Семейно право: осиновяване

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 1403

 

Публикува се по: Рифтин А.П. Старовавилонские документы в собраниях СССР. 1937

Превод и редакция: Любомир Грозданов

 

Кодекс на Хамурапи, §185-193

 

При изследването на документите, достигнали до нас, бе установено, че трябва да се прави разлика между осиновяване с право на наследство (действително осиновяване) и осиновяване без право на наследство (недействително осиновяване).

 

Обща схема на документите

  1. 1. Установяване, че е сключен договор за осиновяване;
  2. 2. Разрешаване на наследствени права на осиновения (само при действително осиновяване);
  3. 3. Условия за прекратяване на родствените отношения;
  4. 4. Указания за възстановяване на разходите по изхранване на семейството на осиновения (само при недействително осиновяване);
  5. 5. Клетва;
  6. 6. Дата.

Осиновяването с „определяне за наследник“ се извършвало само от свободни мъже, а осиновените били деца на свободни родители, освободени роби или полусвободни. Осиновяването без определяне за наследник се извършвало от жени и полусвободни. В този случай осиновените могли да бъдат само момичета или полусвободни. Недействителното осиновяване е било забранено да се прилага спрямо свободни момчета.

Обяснението на този тип осиновяване се заключава в това, че очевидно, според вавилонското право, жените и полусвободните не разполагали с имущество, което се предава по наследство, или са нямали правото да се разпореждат с него. За разлика от първия тип, тези осиновявания са можели лесно да се разтрогват.

Осиновеният можел да бъде даден от своите роднини (баща, майка, по-възрастен брат) и в този случай те встъпват като страни по договора. Не са редки случаите обаче, когато свободен, по собствена воля влиза в някое семейство като осиновен и тогава сам се явява като контрагент. Осиновеният прекъсва връзката с предишното си семейство и се лишава от правото си на наследство от него. Той е длъжен да се грижи само за приемните си родители и след смъртта им да извърши погребален култ. Взаимните задължения на осиновения  и осиновителите са защитени от наказателна клауза.

Свързването чрез осиновяване с определяне на наследник е много по-късно явление в Южна Вавилония в сравнение със Севера. Целта на осиновяването е да се създаде потомство, за продължаване на рода там, където то липсва. Наред с тази цел, обаче трябва да се подчертае и чисто икономическата изгода от такъв тип сделка. Икономическият момент е особено застъпен при недействителните осиновявания, което придава търговски характер на този тип документи.

 

Larsa, 35 г.  Ḫammurabi

 

Aplum и Zinniša, неговата съпруга, осиновяват Šamaš-nâșir и го определят за свой наследник. Указани са условията за прекратяване на осиновяването от страна на приемните родители и осиновения. 15 свидетели и писар. Печатът е нечетим.

T 1

1) mdšamaš-na-șir   Šamaš-nâșir
map-lum ù zi-in-ni-ša-a  Aplum и Zinniša
 dam-a-ni  неговата съпруга,
nam dumu-ni-šè šu-ba-an-ti  взеха за син
5) nam ibila-ni-šè in-gar  и го определиха за наследник.
map-lum ad-da-a-ni  (Ако) Aplum, неговият баща,
ù zi-in-ni-ša-a-a ama-ni  и Zinniša, неговата майка,
ù-ul dumu-ni-šè i-ká-bu-ù-ma  му кажат „ти не си наш син“
i-na bîtim ù ú-na-ti-im  от дом и покъщнина
10) i-te-el-lu-ù  те се лишават.
tukum-bi  Ако
mdšamaš-na-șir  Šamaš-nâșir
nam ap-lum ad-ad [a-a-ni]  на Aplum, своя баща
ù zi-in-ni-[ša-a-a]  и Zinniša,
15) am-an-i  своята майка
ad-da-mu ama-mu nu-me-[en]  каже „Ти не си мой баща, ти не си моя майка“,
nam kùg-babbar-šè ba-an-sum  той трябва да бъде продаден срещу пари.
nu-b[al?]-e-ne mu dnannar dutu  За това, че няма да нарушат договора, в Nannar, Utu,
dmarduk ù ḫa-am-mu-ra-bi  Marduk и Ḫammurabi,
20) l[ug]al in-pà(d)-dè-me-eš  царя, те се заклеха.
maḫar i-bi-ịa-tum  Пред Ibiịatum,
I ú-ba-a-a-tum  Ubâịtum,
I i-bu-bu  Ibûbu,
I ì-lí-ma-a-bi  Ilîma-abi,
I i-ri-ba-am  Irîbam,
I li-iš-ta-ši-im-anum  Lištašim-Anum,
I dšamaš-ili  Šamaš-ili,
I dsin-n[a]-șir  Sin-nâșir,
I li-il-[m]a-ad-anum  Lilmad-Anum,
30) I mâr-ir-și-tim  Mâr-irșitim,
I sà-ni-iḳ-pi4-dšamaš  Saniḳ-pî-šamaš,
I ip-ḫu-ru-um  Ipḫurum,
I šu-mu-li-ib-ši  Šumu-libši,
I ì-lí-ma-a-bi  Ilîma-abi,
I lim-gur-dsin dupšarrim  Limgur-Sin, писар.
35) mu bad ma-riki ba-gul  Година: Стената на Mariki бе разрушена.

 

Печат: не се чете

 

X

Right Click

No right click