Първата българска държава и Византийската ойкуменическа империя (681-852)

Посещения: 1864

Индекс на статията

 

 

 ФИЛИПОС К. ФИЛИПУ

 

 

PBC VizПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

И

ВИЗАНТИЙСКАТА ОЙКУМЕНИЧЕСКА 

ИМПЕРИЯ

 

(681 - 852)

 

 

Византийско-български
политически отношения

 

 

Превод от гръцки

Янко Димитров

 

На корицата: Поражението на император Михаил I Рангаве в битката с българската войска, предвождана от Крум, при Версиникия (813) - миниатюра от Манасиевата хроника

 


 

На покойния

ми баща

 

ПРЕДГОВОР
 

Отношенията между Византийската империя и Първата българска държава отдавна са изследователска тема на мнозина учени. При опита за ново изследване на държавнополитическите отношения, развили се между двете страни, бе забелязана празнота, що се отнася до основата, върху която българските владетели са се опирали, за да се изправят срещу византийската политическа теория.

Методичните сравнявания на изворите и на начините, по които в определени случаи византийските хронисти са описали съответните събития, ми дадоха възможността за интересни и в много отношения оригинални констатации. Въз основа на тях стигнах до извода, че необходима предпоставка за по-дълбокото разбиране на византийско-българските политически отношения е изследването на политическата идеология, формирана и прилагана от владетелите на Първата българска държава. Резултатите от това изследване бяха представени през 1992 г. като докторска дисертация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и бях удостоен с титлата доктор.

В тази монография се изследва първият етап от развитието на българската средновековна политическа идеология. Хронологически той съвпада с периода на езичеството, т.е. от основаването на държавата (681) до възкачването на престола на първия християнски владетел Борис (852).

За насочването ми към тази област и за избора на темата трябва искрено да благодаря на две големи имена в областта на византийската история - професора на Аристотеловия университет в Солун (†) Йоанис Караянопулос и професора по византийска история на Софийския университет г-н Георги Бакалов, които се отнесоха към мен с изключителна доброжелателност и ми помогнаха по възможно най-добрия начин, така че тази работа да получи сегашния си вид.

Най-дълбока благодарност трябва да изразя и към международно известния византолог проф. В. Тъпкова-Заимова, която ми оказваше помощ при всяка възникнала трудност. Нейните указания и препоръки бяха от решаващо значение за завършването на тази работа.

Чувствам необходимост да изразя най-искрена благодарност към проф. д-р Лиляна Симеонова от Института по бллканистика на Българската академия на науките, която следеше хода на изследването ми с искрен интерес, без да пести ценно време и усилия.

От това място благодаря и на г-жа М. Нистазопулу-Пелекиду, професор по история на балканските народи на Университета на Йоанина, и на г-н Алексис Савидис, професор по история на Византия на Пелопонеския университет, за интереса и оказаното съдействие, помогнали за подобряването на изследването ми.

Сърдечни благодарности изказвам на приятелите си за подкрепата и помощта им, както и на родителите и на съпругата си, които не престанаха да ме подкрепят морално и материално през всичките години, в които продължаваше изследването и написването на този труд.

Филипос К. Филипу

 

 

УВОД

 

Всяка политическа идеология, що се отнася до причините за нейното възникване и до широкия аспект на политическите отношения, които се съдържат и преплитат в нея, представлява изключително труден обект за анализ. В този смисъл при изследването на политическата идеология на езическата българска държава, идеология, чието развитие обхваща цял исторически период, задължително трябва да се проучат онези елементи, изиграли определяща роля за нейното формиране. Предвид това темата „политическа идеология на езическа България“ неизбежно трябва да бъде изследвана през призмата на политическите и при това антагонистични отношения с най-големия политически организъм на средновековния свят, Византийската империя.

Като определящ фактор в развитието на средновековния свят и като държава, събрала в себе си всичко най-ценно в културно отношение, Византийската империя е била възприемана от варварските народи като нещо недостижимо. От своя страна Византия, съзнаваща ролята си на носител на всички тези привилегии, се е стараела да впечатли „варварите“ още повече, така че да успява в осъществяването на своите политически цели, изразени в съдържанието на политическата ѝ теория, която е предвиждала империята да бъде ойкуменическа държава, а нейният император - единствен владетел на земята.

Въз основа на тази идеология Византия развива външна политика, целяща по различни начини да принуди „варварите“ да приемат установения от нея ред, т.е. да бъде признато нейното превъзходство както от съществуващите, така и от намиращите се в процес на основаване държави. Поне в културно отношение тя е изглеждала като надхвърлила границите си, а армията, църквата със своите мисии, дипломацията и икономическото влияние са използвани за укрепване на нейния авторитет. В рамките на институцията на федератите, както е наричана първоначално, са включени ред „варвари“, желаещи да влязат в контакт с нея и да се настанят или в територии извън естествените ѝ граници, или като поданици вътре в тях. Всички те заедно с имперската армия, а много пъти и сами, воюват със съзнанието, че изпълняват поетия към Византия дълг: да я защитават от различни опасни врагове, които всеки път заплашват да я нападнат.

Идването обаче на прабългарите „варвари“, които доближават териториите на империята с цел заселване и основаване на Първата българска държава, променя картината на тогавашния свят. Ако дотогава империята е била единственият абсолютен господар, сега тя трябва да се сблъска с българите на Аспарух, който със силата на оръжието и възползвайки се от обстоятелствата, завзема част от византийските земи, избягвайки федератските отношения. Това е първият случай, както отбелязва В. Тъпкова-Заимова, когато варварски народ успява да проникне във византийската идеологическа система, носеща името византийски ойкуменизъм1. Точно този момент трябва да бъде вземан предвид от всеки, който се заема да изследва било отношенията между двете държави, било политическата идеология, която държавата на прабългарите развива през призмата на византийската политическа теория.

Антагонизмът, възникнал между Византийската империя и българската държава, продължава около 150 години. Двете държави се намират в постоянна готовност за военен сблъсък. Причина за това, от една страна, е желанието на византийците да си възвърнат загубените, но принадлежащи им по право територии, а от друга - както борбата на българите за запазване на завладените от тях земи, така и желанието им да ги разширят на юг. Този антагонизъм не е прекратен дори тогава, когато и двете страни разбират, че има и други пътища за уреждане на собствените си проблеми и за достигане на целите си.

За България в този период целта е не само да запази своята застрашена от Византия политическа независимост. Идеята за превземането на Константинопол, възникнала по време на управлението на Крум, когато антагонизмът е във връхната си точка, се превръща в сериозна основа за началото на процеса на идеологическо изравняване с империята - факт, който по-късно ще даде на амбициозния Симеон възможността да претендира за императорската титла. Византийското „правителство“ от своя страна, възползвайки се от скритото разпространение на християнската религия чрез пленените християни, ще се опита да включи българския народ в семейството на християнските народи.

В рамките на това описание е целта на настоящото изследване. Въз основа на византийската политическа теория и на отношенията на антагонизъм, развили се между двете държави, се прави опит, в рамките на възможното, за изясняване на следваната от Първата българска държава политическа идеология преди приемането на християнството като официална религия. Смятам, че този период въпреки наличието на голям брой обстойни изследвания все още дава възможности за нови проучвания за разлика от периода след християнизирането, който е по-изчерпателно проучен.

Особено внимание е обърнато на политическото значение на сключените между Византийската империя и българската държава мирни договори от 681, 716, 774 и 815 г.

Проучванията по отношение на развитието на политическата идеология на езическата българска държава са представени в голям брой сериозни изследвания. Предварително бих искал да подчертая, че в историографския обзор, който следва по-долу, посочвам само онези трудове, които по мое мнение са съществени и определящи за изследваната тема. Най-общо всички съществуващи студии разграничават два етапа в развитието на българската идеология: преди християнизирането (681-864) и след него (864-1018). В историческата наука вторият етап по-често е обект на внимание на историците. В общи линии изследователите, които разглеждат първия етап, не го проучват изчерпателно, а го анализират отчасти и най-вече във връзка с титлите на българския владетел. В. Златарски в труда си История на българската държава през средните векове, въпреки че си поставя за цел цялостното изследване на историята на Първата българска държава (679-852), се занимава главно с представяне на фактите, без да пристъпва към по-дълбок анализ на тези събития, които имат непосредствена връзка с идеологията на езическа България, или го прави частично. Различно е обаче неговото отношение към периода след християнизирането, където обръща необходимото внимание на тази тема в съответната връзка с византийската политическа теория2.

Съществени биха могли да бъдат изводите от изследванията на Г. Баласчев3, ако в проучванията му за развитието на титлата на българските владетели бяха включени влиянието на византийската политическа идеология и антагонизмът, развил се между двете държави. Това са двете причини тези трудове да не бъдат използвани в настоящото изследване.

В съвременната българска историография въпросът за политическата идеология ва българската средновековна държава и за антагонизма ѝ с Византийската империя е поставен от И. Снегаров в неговия труд Обществена мисъл в Първата българска държава4. И този труд обаче посвещава много малка част на езическия период в сравнение с периода след християнизирането. Поради остарелите схващания на автора резултатите от изследването му почти не са използвани.

Голям интерес за нашето изследване представляват трудовете на Г. Цанкова-Петкова, в които се разглеждат някои от най-важните въпроси на българската история, пряко свързани с изследваната тема. От особено значение например са статиите Българо-византийските отношения при управлението на Тервел и Кормесий5 и Bulgarians and Byzantines During the First Decades After the Foundation of the Bulgarian State6. В първата от тях въз основа на съществуващия изворов материал авторката се опитва да открие името на владетеля, подписал договора от 716 г., а във втората се засяга въпросът за помощта, която византийците са получили от българите по време на арабската обсада на Константинопол през 718 г. Важно е също и нейното проучване за определянето на византийско-българската граница след подписването на договора от 716 г.7 Схващанията ми по всички тези теми, както и относно приноса на въпросния договор за формирането на политическата идеология на Първата българска държава са изложени в трета глава на настоящото изследване.

При управлението на император Константни V българската държава преживява тежка политическа криза. Повторният анализ на изворите, с които разполагаме по темата, доведе до приемането на мненията на И. Дуйчев8 и Б. Примов9, които разглеждат въпроса през призмата на постоянните детронирания на българските владетели поради неспособността им да се справят в борбата срещу византийците. Онова обаче, което е от особено значение за темата ни, е не толкова тази констатация, колкото фактът, че мирният договор от 774 г. създава нови предпоставки, върху които се развива антагонизмът между двете държави. През годините на управлението на Крум, когато „международната“ обстановка е неблагоприятна за Византийската империя, този факт изиграва изключително важна роля за възникването на идеята за превземане на Константинопол. Точно тази е и проблематиката, която се разглежда в четвърта глава.

От определящо значение за настоящата работа са изследванията на В. Тъпкова-Заимова10. В редица свои трудове изтъкнатият български византолог разглежда политическата идеология на Първата българска държава, като набляга, разбира се, на периода след приемането на християнството.

Ако изследванията на всички горепосочени автори имат пряка или косвена връзка с изследваната тема, то проучванията на В. Бешевлиев са водещи в тази насока. Изводите, констатациите и хипотезите на този историк са определящи за хода на нашето изследване, но ние сме длъжни да подчертаем, че оценките му не са освободени от обобщения като например „Българските владетели са заимствали елементи от императорската идея, желаейки по този начин да изразят независимостта си и равнопоставеността си спрямо византийския император11“. Изглежда В. Бешевлиев е повлиян от немския византолог Ф. Дьолгер, който твърди, че византийската политическа теория настоява византийският император да бъде единственият „желан“ от Бога владетел, неговата власт — единствената, дадена от Бога, а останалите владетели да черпят властта си от византийския император12. Тук бих искал да отбележа, че изворите, с които разполагаме, не ни позволяват да приемем такова схващане като напълно правилно.

Особено значение за целите на настоящото изследване имат и проучванията на В. Бешевлиев за религията на прабългарите13. С изрази като: „почти при всички народи от тюркски произход“ или „вероятно е“ или „може би“, той издигна култа към божеството Тангра като култ от определящо значение за българската държава. Поради авторитета на автора тези хипотези са приети безусловно от редица по-нови изследователи, най-вече археолози14. В резултат на това са изразени становища като това например, че формирането на политическата идеология на Първата българска държава се е основавало на култа към божеството Тангра. С оглед на това бе сметнато за уместно да се проучи отново религията на прабългарите и произтичащите от нея въпроси, за да се установи дали и доколко култът към Тангра действително е бил монотеизъм и официална държавна религия. В последната глава се представят почти всички мнения на изследователите, занимавали се с религията на прабългарите и на Първата българска държава през езическия период. Там също са представени и съответните извори, както и публикуваният археологически материал по същата тема.

Важни за изследванията на политическата идеология на българската държава са и възгледите на Г. Бакалов15. Неговите изводи се привеждат в настоящата работа под формата на съгласие или обосновано несъгласие. В последната глава се обръща особено внимание на идеите му за формирането на титлата „от бога владетел“ („ἐκ Θεοῦ ἄρχων“).

Въпросът за политическата идеология на Първата българска държава преди християнизирането не е обект на особено внимание от страна на изследователите извън България. Повечето от тях се занимават с тази проблематика в по-общи свои трудове, свързани предимно с историята на Византийската империя. Изключение прави трудът на М. Нистазопулу-Пелекиду, отнасящ се до еволюцията на владетелската идея в България. Историкът, въпреки че възприема много от идеите на В. Бешевлиев, достига до два много интересни резултата: констатацията за неслучайната поява на византийските идеи през периода на управлението на Омуртаг и въвеждането на термина „византинизация" („εκβυζαντινισμός“) вместо използвания от Бешевлиев „подражание“16. В четвърта глава, както изтъкнахме и по-горе, се анализират идеите, подтикнали Омуртаг да приеме елементи от византийската политическа теория като предпоставка за формирането на политическата идеология на страната му.

Трябва да споменем и изследването на Е. Хрисос17, което по негово мнение се отнася до юридическия характер на мирния договор от 681 г. Според автора въпросният договор е знак за приобщаване на прабългарите към системата на федератите на Византийската империя. Това схващане, както и въпросът за основаването и признаването на българската държава се разглеждат във втора глава, след кратко изложение на византийската политическа теория. То бе сметнато за абсолютно необходимо, тъй като чрез него по-лесно ще се разбере с какво е трябвало да се сблъска новооснованата българска държава при влизането си в пряк контакт с византийската ойкуменическа идея.

 
1В. Тъпкова, Възникването, 43—45.
2В. Златарски, История, I, 1.
3Г. Баласчев, Титлите, 79-93, Завземането, 325-327.
4И. Снегаров, Обществена, 137-166.
5Г. Цанкова, Отношения, 616-625.
6Г. Цанкова, Bulgarians, 41-53.
7Г. Цанкова, О територии, 124-143.
8И. Дуйчев, Славяни, 190-216.
9Б. Примов, Bulgaria, 7-41.
10В. Тъпкова, Мястото, 30-39. Idée, 291-298.
11В. Бешевлиев, Триумфални, 6-38, Kaiseridee, 83-92 
12Най-общо за това схващане вж.: В. Бешевлиев, Herrschers 13, Културно-историческото значение на първобългарските надписи, сп. БАН 14/3-4 (1969), 96; В. Тъпкова. Idée, 291 и сл.
13В. Бешевлиев, Бележки, 19-27. Извори, 149-176. Вярата, 1-64. 
14Ж. Аладжов, Култа, 76-85, Некрополите, 7-12; С. Станилов, Прабългарите, 32-37; Д. Овчаров, Графити, 60; С. Бояджиев, Храмовете, 314-327.
15Г. Бакалов, Владетел, Особености, 67-74.
16Μ. Νυσταζοπούλου, Ηγεμονική, 1386.
17Е. Chryssos, Gründung, 7-13.

 
КОРЕНИТЕ НА ОЙКУМЕНИЧЕСКАТА ИДЕЯ
И
ВИЗАНТИЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ТЕОРИЯ

 

При изследването на въпроса за идеологическите основи на Византийската империя в историографията често се използва терминът византийски ойкуменизъм. Не трябва обаче да свързваме раждането на ойкуменическата идея с Римската империя, както искат да ни убедят християнските автори. Според тях началото на идеята1 датира от периода на управлението на император Август, т.е. от периода, когато се слага край на многовластието2, събитие, съвпадащо хронологически с времето, в което се е родил Христос.

В действителност ойкуменическата идея е рожба на по-древна епоха. Тя е продукт на древните гръцки автори, занимавали се с политическа философия, чиито мнения Евсевий Кесарийски е пригодил към новите християнски схващания3. Но за да разберем по-добре византийската ойкуменическа идея, ще трябва да проследим начина, по който тя се е развила през вековете. Това е необходимо, тъй като знаем, че византийската политическа теория в своята същност представлява синтез от елинистическата, гръко-римската и християнската традиция, всяка една от които е допринесла по свой начин за формирането на византийската цивилизация и е била опора на византийския ойкуменизъм.

Началото на ойкуменическата идея е поставено след Златния век на Перикъл и края на Пелопонеската война, т.е. след разпада на онази философска мисъл, която в продължение на много векове е била опора на древния град-държава и на идеите на класическата демокрация. Онези, които първи са формулирали идеята за световна държава, както и за космополитизма, са философите киници: „Погледни ме, нямам къща, нямам полис, нямам семейство, нямам нищо, имам само земята и небето4“, отговорил Антистен, когато го попитали какъв е произходът му. Това схващане е било възприето от стоиците, които се заели да го разпространят в един свят, разделен съгласно гръцките представи на гърци и варвари. Теорията на стоиците се стреми към едно единствено нещо, пише Плутарх: „Да не живеем нито в полиси, нито в общини с отделни за всяка една от тях законодателства, но всички хора да ги смятаме за съграждани и членове на една и съща държава, а животът да бъде един и същ както на стадото, което живее под един закон.“5

С осъществяването на този идеал, както са си го представяли Зенон и неговата школа, се заел Александър Велики. След завладяването на многобройни територии той заповядал на поданиците на многонационалната си държава да смятат за своя родина света6. Прилагането на космополитизма като господстваща идея е ставало постепенно. За постигането на тази цел на първо място е било необходимо единството на онзи свят, който е родил тази грандиозна идея. Първата стъпка в тази насока била направена от Филип II в рамките на панелинската идея, която изисквала обединение („ὁμόνοια“)7 на гърците като необходима предпоставка за справяне с идващата от Изток заплаха - следователно изисквала е политическо и обществено единство на гърците8. Панелинската идея освен за отмъщение срещу персите е допринасяла и за разпространението на гръцката култура, чрез която е трябвало да бъде постигнато обединението на света, така че гърци да се наричат не само тези, които имат гръцки произход, но и всички онези, които са съпричастни на гръцката философска мисъл.

С по-нататъшното разпространение на идеята се заел синът на Филип, въпреки че по-късно той последвал път, различен от този на баща си. Той отхвърлил съвета на учителя си Аристотел „да се държи спрямо гърците като владетел и като тиранин спрямо варварите9 и повлиян от философията на стоиците, посветил живота си на прилагането на идеята „всички хора да се подчиняват на едно слово („λόγος“), на една държава и на едно управление10. Успешният резултат от тази политика не е бил лесно постижим, но не е бил и неосъществим. Реализирането ѝ е предполагало създаването на общо национално съзнание и на обща култура, които е можело да бъдат постигнати само чрез смесването на народите, така че всички да се чувстват като равноправни членове на едно управление, на една държава под върховната опека на Александър Велики.

Тази политика се увенчала с успех, тъй като македонският владетел уважавал подчинените от него народи, а най-вече, понеже се опитал да заличи разликите, съществуващи между тях, „така че да обедини всички в една общност, смесвайки начина на живот, нравите, расите и храните на хората, както вината в кратера... за близки пък да се смятат добродетелните, а за чужди порочните; гръцкото и варварското да не се отличават нито по хламидата, нито по щита, нито по меча, нито по дрехите, но гръцкото да се различава по добродетелта, а варварското по порочността11. Плутарх отбелязва, че по този начин, понеже не поискал наслада и разкош за себе си12, Александър постигнал мир, обединение и разбирателство между хората. С тези мерки той ясно показвал, че основаната от него държава не е продължение на македонската, нито се крепи само на македонските войски, а е световна държава без предпочитания и ограничения13.

Придържайки се към това схващане, той успял да обедини в свое лице владетелските титли на всички подчинени от него народи и по този начин постигнал своето обожествяване. Станал хегемон на Гръцкия съюз, архонт на Тесалия, а след битката при Гавгамела и цар на Азия14. Така в лицето на Александър било реализирано написаното от Исократ за Филип II, че „ако успее да подчини царя на Персия, не оставало нищо друго, освен самият той да бъде обявен за бог15. С други думи Александър бил помазан за вселенски владетел16. Това станало възможно, твърди Плутарх, понеже Александър действал като „изпратен от бога управител (ἁρμοστής) и арбитър на всичко17. Пак според него Александър щял да постигне целта си - всички хора да живеят под властта на един владетел и под еднакви закони, ако демонът не бил сложил край на живота му18.

Наистина след смъртта му неговите наследници не успели да запазят единството на създадената от първия цар космополит държава. Разделили я на малки царства, а Гърция се върнала в предишното си състояние. Старото схващане за гърци и варвари отново възвърнало силата си. Въпреки това идеята на стоиците не изчезнала. Този път обаче тя нямало да бъде приложена от гърците, а от един друг народ, римляните, чиито владетели възприели гръцката философска идея за космополитизма. „Необяснимо било разложението и заблудата на всички, докато Рим укрепнал и се разширил. Той обединил нации и народи и властвал над чуждите племена и другите царе чак до края на света, давайки сигурност и мир със стабилна вселенска власт, в която господствала добродетелта19, отбелязва Плутарх.

Римският свят започнал да става действителност от момента, в който римляните предприели военни походи извън Италийския полуостров. След редица завоевателни войни под тяхна власт бил поставен почти целият познат тогава свят. Ако се проследи развитието на римския държавен строй, ще се забележи, че той до голяма степен е бил формиран под влиянието на гръцките философски идеи, пренесени в Рим след завладяването на гръцките градове държави от римските войски. Космополитизмът на римската държава се съдържал в понятието римски гражданин, давано постепенно на всички жители на държавата по най-различни начини и невинаги за едни и същи цели. Най-важната от тях била създаването на нови граждани, тъй като по този начин се стабилизирала римската власт и се избягвало напрежението между отделните народи, съставляващи римската държава20. С течение на времето тази особеност, представляваща в началото привилегия за част от поданиците, загубила първоначалното си значение на обществено отличие и получила смисъла на поданик на една единна държава. Да бъде човек римски гражданин не означавало, че принадлежи към някой народ, а че е гражданин на света, т.е. на ойкуменето21. Новото положение обаче предполагало упражняване на властта от едно лице и промяна в римското право по такъв начин, че да гарантира правата на гражданите. Така под влиянието на схващанията на Платон и на Аристотел императорът, за да упражнява задълженията си благоразумно, придобил качеството на „божествен мъж“ („θεῖος ἀνήρ“) или съгласно Цицерон - на „vir optimus22. Още по-голям бил приносът на стоическата идея за смесеното управление23, чието начало било поставено в годините на Август. Август бил смятан за основател на ойкуменическата римска държава, което оставило у римляните впечатлението, че са народът, властващ над всички останали24. Римският император бил призван да играе много важна роля: да съхранява мира на земята и да се грижи за политическата мисия на Рим, обявен междувременно за вечен и за царица на градовете25. Така императорът станал центърът на тежестта на римската държава, регулатор на политическия живот независимо от съществуването на старите административни органи като например сената, привидно запазващи старата демокрация Вследствие на това сравнително официално схващане се стигнало почти до обожествяването на императора.

Според казаното дотук ойкуменическата идея е дошла във Византия като късен стадий на приложените от Римската империя политически идеи на елинистическия период. Но по какъв начин е била приложена ойкуменическата идея в това, което ние днес наричаме Византийска империя26?

През III в. Римската империя преживявала дълбока политическа и културна криза. Гражданските войни парализирали държавното устройство на републиката. Бързото разпространение на християнските идеи, които се обръщали главно срещу обожествяването на императора, предизвикали страшни гонения срещу християните. С възкачването на Диоклециан на императорския престол и утвърждаването на системата на домината изглеждало, че реорганизацията на империята е постигната27. Тактиката на Диоклециан била следвана и от Константин Велики. Той обаче е трябвало да разреши един много сериозен проблем: да продължи ли борбата срещу християнството, или да признае победата му? Неговата проницателност му помогнала да разбере последствията от обединяването на римското могъщество с катализиращата роля на християнската религия28, която на Изток имала признато положение като философско-теологическа теория и като начин на живот29. Резултатите от решението му за узаконяване на християнството се описват от Евсевий Кесарийски: „Силата на нашия Спасител, като унищожи многовластието и многобожието на демоните, провъзгласи едно божие царство за всички хора, гърци и варвари, чак до последните предели на земята. А Римската власт... обединена, побързала да обедини всички народи, за да достигне в бъдеще границите на ойкуменето. И, разбира се, както на всички се проповядвал един Бог и едно познание, така и една царска власт (βασιλεία) господствала над хората.“30

Така започва осъществяването на един нов ред, в който към императорската политическа идеология ще бъде добавен един нов елемент. Идеалът на Византия вече не е само господството над ойкуменето, но и разпространението на християнството в него. Новата религия ще има изключителен принос за общество като римското, което, за да оцелее и за да изиграе исканата от него решаваща роля в света, трябва да стъпи на подновени основи. Този неин принос започва от момента, когато Константин Велики взема световноисторическото решение да пренесе центъра на тежестта на империята от Запад на Изток. Сега Византийската империя е тази, която е призвана да води света, а християнството в новата си форма като призната държавна религия ще допринася за единството31 на византийската многонационална държава и ще подтиква византийците да се стараят да „приложат хармонията и движението на Създателя32. Това единство им дава и възможността да повярват, че държавата им е новата обетована земя, а империята им е определена за защитник на християнството. Както отбелязва X. Г. Бек33, „византийският народ претендира за изключителност и подчертава тази своя претенция с монопола върху културата и христоматията, върху висшето знание, като по този начин ясно определя себе си и мястото си спрямо външния свят34. А това е така, защото византийският ред като отглас на божествения не би могъл по никакъв начин да бъде оспорван, тъй като е гарантиран от Бога35. Поради това византийците се молели „да расне царството на ромеите, да растат победите и щастието на ромеите и да се усили храбростта на народа Божий36.

Новата вяра допринася не само за укрепването на идеята за универсалността на Византийската империя. Тя дава и ново значение на императорската институция. Симбиозата между християнството и римските институции подготвя почвата за възхода на християнския монарх. Византийският император, макар и да не е вече Бог сред хората, продължава да бъде „най-добрият“ („ἄριστος“)37. Той е представител на Бога на земята, притежава първото място в империята38, тъй като по образ и подобие на Бога управлява всички земни жители39. С други думи той е „наместникът на Великия цар“ („ὐπαρχος τοῦ Μεγάλου Βασιλέως“)40, а неговата мисия е всички народи да почитат само един-единствен Бог41. Императорът претендира за непосредствена връзка с Бога, позволяваща му да бъде носител на всички добродетели и, разбира се, на властта на единственото царство42. Следователно императорската дума („λόγος“) трябва да се смята за закон, тъй като властта му произхожда от Бога, а мъдростта му е отражение на божията43. Така императорската институция е крайъгълният камък на византийското държавно управление. По този начин могат да бъдат обяснени и многобройните прозвища, които византийците измислят извън обичайната титла, за да изразят по-високото положение на владетеля си и първенството му на земята: „богоизбран (Θεοπρόβλητος), управляван от Бога (θεοκυβέρνητος), жадуван от света (κοσμοποθητός), победител (νικητής), изобличител на враговете (ἐχθρελεγκτής), хронократор (χρονοκράτωρ)“44. Колко важно е мястото на императора на ромеите се вижда и от дворцовия церемониал и акламациите на поданиците при различните празници, когато искат от Бога да дари императорите с дълголетие, „така че да се възвиси и укрепне силата на царството ни, за да бъдат щастливи и за да се прославят ромеите45.

Най-накрая в съответствие с монотеизма, признаващ само един Бог на небето, се създава и идеята за една царска власт (βασιλεία) на земята, която не може да бъде друга освен тази на византийския император, който освен всичко друго е и наследник на световната Римска империя46. Разбира се, както отбелязва И. Караянопулос, „Източната римска империя не е била старият, остарял и грешен Imperium, а друг, нов, на който християнството и християнското учение са дали ново съдържание и дух47.

 

1Евсевий, 41.
2Н. Beck, Χιλιετία. 29; Καραγιαννόπουλος, θεωρία, 8; Μέγιεντορφ, Κληρονομιά, 86.
3Ν. Baynes, Eusebius, 168-172; Η. Hunger, Kaiser, 87-92.
4W. Tarn, Alexander, 406.
5Плутарх, Περί Αλεξάνδρου τύχης. 682; Π. Δρακόπουλος, Μεσαίωνας Ελληνικός και Δυτικός, Αθήνα, 1987, 44—46.
6Плутарх, 682.
7За „обединението“ вж.: W. Tarn, Alexander, 400.
8Пак там, 400.
9Плутарх, 682.
10Пак там, 684.
11Пак там. 682-683
12Пак там, 683.
13Μ. Σακελλαρίου, Πολιτεία. 466.
14Μ. Σακελλαρίου. Πολιτεία, 466; U. Wilken. 323.
15Исократ, Писмо 3. пар. 4; U. Wilken, 334.
16За идеята за вселенското владичество при Александър вж.: U. Wilken, 325-333.
17Плутарх. 682.
18Пак там, 684.
19Плутарх, Περὶ  Ῥωμαίων τύχης 2, 46, B. 16.
20Е. Werner, Πολιτικά, 40—41.
21М. Nicol, View, 317-318; V. Bibikov, Problems, 10
22H. Beck, Χιλιετία, 47.
23„Ἐκ δημοκρατίας τε καὶ βασιλείας καὶ ὰριστοκρατίας“. Λ. Μπενὰκης, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ε´ 249-301.
24В. Тъпкова, Idée, 291.
25F. Dölger, Rom. 83. I. Καραγιαννόπουλος, Θεωρία, 12.
26За произхода на името „Византийска империя“ вж.: Δ. Ζακυνθηνός, Ιστορία, 9-18, както и съответната библиофафия.
27G. Ostrogorsky, Ιστορία A´. 101.
28А. Σαββίδης, Σχηματοποίηση, 27.
29Αι. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία Β´, 10; G. Ostrogorsky, Ιστορία Α´, 96.
30Евсевий, 41; Δ. Ζακυνθηνός, Ιστορία, 46.
31Н. Ahrweiler, Ιδεολογία, 39; B. Moss, Διαμόρφωση, 35.
32De Cer, 5. 7-8.
33H. Ahrweiler, Ιδεολογία, 41; В. Тъпкова, Idée. 291; I. Καραγιαννόπουλος. Θεωρία, 8; Β. Moss, Διαμόρφωση, 35; F. Dölger, Bulgarisches Zartum und byzantinisches Kaisertum. - In. Byzanz und die europäische Staatenwelt (Ettal 1953), 141.
34H. G. Beck, Χιλιετία. 162.
35Н. Ahrweiler, Ιδεολογία. 162.
36De Cer. 612.7-9.
37E. Demougeot, Théorie, 194; H. Beck, Χιλιετία, 28; I. Καραγιαννόπουλος, Θεωρία. 19.
38D. Moss, Διαμόρφωση. 34; Dе Cer. 638.4.: „Τόν τε χρηστὸν βασιλέα κατὰ τὸ ἐφικτὸ ἀναλογοῦντα Θεῷ.“
39Евсевий, 38
40Пак там, 40. I, Καραγιαννόπουλος. Θεωρία, 19.
41Евсевий, 38.
42Пак там, 40.
43G. Mathew, Υπόβαθρο, 63.
44De Сег, 372, 20 и сл.-373, 1 и сл. За „χρονοκράτορες“ и „κοσμοκράτορες“ вж. Н. Ahrweiler, Ιδεολογία, 159.
45De Сег, 41.18 и сл.
46G. Ostrogorsky, Emperor, 5.
47I. Καραγιαννόπουλος, Βυζαντινό κράτος Α´, 17.

