Из Договор между България и Румъния от 7 септември 1940 г.

Посещения: 2073


Печата се по: Стенографски дневници на XXV Обикновено народно събрание. Първа извънредна сесия, открита на 20 септември, закрита на 23 септември 1940 г. София, 1941, с.с.8-10.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

Негово величество царят на българите, от една страна, и Негово величество кралят на Румъния, от друга страна,

Въодушевени от желанието да уредят в дух на взаимно разбирателство всичките въпроси, засягащи отношенията между двете държави, и да създадат положителни основи за приятелско сътрудничество между своите народи, допринасяйки по този начин за затвърдяването на мира в Югоизточна Европа, решиха да сключат за тази цел един договор и назначиха за свои пълномощници именно..., които, след като размениха пълномощията си, намерени в добра и надлежна форма, се споразумяха върху следните разпореждания:

 

Член I

 

В сектора, включен между Дунава и Черно море, границата между България и Румъния ще бъде занапред установена така, че да следва трасето, посочено в приложения протокол към настоящия член (Приложение А). Този протокол съставя неразделна част от настоящия договор...

 

Член II

 

Въз основа на настоящия договор високодоговарящите страни заявяват тържествено, че установената между тях граница е окончателна и вечна.
Всяка една от високодоговарящите страни се задължава следователно да не предявява никога претенции от териториално естество срещу другата високодоговоряща срана.

 

Член III

 

Високодоговарящите страни са съгласни да пристъпят в тримесечен срок от размяната на ратификационните инструменти на настоящия договор към задължителна размяна между румънските поданици от български народностен произход от Тулчанския и Кюстендженския окръг (за последния окръг в неговите предели от 14 юни 1925 г.) и румънските поданици от румънски народностен произход на Дуросторския и Калиакренския окръг.

Колкото се отнася до румънските поданици от български народностен произход от другите области на Румъния и България, преселването в страната на народностното им родство става факултативно в едногодишен срок...

 

Член VII*

 

Настоящият договор ще бъде ратифициран. Размяната на ратификационните инструменти ще стане в Букурещ най-късно до 15 септември 1940 г.

Съставен в Крайова на 7 септември 1940 г. в два екземпляра:

(Подписали)

 

Приложение А.

 

Протокол към член 1 от договора, подписан в Крайова на 7 септември 1940 г.

1. Новата граница ще тръгва от Дунава непосредствено под Силистра, за да достигне до Черно море на 8 км. южно от Мангалия.

 

*Членове IV, V и VI третират имотни и финансови въпроси.

 

Map of Bulgaria after Bucharest Treaty 1913 South Dobruja bg.svg

 Карта на българските територии в Южна Добруджа, присъединени към Румъния според Букурещкия договор от 1913 г.
Автор: Ikonact & Пакко Лиценз: GFDL

 

X

Right Click

No right click