Жизнеописание на велможата Уна

Посещения: 2659

 

Йероглифен надпис на плоча от Абидос в Горен Египет, съхранявана в Каирския музей. VI династия, около началото на XXIII в. пр.н. е.
(Sethe К. Urkunden des Allen Retches. Leipzig. 1932. S. 98—110. Cp. Хрестоматия no истории древнего Востока. M., 1980, I. 21-24)

Публикувано по: П. Барсело, М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С., 1992

 

[Князът, началник на Горен Египет], приближен на двореца, пазач на Нехен и глава на Нехеб1, единствен приятел [на фараона], почитаният от Озирис и стоящ начело на мъртвите Уна. [Той казва:]

[Аз бях юноша], препасан с пояса [на зрелостта] при царуването на Тети2, и моята длъжност бeше началник на дома шена3. Аз бях надзирател на дворцовите хентиу-ше4

...старейшина на двореца при царуването на Пиопи. Негово величество ме издигна на длъжност приятел и надзирател на жреците в града при своята пирамида.

Когато длъжността ми беше ...негово [величество ме назначи] за съдия-уста на Нехен5, тъй като разчиташе на мене повече, отколкото на всеки друг свой служител. Аз водех разпитите заедно с върховния началник-съдия при всички случаи на тайни дела ... от името на царя, царския харем и шестте висши съдебни присъствия, тъй като негово величество разчиташе на мене повече, отколкото на всеки друг свой сановник, повече, отколкото на всеки друг свой велможа, повече, отколкото на всеки друг свой служител.

Aз помолих моя господар фараона от мемфиските каменоломни Ра-ау да бъде докаран за мене варовиков саркофаг. Негово валичество нареди на ковчежника на бога6 заедно с капитана на кораба, неговия помощник и отряд работници да премине [р. Нил], за да ми достави този саркофаг от Ра-ау. Той го докара в двореца на голям товарен кораб заедно с неговия капак, с погребална плочка с ниша, руит, два хемех и един сатс7. Никога за никой друг служител не е било правено нещо подобно, но аз бях угоден на негово величество и негово величество разчиташе на мене.

Когато бях съдия-уста на Нехен, негово величество ме назначи за единствен приятел и началник на дворцовите хентиу-ше. Аз отстраних дотогавашните четирима началници на дворцовите хентиу-ше. С действията си предизвиках одобрение на негово величество; когато организирах охраната, подготвях царския път или уреждах бивак, правех всичко това така, че получавах от негово величество извънредни похвали.

В царския харем се водеше тайно дело срещу царската съпруга Уретхетес. Негово величество ми заповяда да влезна и сам да проведа разпита, при това там нямаше нито един върховен началник-съдия, нито някакъв друг началник освен мене, тъй като аз се ползвах с разположението на негово величество и му бях угоден и негово величество разчиташе на мене. Самият аз водех протокола заедно с един съдия-уста на Нехен, а тогава длъжността ми беше само началник на дворцовите хентиу-ше. Никога по-рано човек с моето положение не беше слушал тайните дела на царския харем, но на мене негово величество нареди да слушам, тъй като се ползвах с разположението на негово величество повече от всеки друг сановник, повече от всеки друг велможа, повече от всеки друг служител.

Негово величество започна война с азиатците-бедуини и събра войска от много десетки хиляди от цял Горен Египет от Елефантина на юг до Афродитополския ном на север, от Долен Египет в западната и източната половина на Делтата по цялото им протежение, от крепостта..., от крепостите на кушитите8 а областите Ирерчет, Медж, Яма, Уауат и Kay, от страната на либийците. Негово величество ме изпрати начело на тази войска; местните князе, царските ковчежници от Горен Египет, единствените приятели на двореца, главните началници и градоначалниците на Горен и Долен Египет, приятелите, началниците на преводачите, началниците на жреците от Горен и Долен Египет и началниците на управленията на номите стояха начело на отрядите от подчинените им горно- и долноегипетски градове и села и на отрядите от кушити. А аз бях поставен за началник над всички тях, и при това длъжността ми беше само началник на дворцовите хентиу-ше, предвид ... положението ми, така че нито един от тях не причини зло другиму, никой не отне хляба и сандалите на пътника, никой не открадна дрехи в нито едно селище, никой не отне дори една коза от който и да е човек. Аз ги доведох до Северния Остров, до Вратата на Ихотеп в нома на Справедливия Хор, като бях на тази длъжност... Беше ми съобщено числото на тези отреди, което никога не научи никой друг служител.

Войската благополучно се завърна
след като ограби страната на бедуините.
Войската благополучно се завърна
след като разори страната на бедуините.
Войската благополучно се завърна
след като събори всичките им крепости.
Войската благополучно се завърна
след като изсече  смокините и лозята им.
Войската благополучно се завърна
след като запали всичките им…
Войската благополучно се завърна
след като изби десетхилядни отряди.
Войската благополучно се завърна и доведе премного пленници.
За всичко това получих похвала от фараона.

