Манастири и манастирска мрежа в Кюстендилския санджак през XV - XVII в. - Обща библиография

Посещения: 22038

Индекс на статията

 

 Обща библиография

 

Извори:

Английски пътеписи за Балканите, края на XVI в. - 30-те години на XIX в.. Увод, съставителство и коментар М. Тодорова. С., 1987.

Евлия Челеби. Пътепис. С., 1972.

Елезовић, Г., Записи и натписи. - В: Зборник за историју Јужне Србије и суседних области. Књ. I, Скопље, 1936, с. 251-270.

Гошев, И. Стари записи и надписи. Свитък 1. Исторически, литургически и библиографически записи и текстове. С., 1927.

Гошев, И. Стари записи и надписи. Свезка четвърта. Исторически, литургически и библиографически записи и текстове. С., 1936.

Гошев, Ив. Из сбирките на Църковния историко-археологически музей при Св. Синод в София. - В: ГСУ-БФ. Т. XXIII, 1945-1946, с. 5-32.

Гошев, Ив. Трите най-стари пространни жития на Иван Рилски. - В: ГСУ-БФ. Т. 25, 1947-1948.

Джансъзов, Ст. Н4колко документи дадени отъ турскит4 султани на Рилския мънастиръ. - В: СбНУ. Кн. IV, С., с. 610-620.

Иванов, Й. Български старини из Македония. С., 1931.

Иванов, Й. Жития на св. Иван Рилски. С уводни бележки. - В: ГСУ-ИФФ. Кн. XXXII, 13, 1936, с. 1-108.

Илков, Д. Няколко паметници от Рилския монастиръ. - В: СбНУ. XII, С., 1895, с. 615-629.

Исписи из „Греческихъ статейныхъ спискахъ“. Главног Архива Министарства Иностраних Дела у Москви. Књига друга. - В: Споменик. XXXIX, Београд, 1903, с. 34-43.

Ихчиев, Д. Турскит4 документи за Рилския монастирь. С., 1910.

Киселков, В. Св. Иван Рилски. Жития. С., 1940.

Костић, П. Документи о буни Смедеревског епископа Павла против потчињаваћа Пећке патријаршија архијепископији охридској. - В: Споменик СКА. LVI, Београд, 1922, с. 32-39.

Недков. Б. Османотурска дипломатика и палеография. II (документи и речник). С., 1972.

Новаковић, Р. Бранковићев летопис. - В: Посебна издања, одељење друштвених наука. Књ. 35, Београд, 1960.

Новаковић, Ст. Српски поменици XV-XVIII века. - В: Гласник Српског ученог друштва. Књ. XLII, Београд, 1875, с. 1-152.

Новаковић, С. Пшињски поменик. - В: Споменик. XXIX, Београд, 1895., с. 3-20.

Новаковић, Ст. Законски споменици српских држава средњега века. Београд, 1912.

Петров, П., Гюзелев, В. Христоматия по история на България. Т. 2, С., 1978.

Райков, Б., Хр. Кодов, Б. Христова. Славянски ръкописи в Рилския манастир. Т. 1, С., 1986.

Снегаров, И. Гръцките документи на Рилския манастир. - В: ГДА. Т. Х (XXXVI), С., 1960-1961, с. 185-211.

Снегаров, И. Гръцките документи на Рилския манастир. - В: ГДА, Т. XIV (XL), С., 1965, с. 87-128.

Снегаров, И. Гръцките документи на Рилския манастир. - В: ГДА, Т. XVI (XLII), С., 1965, с. 55-107.

Спространов, Е. Материали по историята на Рилския манастиръ. - В: СбНУ Кн. XVIII, С., 1901, с. 171-206.

Спространов, Е. Опис на ръкописите при библиотеката на Рилския манастир. С., 1902.

Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 г. Увод и научно разчитане на текста Румяна Павлова. Велико Търново, 1999.

Стара българска литература. Т. IV. Житиеписни творби. Съставител и редакция Кл. Ивнова. С., 1986.

Стојановић, Љ. Стари српски родослови и летописи. - В: ЗИЈКСН. прво отдељење, Књ. XVI, Београд-Сремски Карловци, 1927.

Стојановић, Љ. Стари српски записи и натписи. Књ. I, Београд, 1982.

Стојановић, Љ. Стари српски записи и натписи. Књ. IV, Београд,.1986.

Трухелка, Ђ. Из старих рукописа. - В: Гласник земаљског музеја. VI, Сарајево, 1894, с. 449-463.

Турски документи за историјата на македонскиот народ. Опширни пописни дефтери од XVI век за Кустендилскиот санджак. Т. V, Кн. 1, Скопје, 1980.

Турски документи за историјата на македонскиот народ. Опширни пописни дефтери од XVI век за Кустендилскиот санджак. Т. V, Кн. 2, Скопје, 1980.

Турски документи за историјата на македонскиот народ. Опширни пописни дефтери од XVI век за Кустендилскиот санджак. Т. V, Кн. 3, Скопје, 1982.

Турски документи за историјата на македонскиот народ. Опширни пописни дефтери од XVI век за Кустендилскиот санджак. Т. V, Кн. 4, Скопје, 1985.

Турски документи за историјата на македонскиот народ. Опширни пописни дефтери од XVI век за Кустендилскиот санджак. Т. V, Кн. 5, Скопје, 1995.

Турски извори за българската история. Т. VII. Съставили и коментирали Ст. Андреев, А. Велков, Е. Грозданова, П. Груевски, Ст. Димитров, М. Калицин, М. Михайлова-Мръвкарова. Под редакцията на Ст. Димитров, Е. Грозданова, Ст. Андреев, С., 1986.

Фрагмент от подробен тимарски регистър за села от Струмишко и Тиквешко от 60-те години на XV в. - В: Матанов, Хр. Възникване и облик на Кюстендилски санджак (XV-XVI в.). С., 2000, с. 159-172.

Хаджи Калфа. Румелия и Босна. Географски описаль Мустафа беню Абдуллах Хаджи Калфа. - В: Архивъ за поселищни проучвания. Кн. 3, С., 1938, с. 48-98.

