РЕЛИГИИ

Заветът на Св. Иван Рилски - Библиография

Посещения: 19805

Индекс на статиятаБИБЛИОГРАФИЯ

Ангелов, Б. Из старата българска, руска и сръбска литература, т. I, С., 1958.

Ангелов, Б. Нова редакция на повестта за Иван Рилски. - Изв. на инст. за бълг. лит., IX, 1960, с. 247-285.

Ангелов, Б. Владислав Граматик. - В: Старобългарско книжовно наследство. С., 1983, с. 88-107.

Ангелов, Б. Повествователни съчинения за Иван Рилски в старобългарската литература. - В: Старобългарско книжовно наследство. С, 1983, с. 186-198. Анчев, А. Рилски манастир. С., 1979.

Арсени, стобийски епископ. Принос към биографията на Неофит Рилски. С., 1984.

Атанасов, П. Руските старопечатни книги в Рилския манастир. - Старобългарска литература. С., 1982, кн. 12, с. 82-99.

Богдановић, Д. Каталог Ћирилских рукописа манастира Хилендара. Београд, 1978, с. 184.

Божков, А. Българската икона. С., 1984, с. 455-462, 480-482. Божков, А. Българската историческа живопис. С., 1972.

Божков, А. Стенописите от църквата на метоха „Орлица". - Изкуство, С., 1964, кн. 2, с. 25-31.

Божков, А. Миниатюрите в Дамаскина от XVII в. в Рилския манастир - Изкуство, С., 1968, кн. 8, с. 18-25.

Буланин, Д. М. Интерпретации „Народного" жития Йоанна Рыльского - Старобългаристика, С.,1987, кн. 3, с. 57-67.

Василев, Р. По въпроса за отъждествяването на св. Иван Рилски с Йоан Екзарх. - Духовна култура, С., 1976, кн. 12, с. 18-27.

Василиев, А. Български възрожденски майстори. С., 1965.

Василиев, А. Български светци в изобразителното изкуство. С., 1987, с. 78-100.

Василиев, А. За българската живопис през XVIII в. - В: Паисий Хилендарски и неговата епоха. С., 1962, с. 456-556.

Василиев, А. Ктиторски портрети. С., 1960, с. 68, 236.

Василиев, А. Църкви и манастири из западна България. - Сб. 16. Разкопки и проучвания, изд. на БАН, т. IV, С., 1949, с. 49-114.

Вечният монах. С, 1997, с. 192-197.

Влахова, Л, Е. Генова. 24 стенописа от Рилския манастир. С., 1983.

Галчев, Ил. А. Мощите на св. Йоан Рилски. - Духовна култура, С., 1978, кн. 9, с. 35-36.

Генова, Е. Миниатюрна дърворезба XVII-XIX в. С., 1986.

Генова Е., Л. Влахова. 24 утвари от Рилския манастир. С., 1988.

Георгиев, Е. Литература на изострени борби в средновековна България. С., 1966, с. 307-311.

Герасимов, Т. Свидетелства за възобновяване на Рилския монастир в 1784 г. - Изв. на ист. д-во, С., 1937, XIV-XV, с. 211 -212.

Гилфердинг, А. Собрание сочинений, т. I, Санкт Петербург, 1868, с. 121-131.

Гласник Дршуства Српске Словесности. Београд, т. 7, 1855, с. 181.

Гошев, Ив. Трите най-стари пространни жития на Иван Рилски.- Год. на СУ Богосл. фак., т. 25, 1947-1948.

Гошев, И. Рилски глаголически листове. С., 1956.

Гошев, И. Заветът на св. Иван Рилски в светлината на старобългарското и на византийското литературно предание от IX-XIV век. - Год. на Дух. акад., т. IV (XX), 10, С., 1954-1955, с. 431-501.

Данчев, Г. Рилскатата повест на Владислав Граматик и споровете около двете и редакции. - Трудове на ВПИ „Кирил и Методий". В. Търново, 3,1966, №1,с. 49-88.

Данчев, Г. Владислав Граматик. Книжовник и писател. С., 1969.

