Френско-германски мир, 1871 г.

Посещения: 2623
 

Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова


Прелиминарен версайски договор
26 февруари 1871 г.

 

Wernerprokla1. Франция се отказва в полза на Германската империя от всички свои права и титри върху териториите, намиращи се на изток от границата, отбелязана по-долу... (описва се подробно линията, с която Елзас и Лотарингия се откъсват от Франция и предават на Германия).

Германската империя ще притежава тези територии за вечни времена и в пълен суверенитет и собственост. Една международна комисия, съставена от по равен брой представители от двете високи договарящи страни, ще бъде натоварена веднага след размяната на ратификациите на настоящия договор да установи на самото място линията на новата граница съгласно предходните разпореждания...

2. Франция ще заплати на н. в. германския император сумата 5 милиарда франка.

Изплащането най-малко на 1 милиард франка ще стане през 1871 г., а на целия остатък на дълга — в тригодишен срок от ратификацията на настоящия договор.

3. Евакуацията на френските територии, окупирани от германски части, ще започне след ратификацията на настоящия договор от Националното събрание, заседаващо в Бордо.

Веднага след ратификацията германските части ще напуснат град Париж, както и укрепленията, разположени на левия бряг на Сена, и във възможния най-кратък срок, определен със съглашение между военните власти на двете страни, ще евакуират напълно (изброяват се 14 департамента) до левия бряг на Сена. Френските части ще се оттеглят едновременно зад Лоара, която те не ще могат да преминат обратно преди подписването на окончателния мирен договор.

От това разпореждане са изключени парижкият гарнизон, който не може да надминава четиридесет хиляди души, и гарнизоните, необходими за сигурност на укрепените градове.

Евакуацията на департаментите, разположени между десния бряг на Сена и източната граница, от германските войски ще се извърши постепенно след ратификацията на окончателния мирен договор и изплащането на първия половин милиард от контрибуцията, помената в чл. 2, като се започне от департаментите, разположени най-близо до Париж, и продължи постепенно с изплащането на вноските за контрибуцията...

След изплащането на 2 милиарда германската окупация ще обхваща вече само департаментите (изброяват се шест департамента)... както и крепостта Белфор..., които ще служат като залог за останалите 3 милиарда, като броят на германските войски там не ще надминава 50 000 души. Н. в. императорът ще бъде разположен да замени териториалната гаранция, състояща се в частична окупация на френската територия, с финансова гаранция, ако тя бъде предложена от френското правителство при условия, признати от н. в. императора за достатъчни за интересите на Германия. Трите милиарда, чието изплащане бе отложено, ще носят 5 % лихва от момента на ратификацията на настоящата конвенция.

4. Германските части ще се въздържат да правят реквизиции, било в пари, било в натура, в окупираните департаменти. Срещу това прехраната на германските войски, които ще останат във Франция, ще бъде за сметка на френското правителство в размер, установен по споразумение с германското военно интендантство.

5. Интересите на жителите на териториите, отстъпени от Франция, във всичко, което засяга тяхната търговия и техните граждански права, ще бъдат уредени колкото се може по-благоприятно, когато бъдат установени условията на окончателния мир. За тази цел ще бъде определен срок, в течение на който те ще се ползват от особени улеснения за обмяната на техните произведения. Германското правителство не ще създаде никаква пречка за свободната емиграция на жителите от отстъпените територии и няма да предприема срещу тях мерки, засягащи личността или собствеността им.

6. Военнопленниците, които не са още освободени чрез размяна, ще бъдат върнати веднага след ратификацията на настоящия прелиминарен договор...

7. Преговорите за окончателния мирен договор въз основа на настоящия прелиминарен договор ще започнат в Брюксел веднага след ратификацията на последния от Националното събрание и от н. в. германския император...

Pierre Albin, p. 38.

 

Франкфуртски договор от 10 май 1871 г.

 

357px Frieden von Frankfurt am Main1. (Внасят се поправки в граничната линия на двете провинции Елзас и Лотарингия, които се отстъпват от Франция на Германия.)

2. Френските поданици, произхождащи от отстъпените територии, на местожителство сега в тях, ако желаят да запазят френското си поданство, ще се ползват до 1 октомври 1872 г.. с право да се преселят във Франция и да се установят там, без да може това право да бъде изменяно от законите за военната служба, и в тоя случай качеството на френски гражданин ще им бъде запазено.

Те ще бъдат свободни да запазят своите недвижими имоти, намиращи се в присъединената към Германия територия.

Никой жител на отстъпените територии не ще може да бъде преследван, безпокоен или търсен, що се отнася до неговата личност или до имуществото му, заради неговите политически или военни действия през войната.

………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Френското правителство ще предаде на германското правителство архивите, документите и регистрите, засягащи гражданската, военната и съдебната администрация на отстъпените територии. Ако някои от тези книги са били преместени, те ще бъдат възстановени от френското правителство по искане на германското правителство.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Двете страни ще имат еднакви права, що се отнася до корабоплаването по Мозел, канал Марна — Рейн, канала Рона — Рейн, канала на Саар и плавателните води, свързани с тези плавателни пътища. Правото на воден превоз на дървен материал се запазва...