 
 
ВИЗАНТИЙСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА
И ПРОБЛЕМЪТ С МИРНИЯ ДОГОВОР ОТ 681 г.
 

Като наследник на Римската империя византийската държава е претендирала за господстваща роля спрямо всички народи, принадлежали преди към римския езически свят и станали впоследствие членове на християнското ойкумене. Същевременно с идеята за върховно господство Византийската империя е наследила до известна степен и методите, използвани от Рим за постигането на тази цел. Основното средство, чрез което Рим е прилагал политиката си, са били мирните договори, имащи като крайна цел създаването на здрава верига от „живи организми“ за защита на териториалната цялост на империята, често застрашавана от нападенията на други варварски племена1. Всички народи, сключили мир с Рим, са били включвани в системата на федератите, което идеологически е означавало приемане на върховенството на Римската империя. Правата на народите, сключили мирни договори с Рим, са били да не плащат данъци2 до момента, в който бъдат окончателно приобщени към римската административна система.

Същата политика, но с някои изменения, е била приложена и от Източната римска империя. Първият император, продължил тази политика, бил Константин Велики, когато през 332 г. сключил мирен договор с вестготите3. Особеностите на този договор се съдържат във факта, че „варварите" се настанили в обезлюдени области на империята като „αὐτόνομοι ύποτελείς“ (васали)4. Тяхно задължение, както и преди, била защитата на границите, докато от своя страна Византия поемала задължението да им предоставя федератски анони, т.е. парично обезщетение5. Тази институционална схема не е била променяна, що се отнася до признаването от страна на новопристигащите народи на суверенитета на империята върху териториите, на които те са се заселвали като федерати. По-късно в зависимост от ситуацията е следвало тяхното християнизиране като необходима предпоставка за пълното им приобщаване към Източната римска империя6.

Към V и най-вече към VI в. терминът „федерати“ често е бил заменян от синонимите „ὐπόσπονδοι“, „ἐνσπονδοι“, „σύμμαχοι“7. Разбира се, промяната на терминологията не е означавала промяна на нейното политическо и идеологическо значение, а още повече на външната политика на Византийската империя. Основно е бил следван същият метод, като към него са се прибавяли и нови, като например този по време на управлението на Юстиниан I. С прилагането на тактиката на подкупа той привличал нови силни варварски племена или ги обръщал едно срещу друго, успявайки по този начин да предпазва империята от възможни варварски нападения. Конкретен пример за политиката на Юстиниан е начинът, по който той се освободил от заплахата на две силни племена - на кутигурите и утигурите. За да отстрани опасността от около 20 000 кутигури, нахлули през 561 г. във византийските земи, той убедил вожда на утигурите да нападне страната на кутигурите, като му обещал много пари и дарове. Междувременно убедил и намиращите се на византийска територия кутигури да се завърнат, за да защитят родината си8.

За да има успех срещу варварите, империята понякога използвала и метода на увеличаване на обезщетенията. В съответствие с опасността, произтичаща от всеки новодошъл народ, се определял и размерът на обезщетението. От особено значение, разбира се, е бил фактът с колко врагове е трябвало да се сблъска византийската армия. Тъй като нападенията често били едновременно от север и юг, Византия обикновено е била принуждавана да определя позицията си в зависимост от опасността, произтичаща от ситуацията. Спрямо едни е разрешавала споровете с оръжие, докато спрямо други е увеличавала обезщетенията, за да може в същото време да се справи с нападащите9. Били използвани също така и други методи като например откритото демонстриране на богатството на империята, което е имало за цел да привлече варварите, тъй като поне през първите години нападенията им не са имали друга цел освен плячката10. Благодарение на тази политика Византия, както преди това Рим, е успявала да контролира редица народи, до известна степен съюзници, чрез които е имала възможността да получава информация за намеренията на всеки, който би се опитал да нападне имперските територии11.

Отношенията, създадени с варварите обаче, били крехки, тъй като не се основавали на стабилни правила12. В действителност те представлявали споразумение, целящо запазване на статуквото, което на свой ред осигурявало върховното господство на Византийската империя. Постоянните придвижвания на варварските племена, особено в областта на Малка Скития и Долна Мизия, обезлюдени още от епохата на създаването на Източната римска империя, са доказателство за липсата на интерес от страна на империята към заселване в тях на ново население. Една такава грижа би направила възможно трайното заселване на пришълците по тези територии и би създала необходимите предпоставки за тяхното приобщаване към византийския начин на живот и култура под влияние, естествено, на византийската политика. В действителност обаче те били оставени на съдбата си, а империята реагирала само тогава, когато някой новопристигнал народ не спазвал традиционния ред за искане на разрешение за заселването си13.

Така поне до края на VII в. е изглеждало, че Византия осъществява целите си. Както отбелязва М. Войнов, императорската идея до такава степен е впечатлявала варварите, че те нито за момент не си помисляли да ѝ се съпротивляват14. Нещата започнали да взимат друг обрат, когато прабългарите преминали Дунав и пожелали да създадат своя държава. Те поставили началото на едно различно политическо развитие в Югоизточна Европа15, което на свой ред допринесло за промяната на етническата физиономия на Балканския полуостров16.

Прабългарите се появили за пръв път на историческата сцена през 480 г., когато император Зинон ги поканил да му помогнат да се справи с остготската заплаха. Първоначално те били подчинени на аварите, а по-късно на западните тюрки. Към края на VI в. с помощта на византийците, които виждали в тях нови федерати, те успели да се освободят и да създадат своя собствена държава, известна като Стара Велика България17.

Византийските извори ни осведомяват, че по време на управлението на император Ираклий (610-641) владетелят на Стара Велика България Органа посетил с голяма свита Константинопол. Там, след като бил покръстен, той получил титлата патриций18. Негов наследник бил Кубрат, който, след като укрепил властта си и подчинил варвари и езичници19, подобно на предшественика си изпратил пратеничество в Константинопол с цел подписване на мирен договор, който спазвал до края на живота си20. Като награда и той получил титлата патриций. Тези две събития доказват, че отношенията между двата народа са били съюзнически или, както отбелязва Д. Оболенски, владетелят на Отвъддунавска България е бил характерен пример за владетел сателит, който до смъртта си е пазел интересите на империята21.

Велика България обаче не просъществувала дълго. След смъртта на Кубрат неговите петима синове въпреки съветите му22 разединили страната. Третият син, след като преминал реките Днестър и Днепър, се установил в северната част на делтата на Дунав, в областта Онгъл. Новината за заселването на прабългарите в област, „владяна тогава от християните23, както и за извършените от тях нападения срещу византийските земи разгневила византийския император, който заповядал да бъде подготвена голяма армия с цел прочистване на тези области от неканените гости. Този факт ясно показва, че византийците, от една страна, са желаели заселването на нови народи в обезлюдените райони, но от друга страна, този акт е трябвало да бъде съгласуван с тях, за да не се нарушава статуквото на византийската държава24. Константин IV Погонат (668-685) обкръжил Онгъл по суша и море, принуждавайки прабългарите да се укрепят в непристъпните блатисти райони на Дунав. Страхът обаче от внезапно нападение на прабългарите и изтеглянето на императора от бойното поле поради заболяване вселили паника в имперската войска, която се обърнала в бягство, без никой да я преследва25. Прабългарите не изпуснали възможността и от защита преминали в нападение. Те нанесли тежък удар на византийската армия26 и след като преминали Дунава, се заселили близо до Варна, разпростирайки господството си и над славяните, които живеели в тези области27.

Това поражение принудило Константин IV да сключи мир със задължението да им плаща годишен данък (пакта) „за срам на ромеите28. Този факт е отбелязан от почти всички по-късни хронисти. Зонара обаче се различава от другите в един съществен пункт, чрез изясняването на който, смятам, бихме могли по-добре да разберем значението на този договор и да отговорим на въпроса федерати на империята ли са били прабългарите, заселили се в районите на Малка Скития и Долна Мизия, или основатели на независима държава, и то, както се твърди, призната от Византийската империя.

Становищата на изследователите по отношение на горния въпрос не съвпадат. Съществуващите мнения могат да бъдат разделени на две групи: според мненията от първата с договора от 681 г.29 българската държава е основана и призната30, а според мненията от втората тя не само не е призната, но дори не е и основана31. Съгласно второто становище договорът от 681 г. просто е дал възможност за самостоятелен политически живот на прабългарите, които като федерати са признали господството на империята над териториите, на които са се заселили32. Това твърдение, разбира се, произтича от схващанията, противоположни на вече посочените33, че византийската външна политика е не толкова израз на политическата теория, колкото на византийския интерес за осигуряване на териториалната цялост на държавата, постигана във всеки отделен случай с прилагането на международното право34. А това означава, че византийската идея за световно владичество представлява само теоретическата част, но не и принципът, определял византийската външна политика35. Не е задача на настоящия труд да бъдат проучвани в подробности тези мнения, защото това би означавало цяло изследване отвъд темата, с която се занимаваме. Както обаче ще стане ясно по-долу, ние не сме съгласни с горепосочените становища.

Нека обаче изследваме режима на заселване на прабългарите в завладените от тях области. Досегашните проучвания се концентрират върху два основни момента: върху значението на думата „пакта“ („πάκτα“), която се посочва от Теофан, и върху преселването на славянско население, осъществено от прабългарите в границите на завладените от тях райони. По наше мнение има и един друг много съществен момент, на който досега не е обърнато необходимото внимание. Това е фразата на Теофан „за срам на ромеите“, анализът на която може да даде по-голяма яснота на този проблем. Така В. Бешевлиев, без да придаде необходимото значение на горния израз, твърди, че Теофан е прикрил информацията за отстъпване на земя на прабългарите от империята, защото е желаел да ги представи като пазители на северната граница, т.е. като федерати36. От другата страна, Е. Хрисос твърди, че договорът от 681 г. не се е различавал с нищо от предходните, сключени от империята с варварите, тъй като Константин IV го е сключил едва тогава, когато прабългарите започнали нападенията срещу византийските градове, и целта му е била да прекъсне завоевателния устрем на новодошлите и да спаси градовете. Според същия историк именно този факт е бил причината византийският император да приеме да плаща „пакта“, която е имала значение на федератски анони и е задължавала прабългарите да предоставят услугите си в полза па империята37.

Основателно възниква въпросът: след като предоставянето на парично обезщетение е било в рамките на политиката на федератите и необходима предпоставка за съществуването им, тогава защо Теофан смята плащането му за позорно? Ако сравним сведението, което ни предоставя Йоан Зонара: „След договор на тях им се плаща данък, за срам на ромейската царска власт38, с посочения също от него факт, че Юстиниан II (685-695) след възкачването си на власт побързал да отмени „договора с българите, защото не можел да понесе да им плаща данък39, тогава пред нас застава съвсем различна картина, що се отнася да значението на думата „пакта“. В настоящия случай този термин не носи значението на парично обезщетение, а на данък откуп, аналогичен на този, който е бил принуден да плаща Никифор I (802-811) на арабския халиф Харун-ар-Рашид и който му е дал възможност, както пише Теофан, да се радва и ликува, понеже бил подчинил императорската власт, т.е. императора, на ромеите40. Следователно становището, че терминът „пакта“ е получил значението на данък или откуп през VIII в.41, не издържа на критиката, доколкото със същото значение (данък) се среща от края на VII в. и по-конкретно в договора от 681 г.

Може да се предположи обаче, че отказът на Юстиниан II да приеме мирния договор от 681 г. е факт, показващ опита на този император да преразгледа политиката на баща си. Ако приемем мнението на Е. Хрисос, че този договор е бил в рамките на традиционната политика, прилагана от Византия към всички варвари, тогава трябва да предположим, че Юстиниан II се е опитал да промени тази политика. Но нападенията му, първия път срещу славяни и българи, а втория път срещу българската държава, показват, че той е имал враждебни намерения към народите, живеещи в северните райони на империята. Ако се приеме, че те са били федерати, единственото, което можем да предположим, е, че въпросният император се е опитал да подчини една съюзническа държава, за да задоволи личните си амбиции. Подобно нещо обаче би изглеждало нелогично. По-логично изглежда да е направено отстъпление от традиционната византийска външна политика от страна на Константин IV.

При проучването на изворите и при опита да се открие фразата „за срам на ромеите“ в по-ранни договори се установи, че тя не е упоменавана в никой от тях. Зосим обаче отбелязва следното във връзка с мирния договор от 369 г., сключен между Валент и готите: „По отношение на условията на договора представителите на варварите повдигнаха искания към императора, но той не оттегли претенцията си да подпише договор, който да не „опозорява“ римското искане. Така римляните запазиха това, което имаха и преди, а варварите уведомиха, че няма да преминават римските граници.“42 Както твърди Е. Хрисос, под израза „да не опозорява римското искане“ се подразбират териториите, притежавани от империята отвъд Дунав. „Чрез новия договор - пише горепосоченият историк - византийската държава загубила федератите, т е. задължителната за готите военна помощ към нея“43, но спечелила териториите, които ѝ принадлежали.

В нашия случай нещата се развиват по различен начин. Щом в ситуацията с готите „да не опозорява“ се „превежда“ като изискване на византийския император да не бъдат отстъпвани имперски територии, тогава „за срам на ромеите“ трябва да се разбира като отстъпване и признаване на господството на прабългарите върху земите, които са завладели и на които са се заселили. А това е така, защото, ако императорът би желал да прекрати по-нататъшното проникване на „варварите“, той е трябвало да приеме условията на победителите, които не е можело да бъдат други освен отстъпване на териториите на Малка Скития и Долна Мизия, т.е. създаването на независима държава в области, които доскоро са били част от византийската територия. За това свидетелстват и латинските извори. По-конкретно хронистът Сигиберт след кратко описание на поражението на византийската армия отбелязва: „Императорът бил принуден да сключи мирен договор с тях и да им плаща годишен данък. Оттук нататък се бележи началото на българското царство.“44

Този факт може да обясни и заявлението на Константин от Апамея към Шестия вселенски събор: ,Дойдох при светия ви събор, за да ви кажа, че ако ме бяхте послушали, нямаше да претърпим това, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претърпяхме във войната с българите,“45 Без съмнение йерархът не говори за византийското поражение. Това впрочем не е първият случай, когато византийската армия се връща победена от бойното поле, без този факт да впечатлява особено византийската столица. Безспорно става дума за договора от 681 г. и за съдържащите се в него позорни за ромеите условия, тъй като за пръв път те не успяват да приложат традиционната си външна политика и един „варварски“ народ с помощта на оръжието и по стечение на обстоятелствата ги принуждава да приемат съществуването на нова и независима държава на Балканския полуостров.

Ако се приеме, че 681 г. е датата на основаване на Първата българска държава, тогава бихме могли да дадем по-точен отговор, що се отнася до факта на преселването на славянско население под натиска на прабългарите, което не би могло да бъде осъществено извън някакви държавни рамки. Прабългарите впрочем не са били някакво случайно номадско племе46. Вече са познавали определена политическа организация и форма на управление, разбира се, от военен тип, с висш водач - канът.

Ако се опитаме да резюмираме, ще трябва да приемем, че резултатът от мирния договор от 681 г. е бил, от една страна, признаването на основаната прабългарска държава, а от друга - първият неуспех на Византийската империя да приложи традиционната си политика по отношение на „варварите“. Този път не е ставало въпрос за отношения между федерати и империя, а за опит за противопоставяне на равен с равен47. Интерес също така предизвиква и начинът, по който византийските хронисти са описали факта на независимостта на българската държава. Отзвукът от това събитие по прекрасен начин е изразен от Теофан: „Чудно бе за далечни и близки да слушат, че този, който е направил свои данъкоплатци всички на изток и на запад, на север и на юг, е победен от този мръсен и новопоявил се народ.“48 По наше мнение тези редове на Теофан съдържат един вид оспорване от страна на прабългарите (по всяка вероятност неосъзнато за този период) на византийската ойкуменическа идея. То без съмнение понижава авторитета на империята и на самия император като главно действащо лице в прилагането на идеята49. Освен това този договор може да се приеме и като допълнително доказателство за становищата на онези изследователи, които твърдят, че VII век е векът на разпадането на ойкуменическата монархия50, след като в Азия и Африка се е оформил Арабският халифат, на Запад Франкската империя е дала доказателства за стабилността си, а на Балканския полуостров е основана Първата българска държава.

Това са причините, поради които смятам, че 681 г. трябва да бъде считана за повратна точка, бележеща началото на един нов период както в развитието на Балканския полуостров, така и в отношенията между Византийската империя и Първата българска държава. Това е началото на политическото противопоставяне и антагонизма между двете държави, като целта за Византийската империя е била отвоюването на загубените територии и възстановяването на нейния авторитет, а за България — съхраняването на съществуващото положение, т.е. запазването на политическата ѝ независимост.

Византия наистина никога не забравя загубените територии. Както отбелязва Константин VII Багренородни, заселването на прабългарите и принудителното признаване на държавата им е било прието като временна отстъпка51. През целия VIII век чрез непрекъснати военни походи тя ще се опитва да възвърне властта си над тях и същевременно да подчини българите. За империята, а преди всичко за самия император и за неговия авторитет това е било от голямо значение, тъй като по време на прабългарското завоевание тези територии са били под неговия пряк контрол и защита52. България от своя страна ще разшири границите си и на юг, принуждавайки отново Константин Багренородни да заяви официално, че откакто българският народ е преминал реката Истър53 властта на ромеите е започнала „да се разлага и да се разпада54.

Оттогава българската държава се превръща във важен политически център и в сериозен враг на византийската държава55.

 
 
 
1Е. Χρυσός, Γότθοι, 57; Е. Korneman, Die unsichtbaren Grenzen des römischen Kaiserreichs: Slaaten, Volker, Manner: Das Erbe der Allen, 2, 24 (Leipzig 1994), 323.
2E. Χρυσός, Γότθοι, 60-61.
3Пак там, 159.
4Т. Mommsen, Staatsrecht, III. 570-832.
5E. Χρυσός, Γότθοι, 64. I; Karayannopulos, Themenordnung, 24.
6E. Ahrweiler, Ευρώπη, 7, Ιδεολογία, 15.
7M. Vojnov, La politique, 31-46.
8Прокопий, De Militibus, ИБИ III, 143.
9По подобен начин е уредил нещата и император Фока, когато е бил принуден да пренесе армията от Европа в Азия, за да се противопостави на персите - вж.: Теофан 292, 11-12.
10В. Тъпкова, Нашествия, 90, Облекла, 298, Idée, 293.
11D. Obolensky, Γείτονες, 363, Diplomacy, 45.
12H. Beck, Χιλιετία, 102.
13В. Тъпкова, Genese, 16.
14М. Войнов, Някои въпроси, 230, М. Соколов. Из древней истории Болгарии (С-Пб. 1909), 146.
15D. Zakythinos, Byzance, 9; В Тъпкова, Genese, 2.
16В. Тъпкова, Възникването, 45.
17Теофан, 357.9; В. Златарски. История I 1 130-145.
18Chronicle, 197. Никифор, 12.20 и сл.
14Chronicle, 197; D. Obolensky, Commonwealth, 62; G. Ostrogorsky, Ιστορία A´, 251; A. Σαββίδης, Ισλάμ, 202; A. Στρατός, Βυζάντιον, 98-99.
20Никифор, 24.9 и сл.; Г. Бакалов. Владетел, 84; П. Мутафчиев, История, 101.
21D. Obolensky, Commonwealth, 62.
22Теофан, 357.14-15; вж. също В. Бешевлиев, Теофан, 6—48.
23Теофан. 358.15; вж. също Никифор: „Константин, след като узнал, че заселилият се при Истър народ напада близките области на ромейската държава, се заел да го унищожи, прекарал тежко въоръжени войски в тракийската земя, въоръжил също и флота и се отправил, за да се отбранява“ — 34.20 и сл.
24D. Obolensky, Diplomacy, 58.
25Теофан, 359.5.
26Пак там. 358.15-359.1-8.
27Теофан, 359 12 и сл.; В. Тъпкова, Мястото, 33; H. Ditten, Verhältnis, 90 95, Е Chryssos, Gründing, 13.
28Теофан 359 17 и сл. Патриарх Никифор изобщо не използва този израз.
29Що се отнася до датата на мирния договор, вж.: М. Войнов, За първия допир на Аспаруховите българи и за датата на основаването на българската държава, ИИБИ 6, 1956.
30В. Тъпкова, Възникването, 45, Владетельская идеология на Балканах (Опыт сравнительного изучения). — In: Раннефеодальные славянские государства и народности (Проблемы идеологии и культури), Studia Balcanica 20. 10-18; М. Войнов. Някои въпроси. 280; П. Коледаров, География, 1,23; В. Златарски, История, 1.1, 146-148; В. Бешевлиев, Теофан, 44; Г. Литаврин, Формирование, 146; S. Runciman, Bulgarian Empire, 27; Р. Lemerle, Invasions, 305; В. Бешевлиев. Inschriften, 57; М. Войнов, La politique, 40; D. Obolensky, Commonwealth, 64; M. Lang, Bulgarians. 43; A. Σαββίδης, Ισλάμ, 126; T. Λουγγής, Επισκόπηση. 151-152; Δ. Ζακυθηνός, Ιστορία, 135-138; I. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Β´, 92-93; Μ. Νυσταζοπούλου, Βαλκανικοί, 98.
31Е. Chryssos, Gründung. 1-7.
32Е. Chryssos, Gründung, 12-13.
33Вж. бел. 30.
34Е. Χρυσός, Γότθοι, 30-37, Concepts, 13-23, Nordgrenze, 27—40.
35E. Χρυσός, Γότθοι, 36.
36В. Бешевлиев, Inschriften. 47
37Е. Chryssos, Gründung, 10
38Йоан Зонара, 320.22-24.
39Пак там, 321. 19-20.
40Теофан, 482. 14-15.
41К. Synnelis, Terminus, 245-246.
42Зосим. 3-4; Е. Χρυσός, Γότθοι, 102.
43Е. Χρυσός, Γότθοι, 102-103.
44ИБИ XII, 42; М. Войнов. Някои въпроси, 284.
45ИБИ VI, 170.
46R. Browning. Byzantium, 123; В. Тъпкова, Genese, 5.
47В. Тъпкова, Genese, 6.
48Теофан, 359.21 и сл.
49Д. Ангелов. Образуване, 216; В. Тъпкова, Концепциите, 27.
50G. Ostrogorsky, Empire, 1-22; Р. Charanis, Ethnics, 22-44; Ζακυθηνός, Ιστορία, 122-158.
51De Them, 45.15 и сл. „νυνί δέ άλλότρια χρηματίζουσι“.
52Пак там, 45.18-19 „τ δέ τῦς Θράκης θέμα ὐπ τό βασιλέα Κωνσταντινουπόλεως ἐτέκτατο κα εἰς ὐπουργίαν αὐτοῦ ἐχρημάτιζε“.
53Пак там, 44.
54Пак там, 45, 5-8.
55В. Гюзелев, Средновековна, 78; Примов, Византия. 203.
 

 
ЗАПАЗВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ –
ПЪРВИ СТАДИЙ В РАЗВИТИЕТО НА ИДЕОЛОГИЯТА
НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА
 
 

Оттогава, след като преминаха Дунав, не само задържаха земите, които завладяха, но и с много дързост продължиха да пленяват нови.“1 С тези думи Лъв Граматик е описал резултата от установяването на прабългарите във византийските владения. Действително военният успех на Аспарух дал силен тласък на новооснованата държава. Но затвърждаването на българите и разпростирането им в области на византийската територия още повече засилили стремежа на византийците към отвоюване на тези земи. Още от самото начало те е трябвало да правят опити да се освободят от този опасен враг, заплашващ суверенните им права върху почти целия Балкански полуостров. Защото, за да не бъдат застрашени и други области, империята е била длъжна да спре тази заплаха още при раждането ѝ.

Именно тази политика следвал наследникът на Константин IV Юстиниан II2. Успехите му срещу арабите на изток3 дали възможност на новия император да насочи вниманието си към Балканите. Както съобщават Теофан и патриарх Никифор, той „нарушил установения мир и подобно на баща си прехвърлил конните отряди, желаейки да плени българите и славяните4. В сблъсъка през 688 г. той успял да отблъсне българите, но вместо да ги преследва, докато отстъпват, се насочил срещу славяните. Ходът на военния му поход5 и принудителните преселвания на славянско население в тема Опсикион дали друго измерение на развоя на събитията. Докато византийските извори твърдят, че Юстиниан е искал да се освободи и от двата народа, опустошаващи византийските владения, ходът на военния му поход доказва, че главна цел на византийския император е било разпръснатото славянско население.

Първоначалните успехи на Юстиниан обаче не дали очакваните резултати. Триумфът му го накарал да отслаби мерките за сигурност във войската, а докато се връщал от Солун в Константинопол, попаднал в засада на Аспаруховите българи, в резултат на което понесъл сериозни загуби6. Това действие на прабългарите би трябвало да се смята за очаквано, тъй като новото положение не отговаряло на техните стремежи7. Въпреки успеха си обаче прабългарите не пристъпили към по-нататъшни действия.

 

Признаване на политическата власт на българския владетел
(кан Тервел и титлата кесар)

 

Промяната, внесена от Юстиниан в отношенията със северните съседи, инертността, която той показал, когато арабите отново започнали нападенията си срещу византийските области, и неуспехът му във вътрешната политика8 довели до намесата на армията, чийто резултат бил детронирането му и заточението му в Херсон.

По инициатива на армията заточеният император бил наследен от Леонтий (695-698), който успял да се задържи на византийския престол само три години. Отново по инициатива на армията за император бил провъзгласен Апсимар-Тиберий (698-705). Междувременно заточеният в Херсон Юстиниан се готвел да си възвърне византийския престол. След провъзгласяването на Апсимар-Тиберий обаче управниците на Херсон от страх да не бъдат обвинени, че съдействат9 на Юстиниан, решили да го предадат на новия император.

Юстиниан от своя страна, след като научил за техните намерения, успял да избяга и потърсил убежище в двора на хазарския владетел. Но и там не успял да се задържи дълго. Срещу голяма парична сума пратеничество на императора убедило владетеля на хазарите да предаде Юстиниан. За втори път детронираният император е трябвало да търси убежище. Този път се обърнал към Тервел, когото бил нападнал малко преди това с цел да го подчини. След споразумение, постигнато през 704 г. между Стефан, доверено лице на Юстиниан, и българския владетел. Юстиниан се озовал в българския двор.

Условията на споразумението били следните: българският кан да помогне на детронирания император да си възвърне византийския престол, а той да му даде много дарове и дъщеря си за жена10. Освен това Тервел се задължавал, съгласно Теофан, „да му се покорява и да му помага във всичко“.11 В. Златарски тълкува този факт като намерение на Юстиниан да подчини българския владетел12. Според нас обаче това становище, като се вземе предвид трудното положение, в което се е намирал Юстиниан, не намира никаква опора в изворите.

Тервел по наше мнение е обещал на Юстиниан, че по време на операцията „възвръщане на византийския престол“ няма да действа по собствена инициатива, а ще следва плана, който очевидно е бил изготвен от детронирания византийски император. Потвърждение, че под думата „покорява“ Теофан няма предвид подчинение в смисъла, в който го разбира Златарски, а съдействие, съгласувано със и под контрола на Юстиниан, е изказаното от Зонара мнение. Той отбелязва във връзка с договорените условия, че Юстиниан е обещал на българския владетел, че „ако му помогне да възвърне царството на предците си, ще му даде дъщеря си за жена13. Следователно предложенията, с които Тервел се е съгласил, са били да помогне на Юстиниан да се възкачи отново на византийския престол, а в замяна императорът да му даде дъщеря си за жена. Предлаганият брак вероятно е създавал на Тервел илюзията, че укрепва властта си и постига жадуваното признаване на законността си като независим владетел.

Действително с помощта на варварска войска14 детронираният император успял да се възкачи отново на византийския императорски престол, но ситуацията, свързана със споразумението му с Тервел, се променила. Възстановеният император не е можел да изпълни обещанието си за брак на дъщеря си с българския кан по чисто практически, но най-вече идеологически причини. Един брак между византийската принцеса и българския владетел би означавал влизане на българския владетел в императорското семейство, а надали Юстиниан би искал да види Тервел като негов член15 и да понесе всички последици от това, особено преди още да се е справил с противниците си в държавния апарат.

Бил намерен обаче друг начин да бъде почетен българският кан и да бъде изпълнено споразумението от 704 г. Информация за това дава патриарх Никифор: „Когато го срещнал, наметнал му царска хламида и го провъзгласил за кесар, поставил го да седне до себе си и заповядал на народа да се поклони и на двамата. Надарил го с много дарове и го изпратил в неговата родина.“16

В. Златарски за пръв път анализира тази ситуация и изразява мнението, че титлата „кесар“ е била дадена на Тервел по негово собствено искане, независимо от това, че подобен акт не е бил предвиден в споразумението. Причината, довела до това искане, според Златарски е желанието на българския владетел да се противопостави на императора на ромеите и на неговата власт17. Както видяхме, основните извори не свидетелстват в полза на такова становище. Все пак прави впечатление фактът, че за пръв път Византия дава титлата „кесар“ на варварски владетел, докато в подобни ситуации е предоставяла титлата „патриций“18. Логично следователно възниква въпросът защо е това отклонение от старата практика, следи от която се срещат и по-късно19. Г. Рьош, който е изследвал еволюцията на византийската титулатура, отбелязва във връзка с титлата „кесар“, че когато при император Ираклий (610—641) за пръв път била създадена институцията на съимператора, титлата „кесар“ загубила първоначалното си значение и се превърнала в дворцова титла20, т.е. станала почетна титла, нямаща никаква връзка с императорската власт. Тази констатация го довежда до извода, че е възможно тя да е била давана на чужди владетели както в случая с Тервел21. По принцип това мнение може да се приеме за правилно. Сравнението обаче на конкретния случай с други, свързани с титлата „патриций“, ни води до различни констатации. Всеки път, когато империята е давала титлата „патриций“, се е изпълнявало изискването владетелят, на когото ще бъде дадена, да е приел християнската религия22. Предполагам, че византийците не биха дали византийска титла, без предварително да е изпълнено главното условие - приемането на християнството23. Смятам също така, че и оценката на Рьош не е най-точната, тъй като той самият е стигнал до въпросния извод въз основа на един-единствен пример, без да взема предвид факта, че същото събитие не се е повторило в бъдеще.

Очевидно мнението на В. Златарски, като се вземе предвид и общото състояние на империята, издържа на критиката. От самите предложения към Тервел произтича, че Юстиниан е имал намерението да признае законността на властта на българския владетел. От друга страна, българският кан е настоявал за това признаване, тъй като съгласно господстващото тогава схващане то е трябвало да дойде от Византийската империя24. За Тервел, който е разбирал затрудненото положение, в което се е намирал Юстиниан, този момент е бил най-подходящият, за да постави такова искане. След отказа на Юстиниан да бъде сключен брак между Тервел и дъщеря му вероятно е било необходимо отново да се водят преговори, а като компенсация българският владетел е поискал да бъде титулуван с титлата „кесар“. Юстиниан е приел това условие, за да постигне целта си. Някой педантичен изследовател вероятно би отбелязал, че ако това условие е било договорено по време на преговорите, то би трябвало да е споменато от хронистите. Но от това, което посочва патриарх Никифор, става ясно, че провъзгласяването на българския владетел се е осъществило веднага след възвръщането на детронирания император на византийския престол. По всяка вероятност пред силата на българската войска Юстиниан не е бил в състояние да откаже, тъй като един евентуален отказ би могъл да доведе до българско нападение с непредвидими за Византия последици. Факт е също, че Тервел не би приел титлата „патриций“, тъй като е знаел политическото ѝ значение, а още повече, понеже е имал нужда от титла, която да затвърждава собствената му политическа независимост спрямо Византия и престижа му пред собствения му народ25.

