Писание за верските битки на султан Мурад син на Мехмед хан - Показалец-коментар на имена и термини

Посещения: 2497

Индекс на статията

 
 
Показалец-коментар 

на срещаните в текста лични и географски имена и непреведени термини

 

 

Агач денизи — букв. „Море от дървета“. Областта Лудогорие в Североизточна България.

Азап (мн.ч. азапи) - пехотна войска, използвана в морския и речен флот, както и за охрана на крайморски крепости.

Ак данъшман - неидентифицирано българско село.

Акча Къзанлък - гр. Казанлък.

Ала килисе - с. Ала клисе, дн. с Църква, Варненско.

Алай - отряд, наброяващ 1000 души бойци; полк.

Алай бей - висш командирски чин в спахийската войска, подчинен на санджакбея.

Али бей, Евренозоглу - акънджийски вожд при Мурад II, и Мехмед II, умрял около 1462 г.

Аян - знатна личност, първенец.

Баталоглу - капуджибашия в двора на Мехмед II.

Бая бан - неидентифициран военачалник от десния фланг на кръстоносната войска.

Баязид, Лала - вж. бел. 3 към глава 4.

Бедридж - вж. Бедрич.

Бедрич - крепост около Шумен.

Бей (мн.ч. бейове) - титла на монарх, военачалник и високопоставено лице от различен ранг. Най-общо значение „господин“, „благородник“.

Бейлербей - титла на военен и административен началник на най-голямата единица в административното деление на Осм. империя - бейлербейството.

Бига - град, разположен югоизточно от пристанището Карабига. Дн. гр. в Турция със същото име.

Бурса (виз. Пронса) - крепост и град в Северозападен Анадол, първа столица на османската държава. Дн. гр. в Турция със същото име.

Бъчакчъ Рейс - кетхуда при Мурад II.

Важен - поле край Оршова, неидентифицирано.

Вайа Жупан - неидентифициран военачалник в кръстоносната войска.

Везир - висш държавен сановник, член на султанския съвет (Диван). Най-главният между везирите - великият везир - ръководел имперската администрация и главнокомандващ войската.

Векил - представител, агент, делегирано лице. В по-ново време - премиер министър.

Вилает - най-общо название на област, страна. В административното деление на империята през XV в. означава „околия“.

Владетел или Владетелят на Истанбул - византийският император Йоан VIII Палеолог (1427-1448).

Войнук (мн.ч. войнуци, войнугани) - категория зависимо население, изпълняващо военнопомощни функции, срещу което се ползувало с известни данъчни облекчения.

Газават – „свещена“ война за завоюване на иноверни земи и народи.

Газия (мн.ч. газии) - мюсюлманин, участвуващ в „свещена“ война за вярата. Също - почетна титла на прославилите се в газавата.

Гелиболу – (виз. Калиполис) - крепост и пристанище на югозападния бряг на п-ов Галиполи. Дн. град в Турция със същото име.

Герман - с. в Софийско.

Голяма Камчъ - вж. Камчъ.

Гьоксу - неидентифицирано название на местност в Мала Азия.

Гюерджинлик - крепост и град на р. Дунав. Дн. гр. Голубац, Югославия.

Давуд бей - бейлербей на Анадола при Мурад II и Мехмед II, по-късно везир и велик везир. Умрял в 1498 г.

Данъшманоглу - военачалник при Мурад II.

Дракул - вж. Ефлякоглу.

Дюзме - букв. „Самозванец“ - Мустафа Челеби, син на Баязид I и претендент за османския престол. Роден в 1380 г. Умрял в 1422 г.

Дюзме - принц Орхан Челеби, внук на Сюлейман шах, изгнаник в Константинопол. Умрял през 1453 г.

Деспот - сръбският деспот Георги Бранкович (1427-1439; 1444-1456) 

Деспот Жупан - вж. Деспот.

Деспотоглу - вж. Деспот.

Дефтердар - висш държавен финансов сановник в дадена провинция на империята.

Джебеджия - лице, числящо се към военизиран корпус, натоварен с изготвяне, съхраняване и превоз на оръжие и боеприпаси.

Джимлик кьой - неидентифицирано село в Ямболско.