Данчев, Г. Нова редакция на Рилската повест на Владислав Граматик. - В: Славистични проучвания, С., 1973, с. 215-231.

Данчев, Г. Димитър Кантакузин. С., 1979.

Данчев, Г. Към въпроса за преписите и редакциите на Рилскатата повест на Владислав Граматик. - В: Руско-балкански културни връзки през Средновековието. С., 1982, с. 89-101.

Джансъзов, П. Няколко документа, дадени от турските султани на Рилския манастир. - СбНУ, IV, 1891, с. 610-621.

Дилевски, Н. Трехсотлетие первого печатното издания „Жития Иоанна Рыльскаго" болгарского патриарха Евфимия Тырновского. - Търновско книжовна школа, т. I, С., 1974, с. 127-136.

Дилевски, Н. Житията на Българския национален светец Иван Рилски в старата руска църковна книжнина (кратки методологически и библиографски бележки) - Духовна култура, С., 1976, кн. 10, с. 15-21.

Дилевски, Н. Една забравена годишнина (100 години от излизането на книгата на о. Неофит Рилски „Описание болгарскаго свещеннаго монастьря Рыльскаго") - Духовна култура, С., 1980, кн. 7, с. 7-16.

Димитров, Т. Предание за св. Иван Рилски в с. Курило (Софийско). - В: Соф. общ. вестник, 2. XII. 1916 г., с. 3-4.

Димитър Кантакузин. Събрани съчинения. С., 1989, с. 26-43.

Динеков, П. Рилският манастир в изследванията на проф. Йордан Иванов. - Старобългарска литература, С., 1985, кн. 18, с. 21-29.

Дуйчев, И. Рилският светец и неговата обител. - библ. Златни зърна, С., 1947. (фотот. изд. С„ 1990).

Дуйчев, И. Свети Иван Рилски и неговият монастир. Издание на Светата Рилска обител, 1948.

Дуйчев, И. Нравствената реформа на св. Иван Рилски. - Духовна култура, С., 1976,10, с. 8-15.

Дуйчев, И. За първообразността и достоверността на Рилската грамота. - В: Проучвания върху средновековната българска история и култура, С., 1981, с. 207-233.

Дуйчев, И. Ономастични и етимологични изследвания. Осеновица-Асеновица. - В: Проучвания върху средновековната българска история и култура, С., 1981, с. 347-354.

Дуйчев, И. Отшелникът Иван Рилски. - В: Страници от миналото, С., 1983, с. 185-205.

Дуйчев, И. Рилският манастир като книжовно и просветно средище през Средновековието. - В: Пътеки от утрото, С., 1985, с. 73-87.

Dujčev, Ivan. Guide du monastère de Rila et ses environs. Sofia, 1948.

Dujčev, Ivan. La réforme monastique en Bulgarie au Xe siècle. - In: Etudes de civilisations médiévales (IXe-XIIe siècles). Mélanges E.-R. Labande. Poitiers, 1974, p. 255-264. Medioevo Bizantino-Slavo, vol. IV, II, Sofia, 1996.

Дылевский, H. Жития Йоанна Рыльского в русских древлехранилиц и их болгарских источники. - ТОДРЛ, 23,1968, с. 276-292.

Дылевский, Н. Договор 1466 го да между болгарскими Рыльским монастирем и обителью Пантелеймона - Руссикон на Афоне. - Etudes balcaniques. 2 S.,1969, p. 81-95.

Дылевский, H. Рыльский монастыр и Россия в XVII-XVIII веках. С., 1974.

Дылевский, Н. Рыльский монастыр - „Великая лавра славянското племени Балканах". - Кирилометодиевски студии, С., 1986, кн. 3, с. 141-146.

Енев, М. Рилският манастир. С., 1997.

Захариев, В. Първото наше графично заведение - щампарницата на х. Исай и х. Калистрат в Рилския манастир. - Изв. на Инст. за изобр. изк., С., 1963, кн. 6, с. 155-198.

Златарски, В. Георги Скилица и написаното от него житие на Иван Рилски. - Изв. на истор. д-во, С., XIII, 1938, с. 49-58.