Христова, Б., Д. Караджова, Ел. Узунова. Бележки на българските книжовници X-XVIII век. Т, 1 (X-XV век), С., 2003.

Христова, Б., Д. Караджова, Ел. Узунова. Бележки на българските книжовници X-XVIII век. Т, 2 (XVI-XVIII век), С., 2004.

Başbakanlik Osmanli Arşivi TD 74.

Başbakanlik Osmanli Arişvi TD 167.

Evlija Čelebija. Putopis. II, Sarajevo, 1957.

 

Историография:

Ангелов, А. Църквата „Св. Архангел Михаил“ при село Горановци, Кюстендилско. - В: Археология. Кн. 4, С., 2003, с. 41-49.

Ангелов, Б. Нова редакция на повестта за Иван Рилски. - В: ИИБЛ. IX, С., 1960, с. 247-285.

Ангелов, Б. Руско-южнославянски книжовни връзки. С., 1980.

Ангелов, Б. Димитър Кантакузин. - В: Старобългарски писатели. С., 1981, с. 136-144.

Ангелов, Б. Повествователни съчинения за Иван Рилски в старобългарската литература. - В; Старобългарско книжовно наследство. С., 1983, с. 186-198.

Ангелов, Б. Владислав Граматик. - В: Старобългарски писатели. С., 1981, с. 127-135.

Ангелов, С. Монументалната живопис в западните български земи през XVI в. - консерватизъм и иновации. (дисертация). С., 2009.

Ангелов, С. Църквата „Св. Архангел Михаил“ до с. Горановци, Кюстендилско. - В: ИИМК. Т. XVI, Кюстендил 2008, Велико Търново, 2010, с. 59-63.

Ангелова, Р., М. Коева. Архитектурата на манастира и нейната декоративна украса. - В: Рилският манастир. С., 2000, с. 58-80.

Анчев, А. Рилски манастир. С., 1979.

Архитектонски споменици на Тари и под Осоговом. - В: Гласник скопског научног друштва. Књ. 12, Скопље, 1933, с. 147-185.

Атанасов, П. Руските старопечатни книги в Рилския манастир. - В: Старобългарска литература. 12, 1982, с. 82-99.

Бакалов, Г., Т. Коев. История на религиите. С., 2001.

Бакалова, Е. Роженският манастир. С., 1990.

Балабанов, К., А. Николовски, Д. Корнаков. Споменици на културата на Македонија. Скопје, 1980.

Бицевска, К. Карпинскиот апостол. - В: Македонски јазик. Бр. XXIX, Скопје, 1978, с. 197.

Божков, А. Стенописите в църквата от метоха на „Орлица“ - В: Изкуство. Кн. 2, 1964, с. 25-31.

Божков, А. Миниатюрите в Дамаскина от XVII в. в Рилския манастир. - В: Изкуство. Кн. 8, С., 1968, с. 18-25.

Бошковић, Ђ. Полошко. - В: Старинар. Књ. VI, Београд, 1931, с. 183¬186.

Бошковић, Ђ. Срушена је и стара капела у Матејићу! - В: Старинар. Кн. XIV, Београд, 1939, с. 153-156.

Бур, М. Xристиянското население и православните манастири на Балканите през османското владичество. - В: Исторически преглед. Кн. 3, 1984, с. 35-53.

Василевић, Ј. Х. Свети Прохор Пчињски и његов манастир. - В: Годишњица Николе Чупића. Књ. XX, Београд, 1900, с. 59-116.

Василиев, Ас. Църкви и манастири из Западна България. - В: Разкопки и проучвания. Т. IV, С., 1949, с. 49-113.

Василиев, Ас. Xудожествени паметници и майстори образописци из някои селища на Кюстендилско, Брезнишко и Трънско. - В: Комплексни научни експедиции в Западна България - Трънско - Брезнишко - Кюстендилско през 1957 и 1958 година. С., 1961, с. 179-264.

Василиев, А. Български възрожденски майстори. С., 1965.

Василиев, Ас. Проучвания на изобразителните изкуства на някои селища по долината на Струма. - В: ИИИИ. Кн. VII, С., 1974, с. 181-186.

Велев, И. Преглед на средновековни цркви и манастири во Македонија. Скопје, 1990.

Велев, И. Службата за пустиножителот св. Прохор Пчински со посебен осврт кон два необјавени преписа. - В: Спектар. Бр. 25-26, Скопје, 1995, с. 5-11.

Велев, И. Св. Гаврил Лесновски во книжевната традиција. Скопје, 1996.

Велев, И. Лесновскиот книжевен центар. Скопје, 1997.

Велев, И. Култот на Свети Гаврил Лесновски. - В: ГСУ - ЦСВП. Т. 91 (10), 2001, С., 2002, с. 125-131.

Влахова, Л., Е. Генова. 24 стенописа от Рилския манастир. С., 1983.

Габелић, С. Четире фреске из циклуса арханђела Михаила у Леснову. - В: Зограф. Кн. 7, Београд, 1977, с. 58-63.

Габелић, С. Црвени коњанички лик арханђела Михаила у Леснову. - В: Зограф. Кн. 8, Београд, 1977, с. 55-58.

Габелић, С. Нови податок о севастократорској титули Јована Оливера и време сликање Лесновског наоса. - В: Зограф. Кн. 11, Београд, 1980, с. 54-62.

Габелић, С. Лесновска испосница св. Илије. - В: Зборник за ликовне уметности. 18, Нови Сад, 1982, с. 171-186.

Габелић, С. Чудо о кривоклетнику из Леснову. - В: Зограф. Кн. 17, Београд, 1986, с. 54-56.

Габелић, С. Лесновски прозор у Народном музеју. - В: Зборник Народног музеја. Кн. XV-2, историја уметности, Београд, 1994, с. 37-40.

Габелић, С. Старине манастира Леснова. - В: Зборник средновековна уметност. Нова серија. Бр. 2, Скопје, 1996, с. 107-115.

Габелић, С. Манастир Лесново. Историја и сликарство. Београд, 1998.

