Възникване и облик на Кюстендилския санджак (XV-XVI век) - Приложение. Фрагмент от подробен тимарски регистър за села от Струмишко и Тиквешко

Посещения: 22867

Индекс на статията

 

Приложение

Фрагмент от подробен тимарски регистър за села от Струмишко и Тиквешко от 60-те години на XV в.1
(Превод от османотурски Евгений Радушев)

 

[л. 1]
Село Протобаня2, спада към Струмица...
.......................... 3
Ханета - 16; неженен - 1; вдовица - 1. Общо (глави на домакинства): 18.
Испенче: 432 (акчета) 

 

[л. 2]

Десятък от пшеница: 7 муда4 и 15 килета5 - 930 (акчета)6. Десятък от ечемик: 3 муда и 15 килета - 300 (акчета). Десятък от ръж: 4 муда - 321 (акчета). Десятък от просо: 1 муд - 80(акчета). Десятък от фий: 30 (акчета). Десятък от леща: 20 (акчета). Десятък от келеме (угар)- 40 (акчета).

Бад-у хава7 - 74 (акчета). (Данък) от сено: 20 (акчета). (Данък) от кошери: 225 (акчета). Десятък от лозя: 37 медрета8 – 222 (акчета). Десятък от плодове: 20 (акчета). Данък от свине: 45 (акчета). Десятък от зеленчукови градини: 30 (акчета).Приход: 2367 (акчета).

Всичко, заедно с испенчето9: 2798 (акчета). Първоначално: 1202 (акчета). Увеличение: 1596 (акчета).Мезра Марилие10 (?), засява се отвън. Приход: 50.

Село Корешница11, спада към Тиквеш ......
Приход заедно с испенчето и десятъка от зърнените храни.
Десятък: 4 муда и 1 киле - 450. Всичко заедно с испенчето 579.

Приход от засявано отвън:
Десятък от пшеница: 150. Десятък от ечемик: 100. Десятък от ръж: 120.

Общо приход заедно с испенчето: 959. Първоначално: 180. Увеличение: 789.

Всичко12: села 3, мезра 1, мюсюлмани 1, ханета 61, неженени 6, вдовици 4, общо 72 (души). Приход 12361 акчета. От тях: испенче 1699, приход (от данъци): 10662. Първоначално 7064. Увеличение: 5297.

Тимар на Мехмеди и Али, синове на Язъджъ Али. Участват в походите на смени. Притежават берат от Махмуд паша от 23 джемази юл-ахър 861 (18 май 1457 г.). В стария регистър13 (тимарът е) на името на Исмаил.

Село Голям Сопот14, спада към Тиквеш. Тимар на споменатите. ..

 

[л. 3]

Мюсюлмани: 1. Ханета: 28. Неженени: 4. Вдовици: 2. Всичко лица:35.
Ангария: 22 акчета. Испенче: 834.

Десятък от пшеница: 17 муда - 2040. Десятък от ечемик: 8 муда - 640. Десятък от овес: 5 муда - 300. Десятък от ръж: 4 муда - 320. Десятък от просо: 4 муда - 320. Десятък от фий: 100. Десятък от лозя: 120 медрета - 720. Десятък от леща: 60. Десятък от плодове: 60: ............. 500 (акчета). Данък от свине: 50. (Данък) от кошери: 20. (Данък) от лук: 10. Десятък от зеленчукови градини: 6.Бад-у хава: 50. Приход: 5166.
Всичко заедно с испенчето: 6000. Първоначално: 5255. Увеличение: 745.

Мезра Лещова15. Приход 250, засява се от неверниците от село Сопот.

Село Страмашева16, спада към Тиквеш. Тимар на споменатите...
Ханета: 18. Неженени: 2. Вдовици: 5.