Иванова, В. Рафаиловият кръст. С., 1993.

Иванов, Й. Св. Иван Рилски и неговият монастир. С., 1917.

Иванов, Й. Жития на св. Иван Рилски. С уводни бележки. - Год. на СУ, Ист.-филолог. фак., С., кн. XXXII, 13, 1936, с. 1-108.

Иванов, Й. Български старини из Македония. С., 1931, (фотот. изд. 1970), с. 111-114,364-365,369-383.

Иванов, Й. Старобългарски разкази. С., 1935, с. 227-237.

Иванова, Кл. Две неизвестни старобългарски жития. - Литературна история, С., 1977, кн. 1, с. 57-65.

Иванова, Кл. Патриарх Евтимий и агиографската традиция в средновековната литература. - Литературна мисъл, С., кн. 10, с. 90-99.

Иванова, Кл. Текстологически проблеми в житийно-панегиричното наследство на патриарх Евтимий Търновски. - Зборник Радова са Мећународног научног скупа Текстологриjа средњевековних јужнословенских књижевности. Књ. X. Оделење jeзикa и књижевности, књ. 2, Београд, 1981, с. 307-319.

Иванова, Кл. Литературни и текстологически наблюдения върху Житието на св. Иван Рилски от св. Патриарх Евтимий. - Изв. на Църк.-ист. и архивен инст., С., 1985, т. III, с. 145-161.

Иванова, Кл. Житието на Иван Рилски от патриарх Евтимий. - В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. С., 1992, с. 158-159.

Игнатий Рилски. Откѫслекъ отъ историята на Рилский манастиръ. С., 1895.

Илков, Д. Няколко паметници от Рилския манастир. - СбНУ, 1895, XII, с. 615-629.

Ихчиев, Д. Турските документи на Рилския манастир. С., 1910. Kaluznijacki, Е. Werken des Patriarhen von Bulgarien Euthymius, Wien. 1901, p. 5-26.

Караджова, Д. Към интерпретацията на израза „бяла пчела" в Народното житие на св. Иван Рилски. - В: Археографски прилози, Београд, 1997, кн. 19, с. 75-91.

Кенанов, Д. Патриарх Евтимий и агиографския цикъл за Иван Рилски. - Старобългаристика, 1978, кн. 1, с. 74-88.

Киселков, В. Рилският манастир. С., 1927.

Киселков, В. Безименното житие на св. Иван Рилски. - Изв. На ист. д-во, С, 1937, кн. XIV-XV, с. 93-108

Киселков, В. Свети Иван Рилски. Жития. С., 1940.

Киселков, В. Владислав Граматик и неговата рилска повест. С., 1947.

Коева, М. Рилский Монастыр. С., 1989.

Кожухаров, Ст. Служба за Успението на Иван Рилски (новооткрита най-ранна редакция от XIII в.). - В: Изследвания върху историята на диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев, С., 1979, с. 217-234.

Кожухаров, Ст. Приносът на Димитър Кантакузин в развитието на химнографския цикъл за Иван Рилски. - Старобългарска литература, С., 1984, кн. 15, с. 74-105.

Кожухаров, Ст. Служба за Иван Рилски. - В: Димитър Кантакузин. Събрани съчинения. С., 1989, с. 44-47.

Кожухаров, Ст. Служби за Иван Рилски. - В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. С., 1992, с. 426-427.

Коцева, Е. Надписи към стенописите от параклиса на Хрельовата кула. - сп. Музеи и паметници на културата, С., 1969, кн. 4, с. 18- 25.

Кръстев, К. Средновековните стенописи в Хрельовата кула на Рилския манастир. - Изв. на Инст. за изобр. изк., С., 1956, кн. 1, с. 181-230.

Лихачев, Д. „Переодоление слова" в стиле „плетения словес" и историко-литературное значение зтого явления. - Търновска книжовна школа, т. II. С., 1980, с. 9-25.

Матакиева, Т. Образи на Иван Рилски в българското изобразително изкуство XIII-XIV в. (Дисертация - Институт по изкуствознание на БАН).

