Литература

Ходене на Богородица по мъките

Посещения: 3948

 

Този апокриф е преминал в старобългарската книжнина от византийската. Бил е широко разпространен и четен в България през цялото средновековие. Превод на К. М. Куев, в ХСЛ от Й. Иванов, Богомилски книги и легенди, С., 1925.

 

Пресвета Богородица се помоли на нашия Господ на Елеонската планина: „В името на Отца и Сина и Светия Дух, да слезе архангел Михаил и да ми разкрие небесните и земните мъки.” Щом бе възвестено словото, слезе архангел Михаил заедно с 400 ангели – сто от изток, сто от запад, сто от юг и сто от север.

Богородица искаше да види как се мъчат душите, затова рече на архангела: „Покажи ми всички неща, които стават на земята.” Архангелът отговори: „Както искаш, благодатна, аз всичко ще ти разкрия.” И рече му Света Богородица: „Кажи ми, колко са мъките, които изтърпява християнският род” – „Мъките са неизречени” – рече ѝ архангел Михаил. Благодатната му каза: „Съобщи ми за небето и земята.” Тогава архистратигът заръча да се явят ангелите от юг и да се отвори адът. И Богородица видя в ада мъчещите се. Там имаше множество мъже и жени, и имаше много вопли. Богородица попита архистратига: „Кои са тези?” Той отговори: „Тези не вярваха в името на Отца и Сина и Светия Дух и забравиха Бога. Те не вярваха, че Бог е сътворил живота, [всичко това те богове нарекоха – слънце, месец, земя и вода, зверове и гадини, след това направените от хората от камък Троян, Хърс, Велес, Перун превърнаха в богове; вярваха в зли бесове и досега са обхванати от зъл мрак. Заради това така се мъчат тук.”

Архистратигът ѝ рече: „Благодатна, къде искаш да отидем, на юг или на север?” Благодатната каза: „Да идем на юг!” Тогава дойдоха серафими и херувими и 400 ангели и заведоха Богородица на юг, където течеше огнена река. Там имаше множество мъже и жени. Едни бяха потопени до пояса, други до пазви, трети до шия, а други – изцяло. Света Богородица като видя [простена] с голям глас и запита архистратига: „Кои са тези, които са потопени до пояса в огъня?” Архистратигът ѝ рече: „Те са били прокълнати от майка и баща, затова като прокълнати се мъчат тук.” И пак запита Богородица: „Тези, които са до пазви в огъня, кои са?” Отговори ѝ архистратигът: „Тези често укоряваха кумовете си, а други вършеха разврат, та заради това се мъчат тук.”