Всичко лица: 25. Испенче: 520. Десятък от пшеница: 6 муда и 5 килета - 750. Десятък от ечемик: 3 муда и 5 килета - 260. Десятък от овес: 2 муда- 120. Десятък от просо: 2 муда - 160. Десятък от фий: 30.
Десятък от лозя: 50 медрета - 300. Десятък от леща: 100. Десятък от плодове: 40. (Данък) от кошери: 45. Данък от прасета: 50. Десятък от зеленчукови градини: 40. Бад-у хава: 100.
Десятък от угар: 80. Десятък от лозето, собственост на тимариота: 3 медрета - 18. (Десятък) от ръж: 3 муда - 240. Приход: 2333. Всичко заедно с испенчето: 2863. Първоначално: 2102. Увеличение 861.17

 

[л. 4]
Всичко общо: села 2; мезра 1; мюсюлмани 1; ханета 46; неженени 6; вдовици 7; общо 60.
Приход: 9113. (От тях): испенче 1342. Приход с ангарията 7771. Първоначално 7357. Увеличение 1756.Тимар на Ахур, син на Евренос. Бератът му е проверен, в стария регистър тимарът е записан на неговото име.Село Глибосек18, спада към Тиквеш. Тимар на споменатия ..........
Мюсюлмани: 4. Ханета 20. Неженени 3. Вдовици 2. Общо лица 29.

Испенче заедно с ангарията 675. Десятък от пшеница: 8 муда и 15 килета - 1050. Десятък от ечемик: 6 муда и 15 килета - 540. Десятък от овес: 2 муда - 120. Десятък от просо: 2 муда - 161. Десятък от фий - 90. Десятък от нахут - 60. Десятък от лозя - 230 медрета - 1380. (Десятък) от памук - 460. (Данък) от пчели - 45. (Данък) от воденици - 20, Данък от прасета - 25. (Десятък) от ръж - 3 муда и 10 (килета) - 280.

Десятък от плодове - 60. Десятък от зеленчукови градини - 40. (Десятък) от праз - 40. Бад-у хава - 116. Десятък от угар - 80.Приход: 5251.
Испенче: 587. Приход заедно с ангарията: 4664.
Първоначално: 3703. Увеличение: 1548.

 

[л. 5]

Тимар на Мемиш. Бератът му е проверен, в стария регистър е записан на името на Сюлейман.

Село Тръстеник19, спада към Тиквеш. Тимар на споменатия .........

Ханета 13.
Неженени 3; вдовици 4. Общо лица: 20. Испенче 424. Десятък от пшеница - 600. Десятък от ечемик - 4 муда - 320. (Десятък) от овес - 1 муд - 60.Десятък от ръж - 2 муда - 160. Десятък от просо - 2 муда - 160. Десятък от фий - 30. Десятък от лозя - 30 медрета - 180. Десятък от леща - 30. Десятък от (?) - 100. (Десятък) от памук - 400.
Приход от ливада за лично ползване (хасса) - 40.
Десятък от угар на раята - 40. Десятък от зеленчукови градини - 26. Приход от даляни - 25.
Приход: 2251. Общо заедно с испенчето: 2675. Първоначално: 2201. Увеличение: 474.

 

Село Порушани20, спада към Тиквеш. От споменатия тимар, запустяло.
Приход от (засявано) отвън. В момента постъпват 800 (акчета).
Първоначален (приход): 1155, недостиг 355.Всичко: села 2, ханета 13, неженени 3, вдовици 4. Всичко неверници - 20.
Приход: 3475.
Испенче - 424; приход (от данъци) - 3051; първоначално - 3356; увеличение - 119.

 

[л. 6]

Тимар на Мехмеди, син на Балабан. В старият регистър (тимарът) е записан на негово име.Село Калоянова21, спада към Тиквеш. От споменатия тимар ....Десятък от пшеница: 12 муда - 1440. Десятък от ечемик: 3 муда и 10 килета - 280. Десятък от овес: 1 муд и 10 килета - 90. Десятък от ръж: 4 муда и 10 килета - 360. Десятък от фий: 90. Десятък от просо: 3 муда - 240. Десятък от пчелни кошери: 105. Десятък от лозя: 200 медрета - 1200. Десятък от плодове: 30. Десятък от орехи: 50. Данък върху водениците: 2 (броя) - 45. Данък върху свинете: 30. Пашкули: 240 (акчета). Памук: 160 (акчета).

Десятък от зеленчукови градини: 56. Бад-у хава: 150. Десятък от угар: 80. Приход (.......).
Всичко: села 1, ханета 28, неженени 4, вдовици 7. Общо неверници: 38 (души).
Испенче 817. Приход от данъци - 4664. Първоначално - 3611. Увеличение - 1852.

 

[л. 7]
Тимар на Юсуф. Бератът му е проверен, в стария регистър тимарът е записан на името на Мурад, син на Доган.

Село Ресава,22 спада към Тиквеш .............

