Манастири и манастирска мрежа в Кюстендилския санджак през XV - XVII в. - 10. Манастири в нахия Конче 11. Манастири в нахия Дойран 12. Манастири в нахия Боимия

Посещения: 22024

Индекс на статията

 

10. Манастир в нахия Конче

 

10.1. Манастир „Света Богородица“ край с. Морозвизд

 

I. Географско местоположение. Местоположението на манастира е неизвестно. Село Морозвизд (Мородвис) се намира на 7 km южно от гр. Кочани, на територията на Република Македония. В близост до селото в местността „Градище“ има църква, изградена върху стари основи. Тя е построена в средата на XX в. и е посветена на „Св. Симеон Стълпник“. Местното население прави тук събор в памет на св. Илия685. Може да се допусне, че в някакъв по-ранен период тук се е намирал и разглежданият от нас манастир.

II. Исторически сведения. Манастирът „Св. Богородица“ е включен в обширния регистър за Кюстендилския санджак от 1570/73 г. Той е описан към нахия Конче и с. Гавран (или Гарван, село на около 21 km югоизточно от гр. Щип) в „зиамета на Мехмед, катиб на румелийската канцелария“. В бележка на османския чиновник се уточнява, че селото и манастирът спадат към нахия Конче. При описа на обителта изрично е посочено, че тя се намира до с. Мородвис686.

В описа подробно са описани манастирските имоти: 2 църкви, 1 зимник, 50 пчелни кошера 1 лозе, 1 бахча, 1 градина, 1 буре, 1 орех и 1 винарска изба. Данъците на манастира са за жито, шира и друго в размер на 100 акчета687.

А. Стояновски допуска, че манастирът „Св. Богородица“ е идентичен с манастир, отбелязан край с. Руляк (Рулјак) в регистрите от 1519 г. (не посочва размера на данъка) и 1550 г. (данък от 50 акчета)688. Село Руляк се намира на около 10 км югозападно от с. Моровизд и е напълно възможно в по-ранните регистри обителта да е описана към това селище.

 

11. Манастири в нахия Дойран

 

11.1. Манастир „Пивкопия“ до с. Дойран

 

I. Географско местоположение. Местоположението на манастира е неизвестно. Днес има градове Стар Дойран и Нови Дойран, които се намират на западния бряг на Дойранско езеро в Югоизточна Македония.

II. Исторически сведения. Манастирът „Пивкопия“ е отбелязан в обширния регистър за Кюстендилския санджак от 1570/73 г. Той е включен в султански хас. Османският чиновник посочва, че обителта дава на държавата 35 жълтици по начин, който е отбелязан в стария опис689. За съжаление не разполагаме с този дефтер, който би могъл да ни даде повече сведения относно положението на манастира.

 

11.2. Манастир „Свети Никола“ в с. Топлица

 

I. Географско местоположение. Местоположението на манастира е неизвестно. Село Топлица е изчезнало, но според местните предания то се е намирало на северозападния бряг на Дойранското езеро, северно от гр. Нови Дойран, на територията на Република Македония690.

II. Исторически сведения. Манастирът „Св. Никола“ е включен в обширния регистър за Кюстендилския санджак от 1570/73 г. Османският чиновник дава подробно сведение за манастирските имоти: 1 чифт, 1 хамбар, 1 църква, 2 къщи, 1 лозе. В обителта живее един монах, който плаща данък в размер на 420 акчета. Манастирът е включен в султански хас691.

 

12. Манастири в нахия Боимия

 

12.1. Манастир „Света Петка“, с. Костурино

 

I. Географско местоположение. Село Костурино се намира на около 15 km южно от гр. Струмица, на територията на Република Македония. Според местното предание манастирът „Св. Петка“ се е намирал източноот селото692.

II. Исторически сведения. Манастирът „Св. Петка“ е включен в обширния регистър за Кюстендилския санджак от 1570/73 г. Село Костурино и обителта се намират в „зиамета на Xасан бей, кетхуда на румелийските тимари“. Манастирът дава юшур за шира и градинарски продукти в размер на 48 акчета693.

 

12.2. Манастир „Свети Георги“, гр. Валандово

 

I. Географско местоположение. Манастирът „Св. Георги“ се намира в гр. Валандово и днес е напълно обновен694. Град Валандово е разположен на около 20 km южно от гр. Струмица, на територията на Република Македония.

II. Исторически сведения. Манастирът „Св. Георги“ е включен в обширния регистър за Кюстендилския санджак от 1570/73 г. В описа подробно са дадени манастирските имоти: овошки, 1 църква, 1 къща, лозе в близост до църквата. В обителта живее един монах, който плаща юшур за овошки и шира в размер на 120 акчета695.

 

Бележки:

685Информацията е събрана по време на теренни проучвания в Кочани и областта през 2009 г. Изказвам благодарност на Кирил Трайковски, който ми даде подробни сведения относно местността „Градище“.
686В нахия Конче няма село Мородвис, както посочихме то се намира в близост до гр. Кочани и е отбелязано в нахия Кочани. Виж: ТДИМН, V/2, с. 338-340.
687ТДИМН, V/3, с. 268.
688Стојановски, А. Штип од пагањето..., с. 257.
689ТДИМН, V/3, с. 290.
690ТДИМН, V/3, с. 290 и бел. 280
691ТДИМН, V/3, с. 290-291.
692ТДИМН, V/3, с. 340, бел.330.
693ТДИМН, V/3, с. 340.
694ТДИМН, V/3, с. 350, бел. 339.
695ТДИМН, V/3, с. 350.

 

X

Right Click

No right click