата на тимарите, съвсем не се изчерпват само с посочения случай173.

На по-предните страници обърнахме внимание на мартолосите, сведения за които се срещат в регистрите от времето на султан Мехмед Завоевателя. Според тези сведения: 1. Мартолоси се срещат в крепостите Голубац и Видин на р. Дунав; 2. Тези в Голубац са християни от властелско потекло; 3. Те се делят на две групи: едните получават заплата, а другите са мюселеми, т.е. осбоводени от данъци; 4. Платените мартолоси в Голубац са разделени на отделения от 10-15 души, начело със старейшина, по чието име са нарича и самото отделение. Заплатата на всеки мартолос възлиза на две акчета дневно. Синовете и братята им са записани заедно с тях. Установено е, че тези мартолоси взимат участие в османските набези из територията на противника.

Твърдението, че институцията на мартолосите е създадена от султан Мурад II174 в никакъв случай не обяснява тяхното потекло. От горните примери се вижда, че те са в системата на военната организация, която през втората половина на XV в. съществува по границата, по-точно по крепостите в поречието на Дунава. Обстоятелството, че по-късно мартолосите са възприемани предимно като граничари, за бойци на гарнизонна служба или пък за акънджии175, може да се окаже, че е във връзка с произхода им. В епохата на султан Мехмед Завоевателя Анджиолелло ги възприема като еднакви с акънджиите (simili a questi aganzi)176. В регистрите за вътрешните области на Румелия, върху които се спряхме на предходните страници, мартолоси не се срещат; те се появяват по тези места през следващите векове177.

В охраната на крепостите, изискваща доста бойци, османците използват и рая. Тази система, при която привлеченото на военна служба раетско население получава фискални облекчения, е прилагана във вътрешността на Румелия още в първите години след завоеванието. При обсъждането на въпроса дали мартолосите са рая или принадлежат на военното съсловие, трябва да се вземе предвид следното обстоятелство: те се ползват от данъчни преференции, както и останалата рая със специални задължения към държавата, напр. охраната на проходи (дербенджии)178. Срещат се и сведения за привеждане на дербенджии на мартолоска служба179. Не мисля, че при мартолосите може да се мисли за преференциално земевладение, каквото е войнушката бащина. Ако все пак в документацията от време на време се натъкваме на мартолоси с бащини180, то такива участъци трябва да се възприемат като равностойни на раетското земевладение181. По същия начин трябва да се възприемат и бащините на онази рая, която в началото на XVI в. участва в акънджийските походи и срещу това се ползва от облекчен данъчен режим182. От друга страна, известни са няколко мартолоски групи, определени в документацията като пешаци (кара), освободени от данъци (мюселлем) и платени (улюфели) мартолоси; възможно е всяка една от тези групи да имат различно потекло. Във всеки случай същинските мартолоси по произход би трябвало да са отделна и самостоятелна структура, различна от раята, ползваща данъчни облекчения срущу изпълнението на някакви задължения към османската държава. Самото название „мартолос“ подсказва произход извън османската държавна и военна система. Въпросът е дали той трябва да се търси във Византия, както смята Анхегер183, или в организацията на сръбско-унгарската погранична система. Но при всички случаи може с увереност да се твърди, че османците, водени от своите конкретни нужди, разширяват състава на това заварено военно съсловие. Те присъединяват към него освободена от данъци рая, провеждат редом с това и някои организационни мероприятия (напр. въвеждат ротите в мартолоския боен ред). Дори и да са преувеличени сведенията на Анджиолелло, че в похода на султан Мехмед Завоевателя срещу караманския емир и срещу Узун Хасан участват 6000 мартолоси-християни184, несъмнено те заемат важно място сред християнските бойци в Румелия през този период. След завоюването на Унгария мартолосите от сръбски произход служат из новозавладените крепости и стават важен елемен от османската военна организация в тези земи185.

Онова, което Трухелка пише за Босна под влиянието на дубровнишки извори, може без никакво колебание да се отнесе за цяла Румелия. Той казва: „Тези сведения потвръждават, че османците не са унищожавали местните институции, а обратното: приспособявали са ги и са ги използвали. Всъщност твърдението, че богомилите масово са приемали исляма, за да запазят имотите си, има легендарен характер. В исторически аспект няма нито едно сведение, което да потвърждава насилствената ислямизация. Затова пък има достатъчно сведения, че мюсюлманите оставят християните в завладените територии, без да ги притесняват заради вярата им.“186

Посредством изучаването на старите османски регистри става ясно, че завоеванието се осъществява систематично и минава през отделни етапи. Най-напред иде етапът на васалитета и плащането на васален откуп, който играе ролята на един вид привикване към новите условия; след него се оказва, че някъде по мирен път са отстранени някои от местните династии. При описването на новозавладените територии османците възприемат съществени елементи от старото държавно устройство, които приспособяват към собствения политико-икономически ред. Накрая идва етапът, през който османската матрица постепенно и трайно налага своя отпечатък върху завладените пространства. Не са констатирани случаи, когато старият порядък да е премахван отведнъж и изцяло, а османските закони и уредби да се налагат със сила. Може да се твърди обаче, че османците провеждат консервативна политика в завладените територии. Те запазват заварените религиозни институции, статута на класите, административната уредба187, данъците188, местните обичаи189 и военните съсловия. Най-голямата новост е тимарската система, на която почива стабилността на османската административна и военна система. Но както бе казано по-горе и тази система не е в противоречие със завареното аграрно право и със статута на старата военна класа, тъй като представителите на балканските военно-административни елити са инкорпорирани в тимарската организация. По този начин спахилъкът се стабилизира сравнително лесно, без това да предизвиква сериозна съпротива190.