7. Плащането на 500 милиона ще се извърши в тридесет дни след възстановяването на властта на френското правителство в гр. Париж. Един милиард ще бъде изплатен в течение на годината и половин милиард — на 1 май 1872 г. Трите последни милиарда ще се изплатят на 2 март 1874 г., както е упоменато в прелиминарния мирен договор. С начало от 2 март на текущата година лихвата на тези три милиарда франка ще бъде плащана всяка година на 3 март на база 5% годишно.

Всяка сума, изплатена в аванс срещу трите последни милиарда, ще престане да носи лихви от деня на извършеното плащане...

Френското правителство ще уведоми германското правителство три месеца предварително за всяко плащане, което смята да направи в касите на Германската империя.

След изплащането на първия половин милиард и ратификацията на окончателния мирен договор департаментите Сома, Долна Сена и Hop ще бъдат евакуирани, ако са още окупирани от германски части. Евакуацията на департаментите... Оаз, Сена и Оаз, Сена и Марна и Сена, както и евакуацията на укрепленията на Париж ще бъдат извършени веднага, щом германското правителство сметне, че възстановяването на реда както в Париж, така и във Франция, е достатъчно за осигуряване изпълнението на договорните задължения от страна на Франция.

Във всички случаи тази евакуация ще се извърши при изплащането на третия половин милиард.

Германските части в интерес на тяхната сигурност ще имат на разположение неутралната зона, разположена между германската демаркационна линия и укрепения пояс на Париж, върху десния бряг на Сена...

8. Германските войски ще продължават да се въздържат от реквизиции в натура и в пари в окупираните територии; понеже това задължение от тяхна страна е свързано с договорно задължение на френското правителство за тяхната издръжка, в случай когато въпреки многократните искания на германското правителство френското правителство закъснее да изпълни посочените задължения, германските войски ще имат правото да си набавят необходимото за техните нужди, като събират данъци и реквизиции в окупираните департаменти и даже извън тях, ако техните ресурси не биха били достатъчни...

…………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Германското правителство ще продължава да връща военнопленниците, като се споразумява с френското правителство. Френското правителство ще изпрати по домовете им тези от пленниците, които подлежат на освобождаване. Що се отнася до тези, които не са завършили срока на военната си служба, те ще се оттеглят зад Лоара. Подразбира се, че парижката и версайската армия след възстановяването на властта на френското правителство в Париж и до евакуацията на укрепените места от германските войски няма да надвиши 80 хиляди души. До евакуацията френското правителство не ще може да съсредоточава войски върху десния бряг на Лоара, но то ще може да се грижи за редовните гарнизони в градовете на тази зона съобразно нуждите за поддържането на реда и общественото спокойствие.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Двадесет хиляди пленници ще бъдат отправени незабавно към Лион при условие, че ще бъдат изпратени веднага в Алжир, за да бъдат използвани в тази колония.

11. ...Френското правителство и германското правителство ще вземат за основа на търговските си отношения режима на най-облагоприятстваната нация ...

Pierre Albin, p. 46.

 

Интервенция на пруските войски
срещу Парижката комуна

 

Телеграма

на министъра на външните работи на Франция до Бисмарк

от 4 март 1871 г.

 

Париж се намира под заплахата на сериозни стълкновения, съпровождащи се с разхищение на бойни припаси и нападения на военни постове. Безредиците, предизвикани от влизането на немските войски и от дейността на неизвестни агитатори, продължават и се изострят. Генерал Виноа, който има в разпореждане една дивизия, е безсилен да се справи с тях. Той се обърна за помощ към военния министър в Бордо.  Последният отговори, че изпраща войскови части от Хавр, Шербур, Лавал, Поатие, Шатору, Ла Рошел. Моля Ваше превъзходителство да благоволите да разпоредите влака с тези войски да бъде пропуснат.

 

Отговор на Бисмарк

на телеграмата на министъра на външните работи

на Франция от 4 март 1871 г.

 

Предвид създаденото в Париж положение и необходимостта да се предотвратят безредици главният щаб, в изменение на чл. 3 от мирния договор, дава съгласие за пропускане на френските войски, поменати от ваше превъзходителство, и дава съответни разпореждания.

 

Заповед,

получена от главнокомандващия 3-та германска армия в Мо

(близо до Париж) от 12 март 1871 г.

 

В най-близки дни предстоят операции на френските войски против метежните национални гвардейци в Париж. Ходатайството от страна на ген. Виноа да се разреши преминаването на негови части през неутралната зона следва да бъде удовлетворено. Да се доведе затова до знанието на стоящите под Париж наши войски.Телеграма на Бисмарк до ген. Фабрице от 24 март 1871 г.Въпреки че всяко съсредоточаване на френски войски под Версай въобще противоречи на сключените конвенции, ние сме съгласни даже числеността на последните да бъде още увеличена... Но ние можем да направим всички тези отстъпки само при условие, че френското правителство ще поеме задължение в най-кратък срок след съсредоточаването на съгласуваните с нас войски, след около три дни, да започне решителни военни действия срещу Париж.

Международное право в избранных документах, ч. I, стр. 116

 

X

Right Click

No right click