Негово величество ме изпрати пет пъти начело на войската да усмирявам страната на бедуините всеки път, когато те въставаха. С подчинените ми отряди аз действах така, че получавах само похвали от негово величество.

Докладваха, че са се разбунтували... от чуждоземните на Козия нос9. Аз  прехвърлих своите отряди с кораби и спрях в подножието на високите планини на север от страната на бедуините, а другата половина от войската пристигна по суша. Аз дойдох и залових всички и избих всички бунтовници между тях.

Когато бях дворцов ачет10 и носач на сандалите [на фараона] моят господар, царят на Горен и Долен Египет Меренра, вечен да е животът му, ме назначи за местен княз и началник на Горен Египет от Елефантина на юг до Афродитополския ном на север, тъй като се ползвах с разположението на негово величество, тъй като бях угоден на негово величество, тъй като негово величество разчиташе на мене.

Когато бях ачет и носач на сандалите, негово величество ме хвалеше за моята бдителност и за организираната от мене охрана на местата за лагеруване повече от всеки друг свой сановник, повече от всеки друг свой велможа, повече от всеки друг свой служител. Никога по-рано такава длъжност не беше давана на нито един служител. И аз бях най-добрият началник на Горен Египет и никой там не причиняваше никому никакво зло. Аз извършвах цялата работа и в цял Горен Египет двойно налагах всички полагащи се налози в полза на двореца и в цял Горен Египет двойно налагах всички полагащи се повинности в полза на двореца. Аз образцово изпълнявах задълженията си на сановник в Горен Египет. Никога по-рано в Горен Египет не беше ставало подобно нещо. И всичко правех така, че получавах похвали от негово величество.

Негово величество ме изпрати в Ибхет11 да доставя саркофага „Дом на живия" заедно с неговия капак и скъпоценния и прекрасен връх за пирамидата на господарката „Явява се милостивия Меренра". Негово величество ме изпрати в Елефантина да доставя гранитна плоча с ниша и нейния сатс, гранитна врата и руит и друга гранитна врата със сатс за горните покои на пирамидата на господарката „Явява се милостивия Меренра". Те плуваха с мене надолу по Нил към пирамидата „Явява се молистивия Меренра", натоварени на шест товарни и три превозни кораба в продължение на осем месеца (?) и три... в рамките на една и съща експедиция. И каквото и да заповядваше негово величество, аз изпълнявах всичко според неговите нареждания.

Негово величество ме изпрати в Хатнуб12 да доставя голяма жертвена плоча от хатнубски алабастър. Само за седемнадесет дена аз спуснах за него тази плоча, отсечена в Хатнуб, и я отправих надолу по Нил на товарен кораб, който построих от акация и който имаше шестдесет лакти дължина и тридесет лакти ширина. Постройката на кораба отне само седемнадесет дни. Това стана в третия месец на Засушаването, въпреки че водата все още не покриваше плитчините. Аз пристигнах благополучно при пирамидата „Явява се милостивия Меренра". Всичко това осъществих съгласно нарежданията на негово величество моя господар.

Негово величество ме изпрати да прокопая пет канала в Горен Египет и да построя три товарни и четири превозни кораба от акация в Уауат, за които управителите на Ирчет и Медж трябваше да доставят дърво. Аз изпълних това за една година. Корабите бяха спуснати на вода и натоварени догоре с гранит за пирамдата „Явява се милостивия Меренра". Аз също направих... за двореца по тези пет канала, защото велика е мощта на царя на Горен и Долен Египет, вечен да е животът му, и властта му е по-внушителна от тази на всички богове, защото всичко се осъществява съгласно неговите заповеди.

Аз наистина бях човек, обичан от своя баща и хвален от своята майка... ползващ се с разположението на братята си, аз, местният княз, редовният началник на Горен Египет, почитаният от Озирис Уна.

 

1Нехен. Нехеб: древни градове в Горен Египет, по-късно известни като Хиераконполис и Елейтиасполис.
2Кариерата на Уна протича при управлението на фараоните от VI династия Тети (2345—2333), Пиопи I (2332-2283) и Меренра I (2241-2277).
3Домът шена: царски работилници (?) или хамбари (?).
4Хентиу-ше: вероятно арендатори на царска немя.
5Съдия - уста на Нехен: съдийска длъжност с неясни функции.
6Ковчежник на бога: придворна длъжност с неясни функции.
7Руит, хемех, сатс: архитектурни детайли.
8Кушити: население на страната Куш (Южен Судан и Етиопия).
9Козия нос: пункт на финикийското крайбрежие на Средиземно море. 10Ачет: придворна длъжност с неясни функции.
11Ибхет: област в Куш, южно от втория праг на Нил.
12Хатнуб: град в Горен Египет.

 

X

Right Click

No right click