Първоначално османците се задоволяват само да наметнат върху заварените порядки покривалото на своята власт, което те вършат някъде по необходимост, другаде от желание да не предизвикват съпротивата на местните хора срещу неизбежните промени, настъпили в резултат на завоеванието. Освен това тяхната държава изпитва нужда от значителни военни контингенти, за разширяване на завоеванията в Анадола и Румелия. Към това трябва да се отчете и обстоятелството, че неизбежното поддържане на гарнизони в стотици крепости поражда опастността от разпиляване на военните сили. Например само в една от румелийските крепости - Ново бърдо, служат 10 стрелци от еничерския корпус191. Така че, за да отвърне на нуждата от достатъчно бойни ефективи, османците привличат на служба из крепостните гарнизони голям брой християни, организирани в различни формирования: тимариоти, платени войници или освободени от данъци охранници. И най-накрая, държавата посреща своите военни нужди, превръщайки в спахии и оставяйки по местата им представителите на старата военна класа, които във времето на васалитета са свикнали да служат в османската армия под командването на свои властели. Този потенциал увеличава боеспособността на османската войска и това е един от главните фактори, който осигурява надмощието на османците над техните противници в Анадола.

За османската държава запазването на старата военна класа е свързано от една страна с военните нужди, а от друга е ход с твърде благоприятни социални последици. Премахването на старите държави и на династиите, които ги представляват, изправят държавата-завоевател лице в лице с многочислени военни и верски слоеве. Те е трябвало да бъдат премахнати, или включени в съсловието на раята192, или пък да продължат да изпълняват своите задължения при новата държавна власт. Не съществували причини, които да карат османската държава да следва първите два пътя или поне такива рядко са се появявали. С възприемането на третата възможност държавата получава много придобивки, а освен това привързва тези съсловия към себе си. От друга страна тези местни властели, войници или духовници са наясно, че ако се осъществят плановете на католическите сили, всичко ще бъде променено с груба сила. Тогава те като еретици ще бъдат подложени на гонения и натиск и в крайна сметка ще загубят привилегиите си.

Затова местните елити не оказват на османските набези отчаяна съпротива. След завладяването те се свързват с османската държава в пълния смисъл на думата193. Много от тези социални групи дори активно съдействат за стабилизиране на османската власт. След завладяването местната военна класа, калугерите и епископите скоро усетили, че тяхното положение и повечето им привилегии са осигурени и гарантирани и то от страна на една силна, централизирана държава, а не от властта на някой слаб и васално задължен християнски владетел. Атмосферата на сигурност, която държавата осигурява, е най-добрата пропаганда, служеща на нейното бъдещо разширяване. Защо тогава османските владетели трябва да изоставят тази политика на помирение, която служи на разширяването и утвърждаването на тяхната власт? Напротив, средата, в която османците се оказват, благоприятства една такава политика и те дължат бляскавия възход на държавата си тъкмо на нея.

Тези аспекти на османската политика са свързани от една страна с „пограничния (уджов) характер“ на османската държава, разкрит от Ф. Кьопрюлю и П. Витек, но и на дейността на мюсюлманското богословско съсловие, което носи традицията да се управлява в разнообразна социална среда. Заслужава внимание факта, че в периода на образуване на държавата най-високите държавни постове са заети от кадиите, т.е. от хора из средите на съдебно-религиозната система. Благодарение на това обстоятелство в основата на управлението лягат старите верски принципи на толерантност и защита на немюсюлманските поданици, произтичащи от ислямската традиция194. Идеологията на завладяването и борбата за вярата, обаче, не пречат на османците да усвоят реализма и широката толерантност, присъщи на пограничните общества195. Казано накратко, основната характеристика на османската държава не препятства, а поощрява възприемането на заварените институции и класи196. По този начин изпъкват основните черти на империята, чиято династия няма друга цел, освен да разширява своето господство.

 

 