Всичко неверници: 38 (души). Испенче: 849. Десятък от пшеница: 15 муда - 1800. Десятък от овес и ечемик: 8 муда - 640. Десятък от ръж: 5 муда - 400. Десятък от просо: 2 муда и 10 килета - 200. Десятък от фий: 1 муд - 80. Десятък от леща: 60. Десятък от лозя: 420 медрета - 2520. Памук: 50. Десятък от плодове: 120. Десятък от орехи: 60. Данък върху водениците: 6 (броя), 180. Десятък от зеленчукови градини: 60.Данък върху прасетата: 40. Бад-у хава: 160. Десятък от угар: 160. Приход от данъци: 6530.

Общо заедно с испенча - 7379. Първоначално: 2894. Увеличение: 4485.

Мезра Средерек23, пуста. Приход: 50.Всичко: село 1, мезра 1, ханета 30, неженени 3, вдовици 4.
Общо неверници 37.
Приход: 7429.
Испенче - 849. Приход (от данъци) - 6580. Първоначално - 2154. Увеличение - 4275.

 

[л. 8]

Тимар на Рамазан и Юсуф, владеят го съвместно и участват в поход на смени. Бератът им е проверен. В стария регистър тимарът е записан на името на Юсуф, син на Джумар (?). Село Долни Сопот24, спада към Тиквеш. Тимар на споменатите.
Мюсюлмани 1; неверници 27; неженени 4; вдовици 6. Всичко неверници 38 (души).
Ресм-и хизмет25 - 22. Испенче 811. Десятък от пшеница: 10 муда - 1200. Десятък от ечемик: 8 муда - 640. Десятък от ръж: 4 муда - 320. Десятък от овес: 4 муда - 240. Десятък от фий: 80.
Десятък от леща: 60. Памук: 400. Данък върху прасета: 90. Десятък от лозята: 10 медрета - 60. Десятък от зеленчукови градини: 56. Бад-у хава: 140. Десятък от угар на раята: 150. Приход от ливади хасса: 80. Приход (от данъци): 3538.

Всичко: заедно с испенчето: 4349.
Първоначално - 3910; увеличение - 439.

Тимар на Хасан. Бератът му е проверен. В стария регистър тимарът е записан на негово име.Село Папелище26, спада към Тиквеш.
.................................

 

[л. 9]

Ханета (неверници) - 9; неженени - 2; всичко неверници - 11.

Десятък от пшеница: 5 муда - 600. Десятък от ечемик: 3 муда и 10 килета - 300. Десятък от ръж: 2 муда и 10 килета - 220. Десятък от фий: 20. Десятък от леща: 30. Десятък от лозя: 60 медрета- 360.
Лен: 20. Пчелни кошери: 35. Данък върху прасетата: 160. Десятък от плодове: 50. Десятък от зеленчукови градини: 24. Бад-у хава: 100. Десятък от угар: 50.
Приход от ливади хасса: 50. Приход (от данъци): 2219.
Всичко заедно с испенчето: 2494. Първоначално: 794. Увеличение: 1700.

Общо: Села 2; ханета 44; неженени 6; вдовици 3; всичко неверници 53.
Общ приход: 8995.
Испенче - 1268; приход - 7727; първоначално - 3510; увеличение - 5485.

Тимар на Юнус, син на рикябдар27 Али. Владее с берат от Сюлейман паша от месец зилкаде 869 (25. VI. - 24. VII. 1465г.). В стария регистър тимарът е записан на негово име.

Село Менличе28, спада към Тиквеш. Тимар на споменатия .............
Ханета - 15; неженени - 2; вдовици - 2.

Общо неверници - 19; испенче - 437. Десятък от пшеница: 4 муда - 480. Десятък от ечемик и овес: 3 муда и 10 килета - 280. Десятък от ръж: 2 муда, 160. Десятък от просо: 1 муд и 10 килета - 120.
Десятък от фий: 30.
Десятък от лозята: 100 медрета - 400. Памук: 30. Пчелни кошери: 10. Данък върху прасета: 19. Десятък от зеленчукови градини: 30. Бад-у хава: 70. Десятък от угар: 50.

Приход (от данъци) - 1679. Всичко заедно с испенчето - 2116.
Първоначално - 2008. Увеличение - 108.