Известно е, че що се отнася до раздаването на титлите във византийския двор, неотклонно се е следвал строг церемониал, който е изисквал присъствието на определени лица на определено място. Съгласно Константин Багренородни церемонията за даването на всяка една титла26 е имала своите особености. За провъзгласяването на кесар се е следвала определена процедура, и то в точно определено време - неделята на Възкресението27. Както казахме по-горе, титлата, давана на чуждите владетели, които предварително са приемали християнството, е била „патриций“. Византийските автори обаче не посочват дали при нейното даване се е следвал предвиденият церемониал. За пръв път те посочват съществуването на церемониал при провъзгласяването на Тервел за кесар въпреки факта, че той не е приел християнството.

Според В. Бешевлиев церемонията за титулуването на Тервел се е осъществила в „базиликата със златния покрив“ („η χρυσόροφη βασιλική“). Авторът смята, че тя е била сходна с церемонията за провъзгласяването на синовете на император Константин V, Христофор и Никифор, описана от Константин Багренородни в произведението му „De Ceremoniis“, с единствената разлика - отсъствието на патриарха28. Този факт не предизвиква изненада, тъй като титулуваното лице е било езичник. Въпросът, който възниква, е дали Тервел е бил провъзгласен за кесар с официално предвиждащата се за този акт церемония. Отговорът може да бъде даден само чрез сравнение на оскъдната информация, с която разполагаме за Тервел, с тази от „De Ceremoniis“ на Константин Багренородни. където подробно се описва какво се е изисквало за осъществяването на тази церемония. Съгласно описанието на Константин Багренородни за провъзгласяването на кесар са били необходими четири основни компонента: 1) Мястото, където са се събирали участниците в церемонията, „трибуналът на олтара извън 19-те акувити29. 2) Мястото, на което е ставало провъзгласяването. „τ ἡλιακό“30, където патриархът е благославял инсигниите, отличаващи кесаря. 3) Предаването на инсигниите от патриарха на императора, поставянето им от императора на лицата, провъзгласени за кесари, и акламирането им от присъстващите31. 4) Връщането на всички в трибунала на 19-те акувити, където е следвало покланянето на императора, а след края му, както е било предвидено от протокола, влизането на всички заедно „ἐν τῷ μητατωρίῳ“32. Церемонията завършвала след изпълнението на още три допълнителни процедури, засягащи акламацията от страна на димите, т.е. на народа33.

От патриарх Никифор34 и разказа в „Παραστάσεις Σύντομαι Χρονικαί“ научаваме, че провъзгласяването на българския владетел е станало в базиликата със златния покрив, където „Тервел много пъти седял35, а също, че от церемонията са липсвали всички компоненти, които съгласно Константин Багренородни са били необходими за легитимността на провъзгласяването. Това ни довежда до заключението, че мнението на В. Бешевлиев за сходността на двете церемонии е само относително правилно. Остава да проучим какви са били инсигниите, характерни за кесаря, както и кои са били поставените на българския кан. Отново съгласно Константин Багренородни при провъзгласяването на кесар върху него са се поставяли „хламида, фибула и кесарска корона36. Според патриарх Никифор на Тервел била поставена от Юстиниан „царска хламида37, докато според изразеното наскоро мнение от И. Йорданов, който е изследвал отново оловния печат на Тервел, той носи на главата си кесарска корона38 вместо шлем39. Така въз основа на посоченото от патриарх Никифор и на анализа на И. Йорданов се разбира, че, от една страна, българският владетел е бил облечен с царска хламида - както византийския император40, а от друга, че е носел на главата си кесарска корона - както византийския кесар, което означава смесване на императорските и на кесарските инсигнии. Автоматично възниква въпросът: защо Юстиниан е облякъл Тервел с царска хламида, след като той е бил провъзгласен за кесар? Поради оскъдността на изворите отговорът на въпроса крие изключително много трудности.

Нека обаче разгледаме нещата по реда им. През 704 г., след преговори между Юстиниан и Тервел, се достигнало до споразумение, условията на което били българският владетел да помогне на детронирания византийски император да се възкачи отново на византийския престол, а императорът да омъжи дъщеря си за българския кан. Второто условие не било спазено. По всяка вероятност между двете страни е имало нови преговори, при които е било договорено на Тервел да се даде титлата „кесар“. От протичането на церемонията става ясно, че тя е била извън приетите византийски норми, факт, който от своя страна ни позволява да предположим, че българският владетел не е познавал точното значение на титлата „кесар“. По всяка вероятност той е считал, че тя е равна на императорската титла, както е било по времето на Римската империя, или, че е имала значението на наследник на византийския престол, както е било до годините на управлението на Ираклий.

Ако нещата са се развили по този начин, тогава Юстиниан не е имал никаква причина да откаже предоставянето на титлата на Тервел, понеже, както видяхме, нито е нарушавал установените норми, нито пък самата титла е имала някаква сила. Поради това не е изключено церемонията да е била осъществена по искане на българския владетел, което Юстиниан не е отказал, тъй като този акт е задоволявал човека, помогнал му в борбата за повторното му възкачване на византийския престол. От друга страна, това е задоволявало и него самия, защото е било изход от безизходицата: да наруши не толкова дворцовия церемониал, колкото византийската доктрина.

При всички положения фактът на „придобиването“ на титлата „кесар" е накарало българския владетел да пристъпи към изсичане на оловен печат с надпис „Богородице, помагай на кесаря Тервел41. Това негово желание не трябва да се счита за маловажно. Един кесар със значението, което Тервел очевидно е вярвал, че титлата съдържа, не би могъл да бъде идеологически по-нисшестоящ от византийския император, нито пък българската владетелска институция е можело да остане конструирана по варварски модел. След като Тервел е бил провъзгласен от самия византийски император и след като народът на византийската столица му се е поклонил като на византийски кесар, владетелската институция е трябвало да се трансформира по византийски образец.

Независимо обаче от факта, че за Византия титулуването на Тервел е било нелегитимно, в смисъл че е било извън приетите норми, а самата титла е била без всякаква валидност, заставането до византийския император и покланянето на византийския народ изглежда е било прието от българския владетел като легитимиране на властга му и на неговата държава42.

В споразумението, разбира се, не би могло да липсва условие, засягащо паричното обезщетение, което е трябвало да бъде плащано от страна на Византия, т.е. данък на българската държава. Суда посочва, че „новопровъзгласеният кесар получил толкова пари, колкото щита и бича му, поставени в легнало положение, а копринените платове били толкова, колкото копието му на височина и широчина...“43 Теофан от своя страна не посочва количеството на парите и на копринените платове, които отнесъл българският кан. Той просто отбелязва, че на Тервел били дадени дарове44. Анонимният автор на „Παραστάσεις Σύντομαι Χρονικαί“ обаче е на друго мнение. Той смята, че това е било „пакта“ (данък), а още по-категорична е Суда, където се казва, че „Юстиниан и синът на Ираклий, Константин, плащали данък на Тервел45.

 

Мирният договор от 716 г. и корените
на политическата криза в българската държава

 

След възстановяването си на византийския престол и изпълнението на задълженията си към Тервел Юстиниан II се обърнал срещу политическите си противници. С невиждана жестокост той наказал двамата бивши императори46, както и патриарх Калиник, когото ослепил и заточил47. Тези действия очевидно са породили у него увереност, че държавата вече се намира под контрола му, което пък му е дало възможността да обърне вниманието си към външните дела. Така през 708 г., три години след тържественото потвърждаване на отношенията с България, Юстиниан по неизвестни причини „нарушил мира между ромеите и българите, прехвърлил конните отряди в Тракия и като въоръжил флота, потеглил срещу българите и Тервел“48.

Изследователите, опитали се да обяснят този факт, са изразили различни мнения. Според В. Бешевлиев и С. Рънсиман това действие е било резултат от искане от страна на българския владетел да се увеличи данъкът (пакта), който империята е плащала на България49. Според Г. Острогорски и А. Страгос представената от Теофан информация е недостоверна поради факта, че през 711 г. Тервел оказал отново, както и през 705 г., помощ на Юстиниан50. Както става ясно, тези две противоречиви становища пораждат много въпроси, тъй като първото не намира абсолютно никаква опора в изворите, а второто представя Теофан като митотворец, създал цяла история и измислил дори и мястото (Анхиало), където византийският император разположил лагера си, както и внезапното българско нападение.

Ако се върнем 20 години назад спрямо посоченото от Теофан събитие, ще видим, че Юстиниан е следвал същата тактика спрямо българите. През 688 г. той е тръгнал срещу тях, докато през 704 г. е потърсил тяхната помощ. Какво би било това, което би му попречило да приложи отново същата тактика, след като българите първия път са се отзовали и са извлекли полза? Според мен достоверността на отбелязаното от византийския хронист в този случай не може да се поставя под съмнение. Теофан вероятно не е сметнал за необходимо да посочи причините, довели Юстиниан до това негово действие, тъй като то не е било в разрез с византийската политическа теория, която е изисквала от императора да се бори за подчиняването на всички варварски народи.

За съжаление и този път начинанието на византийския император е добавило още едно „за срам51 в историята на отношенията между двата народа. Грешки от военно естество при внезапно българско нападение принудили Юстиниан да изостави бойното поле и да се върне в Константинопол52 след кратко пребиваване в крепостта Анхиало. Това поражение дало възможност на арабите да възобновят нападенията си срещу империята, а за самия Юстиниан е означавало второто му и окончателно детрониране, въпреки че той, както съобщава патриарх Никифор, за втори път се обърнал за помощ към българския владетел, който обещал да му изпрати войска от три хиляди войници53. Новият съюз обаче останал неосъществен, тъй като междувременно Юстиниан починал54.

През следващата година в изворите е описано първото българско нападение срещу империята. Хронистите отбелязват, че българските войски са стигнали до Златната порта55, място, което, както ще видим в следващата глава, има свое собствено значение във византийската и в българската политическа история.

За Византия последвали години на нестабилност, тъй като държавата била управлявана от слаби императори. За период от около шест години на византийския престол се възкачили трима императори, без някой от тях да е успял да се задържи на власт за дълъг период от време. С третия поред император - Теодосий III (715-717) - е свързано едно много значимо събитие за българската история. Това е сключеният през 716 г мирен договор между българите и византийците. Необяснимо е защо Теофан съобщава тази информация, когато описва събитията, свързани с управлението на император Михаил I Рангаве (811-813) и българския владетел Крум. Ето какво по-конкретно посочва той: „През тази година Крум, вождът на българите, отново повел преговори за мир чрез Драгомир с император Михаил. Той искал да бъде възобновен договорът, сключен при Теодосий Адрамитец и патриарх Герман с Кормесий, господаря на България по онова време.“56

Условията на договора са следните: „От Милеонон в Тракия; копринени платове и червени кожи на стойност до 30 литри злато; освен това бегълците от едната и другата страна да бъдат връщани взаимно, дори и ако се случи да заговорничат срещу властите.“ Четвъртото и последно условие се отнася до търговците от двете страни, които трябва да бъдат снабдени с грамоти и печати, в противен случай имуществото им да бъде конфискувано в полза на държавата57.

Естествено неяснотата на това описание и намесването на трима владетели от различно време е създало трудности на всички, опитали се да анализират тази част от разказа на Теофан. В резултат на това мненията на онези, които изследват политическото значение на мирния договор от 716 г., се разминават. Въпросите, които възникват, са три: 1) Дали всички посочени условия са от времето на Теодосий Адрамитец? 2) Тервел или Кормесий е бил канът, който е сключил договора с Теодосий? 3) Значението на думата „Милеонон“ определящо ли е за установяването на византийско-българските граници?

По отношение на първия въпрос изследователите В. Златарски58, И. Кутиков59 и Б. Примов60 поддържат тезата, чс всички условия са били част от договора от 716 г., докато Н. Благоев61, В. Бешевлиев62 и Г. Баласчев63 смятат, че последните две са предложени за пръв път от Крум през 812 г. По-конкретно Н. Благоев отбелязва: „Теофан, използвайки „ἐπὶ τούτοις“ (допълнително), прави ясна разлика на по-ранните от по-късните условия.“ Ако на това място добавим сведението на Продължителя на Теофан, отнасящо се до същия въпрос, т.е. предложенията на Крум от 812 г., където се посочва, че „българският владетел се престорил, че желае сключването на мирен договор при условие, мисля, плащането на традиционните данъци и, допълнително, взаимното връщане на бежанците64, ще трябва да се съгласим с горепосочения изследовател. Освен това, както забелязва Г. Баласчев, трудно може да се докаже, че по това време на България ѝ е било необходимо да настоява за размяна на бежанци65, след като, както се разбира от изворите, придвижванията на население от българските земи към византийските владения са започнали през VIII в., а не през този период. Освен това от сведението на Теофан, отнасящо се до нападението на българите през 712 г., където се споменава, че те, „след като плячкосали цяла Тракия, се върнали невредими в родината си66, се подразбира, че те не са имали никакво основание да поставят въпроса за размяна на бежанци. От сведението обаче на Продължителя на Теофан липсва четвъртото условие, отнасящо се до официалните разрешения, които е трябвало да носят търговците и на двете страни67. Така възниква и един четвърти въпрос: предложил ли е Крум това условие, или то е било част от договора от 716 г.? На този въпрос може да се отговори в съчетание с третия, т.е. с определянето на византийско-българските граници въз основа на значението на думата „Милеонон“.

Според Г. Цанкова-Петкова, която се е опитала да обясни значението на думата „Милеонон“ и оттам да локализира границите на двете държави, думата произлиза от „милион, mille, milliaris“, което е означавало каменните знаци, определящи границите на римските провинции, разположени по протежение на римските пътища. Според изследователката „от Милеонон в Тракия“ отговаря на „от милион в Тракия“ и не става въпрос за местност, а за каменните знаци, разположени по протежение на пътя, минаващ на юг от Стара планина, който от I в. се е смятал за естествена граница на провинция Тракия68. Според В. Бешевлиев под думата „Милеонон“ трябва да се разбира местност с обширни площи от овощни дървета, по-конкретно ябълки69. Изследователят отъждествява тази област със Загоре, която, както посочва Симеон Метафраст и Логотет, е отстъпена на българите с договора от 70570 г. Същевременно трябва да отбележим, че В. Бешевлиев твърди, че областта е отстъпена не през 705 г., а през 716 г.

Оказва се, че разполагаме с две различни мнения по въпроса. Ако приемем за вярно първото, стигаме до извода, че границите на българската държава не са се разширили, а условието за търговските разрешителни би трябвало да е предложено от Крум. Ако приемем за вярно второто твърдение, то тогава границите на България са се разширили най-вероятно от Бургаския залив до някоя точка на река Марица, между пътя, водещ от Филипопол до Адрианопол, и са стигали съвсем близо до пристанищата на Месемврия и Анхиало, както и до пътя с важно стратегическо значение, водещ от Белград до Константинопол71. Тогава изглежда логично да е съществувало условие, определящо задължението на двете страни да предоставят на търговците специални разрешителни, носещи отличителните знаци на всяка страна. Този факт е бил от изключително голямо значение за българите, тъй като техните хора е трябвало да минават през местата, където са се кръстосвали горепосочените важни византийски пътища. Като се има предвид това обстоятелство, мнението на В. Бешевлиев изглежда по-приемливо. Твърдението на Г. Цанкова-Петкова не може да бъде прието и поради една друга причина. Не е възможно Теофан да не е познавал разликата в значението на думите „милионон“ и „Милеонон“, тъй като едната е превод на латинската „milliarium“, използвана от ромеите като технически термин, докато втората произлиза от „μηλέα“ (ябълково дърво). Ако хронистът е имал предвид техническия термин „milliarium“, най-малкото е щял да използва дума, която да е много по-близка до нея. Очевидно под „Милеонон“ се има предвид местност с обширни площи ябълкови дървета, като това може да е византийското название на областта Загоре.

Неотдавна бе публикувано изследване на Н. Икономидис72, отнасящо се до мирния договор от 716 г. След нов анализ на изворите той отхвърля преобладаващото мнение73, че условието, свързано с копринените платове и червените кожи, представлява установеният данък, който Византия е била задължена да плаща на България, и твърди, че става въпрос за търговско споразумение. Становището му се основава на следните аргументи: 1) На обстоятелството, че условието за плащането на данък към България е от времето на Ставракий и съпругата му, които са били на власт за кратьк период от време след катастрофата от 811 г. 2) На факта, че Теофан използва фразата „έως τιμής“74 („до цената“), която, както доказа И. Кутиков75, изразява пропорция. 3) На общата юридическа рамка, която е регулирала дейността на „комеркиариите76. Въпреки това аргументите му не могат да се приемат за съвсем убедителни. Първият му аргумент не намира абсолютно никаква опора в изворите, защото, от една страна, Продължителя на Теофан с използването на думата „мисля“ изразява съмнения в правилността на споменатото от самия него77, а от друга, понеже в изворите никъде не става въпрос за сключване на мирен договор по време на управлението на Ставракий. Те, напротив, предоставят сведения само за неговото провъзгласяване и за машинациите на Михаил I и верните му хора78. Следователно не може да се приеме, че условието за плащането на данък принадлежи към този период.

Вторият и третият аргумент, приведени от историка, могат да бъдат приети като отнасящи се до търговското споразумение, тъй като се потвърждават от изворите. Това може да се разбере от изясняването на разногласието между Теофан и Анастасий Библиотекар относно количеството на копринените платове и на червените кожи, които българският владетел е получил или е поискал да получи от византийския император. Първият отбелязва, че тяхната стойност е възлизала на 30 литри злато79, докато вторият, че тя е била „в размер на 50 литри злато80. Разминаването в твърденията на горните автори може да бъде обяснено само ако се вземе предвид използваната от Теофан дума „αὖθις“ (отново), която по наше мнение подсказва, че Крум е изпратил два пъти пратеничество в Константинопол81. При първото е било предложено количеството на платовете и на кожите да възлиза на сумата от 50 литри злато, факт, който очевидно не е бил приет от Византия, а при второто е било предложено или е било прието количеството да е равно на стойността на 30 литри злато, както това е било при Теодосий Адрамитец. При второто пратеничество Крум, за изравняване на отстъпката си, вероятно е предложил и новото условие за бежанците, станало повод да няма нов мирен договор.

По наше мнение между Теофан и Продължителя на Теофан няма разминаване, а взаимно допълване. За да разберем обаче начина, по който единият допълва другия, трябва да приемем, че става въпрос за двоен договор, съдържащ както политически, така и търговски условия. Първите са определяли двустранните отношения, а вторите - търговските. Така става ясно, че четвъртото условие, посочено от Теофан, е от времето на Теодосий III, тъй като поради условието за бежанците Крум не е успял да установи с Византия политически, а още повече търговски отношения. Тук също така трябва да бъде подчертано, че неуспехът на Крум да сключи договор с Византия има една допълнителна последица: българската държава спряла да взема от Византия традиционния дотогава годишен данък.

Нека сега се върнем на втората неяснота, отнасяща се до българския владетел, сключил договора с Теодосий III. Тя е създадена от самия Теофан, когато разказва за събитията от 718 г. и по-точно за стремежа на детронирания Артемий - Анастасий II да се възкачи отново на престола на Византийската империя. Той, както навремето Юстиниан II, потърсил помощта на българския владетел. По-конкретно Теофан посочва, че „през същата година Никита Ксилинит писал на Артемий в Солун да отиде при Тервел, за да го убеди да се съюзи с него срещу Лъв. Той го послушал и с българска войска и 50 кентинария злато пристигнал при Константинопол82. Използването на името на Тервел в този период е в противоречие с това, което самият хронист пише относно българския владетел, подписал мирния договор от 716 г., т.е. Кормесий.

Мненията на изследователите, опитали се да отговорят на въпроса кой от двамата владетели е подписал договора с Теодосий III, не съвпадат. Г. Цанкова-Петкова, позовавайки се предимно на сведения от латинските хронисти, твърди, че третият по ред владетел на българската държава е бил Кормесий и в това си качество той е подписал договора от 716 г.83 Отново тя в друго свое изследване твърди, че в посочения по-горе пасаж името на Тервел е било използвано от Теофан по традиция поради известността на този владетел вследствие на неговата намеса във вътрешните проблеми на Византийската империя84.

О. Прицак въз основа на Именника на прабългарските канове твърди, че срещащото се там Tvirem съответства на име на владетел - Tovirem, и че той, а не Кормесий е сключил договора от 716 г.85 Дж. Б. Бъри и Ф. Дьолгер твърдят на свой ред, че мирният договор от 716 г. е подписан от Теодосий III и Тервел, но е имало още един договор със същите условия, подписан от Константин V и Кормесий86. Българските историци Г. Баласчев и В. Златарски виждат грешка при Теофан, но я откриват в използването на името Кормесий87. Най-накрая В. Бешевлиев, след като отхвърля горните мнения, развива теорията за институцията на съвладетеля, институция, която, както той твърди, е съществувала при почти всички народи от тюркски произход и която в България се е появила по време на управлението на Тервел88. Тук няма да разглеждаме всички аргументи на изследователя, тъй като те с право са отхвърлени от М. Москов89. Ще се спрем обаче на два факта, убегнали от вниманието на М. Москов. Смятаме, че те представляват допълнителни аргументи в подкрепа на изводите му относно несъществуването на съвладетел в Първата българска държава, а също така допринасят за отговора на въпроса кой е бил българският владетел, подписал мирния договор от 716 г.

Почти при всички тюркски народи — пише В. Бешевлиев — се среща институцията на втория владетел до първия, или на съвладетеля, известното двойно управление - Doppelkönigtum, т.е. управляващият е имал заместник, който се е занимавал с всички държавни дела и същевременно е бил главнокомандващ войската.“90 От примерите, които самият изследовател представя, за да защити тезата си, научаваме, че съвладетелят е бил по-висш от самия владетел, „след като последният се издига и обявява за владетел от съвладетеля91. След като, както твърди Бешевлиев, „институцията на съвладетеля е съществувала и при прабългарите91 и след като именно вторият владетел е бил този, който се е занимавал с държавните дела, как се обяснява фактът, че през 705 г. Тервел е сключил договора с Юстиниан II и като главнокомандващ е повел българската войска към Константинопол? Според теорията на Бешевлиев той е трябвало да бъде съвладетел на някой друг владетел. Изворите обаче, с които разполагаме, не ни позволяват да приемем подобна хипотеза. Според византийските хронисти и Именника на прабългарските канове той е самостоятелен владетел, и то „κύριος Βουλγαρίας“ („господар на България“), т.е. абсолютен и суверен владетел на земите, съставляващи българската държава (както ще видим по-долу, това е значението на „κύριος“). Същата титла изглежда носи и Кормесий при подписването на договора от 716 г. - „τν κάτ᾽ἐκεῖνο καιρ κύριον Βουλγαρίας“ („по онова време господар на България“). Въз основа на прабългарския надпис № 1, част II93, се установява че Кормесий като „ἄρχων“ (владетел) е помогнал на императора в борбата срещу арабите, докато като „ἄρχων“ в същия прабългарски надпис, част I94, се посочва и Тервел. И така съотношението е: Тервел, „κύριος“, главнокомандващ войската, „ἄρχων“; Кормесий, „κύριος“, главнокомандващ войската, „ἄρχων“, т.е. в изворите и двамата владетели са представени като равнопоставени и независими. Въпреки това В. Бешевлиев твърди, че съвладетелят е носил титлата „кавхан“95. Ако предположим, че Теофан е използвал „κύριος“ за Кормесий, без да знае, че той като съвладетел е носил титлата кавхан, тогава съотношението е следното: Тервел, „κύριος“, главнокомандващ войската, „ἄρχων“; Кормесий, кавхан, главнокомандващ войската, „ἄρχων“. Отново становището на Бешевлиев не издържа на критиката, тъй като в прабългарските надписи - като официални български текстове96 - титлата „ἄρχων“ принадлежи само на владетеля. Такова ясно разграничаване, що се отнася до двете титли, се среща в следните надписи: а) на Маламир: „ὁ ἄρχων ὁ Μαλαμρ μετ τν καυχάνον Ἴσβουλον ἔπαρχον“97; б) на Пресиян: „ὁ ἐκ Θεοῦ ἄρχων ὁ Περσιανός ἀπέστειλεν Ἴσβουλον καυχάνον“98; в) на Крум, когато за пръв път се появява институцията на кавхана, „τν Ἀγχίαλον, τν Δεβελτόν, τν Σωζόπολιν, τν Ῥανούλην ἐοτίν κεφαλ ό βοϊλ κανχάνος“99. Въпреки това изследователят на прабългарските надписи твърди, че от времето на Крум дейността на кавхана се е ограничавала до управлението на войската100, мнение, което противоречи на посоченото в надпис № 13101, където Исбул освен като кавхан се посочва и като епарх, т.е. човек с административно-политически компетенции за областта, която е управлявал. В това свое качество кавханът Исбул (Ίσβουλος или Ήσβουλος) „ἐποίησεν τ ἀνάβρυτον τοῦτο κα ἔδωκεν τν ἄρχοντα“102. Що се отнася до „ό Θεός ἀξιώσιν τν ἐκ Θεοῦ ἀρχοντα ζήσειν ἔτη ἐκατν μετ τν Ἴσβουλον τν κανχάνον“, което се среща в същия надпис, то по-скоро изразява благодарността на Маламир към Исбул. Това обаче трудно би могло да се приеме като доказателство за съществуването на съвладетел в Първата българска държава, както смята В. Бешевлиев103.

Същият изследовател в опита си да подкрепи колкото може по-добре теорията си за съвладетеля приема също, че думата „Καμπαγάνον“, срещаща се при патриарх Никифор, „някакъв друг владетел, когото наричат Кампаган104 („Παγάνος“ според Теофан105), съответства на кавхан = съвладетел106. Аргументът му се състои във факта, че патриарх Никифор, когато иска да назове владетел, използва изразите „…τς τοὔνομα“ или „τς ὄνομα“ или „ὀνόματι“, докато, когато споменава чужда дума, използва относителното местоимение „ὅν“ със сегашно време107. Действително начинът, по който „Καμπαγάνον“ се дава в текста, показва, че за патриарх Никифор тя представлява непозната чужда дума и затова той предпочита да я употреби с израза „когото наричат“. На практика, ако се основем на правилата на гръцката граматика, тук става дума за звуково изменение от категорията промяна на съгласен звук108, където буквата ν пред π, β, ф се превръща в μ. Така двете думи Καν Παγάνον са се превърнали в Καμπαγάνον. По този начин сведението на патриарх Никифор не само отхвърля още един от аргументите на В. Бешевлиев, отнасящ се до съществуването на съвладетел в Първата българска държава, но и осветява една голяма празнина. Досега знаехме, че българският владетел носи титлата „кан“, само от прабългарските надписи и от факта, че прабългарите са от тюркски произход. Сега имаме още един извор, този път византийски, който, макар и по този начин, описва прабългарската титла на българския владетел.

Така въз основа на горните разсъждения и на критиката върху становищата на В. Бешевлиев става ясно, че: а) в Първата българска държава не е съществувала институцията на съвладетел; б) Кормесий е притежавал същите титли като Тервел, т.е. „κύριος“, главнокомандващ войската, „ἄρχων“. Тези факти от своя страна подсилват мнението на Г. Цанкова-Петкова, че този, който е подписал двойния договор от 716 г., е бил Кормесий в качеството си на независим и самостоятелен владетел. Що се отнася до другия факт, че Теофан, описвайки събитията от 718 г., споменава името на Тервел, ще се съглася отново с Г. Цанкова-Петкова, че името на този владетел е използвано по традиция поради намесата му във вътрешните проблеми на империята.

Опитът да се изяснят условията на този странен двоен договор дава възможността да се направят определени изводи за причините, които са го продиктували. Както казахме по-горе, Теодосий III заменил сваления от войската Артемий-Анастасий II. Начинът, по който се е възкачил на византийския престол, не се е харесал на стратега на тема Анатоликон Лъв, който отказал да го признае. През април 716 г. с помощта на армията и той се провъзгласил за император. Византия се оказала с двама императори - един в столицата и един в източните провинции. Лъв с помощта на стратега на тема Армениакон Артавасд, който изглежда е одобрявал действията на Лъв, се е подготвял да „завземе“ византийския престол. Междувременно арабската заплаха се появила отново, като без съмнение първата цел са били източните провинции. Арабите, очевидно знаейки за спора между Константинопол и източните провинции, са се опитали да привлекат на своя страна стратега Лъв. Той пък, познавайки опасностите, пред които са били изправени управляваните от него провинции, се е престорил, че приема предложенията, успявайки по този начин да отстрани „идващата от изток заплаха109.

Това раздвижване в източната част на империята, разбира се, не е останало незабелязано в Константинопол, още повече че Теодосий III не е знаел причините за предполагаемия съюз между Лъв и арабите. Било е естествено все още слабият император да потърси подкрепата на някой друг, както изглежда, че е направил и Лъв. Единственият възможен път е водел към България, страна, която поне до този момент не е отказвала помощта си в такива ситуации и резултатите от подобни действия са били известни. Този път обаче българите не са възнамерявали да се задоволят с подновяване на мирния договор. За втори път те са били в благоприятното положение да поставят условията. Предшественикът на Кормесий, Тервел, въпреки че е бил провъзгласен за „кесар“ извън византийските правила, е смятал, че се е изравнил, поне що се отнася до титлата, с византийския император, а с изсичането на печат по византийски образец е поставил основите за идеологическото уеднаквяване на българския владетел с византийския император. Именно за тази цел са били необходими копринените платове и червените кожи, които поне през този период са щели да го уподобят на императора на Византия. Единственият източник за придобиването им е била империята. Под натиска на събитията Теодосий не е имал възможност за преговори и е приел условията на Кормесий110.

В действителност помощта не е била оказана, тъй като под натиска на патриарха и на синклита Теодосий се е оттеглил и през март 717 г. Лъв официално е бил коронясан в „Света София“ за император111. С възкачването на императорския престол на първия представител на Исаврийската династия завършил и периодът, в който България е била фактор в разрешаването на вътрешните проблеми на империята. Сега ролите се сменили. Прегрупирането на силите на империята, започнало след отблъскването на арабската заплаха, и твърдата външна политика, която водели Лъв и неговите наследници, поставили в трудно положение българската държава, която междувременно навлизала в дълбока политическа криза.

 

Опитът за възстановяване на византийското надмощие на Балканите
и българската политическа криза

 

С възкачването си на престола новият император е трябвало да се справи с изключително сериозната арабска заплаха, която застрашително приближавала. Благодарение на ловкостта на Лъв и на помощта на българите112, които дошли след молба на императора и убили 22 хиляди арабски войници113, Константинопол успял да се спаси.

В същия момент, в който Лъв бил изправен пред арабската заплаха, в Солун един бивш император необезпокояван открил възможността да подготви заговор срещу законния византийски император. Това бил Артемий-Анастасий II, който изглежда е помнел насилственото си сваляне и не е можел да приеме Лъв на императорския престол. В този свой опит той се опитал да привлече на своя страна и българите. В писмото си до Сисиний Рендакий, който се намирал в българската държава с мисия да осигури помощ в борбата срещу арабите, той го насърчил да убеди отново българите да му помогнат в осъществяването на плановете му, нещо, което Сисиний приел114. Междувременно Никита Ксилинит в отговор на писмото, което получил от заточения император, и без да знае за съдействието на Сисиний или поради липса на доверие към него, посъветвал бившия император да потърси лично помощта на българския владетел. Артемий-Анастасий получил от България войска и финансова помощ в размер на петдесет кентинария злато115. По време на преговорите обаче писмата, изпратени от самия него до Ксилинит и други високопоставени лица в столицата, били открити, в резултат на което някои от заговорниците били заточени, а други — убити. Въпреки това Артемий „заедно с патриция Сисиний Рендакий и българите пристигнали в Ираклия116. За бившия император обаче нещата имали безславен край. Със свое писмо Лъв успял да убеди българите да приемат мира и да предадат заговорниците и действително българите, след като ги заловили, ги изпратили в Константинопол. Заедно с тях бил и епископът на Солун117. Този път „варварската“ държава не успяла да извлече полза. Участващите във войската на Артемий-Анастасий българи се завърнали в страната си, получавайки единствено благоразположението на Лъв118.