1В това отношение много са помогнали на изследователите (напр. на Иречек, Трухелка и др.) дубровнишките документи от XV в.
2Н. Станев. България под иго. С., 1935, вж. и бел. 128.
3Вж напр. Hammer, Hist, de l’empire ottoman, VII, 356. Той обаче обяснява по своему термина „рая“ в използвания от него извор. Текстът на извора y Pecevi (II, 320) е следният: „Колкото млади и здрави мъже от раята има в района на Семендре и Темешвар, всички те, щом се явят при Ибрахим паша, да бъдат записвани във войската“. Хамер се е заблудил, като казва в една своя работа (Staatverfassung und Staatverwaltung. Wien 1915, S.276), че християните, служещи в османската войска са получавали тимар. Във всеки случай той е възприел думата „рая“ у хрониста Айни Али само в значението на християнски поданик. D’Ohsson (Tableau general de l’Empire ottoman, VII, 276), твърди, че „султанът не набира войници от средите на данъчно задължените си поданици“. Въпреки това той пише, че Ибрахим паша приема в своята войска преминалите на негова страна 600 френски войници от крепост, принадлежаща на папата. За този епизод вж и Peşevi, II, 228-229. Finlay (The History oh Greece under Ottoman and Venetian Domination, London, 1856, p. 55-56) обръща внимание на факта, че османските султани още от времето на Гази Орхан по всяко време са имали в своите военни сили християнски отряди. Gibbons (The Foundation of the Ottoman Empire, London, 1916) твърди, че турците и завареното население чрез общата ислямска вяра образуват един народ, османския. Той казва също, че с тази цел османските султани водят реална и целенасочена политика на ислямизация. Институцията на девширмето е още едно средство в тази насока. Въпреки това, според него, султаните остават привързани към принципа за верска свобода. Османската дръжава рекрутира основния си потенциал в Румелия и благодарение на това успява да победи противниците си в Анадола. И още - християните на Балканския полуостров помагат за създаването на империята. Възражения срещу основните твърдения на Гибънс y M.F.Küprülü, Les origines de l’empire ottoman. Paris, 1935.
4„Много представители на християнски аристократични фамилии и то особено в Босна, чрез приемането на исляма се превръщат в наследствени спахии. Към средата на XVII в. техният брой в Румелия бил 1294. В по-голямата си част това били бивши българи, сърби, албанци и гърци“. (Geschichte der Bulgaren, Prag, 1876, S. 449.) „По същия начин в провинциите се запазват много институции от загиналите южнославянски държави“ (пак там, р. 451).
5N. Jorga. Histoire des Etats balcaniques. Paris, 1925, p. 1-2.
6Пак там, с. 5.
7Пак там, с.25.
8Пак там, с. 26.
9Пак там, с. 32.
10L. Hadrovics. Le people serbe et son eglise sous la domination turque. Paris, 1947, p. 45.
11За съжаление недостъпни за нас останаха работите на J. N. Tomic и К. Draganovic - сръбски автори, които споменават за Hadrovics.
12P. Wittek. Deux chapitres de l’histoire des Turcs de Roum. - In: Byzantion, XI, 1936, p. 315.
13The Rise of the Ottoman Empire. London, 1938, p. 32.
14Пак там, с. 49. Вж също така неговата работа De la defaite d’Ankara a la prise de Constantinople.- Revue des etudes islamiques, I,1938.
15Ревностен защитник на тази теза е авторът на „Amasya tarihi“ (Istanbul, 1327-1330) H. Hüsameddin.
16Проучванията на И. Х. Узунчаршлъ за институциите в османската държава, издадени от Турското историческо дружество (Kapu kulu ocakları. I-II, Ankara, 1943, Merkez ve bahriye teşkilatı, Ankara, 1948; Saray teşkilatı, Ankara, 1945) подлежат на критика от тази гледна точка. По този въпрос вж моята работа Saray teşkilatı â D.T.C. Fakültesi Dergisi, У № 2). И в една скорошна публикация за османските институции (H.A.R.Gibb, Н. Bowen. Islamic society and the West. London, 1950) до голяма степен не е взета предвид разликата между различните исторически периоди.
17Изследванията на Фр. Бабингер за старите османски бейски родове и произхода на фамилиите Евреносоглу, Тимурташ, Тураханоглу, Карлъ-заделер, Михалоглу, Малкочоглу (вж. Annali, Publicazzioni dell’instituto universitario orientale di Napoli, Nuova sérié, vol. 1,1940, p. 117) също трябва да бъдат разширени. Старите описни регистри в Архива на Главното управление на вакъфите и в Османския архив към Главно архивно управление на Министреския съвет съдържат много материали по тази тема. Вж. T. Gökbigin. XV. ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası. İstanbul, 1952. За съжаление студията на Бабингер „Beitrage zur Geschichte der Turkenherrschaft in Rumelien (14. und 15. Jhdt). Brun-München- Wien, 1944“ не ми беше достъпна.
18За този вид дефтери вж Ö. L. Barkan. Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Nüfus ve Arazi Tahirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri. İktisat Fakültesi Mecmuası. II, 1939-1942, както и H. Kun. Avrupadaki Osmanlı Yer Adlan. Tükr dili ve Tarihi hakkında araştırmalar. Ankara, 1951, p. 83 ete.
19Die altosmanischen anonymen Chroniken. Ed. Fr. Giese. Breslau, 1922. Вж. още неговата работа в MOG, S. 49; P. Wittek. Zum Quellenproblem der altosm. Chron, Op.cit, S. 77. Oruç, Tevarih-i Al-i Osman (Die fruh. osmanischen Jahrbucher des Urudsch. Ed. Fr. Babinger. Hanover, 1925. Вж. и предговора на издателя.
20Neşri, Gihannüma (Die altosmanische Chronik des Mevlana Mehmmed Neschri). Ed. Fr. Taeschner. Leipzig, 1951, S. 28.
21Neşri-Taeschner, S. 36.
22Вж. P. Wittek, The Rise..., p. 42.
23Aşık Paşazade (ed. Ali), s. 27.
24„След като Орхан завладява Улубад той оставя текфура на крепостта на мястото му“ (Neşri-Taeschner, р. 46). За това, че на местата им са оставени господарката на Кирмастия и брат ѝ вж. пак там, р. 47.
25Aşık Paşazade, р. 30; Neşri-Taeschner, 39.