 

[л. 10]

Село Добревче (?)29, спада към Тиквеш. От тимара на споменатия .........
...........................................................
Ханета 19; неженени 2; вдовици 1. Общо неверници - 22, испенче - 531.

Десятък от пшеница: 5 муда - 600. Десятък от ечемик: 4 муда - 320. Десятък от овес: 1 муд и 10 килета - 90. Десятък от просо: 2 муда и 10 килета - 200. Десятък от фий: 60.
Десятък от памук: 400. Десятък от пчелни кошери: 15.
Данък върху прасетата: 40. Десятък от зеленчукови градини: 38. Даляни: 100. Десятък от (): 64. Бад-у хава: 100. Ръж: 2 муда и 10 килета - 200. Приход (от данъци): 2227.

Всичко заедно с испенчето: 3758. Първоначално: 1703. Увеличение: 1055.Общо: Села 2; ханета 34; неженени 4; вдовици 3. Общо неверници 41.
Приход: 4874.
Испенче: 968. Приход (от данъци): 3906. Първоначално: 3711. Увеличение: 1163.

Тимар на Курт, син на Синан. Бератът му е проверен, в стария регистър тимарът е записан на името на Мехмед, син на Юсуф.

Село Вещине дервент30, спада към Тиквеш. Тимар на споменатия.

 

[л. 11]

Споменатото село е дервент. То притежава султанска заповед, според която 31 души (трябва да изпълняват дериентджийска служба). Жителите на селото обаче съобщиха, че в момента броят (на дервентджиите) е под двадесет души, тъй като останалите са умрели или са в неизвестност в следствие на военен поход. Въпреки това обаче жителите са попълнили нужната бройка с рая до 21 души. Останалите (31) души плащат ресм-и дербент.31

Ханета: 43. Приход от житни култури и от таксите за преминаване през прохода: 750 акчета. Испенче от 21 души - 525 акчета. Всичко заедно с исиенчето 1275 акчета. Първоначално 430. Увеличение 845.

Село Моклище32, спада към Тиквеш. Тимар на споменатия.........
......................

Ханета: 32. Неженени: 5. Вдовици: 1. Всичко 38 души. Испенче 93. Десятък от пшеница: 12 муда - 1560. Десятък от овес и ечемик: 4 муда - 320. Десятък от ръж: 2 муда и 10 килета - 280. Десятък от просо: 3 муда - 240. Десятък от фий: 50. Десятък от леща: 60. Десятък от продове: 60.Десятък от орехи: 30. Нахут: 10. Пчелни кошери: 45. Данък върху прасета: 32. Десятък от лозя: 65 медрета - 390. Лен: 100. Данък върху угар на раята: 80.
Воденици: 1 брой, 30 акчета. Десятък от зеленчукови градини: 64. Бад-у хава: 150. Приход от хасса орехи и круши: 50.

 

[л. 12]

Манастир Свети Никола. Поп Дорко. Испенче 25.
Приход от селото заедно с манастира: 3651. Всичко заедно сиспенчето 4607. Първоначално:1490. Увеличение: 3117.

Мезра Драгне33, спада към Тиквеш. Тимар на споменатия............34
Мезрата се обработва от споменатата рая и от хора отвън.

Ханета:4. Неженени: 1. Испенче: 125.Приход (от данъци): 500. Приход от плодни дървета: 50. Приход от зърнени култури, плодни дървета хасса и други: 560.
Всичко заедно с испенчето: 685.
Първоначално 480, увеличение 205.

Село Кощане35, спада към Тиквеш. Тимар на споменатия.........

Ханета: 2. Вдовица: 1. Всичко неверници: 3. Испенче: 56.Приход заедно с испенчето и приходите от лозята и други: 350.
Първоначално 50, увеличение 300.

Общо: села 3, манастири 1, мезри 1, ханета 60, неженени 6, вдовици 2. Всичко неверници 68.
Общ приход 6917. Испенче 1662. Приход (от данъци) 5255.

Първоначално 2450, увеличение 4467.

Тимар на Барак, син на главния регистратор на падишаха Мурад. Бератът му е издаден на 20 шевал 869 г. (15 юни 1465 г.). В стария регистър тимарът му е записан на името на баща му, споменатия Мурад.

Село Дисан36, спада към Тиквеш. Тимар на споменатия...............