Годините до възкачването на престола на сина на Лъв, Константин V (741-775), са белязани по-скоро с добросъседски отношения с българската държава. Това положение е било съвсем естествено, тъй като и двете държави е трябвало да се справят с изключително сериозни проблеми. Империята и по-конкретно Исаврийската династия е трябвало на първо място да утвърди властта си и на второ да се справи с арабската заплаха, която въпреки отслабването си е продължавала да виси над източните провинции. От друга страна, България вече е давала първите признаци на политическа криза, продължила до поемането на властта от Крум.

През годините, в които Византия е била заета с арабите, а Константин V - изправен пред нов заговор, предизвикан и този път от стратега на тема Армениакон Артавасд, е изглеждало, че в България новата династия Вокил вече е утвърдила властта си119. Но въпреки спокойствието, царящо на северната граница, императорът е знаел, че българите продължават да представляват сериозна заплаха. Първата негова грижа е била да вземе мерки за възстановяването на разрушените крепости в Тракия. Това действие е станало повод за нови спорове, тъй като българите според В. Бешевлиев са приели това като нарушение на условията на мирен договор120, според който се е забранявало възстановяването на крепости, намиращи се по протежение на граничната линия. В замяна те са поискали увеличаване на  данъците, а отрицателният отговор на Константин V е довел до българско нападение в Тракия. Последвал е военен поход срещу България (759), чиито резултати са описани от Теофан: „Императорът се отправил на поход срещу България и като стигнал в теснината Верегава, пресрещнали го българите и убили много от неговите хора.“121 Патриарх Никифор от своя страна отбелязва: „През същата година Константин излязъл срещу тях и завързал сражение, обърнал ги в бягство и убил много българи.“122 В становище относно посоченото от патриарх Никифор В. Бешевлиев поставя под съмнение мнението на византийския хронист с обосновката, че то изразява официалната позиция на империята, която е трябвало да представя Константин като победител123.

Мнението на българския учен обаче не издържа на критиката. Не е било възможно Константин да тръгне за втори път през същата година на военен поход срещу България, при това неподготвен. Освен това патриарх Никифор посочва, че византийският император този път е потеглил срещу България по суша и море, т е. предприел е абсолютно организиран поход, който довел до горепосочените резултати. Претърпяното от българите поражение е било толкова голямо, че те „изпратили пратеничество, за да сключат мирен договор, предлагайки дори и собствените си деца като заложници124.

Резултатите от поражението бързо са се проявили. През 760 г. „българите, като въстанали, избили господарите си и поставили за свой владетел човек на име Телец125. И. Дуйчев доказва, че свалянето на рода Вокил от рода Угаин е било следствие от реакцията на народа срещу слабите и неспособни да се противопоставят на „византийския експанзионизъм“ владетели126.

Под влияние на В. Златарски в историческата наука дълго време се твърдеше, че кризата в българската държава се е дължала на антагонизма между две групировки - провизантийска, поддържана от славяните, и антивизантийска с привърженици от прабългарския елемент127. Горепосоченият историк обосновава становището си главно със сведенията на Теофан и на патриарх Никифор128, където се говори за напускания на българските територии от славяни, които, след като избягали, „преминали към императора129. Първият, поставил под съмнение това становище, е Н. Благоев130, но както казахме и по-горе, пълния анализ на този въпрос дължим на И. Дуйчев. След подробно преразглеждане на съответните извори той изразява мнението, че когато патриарх Никифор говори за славяни, избягали при императора, той няма предвид славянското население, живеещо в пределите на българската държава, а онези славяни, които са живеели около нея. По всяка вероятност след поемането на властта в България от Телец те, страхувайки се от нови сблъсъци между двете държави или от някакви български действия против тях, предпочели да напуснат земите си и да се заселят във византийска Витиния в Мала Азия, до река Артана131.

В действителност кризата не е била резултат от такъв вид вътрешен антагонизъм. Теофан и патриарх Никифор, когато описват събитията от 763 и 766 г., отнасящи се до свалянето на Телец и на Сабин, не споменават за спорове между славяни и прабългари. Напротив, те подчертават, че Телец е бил сменен поради неспособността му да се справи с нападението по суша и море на Константин V132, а Сабин — защото разкрил намеренията си да сключи мир с византийския император, факт, който предизвикал реакцията на поданиците, тъй като те „мислели, че ще бъдат веднага поробени от ромеите133.

Положението в самата българска държава е ставало все по-трудно. Това е дало възможност на Константин V да поеме контрола върху развитието на отношенията между двете страни. Нападенията срещу българската държава са се осъществявали по такъв начин и в такива моменти, сякаш са били част от конкретен план за унищожаването на българските войски с крайна цел да принудят България да приеме условията на византийския император при евентуално сключване на мирен договор. Във всеки случай следваната стратегия е била поддържана и от мрежата на т. нар. „скрити приятели“, която Константин V успял да създаде в българската държава. От тях той е получавал ценна информация както за споровете и настроенията между родовете, така и за възможностите на всеки идващ на власт нов владетел да наложи ред в съседната страна.

През 774 г., когато на българския престол се възкачнл Телериг, Константин V, използвайки вече успешната тактика на двойното нападение134, потеглил с войска и флот срещу България135. Този път не се стигнало до сблъсък, а двете страни предпочели да започнат преговори за примирие. Въпреки че императорът стигнал до Варна, той не предприел нападение, а българите от своя страна изпратили пратеничество, което да води преговори относно условията на мира. Сключеният договор съдържал само едно единствено условие: „Нито българите да излизат срещу Романия, нито императорът да се стреми да нахлува в България. И съставили помежду си писмен договор за това.“136

Според Теофан решението на двете заинтересовани страни да пристъпят към преговори се е дължало на страха от резултатите при евентуален сблъсък137. Независимо дали това е била истинската причина, довела до конкретния мирен договор, той сам по себе си представлява факт от особено значение, тъй като не внася никакви промени, а потвърждава съществуващото от преди статукво на отношенията между двете страни.

Но въпреки обстоятелството на взаимно зачитане на границите, както се разбира от договора от 774 г., той трябва да се приеме повече като знак за примирие, отколкото като край на антагонистичните отношения между двете страни. А това е така, защото, докато българската делегация се е намирала още в Константинопол по всяка вероятност за официалното ратифициране на мирния договор, Телериг се е подготвял да нападне Берзития, а Константин V, след като научил чрез „скритите си приятели“138 за намеренията на българите, под предлог, че ще тръгне срещу арабите, събрал войските си, за да се отправи срещу България139.

Тези действия доказват, че антагонизмът между двете страни е формата на открит разрив, станал още по-забележим през идващите години. Въпреки всичко Византия е продължавала да бъде в по-изгодна позиция, факт, който се доказва от поражението на българската войска в Литосория140, което, от една страна, е довело до унищожаването на мрежата от „скрити приятели“ на императора141, а от друга - до абдикирането на българския владетел. Действително като резултат от реакцията на българите на това, че не е успял да победи Константин V, Телериг е бил принуден да напусне страната си и се е озовал във византийския двор142.

Междувременно при подготовката на поредната операция срещу България е дошъл краят на живота на Константин V143. Така приключил един исторически период, който би могъл да се характеризира като епоха на последователни византийски военни операции срещу българската държава без някакъв особен резултат, тъй като мечтата за възвръщането на загубените територии144 не е била осъществена. Както отбелязва С. Рънсиман, иконоборството не е позволило на Константин V да използва другото оръжие на византийската дипломация - мисионерството, въпреки че е имал тази възможност, а единственият му успех е бил да задържи териториалното разширение на българската държава145.

 
 
 
1Лъв Граматик, 161.17 и сл.
2Най-общо за външната политика на Юстиниан II вж.: I. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία В´. 96-100, 108-116.
3За действията на Юстиниан срещу арабите вж.: I. Καραγιαννόπουλος. Ιστορία В´, 96-97.
4Теофан, 364.5 и сл.
5За маршрута, който следвал Юстиниан II, вж.: Μ. Γρηγορίου, Εκστρατεία, 113-114; също В. Бешевлиев, Моите чичовци в Солунско, Мадара 3 (1992), 11-27, където се отхвърлят мненията на М. Григориу. Относно тези последни мнения на Бешевлиев вж.: Μ. Γρηγορίου, Η επιγραφή των Μαδάρων, παρατηρήσεις και προβλήματα, Βυζαντιακά 17 (1997), 139-190.
6Теофан, 364, 15 и сл.
7В. Гюзелев, Борис I, 24; Б. Примов, Византия. 205.
8За вътрешната политика на Юстиниан II: I. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία В´. 100-102.
9I. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία В´, 106.
10Теофан, 374.3—4.
11Пак там, 374.5.
12В. Златарски, История. I.1,226.
13Йоан Зонара, 327.2 и сл.
14Теофан, 374.5 и сл.
15DAI, 86.10 исл.
16Никифор, 42.21-25.
17В. Златарски, История. I.1, 233.
18Пак там, 233; Г. Бакалов, Владетел, 88. Най-общо за титлата „патриций“ вж.: N. Oikonomides. Les Listes de préséance byzantines des IXe et Xe siécles, Paris 1972, 294-295.
19Както например Телец през 763 г.
20G. Rösch, Όνομα βασιλείας, 34.
21Пак там, 34.
22Характерни са примерите на Органа и на Кубрат. Йоан Никийски (Chronicle, 197) отбелязва, че те първо са приели християнската религия и след това им е била дадена титлата патриций.
23Твърди се от редица изследователи, че Тервел е приел християнството, а след това се е опитал, но безуспешно, да християнизира българската държава. По темата вж.: N. Oikonomides, A Collection of Dated Byzantine Lead Seals, 1986, 159. По мое лично мнение една такава хипотеза нe издържа на критиката. Смятам, че ако едно толкова важно събитие сe е случило, византийските хронисти нe биха пропуснали да го отбележат.
24Подробности вж.: F. Dölger, Fürsten, 159-182.
25П. Мутафчиев. История. 102.
26За церемонията, що се отнася до провъзгласяването на императора и на факторите на политическия режим, вж.: De Сeг, 191-217.
27De Сeг, 218.1.
28В. Бешевлиев, К вопросу, 11.
29De Cer, 218.3-4.
30Пак там, 219.5.
31Пак там, 220.23-221.1.
32Пак там, 222.2-3.
33Пак там, 222-225.
34Вж. бел. 16.
35Suidae, Българи.
36De Cer, 218.24-25-219.1.
37Вж. бел. 16.
38И. Йорданов, Сфрагистични, 40.
39Zacos-Veglery. No 2672; И. Юрукова, Оловен печат на Тервел, Нумизматика 2, 3-9.
40De Сег, 192.24.
41Zacos-Veglery, No 2672; В. Бешевлиев, Надписи, 231; И. Юрукова, В. Пенчев, Български средновековни печати и монети (София 1990), 17-19.
42Г. Баласчев от своя страна смята, че Византия се е отказала от историческите си задължения върху областите, завзети от прабългарите - Тервел, 49. Г. Цанкова на свой ред твърди, че Юстиниан II е приложил политика, противоположна на византийските традиции - Bulgarians, 42.
43Suidae, Българи.
44Теофан, 374.28: D. Obolensky, Commonwealth, 65; Г. Бакалов, Владетел, 88.
45Suidae, Българи.
46Теофан, 375. 1-13.
47Теофан, 375. 13-14.
48Теофан, 376.13 и сл.; Никифор, 43.9 и сл.
49В. Бешевлиев, Periode, 195-197; S. Runciman, Bulgarian Empire, 32.
50G. Ostrogorsky, Ιστορία A´, 213; A. Στράτος, Βυζάντιον, 164-166.
51За значението на тази фраза вж.: Φ. Φιλίππου, Η σημασία των εκφράσεων με δεύτερο συνθετικό τη λέξη „αἰσχύνην“ στις Βυζαντινο-βουλγαρικές πριν από τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων σχέσεις, Βυζαντιακά 14 (1994), 53-63.
52Теофан, 376 16 и сл.
53Никифор, 47.1 и сл.
54G. Ostrogorsky, Ιστορία A´, 214. I. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία В´, 110.
55Теофан 382.26.
56Вж.: I. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία В´, 205.
57Теофан, 497.16 и сл.
58В. Златарски, История, I. 1, 230; D. Obolensky, Commonwealth, 65- 66; Δ. Ζαχυθηνός. Ιστορία, 138.
59И. Кутиков, Договор от 716, 69-116, Още по въпроса 84.
60Б. Примов, Роля, 37.
61Н. Благоев, Крум, 57.
62В. Бешевлиев, Три приноса, 283, Periode, 249.
63Г. Баласчев, Тервел, 58.
64Продължител на Теофан, 12.17 и сл
65Г. Баласчев, Тервел, 58.
66Теофан. 382.27 и сл.
67Ι. Καραγιαννόπουλος. Συγκρούσεις, 31.
68Г. Цанкова, О территории, 132-134.
69В. Бешевлиев, Три приноса, 258, Мадара 245.
70„Ίουστηνιανός τν βασιλείαν τ δεύτερον ἀπολαβών... δίδωσι αὐτῷ τ λεγόμενα νῦν Ζαγορία“ В Златарски, История, I.1, 231, бел. 41
71D. Obolensky, Commonwealth, 66; Б. Примов (Роля 34-39) смята, че през 716 г. Византия официално е признала търговската роля на България на Балканите.
72Ν. Oikonomides, Tribute, 30.
73F. Dölger, Regensten, 274; S. R. Lopez, Silk Industry in the Byzantine Empire. Speculum 20 (1945), 32. 
74Теофан, 497.21-28.
75И. Кутиков, Договор от 716, 30-31.
76N. Oikonomides, Komerkiarioi. 33-36, Tribute, 30-31.
77Вж. бел. 64.
78Теофан, 491-493.
79Вж. бел. 57.
80Анастасий Библиотекар. 208.
81N. Oikonomides, Tribute. 30.
82Теофан, 400.18 и сл.
83Г. Цанкова, Отношения, 624-628.
84Г. Цанкова, Bulgarians, 43-45.
85О. Pritsak, Fürstenliste, 16, 47, 51.
86J. Bury, Eastern, 338; F. Dölger, Regensten. 33.
87Г. Баласчев, Тервел, 57-58; В. Златарски. История, 11,117, 178, 262.
88В. Бешевлиев, Първобългарите, 45-50.
89М. Москов, Именник. 255-296.
90В. Бешевлиев, Първобългарите, 45.
91Пак там. 45.
92Пак там, 45.
93В. Бешевлиев, Надписи, № 1 101.
94Пак там, 99.
95В. Бешевлиев, Първобългарите, 50, Надписи, 71-72. Най-общо за ролята на кавхана вж.: В. Гюзелев, Функциите, 135-137.
96Μ. Νησταζοπούλου, Ηγεμονική, 1359.
97В. Бешевлиев, Надписи, № 13, 136.
98Пак там, № 14, 141.
99Пак там, №47, 186-187.
100В. Бешевлиев, Първобългарите 50
101Вж. бел. 97.
102В. Бешевлиев. Надписи. № 38, 225.
103В. Бешевлиев, Първобългарите, 56.
104Никифор, 71.
105Теофан, 436.9.
106В. Бешевлиев, Първобългарите 49-50, Надписи 72.
107В. Бешевлиев, Първобългарите, 49.
108Ν. Οικονόμου, Γραμματική. 36-37.
109Теофан, 386, 28 и сл.
110Г. Баласчев, Тервел, 59.
111I. Καραγιαννόποτιλος, Ιστορία В´, 117.
112Грешно е мнението, че тези, които са помогнали на византийците при арабската обсада на Константинопол, са били „македонските“ българи. Повече подробности по темата вж.: Μ. Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Та μονόξυλα, οι σλάβοι και οι βούλγαροι στο κίνημα του Αρτέμιον-Αναστασίου Β´(719). Βυζαντιακά 19 (1999), 167-183. За епизода с Кубер вж.: Μ. Γρηγορίου, Επεισόδιο, 111—119, където е и съответната библиография. Вж. също изследването на В. Бешевлиев, Моите чичовци в Солунско, Мадара 3 (1992), 11-27, където се отхвърлят становищата на Григориу-Йоаниду и отново се изразява мнението за заселването на българи в областите на Македония.
113Теофан, 397.28 и сл.
114Никифор, 55.12 и сл. За Сисиний Рандакий вж.: Φ. Μαλιγγούδης. Σλάβοι στην Μεσαιωνική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1991, 113-125.
115Теофан. 316.
116Никифор, 56.12 и сл.
117Пак там, 56.19
118Теофан. 400.23.
119По въпроса и по-специално за новата хронология на българските владетели вж.: М. Москов, Именник. 358.
120В. Бешевлиев, Три приноса. 288. Авторът не посочва кой е бил договорът между България и Византия, в който е било включено такова условие. Въпреки това аргументацията на Бешевлиев е следната: „Че византийските мирни договори включвали такива условия, се вижда от византийско-персийския договор от 628 г. Съгласно Менандър (181, 12-15) в този договор е имало и следното условие: „нито една област, намираща се до границата, да не се обгражда със стена, за да се избягва така всеки предлог за вълнения, който може да доведе до отменяне на договорите“.
121Теофан. 431.6 и сл.; Никифор, 66.15 и сл.
122Никифор, 66.19-21.
123В. Бешевлиев, Periode, 207-208.
124Никифор, 67.1-3.
125Теофан. 432.25-27.
126И. Дуйчев, Славяни, 201-202.
127В. Златарски, История, 1. 1.278, 285. Същото мнение се приема и от Н. Ditten, Verhältnis, 87; G. Ostrogorsky, Ιστορία A´, 34; Αι. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία В´, 126-127.
128Никифор. 68.27 и сл.
129Теофан. 432.27 и сл.
130Н. Благоев, Преврати, 51.
131И. Дуйчев, Славяни. 199-203. Ако вземем предвид факта, че по-късно Телец се е готвел да нападне Берзития (вж. бел. 138), можем да предположим, че славяните, избягали във Византия, са били тези, които са населявали тази област. Вж. М. Дринов, Заселение Балканского полуострова славянами, Съчинения I (София, 1909), 302.
132Теофан, 433.15.
133Никифор, 70.5 и сл.
134G. Ostrogorsky. Ιστορία В´, 34.
135Теофан, 446 27 и сл. 5-7.
136Пак там, 447.5 и сл.
137Пак там, 447.1-3.
138Пак там, 447.11.
139Пак там, 447.13 и сл.
140Пак там. 447.21 и сл.
141Пак там, 448.4 и сл.
142Пак там, 448.12 и сл.
143Пак там, 450.5-6.
144В. Бешевлиев, Periode, 222.
145S. Runciman, Σλάβοι, 472.
 
 

 
 
РАЖДАНЕТО НА ИДЕЯТА ЗА ПРЕВЗЕМАНЕ НА КОНСТАНТИНОПОЛ

 

Опитите на Византийската империя да подчини новооснованата българска държава и да възстанови надмощието си на Балканския полуостров не дали очакваните резултати. Антагонистичните отношения между двете съперничещи си страни, разгледани през призмата на доминиращата тогава „международна“ политическа ситуация, достигнали своята връхна точка. Коя обаче е била доминиращата тогава „международна“ ситуация?

Периодът от 717 г. до 843 г. се характеризира като най-критичния за историята на Византийската империя. Икономически, политически и религиозни проблеми затруднявали развитието на държавата. При провеждането на външната политика, особено по време на управлението на Ирина (797—802) и на Никифор I (802-811), станали очевидни проблемите от идеологическо естество, с които е трябвало да се справи византийската държава. Така, докато за голям период от време (717-775) Лъв III и Константин V успели да неутрализират арабската и българската заплаха, през следващите години се случили събития, които чувствително намалили авторитета и блясъка на византийската държава. Тази ситуация продължила до времето, когато Македонската династия поела властта във Византия.

Поемането на властта от Исаврийската династия дала живителен дъх на Византийската империя, но въпреки това опасностите продължавали да съществуват. Както вече бе посочено, първите двама императори от тази династия проявили особена активност към проблемите, идващи от Мала Азия и от северната граница. Подобна констатация обаче не би могла да се направи за проблемите, свързани със западната част на империята. От 568 г., т.е. годината, през която лангобардите нахлули в западните имперски области1, тези територии били оставени на съдбата и на добрата воля на местните управители. Но новите завоеватели (лангобардите) не били като предишните. Те си поставили за цел завладяването на Италия, а градовете един след друг падали в техни ръце. Франките, като съюзници на византийците, въпреки опита си не успели да задържат за дълго лангобардското проникване. Така Рим се оказал застрашен от север и от юг. Папата, чиято цел била да се дистанцира от Византия2, се опитал да играе ролята на регулатор между византийските и лангобардските сили, тъй като това би му дало възможността да контролира развитието на събитията на целия Италийски полуостров3.

Не би било преувеличено да твърдим, че след подновяването на арабската и на българската заплаха Източната римска империя сякаш забравила за съществуването на западните владения, а появилите се религиозно-догматични проблеми влошили още повече положението. Именно в резултат на това Лъв III срещнал огромни трудности4, когато се опитал да потуши въстанието в Сицилия, а през 751 г. Равена била превзета от лангобардите. Тогава настъпил моментът, в който папата, изправен пред невъзможността на Константинопол да му окаже помощ, се обърнал към франките, новата възхождаща сила на Запад. Той заминал до Понтион, където получил от франкския владетел Пипин обещанието, че ще възстанови на всяка цена правата и териториалната цялост на Равенския екзархат, а като награда Пипин и неговите синове били провъзгласени за reges (крале)5. Няколко години по-късно Пипин, спазвайки обещанието си, отнел завзетите от лангобардите земи и ги предал на папата, а през 774 г. Карл Велики му предал цяла Италия6. Така през 781 г. папа Адриан II, чувствайки се абсолютен господар над Италия, заменил в хронологическата таблица името на византийския император със своето, заявявайки по този начин, че функциите на императора в западните владения са поети от него. В резултат на това Италия прекратила всички връзки с византийската столица7.

Поради вътрешни проблеми Византия не е имала възможност да се противопостави. Въпреки дипломатическата игра на Ирина и признаването на първенството на Рим в религиозната сфера сътрудничеството на папата с франките вече било взело своя ход. Доказателство в тази посока представлява съдебният процес срещу папа Лъв III и неговото оправдаване от съд, председателстван от Карл Велики. В същото време папата изявил претенции за провъзгласяването на Карл Велики за император8 и следвайки церемониала на византийския двор, го провъзгласил (800) за „Imperator Romanorum Gubernans Imperium9. Така се стигнало до първото идеологическо оспорване на първенството на византийския император, което било от изключителен интерес за Карл, тъй като го освобождавало от задължението да се приспособява към византийската политическа доктрина10.

От страна на Византия всичко това било възприето като узурпиране на императорската титла, тъй като от времето, когато Константин Велики пренесъл столицата, за „αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων“ се е смятал този, чието седалище е в Константинопол11. Въпреки византийското оспорване на легитимността на титлата на Карл фактът е бил налице: съществуването на две римски власти - източна и западна12 (с уточнението, че до 812 г., когато Източната империя е била принудена и официално да признае правото на франкския владетел да носи титлата „император13, запазвайки за себе си „βασιλεύς  Ῥωμαίων“, западният император е бил Gubernans Imperium). По този начин настъпил краят на единната римска власт.

На другия край на империята, в Мала Азия, нещата не били по-благоприятни. Въпреки поражението на арабите пред стените на столицата през 718 г.14  „войната на изтощение15 продължавала. Настъпилата вътрешна криза в арабската държава за момент накарала византийците да повярват, че са овладели положението, но събитията взели друг обрат от момента, в който на византийския престол се възкачил Никифор I, а на арабския - синът на халифа Махди Харун-ар-Рашид.

По време на управлението на Ирина, след арабско нападение, между Арабския халифат и Византийската империя бил сключен мирен договор, по силата на който Византия поела задължението да плаща на арабите данъци, ограничавайки по този начин нападенията им. С възкачването на престола на Никифор I обаче, който искал да наложи собствената си външна политика, отношенията между двете държави се променили. Отказът на византийския император да плаща договорените данъци предизвикал мащабен арабски военен поход, чийто резултат бил завладяването на градовете на Фригия, Кападокия, Ликаония и падането на Тиана, Малакопеа, Тиваса и Андрасос. Опитът на императора да прекъсне арабския устрем не дал положителни резултати. Единственото решение било приемането на условията на победителите, които били трудно поносими за византийците и най-вече за самия Никифор и за неговия син16. Победителите поискали увеличаване на данъците, които този път достигнали сумата от тридесет хиляди златни номизми. Допълнително претендирали за внасянето на шест златни номизми като личен данък за императора и за сина му.

Този мирен договор е показателен за отношенията между двете държави през конкретния исторически период. Ако досега арабите - въпреки победите си, не се осмелявали да засегнат личността на византийския император, то този път арабският халиф заявил „че се зарадвал и възликувал от хилядите таланти, които получил като знак за подчинение на римската царска власт17. Така в рамките на един много кратък период от време византийската теория за императорската власт получила още един удар, този път от източния край на имперските граници.

За момента единствено северната съседна страна не била оспорила византийската императорска власт. Въпреки опитите на Константин V българската държава успяла да запази политическата си независимост. Следващият император, Константин VI (780-797), предприел само един военен поход срещу българите, при който претърпял катастрофално поражение18. Последвалият период на примирие дал възможност на българите да се заемат с вътрешните си проблеми и да се справят с вътрешната политическа криза. През 804 г. на българския престол се възкачил Крум, един изключително силен владетел, поставил началото на нов период в отношенията между двете враждуващи страни, факт, който от своя страна повлиял и върху доминиращата през целия VIII в. политическа ситуация на Балканския полуостров.

Тъй като византийското владичество и най-вече императорската власт били оспорени от всички страни, пред Крум се отворила възможността да се опита и в крайна сметка да успее да се освободи от магията, упражнявана от византийската столица19. Антагонизмът между двете държави достигнал такава степен, че само унищожаването на една от двете би могъл да го прекрати. В случая унищожаване на една от тях означавало завладяването на Плиска или на Константинопол, т.е. на една от двете столици като съответни центрове на политическия и обществения живот на двете страни, и особено на Константинопол като „ἡ πρώτη καὶ βασιλὶς τῶν πόλεων πόλις“ („първостоящ и царица на градовете град“20).

Поводът за началото на враждебните действия бил даден през 807 г., когато Никифор предприел безрезултатен военен поход срещу българите21, тъй като в Адрианопол бил осведомен, че в столицата се готви заговор срещу него. Този факт го принудил да се върне в Константинопол22. Българите отговорили на първия неосъществен византийски военен поход през следващата година с нахлуване в областите около Струма. Около година по-късно било предприето второто българско нападение, при което след предателство бил превзет един от най-важните византийски градове, Сердика. Падането на този град дало на Крум много голямо преимущество, тъй като бил важен военен и икономически център, а като съществен възел в прочутия „царски път23 оставял незащитени важни коридори, водещи към Македония и Тракия. Разбира се, този важен кръстопът, водещ от Наисос (Ниш) до Константинопол, не трябвало да бъде оставян в ръцете на „варварите“. Ответното нападение този път трябвало да бъде много добре подготвено, тъй като се очаквало, че българите няма да оставят лесно град с толкова голямо стратегическо значение. Мерките, взети от византийския император, се определят от Теофан като десет на брой. Става въпрос за мерки от икономически и административен характер, а за да бъде отслабена съпротивата на заселилите се в областите на Тракия славяни, Никифор насилствено преселил там християнско население от всички теми24.

През март 811 г., „като събрал войски не само от Тракия, но и от отвъдните теми, а и мнозина бедняци, въоръжени на свои средства с прашки и криваци, които злословели заедно с войската, потеглил срещу българите25. Както се отбелязва в една анонимна хроника, Никифор „искал да унищожи българската държава26. При слуха за един толкова голям военен поход българският владетел побързал да поиска сключване на мирен договор. Предложението било отхвърлено, а два месеца по-късно в ръцете на византийците паднала Плиска, която междувременно била напусната от Крум и от по-голямата част от българската войска. След завладяването на българската столица византийската армия се отдала на плячкосване и унищожаване и опожарила аула на Крум27.

Въпреки този значителен успех Никифор за втори път отхвърлил предложението на българския владетел за сключване на мирен договор. Това било съвсем естествено, тъй като целта на военния поход била възвръщането на Сердика и впоследствие на цяла България28, а за да стигне до Сердика, Никифор е трябвало да пресече страната и да победи българите, от които се очаквало, че със сигурност ще окажат съпротива.

Вторият отказ на Никифор се оказал фатален както за самия него, така и за Византия. Смятайки, че е унищожил България и пътувайки към Сердика29, той бил внезапно нападнат от българите, в резултат на което византийската войска била напълно унищожена, а той самият бил убит. Както можело да се очаква, този факт предизвикал реакциите на византийците, тъй като за пръв път император падал на бойното поле по такъв „позорен“ начин. Ето как биографът на Теодор Студит описва отзвука от това събитие: „По такъв начин падна страхливецът... който опозори ромейската власт и предизвика голям срам за царската власт на ромеите и войската.“30

Безспорно това събитие уронило престижа не само на Византийската империя, но и на императорската власт31. Събитията, свързани със смъртта на Никифор в съчетание с прабългарските религиозни вярвания и със случилото се с идването на Крум до Златната порта, отворили нова страница в историята на Първата българска държава и нов период в развитието  на нейната политическа идеология. Началото на това развитие е свързано с раждането на идеята за завладяване на Константинопол, а естественото му продължение - с амбицията византийският император да бъде заменен с български. Тази идея представлява до известна степен прелюдия към промените, довели до формиране на една политическа идеология, която почти по нищо не се е различавала от тази на Византийската империя.

Нека обаче проследим начина, по който се е родила тази идея. В. Бешевлиев, най-значимият от изследователите, отбелязва във връзка с религията на прабългарите, че те както всички народи от тюркски произход почитали една свръхестествена сила, която управлявала всичко, намирала се навсякъде, имала възможността да преминава от човек в човек и от предмет в предмет, като се концентрирала най-вече в мозъка. Също така те вярвали, че най-голяма част от силата притежавали владетелите, факт, който им давал възможността да властват, без обаче властта им да е неконтролирана. Ако някой владетел, по каквато и да било причина, не успявал да изпълни задълженията си и да защити народа си от бедствия или от агресивни действия на други, то той трябвало на всяка цена да бъде умъртвен и мястото му да бъде заето от друг, при когото въпросната свръхестествена сила се е прехвърлила. За нов владетел се смятал онзи, който успеел да отсече главата на настоящия, тъй като това представлявало доказателство за предпочитанието на свръхестествената сила към бъдещия владетел на народа или на държавата32. Тези вярвания напълно съвпадат с това, което се случило през 811 г. с Никифор. „А Крум, като отсякъл главата на Никифор, набил я на кол много дни за показ на идващите при него племена и за наш позор. След това, като я взел, оголил черепа, обковал го отвън със сребро и като се гордеял, карал да пият от него славянските вождове“, отбелязва Теофан33.

Точно по този начин византийският хронист дава три много важни сведения: 1) С окачването на главата на Никифор българският владетел възприел византийски обичай34, който имал за цел, от една страна, да се покаже големината на успеха на Крум и на византийския позор, а от друга - да привлече завладените от него народи. 2) С отсичането на главата и превръщането и в чаша той показвал публично, че е непобедим и че е най-могъщият владетел за това време. 3) С поканата към славяните да пият от нея той искал да им покаже, че трябва да признаят властта му. А и трите сведения се свеждат до един по-общ извод: че горепосочените прабългарски вярвания очевидно са дали възможност на Крум, който бил отсякъл главата не на някакъв случаен владетел, а на първия измежду владетелите, да се почувства като най-могъщия, вероятно и като заместник на Никифор, когото свръхестествената сила била напуснала, за да се пренесе в него.

Повлиян от успеха си, две години по-късно Крум предприел нов военен поход срещу Византия. След като стигнал в Месемврия, той отправил нови предложения за мир, които отново били отхвърлени поради условието за размяна на бежанците35. Този отказ дал търсения от Крум повод да нападне столицата. С голяма войска той стигнал до стените на Константинопол и разположил лагера си „на ливадата до Златната порта при морето36.