26Neşri-Taeschner, р. 45 „Селяните от околните села не осигурявали храна на градските жители, дори започнали да се сражават срещу тях в редовете на мюсюлманите.“ (Aşık Paşazade, р. 41).
27Aşık Paşazade, р. 48; Neşri-Taeschner, р. 50.
28G. Arnakis, Gregory Palamas among the Turks and Documents of his captivity as Historical Source. - In: Speculum, v. XXVI, № 1 (1951).
29Тази бележка липсва в оригинала на книгата.
30Arnakis, Op. cit., p. 108.
31Op. cit., p. 106.
32Вж. Neşri-Taeschner, 63-64.
33Neşri-Taeschner, p. 66, 73. Вж. още Gibbons (турски превод Ragip Hulusi, P. 151)
34„Йълдъръм Баязид изкара войска, в която имаше читаци (от Балканите) и франки...“, вж. Zafernama, ed. F. Tauer. Monog. Axch. Orient. Vol. V. Praha, 1937, p. 255. Известният Крали Марко загива на османска служба във Влашко, вж. Melanges H. Grégoire. Brussel, 1949, p. 568.
35Jorga, GOR, I, 331.
36„...от войската, която в последно време бе в Гърция, голяма част бяха християни. От деспота на Сърбия той (султанът) изисква да му изпраща 3000 конница, придружавани от един от синовете му. Има и други войници-християни от Албания и България, както и много войници-роби, които ходят на война и също са християни, вж. В. de la Broquiere, Voyage d’outremer. Ed. Ch. Schefer. Paris, 1892, p. 185.
37Op. cit„ p- 265.
38Пак според Торцело цялата султанска войска наброявала 100 000 конника и 20 000 пехотинци (Op.cit., р. 262-263). Според Брокиер (с. 185) „казват, че когато той (султанът) иска да събере голяма войска, само от Гърция взема 26 000 мъже, като им плаща по 8 аспри на конник и по 5 аспри на пехотинец (на ден). Казват, че по този начин той можел да събере общо 60 000 души.“
39Başvekelet Arşivi, временна сигнатура Mal.Müd. № 168. Обем 230 листа, пълен, размери 11/29. Това е подробен регистър, в който заедно с тимарите са вписани имената на раите и подробности около данъчните вземания. Регистърът започва така: „Препис на регистъра на санджака Тирхала, изготвен по заповед на Падишаха султаи Мехмед хан, син на Мурад хан, от Мурад бей, син на Тимурташ бей през 859 г.“
40Mal. Müd., временна сигнатура 66. Съкратен регистър на тимари. В началото на регистъра страниците са разбъркани. Размери 11/29. Предговорът, който според сегашната рагинация е на с. 7, гласи: „Съкратен регистър на ливата Тирхала, съставен по заповед на султан Мехмед Хан, син на Мурад Хан, от Ахмед бей, син на Евренос през 871 г.“
41Пак там, с. 179.
42Пак там, с. 234.
43Пак там, с. 236.
44Вж. по-долу.
45Тимар на Мустафа, син на Муса, пристигнал е заедно с Евренос бей; Тимар на Кючук Илияс. Баща му е турчин, дошъл по тези места заедно с Турхан бей...“ Вж. пак там, с. 134.
46Между тях привлича внимание един християнин-тимариот, който носи турско име. Бележката гласи: „Тимар на неверника Тимурташ, син на Вари“ (пак там, с. 1056).
47Наличието на албански катуни в Тесалия е резултат на албанското заселване в областта, което започва в навечерието на завладяването на албанските земи от Стефан Душан около 1330 г. Вж. A.A.Vasiljev, Hist, de l’Empire byzantin. Paris, 1932, II, p. 295. Описът на Тирхала позволява доста точно да се определи броя на албанското население в Тесалия през XV в. Те са организирани в катуни и имат особен статут. Произходът на арматолосите, които се появяват в областта и които в по-голямата си част са албанци-християни, може да се свърже с тези албански катуни. За арматолосите вж R. Anhegger, Martoloslar hakkında. Türkiyat mecmuası. VII-VIII, 1942, s. 297 ete. За катуните вж. B. Durdev, Eflak kanunu hakkında küçük bir izah. - THIM, 1939, с. 186. Използването на този термин за албанците се дължи на факта, че и те са номади. В тесалийските градове още през XV в. съществуват отделни албански квартали. Според Tasvir-i Efkar, р. 40, в началото на XVII в. в Тирхала имало 36 зиамети и 439 тимара.
48През 1473 г. той бил пленен от Узун Хасан. Вж. Neşri-Taeschner, s. 210. През 1489 г. беят все още е бил жив. Вж. Aşık Paşazade, р. 237.
49Mal.Müd. fol. 63а.
50Пак там
51Пак там.
52Например: „Тимар на Мехмед и Али, нови мюсюлмани, синове на Кукра“ (л. 75а); Тимар на Мустафа, нов мюсюлманин, син на Филатрино“ (л. 786); „Зиамет на Истир, във владение на Хъдър бей, син на Вълкашин.“
53Пак там, л. 41а.
54Пак там, л. 157а.
55Пак там, л. 36 а.
56За рода Зеневиси вж. A. Gegay, L’Albanie et l’invasion turque au XVe siecle. Paris, 1937, 28-29; Jorga, GOR, I, p. 1303.
57Ефендреоглу Умур бег според една бележка в дефтера за санджака Арванид е участвал в обсадата на Акчахисар по времето на Мехмед I. Възможно е обаче по това време той да е бил санджакбей на Арванид. Хъдър бей, син на Ефендреоглу Умур бей при управлението на Мурад II владее тимар в областта Кърчево.
58В регистъра на санджака Арванид от 1431-1432 г. (вж. и по-долу, бел. 88) се среща названието Ащин-или (земя на Ащин). Ащиноглу Якуб става възпитател на принц Джем.
59Документът се съхранява в Beşvekalet Arşivi съвет под временна сигнатура Mal.Müd. № 525 и 250. Това са две части на един и същи регистър, които сега са подвързани отделно. Първата част, която носи номер 525 е с изгубено начало и край. Регистърът е от типа „съкратени“. От маргиналните бележки става ясно, че е от времето на Мурад II. Такава бележка има на л. 25.
60Başvekalet arşivi, временна сигнатура 544, с. 317. Краят не е запазен, размери 11/29, съкратен регистър. Предговорът гласи: „Препис на съкратен регистър за Йелеч, Звечан, Ходидед, Сениче, Рас, Юскюб, Калканделен и прилежащите към тях земи. Изготвен по заповед на султан Мехмед хан, син на Мурад хан от писаря Али, син на хаджи Якуб в началото на месец джемази ел- еввел 859 г. (19-28.rV.1455).“
61Например „Тимар на Димитър, слуга на Иса бей“ ; „Тимар на Бранислав, слуга на Иса бей“; „Тимар на Бранило, слуга на Иса бей“.
62С. Truhelka, Die geschichtliche Grundlage der Bosnischen Agrarfrage. Sarajevo, 1901; Gl. Elezovic, Skopski Isakovici. - Гласник Скопског научног друштва, XI, 1932.