Гагулић, П. Манастир посвећен Светом оцу Прохору Пчињском. Ниш, 1965.

Генова, Е., Л. Влахова. 24 утвари от Рилския манастир. С., 1988.

Генова, Ел. Рилският манастир - съкровищница на българското приложно изкуство. - В. Рилският манастир. С., 2000, с. 209-226.

Генова, Ел. Църквата при Гроба на Св. Йоан Рилски. Стенописи и зографи. - В: ГСУ - ЦСВП. Т. 91 (10), 2001, С., 2002, с. 133-146.

Генчев, Н. Българската култура XV-XIX в. С., 1988.

Георгиева, Цв., Н. Генчев. История на България XV-XIX век. Т. II, С., 1999.

Герасимов, Т. Свидетелства за възобновяването на Рилския манастир в 1784 г. - В: ИИД. XIV-XV, С., 1937, с. 211-212.

Гергова, И. Ранният български иконостас 16-18 в. С., 1998.

Гергова, И. Триптих поменик од Полошкиот манастир Св. Горги. - В: Културно наследство. Кн. XXIV-XV (1997/98), Скопје, 1999, с. 29-46.

Гергова, И. Поменици от Македония в български сбирки. С., 2006.

Геров, Г., Б. Пенкова, Р. Божинов. Стенописите на Роженския манастир. С., 1993.

Геров, Г. Стенописите от църквата „Св. Архангел Михаил“ край с. Сапарево. - В: Изкуство. Кн. 14, С., 1994, с. 10-14.

Гошев, И. Рилски глаголически листове. С., 1956.

Гошев, И. Заветът на св. Иван Рилски в светлината на старобългарското и на византийското литературно предание от IX-XIV в. - В: ГДА. Т. IV, (XX), 10, С., 1954-1955, с. 431-501.

Грабар, А. Няколко средновековни паметници из Западна България. - В: ГНМ за 1921 год. С., 1922, с. 286-296.

Градева, Р. Административна система и провинциално управление в българските земи през XV век. - В: Българският петнадесети век. Сборник доклади за българската обща и културна история през XV век. С., 1993, с.39-52.

Градева, Р. За немюсюлманите и техните храмове в османските владения: някои наблюдения върху процедурите по получаване на разрешения за ремонт и поправка на немюсюлманските култови сгради през предтанзиматския период. - В: сб. Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. д.и.н. Цветана Георгиева. Част I - Минало - исторически ракурси. С., 2008, с. 126-163.

Грозданов, Ц., Д. Ђорнаков. Историјски портрети у Полошком (I). -В: Зограф. 14, Београд, 1983, с. 60-67.

Грозданов, Ц., Д. Ђорнаков. Историјски портрети у Полошком (II). -В: Зограф. 15, Београд, 1984, с. 85-93.

Грозданов, Ц., Д. Ђорнаков. Историјски портрети у Полошком (III). -В: Зограф. 18, Београд, 1987, с. 37-43.

Грозданов, Ц. Охридскиот архиепископ Прохор и неговата дејност. - В: Грозданов, Ц. Студии за охридскиот живопис. Скопје, 1990, с. 150-158.

Грозданов, Ц. Полошко и Дујчев. - В: ГСУ - ЦСВП. Т. 94 (13), 2004, С., 2006, с. 319-324.

Грозданов, Ц. Живописот на Охридската архиепископија. Студии. Скопје, 2007.

Грозданова, Е. Българската народност през XVII в. Демографско изследване. С., 1989.

Данчев, Г. Рилската повест на Владислав Граматик и споровете около двете ѝ редакции. - В: Трудове на ВПИ „Кирил и Методий“. Велико Търново, 3, 1966, с. 49-88.

Данчев, Г. Владислав Граматик - книжовник и писател. С., 1969.

Данчев, Г. Димитър Кантакузин. С., 1979.

Данчев, Г. Страници из историята на Търновската книжовна школа. С., 1983.

Данчев, Г. Особености на приписките и бележките в сборниците на Владислав Граматик - Извор на сведения за неговите културни интереси и за културата у нас през XV столетие. - В: Българският петнадесети век. Сборник доклади за българската обща и културна история през XV век. С., 1993, с. 181-187.

Дероко, А. Матејча. - В: Старинар. Кн. VIII-IX, Београд, 1933-1934, с. 84-89.

Деспотова, В. Карпинското евангелие и неговото место мегу словенските полни апракоси. - В: Slovo. Zagreb, 1986, s. 171-184.

Джонова, Д. Научно-мотивирано предложение за обновяване църквата Св. Четиридесет мъченици - с. Лева река - Пернишки окръг за паметник на културата. С., 1969.

Джонова, Д. Манастирската църква „Св. Четиридесет мъченици“ при с. Лева река, Пернишки окръг. - В: Реставрация и консервация на художествени ценности. С., 1982, с.189-198.

Джурова, А. Славянските светци в контекста на бароковата иконография на покровителството. - В: ГСУ - ЦСВП. Т. 91 (10), 2001, С., 2002, с. 63-78.

Димитрова, Е. Циклусот на Богородичниот Акатист во црквата Света Богородица - Матејче. - В: Годишен зборник на Филозофскиот факултет. Т. 23 (49), Скопје, 1996, с. 281-289.

Димитрова, Е. Апостолскоиот циклус во црквата Света Богородица - Матејче. - В: Balkanoslavica. Бр. 26-27, Прилеп, 1999-2000, с. 13-31. Димитрова, Е. Манастир Матејче. Скопје, 2002.

Димитрова, Е. Ктиторска композициј а и ново датовање живописа у цркви Свете Богородице у Матеичу. - В: Зограф. Кн. 29, Београд, 2002-2003, с. 181-190.

Димитър Кантакузин. Събрани съчинения. С., 1989.

Димитров, Ст., Кр. Манчев. История на балканските народи. Т. 1, С.,1999.

Динеков, П. Рилският манастир в изследванията на проф. Иван Иванов. - В: Старобългарска литература. Кн. 18, С., 1985, с. 21-29.