 

[л. 13]

Ханета 61. неженени 6. Вдовици 3. Общо 70 души, испенче 1693 акчета. Десятък от пшеница: 12 муда и 10 килета - 1500. Десятък от овес: 7 муда и 5 килета - 580.

Десятък от ръж: 2 муда и 15 килета - 220. Десятък от ечемик: 1 муд - 60. Десятък от просо: 1 муд - 80. Десятък от фий: 60 акчета. Десятък от леща: 30. Десятък от памук: 300. Десятък от лозя: 250 медрета, 1500.

Десятък от пчелни кошери: 30. Данък върху прасета: 60. Лук: 12. Десятък от зеленчукови градини: 120. Бад-у хава: 280. Десятък от угар на раята: 100. Приход от лозя хасса: 5 медрета - 30. Приход от орехови дървета хасса: 25. Приход (от данъци): 4987. Всичко заедно с испенчето: 6680.

Първоначално 5031. Увеличение 1649.

Село Радова37, спада към Струмица. От споменатия тимар...........

 

[л. 14]

Ханета - 15; неженени - 2; вдовици - 4. Всичко: 21 души.

Испенче- 449. Десятък от пшеница: 7 муда и 10 килета - 900. Десятък от ечемик: 5 муда - 400.

Десятък от овес: 1 муд - 60. Десятък от просо: 6 муда - 480. Десятък от бакла - 12. Лен - 180. Данък върху прасета - 140. Десятък от зеленчукови градини - 20. Бад-у хава - 75. Десятък от плодове - 10. Приход от ливади хасса - 150. Десятък от угар на раята - 80. Ръж: 2 муда - 160. Приход (от данъци): 2677.

Всичко заедно с испенчето: 3126.
Първоначално: 2248. Увеличение: 878.

Общо: села - 2; ханета - 76; неженени - 8; вдовици - 7; Общо [неверници] - 91 души.Общ приход: 9806.
Испенче - 2140. Приход (от данъци) - 7666. Първоначално - 7279. Увеличение - 2527.

Тимар на Якуб, син на Хамза, на Душман и на Айдън. Владеят съвместно и участват в походите на смени. Тимарът се владее с документ, издаден на името на Якуб от Мурад паша.

Село Дисане38, спада към Тиквеш. От споменатия тимар.................

 

[л. 15]

Ханета - 42; неженени - 4; вдовици - 5; Всичко: 52 души, испенче - 1180.

Десятък от пшеница - 11 муда и 1 киле - 1326. Десятък от ечемик: 5 муда - 400. Десятък от ръж: 3 муда и 10 килета - 200. Десятък от овес: 3 муда - 180. Десятък от просо: 2 муда - 160. Фий - 60. Десятък от леща - 30. Десятък от лозя: 250 медрета - 1500. Пчелни кошери-15. Данък върху прасета: 35. Десятък от зеленчукови градини - 82. Бад-у хава - 200. Памук - 420. Приход от лозя хаса: 20 медрета - 120.

Приход (от данъци) - 4728.

Всичко заедно с испенчето - 5908. Първоначално - 4218. Увеличение - 1690.

Село Бърник39, спада към Тиквеш. От споменатия тимар..............

Ханета - 30; неженени - 4; вдовици - 3.

Всичко: 37 души, испенче - 868.

Десятък от пшеница: 6 муда - 720. Десятък от ечемик: 4 муда - 320. Десятък от ръж: 8 муда - 640. Десятък от овес: 10 килета - 30. Десятък от просо: 2 муда - 160. Десятък от лен - 40. Десятък от фий - 60. Десятък от леща - 60. Десятък от лозя: 10 медрета - 60. Десятък от зеленчукови градини - 6. Бад-у хава - 140. Десятък от угар - 80. Данък върху прасета - 45.

Приход (от данъци) - 2235. Всичко заедно с испенчето - 3103.
Първоначално - 1858. Увеличение - 1245.

 

[л. 16]

Общо: села - 2; ханета - 71; неженени - 9; вдовици - 8. Общо - 88 души.
Общ приход - 9011.Испенче - 2048. Приходи (от данъци) - 6963.
Първоначално - 6073. Увеличение - 2933.

Тимар на Иса, син на Дуруд. Бератът му е проверен. В предишния регистър тимарът е записан на негово име.

Село Вишане40, спада към Тиквеш. От споменатия тимар Ханета - 24; неженени - 4; вдовици - 4. Общо: 32 души, испенче - 724.