63„(Тимари) от хасовете на споменатия Иса бей във вилаета Калканделен, които се владеят от слугите на бея“. Вж. л. 188.
64В регистъра на Тирхала от 1454-1455 г. със сигнатура Mal.Miid. внимание заслужава следната бележка: „Цялото описано невернишко население от селото Мигориш е от роднини на служащите в (османската) конница. Дошли от други места няма.“ (л. 348, вж. и л. 28).
65Ето каква бележка има за тимара на Илияс, роб на Саграк:“ „Тимарът му се дава на приелия исляма Мехмеди, син на Зубровик. Написа се в Одрин през първите десет дни на месец сафер 864 г. (27.XI-6.XII.1459).“
66„Тимар на Оливер, на Алекси и на Тодор. Приход 252“. Този тимар се владее колективно от трима души. Затва пък тимара на Никола, слуга на Иса бей има приход от 2296 акчета.
67Съхранява се в Beşvekalet Arşivi, временна сигнатура Mal.Müd. № 303, съкратен регистър. Разполагаме само с 85 страници от него. Много повреден, размери 12/35 см. Както става ясно от една маргинална бележка от 1445-1446 г., дефтерът е съставен към края на управлението на султан Мурад II. От друга бележка се вижда, че чиновникът (еминът), изготвил описа, по същото време е описвал и Преспанския вилает.
68Виночерпецът (Шарабдар) Хамза бей принадлежал към близкото обкръжение на султан Мурад II. ( Вж Neşri-Taeschner, 172). През 1473 г. като бейлербей на вилаетите Рум в Анадола той пребивава в Токат (Tursun bey, 146). За вакъфите му вж. T. Gökbilgin, Edime ve Paşa Livası..., p. 52, 77, 234, 318, 479.
69Beşvekalet Arşivi, TD 4. В този регистър е даден и броя на населението в Скопие. От данните става ясно, че този град, който на времето бил важна опорна точка на османската предна линия (удж) се превърнал в многолюден мюсюлмански център. Към датата на съставяне на регистъра в Скопие имало 718 мюсюлмански домакинства срещу 584 християнски. По същия начин се оформя облика на градовете, разположени по мюсюлманската предна линия в Анадола, напр. Йенишехир.
70Beşvekalet Arşivi, TD 2.
71Османски архив, временна сигн. MaI.Müd. № 16. Документът започва така: „Съкратен регистър на санджака Вучитрън, съставен по заповед на султан Мехмед, син на Мурад хан... През първите четири месеца на 882 г. (15.IV. 1477)“ Санджак бей по това време е Синан бей.
72„Тимар на Юсуф, нов мюсюлманин; тимар на Атмаджа, нов мюсюлманин“.
73Başvekalet Arşivi, TD 5. Според маргинална бележка от 1478-1479 г. този документ трябва да е от края на управлението на султан Мехмед Завоевателя.
74„Тимар на Вук“(л. 15), „Тимар на Михаил, син на Димитри (л. 15). Тимарът на Хасан пък е даден на Андрей и Джура през четвъртия месец на 883 г, от X. (2.VII-1.VIII.1478 ), л. 17.
75İstanbul Belediye Kütüphanesi, Cevdet Yazmaları, O 76. Регистърът започва така: „Съкратен регистър на вилаетите Йелеч, Босна, и спадащите към тях територии, изготвен според заповед на султан Мехмед, син на Мурад Хан... приключен в края на честития месец шеввал 873 г. (12.V.1469).“
76Този район бил изложен на нападения от унгарска страна и затова османците не сринали тукашните крепости, както постъпват другаде. Броят на крепостите съответно бил: във вилаета Ковач - 1 ; във вилаета Крал (Босна) - 7; във вилаета Сарай-овасъ - 2; във вилаета Йелеч -2; във вилаета Павли - 3; във вилаета Херцек - 3. Заради големия брой крепости и броят на тимарите на крепостната охрана е голям. Такова впрочем е и положението в Албания.
77„Херцек“ (херцег, херцог) е титлата, която е носил християнският господар на областта. Османците наричат областта „Херцек-или санджак“, по същия начин, както и „Карлъ-или санджак“ в Албания. С течение на времето названието на областта се видоизменя просто в „Херцек“.
78Başvekalet Arşivi, TD 5.
79Başvekalet Arşivi, TD 5. Регистърът започва така: „Подробен регистър на вилаета Херцек..., изготвен от Мевляна Мухиддин в началото на щастливия месец рамазан 882 г. (7.XII.1477).“
80В същия регистър „Влашкият закон“ гласи следното: „Закон за власите във вилаета Херцек: Всяка година на Гергьовден от къща на къща се събира по един флорин, както и една овца с агнето или паричната равностойност: 12 акчета; един коч или неговата парична равностойност 15 акчета. Всеки 50 къщи дават два коча или тяхната парична равностойност. Всеки 50 къщи предават една шатра или нейната парична равностойност - 100 акчета. Освен това, по време на война всеки 10 къщи осигуряват един въоръжен боец, който участва в поход. След като им се събере всичко това, те се считат освободени от събирането на данъка авариз и други подобни нему.“ По въпроса, вж. Ö. L. Barkan, Kanunlar..., р. 324-325. За власите вж. също Вг. Durdev Nesto o vlaskim starejsinama pod turskom upravom. - Glasnik Zem. Muzeja. Sarajevo, 1940. За да се разбере по-добре влашката организация е необходимо тя да бъде сравнена с организацията на сходни групи в Османската империя, напр. с юруците.
81Регистър на Херцеговина от 925 г. от X.
82Başvekalet Arşivi, TD, 16.
83Mal.Müd. № 5, обширен тимарски опис..
84В регистър от 1467-1468 г. се намира следната важна бележка, която показва потеклото на мартолосите от крепостта Голубац: „Мартолосите са неверници, които не плащат поголовен данък, както и останалите раетски данъци. Някои от тях са стари спахии, други пък отскоро са преминали на военна служба. Служат като останалите неверници-спахии.“
85„Тимар на Никол, Истепан и Марко, топчии в крепостта Ресава. Приход 3068“; „Тимар на Истепан и на Марко, топчии в крепостта Ресава. Приход 2547.“
86„Субашиите и черибашиите... са от (съсловието) на спахиите“, Ö. L. Barkan, XV. ve XVI. asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda zirai ekonominin hukuki ve mali esastan. I cilt. Kanunlar. İstanbul. 1945, p. 260.
87Влашкият закон, който се вамира в описа е важен заради своята старинност.
