Хрисовул на император Михаил VII Дука

Посещения: 3346

 

Заверен препис в Разпоредбите на Михаил Аталиат за основаните  от него сиропиталище и манастир.

Михаил Аталиат бил роден вероятно в гр. Аталия, Памфилия (Мала Азия) през първата половина на XI в. Като представител на военната аристокрация той имал значителен брой имоти, а като юрист се ползвал със завидно положение при императорите Константин X Дука (1059—1067), Роман IV Диоген (1068—1071), Михаил VII Дука (1071 1078) и Никифор III Вотаниат (1078—1081).

Публикувано по: ГИБИ, т. VI, превод: В. Тъпкова-Заимова

Препис от хрисовула ва императора и господаря Михаил Дука, заверен в канцеларията на финансовия логотет през месец март, индикт тринадесети, и в канцеларията на икиаците1 на двадесет и осми март, индикт тринадесети2, и в канцеларията на държавното съкровище през месец март, индикт тринадесети, и в канцеларията на иконома на благочестивите заведения на тринадесети март, индикт тринадесети, и в канцеларията на логотета на военното съкровище3 на четиринадесети април, индикт тринадесети.

 

В името на Отца и Сина и Светия дух Михаил Дука, верен император и православен самодържец на ромеите.

 

Khakhuli icon. DoukasАнтипатът4 и съдията Михаил Аталиат, мъж достоен и с почтената си външност, и твърде уважаван поради благия си нрав, многообразован, заслужаващ удивление с опита си и по-достоен за удивление поради верността си спрямо царство ми, задоволен и почитан поради тази вярност повече, отколкото поради другите си качества, както ясно и действително показа изтеклото между това продължително време. Този, понеже подозирал, че неговият дом в Редесто и придобитите от него в тема Тракия и Македония имущества, отнасящи се към този дом, ежедневно са подложени на разграбване и на унищожение от всички насилници, и поради това той бил изложен да понася несправедливо голяма вреда от тях, отправи до царство ми гореща молба относно тези [имоти] и настойчиво помоли да им се даде недосегаемост чрез хрисовул на царство ми. И царство ми, като прояви по-голямо усърдие към това, отколкото той самият в молбата си, даде му по царски настоящия хрисовул. Чрез него постановява и разпорежда да се запазят незасегаеми и ненакърними от всякаква насилническа ръка неговият дом заедно с поселниците в справедливо придобитите и притежавани от него имоти в споменатите теми, колкото и каквито ги има, макар с течение на времето да са се били увеличили извънредно много. Да не се страхуват нито от съдии, нито от практори, нито от стратевти, нито от ортоти, нито от епопти, нито от описвачи или от каквито и да са бирници и от всички техни подчинени, и освен това заселниците на тези [имоти] да не се страхуват не само от насилие, но освен това всичко отсега нататък за тях да се запази напълно неприкосновено, и да бъдат съвършено извън властта на всички други лица, и занапред да се наслаждават на пълна свобода и облекчение, било че се намират под частни или светски разпоредби, било че поради посвещение подлежат на църковни или монашески, или душеугодни разпоредби, да дават само внасяните от тях досега годишни даждия, било държавни, било каквито и да са други на онези, на които се плащат своевременно и досега; да не бъдат подлагани на никаква нова или нововъведена епирия, било малка или по-голяма; освен това при преминаването на войска, на вестиарити, мандатори и други царски хора, които отиват в споменатите теми по каквато и да е служба или минават пътем, да бъдат напълно незасегнати. Никои от тези [които минават] да не отвежда [людете] за ангария или парангария, нито самите тях, нито животните им; нито да се изисква от тях храна, която се дава на съдии или практори или на гореизброените; но тези имоти да останат в пълно спокойствие и безопасност и да отхвърлят и прогонват далеч от себе си всякакъв страх от насилие и опасност, като че ли са влезли в защитено отвсякъде пристанище и не очакват отникъде буря, вълнение или някаква щета; и за да бъде изразено казаното силно и с по-съдържателни думи, които да служат като някаква голяма и непревземаема твърдина, с този хрисовул да се запазят навеки всички имоти на споменатия антипат и началник на протокола по начин, както се каза. Те ще отблъсват надалеч всеки, който ги нападне или възнамерява да ги ощети, и ще се опълчват като от висок стражев пост срещу всеки такъв човек и ще са свободни и напълно запазени от вреди и щети от страна на такива люде; ще бъдат освободени