Дочева-Тодорова, В. Архитектурният образ на манастира „Св. Богородица Спилеотиса“. - В: Нешева, В. Мелник. Св. Богородица Спилеотиса. Т. 2, С., 1994, с. 75-85.

Дремсизова-Нелчинова, Цв., Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг. С., 1978.

Дуйчев, И. Рилският светец и неговата обител. С., 1947.

Дуйчев, И. Свети Иван Рилски и неговият монастир. Издание на Светата Рилска обител. 1948.

Дуйчев, И. За първообразността и достоверността на Рилската грамота. - В: Проучвания върху средновековната българска история и култура. С., 1981, с. 207-233.

Дуйчев, И. Рилският манастир като просветен и книжовен център през Средновековието. - В: Пътеки към утрото. С., 1985, с. 73-87.

Дылевский, Н. Рыльский монастырь и Россия в XVI и XVII веке. С., 1946.

Дылевский, Н. Договор 1466 года между болгарским Рыльским монастырем и обителью Пантелеймона - Руссиком на Афоне. - В: Études balkaniques. 2, Sofia, 1969, p. 81-98.

Дылевский, Н. Рыльский монастырь и Россия-Украина в XVI-XVII веках. С., 1974.

Дылевский, Н. Первая русская публикация договора 1466 года между болгарским Рыльским монастырем и обителью Пантелеймона - Руссиком на Афоне. - В: Études balkaniques. 4, Sofia, 1976, p. 110-115.

Дылевский, Н. Рылский монастр - „Великая лавраславянского племени Балканах“. - В: Кирилометодиевски студии. Кн. 3, С., 1986, с. 141-146.

Ђоровић, В. Прилози за нашу стару књижевност и хисторију.. - В: Зборник за историју Јужно Србије и суседних области. Књ. 1, Скопље, 1936, с. 103-126.

Ђук. Р. Царица Мара. - В: ИЧ. Кн. XXVI, Београд, 1978-1979, с. 53-95.

Ђурђев, Бр. Још један податак о „продаји цркава и манастира“ за време Селима II. - В: Годишњак истироског друштва Босне и Xерцеговине. Сарајево, 1959, с. 35.

Ђурић, В., С. Ћирковић, В. Кораћ. Пећка патриаршија. Београд, 1990.

Ђурић, В. Полошко. Xиландарски метох и Драгушинова гробница. - В: Зборник Народног музеја. Т. VIII, Београд, 1975, с. 327-342.

Ђурић, С. Xрист Космократор у Лесново. - В: Зограф. Кн. 13, Београд, 1982, с. 65-71.

Енев, М. Рилският манастир. С. 1997.

Епископ Варлаам. Св. Иван Рилски - велик рилски чудотворец и неговия манастир. С., 1928.

Заветът на Св. Иван Рилски. Из архивното наследство на Иван Дуйчев. Съставител и редакция В. Велинова. С., 2000.

Захариев, В. Първото наше графично заведение - щампарницата на х. Исай и х. Калистрат в Рилския манастир. - В: ИИИИ. XIII, С., 1938, с. 49-58.

Зиројевић, О. Цркве и манастири на подручју Пећког патријаршије до 1683 године. Београд.

Ждраков, З Пренасянето на мощите на св. Иван Рилски през 1469 г. в светлината на историческите събития - В: Българският петнадесети век. Сборник доклади за българската обща и културна история през XV век. С., 1993, с. 85-92.

Иванић, Б. Мара Бранковић и монументално сликарство друге половине 15. века. - В: Ниш и Византија. Т. II, Ниш, 2004, с. 335-342.

Ивановъ. Й. С4верна Македония. Исторически изследвания. С., 1906.

Иванов, Й. Старински църкви въ югозападна България. - В: ИБАД. Т. III, св. I, С., 1912, с. 53-72.

Ивановъ. Й. Св. Иванъ Рилски и неговиятъ монастиръ. С., 1917.

Иванова, В. Неиздадени църкви въ югозападна България. - В: ГНМ. С., 1931, с. 264-275.

Иванова, В. Орэховскиятъ монастиръ и неговитэ грамоти. - В: ИИД. Кн. XI-XII (1931-1932), С., 1932, с. 84-115.

Иванова, В. Рафаиловият кръст. С., 1993.

Иванова, Кл. Две неизвестни старобългарски жития. - В: Литературна история. Кн. 1, С., 1977, с. 57-65.

Иванова, Кл. Патриарх Евтимий и агиографската традиция в средновековната литература. - В: Литературна мисъл. Кн. 10, С., с. 90-99.

Иванова, Кл. Житието на Иван Рилски от патриарх Евтимий. - В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. С., 1992, с. 158-159.

Иванова, Св. Градските териториални общности и организацията на култа на мюсюлмани и християни. - В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV-XVIII век. Велико Търново, 1992, с. 128-133.

Иванова, Св. Градски живот (XV - първата половина на XVIII в.) - В: Българското общество XV-XVIII в., С., 1999, с. 106-161.

Иванова, Св. Xристиянска и мюсюлманска благотворителност по българските земи, XV-XVIII в. (документи, участници и институции). - В: сб. Дарителство и взаимопомощ в българското общество. С., 2003, с. 7-110.

Игнатий Рилец. Откѫслекъ отъ историята на Рилский монастиръ. С., 1895.

Иречек, К.. Пътувания по България. С., 1974.

История на Османската империя. под редакцията на Р. Матран, С., 1999.

Йеромонах Йосиф. Археологически излетъ изъ Тиквешко. - В: Минало. Кн. 5-6, 1911, с. 47-59.

Кавкалески, И. Еден предлог за конзервација на група икони од црквата Свети Горги Полошки манастир. - В: Културно наследство. Кн. VII (1976-1978), Скопје, 1978, с. 223-250.

Камбурова-Радкова, Р. Рилският манастир през Възраждането. С., 1972.

Карановъ, Еф. Метериали по етнографията на нэкои мэстности въ Сэверна Македония, които сѫ смежни с България и Сърбия. - В: СбНУ Кн. IV, С., 1891, с. 280-319.