Е. Хрисос, който е изследвал нападенията на българския християнски владетел Симеон, твърди, че всички военни походи срещу Византия са завършвали при Евдомон, факт, който съгласно мнението на изследователя доказва, че този владетел е познавал значението на тази местност като място за акламация и провъзгласяване на мнозина византийски императори. Също така той изказва хипотезата, че е възможно и Крум да е познавал значението на горепосоченото място37. Изворите, с които разполагаме, не ни позволяват да подкрепим с точност предположението, че Крум е дошъл с войската си в Евдомон (вероятно той е разположил своя лагер и се е укрепил там). Сигурно е обаче, че е стигнал до Златната порта, място, което също е имало особено значение за византийците, тъй като от нея влизали императорите, връщащи се като победители срещу враговете. Обстойното разглеждане на изворите ни позволява да разберем, че българите са знаели символното значение на Златната порта. През годините на управлението на Вардан-Филипик българите „нахлули до Златната порта и пленили цяла Тракия38. Когато владетел на България бил Кардам и Константин VI оспорил съществуващия мирен договор, „Кардам, господарят на България, заявил на императора: или сключи договор, или ще дойда до Златната врата и ще опустоша Тракия39.

Много е вероятно ливадата при Златната порта, която се споменава в изворите, да е крайбрежното място на Евдомон, т.е. самият Евдомон. Освен това трудно би било Крум да разположи толкова голяма войска пред Златната порта. Най-вероятно той е разположил лагера си и се е укрепил в Евдомон и оттам е осъществявал нападенията си, които са завършвали при Златната порта. Ако това е така, тогава българският владетел е познавал добре значението и на двете места.

Разбира се, варварските нападения преди Крум са имали за цел плячката. Както отбелязва Теофан, българи и араби след нападение на византийските територии „се върнали в страната си с плячка от много добитък. По подобен начин и арабите превзели Мистия и други крепости, като опустошили много семейства и стада40.

В случая на Крум обаче изворите не дават основание за подобно твърдение. Ако се е интересувал от плячка, не става ясна причината, накарала го да нападне самата столица. Също така той със сигурност не е целял плащането на данъци от страна на Византия, тъй като в противен случай при последното предложение за сключване на договор не би настоявал толкова упорито за размяната на бежанците, така че това да стане причина за започването на нови враждебни действия.

Какво е целял българският владетел е описано от Симеон Магистър или Псевдо-Симеон, когато разказва за приготовленията на Крум за второто нападение срещу Константинопол: „Крум, като тръгнал на поход, събрал голяма войска и от аварите, и от славяните... а всички машини били срещу крепостните зъбери за завладяване на града.“

След като поставил всичко това пред стените на града, „на Велики петък на Пасха първият на България, прочутият Крум, желаещ завладяването на града“, започнал обсадата на столицата41. Ако всички неща, които описва Симеон Магистър и които по същия начин се потвърждават от Scriptor Incertus42. се съчетаят с опита за покушение срещу живота на Крум, направен от византийците при срещата му с Лъв, тогава би могло да се твърди, че желанието на българския владетел да превземе столицата има характера на отмъщение. Ако обаче се върнем малко по-назад, когато Крум е лагерувал и се е укрепил при Евдомон, и проследим внимателно описаното от поне петима византийски автори, ще забележим, че изворите не говорят в полза на горната версия. „А българите дошли до Златната порта, без никой да излезе срещу тях или да им попречи, а Крум направил жертвоприношение вън от Златната порта според обичая си. Принесъл в жертва много хора и животни, потопил краката си във водата на морския бряг и след като поръсил войниците си, те му се поклонили и го славели.“43

Според мен това е описание на един вид провъзгласяване на Крум, аналогично на провъзгласяването на император Фока, когато „димите на зелените, докато той бил заедно с тях при Евдомон, го провъзгласили, като го акламирали44. Ако българският владетел не е познавал начина и мястото, на което Фока е бил провъзгласен, със сигурност е знаел за провъзгласяването на Лъв, който, „след като завзел намиращия се пред града трибунал, бил провъзгласен от войниците и от войската за законен император45. Ако добавим тук и сведението на Теофан, че Крум „поискал от императора да забие копието му при самата Златна порта46, или отбелязаното от Лъв Граматик, че „поискал от императора да сключи мир, в противен случай щял да забие копието си при Златната порта47, можем да твърдим, че съгласно този изключително древен обичай, имащ значението на завоюване48, Крум е изразил желанието си да завладее столицата и да влезе в нея като триумфатор по подобие на Лъв, който „влязъл през Златната порта в Константинопол и завзел царството49.

Сведението във връзка с приготовленията на Крум за завладяването на Константинопол не трябва да се смята за акт на отмъщение срещу столицата, а за акт на осъществяване на една родена през 811 г. идея. Внезапната смърт на Крум обаче осуетила втората обсада на столицата и така идеята за завладяване на „Θεούπολις“50 („Божия град“) останала като визия за бъдещото.

Естествено възникването на идеята за превземане на Константинопол не е било следствие само от религиозните убеждения на прабългарите. Тя се е зародила и в резултат на политическата еволюция на българската държава най-вече в областта на институциите, факт, който допринесъл за централизирането на властта в лицето на владетеля.

След като успяла да се противопостави на последователните византийски удари, сега българската държава е трябвало да прегрупира силите си, защото борбата, засягаща самото ѝ съществуване, още не е била приключила. Било е необходимо по всякакъв начин да бъде сразена увеличаващата се сила на различни влиятелни фигури, да се осигури участието на славянския елемент във висшите органи на управление и особено да бъде променена старата административна система51, която неизбежно е водела до увеличаване на силата на местните управители и е намалявала функциите на централните административни органи, т.е. на владетеля52. С други думи била е необходима административна реформа, която да доведе до заличаване на административния дуализъм, който се е коренял още в периода 680-681 г., т.е. във времето на основаването на Първата българска държава53.

С възкачването си на българския престол Крум тръгнал в тази посока. Както ни съобщава Суда, повод за това станал отговорът на аварите на въпроса на Крум „на какво се дължи гибелта на владетеля ви и на държавата на всички ви“, когато „българите напълно унищожили аварите54. Техният отговор, че причината, довела до унищожаването на аварската държава, била политическата нестабилност, дал повод на българския владетел да заповяда, след като се върнал в столицата, да се съставят закони, които да определят правата и задълженията на всеки български гражданин. Въпреки обичайния си характер тези мерки били от определящо значение за развитието на държавното устройство на Първата българска държава За пръв път по заповед на владетеля в България били създадени закони, довели до несъмнено засилване на властта на върховния владетел, кана55.

Най-важните мерки се отнасяли до административната структура на държавата. Характерен е надписът от Хамбарли, където се посочва, че Крум, следвайки тюркската традиция, разделил държавата си на следните части: лявата, която включвала областите „от Бероя до Дултроини“, и дясната, в която били включени градовете „Анхиало, Девелт, Ранули и Созопол56. Хората, които поемали управлението на тези новозавоювани области, давали отчет директно на българския владетел, от когото били и назначавани. Останалите области, представляващи всъщност вътрешната част на държавата, били под управлението на самия кан. Подобна била и политиката на Омуртаг по отношение на териториите, включени в българската държава след франкско-българския спор. След като местните владетели били отстранени, на мястото им били поставени български управители57. По този начин централизацията на властта в лицето на владетеля станала факт.

Както се и очаквало, промените в административната структура на държавата ускорили и процеса на завършване на етногенезиса на българите. Още от началото на IX в. византийските хронисти престават да разграничават двата етноса, съставляващи българската държава. Докато преди те отбелязвали „народа на българите и на славяните58, сега терминът „българи“ не характеризирал само единия етнос, а добил ново значение, което показвало превръщането на българската държава от политически организъм, съставен от два автономни народа, в държава на един народ с едно етническо име и с едно съзнание на поданици на една и съща държава. Следователно терминът „българи“ се превърнал в „държавно-политическо наименование на поданиците на българския кан59.

Тази еволюция е трябвало да бъде изразена по някакъв начин и в титлата на владетеля. В прабългарските надписи от периода на управлението на Тервел до това на Крум многократно се среща само титлата „ἄρχων“, докато византийските хронисти използват цяла плеяда от термини или титли като „ἄρχων“, „ἡγεμών“, „κύριος“, „ἀρχηγός“, „πρῶτος“60. Въпросът, който възниква, е защо византийските хронисти са използвали тази плеяда от титли, а в надписите си прабългарите са използвали само „ἄρχων“?

Още веднъж мненията на изследователите се разминават. В. Бешевлиев твърди, че с тази титла са били титулувани всички чужди владетели, чиито местни титли не са били приети от Византия61. Действително Константин Багренородни, споменавайки арменците, пише: „εἰς τόν ἄρχοντα τῶν ἀρχόντων τῆς μεγάλης Ἀρμενίας62, докато, когато споменава французите или немците - „εἰς τόν ῤῆγα τῆς Γαλλίας“, „εἰς τόν ῤῆγα Γερμανίας63. След тази констатация изследователят изразява мнението, че титлата „ἄρχών“ по всяка вероятност е била призната официално от Византия за прабългарите, нещо, което им е дало възможността да я използват в надписите си64. М. Нистазопулу-Пелекиду отхвърля това становище на В. Бешевлиев с аргумента, че византийските хронисти през VIII в. са използвали тази плеяда от титли, защото не са искали да регистрират официалната титла на българския владетел, избягвайки така употребата на термини, които биха показали независима власт65. Авторката твърди, че през периода на управлението на Крум хронистите са използвали „ἀρχηγός τῶν Βουλγάρων“, което показва, че византийците са променили официалното си становище спрямо българския владетел, когото сега са признавали за владетел на българите, т.е. признали са съществуването на българската държава66.

Различно становище за използването от българите на „ἄρχών“ изразява В. Кириакис. Според него през VII в. титлата „ἄρχών“ се е използвала като технически термин, който е характеризирал управителя на чуждоплеменна група, заселила се в рамките на политиката на федератите във византийски области, и положението му спрямо византийския император. Така българите, като спазвали реда „ἄρχων-βασιλεύς“, на практика признавали властта и първенството на императора на ромеите и уважавали правния режим на договора от 681 г.67

Въпреки добронамереността на изследователя смятам, че становищата му не могат да се приемат за убедителни. Ако през VII в. титлата „ἄρχών“ действително е имала това значение, тогава как се обяснява фактът, че византийските хронисти са използвали толкова много титли, за да изразят владетелското качество на българския кан? Дали защото не са познавали посоченото по-горе положение, или поради някаква неизвестна за нас причина? Както отбелязва Н. Икономидис, общият термин „ἄρχών“ е имал във Византия много употреби: той, наред с останалото, е обозначавал началниците на една административна единица във византийската периферия, началника на една - предимно морска - военна част, както и вожда на чужди племена, заселили се на територии на империята68. Смятам, че по отношение на византийските хронисти М. Нистазопулу-Пелекиду с право твърди, че те са използвали много титли, тъй като не са искали да изразят независимата власт на българския владетел, въпреки че тя е била по-ниска в сравнение с тази на византийския император69.

Становището на В. Кириакис обаче не може да бъде прието само що се отнася до случая с българите. Възможно е тази титла в други случаи да е била придружена от смисъла на федератските отношения, но повечето пъти византийските хронисти използват „ἄρχών“ със значението на владетел, естествено варварски70. Доказва се следователно, че мнението на В Бешевлиев71 може да се приеме само при условие, че се използват и двете титли, както в случая с аварите: „χαγάνος ὁ ἄρχών αὐτοῖς“72.

Става следователно ясно, че прабългарите са използвали титлата „ἄρχών“ с нейното общо значение, тъй като за тях в този първи исторически период на присъствието им на Балканския полуостров смисълът, който са ѝ придавали византийските хронисти, не е имал толкова голямо значение. Политическата им цел по това време е била да запазят политическата си независимост и да разширят политическото си и териториално надмощие на Балканите. Изглежда обаче, че и византийските хронисти са използвали тази титла със същата цел, след като и през X в. продължили да наричат българския владетел „ἄρχών“, въпреки че са знаели, че със съгласието на византийския император официалната титла е била „βασιλεύς“73.

Едновременно с титлата „ἄρχών“ се среща и терминът „κύριος“, за който бихме могли да кажем, че е по-обичайната форма, която византийските хронисти използват, когато искат да споменат българския владетел. Терминът се употребява предимно от Теофан, но не и от патриарх Никифор74. Според В. Бешевлиев терминът „κύριος“, синоним на латинското dominus, не представлява нищо повече от учтивост към високопоставени лица75. Според него това е така, защото византийците са смятали, че няма защо да признават на българския владетел някаква важна титла, тъй като прабългарите са временни жители на областите на Долни Дунав и в някой момент ще ги напуснат или ще бъдат приобщени към византийската административна система76.

От своя страна В. Кириакис твърди, че след като терминът „κύριος“ не е съдържал в себе си никакво особено политическо значение, нито е бил признат от византийците като официална титла на българския владетел, използването му не е нищо друго освен особеност, която се среща при Теофан77.

Независимо обаче от проблема дали терминът „κύριος“ е бил признат и дали е представлявал официална титла на българския владетел, трябва да изследваме предимно политическото му значение, тъй като по този начин бихме могли да разберем кое е било мястото на българската държава в световната йерархия, както и самата власт на българския владетел. Съгласно Л. Симеонова през X в поради искането на Симеон да бъде провъзгласен за „βασιλεύς Ῥωμαίων“ патриарх Николай Мистик е представил чрез своите писма до българския владетел цялостно византийската политическа теория78. Съгласно нея чрез синонимите „ἀρχή“, „βασίλεια“, „δεσποτεία“, „κυριότης“ и „ἐξουσία“ Николай Мистик е описал систематизирано и обобщено византийските схващания за разпределението на властта. „Ἀρχή“ е всяка власт, давана от Бога на земен владетел, чрез която той получава правото да управлява. „Βασιλεία“ е само римската и ще съществува, докато съществува Римската империя. Неин притежател, тъй като е избран от Бога, е единствено византийският император, така че титлата „βασιλεύς“ може да се носи единствено от императора на ромеите, който наред с другото е и римски гражданин. Чрез „δεσποτεία“ и „κυριότης“ се изразява абсолютната власт на монарха, на владетеля. Към втория термин се добавя още едно допълнително значение: това на абсолютната власт върху конкретни територии. Най-накрая, чрез „ἐξουσία“ се имат предвид териториите, върху които монархът упражнява владетелските си права79. По този начин Николай Мистик е описал пирамидата на властта, на върха на която стои византийският император, а след него са останалите владетели, които, макар и независими, не са равнопоставени с императора на ромеите. Следователно терминът „κύριος“ като производен от „κυριότης“ изразява абсолютната власт на българския владетел над поданиците му и над териториите, съставляващи българската държава. След тази констатация става ясно, че с използването на „κύριος“ Теофан е обозначил действителната власт на българския владетел, а не го е използвал от учтивост, още по-малко тази употреба може да се тълкува като особеност. Всички други използвани титли не са изразявали действителността. Във връзка с мнението на М. Нистазопулу–Пелекиду, че използването на „ἀρχηγός“ показва промяна в позицията на империята спрямо българската държава, т.е. признава съществуването ѝ, смятаме, че това е вярно само отчасти. Действително през този период се забелязва промяна в позицията на Византия спрямо българския владетел, но надали може да се говори за признаване на българската държава80. Напротив, този факт трябва да се смята за отстъпление, тъй като „ἀρχηγός“ е производно от „ἀρχή“. Това означава, че Крум е бил признат само за владетел на българите, но не и за господар на земите, съставляващи българската държава.

В началото на IX в. за пръв път се е появил и терминът „πρῶτος“, който е използван от византийските хронисти за българския владетел Крум. Scriptor Incertus го нарича „ὁ πρωτοβουλγαρίας ὁ Κροῦμος81, докато на друго място в разказа си го назовава „τν πρῶτον αὐτῶν82. В анонимния Ватикански кодекс се споменава, че император Никифор „лагерувал в двора на първия („τοῦ πρῶτον“) на България, който се казвал Крум83, докато в прабългарски надпис Крум бива наричан „ἄρχών ὁ ἄ“.

Въпреки обстоятелството, че изследователят на прабългарските надписи смята, че буквите „ὁ ἄ“ представляват повторение на „ὁ ἄρχών“84, съществуването във византийски текстове на „πρῶτος“ оправдава мнението на А. Грегоар, че става въпрос за термина „ὁ πρῶτος“85, защото, както посочихме по-горе, след промените, настъпили в началото на IX в. в българската държава и довели до засилването на властта на кана, е било напълно естествено Крум да пожелае тази промяна да бъде изразена и в титлата му. По мое мнение използваният от византийските хронисти термин „πρῶτος“, както и „ἄρχών ὁ ἄ“ в прабългарския надпис изразяват края на съществуващия до този период племенен дуализъм и централизирането на властта в Първата българска държава.

Потвърждение на всичко, казано по-горе във връзка с титлите на българския владетел, представляват сведенията на Константин Багренородни в глава 46 от произведението му De ceremoniis с подзаглавие „С какви титли императорът трябва да почита водачите и първенците на народите86. Този византийски император разделя посочените в произведението му владетелски титли на две групи. Като критерий за разделяне се взима обстоятелството дали владетелят е християнин, като това се изразява с използването на символа на кръста. В първата част се описват титлите, които съответният византийски император трябва да използва, когато се обръща към владетел, който не е християнин, докато във втората се описват титли, подходящи за християнски владетели. Византийските хронисти следователно оправдано дават на българския кан титли87, включени в първата част на списъка на Багренородни.

Въз основа на казаното по-горе стигаме до извода, че титлата „ἄρχών“ носи в себе си значението на владетел, което означава, че становището на В. Бешевлиев за признаването на тази титла от византийците не може да бъде прието. Що се огнася до „κύριος“, интерес представлява фактът, че, от една страна, този термин е включен във втората част на списъка на Багренородни, а от друга, се използва от хронистите за нехристиянски владетели като Тервел, Кормесий, Телериг и Кардам88. Ако предположим, че те са приели християнството, тогава бихме влезли в пълно противоречие с изворите. Ние смятаме, че „κύριος“ е било използвано за българския владетел по изключение (спрямо другите варварски владетели) само защото той е бил политически независим и абсолютен господар на народа и на териториите, съставляващи държавата му. Значение на владетел носи и терминът „πρῶτος“, докато „ἄρχών ὁ ἄ“ на свой ред съдържа значение на владетел и изразява централизирането на властта в българската държава.

Ако се опитаме да направим сравнение между титлите, използвани за българските владетели, ще трябва да отбележим следното: византийските хронисти през VIII в. ги наричат „κύριος“, докато самите българи ги наричат „ἄρχών“, а по-късно „ἄρχών ὁ ἄ“. Това сравнение разкрива различното схващане на двете държави относно статута на българския владетел.

По отношение на необходимостта от синтезирана оценка на изследвания от нас период смятам, че той се явява преходен както в отношенията между Византия и България, така и в развитието на политическата идеология на Първата българска държава. Острият антагонизъм между двете страни поражда идеята за завладяване на Константинопол от българите. Този факт на свой ред довежда до необходимостта от идеологическо уеднаквяване на двете борещи се помежду си страни като предпоставка за реализирането на родената малко преди това идея.

 

 

1Τ. Λουγγής, Ο πρώτος αυτοκράτωρ των Ρωμαίων και ο „πρώτος Ρωμαίων απάντων“; Η ανολοκλήρωτη Reconquista, Σύμμεικτα 5 (1983) 217-247.
2Ι. Καραγιαννόπουλος. Ιστορία Β´. 146.
3Τ. Λουγγής, Κυριαρχία, 143.
4Τ. Λουγγής, Χάσμα, 70-72, 72-85; I. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Β´, 121—122.
5Пак там, 148.
6Пак там, 159.
7Δ. Ζακυθηνός, Ιστορία, 198-199; I. Καραγιαννόπσυλος, Ιστορία, Β´, 151-152; F. X. Seppelt, Geschichte des, Papsttums von den Anfängen bis zur Mitte des 20. Jh. II. Die Entfaltung der päpstlichen Machtstellung im frühen Mittelalter, 2. neubearb. Aufl., München 1959, 174.
8Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία В´, 186-187.
9T. Λουγγής. Κυριαρχία, 161.
10За настроенията на Карл Велики и на папите вж: G. Wolf, Kaisertum.
11М. Nicol, View, 323; 3. Удальцова, Власт, 7; Г. Бакалов, Владетел, 44, 49, 54; G. Ostrogorsky, Emperor, 6; I. Καραγιαννόπουλος, Θεωρία, 12.
12Δ. Ζακυθηνός, Ιστορία, 202.
13Пак там, 202.
14Бъри го нарича „вселенско“. Вж.: Δ. Ζακυθηνός, Ιστορία, 16.
15Δ. Ζακυθηνός, Ιστορία, 168.
16Теофан, 482.13-15.
17Теофан, 482.14-15.
18Теофан, 467, 28 и сл.
19В. Тъпкова. Idée, 293.
20Никифор, 42
21Теофан, 482. 25
22Пак там, 482.26 и сл.
23Μ. Νυσταζοπούλου, Βαλκανικοί, 108
24Теофан, 486-489.
25Пак там, 491.
26Narratio Anonyma е Codice Vaticano, ИБИ VIII, 11.
27Теофан, 490. 26-27.
28Μ. Nυσταζοπούλου, Βαλκανικοί, 105.
29Narratio Anonyma e Codice Vaticano, ИБИ VIII, 11.
30ИБИ VIII, 142-143.
31В. Бешевлиев, Крум, 8.
32В. Бешевлиев, Първобългарите, 67-68.
33Теофан, 491.17 и сл.; Йоан Зонара, 373, 32-374.1-6.
34Вж. В. Бешевлиев, Триумфални, 3-7.
35Вж. по-горе, бел. 55 и 56. Също: S. Runciman, Bulgarian Empire, 59- 60; Г. Цанкова, Contribution, 129.
36Теофан, 500.
37Е. Chryssos, Krönung, 168-173.
38Теофан, 382.22 и сл.
39Пак там, 470.10 и сл.
40Теофан, 382.27 и сл.
41Симеон Магистър, 617.10-618. 1-9; Scriptor Incertus, 347.12-348.13.
42Scriptor Incertus, 347-348.
43Пак там, 342; Теофан, 503.5 и сл.; Лъв Граматик, 207.9 и сл.; Георги Монах, 764.14 и сл.
44Йоан Зонара, 299.26-28.
45Теофан, 502.22 и сл.
46Пак там, 503.12-13.
47ИБИ IX, 155.
48В. Бешевлиев, Първобългарите, 86.
49Теофан, 502.25-26.
50Георги Монах, 786.3.
51И. Венедиков, Уредба, 139-159.
52В. Гюзелев, Борис I, 43.
53Д. Ангелов, М. Андреев, Държава и право, 103.
54Suidae, 463.
55Д. Ангелов, М. Андреев, Държава и право, 81.
56В. Бешевлиев, Надписи, № 47, 186-193.
57В. Гюзелев, Борис I, 471.
58Дуйчев, Славяни. 194. За етногенезиса вж. 209 и сл.
59В. Гюзелев, Борис I, 47. Д. Ангелов, Народност, 14—15.
60Никифор, 33, 41, 70 (κύριος), 42. 47, 71 (ἄρχων), 69 (ἡγεμών), 70 (ἀρχηγός); Продължител на Теофан, 24, 214 (ἄρχοντα, ἄρχων); Георги Монах, 618 (πρῶτος); Scriptor Incertus, 348 (πρωτοβουλγαρίας). Най-общо за титлата „ἄρχων“ вж. N. Oikonomides, Les Listes, 342-343.
61В. Бешевлиев, Надписи, 78.
62De Сег, 686. 22-23.
63Пак там, 689. 6-7.
64В. Бешевлиев, Надписи, 78.
65Μ. Νυσταζοπούλου, Ηγεμονική, 1361.
66Пак там, 1362.
67В. Κυριάκης, Βούλγαροι, 217-224.
68N. Oikonomides, Listes, 342-343.
69Μ. Νυσταζοπούλου, Ηγεμονική, 1361.
70Г. Бакалов, Владетел, 86-87.
71В. Бешевлиев. Надписи, 78.
72Glossar, I, 5, 79.
73Г. Бакалов, Владетел, 86-87.
74В. Бешевлиев, Надписи. 78.
75Пак там, 78.
76В. Бешевлиев, Κύριος Βουλγαρίας, 289-298.
77В. Κυριάκης, Βούλγαροι. 221-222.
78L. Simeonova, Relationship (под печат).
79L. Simeonova, Power, 89-94.
80Вж. бел. 66, 67.
81Scriptor Incertus, 348.12-14.
82Пак там, 348.21.
83Narratio Anonyma е Codice Vaticano ИБИ VIII, 11.
84В. Бешевлиев, Надписи, 123.
85Н. Gregoire, Sources, 753.
86De Cer, 679 и сл.
87Вж. бел. 60.
88Теофан, 374.2, 497.20, 447.12, 467.29.


 

МИРНИЯТ ДОГОВОР ОТ 815 г.
НАЧАЛОТО НА НОВА ЕПОХА В РАЗВИТИЕТО
НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ИДЕОЛОГИЯ
 
 

Повече от два века са изминали, откакто прабългарите са се заселили трайно на Балканския полуостров. Сто тридесет и пет години - от създаването на Първата българска държава. През целия този период Византия и новооснованата държава не успели да съжителстват мирно, като причините, довели до този вид отношения, са били от чисто политически и идеологически характер. Би могло да се каже, че периодично сключваните мирни договори са представлявали само прекратяване на военните действия с цел прегрупиране на силите за подновяване на войната.

Първата половина на IX в. се оказва периодът на най-голямо напрежение в отношенията между двете антагонистични страни. Търсейки резултатите от тези взаимоотношения, забелязваме, че не е бил постигнат абсолютно никакъв напредък. Напротив, с договора от 774 г. се е потвърдило предишното положение. Налагало се е следователно търсенето на други пътища, които биха допринесли за развитието на византийско-българските отношения. Точно тогава византийци и българи решили да седнат „на масата“ на преговорите и да намерят начина, по който да разрешат териториалните си спорове, проблема, отнасящ се до славяните, както и въпроса за бежанците. В този дух е бил сключен мирният договор от 815 г. Трите условия (от единадесет), запазени в прабългарски надпис1, от една страна, показват съвсем ясно посоката, в която се е движил византийско-българският антагонизъм, и причините, довели до толкова войни, а от друга - полагат началото на нова епоха в отношенията между двете страни. Би било обаче грешка да твърдим, че антагонизмът между Византийската империя и Първата българска държава е бил преодолян. Безоснователно би било и да се приеме, че за период от седемдесет и осем години, т.е. до времето, когато Симеон поема управлението на българската държава (893), проблемите между двете държави са били окончателно решени и че по времето на Симеоновото управление антагонизмът отново се е възобновил.

Наред с прабългарския надпис византийските хронисти също описват начина, по който договорът от 815 г. е бил скрепен, макар и да не споменават нищо повече от срока иа продължителност на мира. „Той (императорът) използвал техните обичаи и те използвали нашите и по този начин потвърдили споразуменията помежду си“2, пише Игнатий Дякон, докато Продължителят на Теофан отбелязва: „Когато се узаконявал тридесетгодишният договор с хуните, наричани българи, и се установявал мир, понеже трябвало да бъде скрепен с клетви, той (императорът) не се позовал като на свидетели и гаранти за това, което се правело, на Бога и на небесните сили или на Богородица, но подобно на някой чужд на благочестието разсякъл кучета, на които беззаконните племена принасят жертви, и ги използвал като свидетели за нещата, които се правели.“3

На пръв поглед би могло да се каже, че описаният от хрониста акт е бил обичайна практика за Византия, когато е сключвала мирен договор от голямо значение. Но след по-внимателно проучване на връзката на въпросния договор с други, по-ранни, се забелязва съществена разлика. Когато хазарите например се съгласили да помогнат на Ираклий в борбата срещу персите, договорът им бил скрепен с клетва, която всяка страна положила пред своите богове4. През VI в., когато аварите и византийците положили клетва за спазването на мира, аварският хан Баян, както отбелязва Теофилакт Симоката, се заклел в собствения си бог, небето5. През X в. печенегите се заклели в „Закана“, а не в Бога на християните6. Във всички горепосочени случаи при полагането на клетвите са присъствали представители на двете страни или е присъствал само варварският владетел (например Баян). В нашия случай се забелязва нещо съвсем ново. Игнатий Дякон и Продължителят отбелязват, че е присъствал императорът на ромеите („тогава можеше да видиш императора на ромеите“7, „но като някакъв варварин“8, а от българска страна е било изпратено представителство. Втора разлика, както следва от посочените по-горе примери, е фактът, че в случая клетва е положил византийският император, а не българският владетел.

Известно е, че византийците са сключвали мирни договори, които са имали за цел да успокоят гнева на варварите и впоследствие да ги приобщят към християнското ойкумене9. Както смята О. Милър, един различен договор с условия, различаващи се от тези на предишния от 619 г., е сключил през 622 г. с аварите император Ираклий. Целта иа този договор, твърди Милър, е бил по-тесен политически съюз, от който аварите са щели да спечелят „приятелството“ на императора, а владетелят им - за времето, в което Ираклий е зает с войната срещу персите - „е щял да се наеме да помага на сина на Ираклий в делата на ромеите като негов настойник“10. Мирният договор от 815 г., за който стана дума по-горе, не може да бъде причислен към никоя от тези категории. Какъв е тогава изводът? От факта, че при полагането на клетвата е присъствал лично самият византийски император, може да се разбере, че въпросният договор е бил от изключително значение и за двете страни. Но какво тогава е наложило такова отклонение от установените византийски норми за полагане на клетва? Л. Брейе, който е изследвал посоченото по-горе сведение на Продължителя на Теофан, твърди, че не трябва да го приемаме за съвсем вярно поради монашеската антипатия на автора към иконобореца Лъв11. Ако се абстрахираме от сведението на Продължителя, тогава трябва да се позовем само на Игнатий Дякон, който пише следното: „Тогава можело да се види императорът на ромеите със своите ръце да излива на земята вода от чаша, да обръща собственоръчно конски седла, да се докосва до тройна юзда и с всичко това да дава клетва. А варварите, държейки с нечестивите си ръце собствените ни символи, се заклевали в силата им.“12 Мнението на горепосочения историк отново не може да бъде прието.

Трудно е да се обясни отклонението от установените норми за полагане на клетва, прилагани от Византия дотогава. Вероятно Лъв с чисто политически мотиви и желаейки да приключи проблема с България, за да се обърне необезпокояван към вътрешните проблеми на империята, е решил да присъства лично на церемонията и да скрепи мирния договор по начина, който Продължителят на Теофан и Игнатий Дякон описват. От друга страна, също толкова възможно е българският владетел да не се е съгласил с договор, аналогичен на предишните, тъй като дългогодишният опит е показал, че те много пъти са били нарушавани било от едната, било от другата страна. При тези обстоятелства единственото възможно решение, което би предоставило гаранции за спазването на условията на един толкова важен договор, е било той да бъде потвърден с клетва и от двете страни.

Присъствието на византийския император на церемонията по полагането на клетва е представлявало факт от изключително значение за един варварски владетел. За пръв път в историята на ойкуменическата византийска държава стоящият начело на императорската институция полагал лично клетва за спазването на мира. Това означавало, че той се обвързва с клетва пред Бога, което го задължава да уважава договореното и да не предприема нови операции срещу България. Това ни позволява да твърдим, че договорът от 815 г. е бил подобен на този от 681 г., тъй като отново е била призната политическата и териториалната независимост на Първата българска държава. Това е било необходимо да стане за втори път, тъй като политиката на Исаврийците и най-вече на Константин V била поставила под съмнение предишното положение.