И видя св. Богородица мъж, увиснал за нозете си, и червеи го ядяха. И попита ангела кой е този и какъв грях е извършил. И рече ѝ архистратег: „Този получаваше лихви от своето злато и сребро и затова ще се мъчи вечно." И видя жена, увиснала за зъбите, и различни змии излизаха из устата ѝ и я хапеха. И като я видя пресветата, попита ангела коя е тази жена и какъв ѝ е грехът. И архистратегът отговори: „Тази, госпожо, ходеше при своите близки и при съседите си да подслушва какво говорят и съчиняваше клюки, за да ги скара. И затова така се мъчи." И рече св. Богородица: „Добре би било такъв човек да не се е раждал." И рече светата на ангела: „Да излезем да обиколим и да видим всичките мъки.“ И рече Михаил: „Къде искаш, благодатна, да отидем?" И рече светата: „На север." И явиха се херувими и серафими и 400 ангели и изведоха благодатната на север. И яви се огнен облак, по средата на който имаше одри като пламък и огън. На тях лежаха много мъже и жени. И като видя светата, въздъхна и рече на архистратега: „Кои са тези тук и какво са съгрешили?" И рече архистратегът: „Тези са, госпожо, които не са ставали и не са отивали в св. неделя на утринна, но лениво са се излежавали като мъртви. Затова те се мъчат тук." И рече св. Богородица: „А който не може да стане, какво да прави?" И рече Михаил: „Послушай, пресвета! Ако някому се запали къщата от четирите страни, обземе го огън и не може да се повдигне и изгори, само такива нямат грях." И видя на друго място огнени столове и на тях горяха много мъже и жени. И пресветата попита архистратега. „Това са тия, които не почитат поповете и не им стават на крака, когато излизат от божия храм. Затова се мъчат." И видя светата желязно дърво, на чиито клони върховете имаха железни куки и на тях увиснали на езиците много мъже и жени. И като ги видя светата, просълзи се и попита кои са тези и какъв е грехът им. И рече архистратегът: „Това са клеветниците-клюкари, които разделиха брат от брата и мъж от жена." И рече Михаил: „Послушай, пресвета, ще ти кажа: ако някой искаше да се кръсти или да се покае за греховете си, тези го раздумваха и той не получаваше спасение. Затова те вечно ще се мъчат така." И видя светата на друго място човек, който виси на четирите си краища и от ноктите му течеше много кръв, а езикът му бе свързан от огнен пламък, та не можеше нито да въздъхне, нито да рече: „Господи, помилуй." Като го видя пресветата Богородица, разплака се и рече: „Господи, помилуй и чуй молбата ми!" И дойде при нея ангелът, който владееше мъките, и развърза езика на този мъж. И пресветата попита кой е този нещастен човек, който така се мъчи? И ангелът рече: „Този е служител на иконите и на църквата, но не изпълняваше волята божия, а продаваше съдовете -църковно имущество - и казваше, че който служи на църквата, от църквата трябва да се храни. И затова се мъчи тук." И рече пресветата: „Каквото е извършил, такова и намерил." И ангелът пак му свърза езика. И рече архистратегът: „Ела госпожо, да ти покажа къде се мъчат свещениците." И тя видя увиснали попове. От краищата на ноктите и от теметата им излизаше огън и ги гореше. Като ги видя пресветата, попита кои са тези и какво им е прегрешението. И Михаил рече: „Тези са служители на литургията и предстоятели на божия престол, които се смятаха за достойни, но когато проскомидисваха просфората, не пазеха и ронеха частици, които падаха по земята като божии звезди. И тогава божият престол се раздвижваше и божието подножие трепереше. Затова се мъчат тъй.“ И видя светата мъж и крилата змия с три глави. Едната беше в очите на мъжа, а двете — в устата му. И рече архистратегът: „Този нещастен човек, който не може да си отдъхне от змията, е оня, що четеше светите книги и евангелието, но не ги изпълняваше; той учеше хората, а сам не изпълняваше волята божия и живееше блудно и беззаконно.  И рече ѝ Михаил: „Къде искаш да отидем, благодатна: на изток, на запад или в рая, надясно или наляво, гдето са големите мъки." И рече пресветата: „Да отидем на лявата страна“. Като изрече това пресветата, явиха се херувими и серафими и 400 ангели, които я изведоха от изтока на лявата страна. И близко до реката имаше мрачна тъмнина и там лежаха много мъже и жени, които вряха като в котел. Водата покриваше грешниците като морска вълна. Когато вълните се издигаха и потопяваха грешниците на хиляди лакти, те не можеха да кажат: „Помилуй ни, праведни съднико!" И непрестанно ги ядеше червей и скърцаха със зъби. А ангелите, които пазеха там, като видяха пресветата, викнаха всички единогласно, казвайки: „Свет, свет, свет си, Боже! Благославяме те, Богородице, от която се роди Син Божи! От векове не сме виждали светлина, а днес виждаме светлина поради тебе, Богородице." И пак викнаха всички единогласно, казвайки: „Радвай се, светлина на вечната светлина; радвай се и ти, архистратеже Михаиле, който се молиш на Повелителя за целия свят! Ние виждаме грешниците, които се мъчат, и много скърбим." И видя Богородица ангелите скръбни и печални заради грешниците. И пресветата се разплака. И всички викнаха в един глас, казвайки: „Добре сте дошли в тази тъмнина да видите мъката ни.“ Издигнаха глас, казвайки: „Господи, помилуй ни!" И като свършиха молитвата, речната буря и огнените вълни утихнаха и грешниците се явиха като синапови зърна. Като ги видя светата, просълзи се и рече: „Каква е тази река и тия вълни?" И архистратегът ѝ рече: „Цялата тази река е от смола, а вълните ѝ са все огнени. И тия, които се мъчат, са евреите, които мъчиха Господа наш Исус Христос, Син Божи, и всичките народи, които, макар и да се кръстиха в името на Отца и Сина и Светия дух, обаче и като християни вярваха в демони и отхвърлиха Бога и светото кръщение. Извършиха и блудство в името на кръщението с кумовете и майките си и с дъщерите си. Това са отровителите, които ядат с хората и ги тровят, с оръжие ги убиват и душат децата си. Та затова се мъчат според делата си." И рече светата: „Да бъде според делата им!" И пак придойде бурната река и огнените вълни и ги покри мрак. И рече Михаил на Богородица: „Който се затвори в тази тъмница, Бог не си спомня за него." И рече просветата: „О, горко на грешниците, пламъкът на този огън е неугасим!" И рече ѝ архистратегът: „Ела, пресвета, да ти покажа огнено езеро и да видиш где се мъчи християнският род." Тя погледна и чу плач и писък, но самите тях не виждаше. И попита: „Кои са тези и какви са греховете им?" А Михаил ѝ отговори: „Това са онези, които се кръстеха, но кръста признаваха само на думи, а вършеха дяволски дела и пропуснаха времето за покаяние. Затова сега така се мъчат." И рече пресветата на архистратега: „Моля ти се, да се помолим заедно да вляза и аз да се помъча с християните, понеже се нарекоха чеда на моя син." И рече ѝ архистратегът: „Остани в рая."