Кашић, Д. Српска црква под турцима. - В: Српска православна црква 1219-1969. Споменица о 750-годишњици аутокефалности. Београд, 1969, с. 139-162.

Кепов, Ив. Минало и сегашно на Бобошево. С., 1935.

Кил, М. Изкуство и общество в България през турския период. С., 2002.

Киселков, В. Рилският манастир. С., 1927.

Ковачев, Г. Мрака и Радомирско през Средновековието и Възрожденската епоха IV-XIX в. Радомир, 2007.

Ковачев, Р. Регистри от Истанбулския османски архив за Кюстендил, казата и санджака през XVI в. - В: ИИМК, т. X, 2004, с. 345-362

Коева, М. Рилският манастир. С., 1995.

Кожухаров, Ст. Служби за Иван Рилски. - В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник., С., 1992, с. 426-427.

Койнова-Арнаудова, Л. Новооткрити стенописи в Роженската трапезария. - В: Музеи и паметници на културата. Кн. 3, С., 1973, с. 46-58.

Койнова-Арнаудова, Л. Икони от Мелнишкия край. С., 1980.

Комлушки, Д. Свети Прохор Пчињски. Београд, 2005.

Корнаков, Д. Резултати от евиденцијата и стручната документација на спомениците на културата - цркви и манастири во Мариовскиот, Тиквешкиот и Гевгелискоит крај. - В: Културно наследство. X-XI, Скопје, 1987, с. 149-171.

Корнаков, Д. Новооткриени фрески во припратата на манастирската црква Св. Горги Полошки от 1609. - В: Културно наследство. Кн. 17-18, Скопје, 1994, с. 75-78.

Корнаков, Д. Полошки манастир Свети Горги. Скопје, 2006.

Костова, Ел. Мелнишките манастири „Света Богородица Спелиотиса“ и „Света Богородица Пантанаса“ в светлината на две средновековни грамоти. - В: ГСУ - ЦСВП. Т. 95 (12), С., 2005, с. 193-203.

Костова, Ел. Манастирът „Св. Георги“ в Мелник и Светогорският Ивирон през първата половина на XIV в. (Преглед на изворовия материал от светогорския манастир Ивирон). - В: Минало. Кн. 2, С., 2006, 8-22.

Костова, Ел. Мелник в периода XIII-XIV в. Проблеми на политическата и социално икономическата история. (дисертация), С., 2006.

Костова, Р. Манастирът, основан от св. Йоан Рилски: археология на писмените свидетелства. - В: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Кн. II. Текстове на култа и религията. Материали от международната научна конференция в чест на 60- годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври, 2003. С., 2005, с. 120-127.

Коцева, Е. Надписи от стенописите на параклиса на Xрельовата кула. - В: Музей и паметници на културата. Кн. 4, С., 1969, с. 18-25.

Кръстев, К. Средновековните стенописи на Xрельовата кула в Рилския манастир. - В: ИИИИ. Кн. 1, С., 1956, с. 181-230.

Куюмджиев, А., Е. Мутафов. Кога е изградена и изписана църквата при метоха Орлица. - В: Проблеми на изкуството. Кн. 1, 2007, с. 25-31.

Мавродиновъ, Н. Църкви и монастири въ Мелникъ и Роженъ. - В: ГНМ. Кн. V (1926-1931), С., 1933, с. 285-304.

Мавродинов, Н. Археологични и художествено исторични изследвания изъ Македония. - В: МПр. Кн. 4, С., 1943, с. 88-129.

Мавродинов, Н. Старобългарското изкуство XI-XIII в. С., 1966.

Мавродинова, Л. Стилът на Земенските стенописис. - В: Изкуство. Кн. 6, С., 1963, с. 27-34.

Мавродинова, Л. Стенописите на Земенската църква. - В: ИИИИ. Т. VIII, С., 1965, с. 257-280.

Мавродинова, Л. Земенската църква. С., 1966.

Мавродинова, Л. Земенската църква. С., 1980.

Мавродинова, Л. Надписите и датировката на стенописите от втория слой в Земенската църква „Св. Йоан Богослов“. - В: ИИМК. Т. X [за 2004], Кюстендил, 2005, с. 263-274.

Малковски, Г., Ј. Михајловски, Ц. Крстевски. Крива паланка и Кривопаланечко низ историјата. Крива паланка, 1996.

Манастир св. Гаврил Лесновски. Кочани, 2007.

Мано-Зиси, Ђ. Полошко. - В: Старинар. Књ. VI, Београд, 1931, с. 114-123.

Марди-Бабикова, В., Б. Илиева. Новооткрити стенописи в църквата при Земенския манастир. - В: Изкуство. Кн. 10., С., 1972, с. 12-14.

Марди-Бабикова, В. Земенската църква Св. Йоан Богослов в светлината на нови данни. С., 1976.

Матанов, Хр. Югозападните български земи през XIV в. С., 1986.

Матанов, Хр. Княжеството на Драгаши. С., 1997.

Матанов, Хр. Възникване и облик на Кюстендилски санджак през XV-XVI в. С., 2000.

Матанов, Хр. Средновековните Балкани. Исторически очерци. С., 2002.

Матанов, Хр. Xристиянските структури в Кюстендилски санджак под знака на полумесеца (XV-XVI в.) - В: ИИМК. Т. X, Кюстендил, 2004, с. 25-38.

Матанов, Хр. Състояние на енорийската структура и на манастирите в Кюстендилски санджак през XI-XVI в. - В: Образ и слово. Сборник в чест на проф. Аксиния Джурова. С., 2004, с. 177-188.

Матковски, Ат. Обидот на епископот Павле од Смедерево да ги отцепи српските епархии од Охридската архиепископија. - В: ГИНИ. Бр. 2-3, Скопје, 1970, с. 71-90.

Матковски, А. Односите помегу Охридската архиепископиа и Османската држава. - В: ГИНи. Бр. 2, Скопје, 1972, с. 111-145.