Приемането обаче на България за суверенна и независима не означавало, че тя е била приемана и като идеологически равностойна с Византийската империя. Напротив, тя се присъединявала към идеологическите рамки, поставени от Византия, и това, защото, както отбелязва Г. Острогорски „средновековният свят представлява сложна система от йерархически подредени държави, система, която не позволява еднозначното различаване на суверенни държави, от една страна, и на васални, от друга, а познава единствено възможността за идеологическа подредба с пълна държавно-политическа независимост, която политическа независимост не води след себе си идеологическа равнопоставеност“13. Ето защо според мен мирният договор от 815 г. е повратно събитие, което обозначава края на един исторически период, през който българската държава се е противопоставяла на империята с единствената цел да запази политическата си независимост. В близко бъдеще България ще се опита да достигне една нова цел, родила се като идея през годините на управление на Крум — превземането на Константинопол. За нейното осъществяване е било необходимо преди всичко идеологическото уеднаквяване на двете страни, факт, който за България е бил равностоен на пълното приемане на византийската политическа идеология и на основата, на която тя се е крепяла, т.е. християнството. Само по този начин българската държава би могла да постигне целта си: да завладее Константинопол и да успее да замени византийския император с български.

Горепосочените причини са довели Омуртаг до приемането на елементи от византийската политическа теория. М. Нистазопулу-Пелекиду нарича това развитие „византинизация“ на българската политическа теория, но с уточнението, че това „не означава зависимост на българския елемент от Византия, а много широко подражание на византийските модели, съпроводено с укрепване на българската централна власт“14. Следователно трудно може да се приеме мнението, че Омуртаг е запазил добри отношения с империята, защото е имал склонност към „по-високи културни идеали, каквито моделът (Византия) е предлагал“15. Тази констатация би била по-правилна, ако изразът „културни идеали“ се замени с „имперски идеали“.

Този втори етап от развитието или по-точно от формирането на българската политическа идеология трябва да бъде разделен да два периода: 1) Период на пълно приемане на византийската политическа теория (814-889) и 2) период на опита за реализиране на идеята за превземане на Константинопол и за замяна на византийския император с български (889-927). Тук обаче ще изследваме само първата половина на първия период, т.е. времето, през което са били направени първите стъпки към уеднаквяването на българската владетелска институция с византийската.

Ще трябва също да отбележим, че освен горепосоченото становище в последно време в българската историография се развива схващането, че политическата идеология на Първата българска държава е следствие от влиянието на езическата прабългарска религия, която се представя като монотеизъм16, или първичен монотеизъм17, към божеството Тангра. Точно поради тази причина, преди да изследваме как се е формирало българското държавно устройство през годините на управление на Омуртаг, ще се опитаме да изясним въпросите, свързани с религията на прабългарите, въз основа на данните, с които разполагаме.

 

Религията на прабългарите и нейното значение
за формирането на българската владетелска идея

 

В българската историография са известни три становища по въпроса за религията на Първата българска държава преди приемането на християнството за официална държавна религия. Привържениците на първото становище приемат, че до християнизирането си славяните и прабългарите са запазили вярата на прадедите си18. Поддръжниците на второто смятат, че е съществувал синкретизъм: славяни и прабългари са приели елементи от тракийската религия19. Поддръжниците на третото становище приемат, че двете племена, съставляващи българската държава, са запазили вярата в божествата на прадедите си, но наред с това славяните са приели култа към върховното божество Тангра, тъй като това е била религията на българския владетел, която с течение на времето се е превърнала в държавна религия20.

Тъй като приемаме, че Г. Литаврин е решил проблема, свързан с религията на Първата българска държава (той се придържа към първото становище21), няма да се спираме на този въпрос. Обръщайки се обаче отново към изворите, ще проучим дали и доколко прабългарските надписи, византийските и латинските автори и археологическите изследвания дават възможност да се поддържа становището за широкото разпространение на култа към божеството Тангра и дали той е бил монотеизъм и официална държавна религия.

Прабългарските надписи, единствените писмени извори на територията на българската държава (за периода, който ни интересува, те възлизат на 94 на брой)22, са уникални извори за историята на България23. Сред всички надписи от този период само на един е издълбана думата Тангра и тя е записана върху колона, съхранявана днес в Археологическия музей в София в почти унищожен вид. На колоната можем да прочетем следното:

……………………………..
ΟΜΟΥ………………....ΑΡ
ΧΟΝΟ………………....ΗΤ
ΟΩΔ............................ΕΝ
ΘΥC.............................ΙΤΑ
ΓΓΡΑ…………………..ΗCΗ
ΤΥ-ΡΓ...........................ΓΧΟ
ΤΟ...............................ΡΗΕ
ΠΕ…………………..…ΡΥCΕ
Υ..................................ΑΒΑ
....................................ΝΚΑ
....................................ΚΕΝ
 
Надписът е допълнен от В. Бешевлиев24 по следния начин:
 
[κανα συβηγ]η25
 
Ὀμου[ρτάγ] ὁ ἐκ Θεοῦ] ἄρ
χον ὀ [.....................] ἦτ
ο ΩΔ [...............κε ἐπύησ]έν
θυσ[ήαν ἠς τόν Θεό]ν Τα
γγρα ...................ΗC η
τζηργού κολοβρός (?) ΓΧΟ
ΤΟΓ.....................ΡΝ ε
πή.......................ΡΥCΕ
Κ(ε)…………......ΑΒΑ
...........................ΝΚΑ
...........................ΚΕΝ

Ученият, изглежда, е попълнил надписа въз основа на сведения, почерпани от други източници, свидетелстващи, че българските владетели са били върховни жреци и в това свое качество са извършвали жертвоприношения. Въз основа на горепосоченото изследователят, след като е прочел на надписа думата Тангра, известна като име на бог на народите от тюркски произход26, е предположил, че и в този случай става въпрос за жертвоприношение от Омуртаг, принесено на конкретното божество. В надписа обаче продължават да съществуват празноти, чието попълване може да даде различен смисъл на съдържанието му. Така, ако се отстранят буквите, които не образуват отделна дума, надписът приема следния вид: „κανὰς υβηγὴ Ὀμουρτὰγ ὁ ἐκ Θεοῦ ἄρχων ἦτο καὶ ἐποίησεν θυσίαν εἰς τὸν Θεὸν Τάγγρα“ (канас юбиги Омуртаг беше от Бога владетел и направи жертвоприношение към Тангра). Подробното разглеждане на надписа обаче и сравнението му с други прабългарски надписи ни дава основание да изградим различно мнение относно написаното на него. В споменатия надпис съществуват две празнини - ΧΟΝ Ο...ΗΤ и ΩΔ...ΕΝ, които могат да се окажат съществени, докато глаголът ἦτο, който следва първата празнина, може да хвърли повече светлина върху изследвания въпрос. В надпис № 13 се чете: „Κανὰς υβηγὴ Μαλαμὴρ ὁ ἐκ Θεοῦ ἄρχων, ὁ Κροῦμος ὁ πάππος μου27. Вероятно след думата „ἄρχων“ на разглеждания надпис е имало друго име, т.е. буквата „Ο“ пред първата празнина е била определителен член. Ако това е така, надписът получава следния вид. В първата негова част се споменават събития, случили се преди Омуртаг, подобно на надпис № 13, който продължава по следния начин: „μετὰ ἡμᾶς ἷβρεν τὰ ἔργα τοῦτα...“ В полза на това становище свидетелства и глаголът „ἦτο“ („беше“). От надписите от времето на управлението на Омуртаг разбираме, че когато се описват събития, станали през годините, когато той е упражнявал задълженията си на владетел, винаги се използва сегашно време или сегашно причастие: „κανας υβηγὴ Ὀμουρτὰγ εἰς τὴν γὴν, ὅπου ἐγενήθην ἐκ Θεοῦ ἄρχων ἐστὶν“ (канас юбиги Омуртаг е от Бога владетел в земята, където се е родил)28, „κανὰς υβηγὴ Ὀμουρτὰγ εἰς τόν παλεὸν οἶκον αὐτοῦ μένων“ (канас юбиги Омуртаг, живеейки в стария свой дом)29. Обратно, минало време се използва в т. нар. възпоменателни надписи: „Κανὰς υβηγὴ Ὀμουρτὰγ ὡ Κόρσης ... ἦτο δὲ γενεὰς Τζακαράρης“ (канас юбиги Омуртаг Корсис... беше от рода Чакарар)30, „Κανὰς υβηγὴ Ὀμουρτὰγ ὡ Νεγανοβάης ...  ἦτο δὲ γενεὰς Κουβιάρης“ (канас юбиги Омуртаг Негановаис... беше от рода Кубиар)31, „Κανὰς υβηγὴ Ὀμουρτὰγ ὁ Xσοῦνος ὁ ζουπὰν ταρκὰνος ἄνθρωπός μου ἦτον καὶ ἀπέθανεν...  ἦτο δὲ τὁ γένος αὐτοῦ Κυριγήρ“ (канас юбиги Омуртаг Шун, жупан тарканът, беше мой храненик и умря... родът му беше Кюригир)32.

Втората празнина, която установихме по-горе, - ΩΔ...ΕΝ, изглежда съвпада с „ὡ Κόρσης, ὡ Νεγανοβάης“. Тогава е вероятно буквата Δ, която следва буквата Ω, да е първата буква на лично име на сановник в българската държава, докато буквата ω=ο — определителен член, както е в цитираните по-горе надписи. Така излиза, че между израза „Омуртаг от бога владетел“ и думите „беше“ и „направи“ съществуват две други лични имена. Ако се основем на направения анализ на прабългарския надпис и ако приемем, че попълването на останалата част от надписа от В. Бешевлиев е правилно, то тогава излиза, че през годините на управлението на Омуртаг е било извършено жертвоприношение към божеството Тангра, но не от самия владетел, а от негов сановник, който към момента на издълбаването на надписа не е бил жив. При това положение надписът не би могъл да се смята за доказателствен елемент на тезата, че култът към божеството Тангра е бил култ на владетеля, а още повече държавна религия.

При такова виждане прабългарските надписи не влизат в противоречие с друга категория извори - византийските, и по-специално с произведението на Теофилакт Охридски „Житие на 15-те тивериополски мъченици“, в което се отбелязва, че Омуртаг, след отказа на византийския сановник Кинам да приеме езичеството, го предупредил, че „ако не принесе жертва на слънцето и на луната, ще го принуди да отдаде почит на техния блясък“33. Ако обаче прабългарските надписи не съобщават нищо повече по въпроса за религията на прабългарите или по-общо за религията на поданиците на Първата българска държава, Охридският архиепископ е категоричен: той твърди, че те „не познавали името на Христос и следвайки скитското безумие, почитали слънцето, луната и останалите звезди, докато имало и такива, които правели жертвоприношения на кучетата34. Следователно и съгласно Теофилакт основният култ на българите е бил този към слънцето и луната. За самия Омуртаг пък архиепископът на Охрид отбелязва, че е приемал вярата към слънцето и луната още преди да поеме управлението на българската държава35.

Що се отнася до сведението на Игнатий Дякон36, В. Бешевлиев37 дава две обяснения, които се различават помежду си. В първото си проучване той приема, че посоченото от споменатия по-горе биограф има връзка с култа към коня38, докато по-късно изказва предположение, че българските представители са принудили византийския император да се закълне в божеството Тангра. До това предположение В. Бешевлиев стига чрез следния аргумент: „Както всички народи от тюркски произход, така и прабългарите са вярвали в един върховен бог, Тангра.“

Но ако за останалите народи от тюркски произход данните, с които разполагаме, позволяват39 да подкрепим едно такова становище - при условие, че всеки път, когато се използва думата „небе“, тя винаги има значението на Тангра, - за прабългарите то не е валидно. Ако в случая с аварите хронистите споменават, че при полагане на клетва са призовавали за свидетел небето, това не означава, че са призовавали единствено Тангра (не е сега моментът да изследваме значението, което може да има думата „небе“), още по-малко това е предпоставка да твърдим същото за прабългарите. Използването на предмети, имащи непосредствена връзка с конете, ме кара да приема, че както твърди и Игнатий Дякон, Лъв се е заклел в коня. Известно е впрочем, че образът на коня е много разпространен сред номадските народи и по-конкретно сред тюркските, част от които са и прабългарите. Нека не забравяме също така, че култът към героя конник е представлявал основен религиозен елемент на всички тези народи40, а средновековните рисунки графити от „прабългарския“ период представляват основно доказателство за мащаба на този култ сред прабългарите41.

Една друга категория извори, свързвани предимно от археолозите с култа към Тангра, са археологическите находки - светилищата в Плиска и Мадара, амулетите с изображения на конник и предметите, носещи в различни форми символа Y. Във връзка със светилищата са изразени доста становища, които се отричат едно друго. Някои смятат, че това са места, в които се е почитало божеството на огъня42, други - че са свързани с култа към божеството Тангра43, а трети - че едно от светилищата, големият езически храм в Плиска, има пряка връзка с култа към владетеля44. По отношение на амулетите с изображение на кон съществуват твърдения, че са свързани с култа към слънцето45, с шаманизма46, че отразяват божеството Тангра47. Най-накрая, за изображението на буквата Y са изразени мненията, че е символ на Тангра48, че е графичен израз на понятието „Бог“49, че е християнски символ50. Самото съществуване на толкова становища показва, че пред археолозите има много работа. От друга страна, тези извори не могат да бъдат използвани като основни, докато археологията не изкара на бял свят нови данни, които биха могли да се пресекат с писмените извори, за да хвърлят обилна светлина върху горепосочените проблеми. Все пак смятам, че изворите, посочени по-горе (освен археологическите), и тези, които ще бъдат добавени, осветляват разбирането за религията на прабългарите и на Първата българска държава преди приемането на християнството за официална държавна религия.

От изложеното дотук става ясно, че религията на прабългарите може да се разглежда като система от култове51 с най-главен култ към слънцето и луната и с други като например към коня, героя конник и Тангра. Ако се вземат предвид и отговорите на папа Николай I на въпросите на българския владетел Борис, трябва да се отбележи и още един култ, този към идолите52. А ако се добавят и средновековните рисунки графити, които свидетелстват за съществуване на култове към прадедите, шаманизма и тотемизма53, тогава прабългарската култоворелигиозна система става изключително многообразна.

Д. Овчаров обяснява съществуването на всички тези божества по следния начин: „Вярата в различни добри и лоши духове, които съществували едновременно с утвърдения монотеистичен култ, е отзвук от ранния период на духовната култура на българското общество.“54

От своя страна Ж. Аладжов, който вижда съществуването на култа към Тангра дори и в погребалните обичаи55, смята, че „когато се утвърдила централната власт, докато в по-нисшите слоеве са продължили да съществуват архаичните представи за Тангра, в по-висшите слоеве този култ се е превърнал в държавна религия“56. Ако наистина нещата стоят така, както твърдят двамата археолози, тогава как може да се обясни фактът, че според Теофилакт Охридски Омуртаг се е опитал да убеди Кинам да приеме култа към слънцето и луната, а не към Тангра като утвърден монотеистичен култ? Като първи отговор на въпроса би могло да се посочи, че Теофилакт Охридски не е дал достатъчно сведения за религията на поданиците на Първата българска държава поради враждебността, която е хранел към тях57. Ако обаче се приеме мнението на Н. Драгова, която твърди, че произведението „Житие на 15-те тивериополски мъченици“ се основава на старобългарски книжовни извори, недостигнали до нас58, тогава Теофилакт в посоченото по-горе произведение е изразил не личните си възгледи, а тези на самите българи, които не е възможно да не са познавали религията си, а още повече нейния характер.

Тук бих искал да предложа една различна трактовка за развитието на религията на прабългарите, като се основа на резултатите от проучванията на М. Елиаде относно развитието на първобитните религии, към които спада и култът към божеството Тангра. Всички небесни богове, твърди Елиаде, се характеризират с безразличие към света и към многообразните проблеми на човешкия живот. Така хората, търсейки защита, били привлечени от други религиозни схеми, от които откривали, че зависят59. В резултат на това небесните богове, тъй като никъде не играели главна роля, били замествани от други религиозни образи, по-плодотворни, по-динамични, които можели да символизират живота60. В повечето случаи небесният бог бил заменен от слънцето, което дарява плодородието на земята и е защитник на живота61. Подобно преминаване от един култ към друг се открива в средновековните рисунки графити. Например на фасадата на западната стена на Плиска има изображение на слънцето в човешки образ, а под слънчевия кръг се наблюдават ловни сцени62. На капака на саркофага на базиликата в Плиска има изображение на две слънца, едното от които е във формата на кон със стилизирано слънце на гърдите63. В друго изображение, намерено на керемида в Преслав, може да се види конник, чиято глава има форма на слънце64.

Горният извод следва и от археологическите проучвания, които показват, че начинът на живот на прабългарите се е променил, след като те са изоставили номадския начин на живот и са попаднали под влиянието на околните народи и по-специално на Византийската империя65. Този факт е съвсем логичен. Номадският начин на живот познава най-вече скотовъдството, тъй като постоянните местения не позволяват развитието на други занимания. Със заселването на прабългарите в областите на Малка Скития и Долна Мизия обаче се е появила необходимостта от обработване на земята. Безспорно начинът им на живот се е променил, още повече че те са се смесили и с един народ, който се е занимавал основно с обработването на земята. От този момент икономическото развитие на прабългарите е зависело от двата вида производство, като с предимство е било земеделието. Естествено е тази промяна да е повлияла и на религиозните им схващания. Сега те са били изправени пред проблеми, свързани с климатичните условия. Слънцето като източник на плодородие (в това значение култът към слънцето се среща у всички народи, включително и при славяните66) е съдържало и самото понятие за плодородие67. Няма да е странно, ако изкажем становището, че след заселването си на Балканския полуостров и с промяната на начина си на живот прабългарите са били повлияни от славяните, които едновременно с предаването на знанията си в земеделието са им предали и култа към слънцето.

След като вече анализирахме всички извори, свързани с религията на прабългарите, могат да бъдат направени следните заключения:

1. По никакъв начин не може да се смята, че религията на прабългарите е била монотеистична. Теофилакт Охридски, когато описва реакцията на Омуртаг при отказа на Кинам да се отрече от християнството, отбелязва, че „Омуртаг, разгневен, заповядал той да бъде наказан, защото не приел техните богове68.

2. Най-разпространеният култ е бил този към слънцето, което е било почитано и в самата столица на държавата.

3. Култът към божеството Тангра се представя от изворите като изоставен, а не като популярен култ69. Въпреки твърденията на Д. Овчаров, че прабългарите са дошли на Балканския полуостров с ясни представи за божеството Тангра70, както и на Ж. Аладжов, че през VII-VIII в., когато била утвърдена властта на кана, този култ е придобил характера на първобитен монотеизъм и е заменил всички предишни71, изворите показват, че той е бил изоставен. Също така, както отбелязва М. Елиаде, небесните богове, пасивни и непопулярни, се активизират само тогава, когато се намеси историята и култът към небесния бог бъде подсилен с мита за господството и за съществуването на империята72. Политическата идеология на Първата българска държава, поне до този период, е съдържала само първия от тези елементи, които М. Елиаде смята за необходими за активизирането на небесните божества.

Не е случайно освен това, че във всички съчинения, писани след покръстването, срещаме усилието на българските писатели да убедят чрез силата на словото онези, които продължават да боготворят слънцето и луната, да се покаят и да приемат християнската религия. Климент Охридски например в словото си „За Светата Троица, за сътворението на света и Страшния Съд“ пише: „трябва да се укоряват ония, които считат, че трябва да се покланят на сътворените от Бога неща и наричат богове слънцето, луната, звездите, водата и огъня73, а в „Разказ за съдбата на човека“ пише, че „дяволът прелъстил едни да вярват в слънцето, луната и другите звезди, а други в морето, в реките, в изворите, в полските дървета, в зверовете и огъня74. Йоан Екзарх от своя страна в произведението си „Шестоднев“ се надява, че в бъдеще ще се срамуват „всички безумни и скверни манихеи и всички славяни — езичници и зловерни народи, които са противници на истината и родители на лъжата, които вярват, че слънцето е силно от само себе си, въпреки че виждат, че то служи и работи по заповед на своя творец75.

От посоченото по-горе възниква въпросът: възможно ли е монотеистична религия с философски основи76 като тази, основана на култа към божеството Тангра, във функцията си и на държавна религия да не е оставила нито един белег след покръстването, който да удостоверява съществуването ѝ? От казаното от Климент Охридски и Йоан Екзарх следва, че става дума за култове към слънцето, луната, звездите, водите, реките, дърветата, различни животни, огъня, но не и към Тангра. Всичко това според мен не може да се нарече стройна монотеистична религия. Може ли обаче, както смята Ж. Аладжов, да става въпрос за монотеизъм, изповядван от членовете на централната власт, т.е. за нещо подобно на това, което се среща при хазарите?77 Теофилакт Охридски говори за култове към слънцето, луната, звездите. Игнатий Дякон споменава съществуването на култ към коня. Прабългарският надпис потвърждава, че държавен сановник е извършил жертвоприношение на Тангра. По времето на Крум петима хронисти съобщават, че господства вярата в свръхестествената сила.

Всичко изложено дотук позволява да се твърди, че религията на прабългарите и на езическа България не е била монотеистична, нито може да става дума за монотеизъм, изповядван от върхушката на българската държава. Следователно не може да се приеме становището за влияние на култа към божеството Тангpa върху формирането на политическата идеология на Първата българска държава. С абсолютна яснота може да се говори само за влиянието на вярата в свръхестественото при възникването на идеята за превземане на Константинопол. Изворите в своята цялост не позволяват религиозните представи на прабългарите да бъдат разглеждани като монотеизъм.

 

Присъединяването на България
към средновековната идеологическа система и уеднаквяването
на българското държавно устройство с византийското

 

След като уредил външните дела на държавата78, Омуртаг се заел с идеологическото утвърждаване на властта си, която, разбира се, не би могла да не се намира в тясна връзка с идеята за превземане на Константинопол. Началото на този процес е поставено през 822 г., т.е. по времето, когато за пръв път в надпис е представена цялата политическа идеология на Първата българска държава в нейния първи стадий и веднага след политическото признаване на тази държава от Византия. Годините на управление на Омуртаг и на наследниците му се смятат за период на формиране на владетелската идея в българската държава, която се е основавала на византийската императорска идея79. Това, разбира се, не е било случайно, а е било началото на края на една политика, която по-късно дава на Симеон възможността да претендира за титлата „βασιλεὺς Ῥωμαίων καὶ Βουλγάρων80, демонстрирайки по този начин стремежа си към създаването на византийско-българска империя.

Преди обаче да последва политиката на уеднаквяване на българското държавно устройство с византийското, Омуртаг, изглежда, се е опитал, намесвайки се във вътрешните проблеми на империята, да приложи изпитаната тактика за извличане на ползи. Такава възможност му е била дадена по време на бунта на Тома. Продължителят на Теофан описва целта на българския владетел, когото един-единствен път нарича Омуртаг „τῶν Βουλγάρων βασιλεύς“ (цар на българите)81.

Досега преобладаваше мнението, че византийският хронист е назовал по този начин българския владетел82, понеже Омуртаг е помогнал на Михаил II (820-829) в борбата срещу бунтовника Тома. Би ли могло обаче да се твърди, че Продължителят е нарекъл Омуртаг „βασιλεύς“ (цар), защото е помогнал при потушаването на бунта, като същевременно самият хронист заявява, че „Михаил, било защото наистина уважавал и жалел съюзниците си, било защото искал да пести парите, сметнал мнението на Омуртаг за достойно да бъде прието, отказал обаче да приеме помощта му и му съобщил, че не я желае каквото и да направи бунтовникът83? От конструкцията „било защото“ …. „било защото“, която Продължителят използва, може да се направи предположението, че той не е познавал точните причини за отказа на Михаил. Освен това самият текст не дава основание да се твърди, че византийският хронист нарича Омуртаг цар, защото е помогнал при потушаването на бунта, тъй като в същото време той описва отказа на Михаил.

Що се отнася до въпроса приел ли е, или не Михаил помощта на Омуртаг, изследванията представят много и разминаващи се мнения. Поради разногласието на изворите изследователите, занимаващи се с темата, се опитват да дадат собствено логично обяснение. Нека видим обаче кои са изворите, довели до тази безизходица в тълкуването. Вече посочихме причините, поради които според Продължителя императорът е отказал да приеме помощта, предложена от Омуртаг, който изразил готовност да направи това, когато „в цялата вселена достигнала мълвата за обсадата на императора на ромеите“. В този момент българският владетел „изпратил пратеничество до императора, което му предложило съюз и му обещало предоставянето на необходимата помощ“84. От своя страна Георги Монах твърди, че „император Михаил поканил българите за съюз“85, докато мнението на Генезий, третият хронист, който споменава това събитие, е по-близо до това на Продължителя. По-конкретно той пише: „Омуртаг, господарят на България, чувайки за всичко, което се случвало срещу столицата, изпраща пратеничество до императора и моли да му бъде съюзник.“86

В рамките на отклонението, което изворите представят помежду си, В. Златарски приема като правилни становищата на Продължителя и на Генезий, а не на Георги Монах с обосновката, че като иконоборец той не е симпатизирал на Михаил87, докато И. Дуйчев88, П. Тивчев89 и С. Липшиц90 приемат мнението на Георги Монах с аргумента, че той е съвременник на събитията. Накрая ще представя мнението по темата, което според мен е най-правилно - на Й. Караянопулос. Той отбелязва следното: „Трябва да приемем, от една страна, че е било невъзможно Омуртаг да не е бил информиран от самото начало за гражданска война от такъв мащаб, каквото е било въстанието на Тома. От друга страна обаче, внезапното му решение да участва в тези събития се е дължало преди всичко на косвено указание на Михаил, който естествено е желаел нападение на Омуртаг в гръб срещу Тома, но се е страхувал от по-далечните планове на опасния си съсед."91 

Действително, ако проследим историята на отношенията между двете държави, ще забележим, че българите са предлагали помощта си, когато империята я е искала, но винаги срещу нещо конкретно в замяна. Ако направим аналогия със случая на Тервел, можем да предположим, че този път българският владетел е поискал в замяна титлата „βασιλεύς“.

Смятам, че е основателно да изкажем една такава хипотеза, тъй като времето, в което българите са искали парично или териториално обезщетение, вече е било отминало. Още повече, че през този период основна амбиция на Омуртаг е била идеологическото уеднаквяване с Византия. Това са причините, които ни карат да приемем като по-истинен разказа на Продължителя на Теофан, независимо, че не посочва точните причини за директния отказ на Михаил да приеме българската помощ. Използването обаче на титлата „βασιλεύς“ вероятно е избрано от хрониста, за да изрази евентуалните искания на българския владетел, в случай че Михаил приеме участието му в борбата срещу Тома. Неуспехът на опита е накарал Омуртаг да пристъпи към приемането на всички елементи, характерни за властта на византийския император, с изключение, както ще видим по-долу, на два от тях: императорската титла и ойкуменическата власт. Надписът, на който е издълбана българската политическа идеология в почти пълен вид, е надпис № 5792, в който се посочва следното:

 

 
Κανας υβιγι
Ομουρταγ ἰς τν
γῖν ὁπου ἐγενίθιν
ἐκ Θεοῦ ἄρχον ἐστίν.
ἰς τῖς Πλίσκας
τν κάνπον μέ-
νοντα ἐπύισεν αὔλιν
ἰς τν Τουτζαν κ με[τἱγαγεν
τίν δύναμίν του [ἰς τος
Γρικος κ Σκλάβους κ
τεχνέος ἐπύισεν γέφυ[ραν
ἰς τν Τουτζαν μ τ αὔλιν
στύλους τεσάρις κ  [πάνο τν
στὑλον ἔστισεν λέον[τας
δύο. ὀ Θες ἀξιόσι τν ἐκ Θεοῦ ἄ-
ρχονταν μ τν πὁδα αὐτοῦ
τν βασιλέα καλο[πατοῦντα ή-
πατῖν, ἕος τρέ-
χι ἡ Τουτζα κ ἕος [............
τος πολλος Βούλγαρις ἐπέχον[τα,
τος ἐχθροὐς αὐτοῦ ὑποτάσοντα χέ-
ροντα κ ἀγαλιόμενος ζίσιν
ἔτι ἐκατόν. ἶτο δ ὁ κερός, [όταν
ἐκτίστιν, βουλγαριστί σιγορ ελεμ,
γρικιστ ἰνδικτιόνος ιε´.

Канас юбиги
Омуртаг е в 
земята, гдето се е родил
от бога архонт.
Обитавайки стана
в Плиска, съгради малък
стан на Тича и премести
(там) войската си срещу
гърци и славяни. И
направи изкусно мост на
Тича заедно с малкия стан и
четири колони и отгоре на
колоните постави два лъва.
Нека бог удостои поставения
от бога архонт да гази добре
с крака си императора, докато
 
тече Тича и докато... като
владее над многото българи
и като подчинява враговете си,
да проживее в радост и веселие
сто години. А времето, когато
се съгради (това), беше по
български сигор елем,
по гръцки 15 индиктион.
 

 

Още при първото прочитане на надписа се забелязва, че в него съществуват елементи, непознати във византийския език. Това са „κανας υβιγή“ или според В. Бешевлиев93κανα συβιγή“ и „σιγόρ ελέμ“, за което от самия надпис научаваме, че означава „ινδικτιώνος ιε´“ (индиктион 15). Този, който е създал надписа обаче, не е сметнал за уместно да обясни или умишлено не е обяснил значението на тюркската титла „ΚΑΝΑCΥΒΙΓΙ“. В посока на неговото тълкуване са се насочили доста изследователи и за пореден път изводите от техните изследвания се разминават. В. Томашек, който смята, че втората съставна част на израза е от куманско-тюркски произход и произхожда от „öwghü, üweghü“, предлага да го четем „κανας υβηγή94. К. X. Менгес95 и О. Прицак96, чието мнение е приел и В. Бешевлиев97, смятат, че трябва да го четем „κανа συβηγή“, тъй като втората съставна част произхожда от „sübasi“ на орхонските надписи и означава „кан, главнокомандващ на войската“. Ако приемем второто мнение, сме длъжни да отговорим на въпроса кои са били причините, накарали българския владетел да се провъзгласи за върховен главнокомандващ на войската. Според изследователя на прабългарските надписи причините за появяването на титлата не са известни98. Изворите, с които разполагаме, не ни позволяват нито за момент да предположим наличието на някакви вътрешни вълнения, които биха принудили Омуртаг да вземе такова решение. Напротив, знае се, че вътрешните противоречия са се прекратили с възкачването на Крум на българския престол. Освен това не е необходимо всеки път, когато се среща дума от тюркски произход, да прибягваме само до орхонските надписи, за да я обясним. Не трябва да ни убягва, че тези надписи са издълбани в края на VII началото на VIII в., т.е. във времето, в което прабългарите са се намирали вече на Балканския полуостров. Също така не се знае какво точно е било развитието при тамошните тюрки и дали наличието на някакви вътрешни смутове са накарали техните владетели да се провъзгласят и за главнокомандващи на войската.

По-вероятно изглежда обяснението на В. Томашек, че κανας υβηγή = велик кан, което, съчетано с другите данни, предоставени от разглеждания надпис, дава по-пълно разбиране за властта на българския владетел. От друга страна, и анонимната унгарска хроника дава на българския кан титлата „Magnus Keanus“ = „велик кан99, синоним на Qhagan = кан на кановете, което е равнозначно на император, цар100.

Вторият нов елемент, който се появява в надпис № 57, е „κ Θεοῦ ἄρχων“. Отново изследователите не са стигнали до единодушни изводи за неговото значение. Според твърденията на едни това е превод на тюркската титла „tängrida bolmyš quan“ (от небето хан) или „tängri jaratmys quan“ (от небето поставен хан)101, докато други приемат, че представлява подражание на византийската императорска титла „ἐκ Θεοῦ βασιλεύς“, която е била в употреба до края на IX в.102 Последният от изследователите, занимавали се с тази тема, Георги Бакалов, твърди, че „ἐκ Θεοῦ ἄρχων“ представлява само езикова заемка, чрез която е била изразена тюркската традиция, изискваща канът да бъде поставен от върховния бог на тюрките, небето103. Странното обаче е, че за титлата „κανας υβηγή“ те не са заели титла от Византия, докато за „tängrida bolmyš quan“ или „tängri jaratmys quan“ са заели византийската титла „ἐκ Θεοῦ ἄρχων“.