Десятък от пшеница: 8 муда и 5 килета - 990. Десятък от ечемик: 5 муда и 5 килета - 420. Десятък от овес: 1 муд и 5 килета - 75. Десятък от ръж: 2 муда и 15 килета - 220. Десятък от просо: 2 муда - 160. Десятък от фий - 90. Десятък от лозя: 200 медрета-1200. Десятък от пчелни кошери - 30. Памук - 300. Данък върху прасета - 34. Лук - 40. Десятък от зеленчукови градини - 50. Бад-у хава - 128. Десятък от угар - 80.

Приход от орехови дървета хасса - 30. Общ приход заедно с испенчето - 5171.
Първоначално - 3535. Увеличение - 1636.

 

1Изказвам благодарност на проф. Макиел Кийл, който любезно ми предостави този фрагмент.
2Вероятно идентично със село Баня, разположено североизточно от Струмица.
3С многоточие е отбелязано мястото в регистъра, където са дадени поименно имената на главите на домакинства
4Мярка за обем с различни величини в отделните държави и региони. В епохата на султан Мехмед II Завоевателя един муд е обемал 666.4 л и е бил равен на 513,12 кг пшеница и 445 кг ечемик.
5Мярка за тежест с различна величина в отделните региони на Османската империя. Т.нар. „Истанбулско киле” се е равнявало на 25,656 кг.
6Паричната равностойност на натуралните данъци и сумата на паричните данъци навсякъде са дадени в акчета, без това изрично да е упоменато от регистратора. Названието на паричната единица ще бъде споменавано в скоби само в началото.
7Събирателно понятие за извънредни данъци, плащани в пари.
8Мярка за течности с различна величина за отделните райони. Истанбулското медре се е равнявало на 10,262 кг.
9Паричен данък, събиран от всеки възрастен немюсюлманин, способен да развива собствена стопанска дейност. В периода на създаване на настоящия опис размерът на испенчето е възлизал на 25 акчета.
10Неуточнено.
11Село източно от Кавадарци, по левия бряг на р. Вардар.
12Става въпрос за обща рекапитулация на съдържанието на тимара. Началото на съответното вписване се е намирало в незапазената част на описа.
13Това е указание, че е съществувал по-стар регистър на Кюстендилски санджак, вероятно от времето на султан Мурад II.
14В регистрите се споменават селата Голям и Малък Сопот, и Долни Сопот. Днес с. Сопот се намира североизточно от Кавадарци.
15Неуточнено.
16Село югоизточно от Кавадарци.
17Изчисленията, направени от регистратора не са точни.
18Вер. дн. село Глишик, разположено североизточно от Кавадарци.
19Село, разположено северозападно от Кавадарци.
20Вероятно дн. село Брушани, по брега на р. Черна. В по-късните османски описи селото вече е отбелязано като мезра.
21Вероятно дн. с. Каланево, североизточно от Кавадарци, по левия бряг на р. Вардар.
22Днес изчезнало. Намирало се е югозападно от Кавадарци.
23Неустановено.
24Виж по-горе, бел. 13.
25През XV в. така се нарича поземленият данък, събиран от мюсюлмански семейства. По-късно се налага названието ресм-и чифт.
26Намира се североизточно от Кавадарци.
27Султански служител, който придържа стремето на султана.
28Намира се североизточно от Кавадарци.
29Неустановено
30Изчезнало село от областта североизточно от Кавадарци.
31Намален размер на данъка испенче, плащан от дервентджийските домакинства. Размерът му е 10 акчета.
32Селото се е намирало югоизточно от Кавадарци.
33По-късното село Драгия (Драдня) е разположено югозападно от Кавадарци.
34Следват имената на 5 глави на християнски домакинства.
35Намира се южно от Кавадарци.
36В по-късните регистри се срещат две села: Горен и Долен Дисан. Те се намират източно и югоизточно от Кавадарци.
37Намира се североизточно от Струмица.
38Вероятно идентично с някое от селата Голям и Малък Дисан в областта на Струмица.
39Село в областта Морихово.
40Вероятно село Вишня, Петричко. Ако тази идентификация е точна, това е доказателство, че по-късната нахия Петрич е образувана чрез обособяване на земи от нахията Струмица и Тиквеш.

 

X

Right Click

No right click