Машик, М. Три прилози за проучување на иконописни дела од поствизантискиот период. - В: Зборник на Музејот на Македонија за средновековна уметност. Кн. 5, Скопје, 2006, с. 121-137.

Машић., М. Прилог проучавању старог карпинског иконостаса. - В: Ниш и Византија. Т. IV, Ниш, 2006, с. 365-383.

Миљковик-Пепек, П. Водоча. Скопје, 1975.

Милојевић, М. Наши манастири и калуђерство. Београд, 1881.

Минчева, К., С. Ангелов. Църкви и манастири от Югозападна България през XV-XVII в. С., 2007.

Минчева, К. Опит за реконструкция на историята на Лесновския манастир през XV-XVII в. - В: ИИМК. т. XIV, Кюстендил, 2007, с. 101-106.

Минчева, К. Статистически данни за градовете в Кюстендилския санджак според османския обширен регистър от 1570/73 г. (под печат).

Минчева, К. Манастирската мрежа в Кюстендилски санджак през XVI в. - В: ИИМК. Т. XVI, Кюстендил 2008, Велико Търново, 2010, с. 85-92.

Мирковић, Л. Најстаре фреске из циклуса чуда Св. Арханђела Михаила у Леснову. - В: ГСНД. Књ. III, Скопље, 1928, с. 1-4.

Митова-Джонова, Д. Археологическите паметници в Пернишки окръг. С., 1983.

Митревски, Н. Акатистот на Пресвета Богородица во припратат на црквата „Свети Горги“ во Полошкиот манастир. - В: Пелагонитиса. Бр. 1, Прилеп, 1996, с. 48-58.

Михајловски, Ј. Десет века свети Јоаким Осоговски. Куманово, 2005.

Миятевъ, Кр. Съкровищницата на Рилския монастиръ. - В: ГНМ за 1922-1925 год. С., 1926, с. 314-358.

Муравьев, А. Н. Сношенiя Россiи съ Востокомъ по делам церковнымъ. Ч. 1, Санкт Петербург, 1858.

Муравьев, А. Н. Сношенiя Россiи съ Востокомъ по делам церковнымъ. Ч. 2, Санкт Петербург, 1860.

Муртузалиев, С. И. Положение зимми и Константинопольской патриархии в Османской империи XV-XVI вв. - Във: Византийский временник. Т. 65 (90), Москва, 2006, с. 178-185

Мутафова, Кр. Българите в османската правна система (втората половина на XV-XVI век). - В: сб. България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научна конференция в памет на доц. д-р Xристо Коларов. 30-31 октомври 1998 г., Велико Търново. Велико Търново, 2001, с. 261-281.

Мушанов, Н. Описание на Роженския манастир като архитектурно- художествено явление. - В: Архитектура. Кн. 3-4, С., 1985, с. 32-37.

Недков. Б. Османотурска дипломатика и палеография. I. С., 1966.

Нешев, Г. Български довъзрожденски културно-народностни средища. С., 1977.

Нешев, Г. Български манастири през вековете. С., 2006.

Нешева, В. Принос към проучването на Роженския манастир. - Във: Векове. Кн. 3, С., 1983, с. 5-10.

Нешева, В. Мелник. Св. Богородица Спилеотиса. Т. 2, С., 1994.

Нешева, В., Цв. Комитова. Теренно археологическо проучване на църквата „Св. Параскева“ („Св. Петка") в Мелник. - В: Археологически открития и разкопки през 2004 г. С., 2005, с. 305.

Нешева, В. Богозиданият град Мелник. С., 2008.

Николић-Новаковић, Ј. Ликови монаха и пустиножитеља у цркви манастира Леснова. - В: ЗРВИ. Кн. 33, Београд, 1994, с. 165-174.

Николик-Новаковик, Ј. За циклусот на Св. Горги и зографот на припратата на Полошкиот манастир. - В: Културно наследство. Кн. 17-18, Скопје, 1994, с. 83-90.

Овчаров. Н. Археологически пътувания из Македония. Варна, 2009.

Окуњев, Н. Грађа за осторију српске уметности. 2. Црква Света Богородице - Матеич. - В: Гласник Скопског наочног друштва. Књ. VII-VIII, Скопље, 1930, с. 89-113.

Паскалева, К. Към историята на женското монашество в България. - В: ГСУ - ЦСВП. Т. 93 (12), 2003, С., 2005, с. 275-298.

Петковић, Вл. Авгарова легенда у фрескама Матејча. - В: Прилози за књижевност, језик, историју и фолколор. Књ. XII, Београд, 1932, с. 11-19.

Петковић, Вл. Преглед црквених споменика кроз повестницу српског народа. - В: Посебни издања САН. Кн. CLVII, одељење друшивених наука, нова серија. Кн. 4, Београд, 1950.

Петковић, С. Зидно сликарство на подручју Пећке патриаршије 1557¬1614. Нови Сад, 1965.

Петров, П., Хр. Темелски. Църкви и църковен живот в Македония. С., 2003.

Петровић, Р. Свети Прохор Пчињски у српском сликарство у XVI и XVII веку. - В: Лесковачки зборник. Бр. XLI, 2001, с. 233-238.

Петрунова, Б., В. Григоров, Н. Манолова - Николова. Свети места в Годечко, Драгоманско и Трънско. С., 2001, с. 220.

Поп-атанасов, Г., И. Велев, М. Јакимовска-Тошик. Скрипторски центри во средновековна Македонија. Скопје, 1997.

Поповска-Коробар, В. Кон атрибуцијата на живописот во црквата на Слимничкиот манастир. - В: Зборник на Музејот на Македонија за средновековна уметност. Кн. 2, Скопје, 1996, с. 214-220. Поповска-Коробар, в. Белешки за иконостасот от црквата Св. Горги Полошки. - В: Културен живот. Бр. 1, Скопје, 1997. Поповска-Коробар, в. Полошки манастир Св. Горги. Каталог. Скопје, 1998.

Поповска-Коробар, В. Лесновски манастир. Скопје, 2000, с. 12; Манастир св. Гаврил Лесновски. Кочани, 2007. Прашков, Л. Xрельовата кула. С., 1973.