88До сега няма пълно изследване върху войнуците. За българските войнуци и то за времето след XVI в. вж. Г. Д. Гълъбов, Османо-турски извори за българската история. ГСУ Историко-филологически факултет. T. XXIX, 1942- 43, кн. 3. Вж. пак от него в ГСУ, Ист. фил. факултет. T. XXIV 1938, кн. 2; A.Refik, Türk idaresinde Bulgaristan. İstanbul, 1933; Ö. L. Barkan, op. cit, p. 255-266.
89Başvekalet Arşivi, TD 55.
90Başvekalet Arşivi, TD 916. Дефтерът c поименно споменаване на войнуците в санджаците Кюстендил и Крушевац е от 1486-1487 г.
91На този въпрос ще се спрем по-долу.
92Başvekalet Arşivi, временна сигнатура 18, липсва началото на описа.
93Başvekalet Arşivi, TD 1, размери 11/29 см. Няколко листа от началото му са загубени. Документът започва така: „Препис от регистъра на санджака Арванид, приготвен по заповед на Мурад хан, син на Мехмед хан от Умур бей, син на Саруджа паша през 835 г.“ (1431-1432).
94Başvekalet Arşivi, TD 231 (дефтер за Премеди).
95Chalc. II, р. 29 (ed. Darko, 1923).
96Когато османците влизат за пръв път в контакт с нови области те им дават такова название, което е идентично с името или титлата на тамошния владетел. Така възникват названията Кюстендил-или, Шишман-или (България), Лаз-или (Сърбия), Кърал-или (Босна), Херцек-или, Лукач-или (в Босна), Карли-или. Тези названия всъщност ни дават имената на първите владетели, които са плащали харач (васален данък) на османците. Названията на областите в Албания подкрепят това становище. Напр. Балша-или, нахия Богдан Рипе, вилает Павло Куртик, нахия Кондо Михо, Юван-или. Последната е земята на Иван Кастриоти, бащата на Скендербег. За Гин Заневиси вж. Gegaj, Op. cit., р. 28. синът му Хамза се издига до положението на санджак бей.
97За фамилията Гоном или Йонима вж. Gegay, op. cit., 23-24.
98Başvekalet Arşivi, TD 34. Числи се към гарнизона на крепостта Белград (Берат).
99Регистър на санджака Арванид, тимар № 249.
100Başvekalet Arşivi. TD 5, с. 24.
101Регистър на санджака Арванид, тимар № 257.
102Вж. Başvekalet Arşivi. TD 34, между зиаметите на Музакия (Мизеке).
103За рода Арианити, които още преди Скендербег със своите въстания създават много трудности на османската държава вж. Gegay, 48-58.
104Başvekalet Arşivi. TD 34, между зиаметите на Авлона.
105Сега неговият произход е сравнително добре познат. Вж. моята статия „İskender bey“, İslam Ansiklopedisi, p. 52.
106За Музаки вж. Gegay, 25-27.
107Якуб бег, син на Тодор Музаки, който през 1441 г. е санджак бей на Арнавут-или (вж. по-горе, бел. 89) загива в похода към Унгария през 1442 г. Той е бил в групата на любимите пълководци на султан Мурад (Oruç, p. 53).
108Притежавал е зиамет в ливата Карлъ. Вж. Başvekalet Arşivi. TD 140.
109Aşık Paşazade (ed. Ali), p. 191.
110Вж. бел. 93.
111Регистър на санджака Арванид, тимар № 160.
112Tapu ve Kadastro Umum müdürlüğü (Ankara), Kuyud-i kadime № 62. В обширния дефтер за Авлона са отбелязани като „Войнуци от селото Височка“. Прави впечатление фактът, че в този период една част от войнуците, притежатели на бащини, са ислямизирани.
113До началото на XVI в. ислямът в Албания не получава особено голямо разпространение. В регистъра за санджака Авлона от 912 г. по X. (вж. бел. 93) в един град и 82 села, спадащи към зиаметите, имало само 70 мюсюлмански семейства срещу 3623 християнски. По-голямата част от мюсюлманските домакинства (15) са в града Искарпар. В цялата нахия Авлона от общо 14304 домакинства 1206 са мюсюлмански. В нахията Ергирикастри от 12257 домакинства само 53 са били мюсюлмански.
114Başvekalet Arşivi. Mal.Müd. 508. Уводът гласи: „Препис на подробен регистър на вилаетите Дебре, Дълго Бърдо, Река, Черминдже и други...“
115„Якуб, нов мюсюлманин, заловил предателя Моис.“
116Наистина техният брой по това време е малък и те са представени само от: тимар на Димо Сопотино в нахията Белград; тимар на Книска в Канина; тимар на Гин, син на Андрия (държан заедно с Хъдър от крепостта Белград); тимар на Матраник и Ника, държан заедно с Айне бей (от крепостта Белград); тимар на Георги (в крепостта Авлона).
117Регистър на санджака Арванид, тимар № 148.
118Регистър на Вучитрън, л. 16 .
119Регистър на Тирхала от 871 г. по X. (1466-1467).
120Вж. бел. 116.
121Ислямизираните тимариоти са запазвали името на християнските си бащи и са ги поставяли преди новите си мюсюлманските имена. Напр. Матраник Юсуф, Куртик Мустафа.
122В този случай изразът „робска система“ означава начина за постъпване на служба в султанския двор или при отделните османски велможи, както и присъединяването към военната класа чрез робство, еничерство или търсене на закрила. Важността на тази система е изтъкната от Lybyer, The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman the Magnificient. Cambridge, 1913. Вж. още M. Fuat Köprülü, Bizans mseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri... - In: THIM, I, 241-248.
123„Който не участва във военен поход не е спахия. Ако някой от раята успее по някакъв начин да се сдобие с тимар, такъв не скъсва с раетския си статут. По време на регистрация името му да бъде изкарано от кадастъра и да продължи да плаща раетски данъци“, вж. Kanunname, Ankara DTC Fakültesi, I. Saip yazmaları, № 5120, fol. 143a. Османските автори на политически трактати обясняват упадъка на империята с нарушаването на този принцип. Вж. напр. Koçi bey Risale. İstanbul, 1939, p. 31, 38, 42-46.
124„Тимар на Димитри, син на Михал - син на стар спахия“, вж. TD 167. По-горе показахме, че много тимари са отбелязвани по този начин.
125„Яви се един неверник на име Мажеро и заяви, че ако му бъде разрешено, ще събере хора и ще охранява горната страна на прохода Премеди. Реши се да събере неверници за охрана на прохода, да язди кон, да не плаща харадж и данък от овцете, за което му се издаде и съответния документ. Написано в края на месец зилхидже 842/3-13 VI. 1439 г.“ Впоследствие към този текст е добавена следната бележка: „Заповядано беше да се отмени, защото лицето се оказа от раята“, вж. Başvekalet Arşivi, Mal. Müd. № 231, p. 42.