Милев, Ал. Гръцки жития на св. Иван Рилски. - Духовна култура, С., 1976, кн. 10, с. 21-33.

Милетич, Л. Най-старото житие на св. Иван Рилски. - библиотека. Приложение на Църковен вестник, II, кн. 4-6,1902, с. 130-140.

Милетич, Л. Славянските ръкописи в библиотеката на Рилския манастир. - Библиотека. Приложение на Църковен вестник, 2,1902, № 4, 5 и 6, с. 141-172.

Мутафчиев, П. Из нашите старопланински манастири. Курилският манастир Св. Иван Рилски. - СбБАН, XXVII, С., 1931, с. 3-7.
Народното четиво през XVI-XVIII в. Подбор и редакция Д. Петканова - Тотева, С., 1990, с. 202-221,370-372.

Неофит Рилски. Служби с житием преподобнаго и богоноснаго отца нашето Иоанна Рилскаго Чудотворца. Белград, 1836.

Неофит Рилски. Описанiе болгарскаго свещенаго монастыря Рыльскаго. С., 1879.

Нестор, архимандрит. Храмове посветени на св. Иван Рилски в Русия.-Духовна култура, С., 1976, кн. 11, с. 11-19.

Николова, С. Проложни жития на Иван Рилски. - В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. С., 1992, с. 373-375.

Пенчева, С., Н. Николов. За преписите на Завета на св. Йоан Рилски. - Старобългаристика, С., 1997, кн.З, с. 77-94.

Петканова-Тотева, Д. Димитър Кантакузин - жизнена съдба и поетическо откровение. - В: Старобългарска литература, С., 1971, кн. I, с. 243-261.

Петканова-Тотева, Д. Старобългарска литература IX-XVIII в. С„ 1992, с. 329,392-395,494-502.

Прашков, Л. Един стенописец цикъл от житието на Иван Рилски от XIV в. - В: Търновска книжовна школа, т. I, С., 1974, с. 429-443.

Прашков, Л. Новооткритите фрески в Хрельовата кула на Рилския манастир. - Изкуство, С., 1968, кн. 2, 34-40.

Прашков, Л. Хрельовата кула. С., 1973.

Прохоров, Г. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе. - Труди от дела Древнеруской литератури, 23, 1968, с. 86-108.

Радченко, К. Отчет магистранта К. Ф. Раденко о занятиах рукописями в библиотеках и других ученных учреждениях Москви и Санкт Петербурга в течение сентября и октября 1896 года. - Университетские известия., Апрель 1898, № 4, Киев, с. 50-51.

Радкова, Р. Възрожденски надписи от Рилския манастир. - Изв. на Инст. за ист., т. 20, С, 1968, с. 201-217.

Радкова, Р. Рилският манастир през Възраждането. С., 1972.

Райков, Б. Неизвестно проложно житие за Иван Рилски. - Език и литература, С., 1970, кн. 3, с. 57-61.

Райков, Б. Книжовни връзки между Търново и Рилския манастир през Средновековието. - Старобългарска литература, С., 1984, кн. 15, с. 3-21.

Райков, Б., Б. Христова. Нови данни и резултати от проучването на славянската ръкописна сбирка на Рилския манастир. - Кирилометодиевски студии, С., 1986, кн. 3, с. 129-141.

Райков, Б., Хр. Кодов, Б. Христова. Славянски ръкописи в Рилския манастир, т. I, С., 1986.

Рилец, Климент, архимандрит. Връзките на Рилския манастир с Румъния. - Църковен вестник, бр. 41, от 22.11.1958 г.

Рилец, Климент, архимандрит. Рилският манастир и Света гора. - Духовна култура, С., 1963, кн. 7-8, с. 36-44.

Рилец, Климент, архимандрит. Метохът на Рилския манастир в Самоков. - Духовна култура, С., 1976, кн. 10, с. 35-40.

Рилец, Климент, архимандрит. Връзките между Рилския и Бачковския манастир в миналото и „одисеята" с второто издание на „Службите на св. Йоан Рилски" - Духовна култура, С., 1971, кн. 10-11,с. 11-43.

