Манастири и манастирска мрежа в Кюстендилския санджак през XV - XVII в. - Списък на съкращенията

Посещения: 22005

Индекс на статията

 

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

 

БСМ = Български старини изъ Македония В = Векове
ГДА = Годишник на Духовната академия
ГИНИ = Гласник на Институтот за национална историја
ГСНД = Гласник скопског научног друштва
ГСУ-БФ = Годишник на Софийски университет. Богословски факултет
ГСУ-ИФФ = Годишник на Софийски университет. Историко-филологически факултет.
ГСУ-ЦСВП = Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“
ГСУ ЮФ = Годишник на Софийски университет. Юридически факултет
ДК = Духовна култура
ЗИЈКСН = Зборник за историју, језик и књижевност српског народа
ЗРВИ = Зборник Радова Византолошког института
ИДА = Известия на държавните архиви
ИИБЛ = Известия на института за българска литература
ИИИИ = Известия на института за изобразително изкуство
ИИД = Известия на историческото дружество
ИИМК = Известия на историческия музей Кюстендил
ИНБКМ = Известия на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“
Ипр = Исторически преглед
ИЧ = Историјски часопис
Мпр = Македонски преглед
НБКМ = Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“
САНУ = Српске Академије наука и уметности
СбБАН = Сборник на Българската академия на науките
СбНУ = Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина
СКА = Српске Краљевске Академије
Св. М. = Светозар Марковић
Сп.БАН = Списание на Българската академия на науките
ТДИМН = Турски документи за историјата на македонскиот народ
ТИБИ = Турски извори за българската история
XАЗУ = XАЗУ - Xрватска академија знаности и умјетности
ЦИАИ = Църковно-исторически и архивен институт
BB = Byzantinobulgarica, Sofia
BSl = Byzantinoslavica, Sofia
EB = Études Balkanques, Sofia

 

X

Right Click

No right click