Действително, както доказват орхонските надписи, при всички народи от тюркски произход е съществувала идеята за участието на небесния бог в избора и упражняването на властта на съответния тюркски владетел104. Например Билге Каган е носел титлата „tangri Bilge kagan“ (небесен Билге хан)105, докато канът на уйгурите - „tängri haquan“ (небесен хан)106. През XIII в. обаче това първоначално схващане за произхода на властта е получило друга форма. Простата идея за участието на божеството Тангра в избора и упражняването на властта на владетеля се е развила в цялостна политическа идеология и думата „tängri“ е била заменена от Deus. Това развитие се забелязва в годините на завоеванията на Чингиз хан и наследниците му (1245—1255). В заповедите, които периодично са били изпращани от Гуюк хан и Мунке хан до папа Инокентий IV, се посочва: „на небето има Бог, един. вечен, могъщ, върховен. На земята Чингиз хан, единствен и върховен господар“107. Р. Грусе отбелязва, че когато го посетили представители на папата, Гуюк хан заявил във връзка с въпроса за световната монархия: „Бог на небето, Гуюк на земята, хан по волята на Бога и император на всички хора“108. Е. Фьогелин, който е изследвал всички писма, изпратени от монголските владетели до папите, отбелязва, че съгласно тях мисията на Чингиз хан и на наследниците му е била да приложат „божествения ред“, който е изисквал ойкуменето да бъде управлявано от монголския владетел, а Монголската империя да не бъде държава между държавите, а „ойкуменето в етапа на създаването си109. Това означава, че де факто територии, владетели и хора могат да се намират извън границите на Монголската империя, но де юре представляват част от монголската държава110. Що се отнася до външната политика на монголите, характерно е писмото на Бату до папа Григорий IX, чрез което му съобщава, че ако иска да запази политическата си независимост, ще трябва да признае върховното владичество на монголите. Накрая го предупреждава, че ако не го направи, ще бъде наказан, понеже като бунтовник е нарушил създадения от Бога ред111. С други думи, както свидетелстват разгледаните по-горе извори, схващането за Бога в метафизичния му смисъл се е формирало при монголите едва през XIII в. Следователно едва през този период религиозният опит е отстъпил мястото си на философското разбиране на религията, за да се роди идеята за ойкуменическа империя112. По този начин Тангра е отстъпил компетенциите си на Бога.

Можем ли обаче да проследим подобно развитие и в българската държава от IX в., когато, както показахме по-горе, култът към божеството Тангра, макар и в първоначалната си форма, е бил забравен и изоставен? Би ли било изобщо възможно „ἐκ Θεοῦ ἄρχων“ да е превод на тюркска титла, след като през периода, който изследваме, прабългарите не са познавали метафизичното значение на думата „Бог“? Би ли могло това да бъде тюркска идея, след като в Именника на прабългарските канове не съществува и най-малкото указание за владетелска идеология, а той има за цел да регистрира имената на съответните прабългарски канове113? И след като, както доказа Д. Оболенски, двусмислената позиция на българите спрямо Византия отразява желанието им да подражават на империята?114

Както много правилно отбелязва В. Тъпкова-Заимова, за да разберем формирането и развитието на българската владетелска идея, трябва да се обърнем към византийските автори115 и по-специално към онези, които систематично са се занимавали с византийската политическа идеология, като Николай Мистик. Както казахме по-горе, поради претенциите на Симеон патриархът е дефинирал византийската политическа идеология по съвсем ясен и систематизиран начин. В едно от своите писма, адресирано, както смятат Дженкинс-Уестеринг116, до халифа Ал-Муктадир, той недвусмислено е формулирал византийското схващане за властта. Николай Мистик пише: „Πᾶσα ἐπίγειος ἐξουσία καὶ ἀρχὴ ἐκ τῆς ἄνωθεν ἥρηται ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, καὶ οὐκ ἔστιν ἐξουσία ἐν ἀνθρώποις οὐδὲ ἐξ οἰκείας περινοίας ἐπὶ γῆς δυναστείαν κληρονομῶν117 (Всяка земна власт и началство произхожда от Висшето началство и власт, и не съществува при хората власт, нито господар, който по свое благоразумие да наследява власт на земята). Впрочем именно основавайки се на това разбиране, можем да твърдим, че използваното от българите „ἐκ Θεοῦ ἄρχων“ не се противопоставя на византийските схващания за властта, още повече предвид факта, че Омуртаг заявява, че отстъпената му от Бога власт не обхваща ойкуменето, а се простира до границите на земята, където се е родил, т.е. дотам, където по силата на византийско-българския договор от 815 г. се е определило, че се простира българската държава. Така българският владетел заявява, че със съгласието на Бога той има абсолютната власт над териториите, съставляващи Първата българска държава.

Ако Омуртаг е използвал титлата „Κανας υβηγή“ в превода ѝ „Μέγας βασιλεύς“, тогава е повече от сигурно, че византийците не биха го признали. Характерна в този контекст е реакцията им, когато Карл Велики е бил коронясан от папата за император. Те отказали по всякакъв начин да му признаят титлата, тъй като съгласно господстващото схващане на земята има много власти, но „царската власт, която е над всяка земна власт, е само онази, която Царят (Бог) на всичко е „наложил“ на земята118.

В. Бешевлиев твърди, че с използването на „ἐκ Θεοῦ ἄρχων“ българският владетел е желаел да подчертае независимостта си от византийския император и да наблегне на това, че е владетел на българите не по императорската, а по Божията воля119. Това схващане, което бе широко прието120, се основава главно на изводите от изследванията на немския историк Ф. Дьолгер, формулирал становището, че единствено по волята на византийския император един владетел е можел да се смята за независим121. Споменатото по-горе писмо на Николай Мистик обаче показва, че всеки владетел е имал независима, предоставена от Бога власт, с тази разлика, че върховната власт, царската власт, е била притежавана единствено от византийския император. Разглежданият от нас случай не може да бъде смятан за аналогичен със случая на Карл Велики, както твърди В. Бешевлиев. Владетелят на франките е използвал в титлата си „deo coronatus“, тъй като, както смята Е. Каспар, с използването на този термин е искал да покаже не отделянето си от византийския император, а това, че властта му не произтича от волята на римския папа122.

Само в случай че българският владетел бе използвал „ἐκ Θεοῦ βασιλεύς“, тогава би могло да става дума за опит за идеологическо равенство, за идеологическа независимост и противопоставяне спрямо византийската политическа идеология. Също така само при условие, че от надписа липсваше „εἰς τὴν γῆν ὅπου ἐγεννήθην“ (в земята, където се е родил), което би ни дало основание да четем „ὁ μέγας βασιλεὺς Ὀμουρτάγ εἰς τὴν γῆν ἐκ Θεοῦ ἄρχων ἐστίν“ (великият цар Омуртаг е от Бога владетел на земята), бихме имали възможност да твърдим, че става въпрос за идеологическо противопоставяне. По наше мнение тези първи редове от надписа от Чаталар намекват за желанието на българския владетел да включи държавата си, вече като политически независима, в средновековната идеологическа схема — така както Византийската империя с помощта на християнството я е разбирала и я е определила. Както посочихме многократно, прилагането на идеята за превземане на столицата е предполагало пълното идеологическо уеднаквяване между Византия и България. Следователно в рамките на тази политика Омуртаг е предприел още една крачка към осъществяването на грандиозната идея. Същевременно обаче прабългарският надпис показва и позицията на превъзходство на Омуртаг спрямо останалите вътрешни държавни фактори.

Ако впрочем „ἐκ Θεοῦ ἄρχων“ показва приобщаването на България към средновековната идеологическа система, всички други елементи, съдържащи се във въпросния надпис, както и в този от Търново123, свидетелстват за желанието на българския владетел да бъде представян както византийския император, т.е. да бъде обкръжен от всички онези атрибути, които са характеризирали властта на човека, стоящ начело на ойкуменическата Византийска империя.

Един от обичаите, свързани с императорската власт, който византийците са следвали, е било стъпването върху врата на врага като знак за поражението и подчинението му. В. Бешевлиев подробно показа, че този обичай се е запазил от древни до византийски времена, и отбелязюва, че той е бил приет и от българите, факт, който се доказва от израза „τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ὑποτάσσοντα“ (да подчинява враговете си), който смислово съвпада с византийския „ὑποτάξαι ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέμιον“ (да подчиняват под краката си всеки неприятел и враг)124. В надписа от Чаталар е издълбан още един подобен израз: „ὁ Θεὸς ἀξιῶσι τὸν ἐκ Θεοῦ ἄρχοντα τὸν βασιλέα καλοπατοῦντα“ (Нека Бог удостои поставения от Бога владетел да гази добре с крака си императора), който може да се приеме за тавтология. По-внимателният анализ на изворите обаче ни задължава да отхвърлим тази версия. В „De Ceremoniis“ на Константин Багренородни този обичай се среща под формата на акламация125, докато при други византийски хронисти - като практика. Продължителят на Теофан например отбелязва, че Михаил II, след като победил Тома, „τὸ δόξαν πάλαι τοῖς βασιλεῦσι καὶ εἰς συνήθειαν ἥδη ἐλθῶν πρῶτον τελέσας καὶ ὑποκάτω θεὶς τῶν ποδῶν“ (най-напред направил това, което едно време правели царете и което вече било обичай, като го поставил под нозете си)126. Георги Кедрин съобщава, че същото се случило и с арабския пленник Аполасар, когато „го завели в столицата и Константин, триумфирайки, стъпил на врата му127. В прабългарския надпис се среща акламацията в общата ѝ форма „τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ὑποτάσσοντα“, както и обичаят като практика, или по-точно като израз на желанието на Омуртаг да бъде винаги победител и триумфатор в борбите си срещу византийския император.

В. Бешевлиев, опитвайки се да изтълкува съответния текст на надписа, приема, че във фразата „τὸν βασιλέα καλοπατοῦντα“ се има предвид бунтовникът Тома, когото българският владетел бил приел като законен византийски император128. Мнението му обаче не намира абсолютно никаква опора в изворите. Омуртаг не може, от една страна, да смята Тома за законен византийски император, а от друга, да предлага помощта си на Михаил с цел „потвърждаването и укрепването на тридесетгодишния мир, сключен с предшествсника му Лъв“129.

В един друг, по-стар труд същият изследовател изразява мнението, че използването на изречението в конкретния текст изразява желанието на Омуртаг да подражава на предшественика си Крум, що се отнася до успехите му срещу византийците130. Относно Крум обаче единственият извор, с който разполагаме - Синаксар на Константинополската църква, не споменава стъпване върху врата на императора, а върху този на епископа на Адрианопол Мануил131.

Споменатият в прабългарския надпис израз може да бъде обяснен, ако се свърже с идеята за превземането на Константинопол и със заменянето на византийския император с български. Не е случайно, че едновременно са използвани и акламацията, отнасяща се до подчиняването на евентуалните врагове, които биха заговорничели срещу целостността на българската държава и личната му власт, и обичаят като практика. С израза „ὁ Θεὸς ἀξιῶσι τὸν ἐκ Θεοῦ ἄρχοντα τὸν βασιλέα καλοπατοῦντα“ е било изразено желанието на Омуртаг да бъде победен завинаги византийският император и това е причината, поради която е посочено конкретно върху кого е искал да стъпи като триумфатор, и то по същия, приет от византийците начин, по който се е показвала силата и властта на господаря на християнската Източна римска империя.

Между двата израза, посочени по-горе, има един друг - „τοὺς πολλοὺς Βουλγάρους ἐπέγοντα“ (като владее над многото българи). По значение той може да се отъждестви и с „τῶν πολλῶν Βουλγάρων132, който се среща в надпис от времето на Пресиян. Първоначално изследователят на прабългарските надписи твърди, че горният израз е равнозначен на византийската титла деспот, август, Imperator133. По-късно той приема, че трябва да се смята за тъждествен с израза „да се разшири царството на ромеите“, който се среща в ,,De Ceremoniis“ на Константин Багренородни134. Г. Бакалов от своя страна, имайки предвид главно формата „τῶν Βουλγάρων“ от надписа на Пресиян, изразява становище, че става въпрос за византийска заемка от императорската титла и за подражание на „τῶν Ῥωμαίων135. Мнението на горепосочения изследовател може да издържи на критиката само в случая с надписа на Пресиян. В нашия случай е по-вероятно да става въпрос за желание за разпростиране на българското владичество спрямо византийското като резултат от поражението на византийския император и на всички евентуални врагове, отколкото за подражание на съставната част „τῶν Ῥωμαίων“ от императорската титла. Освен това е известно, че през периода, който изследваме, българската държава е успяла да разпростре владичеството си и върху славяните, живеещи северно от България, които са представлявали обектът на спора между франки и българи136.

След това в надписа следват други две акламации. Едната засяга желанието за щастие на владетеля, а другата е известното византийско „πολυχρόνιο“ (пожелание за дълголетие) - В. Бешевлиев доказва, че те представляват подражание на византийските акламации137, и анализира политическото им значение138.

Още една византийска практика се среща в надписа от Търново. Този, който е издълбал надписа по заповед на българския владетел, след като е описал строителното дело на Омуртаг, към края на надписа е отбелязал: „Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил.“139 Особено показателно за тази византийска практика е произведението на Прокопий „За строежите“. Авторът, след като е описал строителната дейност на Юстиниан I, когото смята за благодетел, отбелязва, че на него, както на всички благодетели, подобава „да остане безсмъртен в паметта на потомците, които запазват добродетелта на благодеянието140. Юстиниан трябва да остане в паметта на родените по-късно, тъй като „е създал градове, които не съществуваха преди това141. Още по-ясно това схващане е описано в анонимния Ватикански кодекс. Император Никифор, след като завладял Плиска, се провикнал: „Ето, всичко това ми го предаде Бог и аз желая да построя тук град, който да носи името ми, за да ми се удивляват бъдещите поколения.“142

Безспорно подражание представлява и християнският кръст, срещащ се в прабългарските надписи, които техният изследовател нарича възпоменателни. Символът на кръста е бил използван от българите като знак за удостоверяване на истината върху написаното в надписите143.

Като последни аргументи, потвърждаващи становището за опита за уеднаквяване на българското държавно устройство с византийското, трябва да бъдат посочени отбелязаният в надписите начин за отчитане на времето и облеклото на българските канове. Във византийските документи срещаме два начина за отчитане на времето: „ἐπὶ βαοιλέως“ или „βασιλεύοντος“ и използването на индиктиона. В прабългарските надписи е използвана същата практика: „Τὸ ὄνομα τοῦ ἄρχοντος εστίν“ (името на владетеля е), ἦτο ό καιρὸς ἰνδικτιώνος ιε´“ (времето беше 15-ти индиктион)144. Що се отнася до облеклото на прабългарския кан, Теофан предава двойния договор между Византия и България от 716 г., според който в българската държава са внасяни копринени платове и червени кожи за нуждите на владетелите145. Суда също споменава, че Тервел си тръгнал от Константинопол с толкова коприна, колкото височината и широчината на сабята му.

Свидетелство за казаното по-горе е и откритият в Търновската крепост златен медальон с образа на българския владетел Омуртаг, където той е изобразен с византийски инсигнии, т.е. носи на главата си корона с кръст, а в дясната си ръка държи скиптър във формата на кръст146. По мое мнение фактът, че българският владетел е сметнал за необходимо да представи съдържанието на властта си чрез византийските инсигнии, показва мащаба на влиянието на византийската политическа идеология. Дори и ако не приемем съществуването на подобно съответствие като доказано и задължително, този факт показва, че византийската политическа идеология е изиграла решаваща роля във формирането на българската владетелска идея. Следователно златният медальон изобразява в лицето на Омуртаг инсигниите на византийския император.

 
 
 
1В. Бешевлиев, Надписи, № 41, 164-175.
2Игнатий, 206.31-207. 1-2.
3Продължител на Теофан, 31.10 и сл. Вж. също И. Дуйчев, Договор, 66.
4О. Miller, Treaties. 74.
5В. Бешевлиев, Бележки, 25.
6О. Miller, Treaties. 75.
7Игнатий, 207. 2-3.
8Продължител на Теофан, 31.16.
9О. Miller, Treaties, 74.
10Теофан, 303. 7 и сл.
11L. Brеhier, Monde, 315.
12В. Бешевлиев (Бележки, 24-25) отначало бе приел, че разказите на Игнатий Дякон и на Продължителя на Теофан говорят за две различни събития. По-късно обаче прие, че двамата византийски автори се допълват взаимно (Първобългарите, 82).
13Г. Острогорски, Хиjерархиje, 239-240. Вж. също F. Dölger, Familie, 36 и сл.; I. Καραγιαννόπουλος, Θεωρία, 8-11.
14Ν. Νυσταζοπούλου, Ηγεμονική, 1368.
15Αι. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία Β´, 185-186.
16Γ. Бакалов. Особености, 72; В. Бешевлиев, Надписи, 86; Ж. Аладжов. Култа, 78. За предполагаемия принос на култа към божеството Тангра в съвременната българска историография има много нови изследвания, на които ще се спрем в самостоятелна статия.
17Д. Овчаров, Графити, 60, Прабългарите, 33.
18Д. Ангелов, Образуване, 193-208; П. Петров, Образуване, 335-337; И. Дуйчев, Езичество, 12-14; Д. Ангелов, Светогледът, 529, История, 2. 193.
19И. Дуйчев, Древности, 6-31.
20С. Ваклинов, Формиране, 97, 262; В. Бешевлиев, Надписи, 35-87, Първобългарите, 88, Вярата, 20; Ж. Аладжов, Култа, 76-85.
21Г. Литаврин, Религия, 82-100.
22В. Бешевлиев, Надписи.
23За историческата стойност на прабългарските надписи вж.: В. Бешевлиев, Надписи, 85-87. Д. Закитинос ги характеризира като извори, изразяващи българския национализъм (Byzance, 20).
24В. Бешевлиев, Надписи, № 6, 131.
25Смятаме, че [κανα συβηγ]η е допълнено произволно от изследователя, тъй като след наше собствено проучване на оригинала не можахме да установим съществуването на буквата η. Но дори и нея да я е имало, не е сигурно, че е описвала това, което Бешевлиев посочва, тъй като на това място надписът е много увреден.
26Ρ. Roux, Tängri, 27-54; 1. Кляшторный, Пантеон, 19-22.
27В. Бешевлиев, Надписи, №13,136.
28Пак там, № 57, 216.
29Пак там, № 56, 207.
30Пак там, № 59, 227.
31Пак там, № 60, 230.
32Пак там, № 61,231.
33PG, 192.
34Пак там, 189.
35PG „Οὖτος ἐν τῇ τῶν αἰχμαλώτων διανομῇ τῷ τοῦ Κροῦβου νίῷ Ὁμβριτάγῳ ἀπεκληρώθη“, 192.
36Вж. бел. 3 на 5. глава.
37Вж. бел. 2 и 12 на 5. глава.
38В. Бешевлиев, Омуртаг, 70.
39В. Бешевлиев, Прабългарите, 82.
40Плетнева, От кочевий к городам, Москва, 1967.
41Д. Овчаров, Графити, 61; Р. Рашев, Конникът, 60-70.
42С. Ваклинов, Формиране, 113-114.
43Ж. Аладжов, Символ, 42; С. Бояджиев, Храмове, 314-327.
44П. Георгиев. Храм, 333-354.
45Д. Овчаров. Амулети, 20, Слънцето, 34
46Д. Овчаров. Смисъл, 137-139.
47В. Бешевлиев, Знак, 19, Първобългарите, 72; М Москов. Теонима. 15-22.
48Ж. Аладжов, Изображения, 27.
49В. Петрова, Ипсилон, 42
50Р. Рашев, За хронологията и произхода на знака „ипсилон с две хасти“. - В: Сборник приноси към българската археология, София, 1992, 96-102. За два оловни печата с рунообразни знаци. Нумизматика, V, 2 (1992) 92-102
51Д. Овчаров, Прабългарите, 33.
52Д. Дечев, Отговори, 48, ИБИ VII, 65—125; И. Дуйчев, Древности, 6-31.
53Д. Овчаров, Графити, 62, 63, 70, 72, 74, 75, К вопросу о шаманстве в средневековой Болгарий VII-X в., BHR, 3, 1981. За култа към предците вж. изчерпателното проучване на П. Георгиев, Прабългарска култова церемония върху рисунка графит с надпис от Плиска. 181-198. - В: Проблеми на прабългарската история и култура 2. София, 1991.
54Д. Овчаров, Графити, 77.
55Ж. Аладжов, Некрополите. 10.Ж.
56Ж. Аладжов, Култа, 83.Е.
57Παπαγιάννη, Επιστολές. 59-72, където е и съответната библиография за Теофилакт Охридски.
58Н. Драгова, Старобългарски книжовни извори за житието на 15-те тивериополски мъченици, Studia Balcanica, 2, 1970.
59М. Eliade, Πραγματεία. 16. 116, 117.
60Пак там, 116.
61Пак там, 117.
62Д. Овчаров, Графити, 5.
63Пак там, 65.
64Пак там, 66.
65Р. Ралев, Дунавска България, 206; Г. Литаврин. Протоболгары, 30; С. Ваклинов, Формиране, 82; И. Дуйчев, Традиции, 137; П. Русев, Възникване, 112.
66Д. Овчаров, Графити, 69-70.
67М. Eliade, Πραγματεία, 117.
68PG, 193.
69Ж. Аладжов, Култа, 78.
70Д. Овчаров, Графити. 60.
71Ж. Аладжов, Култа. 76.
72М. Eliade, Πραγματεία. 76.
73Д. Ангелов. Българинът, 58-59
74Пак там, 58-59.
75Пак там, 58-59.
76Д. Овчаров, Реконструкция. 12.
77Μ. Г. Магомедов, Образование Хазарского каганата. По материалам археологических исследований и письменным данным, Москва, 1988, 142.
78Б. Примов, Византия, 211.
79Μ. Nυσταζοπσύλου, Ηγεμονική, 1369.
80Продължител на Теофан, 405.17-409.20; В. Златарски, История, 1, 2,449-451.
81Продължител на Теофан. 64.19-20.
82Г. Бакалов, Владетел, 87.
83Продължител на Теофан, 65 и сл.
84Пак там, 64.20 и сл.
85Георги Монах, 788.5-6.
86Йосиф Генезий, 29.
87В. Златарски, История. I. 1, 316.
88ИБИ V, 115 и бел. 2.
89П. Тивчев, Бунтът, 72. Повече за бунта вж.: Р. Lemerle, Thomas le slave, TrM 1, (1985) 255-297.
90C. Липшиц, Очерки, 232.
91Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Β´, 232.
92В. Бешевлиев, Надписи, № 57, 216.
93Пак там, 72-74.
94Пак там, 92-94.
95К. Н. Menges, Altaic Elements, 91-92, Notes, 442.
96В. Бешевлиев, Надписи, 73.
97Пак там, 74.
98Пак там, 74.
99Г. Бакалов, Владетел, 89.
100Пак там. 89; В. Гюзелев, Борис I. 49.
101J. Marquart, Chronologie. 40; Г. Бакалов. Владетел. 92-93; П. Петров, Покръстването, 38.
102В. Бешевлиев, Триумфални, 22; И. Снегаров. Учредяването на православната църква. МП VIII, I (1932), 3 и бел. 1; В. Тъпкова, Държавна идея, 516; В. Бешевлиев, Kaiseridee. 89-91; F. Dölger, Kultur. 112; Μ. Νυσταζοπούλου, Ηγεμονική. 1363.
103Γ. Бакалов, Владетел, 92-94, Особености, 70—72.
104Γ. Бакалов, Владетел, 92-94.
105Пак там, 93.
106Пак там, 93.
107Orders, 403.
108R. Grousset, Histoire, 51.
109Orders, 404.
110Пак там, 404.
111R. Grousset, Histoire, 261.
112М. Eliade, Πραγματεία, 117.
113И. Дуйчев, Именник, 10; М. Москов, Именник, 46.
114D. Obolensky, Commonwealth, 83.
115В. Тъпкова, Държавна идея, 515.
116Letters, 512, № 1.
117Пак там, 526.
118Пак там, 526.
119В. Бешевлиев, Триумфални, 23, Надписи, 79, Kaiseridee, 90; Г. Бакалов, Владетел. 72; В. Тъпкова, Idée, 293; Μ. Νυσταζοπσύλου, Ηγεμονική, 1366.
120Μ. Νυσταζοπούλου, Ηγεμονική. 1364.
121F. Dölger, Fürsten, 159-182.
122Е. Caspar, Papsttum, 260.
123В. Бешевлиев, Надписи, № 56. 206-215
124De Cer. 611.5-6.
125Пак там, 611.5-6.
126Продължител на Теофан, 69. 12 и сл.
127Георги Кедрин, 330.22.
128В. Бешевлиев, Nachrichten. 339-342, Periode, 282-285.
129Продължител на Теофан, 65. 8-10.
130В. Бешевлиев, Herrschers, 11-20.
131Н. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae. „Κροῦμος ὀ τῶν Βουλγάρων ἔξαρχος... ἐξέβαλεν ἔξω πάντας, χιλιάδας τὸν ἀριθμόν τεσσαράκοντα, σὺν αὐτοῖς καὶ τὸν άγιώτατον ἐπίσκοπον ἐκβαλών κατὰ τοῦ τραχήλου ὑπὸ γῆν ῥιφθέντα πεπάτηκεν“, 415.
132В. Бешевлиев, Надписи № 14, 141.
133В. Бешевлиев, Триумфални, 15-16.
134В. Бешевлиев, Надписи № 1, 89, Kaiseridee 91.
135Г. Бакалов, Владетел, 95.
136П. Петров. Politique, 41-52.
137В. Бешевлиев, Триумфални, 18-19.
138В. Бешевлиев, Надписи, 82-83.
139Пак там, № 56, 208.
140Πεζογραφία, 294. 4 и сл.
141Пак там, 294.8-9.
142Narratio Anonyma е Codice Vaticano, ИБИ VIII, 12.
143В. Бешевлиев, Надписи, 83-84.
144Пак там, 83-84.
145Повече за влиянието на византийското облекло върху българското вж. във: В. Тъпкова, Облекло, 298-305.
146Μ. Νυσταζοπούλου, Ηγεμονική, 1365; И. Йорданов, Монети, 10; В. Бешевлиев, Надписи, № 86, 249.
 
 
 

 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
 

Целта на настоящата работа беше да изследва формирането на политическата идеология на Първата българска държава през периода преди приемането на християнството като официална държавна религия въз основа на византийско-българските политически отношения. Годините на прабългарския период (езичество) пораждат изследователски проблеми както поради оскъдността на българските извори, така и поради често срещащите се противоречия между византийските хронисти.

След направения анализ се констатира, че съществена роля при формирането на политическата идеология на Първата българска държава изиграва византийската политическа идеология и по-специално императорската идея за съществуване на една единствена ойкуменическа държава, към която е трябвало да бъдат приобщени всички народи. По отношение на развитието на политическата идеология на Първата българска държава се различават два етапа. През първия новооснованата държава трябва да се справи с проблема за запазване на териториалната си цялост и на политическата си независимост, факт, който поражда антагонистичните отношения между двете държави, а през втория започва периодът на формиране и уеднаквяване на българското държавно устройство с византийското след преминаването (естествено) на един преходен период (804-815), през който се заражда идеята за превземането на Константинопол.

Хронологически началото на византийско-българския антагонизъм е поставено в повратната 681 г., когато на Балканския полуостров е създадена и бива призната от Византийската империя Първата българска държава. Ново доказателство в тази насока е изразът на Теофан „за срам на ромеите“. По-късно, в хода на развитието на българската политическа идеология, този антагонизъм става основен фактор.

През следващите години българските владетели, използвайки благоприятните за тях мирни договори, сключени с империята, успяват да получат византийски титли. Те са, разбира се, без идеологическа валидност, но изиграват решаваща роля при формирането на политическата идеология на българската държава. Пред погледа на византийските поданици и в присъствието на византийския император кан Тервел получава титлата кесар, която по всяка вероятност е била смятана от самия него за знак на признаването и на уеднаквяването на властта му и на държавата му с Византия, в резултат на което той изсича оловен печат по византийски образец. По-късно, през годините на управление на Кормесий, като резултат от двойния - политически и търговски - договор от 716 г. в България са внесени копринени платове и червени кожи, необходими за облеклото на българския владетел, факт, който доказва желанието на българските владетели да се уподобят по външен вид с византийския император.

Този процес обаче е прекъснат поради кризата на властта, възникнала в българската държава. Причината за тази криза е неспособността на българските владетели да се справят победоносно с политиката на византийската държава за възвръщане на загубените територии и по-специално с политиката на Константин V, довела до сключване на мирния договор от 774 г., легитимирал за пореден път съществуването на българската държава северно от Византийската империя.

Смъртта на Константин V и поемането на властта в българската държава от Крум обозначават началото на най-острия антагонизъм в отношенията между Византия и България. Освен това България през този период прави първите си стъпки към централизиране на властта, процес, който се доказва от титлата „ἄρχων ὀ ἄ“. Тази титла се среща в прабългарски надпис от периода, докато византийските хронисти продължават да наричат българския владетел „господар“ (κύριος), термин, който съдържа в смисъла си господството на владетеля над конкретни територии. Паралелно с това победите срещу византийците, събитията, свързани със смъртта на Никифор и оспорването през този период на световната императорска власт дават възможност на Крум, като се опира на прабългарските религиозни възгледи, да разглежда себе си като заместник на убития византийски император. Провъзгласяването му в Евдомон и желанието му да забие копието си при Златната порта (древен ритуал, имащ значението на завоевание) дават основание да се изкаже становището, че през тази епоха в политическото съзнание на българите се заражда идеята за превземане на вселенската столица Константинопол. Годините на управление на Крум представляват преходен период за развитието на политическата идеология на езическата българска държава.

Мирният договор от 815 г. обозначава началото на нов период в развитието на отношенията между двете държави и същевременно началото на втория етап от развитието на политическата идеология на България. 815 г. е повратен момент, тъй като сключеният през тази година договор урежда всички нерешени въпроси, които дотогава са съхранявали и подхранвали антагонизма между двете страни. Освен това чрез същия договор за втори път е призната политическата и териториалната независимост на българската държава, т.е. тя е приета като суверенна държава с пълна политическа независимост.

Полагането извън установените норми на клетва от страна на византийския император, с която се утвърждава конкретният договор, полага началото на едно ново българско поведение спрямо Византия. То предвижда приобщаването на България към средновековната идеологическа система, както тя е определена от византийците, и упражняването на политика, водеща до идеологическо уеднаквяване на страната с Византийската империя и по-специално на българската владетелска институция с императорската, но с уточнението, че не става въпрос за васалност, а за приемане на византийски форми на властта като единствен път, чрез който би могла да се осъществи идеята за превземане на Константинопол. От друга страна, становището, че формирането на българската политическа идеология се основава главно на култа към божеството Тангра, не намира абсолютно никаква опора в изворите. Използването на името на това божество през IX в. е израз по-скоро на анахронизъм, тъй като сред поданиците на българската държава господства култът към слънцето, луната и коня. По-точно казано, политическата идеология на българската държава е синтез от византийски и съвсем малко на брой тюркско-български елементи, изразени в титлите на владетелите и на държавните сановници.