126Сред раята на село Луша в санджака Тирхала е записана група лица със следната бележка: „споменатите са спахийски синове“. В село Балтаоглу, вилает Аграфа, трима християни са записани като „синове на конник“, TD 167, fol. 449а.
127„Понеже споменатите са синове на [стар] спахия, те проявиха желание да участват в поход като се задължиха всяка година един от тях да се явява в бойните редове“, вж. Дефтер за Вучитрън, № 16, л. 20а.
128„Тимар на неверника Тимурташ, син на Вари. Споменатият не е от съсловието на владелците на тимари, но неговите роднини са такива“, вж. TD 167, fol. 105а.
129Въпреки всичко спахийството не било напълно затворена класа. В неговите редове прониквали отличили се юнаци, доброволци-чужденци с непознат произход, доказали храбростта си в граничните стълкновения и във войните. От друга страна спахийски синове, които в продължение на седем години не се явяват за участие в поход, губят мястото си в спахийските редове. Така при формирането на класата на тимариотите от определящо значение си остава службата, а не произхода.
130Вж. в регистъра за Премеди, Başvekalet Arşivi, Mal. Müd. № 231, p. 42.
131„Щом в продължение на 7 години не са се явявали за участие в поход, то по време на поредната регистрация са вписани като рая, плащаща поземлен данък и извънредни данъци. Да не се взема предвид твърдението им, че преди били спахии, притежаващи султанска грамота“, вж. Kanunname, МТМ, I, р. 310. „Споменатите преди били неверници-спахии, но понже взели участие във въстанието на неверниците от този вилает, тимарите им са отнети...“, вж. Регистър на санджака Арванид, тимар № 11.
132Kadlec, К. Introduction a l’etude comparative du droit public des peuples slavep. Paris, 1933, p. 97
133Вж.Truhelka, превод на Köprülüzade, A. Cemal - In: THIM, I, 57 etc.
134Пак там, с. 53, 57.
135Най-старата османска грамота за отдване на земя под формата на мюлк е от 1348-1349 г. - по времето на емир Орхан, вж. Arşiv Kılavuzu, I. Istanbul, факсимиле № 1.
136Вж. Bursa Şerriye Sicillerine Göre Fatih Sultan Mehmed’in Fermanları. - In: Belleten, № 44,1947, p. 695.
137Трухелка говори за босненско влияние при учередяването на наследствените тимари и за влияние на бащината върху някои чисто османо-ислямски институции, вж. пос. съч., с. 16 и др. Той изглежда не е взел предвид обстоятелството, че мюлк-тимари има в Анадола още през ранния османски период.
138Много е важно да се обърне внимание на обстоятелството, че аграрното право в Сърбия и Босна, което не признава на селянина правото на собственост и го прикрепва към обработваемата земя, всъщност не е в противоречие с османския аграрен режим, вж. Kadlec, р. 105 etc.; Truhelka, р. 46-52. Срв. Barkan, Е. L. Osmanlı İmparatorluğunda Çiftçi Sınıflarının Hukuki statüsü. - In: Ülkü, № 49, 50, 53, 58; idem, Türkiye’de Toprak Meselesinin Tarihi Esasları. - In: Ülkü, № 60, 63, 64; Idem, XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonomnin Hukuki ve Mali Esalan. I, Kanunlar. İstanbul, 1945.
139Kadlec, p. 100-101.
140Truhelka, p. 56.
141Kadlec, р. 98.
142Пак там, 98-99.
143„Тимар на Тодорис и Димитри. Споменатият Димитри бил войнук, но жителите на селата от района, в който живее, се пръснали. Димитри поел задължението да върне хората им по места и да осигури плащането на данъци. Поради това се реши той да владее тимар съвместно със споменатия Тодорис“, вж. TD 167, fol. 126а.
144Kadlec, р. 97-98.
145„Ако някой от войнуците владее бащина, която преди е била на лице, плащащо джизие, такъв войнук плаща джизие и поземлен данък и десятък“, вж. Barkan, Kanunlar, р. 398. През този период войнуците в Османската империя са освободени от плащането на джизие (бел. пр.).
146Barkan, Kanunlar, р. 295 (Охридско кануннаме от 1022 г. от X.)
147Ali çavuş kanunu, ed. Hadzibegovic. - In: Glasnik zemal. muzeja u Sarajevo, II, 1947, p. 158. Вж. също İ. H. Uzunçarşılı, Belleten, 59,1951, p. 398.
148За бащината в Сърбия и Босна вж. Kadlec, p. 98,102-105; Truhelka, p. 53.
149Başvekalet Arşivi, Mal. Müd. № 508.
150Başvekalet Arşivi, Mal. Müd. № 303, p. 62.
151Başvekalet Arşivi, ТО 21.
152„Калугери от Калабака. Споменатите притежават дипломи от нашите владетели преди времето на Баязид Йълдъръм, според които техните имоти - лозя, воденици, добитък и каквото още притежават и където да се намира, е напълно освободено от данъци. Общо калугери: 40“, вж ТD 167, fol. 124а.
153„Юруците, татарите и войнуците спадат към съсловието на военните“. - In: Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasi, p. 40; Гълъбов, Османо-турскси извори..., с. 21.
154Вж. ТD 167, fol. 126а.
155Дори и през XVI в. войнуците от Пожега служат по границата и участват в акънджийските набези в пълно бойно снаряжение - „с ризница, копие и щит“, вж. Barkan. Op. cit., p. 303. В Босна на войнуците е поверена защитата на крепостите Брод, Неретва, Акхисар и Син, вж. пак там, с. 395. Вж. също Broquiere, р. 208.
156Освен тях през първата половина на XVI в. се срещат и т. нар. „кара войнуци“, вж. Гълъбов, с. 20.
157За регистъра на Кюстендил и Крушевац вж. бел. 151. За дефтера за Авлона от 991 г. от X. Вж. бел. 102.
158Вж. Barkan, р.266.
159Примери за това у Гълъбов, с. 55.
160Пак там, с. 58, 62.
161В регистъра на Авлона от 1583-1584 г. е отбелязано: „Отменя се войнушкият статут в селата Височка, Грабочка, Грабова и Похтом.“ За България вж. Гълъбов, с. 59.
162Aşık-Paşazade, р. 40, 97; Neşri-Taeschner, р. 45.
163Вж. Закона за корпусите яя и мюселем в Галиполи от 1518-1519 г., Barkan, op. cit., р. 242.
164Напр. „бащина на Димитър“, както и „чифлик на Огулбей“.