Рилец, Климент, архимандрит. Рилските братя от Самоков и Самоковско. - Духовна култура, С., 1977, кн. 7, с. 9-18.

Русевски, Г. Свети Иван Рилски Говедарин. - СбНУ, V, С., 1891, с. 157-160.

Сантова, М. Обковата на Крупнишкото евангелие в светлината на Софийската златарска школа. - Изкуство, С., 1989, кн. 4, с. 36-44.

Снегаров, И. „Заветът" на св. Иван Рилски. - В: Сб. в памет на проф. П. Ников. Изв. на Бълг. ист. д-во, XVI-XVIII, С., 1940, с. 462-475.

Снегаров, И. Гръцките документи на Рилския манастир. - Год. на Дух. акад., т. 10, С., 1961, с. 183-212.

Спространов, Е. Материали по историята на Рилския манастир. -СбНУ, XVIII, 1901, с. 195-205.

Спространов, Е. Опис на ръкописите в Рилския манастир. С., 1902.

Станчев, К. Поетика на старобългарската литература. С., 1982.

Стара българска литература, т. IV. Житиеписни творби. Съст. и ред. Кл. Иванова, С., 1986.

Cтojановић, Л. Стари српски записи и натписи. Београд, 1902, кн,. I, с. 115, 166, 224.

Cтojановић, Л. Стари српски записи и натписи. Београд, 1903, књ. II, с. 137.

Cтojановић, Л. Стари српски записи и натписи. Београд, 1905, књ. III, с. 148-149.

Сярова, М. Образът на светеца в житията на Евтимий Търновски.-Търновска книжовна школа, т. I, С., 1974, с. 317-322.

Тацев, А. Етрополският манастир Варовидец. - В: Българска сбирка, XXI, 3,С.1915, с. 140.

Теодоров-Балан, А. Рецензия към книгата на Й. Иванов. Св. Иван Рилски и неговият монастир. - В: Изв. на Бълг. археолог, д- во,т. VI, С„ 1916-1918, с. 175-176.

Томова, Е. Към историята на агиографския цикъл за Иван Рилски. -Лит. история, С., 1984, кн. 12, с. 32-40.

Трифонов, Ю. Бележки върху известията за св. Иван Рилски. - Македонски преглед, 1939, XI, 3-4, с. 77-112.

Трифонов, Ю. В кой Никопол са били внесени мощите на св. Иван Рилски в 1469 г. при връщането им от Търново в манастира. - В: Сб. в памет на проф. И. Ников, Изв. на Бълг. ист. д-во, XVI- XVIII, С., 1940, с. 476-482.

Трифонов, Ю. Софийска редакция на Владислав-Граматиковия разказ за пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Търново в монастира. - Сп. БАН, LX, 1940, с. 67-94.

Turdeanu, Е. La littérature bulgare du XIVe siècle et sa diffusion dans le pays Roumain, Paris, 1947, p. 80-81.

Фекелджиев, Ив. Народни легенди за Иван Рилски. С., 1979. 1100 години култ към св. Иван Рилски. С., 2000, (Сб. е съставен с материали от Международна научна конференция „Св. Иван Рилски и манастирската култура в Средновековна Европа", София, 19-21 октомври 1996 г.)

Христова, Б. Ново стишно проложно житие за Иван Рилски. - Изв. на НБКМ, т. XVI (XXII), С, 1981, с. 311-319.

Христова, Б. Рилският книжовен център през XV в. (Кандидатска дисертация). С., 1984.

Христов, X., Г. Стойков, Кр. Миятев. Рилският манастир - история, архитектура, резби, стенописи. С., 1957.

Цанков, Ст. Нови данни за историята и уредбата на Рилския манастир. - Год. на СУ, Богосл. фак., т. XIII, 6, С., 1935-1936,1-12.

Цонев, Б. Ръкописната сбирка в Рилския манастир. - Бълг. преглед, 6, С, 1900, № 10, с. 89-96.

