Заповед № 00330 на НКВД на СССР

Посещения: 2691

 

На 17 февруари 1942 година излиза заповед № 00330 на НКВД на СССР „За организиране на отдел „Производство на военна продукция" към УИТК1 на ГУЛАГ на НКВД на СССР", в която се казва:

 

 gerb ussr

Народен комисариат
на вътрешните работи

 

С цел осигуряване на единно производствено-техническо ръководство на предприятията на НКВД на СССР, произвеждащи боеприпаси, въоръжения и снаряжение за Червената армия, а също за по-нататъшното разгръщане на тези производства

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Към УИТК на ГУЛАГ при НКВД на СССР да се организира като независим отдел към Главно управление, специален отдел „Производство на военна продукция" (боеприпаси, въоръжение, спецобурудване и снаряжения), за сметка на щатната численост на НКВД.

2. За началник на отдел „Военна продукция" в УИТК на ГУЛАГ при НКВД на СССР да се назначи старши лейтенант от държавна сигурност др. Волковиски.

3. На отдела да се възложи воденето на отчет и оперативно-техническото ръководство на всички предприятия на НКВД на СССР, произвеждащи военна продукция.

4. С цел разширяване производствената база на ГУЛАГ по производството на боеприпаси към УИТК на ГУЛАГ да преминат:

а. Рибинският механичен завод на Волгострой към НКВД.

б. Биробиджанските механични работилници на ГУШОСДОР2.

в. Механичните работилници на обект № 203.

5. Към посочените предприятия да се организират трудово-поправителни колонии на ГУЛАГ при НКВД на СССР.

6. До 10 март 1942 година ГУЛАГ при НКВД на СССР да възстанови производството на боеприпаси в УИТЛК-ОИТК3 на УНКВД на Московска, Тулска и Воронежка област, като се използват производствените помещения на евакуираните колонии, запазилото се оборудване и се мобилизират вътрешните ресурси.

7. Началникът на ГУЛАГ при НКВД на СССР старши майор от държавна сигурност др. Наседкин да осигури пълно и своевременно изпълнение на плановете за производство на военна продукция от колониите на ГУЛАГ при НКВД на СССР.

8. Началникът на УМТС4 на НКВД на СССР майор от държавна сигурност др. Поддубко да осигури пълното и своевременно снабдяване с материали, инструменти и оборудване за производството на военна продукция с предимство пред всички други поръчки и като използва всички ресурси на НКВД на СССР.

9. Лична отговорност за изпълнение на поставените задачи по производството на военна продукция в републиките, краищата и областите ще носят съответните народни комисари на вътрешните работи и началниците на УНКВД.

10. Контролът и наблюдението върху изпълнението на задачите по производство на военна продукция се възлага на заместник народния комисар на вътрешните работи на СССР др. Круглов.

11. До 1 март заместник народните комисари на вътрешните работи на СССР др. Круглов и Чернишов да представят план за производството на боеприпаси от НКВД на СССР за второто тримесечие на 1942 година.                                                           

 

Народен комисар на вътрешните работи,
                                                             Генерален комисар на Държавна сигурност,
                                                                                                                                                     podpis beria                                                

 

   

   Л.П. Берия

 

1Управление "Трудово-поправителни колонии"
2Главно упправление "Шосета"
3Областни управления на трудово-поправителни лагери и колонии
4Управление по материално-техническото снабдяване

 

 

X

Right Click

No right click