 

 
 
 
СЪКРАЩЕНИЯ И БИБЛИОГРАФИЯ
 
Периодични издания – поредици
 
BHR  Bulgarian Historical Review
ByzSlav Byzantinoslavica
BZ Byzantinische Zeitschrift
C.S.H.B. Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae
DOP Dumbarton Oaks Papers
PP Pliska-Preslav
RH Revue Historique
Виз. врем. Византийский временник
ГДА Годишник на Духовната академия
ГСУ, ИФФ  Годишник на Софийския университет - Историко-филологически факултет
ГСУ, ЮФ  Годишник на Софийския университет – Юридически факултет
ИЕИМ  Известия на Етнографския институт с музей
ИИБИ Известия на Института за българска история
ИИИ Известия на Института по история
ИНМВ  Известия на Народния музей Варна
ИП  Исторически преглед
МП  Македонски преглед
МПК  Музеи и паметници на културата
 
Извори
 
Baynes N., Eusebius, N. Baynes, Eusebius and the Christian Empire, Byzantine Studies and Other Essays, London 1955.
Chronicle, R. H. Charles, The Chronicle of John Bishop of Nikiou, London 1916.
DAI, Constantini Porphyrogeniti, De Administrando imperio. C.S.H.B. 1829-1830.
De Cer, Constantini Porphyrogeniti. De Ceremoniis Aulae Byzantinae, ed. J. Rcske, C.S.H.B 1829.
De Them, Constantini Porphyrogeniti, De Thematibus, C.S.H.B. 1829- 1830.
Glossar, Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa, herausg. von J. Ferluga, H. Heilman, H. Ludat, K. Zernack, Serie B, Bd. I, Wiesbaden 1980.
Letters, Nicholas I Patriarch of Constantinople, Letters, Greek Text and English Translation by R. J. H. Jenkins and L. G. Westering, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies Trustees for Harvard University, Washington District California 1973.
Orders, E. Voegelin, The Mongol Orders of Submission to European Powers, 1245-1255, Byzantion 40-41.
P.G., Migne Patrologia Greca. Theophylacti Bulgari Archiepiscopi, Historia Martyrii XV Martyrum, T. 126.
Scriptor Incertus, Scriptor lncertus, De Leone Armenia, C.S.H.B. 1842.
Suidae, Suidae Lexicon, ed. A. Adler, Lipsiae 1928-1938.
Zacos Veglery, G. Zacos-A. Veglery, Byzantine Lead Seals I, 1-3, Basel 1972
Πεζογραφία. Βυζαντινή πεζογραφία, Ο Προκόπιος και η εποχή του. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας. Επιλογή, επιμέλεια, εποπτεία Β. Κατσαρός. Θεσσαλονίκη 1988.
Анастасий Библиотекар, Anastasii Bibliothecarii, Historia Ecclesiastica, Sive Chronographia Triperta, ed. Bekkeri, C.S.H.B
Бешевлиев B., Madara, В. Бешевлиев, Les Inscriptions du relief de Madara, ByzSIav XVI, 2, 1995.
Бешевлиев В., Бележки, В. Бешевлиев, Няколко бележки върху българската история, ГСУ, ИФФ XXXII, 1935/36
Бешевлиев В., Вярата, В. Бешевлиев, Вярата на първобългарите. ГСУ, ИФФ XXXV, 1939
Бешевлиев В., Извори, В. Бешевлиев, Гръцки и латински извори за вярата на първобългарите, ИНМВ VIII IX, 1929
Бешевлиев В., Надписи, В. Бешевлиев, Първобългарски надписи, София 1992.
Георги Кедрин, Georgii Cedreni, Compendium Historiarum II, ed. J. Bekker, C.S.H.B. 1839.
Георги Монах, Georgii Monachi, Vitae Recentiorum Imperatorum, C.S.H.B 1838
Дечев Д., Отговори, Д. Дечев, Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите, София 1940
Дуйчев И., Древности, И, Дуйчев, Славяно-болгарские древности в IХ в., ByzSlav XI, 1950.
Евсевий, Евсевий Кесарийски, Τριακονταετηρικός, Βυζαντινά κείμενα. - In: Βασική βιβλιοθήκη Αετού, επιμέλεια Δ. Ζακυθηνός, Αθήνα 1957.
Зосим, Zosim Historia Nova, cd. Mendelssoni, Leipzig 1887.
ИБИ VI, VII, VIII, Извори за българската история, т. VI, VII, VIII.
Игнатий, lgnatii Diaconi -In: Nicephori Archiepiscopi Constantinopolitanae, ed. de Boor, Lipsiae 1880
Йоан Зонара, Ioannis Zonarae. Epitome Historiarum III. ed. L. Dindorlius. Lipsiae 1898.
Йосиф Генезий, losеphi Genеsii, Regum Libri Quattor, C.E.H.B. 14, Berlin-New York 1978.
Лъв Граматик, Leonis Grammatici, Chronographia, C.S.H.B. 1842.
Никифор, Nicephori Archiepiscopi Constantinopolitani. Opuscula Historica, ed. de Boor, Lipsiae 1880.
Овчаров Д., Графити, Д. Овчаров, Български средновековни рисунки графити, София 1982.
Плутарх, Ploutarcus, Περί Αλεξάνδρου τύχης, Περί Ρωμαίων τύχης, Morallia II,ed. W. Nachstäd, W. Sieveking-J.Titchener, Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig 1971.
Продължител на Теофан, Theophani Continuati, Chronographia, C.S.H.B 1838.
Сигиберт, Sigiberti Chronographia, ed. L. Conradus Bethman, M.G.H.SS VI.
Симеон Магистър, Symeoni Magistri, Annales, C.S.H.B. 1889.
Теофан, Theophanis Chronographia, ed. de Boor, Lipsiae 1883.
Теофилакт Симоката, Theophylacti Simocattae, Historiae, ed. de Boor, Lipsiae 1887.
 
Литература
 
Ahrweiler, Ευρώπη, H. Ahrweiler, Βυζάντιο και Ευρώπη. A διεθνής βυζαντινολογική συνάντηση, Αθήνα 1987.
Beck G., Χιλιετία, Н. G. Beck, Η βυζαντινή χιλιετία, Αθήνα 1990.
Bibikov V, Problems, V. Bibikov, Problems of Medieval Historical Approach (Based on Byzantine Historiography), Macedonian Studies I, 1983.
Brehier L., Monde, L. Brehier, Le monde Byzantin. Les institutions de l'Empire Byzantin, Paris 1949.
Browning R., Byzantium, R. Browning, Byzantium and Bulgaria. A Comparative Study Across the Early Medieval Frontier, University of California Press Berkeley and Los Angeles, California 1975.
Bury J. B., Eastern, J. B. Bury, A History of the Eastern Roman Empire, London 1912.
Caspar, Papsttum, E. Caspar, Das Papsttum unter fränkischen Herrschaft, Zeitschrift für Kirchengeschichte Bd. LIV, 1935.
Charanis P, Ethnics, P. Charanis, Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century, DOP 13, 1959.
Chryssos E., Concepts, E. Chryssos, Legal Concepts ant Patterns for the Barbarian’s Settlement on Roman Soil. — In: Das Reich und die Barbaren, ed. E. Chryssos-A. Schwarcz, Wien 1989.
Chryssos E., Gründung, E. Chryssos, Zur Gründung des ersten bulgarischen Staates, Cyrillomethodianum 2, 1972-1973.
Chryssos E., Krönung, E. Chryssos, Die „Krönung“ Symeons in Hevdomon, Cyrillomethodianum 3, 1975.
Chryssos E., Nordgrenze, E. Chryssos, Die Nordgrenze des Byzantinisches Reiches im 6 bis 8 Jahrhundert. — In: Die Völker Südosteuropas in 6 bis 8 Jahrhundert, ed. Häusel, München 1987.
Demougeot E., Théorie, E. Demougeot, La théorie du pouvoir impérial au début du V s., Société Toulousiane d' études classiques, Mélanges I, Toulouse 1946.
Ditten H., Verhältnis, H. Ditten, Zum Verhältnis zwischen Protobulgaren und Slawen vom Ende des 7 bis zum Anfang des 9 Jahrhunderts. Besonderheiten der byzantinischen Feudalentwicklung, herausg. von H. Köpstein. Berlin 1983.
Dölger F., Fürsten, F. Dölger, Die mittelalterliche „Familie der Fürsten und Völker“ und die Bulgarenherrscher, Byzanz und die europäische Staatenwelt, Ettal 1953.
Dölger F., Kultur, F. Dölger, Die mittelalterliche Kultur auf dem Balkan als byzantinische Erbe, Revue Internationale des études balcaniques 2, 1935.
Dölger F., Regensten, F. Dölger, Regensten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches I. - in: Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit, Reihe A, Abt. I, München, Berlin 1924.
Dölger F., Rom. F. Dölger, Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner, Zeitschrift für Kirchengeschichte 56, 1937.
Eliade Μ., Πραγματεία, M. Eliade, Πραγματεία επί της ιστορίας των θρησκειών, Αθήνα 1981.
Ensslin W., Διοίκηση, W. Ensslin. Ο Αυτοκράτορας και η αυτοκρατορική διοίκηση. Στο: Βυζάντιο. Εισαγωγή στο βυζαντινό πολιτισμό, Αθήνα 1988.
Grabar A., God, A. Grabar, God and the „Family of Princes“ Presided over by the Byzantine Emperor, Harvard Slavic Studies 2, 1954.
Grégoire H., Sources, H. Grégoire, Les sources épigraphiques de l'histoire bulgare, Byzantion 9, 1934.
Grousset R., Histoire, R. Grousset, Histoire de I'Asie III, 3e ed., Paris 1922.
Hunger H., Kaiser, H. Hunger. Kaiser und Kirche. - In: Byzantinische Geisteswelt von Konstantin den Großen bis zum Fall Konstantinopels, Baden-Baden 1958.
Karayannopoulos I., Themenordnung, I. Karayannopoulos, Die Entstehung der byzantinischen Themenordnung. — In: Byzantinisches Archiv 10, München 1959.
Lang M., Bulgarians, M. D. Lang, The Bulgarians from Pagan Time to the Ottoman Conquest, Southampton 1976.
Lemerle P., Invasions, P. Lemerle. Invasions et migrations dans les Balkans depuis la fin de l'epoque Romaine jusqu’au VIIIe s, RX CCXI, 2, 1954.
Marquart J., Chronologie, J. Marquart, Die Chronologie der alttürkischen Inschriften, Leipzig 1893.
Mathew G., Υπόβαθρο, G. Mathew, To χριστιανικό υπόβαθρο. Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ, Αθήνα 1980.
Menges Κ., Altaic Elements, Κ. Η. Menges, Altaic Elements in the Protobulgarian Inscriptions. Byzantion 21, 1951.
Menges K., Notes, Κ. H. Menges, A Note on the Compound Titles in the Protobulgarian Inscriptions, Byzantion 28, 1958.
Miller O., Treaties, O. A. Miller, Byzantine Treaties and Treaty-Making, A.D. 500-1025, ByzSlav 32, 1971.
Mommsen Т., Staatsrecht, Т. Mommsen, Römisches Staatsrecht. Band 3, Tübingen 1952.
Moss B., Διαμόρφωση, B. Moss, Η διαμόρφωση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ, Αθήνα 1980.
Nicol Μ., View, Μ. D. Nicol, The Byzantine View of Western Europe. Greek Roman and Byzantine Studies 8, 1967.
Obolensky D., Commonwealth, D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe 500-1453, London 1971.
Obolensky D., Diplomacy, D. Obolensky, The Principles and the Methods of the Byzantine Diplomacy. - In: XIIe Congrés international des études byzantin, Oxride 1961.
Obolensky D., Γείτονες, D. Obolensky, Η Αυτοκρατορία και οι βόρειοι γείτονες, Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ, Αθήνα 1980.
Oikonomides Ν., Collection, Ν. Oikonomides, A Collection of Dated Byzantine Lead Seals, Washington 1986.
Oikonomides N., Komerkiarioi, N. Oikonomides, Silk trade and Production from 6th to the 9th Century. The Seals of Komerkiarioi, DOP 40. 1986.
Oikonomides N., Tribute, N. Oikonomides, Tribute or Trade? The Byzantino-Bulgarian Treaty of 716. - In: Studia Slava-Byzanlina el Medievaliu Europensia I, 1988.
Ostrogorsky G., Emperor. G. Ostrogorsky, The Byzantine Emperor and the Hierarchical World Order. - In: The Slavonic and the East European Review 35, 1956-1957.
Ostrogorsky G., Empire, G. Ostrogorsky, The Byzantine Empire in the World of the Seventh Century. DOP 13, 1959.
Ostrogorsky G , Ιστορία A', B', G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους τ. Α' και Β', Αθινα 1979.
Ostrogorsky G., Xujepapxиje. G. Ostrogorsky, Византиjски систем хиjepapxиje држава. - In: Собрани дела V, Београд 1970.
Pritsak О., Fürstenliste, Ο. Pritsak, Die bulgarische Fürstenliste and die Sprache der Protobulgaren. Ural Altaische Bibliothek I, 101 p, 2 Tafeln, Wiesbaden 1955. 
Rösch G., Όνομα βασιλείας, G Rösch, Όνομα βασιλείας, Studien zur offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in der spätantiken und fruhbyzantinischen Zeit, Wien 1978
Roux P., Tängri, P. Roux, Tängri. Essais sur le ciel-dieu des peoples altaiques. Revue de l’Histoire des Religions LXV, 1956.
Runciman S., Bulgarian Empire, S. Runciman. The History of the First Bulgarian Empire, London 1930.
Runciman S., Σλάβοι, S. Runciman, To Βυζάντιο και οι Σλάβοι. Στο: Βυζάντιο. Εισαγωγή στο βυζαντινό πολιτισμο, Αθήνα 1988
Synellis Κ., Terminus, Κ. Synellis, Die Entwicklung der Bedeutung des Terminus „πάκτον“ im Rahmen der Entwicklung der „imernationalen“ Beziehungen von Byzanz vom 4 bis 10 Jahrhundert. - In: Studien zur Geschichte der Römischen Spätantike. Festgabe für Prof. Johanes Straub, Athen 1989.
Tarn W., Alexander, W. W. Tarn, Alexander the Great, Bd. 2, Cambridge 1949.
Werner L., Πολιτικά, E. Werner. Πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά πλαίσια του Ρωμαϊκού κράτους. Στο: Ιστορία του Ελληνικού Ἐθνους, τ. ΣΤ', Εκδοτική Αθηνών 1976.
Wilken V., V. Wilken, Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Αθήνα 1980
Wolf G., Kaisertum, G. Wolf, Zur Kaisertum Karls des Großen. Wege der Forsehung, Darmstadt 1972.
Zukythinos D., Byzance, D. Zukythinos, Byzance et les peuples de ľEurope Sud-Est. La synthése byzantine. — In: Actes du ler Congrés international des études balkaniques et Sud-Est europeenes II, Sofia 1969.
Αρβελέρ A., Ιδεολογία, E. Αρβελέρ-Γλύκατζη, Η πολίτικη ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Αθήνα 1988.
Γρηγορίου Μ., Εκστρατεία, Μ. Γρηγορίου-Ιωαννίδου. Η εκστρατεία του Ιουστινιανού Β' κατά των Βουλγάρων και Σλάβων (688), Βνζαντιακά 2, 1982.
Γρηγορίου Μ., Επεισόδιο, Μ. Γρηγορίου-Ιωαννίδου. Το επεισόδιό τον Κουβέρ στα θαύματα τον Αγιου Δημητρίου, Βυζαντιακά I. 1981.
Ζακυθηνός Δ., Ιστορία, Δ. Ζακυθηνός. Βυζαντινή Ιστορία, Αθήνα.
Κανελλόπουλος Π., Κράτος, Π. Κανελλόπουλος, Το κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Στο: Ιστορία του Ελληνικού έθνους, τ. Δ', Εκδοτική Αθηνών, 1980.
Καραγιαννόπουλος Ι., Βυζαντινό, I. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό κράτος, τ. A', Αθήνα 1985.
Καραγιαννόπουλος I., Θεωρία, I. Καραγιαννόπουλος, Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη, 1988.
Καραγιαννόπουλος Ι., Ιστορία В', I. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Βυζαντινού κράτους, τ. Β', Θεσσαλονίκη 1981.
Καραγιαννόπουλος Ι., Συγκρούσεις, I. Καραγιαννόπουλος, Οι βυζαντινοβουλγαρικές συγκρουσεις επί Συμεών. Βυζαντιακά ΙΙ, 1991.
Κυριακής Β., Βούλγαροι, Β. Κυριακής. Βυζάντιο και Βούλγαροι (7ος-10ος αι.). Συμβουλή στην εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου, Αθήνα 1993.
Λουγγής Τ., Επισκόπηση, Τ. Λουγγής, Επισκόπηση βυζαντινής ιστορίας 324-1204, Αθήνα 1989.
Λουγγής Τ., Κυριαρχία, 1. Λουγγής, Η Βυζαντινή κυριαρχία στην Ιταλία, Αθήνα 1989.
Λουγγής Τ., Χάσμα. Τ. Λουγγής, Η πρώιμη βυζαντινή ιστοριογραφία και το λεγόμενο „μεγάλο χάσμα“. Σύμμεικτα 5, 1981.
Μέγιεντορφ Ι., Κληρονομιά, I. Μέγιεντορφ, Η βυζαντινή κληρονομιά στην ορθόδοξη εκκλησία, Αθήνα 1990.
Νυσταζοπούλου Μ., Βαλκανικοί, Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκιδου, Οι βαλκανικοί λαοί κατά τους μέσους χρόνους, Θεσσαλονίκη 1992.
Νυσταζοπούλου Μ., Ηγεμονική, Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίσου, Ηγεμονική ιδέα και βυζαντινές επιδράσεις στη Βουλγαρία ως τον εκχριστιανισμό (η μαρτυρία των πρωτοβουλγαρικών επιγραφών), Βυζαντινά 13 (2). 1985.
Παπαγιάννη Ε., Επιστολές, Ε. Παπαγιάννη, Οι Βούλγαροι στις επιστολές του Θεοφύλακτου Αχρίδας. Ι'πανελλήνιο συνέδριο 1989.
Σαββίδης Α., Ισλάμ, Α. Σαββίδης, Το οικουμενικό Βυζαντινό κράτος και η εμφάνιση του Ισλάμ, Αθήνα 1985.
Σαββίδης Α., Σχηματοποίηση, Α. Σαββίδης, Τα χρόνια σχηματοποίησης του Βυζάντιου 284-518 μ.Χ., Αθήνα 1983.
Σακελλαρίου Μ., Πολιτεία, Μ. Σακελλαρίου, Πολιτεία, οικονομία, κοινωνία 336-200 μ.X. Στο: Ιστορία τον Ελληνικού 'Εθνους, τ. Δ', Εκδοτική Αθηνών 1973.
Στρατός Α., Βυζάντιον, Α. Στρατός, Το Βυζάντιο στον Ζ' αιώνα, τ. ΣΤ, Αθήνα 1977.
Χριστοφιλοπούλου Αι., Ιστορία Β', Αι. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τ. Β', Αθήνα 1981.
Χρυσός Ε., Γότθοι. Ε. Χρυσός. Το Βυζάντιο και οι Γότθοι. Συμβολή εις την εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου κατά το δ' αιώνα, Θεσσαλονίκη 1972.
Аладжов Ж., Изображения, Ж. Аладжов, За един тип изображения на Тангра, МПК I, 1983.
Аладжов Ж., Култа, Ж. Аладжов, За култа към Taнгpa в средновековна България. Археология 1—2, 1983.
Аладжов Ж., Некрополите, Ж. Аладжов, Данните от некрополите като извор за религията на прабългарите. - В: Сборник от III Национална конференция на младите историци. Пловдив 1981, София 1985.
Аладжов Ж., Символ, Ж. Аладжов, Символ на света в някои български паметници. Археология 1, 1980.
Ангелов Д.-Андреев М., Държава и право, Д. Ангелов-М. Андреев, История на българската феодална държава и право. София 1971.
Ангелов Д., Българинът, Д. Ангелов, Българинът в средновековието (светоглед, идеология, душевност). Варна 1985.
Ангелов Д., Влияния, Д. Ангелов, Византийски влияния в средновековна България, ИП 4-5, 1947/48.
Ангелов Д., Народност, Д. Ангелов, Българската народност и делото на Климент Охридски. — В: Климент Охридски. Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му, София 1966.
Ангелов Д„ Образуване, Д. Ангелов, Образуване на българската народност, София 1971.
Ангелов Д., Светогледът, Д. Ангелов, Светогледът на средновековния българин. - Във II международен конгрес по българистика, т. 6, София 1987.
Бакалов Г., Владетел. Г. Бакалов, Средновековният български владетел (титулатура и инсигнии). София 1985.
Бакалов Г., Особености, Г. Бакалов, За някои особености на българската ханска титулатура. Векове 2, 1981.
Баласчев Г., Завземането, Г. Баласчев, Завземането на върховната власт у старите българи, Минало II 7—8, 1911-1918.
Баласчев Г., Тервел. Г. Баласчев, Българският господар Тервел, Периодическо списание на българското книжовно дружество в Средец XI.57, 1898.
Баласчев Г., Титлите. Г. Баласчев, Титлите на старобългарските господари, Минало I, 1909.
Бешевлиев В., Herrschers, В. Бешевлиев, Souveränitätsansprüche eines bulgarischen Herrschers im 9 Jahrhundert, BZ 55, 1962.
Бешевлиев В., Inschriften, В. Бешевлиев, Die protobulgarischen Inschriften (Berliner Byzantinische Arbeiten 23), Berlin 1963.
Бешевлиев B , Kaiseridee, В. Бешевлиев, Die Kaiseridee bei den Protobulgaren, Βυζαντινά 3, 1971.
Бешевлиев B., Nachrichten, В. Бешевлиев, Nachrichten über den Aufsland Thomas des Slawen aus protobulgarischen Inschriften. Βυζαντινά 8. 1976.
Бешевлиев B., Periode, В. Бешевлиев, Die protobidgarische Periode der bulgarischen Geschichte, Amsterdam 1980.
Бешевлиев B., Κύριος Βουλγαρίας, В. Бешевлиев, Κύριος Βουλγαρίας bei Theophanis, BZ 41, 1941.
Бешевлиев В., Знак. В. Бешевлиев, Значението на първобългарския знак /Y/. ИНМВ XV (XXX), 1979.
Бешевлиев В., К вопросу, В. Бешевлиев, К вопросу о награде, полученной Тервелем от Юстиниана II в 705 г., Виз. врем. 16, 1959.
Бешевлиев В., Крум. В. Бешевлиев, Крум и Никифор. - В: Изследвания в чест на академик Николай Тодоров. Studia Balcanica 2 1983.
Бешевлиев В., Омуртаг, В. Бешевлиев. Хан Омуртаг. - В: Бележити българи, т. V, София 1967.
Бешевлиев В., Първобългарите, В. Бешевлиев, Първобългаритe. Бит и култура. София 1985.
Бешевлиев В., Теофан, В. Бешевлиев, Съобщението на Теофан за основаването на българската държава, ИНМВ 18, 1982.
Бешевлиев В., Три приноса, В. Бешевлиев, Три приноса към историята на българската средновековна държава. - В: Изследвания в чест на Марин Дринов, София 1960.
Бешевлиев В., Триумфални, В. Бешевлиев. Триумфални обичаи и акламации у българите през IX век, ИEИМ III, 1958.
Благоев Н., Крум, Н. Благоев, Княз Крум, ГСУ, ЮФ 29, 1924.
Благоев Н., Преврати, Н. Благоев, Държавните преврати в България през втората половина на VIII век, ИП 12, 3, 1940.
Бояджиев С., Храмове, С, Бояджиев, Архитектурата на прабългарските храмове. — В: Сборник проблеми на прабългарската история и култура I, София 1989.
Ваклинов С., Формиране, С. Ваклинов. Формиране на старобългарската култура, София 1977.
Венедиков И., Уредба, И. Венедиков, Административна уредба на Първата българска държава. - В: Сборник България 1300, т. 1. София 1981.
Войнов М. La politique. М. Войнов-В. Тъпкова-Заимова, La politique de Byzance sur rapports aver les „barbares“, Etudes Historiques 2, 1965.
Войнов M., Някои въпроси, M. Войнов, Някои въпроси във връзка с образуването на българската държава и покръстването на българите. ИИИ 10, 1962.
Георгиев П., Храм. П. Георгиев, Големият езически храм в Плиска. - В: Сборник проблеми на прабългарската история и култура I. София 1989.
Гюзелев В., Борис I. В. Гюзелев, Княз Борис I. София 1969.
Гюзелев В., Обсада. В. Гюзелев, Участието на българите в отблъскването на арабската обсада на Цариград през 717-718 според средновековни писмени извори и интерпретацията им в съвременната историография. - В: Средновековна България в светлината на нови извори. София 1981.
Гюзелев В., Средновековна. В. Гюзелев, Българска средновековна държава (VII-XIV в.). ИП 3—1, 1981.
Гюзелев В., Функциите, В. Гюзелев, Функциите и ролята на кавхана в живота на Първата българска държава. ГСУ, ИФ. 1967.
Дуйчев И., Договор, И. Дуйчев, Одна из особенностей ранневизантийских мирных договоров, Виз. Врем. 15, 1959.
Дуйчев И., Езичество, И. Дуйчев, Фолклорни материали за древното славянско езичество. - В: Сборник в памет на Cт. Ваклинов, София 1984.
Дуйчев И., Именник. И. Дуйчев, Именник на прабългарските ханове и българската държавна традиция. Векове 1, 1973.
Дуйчев И., Славяни. И. Дуйчев, Славяни и прабългари. ИИБИ, 1951
Дуйчев И., Традиции, И. Дуйчев, Традиции и институции на средновековната култура. — В: Сборник България 1300, т. 1, София 1981.
Златарски В., История 1. I, В. Златарски, История на българската държава през средните векове 1, I. София 1972.
История 2, История на България т. 2, София 1981.
Йорданов И., Монети, И. Йорданов, Едностранни монети медальони с името на хан Омуртаг, Нумизматика 4, 1976.
Йорданов И., Сфрагистични, И. Йорданов. Сфрагистични паметници на ранната Българска държава. — В Проблеми на прабългарската история и култура 2, София 1991.
Кляшторный Г., Пантеон. Г. Кляшторный, Праболгарский Тангра и древнетюркский пантеон. - В: Сборник в памет на проф. Cт. Ваклинов, София 1984.
Коледаров Π., География, П. Коледаров, Политическа география на средновековна България, т. 1. София 1979.
Коледаров П., Характера. П. Коледаров, По въпроса за характера на българската държава в началния период, Правна мисъл 3, 1981.
Кутиков И., Договор от 716, И. Кутиков, Българо-византийският договор от 716 г. (Правно-историческо изследване), ГСУ, ЮΦ 65, 1974.
Кутиков И., Още по въпроса, И. Кутиков, Още по въпроса за приложението на българо-византийския договор от 716 г., ИП 18, 3, 1962.
Липшиц Е., Очерка, Е. Липшиц, Очерка истории византийского общество и культуры Vlll-первая половина IX века, М-Л. 1961.
Литаврин Г., Протоболгары, Г. Г. Литаврин, Славяне и протоболгары. Традиции и реальность. Пленарен доклад на 11 международен конгрес по българистика, София 1986.
Литаврин Г., Религия, Г. Г. Литаврин, Религия и политика в Болгарии накануне и в период утверждения христианства (VIII-конец IX в.). - В: X международен конгрес по славистика. София 1988.
Литаврип Г., Формирование, Г. Г. Литаврин. Формирование и развитие Болгарского раннефеодального государства (конец VII — начало XI в.). - В: Раннефеодальние государства на Балканах VI--X11 вв.. Москва 1985.
Москов М., Именник, М. Москов, Именник на прабългарските ханове (ново тълкуване), София 1986.
Москов М., Теонима. М. Москов, Прабългарски рунически знак (Y) за теонима Тангра, Старобългаристика I, 1987.
Мутафчиев П., История. П. Мутафчиев, История на българския народ (681-1323), София 1986.
Овчаров Д., Амулети. Д. Овчаров, За българските амулети, МПК XVII I, 1977.
Овчаров Д., Прабългарите, Д. Овчаров, Прабългарите и българската история и култура (VII-IX), Векове 8, 1979.
Овчаров Д., Реконструкция, Д. Овчаров, Към въпроса за реконструкция на религиозно-митологическия комплекс на прабългарите, Проблеми на културата 1, 1980.
Овчаров Д„ Слънцето, Д. Овчаров, Култът към слънцето в езическите религиозни представи на прабългарите, Векове XV I, 1978.
Овчаров Д., Смисъла. Д. Овчаров. За смисъла и значението на един вид ранносредновековни амулети. — В: Сборник в памет на Ст. Ваклинов. София 1984.
Петров П., Politique. П. Петров. La politique étrangère de la Bulgarie au milieu de IXe siècle et la conversion des Bulgares. Byzantinobulgarica 2, 1966.
Петров П., Образуване. П. Петров, Образуване на българската държава, София 1981.
Петров П., Покръстването, П. Петров, Покръстването на прабългарите, ИП II, 1981.
Петрова В., Ипсилон, В. Петрова, За произхода и значението на знака ипсилон и неговите дофонетични варианти, Старобългаристика XIV I, 1990.
Примов Б., Bulgaria. Б. Примов. Bulgaria in the Eight Century. A General Outline, Byzantinobulgarica 1-10, 1978.
Примов Б., Византия, Б. Примов, Византия, Франкската империя и България, ИП 37, 3-4. 1981.
Примов Б., Роля, Б. Примов, За икономическата и политическата роля на Първата българска държава, ИП 17, 2, 1961.
Рашев Р., Възникването, Р. Рашев, Възникване, развитие, характер и особености на старобългарската култура. - В: Константин Кирил Философ I, София 1981.
Рашев Р., Дунавска България. Р. Рашев, Дунавска България и Централна Азия. - Във: II международен конгрес по българистика. т. 6. София 1987.
Рашев Р., Конникът, Р. Рашев, Конникът в старобългарското изкуство, Археология 2-3, 1984.
Симеонова Л, Power, Л. Симеонова. Power in Nicholas Mystikos Letters to Symeon of Bulgaria. Notes on the Political Vocabulary of a Tenth Century Byzantine Statesman. Oversent at the Byzantine Conference of Bechyne (C.S.F.R.), Sep. 1990, Byzslav Liv. I, 1993.
Симеонова Л., Relationship, Л. Симеонова, The Special Relationship. Photius and Nicholas Mystikos on the Ideal Byzantino-Bulgarian Relations (под печат).
Станилов C., Заселването, С. Станилов, Към въпроса за заселването на прабългарите на юг от Дунава, РР. т. 2, 1981.
Станилов С., Прабългари, С. Станилов. Прабългарите. - В: Наука и техника за младежта 31, 337, 1979.
Тивчев П., Бунтът, П. Тивчев, Бунтът на Тома Славянина и намесата на българския хан Омуртаг, ИП 5, 1969.
Тъпкова В., Idée, В. Тъпкова-Заимова, L’idée byzantine de l'unité du monde et I’Etat Bulgare. — In: Acres du premier Congrés international des études balkaniques et Sud-Est européenes III, Sofia 1969.
Тъпкова В., Възникването, В. Тъпкова-Заимова, Възникването на южнославянските държави и Византия, Славянска филология 14, 1973.
Тъпкова В., Държавна идея, В. Тъпкова-Заимова, Българската държавна идея в официалната и низовата книжнина. - Във: II международен конгрес по българистика, т. 6, София 1987.
Тъпкова В., Концепциите, В. Тъпкова-Заимова, Българо-византийските отношения и концепциите за „втория“ и „третия“ Рим, Studia Balcanica 17, 1983.
Тъпкова В., Мястото. В. Тъпкова-Заимова, Мястото на Първата българска държава в политическите и културните взаимоотношения на балканските страни. — В: История, изкуство и култура на средновековна България, София 1981.
Тъпкова В., Нашествия, В. Тъпкова-Заимова, Нишествия и етнически промени на Балканите, София 1968.
Тъпкова В., Облекло, В. Тъпкова-Заимова, Към въпроса за византийското влияние върху българското облекло през Първата българска държава. ИИБИ I, 1951.
Удальцова 3., Власт, 3. Удальцова, Власт и авторитет в средние века, Виз. врем. 47, 1986.
Цанкова Г., Bulgarians, Г. Цанкова-Петкова, Bulgarians and Byzantines During the First Decades After the Foundation of the Bulgarian State, ByzSlav 24, 1963.
Цанкова Г., Contributions, Г. Цанкова Петкова, Deux contributions à  l'hisloire des rapports bulgaro-byzantines au IXe siècle, ByzSlav 37, 1976.
Цанкова Г., Влияние, Г. Цанкова-Петкова, Влияние на византийските политически институции и българите през XI век, Studia Balcanica 2, 1970.
Цанкова Г., О территории, Г. Цанкова-Петкова, О территории Болгарского государства в VII—IX вв., Виз. врем. 17, 1960.
Цанкова Г., Отношения. Г. Цанкова-Петкова, Българо-византийските отношения при управлението на Тервел и Кормесий. - В: Изследвания в чест на М. Дринов, София 1960.
 
 
 
X

Right Click

No right click