Диван - султански съвет, който имал характер на съвещателен орган на управлението.

Диметока – (вз. Дидимотихон, бълг. Димотика) - крепост в Тракия, дн. гр. Дидимотохон, Гърция.

Дивно - вер. езерото Девня.

Драгоман - дн. гр. Драгоман, Софийско.

Евренос бей (Гази) син на Иса бей - прочут военачалник на Орхан, Сюлейман паша и Мурад I. Умрял в 1417 г.

Едирне – (виз. Адрианополис, бълг. Одрин) - втората османска столица след Бурса. Дн. гр. Едирне, Турция.

Еничари - постоянна пехотна войска в Османската империя. Еничарският корпус възникнал в 1361 г. и първоначално, се формирал от военнопленници и отвлечени в робство момчета от балканските страни. По-късно бил въведен специален данък „девширме“ за набирането им от подвластното християнско население, наречен от него "кръвен". От средата на XVII в. нататък еничарският корпус се набирал от турци-мюсюлмани. Ликвидиран бил от Махмуд II в 1826 г.

Ески - крепост в Източна Тракия. Дн. гр. Бабаески, Турция.

Ески Хисар - гр. Стара Загора.

Ефлякоглу - влашкият войвода Влад III Дракул (1431; 1436-1442; 1443-1447).

Загра - вж. Ески Хисар.

Заим - владелец на феодално ленно владение "заемат", носещо годишен доход от 20 000 до 99 999 акчета.

Ибн Фанари - военачалник при Мурад II.

Ибрахим бей, Нишанджъ - военачалник при Мурад II.

Ивраджа - гр. Враца.

Излади - гр. Златица.

Инджегиз - крепост в Източна Тракия. Днес село в Турция със същото име.

Иса бей, Евренозбейоглу - акънджийски вожд и санджакбей при Мурад II.

Иса бей, Исхакоглу - военачалник при Мурад II и губернатор на Скопие при Мехмед II.

Иса бей, Пенджйекчиоглу - боец от войската па Мурад II.

Иса бей, Хасанбейзаде - военачалник при Мурад II.

Иса, Хаджъ - боец от войската на Мурад II.

Искендер - арабското име на Александър Македонски (336-323 г. пр.н.е.), много почитан в страните на Изтока.

Истанбул - столица на Виз. империя и трета столица на Осм. империя до 1923 г.

Исхак - боец от войската на Мурад II.

Исхак бей - санджакбей на Скопския санджак по времето на Мурад II. Умрял в 1465 г,

Йени Шехир - крепост и град около Изник. Дн. гр. Йенишехир, Турция.

Йомер - кетхуда при Мурад II.

Кадия - съдия в шериатски съд, който раздавал правосъдие на основа на мюсюлманското религиозно право.

Каза (мн. ч. Кази) - административно-териториална единица с обхват на околия.

Каймакам - букв. „наместник“. Замествал великия везир или старейшината на благородниците в дадена провинция както и валията на даден санджак.

Камчъ - р. Камчия.

Капудан - капитан на кораб.

Капуджибашия - началник на дворцовата стража и почетна благородническа титла.

Капулу дервент - неидентифицирана местност в Софийско, вероятно около Ихтиманските възвишения.

Капъ-кулу - общо наименование на еничарския корпус в Османската империя. В тази категория влизала също и солунската гвардейска конница.

Караджа бей - бейлербей на Анадола при Мурад II, загинал във Варненската битка 1444 г.

Караманоглу (Ибрахим бей, син на Мехмед II) - стоял начело на бейлика Караман от 1423 г. Умрял в 1463 г.

Карън - може би Карън Овасъ, дн. гр. Карнобат.

Касъм паша - бейлербей на румелия при Мурад II.

Каттароглу - османски пратеник.

Кетхуда - най-общо значение „представител“, „пълномощник“, „заместник“. С този термин са били означавани най-различни служби в Османската империя - шеф на дворцовата стража, министър на вътрешните работи, еничарски военачалник, еснафски старейшина.

Коджа Крал - унгарският крал Сигизмунд Люксембургски (1387-1437). 

Конак - къща, резиденция.

Коч Хюсеиноглу - военачалник при Мурад II.

Кочибейоглу Баязид бей - военачалник при Мурад.