Прашков, Л., Е. Бакалова, Ст. Бояджиев. Манастирите в България. С., 1992.

Прашков, Л. Xарактерни особености на българската църковна монументална живопис през XV век. - В: Българският петнадесети век. Сборник доклади за българската обща и културна история през XV век. С., 1993, с. 325-330.

Прашков., Л. Живописното богатство на Рилския манастир. - В: Рилският манастир. С., 2000, с. 134-160. Препис, Ал. Роженският манастир през периода XVI - началото на XX в. - В: PaleoBulgarica/Старобългаристика. XI. Кн. 2, С., 1987, с. 85-107.

Радкова, Р. Историческата съдба на манастира през вековете. - В: Рилският манастир. С., 2000, с. 10-30.

Радовановић, В. Тиквеш и Рајец. - В: Насеља и порекло становништва. Књ. 17, Београд, 1924, с. 131-565.

Радовановић, Ј. Једно чудо арханђела Михаила у Леснову. - В: Зборник за ликовне уметности. Кн. 10,. Нови Сад, 1974, с. 49-57.

Радовановић, Ј. Фреске празника цвети из манастира Леснова и Дечани.- В: Археографски прилози. Кн. 25, Београд, 2003, с. 197-206.

Радовић, Ал. Манастир Свети Прохор Пчињски. Врање, 2007.

Радонић, Ј. О деспоту Јовану Оливеру и неговој жени Ани Марји. - В: Глас СКА. Т. XLIV, 1914, с. 74-109. Радојчић, С. Лесново. Београд, 1971.

Райков, Б. Книжовни връзки между Търново и Рилския манастир през Средновековието. - В: Старобългарска литература. Кн. 15, С., 1984, с. 3-21.

Расколкоска-Николовска, 3. Иконостас Карпинског манастира. - В: Зборник за ликовне уметности. Т. 16, Нови Сад, 1980, с. 281-289.

Рилец, Кл. Връзките на Рилския манастир с Румъния. - В: Църковен вестник. Бр. 41 от 22.11.1958 г.

Рилец, Кл. Рилският манастир и Света гора. - В: Духовна култура. Кн. 7-8, С., 1963, с. 36-44.

Рилец, Кл. Метохът на Рилския манастир в Самоков. - В: Духовна култура. Кн. 10, С., 1976, с. 35-40.

Рилец, Неофит. Описанiе болгарского священнаго монастыря Рыльского. С., 1879.

Симић, Ст. Лесновски манастир св. Оца Гаврила. Задужбина српскога деспота Јована Оливера. Београд, 1912.

Смядовски, Ст. Надписите към Земенските стенописи. С., 1996.

Снегаровъ, И. История на Охридската архиепископия. Отъ основаването ѝ до завлад4ването на Балканския полуостровъ отъ турцит4. Т. 1, С., 1924.

Снегаровъ, И. История на Охридската архиепископия - патриаршия. Отъ падането ѝ подъ турцит4 до нейното унищожение (1394-1767). Т. 2, С., 1932.

Снегаров, И. Скопска епархия. Исторически очеркъ и възражения върху съчинението на професоръ Р. Груичъ „Скопска митрополија“ (Скопие, 1935). - В: ГСУ-БФ. Т. XV, 1, 1937/1938, С. 1938, с. 1-130.

Снегаров, И. Скопска епархия. Исторически очеркъ и възражения върху съчинението на професоръ Р. Груичъ „Скопска митрополија“ (Скопие, 1935). - В: ГСУ-БФ. Т. XVI, 2, 1938/1939, С. 1939, с. 1-184.

Снегаров, И. Културни и политически връзки между България и Русия през XVI-XVIII в. С., 1953.

Стефанов, П. Надписи към стенописите в Лева река. - В: Български език. Кн.1, С., 1989, с. 59-62.

Стобийски епископ Арсений. Принос към биографията на Неофир Рислки. С., 1984.

Стойков, Г. Култови и обществени сгради из Трънско, Брезнишко и Кюстендилско. - В: Комплексни научни експедиции в Западна България - Трънско - Брезнишко - Кюстендилско през 1957 и 1958 година. С., 1961, с. 79-176.

Стојановски, А., Ис. Ерен. Кратовската нахија во XVI в. - В:ГИНИ. Бр. 1, Скопје, 1971, с. 61-91.

Стојановски, А. Градовите на Македонија од крајот на XIV до XVII в. Скопје, 1981.

Стојановски, А. Два прилога за миналото на пределот Пчиња. - В: ГИНИ. Т. XXVII, Скопје, 1983, с. 133-139.

Стојановски, А. Штип од пагањето под османлиска власт до крајот на XVIII век. - В: Штип низ вековет. Кн. 1, Штип, 1986, с. 189-301.

Стоянова, М. Костницата на Роженския манастир. - В: Изкуство. Кн. 4, С., 1985, с. 38-47.

Струмица. Културно-историческо наследство. Струмица, 2005.

Суботић, Г. Пећки патријарх и Охридски архиепископ Никодим. - В: ЗРВИ. Кн. 21, Београд, 1982, с. 213-234.

Суботић, Г. Обнова зидног сликарства у Светом Прохору Пчињском ктај ем XV века. - В: Лесковачки зборник. XXIX, Лесковац, 1989, с. 9-14.

Суботић, Г., Др. Тодоровић. Сликар Михаило у манастиру Светог Прохора Пчињског. - В; ЗРВИ. Кн. 34, Београд, 1995, с. 117-137.

Темелски, Хр. Самоков през Възраждането. С., 2000.

Темелски, Хр. Възникване, задачи и функции на девическите манастири във Великотърновска епархия през Възраждането. - В: ГСУ - ЦСВП. Т. 93 (13) 2003, С., 2005, с. 317-321.

Терзийска, М. Книжовно-просветната дейност на Рилския манастир (от X век до Освобождението). С.,2009.

Тодић, Бр. Натпис уз Јована Оливера у наосу Леснова. Прилог хронологији лесновских фресака. - В: ЗРВИ. Кн. 38, Београд, 1999/2000, с. 375¬383.