Чолаков, В. Каталог на съхранените в Рилския манастир ръкописни книги. - Български книжици, 1, С., 1859, №3, с. 688-692.

Янкова, В. За реализацията на един топос: „бяла пчела" - В: Българистични и славистични изследвания. (Материали от научната конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на академик Емил Георгиев (1910-1982) Велико Търново, 21 май 1990). В. Търново, 1991, с. 29-40.

Яцимирский, А. И. Славянскiя и русскiя рукописи Румьнскьхъ библиотекъ. Санкт Петербург, 1905, с. 265-267.

 

КНИГАТА „ЗАВЕТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ"
И ПОРЕДИЦАТА „ИЗ МИНАЛОТО НА ГРАД САМОКОВ"
СЕ ИЗДАВАТ БЛАГОДАРЕНИЕ ПОДКРЕПАТА НА:

Негово Преосвещенство Драговитийският епископ Йоан и Братството на Рилския манастир
Фондация „Елена и Иван Дуйчеви" -Нонка Дуйчева
Дарителски фонд „1300 години България" - Кин Стоянов
Национален дворец на културата - Христо Друмев
Балканска банка - Скопие, Р Македония - Кирил Пендев
Издателска къща „Princeps" - Недю Маринов
Галерия „Финес" - Мариела Табакова
Аудиовизия „Орфей" ЕООД
Комплекс „Зодиак"
ЕТ „Иван Сл. Вуков" - Самоков
Фирма „Ридо" - Борислав Коцов - Самоков
Фирма „Елити" ООД - Захари Бързанов - Самоков

 

Александър Кордов - София
Аксиния Джурова - София
Амиридис Еврипидис - София
Ангел Радушев - София
Анна Рошковска - София
Багра Петкова - София
Борис Георгиев Манчев - Самоков
Борис Цацов - София
Васко Бояджиев - София
Вася Велинова - София
Венци Ангелов - София
Гено Генов - Самоков
Георги Михайлов - Самоков
Георги Христов - София
Гинка Съйкова -София
Дани и Васил Карабельови - Самоков
Детелина Даткова - София
Димитър Балабанов - Самоков
Димитър Керелезов - София
Добринка и Петър Петрови - Самоков
Елена Кискинова - София
Иван Василев Божилов - Самоков
Иван Патев - София
Иво Борисов - София
Иво Масларски - Самоков
Иво Янакиев - Самоков
Илия Павлов - София
Искра Генкова - Капаноглу - София
Йонета и Пламен Стефанови - Самоков
Йосиф Мороз - София
Калина Христова - Рим
Лиляна Горанова - София
Любослав Коцов - Самоков
Магдалина Япракова - Самоков
Маргарита Стаматова - София
Мариана Пенчева - София
Мариела Табакова - София
Мария и Валентин Велинови - Самоков
Мария Иванова - София
Мария Йончева - Самоков
Мария Полимирова - Самоков
Нейко Нейков - София
Николай Горанов - София
Петя Колева - Самоков
Снежана Лалева - Самоков
Теодора Георгиева - София
Фабио Джентили - Рим
Хиро и Зорница Аджичи - София
Христо Ненов - читалище "Отец Паисий", Самоков
Христо Темелски - София
Цанка и Иван Бончеви - София
Юми Ниномия - Токио
Яна и Петър Шрайнер - Германия
Явуз Капаноглу - София

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ДАРЕНИЕ НАПРАВИХА ХУДОЖНИЦИТЕ:

 

Ангел Станев
Андрей Янев
Богомил Живков
Валентин Колев
Валентин Старчев
Величко Минеков
Вежди Рашидов
Вълчан Петров
Георги Ковачев
Георги Трифонов
Греди Асса
Евгени Андреев
Едмонд Демирджиян
Жанет Стойчева
Зафир Йончев
Здравко Мавродиев
Иван Нинов
Милка Пейкова
Николай Майсторов
Румен Скорчев
Светлин Русев
Свилен Блажев
Спартак Паскалевски
Станислав Памукчиев
Стоимен Стоилов
Христо Стефанов
Цанко Панов

 

X

Right Click

No right click