Атински почетен декрет за Спарток, Перисад и Аполоний, владетели на Боспорското царство и синове на Левкон I

Посещения: 2149


Този атински декрет, запазен като надпис от гр. Пирей, подобно на някои други документи от IV в. пр. н. е. илюстрира жизнената важност на „черноморския пазар“ и по-специално на боспорското жито за Атина. Боспорското царство продължавало да бъде главният доставчик на зърнени храни за Атина и през IV в. пр н. е., и особено в момента, в който цялото влияние на атиняните по тракийското и македонското крайбрежие било рухнало или било на път да рухне под ударите на Филип II Македонски.

В горната част на стелата от бял мрамор е поместено едно релефно изображение, представящо Спарток и Перисад, седящи на трон, и Аполоний, застанал до тях.

Преводът на надписа е по текста у М. Tod, G. Η. I., II, 167.

 

На Спарток, Перисад и Аполоний, синове на Левкон

Във времето на архонта Темистокъл1 и по времето на осмата притания на айгеидската фила, секретар на която бе Лизимах, синът на Созидем от Ахарне, председател бе Теофил от Алимунт, а Андротий, синът на Андрон от Гаргетския дем, направи предложението: Относно онези въпроси, заради които Спарток и Перисад изпратиха пратеници, и пратениците, които дойдоха от тяхна страна, ни уведомиха официално за това да им се отговори, че атинският народ изразява похвала на Спарток и Перисад за това, че са добри и благородни мъже, и за това, че уведомяват официално атинския народ, че ще се грижат за изпращането на жито по същия начин, по който техният баща се грижеше и доставяше с готовност онова, от което атинският народ се нуждаеше, и пратениците да им съобщят и това, че като постъпват по тоя начин, те никога няма да бъдат разочаровани от атинския народ. Тъй като те правят подаръци на атиняните, каквито Сатир и Левкон са им правили, нека да имат и Спарток, и Перисад същите подаръци, които народът поднесе на Сатир2 и Левкон, и те да бъдат увенчани със златен венец на празника на Великите Панатенеи, като всеки венец бъде на стойност от по хиляда драхми..., а парите, необходими за направата на венците, да се дадат на атлетите от касиера ... от сумите, които се предвиждат за подобни псефизми... Секретарят на съвета да се погрижи за написването на тази псефизма на мраморна стела и да се постави тя близо до стелата на Сатир и Левкон, а за написването на текста секретарят на народното събрание да даде тридесет драхми. Да се изкаже похвала на пратениците Созис и Теодосий, задето се грижат за онези хора, които пристигат от Атина в Босфора, и да бъдат поканени те сутринта на закуска в притания...

 

1346 г. пр. н. е.
2Боспорски цар, който управлявал οт 433—389 г. пр. н. е.

 

X

Right Click

No right click