И рече пресветата: „Моля ти се, свикай войнствата от 7-те небеса и всички ангели, за да се помолим за грешниците. Дали не ще ни чуе Господ-Бог и дали не ще ни помилва." Жив е Господ-Бог и велико е името му! Когато се молим на Повелителя седем пъти на ден и седем пъти на нощ, ние се молим, госпожо, същевременно и за грешниците, но Повелителят малко ни слуша." И рече пресветата Богородица: „Моля ти се, заповядай на ангелското войнство да ме издигне в небесната висина и да ме остави пред невидимия отец." И заповяда архистратегът и се явиха херувими и серафими, които възнесоха благодатната в небесната висина и я поставиха при престола на невидимия отец. Тя издигна ръце към благодатния си син и рече: „Смили се, Владико, над грешниците, защото ги видях и не мога да изтърпя. Искам да се мъча и аз с християните." И тя чу глас, който ѝ казваше: „Как ще ги помилвам, като виждам гвоздеите в дланите на моя син! Не мога да ги помилвам" И рече: „Владико, не моля за неверните евреи, а за християните прося твоето милосърдие." И тя чу глас: „Аз виждам, че те не помилваха моите братя и затова не мога и аз да ги помилвам." И пак рече пресветата: „Смили се, Владико, над грешниците! Господи, те са творение на твоите ръце; по цялата земя прославят твоето име; и в мъките си, и на всяко място, и по цялата земя прославят: „Пресвета Богородице, помогни ми!" И когато се ражда човек, пак казва: „Света Богородице, помогни ми!" Тогава Господ ѝ рече: „Послушай, пресвета Богородице владичице; няма човек, който да не призовава твоето име. Такива аз не оставям нито на небето, нито на земята."