Кочоглу - вж. Коч Хюсеиноглу.

Коран - свещената книга на мюсюлманите, в която са събрани проповедите и заповедите на Мохамед, произнесени от него или приписани му.

Крал - Владислав III Ягело.

Кудюс - букв. „светиня“. Като географско понятие гр. Ерусалим.

Кьосова - неидентифицирано българско село. Възможно е да става дума за с. Кьосе кьой, дн. с. Кръшна, Разградско или за с. Кьоселер, дн. с. Телериг, Варненско.

Кюмюлоглу - санджакбей при Мурад II.

Кябе (или Каабе) - голяма джамия в центъра на Мека.

Лаз - нарицателно название на сръбските земи в османските наративи.

Лала - титла на възпитател на принцовете в османския двор.

Лофча - гр. Ловеч.

Малкочоглу - военачалник при Мурад II.

Матара - с. Мадара, Варненско.

Мараш - р. Марица.

Махмуд бей Кассабоглу - военачалник при Мурад II.

Махмуд бей, син на Ибрахим паша - военачалник на Мурад II от известната везирска фамилия Чандарлъ.

Медина - град в Саудитска Арабия, почитан от мюсюлманите като свещен.

Медресе - мюсюлманско религиозно училище, в което се изучавали Корана и шериатското право.

Мека - родният град на пророка Мохамед в Саудитска Арабия, почитан от мюсюлманите като свещен.

Месджид - място за молитва, малка джамия без постоянен имам, често строена от дърво.

Мехмед II, хан, Гази, син на Мурад II, османски султан. Роден в 1430 г. На престола 1444-1446; 1451-1481 г.

Мидис - гр. Мидия, Турция.

Мирджупане бан - неидентифициран военачалник в десния фланг на кръстоносната войска.

Мире Жупан - вж. Мирджупане.

Михалич – (виз. Милитуполис) град и крепост западно от Бурса, дн. гр. Караджабей, Турция.

Морава - река в Югославия.

Мурад II, хан, Гази, син на Мехмед I, османски султан. Роден в 1403/4 г., на престола 1421-1444; 1446-1451 г.

Муса бей - Муса Челеби, син на Баязид II владял румелийските земи на империята през 1410 г. Умрял в 1413 г.

Мухтесибзаде - пратеник на Мурад II.

Набан - неидентифициран военачалник в десния фланг на кръстоносната войска.

Надир - с. Надър, Бургаско.

Нидир Жупан - неидентифициран военачалник в кръстоносната войска.

Никеболу - гр. Никопол.

Нуширеван - сасанидски шах (531-579), прочут със своята мъдрост и справедливост, за което получил прозвището Справедливият.

Оджак - букв. „огнище“. Термин за означаване на еничарските казарми в столицата.

Озгуроглу - военачалник при Мурад II.

Оршова - град в Румъния на брега на Дунава.

Османоглу - династичното име на османските султани.

Осъма - р. Осъм.

Падишах - султан Мурад II.

Паракин - дн. гр. Парачин, Сърбия.

Пъравади - гр. Провадия.

Пускоб - изопачено от епископ.

Радул Жупан - неидентифициран военачалник в кръстоносната войска.

Рахова - гр. Оряхово.

Рая - общо наименование на феодално-зависимото население в Османската империя. Започва да се използува за обозначаване само на немюсюлманите към средата на XVII в.

Реджеб - седмия месец от мохамеданската лунна година. Обикновено епитет „мюреджеб“ – „почитан“.

Римски папа - папа Евгений IV (1431-1447).

Румелия - букв. „Гръцка земя“ - османско наименование за означаване на европейската част на Османската империя.

Саварина - крепост на влашкия бряг на р. Дунав, дн. гр. Турну-Северин, Румъния.

Санджак - военноадминистративна единица, окръг.

Санджак бей - административен глава на санджака и началник на неговите въоръжени сили.

Сарадж ели - неидентифицирана местност в Североизточна България.

Сарай - дворец, правителствена резиденция.

Сарухан — тюркско феодално княжество в Западен Анадол (областта Лидия), просъществувало до началото на XV век.

Саръджа - топчия във войската на Мурад II.

