Дългово право: квитанции

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 565
 
 
Публикува се по: Рифтин А.П. Старовавилонские документы в собраниях СССР. 1937

Превод, редакция и бележки: Любомир Грозданов

 

10.VI. 9 г. Samsuiluna1

 

Кредиторът Ṣilli-Ištar получава от Apil-ilišu лихва от 152/3 шекела2 сребро върху капитал от 1 мина3 и 15 шекела, посочени като стойност на морска риба. Двама свидетели. Печатът е нечетлив.

 

 Tab3

 

1) aš-šum 1 manîm 15 šiḳil kaspim  Относно 1 мина и 15 шекела сребро,
šîm 4-ul a-ab-ba kua на стойност 4 мерки морска риба,
ša ṣi-lí-iš[ta]r които Šilli-Ištar 
a-na a-pil-ì-lí-šu на Apil-ilišu 
5) a-na ḫa-am-ša-a-ti за 1/5
a-na 151/3 šiḳil 12 še kaspim за 151/3 шекела и 12 ше4 сребро 
id-di-nu дал.
152/3 šiḳil kaspam 152/3  шекела сребро
[m] ṣi-lí-ištar Ṣilli-Ištar 
10) itti a-pil-ì-lí-šu li-e-ḳú от Apil-ilišu получи.
maḫar ì-lí-ù-dšamaš Пред Ili-û-Šamaš 
maḫar ib-ni-dadad пред Ibni-Adad 
waraḫ ulûlim ûm 10kam Месец Ulûl5, ден 10-ти. 
mu sa-am-su-i-lu-na Година: Samsuiluna, 
[lugal-e]urudu ki luga[l-g]ub-ba [цар], царско  изображение от бронз. 

 

 
Dilbat. 15. V. Времето на Samsuiluna
 
 
Nabi-Sin дал 4 броя дребен добитък на Nabujatum. Последният върнал добитъка на Nabi-Sin. Nabi-Sin се заклева, че няма да възобновява делото и няма да предяви претенции към Nabujatum. Седем свидетели, вкл. писаря, печатът е нечетлив.
 
Tab4
 
 
1) m[n]a-bi-dsin mâr ì-lí-ma-ili Nabi-Sin, син на Ilîma-ili
4 ṣênīḫá 4 (броя) дребен добитък 
[i]-na ki-[s]ur-raki в гр. Kisurra 
a-na ńa-bu[j]a-tum на Nabujatum 
5) i-di-im-[ma] даде и след това
a-na [. ……] за [..……]
a-na ṣi-lí […….] за Ṣilli [.……]
mna-[b]u-[j]a-[tum] Nabujatum
[……..] [….…] 
10) 4 ṣênīḫá с 4 (броя) дребен добитък
i-ta-pa-al-[š]u го обезщети. 
ú-ul i-ta-ar-ma (За това, че) той няма да се връща,6 
mna-bi-dsin mâr ì-lí-ma-ili Nabi-Sin, син на Ilîma-ili 
a-na mna-bu-ja-tum към Nabujatum, 
15) a-na 4 ṣênīḫá …………. относно 4 (броя) дребен добитък……….
ú-ul i-ra-gu-um няма да предявява претенции (той се закле).
maḫar ipḳu-a-ra-aḫ-tum tamḳârim Пред Ipḳu-Araḫtum, tamkaru7,
maḫar i-din-dla-ga-ma-al пред Idin-Lagamal,
maḫar i-bi dšamaš a-ḫi….. пред Ibi-Šamaš, брат на………
20) maḫar lu-šu-ta-ši-ỉm-anum пред Luštašim-Anum,
mâr ja-ku-du-um син на Jakudum,
maḫar a-ḫu-ni rêʼîm пред Aḫuni, пастир,
maḫar bu-ni-ja rêʼîm пред Bunija, пастир,
maḫar dsin-êriš dupšarrim пред Sin-êriš, писар.
25) waraḫ abiṁ ûm 15k[am] Месец Ab8, ден 15-ти.
[MU]…………. [Година]……………
 
 
1Самсуилуна (1755-1722 г. пр. Хр.)
2Шекел = 8,416 г.
3Мина = 505 г.
4Ше = 46 мг.
5Месец улулу отговаря на август-септември.
6Т.е. няма да се връща към делото.
7Тамкарум – търговец, делови мъж.
8Месец Абу отговаря на юли-август.
 
 
 
X

Right Click

No right click