И рече пресвета Богородица: „Къде е пророк Мойсей, къде са всички пророци и вие, отци, които никога не сте правили грях? Къде е божият възлюбен Павел? Къде е св. Неделя, похвалата християнска? Къде е силата на честния кръст, чрез който Адам и Ева се избавиха от проклятието?" Тогава архистратег Михаил и всичките ангели рекоха: „Владико, смили се над грешните." Тогава Мойсей извика, казвайки: „Помилвай ги, Владико, защото аз им проповядвах твоето евангелие!" Тогава и Павел извика: „Помилвай ги, Владико, защото аз предадох твоите послания на църквите!" И рече Господ-Бог: „Послушайте всички вие! Ако са живели според евангелското учение, което им проповядва Йоан, и според посланията, които предаде Павел, то те ще получат и присъда според това." И не знаеха какво да отговорят ангелите, а само рекоха: „Смили се! Справедлив си, Господи!" И рече пресвета Богородица: „Помилвай, Владико, грешните, защото те приеха твоето евангелие и опазиха закона ти." Тогава  Господ ѝ рече: „Послушай, пресвета! Ами ако някои от тях са вършили зло и не са се покаяли за делата си? Ти добре казваш, че са се поучавали в моя закон, но пак са вършили зло и не са се отдалечили от злото. И какво да кажа аз, когато е речено: „Ще им се въздаде според злините им." Тогава и всичките светии, които чуха Владиката, не посмяха нищо да отговорят.

И като видя пресветата, че никой не успя и господ не послуша светиите, но отдалечаваше милостта си от грешниците, рече: „Къде е архистратег Гаврилий, които ми извести да се радвам и който преди всички векове се вслуша в отца, а сега не поглежда грешниците? Къде е великият, който владее всичко? Самата земя бе осквернена от злите човешки дела, та Господ-Бог изпрати своя син и възстанови земния плод. Къде, са служителите на престола? Къде е Йоан Богослов? Защо не се явят с нас на молба пред Владиката за Християните-грешници? Не виждате ли как аз плача за грешниците? Елате всички ангели, които сте на небето: елате всички праведни, които Господ оправда, защото вам е дадено да се молите за грешните! Ела и ти, Михаиле! Ти си прав от безплътните до божия престол. Заповядай на всички да припаднем пред невидимия отец и да не се помръднем, докато Бог не ни послуша и не помилва грешните." Тогава Михаил падна с лице надолу пред престола; припаднаха и всички небесни сили и всички безплътни чинове. И чу Владиката молбата на светиите и се омилостиви заради своя единороден Син. И рече: „Слез, обични ми Сине, чуй молбата на светците и покажи лицето си на грешниците."

И слезе Господ от невидимия престол и го видяха всички, които бяха в мрак, и извикаха в един глас, казвайки: „Помилвай ни, Сине Божи, помилвай ни, царю на всичките векове!" И рече Владиката: „Чуйте всички. Рай насадих и създадох човека по свой образ и го поставих господар на рая. И живот вечен дадох на хората, а те не послушаха и в желанията си съгрешиха и станаха смъртни. Аз не бих искал да гледам делото на своите ръце, измъчвано от дявола. Затова слязох на земята, приех плът от девица, разпънат бях на кръст, за да избавя хората от плен и от първото проклятие; вода поисках дадоха ми злъчка, размесена с оцет; ръцете ми създадоха човека, а той ме положи в гроб; и в ада слязох, и врага покорих, своите избраници възкресих, Йордан благослових, за да ви спася от първото проклятие, а вие не се стеснихте да правите грехове. Показахте се християни само на думи, а заповедите ми не спазихте. И затова се намерихте в неугасим огън. Така че няма да ви помилвам, но сега заради милосърдието на моя баща, който ме изпрати при вас, и заради молитвите на майка ми, която много плака за вас, и заради обещанието на архистратега Михаил, и заради множеството мои мъченици, които положиха много труд за вас — ето давам на всички, които се мъчат денем и нощем, почивка от великия четвъртък до св. Петдесетница, за да прославите Отца и Сина и Светия дух. И отговориха всички: „Слава на твоето милосърдие! Слава на Отца и Сина и Светия дух и сега, и винаги и във вечните векове!"

 

X

Right Click

No right click