и от даване митат на началниците на тагмите и на темите, както и на руси, варяги или кулпинги, или франки, или българи, или сарацини, и от всякакъв друг антимитатон, апликтон и даване необходимите неща за апликтон, от месапликтон, от [приемане на] съдии, побирчии и всички други [служители], от даване на въоръжени войници, от даване на приношения или вместо тях пари, от старите [данъци] и от такива, които след това биха се въвели, от доставка на храна на гарнизони, от доставяне на мулета, мулеподобни, катъри, мъски, коне, пощенски коне, магарета, магарици, юници, впрегатни и не впрегатни волове, свине, овце, кози, крави, биволи, ловджийски кучета и други четирикраки животни, от доставка на пазарски продукти, от поддържане на пътища, от икомодий, от комодромий, просодий, аерикон, синона, военен набор, димника, градозидане, строеж на пътища, мостовина, настаняване на войска, от доставяне на войници, носещи боздугани, на необходимите неща на съдии или на практори или на други архонти, или пък на пратеници на преминаващи племена или пък на някаква войска, от доставка на фураж, прехрана на протокентарха, или проелевсима на царските хора, изпратени по някакви служби, от доставка на продукти или от доставка на вино, месо и на всякакви неща, от въоръжаване на кораби, от [доставяне] на копиеносци, стрелци, конни стрелци, от изкупуване на жито, ечемик, овес, дървено масло, варива и всякакви семена, сечене и свличане на всякакъв дървен материал или от доставка на весла или на други неща, от доставка на избрани стрелци, от въоръжаване на конни и пехотни началници, от даване подслон на висши държавни служители, катепани, стратези, съдии и на останалите побирчии от прехрана и даване подслон на войски, отиващи или връщащи се от война, от [прехрана] на вестиарити, мандатори на дрома, които водят пратеници или изгнаници или преминават по някаква друга работа, на наместници, турмарси, мерарси и от всякакъв друг, който изпълнява държавни работи, от ангария, парангария, и всякаква друга епирия, споменатата или премълчана, която сега съществува или по-късно ще бъде въведена. Поради това заповядваме и гарантираме никой от сегашните сакеларии, фискални и военни логотети, от завеждащите нашата хазна и вестиария, от управителите на благочестивите заведения и домове, от чиновници на царските частни имоти, идиците, завеждащи старопиталища, от хората на нашата божествена хазна на фиска, от попечителите на нашия дом Елевтер и Манган, от икистиците и подчинените им протонотарии, от логариастите, хартулариите, царските нотарии и нотариите; още от доместиците на схолите, от дуковете, катепаните, стратезите и от техните представители: таксиарси5, турмарси6, хартулариите на дрома и темите, от комитите на двора, от доместиците на други [места], друнгарокомитите7, от протокентарха8 на проелевсимите9 и от другите началници на отредите и темите; освен това съдии, надзорници, стратевти, проверители, описвачи, протонотарии, синонарии, ориарии и всеки, който изпълнява друга обществена служба, никой от всички тях в което и да е време, по какъвто и да е начин да не нарушава или да унищожава [нещо] от определените тук от нашето царство [неща], дори и да не се опитва да стори това, тъй като настоящият наш благочестив хрисовул, издаден през месец март, индикт тринадесети, в годината 6583, е здрав и сигурен и на него се подписа нашата благочестива и богопоставена власт.

Михаил Дука, в Христа бога верен император и самодържец на ромеите.

1Икиаците били чиновници, които завеждали императорските частни и фамилни имущества.
2T. е. 1074 г.
3Длъжностно лице, което се грижело за прехраната, разквартируването и възнаграждението на войската по време на война.
4Званието антипат е дворцова титла, която била твърде разпространена във Византия. Тя се давала на висшите дворцови чиновници, но е имало антипати, които не изпълнявали никаква служба. Титлата антипат обикновено била свързана с титлата патриций.
5Чин във войската, който отговарял приблизително на днешния бригаден командир.
6Военен чин, който отговарял приблизително на днешния дивизионен командир.
7Друнгарокомитите се равнявали приблизително на днешните полкови командири.
8Протокентархът е бил офицер-адютант, който изпълнявал различни служби при командването на войската.
9Проелевсимите били младши офицери, които служели като ординарци за свръзка и за канцеларски персонал в щаба на войската.

 

X

Right Click

No right click