Тодорова, О. Православната църква и българите XV-XVIII век. С., 1997.

Тодоровић, Д. Лесновска испосница света Богородице. -В: Зограф. Кн. 8, Београд, 1977, с. 59-62.

Томовић, Г. Повеља манастира Леснова. - В: ИЧ. Књ. XXIV, Београд, 1977, с. 83-101.

Томовски, К. Конзервација на културно-историските споменици во Штипска и Кумановска околија во 1957 год. - В: Културно наследство. Кн. V, Скопје, 1959, с. 45-48.

Томовски, К. Манастирот Прохор Пчински. - В: Историја. Бр. 2, Скопје, 1970, с. 194-196.

Трайчевъ, Г. Манастирит4 въ Македония. С., 1933.

Трајковска, Д. Местото на Лесново во програмите на нартексите од X до XIV век. - В: Зборник средновековна уметност. Кн. 3, Скопје, 2001, с. 79-93.

Трајковски, К. Дали е откриен гробот на Јован Оливер? - В: Macedoniae Acta Archaeologica. 9, Скопје, 1988, с. 235-236.

Трифоновъ, Ю. Съединението на Ипекската патриаршия съ Охридската архиепископия вь XV в. - В: Сп. БАН. Кн. III, С., 1912, с. 11-42.

Тулешков, Н. Строителната история на рилския метох „Орлица“. - Във: Векове. Кн. 1, 1981, с. 68-70.

Тулешков, Н. Архитектурата на българските манастири. С., 1988.

Угринска-Скаловска, Р. За записите во еден ракописод манастирот Карпино. - В: Македонски јазик. Бр. XXV, Скопје, 1974, с. 73-79.

Фекелджиев, И. Народни легенди за Иван Рилски. С., 1979.

Ферјанић, Б. Деспоти у Византији и Јужнословенским земљама. - В: Посебна издања. Књ. СССXXXVI. Византолошки институт. Књ. 8, Београд, 1960, с. 159-166.

Фотић, А. Конфискација и продаја манастира (цркава) у доба Селима II (проблем црквених вакуфа). - В: Balcanica. XXVII, 1996, с. 45-76.

Христов, Хр., Г. Стойков, Кр. Миятев. Рилски манастир. История. Архитектура. Резби. Стенописи. С., 1957.

Христова, Б., Д. Караджова, А. Икономова. Български ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталог. Т. I, С., 1982.

Христова, Б. Опис на ръкописите на Владислав Граматик. Велико Търново, 1996.

Христова, Б. Библиотеката на Рилския манастир. - В: Рилският манастир. С., 2000, с. 32-51.

Христова, М. Земенски манастир. С., 2003.

Цанков, Ст. Нови данни за историята и уредбата на Рилския манастир. - В: ГСУ-БФ. Т. XIII, 6, С., 1935-1936, с. 1-12.

Цветкова, Б. Нови документи за българската история от чужди архиви. - В: ИНБКМ. Т. XVI (XXII), 1981, с. 717-757.

Чавръков, Г. Български манастири. История. Култура. Изкуство. С., 2000.

Чанева-Дечевска, Н. Два манастира от Западна България. - Във: Векове. Кн. 2, С., 1980, с. 32-36.

Чохаджиев, Ст., В. Генадиева, Ал. Чохаджиев. Култови места на св. Иван Рилски в Кюстендилско. - В: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Кн. II. Текстове на култа и религията. Материали от международната научна конференция в чест на 60- годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври, 2003. С., 2005, с.128-137.

Янев, Я. Метохът на Рилския манастир в Кюстендил. -В: ИИМН, т. III, Кюстендил, 1991, с. 177-180.

Bartusis, M. C. Chrelja and Momčilo: Occasional servants of Byzantium in Fourteenth Century. - In: BSl. XLI, 2, 1980, p. 201-216.

Gavrilović, Z. Divine Wisdom as Part of Byzantine Imperial Ideology. Research into the Artistic Interpretations of the Theme in Medieval Serbia. Narthex Programmes of Lesnovo and Sopoćani. - В: Зограф. Кн. 11, Београд, 1980, с. 44-52.

Gavrilović, Z. Eve or the Waters of Marah at Pološko. - In: Зограф. Кн. 25, Београд, 1996, с. 51-55.

Grabar, A. La peinture religieuse en Bulgarie. Paris, 1928.

Gradeva, R. Ottoman Policy towards Christian Church Buildings. - In: Études balkaniques. № 4, S., 1994, p. 17-34.

Dujčev. I. Traits de polemique dans la peinture de Zemen. - In: Зборник за ликовне уметности. 8, Нови Сад, 1972, с. 119-127.

Đurdev, Br. "Prodaja crkava i manastira" za vreme vlade Selima II. - V: Godišniak istoriskog društva Bosne I Hercegovine. Sarajevo, 1958, s. 241-247.

Inalcik, H. The Ottoman Empire. The Classical Age (1300 - 1600). New York, 1973.

Janićijewić, J. The Cultural Treasure of Serbia. Belgrade, 1998.

Kissas, S. Contribution to the History of Rozen Monastery near Melnik. - In: Cirillomethodianum. XI, 1987, p. 195-213.

Monasteries of the Via Egnatia. Athens, 1999.

Pantazopoulos, N. J. Church and Law in the Balkan Peninsula during the Оttoman Rule. Thessaloniki, 1967.

Pavlikianov, C. The Athonite Monastery of Vatopedi from 1480 to 1600. S., 2006.

Radosavleviћ, N. Eparhij e Banje (Kustendila) i Samokova u Peћkoj patrijaršij i 1557-1766. - В: ШМК. Т. X, Велико Търново, 2005, с. 335-342.

Petković, S. The Patriarchate of Peć. Beograd, 1982.

Staneva, H. Rousseva, R. The Church of St. Demetrius in Boboshevo. S., 2009.

Zirojevič, O. Manastiri u svetlo turskih izvora. - В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV-XVIII в. Велико Търново, 1992с. 173-178.

 

X

Right Click

No right click