165Вж. бел. 161.
166Sadeddin. Tac üt-tevarih, I, p. 94.
167Закон за София от 1525-1526 г., вж. Barkan, op. cit., р. 252.
168В източните дялове на Анадола е съществувало подобно вземане под името ресм-и шахнеги, което обаче е премахнато в повечето тамошни области, вж. Barkan, op. cit., частта за данъка resm-i sahnegi. Вж. също Hinz, W. Das Steuerwesen Ostanatoliens im 15. und 16. Jh. - In: ZDMG, Bd. 100, 1, p. 181.
169Населението на тази област се присъединява към унгарската кръстоносна войска през 1443 г. и вдига въстание, вж. İnalcık, Н., M. Oğuz Yeni bulunmuş bir Gazavat-i Sultan Murad Han. - In: DTCF Dergisi, VII, № 2, p. 488.
170Barkan, р. 252.
171Jirecek, К. Geschichte der Bulgaren. Prag, 1876, p. 410.
172İnalcık, H. Tanzimat ve Bulgar meselesi. Ankara, 1943, 45-105.
173В село Сопот от вилаета Делвина женената рая дава на спахията годишно една мяра пшеница и една мяра ечемик, вж. регистъра на Авлона от 1506-1507 г. В Босна паричният данък „полячина“, прибиран от домакинство, се запазва при османците в модифициран вид. Половината от него се полага на владелеца на тимара, а другата половина - на санджак бея, вж. Закон за Босна от 1516 г. у Barkan, op. cit., p. 397, 399. За причините, поради които ce събира старият данък върху ширата от гръцките села в санджака Галиполи, в законовите текстове се среща следното обяснение: „Събира се според стар закон за монопола“, вж. Barkan, op. cit., p. 236. За други подобни случаи на запазване на стари данъци вж. пак там, с. 349.
174Вж. Anhegger, Martoloslar hakkinda. - In: Türkiyat mecmuasi, VII-VIII, 1940-1942, p. 285.
175Пак там, с. 283 и сл.
176Пак там, с. 286, 308. Константин Михайлович, сърбин, който между 1455 и 1463 г. служи в еничерския оджак, говори за мартолосите като за войници на брой няколкостотин души, които носят охранителна служба в пограничните територии, вж. Jirecek, К. Geschichte der Bulgaren, p. 456
177Anhegger, Op. cit., p. 286 passim.
178Вж. по-горе. Известен е и случай, при който мартолос получава тимар срещу изпълняването на специални задължения към държавата, вж. Dursun bey, ТОЕМ ilavesi, р. 130.
179Вж. Anhegger, Приложение 19.
180Пак там, с. 293.
181Вж. по-горе бел. 145.
182Вж. Barkan, op. cit., р. 397.
183Anhegger, Op. cit., р. 285.
184Пак там, приложение 3 и с. 286. Вж. бел. 172 за броя, който дава Константин Михайлович.
185Anhegger, р. 287 passim. За мен остана недостъпна работата на Popovic, D. O martolosima u turskoj vojsci. - In: Prilozi, VIII, 1928, 213-229.
186Използвам турския превод на посочената по-горе статия на Трухелка, 57-58.
187Долините и котловините в Албания са ограничавали владенията (жупи) на старите властели. Жупите стават основата на османското административно деление в тези земи. Същото става в Македония и Сърбия. Когато османците завладяват Унгария, те запазват и там старите административни граници. Вж. предговора на X. Кун към Регистъра на санджака Сегедин, който предстои да бъде публикуван от Турското историческо дружество.
188Вж. по-горе, също Hinz, op.cit.
189В законите за отделните санджаци, издадени от О. Л. Баркан, се вижда ясно в каква голяма степен османците зачитат „старите обичаи“ (адет-и кадиме).
190В Албания, поради помощта и подстрекателството на италианските държави и особеностите на местната система на земевладение, има съпротива и въстания. Вж. İnalcik, Н. İskender bey. - In: İA, p. 52.
191Регистър на областта на Бранковичи от 1454-1455 г., л. 686.
192В Ново Бърдо една част от християните-спахии през 1459-1460 г. са натоварени със задължението да вадят водата от рудните шахти, вж. Kanuname- I Sultani ber muceb-i orf-i osmani. Paris, Bibl. Nation., man. turc 39.
193Брокиер пише: „Великият Турчин“ е почитан от своите поданици повече от който и да е друг господар, който познавам“, вж. В. de la Broquiere, р. 273
194По този въпрос вж. P. Wittek, De la dеfaite d’Ankara... (турски превод, Belleten, № 27,1943, p. 559-560).
195F. Köprülü, Les origines..., p. 83 passim.
196Запазването на старите порядки и класи не е характерно само за областите - обект на настоящото проучване, а е израз на една обща политика. В бъдеще имам намерение да публикувам студия, посветена и на другите области в Румелия, както и в Анадола. Прочее, османците прилагат същата политика и в Мала Азия и то дори в по-щироки мащаби. В завладените малоазийски княжества (бейлици), заварените служебни лица продължават да изпълняват задълженията си, само им е издавана нова грамота от името на османските владетели. Представителите на местни знатни родове, за които е сигурно, че няма да предизвикат размирици, получават такива високи длъжности в местното управление като санджак бей. Поземлени владения с разширени права на собственост като мюлк-тимарите и системата маликане-дивани са резултат тъкмо от възприемането на старите порядки. По този въпрос вж. Barkan, О. Malikane-divani sistemi. - In: THIM, II, 1932-1939, p. 119-184. И в Анадола също има християни-тимариоти. В ливата Байбурд, например, са отбелязани 63 спахии, „синове на неверници“. (Başvekalet Arşivi, TD 387, p. 925). Наличието на християни в крепостта Кютахия, които получават поземлена рента, предизвиква жалба до централната власт. Установило се, че „някои от тях получавали приходи по наследство от времето на султан Мехмед Завоевателя, а някои - по нареждане на по-предишни султани“. Поради тази причина жалбата е оставена без последствия, а въпросните християни продължават да изпълняват своите длъжности. Тези хора притежавали съдебни решения, според които „в настоящия момент право да събират десятъка имат християните“. Това разкрива колко много е променен манталитета по това време. Вж. оригинала на този документ с дата 18 реджеб 990 / 8. VIII. 1582 г. в Mühimme defteri, № 48, р. 30.

X

Right Click

No right click