Указ на фараон Пиопи II

Посещения: 3294

 

Йероглифен надпис на каменна стела (А) от развалините на храма на бога Мин в Коптос в Горен Египет. Подобен, но не напълно идентичен надпис е запазен на още една стела (В) от същото място - по-съществените различия са посочени в бележките. VI династия, XXIII — нач. XXII в. пр. н. е. (Sethe К. Urkunden des Alien Reiches. Leipzig, 1932, S. 240. Cp. Хрестоматия no истории древнего Востока. M, 1980, I, c. 28— 30).

Публикувано по: П. Барсело, М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С., 1992

 

Хор-Нечеркаф1.

 

Pepi II Koptos 1В годината след единадесетото преброяване на имуществото, във втория месец на Засушаването, на 28-я ден.

Указ на царя до началника на града (Коптос), до върховния съдия, до великия везир2, до началника на писарите на царски документи Джау, до княза и началник на Горен Египет Хеви, до върховния жрец, жреците-началници и всички други началници и Коптоския ном3.

С царска заповед се забранява за вечни времена върховният жрец на Мин4 в град Коптос в Коптоския ном, жреците-началници, всички служители във владенията на Дома на Мин, надзирателите, жреците и пазачите на Мин, всички работници от трудовия дом и принадлежащите на храма строителни работници да бъдат изпращани в царските имения и в принадлежащите на Дома на пастирите5 пасища за бикове, магарета или дребен добитък, или да бъдат привличани за други повинности в царския дом за какъвто и да било срок от време. По заповед и за благото на царя на Горен и Долен Египет Неферкара, вечен да е животът му, от днес и завинаги те са запазени за Коптоския Мин.

Ако някой началник на Горен Египет произведе набор или друг главен началник, или началник на отрядите в Горен Египет, или началник на канцелария, или царски роднина, или началник на ... , или друг началник на царски хора мобилизира съгласно документ за набор, представен в канцеларията на дома на царските документи, на дома на завеждащите царските имоти или на дома на снабдените с печат документи, и изпрати на каквато и да е работа в царския дом върховния жрец или някой от жреците-началници, някой от служителите във владенията на Дома на Мин, някой от надзирателите, жреците или пазачите на Мин, от работниците в трудовия дом или от принадлежащите на храма строителни работници, той извършва престъпление.

Що се отнася до наборния списък на нома, който ще бъде представен на началника на Горен Египет за изпълнение след разглеждането му от знатните, то за него е наредено да бъде очистен от имената на тези жреци и на надзирателите на храма. И всеки знатен, всеки писар на царски документи, писар от дома на нивите, началник на писарите в дома на снабдените с печат документи, всеки надзирател, който приеме документ за набор или напише заповед с имената на върховния жрец или на жреците-началници, или на надзирателите, жреците и пазачите на Мин, на робите във всички владения на Дома на Мин, на работниците в трудовия дом или на онези строителни работници6, принадлежащи на Мин в Коптос и Коптоския ном, и ги привлече на каквато и да е работа в царския дом, той също извършва престъпление.

Царят на Горен и Долен Египет Неферкара, вечен да е животът му, нареди този документ с текста на неговата заповед да бъде занесен и написан на стела от твърд камък, която да бъде поставена пред вратите на храма на Мин в Коптос в Коптоския ном, за да го виждат надзирателите на нома и да не призовават тези жреци на каквато и да е работа в царския дом от днес и завинаги.

Във връзка със снабдените с печати царски заповеди за Горен Египет, които нареждат в Горен Египет да се извършат царски работи, а именно пренасяне, копане и други7, изрично се забранява, който и да е човек от храма на Мин в Коптос в Коптоския ном да извършва пренасяне, копане или каквато и да е друга работа в Горен Египет. Заповедта на царя на Горен и Долен Египет Неферкара, вечен да е животът му, е за негово благо те да бъдат защитени за вечни времена за Коптоския Мин. Негово величество нареди да се състави царски указ за тяхната защита за Коптоския Мин, за да действат всички съгласно неговите предписания. Негово величество не разрешава пратеник на който и да е началник да влиза в което и да е място8 на храма на Мин, вечен да е животът на царя на Горен и Долен Египет Неферкара, за да ги взима за каквато и да е работа, освен изпълнението на техните молитви за Коптоския Мин. Неферкара желае всички да изпълняват думите на този указ, и всеки знатен или надзирател, който не изпълнява произнесените в обширния дворец на Хор думи на този указ, които съгласно заповедта на царя е длъжен да изпълнява, ще бъде отстранен от участие в свещената служба при пирамидата „Вечен живот на Неферкара". По заповед на негово величество царят на Горен и Долен Египет Неферкара, вечен да е животът му, и за негово благо жреците на този храм са защитени като собственост на Коптоския Мин от днес и завинаги от всякаква полска или друга царска работа. Печатът е поставен собственоръчно от самия цар.

 

1Хор-Нечеркаф: едно от имената на управлявалия най-дълго фараон от VI династия Пиопи II (ок. 2277-2184 г. пр. н. е.). Тронното име на Пиопи II е Неферкара.
2„Чати", пръв помощник на фараона в управлението на държавата.
3Коптоски ном — V горноегипетеки ном, разположен при големия завой на Нил северно от Тива.
4Мин: древноегипетски бог на слънцето и плодородието, има много общи черти с Амон. Главен център на култа му е бил Коптос.
5Дом на пастирите: наименование на ведомството, занимаващо се с отглеждането на царските стада.
6В текста на стела В тук са посочени само робите.
7В текста на стела В: пренасяне, копане, пратки на началника на Горен Египет, злато, мед, украшения, принадлежности за „дома на живота" (школа за писари), ежегодно продоволствие, „насищане" (т. е. изхранване на хора), фураж за добитъка, масла, върви, въжета, кожи, работа в именията, полска работа, всякакви повинности, всякаква работа, транспорт по вода и суша.
8В текста на стела В: на хълма.

 

X

Right Click

No right click