Селяник – (виз. Тесалоники, бълг. Солун), дн. гр. Салоники, Гърция.

Семендире - гр. Смедерево, Югославия.

Сиявуш паша - джамия в София, създадена на мястото на средновековната църква „Св. София“.

Спахия - държател на военноленно владение, задължен да се явява на поход заедно с въоръжени от него бойци.

Станимака - гр. Асеновград.

Субашия - длъжностно лице, подчинено на кадията, изпълняващо полицейски функции в градовете. Също - ленник от провинциалната военно-феодална върхушка.

Сюлейман, Балтаоглу - пратеник на Мурад II при унгарския крал.

Сюлейман бей - военачалник при Мурад II.

Тавуслу - неидентифицирано българско село около Ямбол.

Танръ пънаръ - неидентифицирано българско селище в Софийско.

Тимарнай - общо название на феодално ленно владение в Османската империя. По-специално - ленно владение с годишен доход до 20 000 акчета.

Тимариот - държател на тимар.

Тимок - вероятно се има предвид поречието на р. Тимок.

Токат - град в северната част на Централен Анадол. Дн. гр. в Турция със същото име.

Томаш бан - неидентифициран военачалник в кръстоносната войска. Може хърватския бан Франко Талоци.

Топчия - артилерист, оръдеец.

Туг - снопче косми от конска опашка, носено на прът, или закрепено на султанската чалма. Наред с тъпана и знамето, тугът бил символ на властта.

Туна – (виз. Данубис) - р. Дунав.

Турхан бей - акънджийски вожд и губернатор на Смедерево при Мурад II. Умрял в 1456 г.

Турханоглу - вж. Турхан бей.

Узун Алиоглу - боец от войската на Мурад II.

Узун Каръоглу - Узун Караоглу Хъзър бей. 

Улема - привилегировано съсловие в Османската империя, обхващащо органите на просветното дело и правосъдието. Шеф на улемата бил шейх-юл ислямът.

Унгурус - народностно название – „унгарец“, „унгарски“.

Унгурус - букв. „Унгарецът“, подразбира се Владислав III Ягело.

Фазлуллах ефенди - вж. бел. 5 към глава 4.

Фериз бей - военачалник при Мурад II.

Ферман - заповед, издадена от името на султана или великия везир и носеща стилизиран султански подпис (тугра).

Филибе – (виз. Филипополис) - гр. Пловдив.

Филори - златни пари, сечени във Флоренция, върху които имало изображение на лилия.

Хадъм Балабан - султански роб.

Халил паша, син на Ибрахим, известен като Кара Халил Чандарлъ - военачалник на Муса Челеби, кадъаскер на султан Мехмед Челеби и велик везир на Мурад II и Мехмед II. Умрял през 1453 г.

Хамза - прославен арабски войн от ранните ислямски времена, роднина на Мохамед и символ на храброст и доблест.

Харами дереси - неидентифицирана местност във Варненско.

Хасан паша - военачалник па Мурад II.

Хисарлък - неидентифицирано селище в Тракия.

Хъзър - еничарски ага при Мурад II.

Чавуш - военнополицейски служител и представител на изпълнителната власт по места. Също - нисш офицерски чин в личната султанска гвардия.

Чавуш бей - велможа в двора на Мурад II.

Чешнигир дереси - неидентифицирана местност край Варна.

Чирни Михал - известният военачалник Михаил Силаги. 

Шамлъ Али - военачалник при Мурад II.

Шахилят бан - в други османски източници се среща като Сикюлет или Секюлет. Има предположение, че това е трансилванския бан.

Шахин паша Шехабеддин - известен още като Кула Шахин - шеф на бреговата охрана (1439/40 г., бейлербей на Румелие (1443/4 г.), отстранен от длъжност в 1453/4 г.

Шехзаде – „принц“, „престолонаследник“. Става дума за бъдещия султан Мехмед II.

Шехир кьой - крепост. Дн. гр. Пирот.

Шумлу - гр. Шумен.

Юнус ага - кетхуда на Давуд бей.

Янболу - гр. Ямбол.

Янко - Ян Корвин Хунияди. 

Янко Жупан - вж. Янко.

Яхил бей - военачалник при Мурад II.

 

 

 

X

Right Click

No right click